LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Efter den dualistiske teori udgør nationale retskilder (lovgivning, domspraksis

fra nationale domstole mv.) og folkeretlige retskilder (traktater, domspraksis

fra internationale domstole mv.) to adskilte retssystemer, hvor national ret

i tilfælde af politisk villet modstrid har forrang for folkeret. Der er dog en

formodning for, at det ikke har været en kontraherende stats hensigt at bryde

en folkeretlig forpligtelse. hvis der ikke har været en hensigt til traktatbrud,

skal den folkeretlige regel tages i betragtning ved fortolkning af national ret.

4.2 cedaW (coNveNtioN oN the elimiNatioN of

discrimiNatioN agaiNst WomeN)

CEDAW, dvs. fN-konventionen om afskaffelse af alle former for

diskrimination af kvinder, blev vedtaget i 1979. 116 Den blev underskrevet af

Danmark i 1980 og ratificeret i 1983. CEDAW er ikke gennemført i dansk

ret. Der er knyttet en protokol til CEDAW-konventionen. 117 Protokollen blev

underskrevet af Danmark i 1999 og ratificeret i 2000. Protokollen trådte i kraft

den 22.12.2000. Den indebærer, at der kan behandles klager fra individer

eller grupper, der føler at deres rettigheder er krænket ved manglende

overholdelse af CEDAW. Der er således åbnet en klagevej for forurettede,

efter at nationale retsmidler er udtømt.

CEDAW er et hovedeksempel på folkerettens asymmetriske tilgang til

kønsligestilling. formålet med CEDAW er at udrydde eller begrænse

diskrimination mod kvinder. Ligestilling mellem kvinder og mænd ses til en

vis grad som et middel til at modvirke diskrimination mod kvinder.

Efter art. 15, stk. 2 og 3 i CEDAW skal de deltagende stater i borgerlige

retsforhold tilstå kvinder samme retlige handleevne som mænd og samme

muligheder for at udøve denne. De skal især give kvinder ligeret med hensyn

til at indgå aftaler og råde over ejendom. De deltagende stater er enige om,

85

More magazines by this user
Similar magazines