BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

litteraturliste

Litteratur om universell utforming:

• ”Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder”,

utgitt av Statens bygningstekniske etat og Husbanken (2004)

• ”Ledelinjer i gategrunn”, utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra og i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet,

Deltasenteret, og finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet (2005)

• ”Universell utforming over alt! Planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle.”

Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for levekår, Deltasenteret og Statens råd for funksjonshemmede (2003)

• ”Tilgjengelighet for alle”, rundskriv T-5/99, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Sosial- og

helsedepartementet (1999)

• ”Kvalitetskrav – politiske og tekniske krav til kollektivtransporten”,

utgitt av Norges Handikapforbund (2005)

• ”Tilgjengelige bygg og uteområder”, utgitt av Norges Handikapforbund (2004)

• ”Tilgjengelighet til offentlig transport”, utgitt av Norges Handikapforbund (2001)

• ”Tilgjengelige uteområder. Kommunal planlegging og fysisk utforming”, utgitt av Norges Handikapforbund (1998)

0 0 · TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007

More magazines by this user
Similar magazines