BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

2. INDLEDNING

I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

”Hver ulykke er én for meget” er de samfundsøkonomiske

omkostningerne pr. politiregistreret personskade opgjort til i alt

1.532.000 kr. (2003) (inkl. materielskadeomkostninger men

ekskl. velfærdstab).

2.3 EFFEKT AF VEJBELYSNING

Vejbelysningens hovedformål er at bidrage til traksikkerhed

og fremkommelighed på vejene, hvorfor effekten af vejbelysningen

primært måles ud fra disse parametre.

Der ndes internationalt en række undersøgelser af vejbelysningens

effekt på traksikkerhed og fremkommelighed,

men desværre ingen entydige konklusioner, jf. nedenstående

tabeller.

Forskellene i konklusioner primært i forhold til traksikkerhed

kan skyldes, at det er svært at opstille generelle konklusioner

for et samlet vejnet, da vejbelysning under

visse forhold kan have stor betydning, men ikke under alle.

Forhold der øger vejbelysningens effekt er bl.a. stor trakmængde

og visuelt vanskelige forhold, som ofte kan lede til

mørkeuheld.

I ere lande anvendes netop trakmængden som et generelt

kriterium for etablering af vejbelysning. Der ses f.eks.

grænser for årsdøgntrak (ÅDT) på 20.000 køretøjer for

belysning af kryds og 40.000 køretøjer for belysning af en

vejstrækning.

I Danmark er der gode erfaringer med at etablere vejbelysning

på specikke steder som led i sort plet arbejder samt

at forlænge vejbelysningen på en strækning uden nødspor

(hvilket bl.a. er gjort på Helsingørmotorvejen). Begge typer

tiltag er sket efter en konkret vurdering af lokale forhold.

12

For at vejbelysning kan være til væsentlig nytte, er det derfor

vigtigt, at den retter sig mod de arealer, genstande mv.,

hvis synlighed har stor betydning. Dette er ikke nødvendigvis

sikret ved blot en formel opfyldelse af Vejbelysningsreglernes

kvalitetsparametre. Anlæggets udformning og belysningsfordeling

skal også bygge på en konkret vurdering af

de trakale forhold og synsbetingelser.

Udover de direkte effekter på traksikkerhed og fremkommelighed

har vejbelysningen også andre effekter der kan

tages i betragtning.

Vejbelysning vil som konsekvens af en effekt på uheld i

mørke have en indirekte påvirkning af fremkommeligheden,

da uheld og oprydning efter disse er en begrænsning for

fremkommeligheden.

På stærkt trakerede veje kan det være nødvendigt at

udføre vejarbejder om natten. I denne situation er vejbelysningen

en fordel til fremme af sikkerhed, fremkommelighed

og af arbejdets udførelse.

Vejbelysning medfører en uomtvistelig stærk forbedring af

den visuelle komfort.

Vejbelysningens negative sider er dens hermed forbundne

udgifter, elforbrug, fjernvirkning og lysudsendelse uden for

vejen.

More magazines by this user
Similar magazines