BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

BELYSNINGSPLAN - Vejdirektoratet

FORORD

Mange vejbestyrelser har de seneste år haft fokus på ikke

blot at skabe effektive vejbelysningsanlæg men også at

skabe vejbelysningsanlæg, som giver et samlet ensartet helhedsindtryk

og samtidig er i harmoni med de områder, som

de opstilles i. Som følge heraf har ere og ere vejbestyrelser

udarbejdet belysningsplaner, der beskriver konkrete retningslinier

for udformning af vejbelysningsanlæg, herunder

f.eks. valg af armaturer, lyskilder og master.

Vejdirektoratet har, som den største vejbestyrer i landet ansvaret

for en stor del af den vejbelysning som ndes på det

danske vejnet, og tilmed den del af vejnettet som benyttes

af est trakanter. Vejbelysningen på statens veje har derfor

stor indydelse på oplevelsen af det danske landskab og

de enkelte bymiljøer, både for trakanter og for folk der bor i

umiddelbar nærhed af vejene.

En række retningslinier vedr. valg og udformning af vejbelysningsanlæg

er fastlagt i vejbelysningsreglerne, men det har

i praksis vist sig, at vejbelysningsanlæg stadig projekteres

og udføres på meget forskellig vis rundt omkring i landet. I

dag ndes på statsvejene mange forskellige typer af belysningsanlæg

med mange varianter af armaturer, lyskilder og

master og med stor kvalitetsforskel. Denne uensartethed

skyldes dels, at de eksisterende belysningsanlæg er anlagt

over en periode på mere end 40 år, hvor der er sket en stor

teknisk udvikling inden for primært armaturoptik, -design og

lyskilder, og dels at der har været stillet varierende krav til

belysningsanlæggenes ydeevne.

Udarbejdelse af belysningsplanen er direkte afstedkommet

af ønsket om en mere ensartet vejbelysning på statens veje,

både i udseende og kvalitet.

Belysningsplanen er udarbejdet af Vejdirektoratets driftsdivision

i samarbejde med det rådgivende ingeniørrma ÅF -

Hansen & Henneberg. Arbejdsgruppen har bestået af

John Kjærsgaard, Vejdirektoratet

Allan Ruberg, ÅF - Hansen & Henneberg

Peder Øbro, ÅF - Hansen & Henneberg

Susan Appel, ÅF - Hansen & Henneberg

Endvidere har Kai Sørensen fra DELTA samt Peter Simonsen,

Mogens Sørensen, Poul Skovmark Jørgensen og Ulla

Egebjerg fra Vejdirektoratet bidraget med granskning og

kommentering af belysningsplanen.

I forbindelse med kommunesammenlægningen er der foretaget

en opdatering af belysningsplanen således at denne

omfatter de belysningsanlæg der er overdraget til Vejdirektoratet

i forbindelse hermed.

Opdateringen er udarbejdet af

John Kjærsgaard, Vejdirektoratet

Allan Ruberg, ÅF – Hansen & Henneberg

Thim Nørgaard Andersen – ÅF – Hansen & Henneberg

Karina Mauritzen, ÅF – Hansen & Henneberg

Fotomateriale til belysningsplanen er leveret af Philips,

Louis Poulsen, Alfred Priess, ÅF - Hansen & Henneberg,

Fredsted Consult og Vejdirektoratet. Kortbilag er udarbejdet

af Vejdirektoratet ved Michel Eram.

3

More magazines by this user
Similar magazines