LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

4.

INtErNAtIoNAL rEt (foLkErEtLIGE rEGLEr) om

DIskrImINAtIoN oG køNsLIGEstILLING vED ADGANG tIL oG

LEvErING Af vArEr oG tjENEstEr

4.1 geNerelt

De vigtigste folkeretlige retskilder er traktater (dvs. aftaler mellem

folkeretssubjekter, normalt nationalstater, men også enkelte andre, fx Eu

og den katolske kirke) og domspraksis fra internationale domstole. Der

henvises ofte i retspolitiske og retoriske sammenhænge til folkeretlige

regler om menneskerettigheder og diskriminationsværn, men i forhold til

kønsligestilling og arbejdsmarkedet har gennemslagskraften af disse regler

i dansk ret hidtil været beskeden. Der er så vidt ses ingen eksempler på

vidtgående ændringer af dansk lovgivning på disse områder for at tilpasse

den til traktater eller på, at nogen på arbejdsmarkedet har vundet en sag

ved en domstol under påberåbelse af folkeretlige regler. I en dansk sag

om en dansk-pakistansk taxi-vognmand ville vestre Landsret tilkende

vognmanden godt 70.000 kr. i erstatning, fordi en dansk lov, der afskar

ham fra en taxabevilling, ansås for stridende mod nogle fN-traktater

om racediskrimination. Landsretsdommen blev anket og under anke til

højesteret blev trafikministeriet frifundet. 108

til forskel herfra er dansk lovgivning, såvel om kønsligestilling som om

arbejdsmarkedet, i de senere år blevet grundlæggende ændret for at tilpasse

den til Eu-regler, ligesom der er mange konkrete retsafgørelser, navnlig på

det arbejdsretlige område, hvor Eu-regler har spillet en afgørende rolle.

folkeret kan stort set ikke tvangshåndhæves i dansk ret, medmindre det

følger af danske eller Eu-retlige retskilder, at en regel af samme indhold

81

More magazines by this user
Similar magazines