LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

84

LIGE ADGANG

udvalget foreslog kun CCPr, CErD og CAt gennemført i dansk ret, men

ikke de øvrige konventioner. forslaget blev ikke fulgt, bl.a. pga. udskrivelse af

folketingsvalg. 112 Ingen af ovennævnte konventioner er generelt gennemført 113

i dansk ret, så det er stadig noget uklart, med hvilken vægt de kan påberåbes

i den horisontale relation mellem private. 114 Den generelle tendens mod

at national ret, Eu-ret og folkeret udgør ét stort system, jf. foran, trækker i

retning af, at også ratificerede, ikke-gennemførte konventioner tillægges

betydning som retskilder i dansk ret.

Generelt er den folkeretlige tilgang til værn mod kønsdiskrimination

asymmetrisk og præget af det synspunkt, at diskriminationsværn mest er

til for at beskytte kvinder (navnlig i u-lande). Det gælder uanset, at det ofte

i folkeretlige tekster, fx fN’s verdenserklæring om menneskerettigheder

og fN’s racediskriminationskonvention, fastslås, at alle mennesker er lige.

Bedømt ud fra folkeretlige tekster er kvinder langt bedre beskyttet mod

kønsdiskrimination end mænd. fN’s kvindekonvention (CEDAW) beskytter

således eksplicit kvinder (og kun kvinder) mod kønsdiskrimination, mens der

kun er et svagt folkeretligt værn mod kønsdiskrimination af mænd.

forskellen mellem den store gennemslagskraft af Eu-retlige retskilder,

både om grundlæggende rettigheder (menneskerettigheder) og om andre

spørgsmål, og folkerettens langt mindre gennemslagskraft vedrørende

menneskerettigheder og andre spørgsmål i dansk ret i forhold til de emner,

der behandles i denne rapport (kønsligestilling ved handel med varer og

tjenesteydelser), hænger formentlig sammen med, at Danmark i forhold til

folkeretlige retskilder traditionelt har fulgt den dualistiske teori, hvorefter

nationale retskilder har forrang for folkeretlige kilder i tilfælde af modstrid, 115

mens Eu-retlige kilders forrang for national ret i tilfælde af modstrid er et

anerkendt princip også i dansk domspraksis.

More magazines by this user
Similar magazines