LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

86

LIGE ADGANG

at alle kontrakter og alle andre private dokumenter, hvis retsvirkning tager

sigte på at indskrænke kvinders retlige handleevne, skal anses for ugyldige.

Art 13(b) i CEDAW forpligter de deltagende stater til at sikre kvinder de

samme rettigheder som mænd, især retten til at optage banklån, belåne fast

ejendom og opnå andre former for økonomisk kredit. 118

Der er henvisninger til CEDAW i præamblerne til alle de ligestillingsdirektiver,

der er vedtaget i Eu siden 2000. CEDAW er således i de seneste år blevet

inddraget i Eu-reglerne om ligestilling – både vedrørende kønsligestilling

og ligestilling i forhold til andre beskyttelseskriterier (etnicitet, religion,

alder mv.) – og må derfor antages at kunne få betydning for fortolkning af

ligestillingsreglerne i de kommende år, både på nationalt og på Eu-niveau.

Art. 1 i CEDAW definerer diskrimination mod kvinder på følgende måde:

for the purposes of the present Convention, the term ‘discrimination

against women’ shall mean any distinction, exclusion or restriction

made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing

or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women,

irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and

women, of human rights and fundamental freedoms in the political,

economic, social, cultural, civil or any other field.

I forhold til Eu’s ligestillingsbegreber er der navnlig to bestemmelser i

CEDAW, som kan have betydning som fortolkningsbidrag, nemlig art. 5 om

afskaffelse af stereotype kønsroller og art. 4 om positiv særbehandling.

Efter CEDAW art. 5, litra a) 119 skal kontraherende stater tage alle egnede

midler i anvendelse for at afskaffe adfærd, som hviler på den opfattelse,

at det ene køn er mere eller mindre værd end det andet, og adfærd, som

hviler på stereotype roller for mænd og kvinder. Efter art. 4, stk. 3 i Eu’s

More magazines by this user
Similar magazines