28.07.2013 Views

Anbragt i historien - Dansk Forsorgshistorisk Museum

Anbragt i historien - Dansk Forsorgshistorisk Museum

Anbragt i historien - Dansk Forsorgshistorisk Museum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inspiration

Det er op til dig, hvad du vil fortælle om.

Her et par udpluk fra andres historier:

“ Jeg kan huske da vi kom fra sovesalen til firemandsstuer.

Vi fik vores eget skab og en dyne. Det var ikke svært at få

os i seng den aften”.

” Jeg søgte og fik tryghed ved naturens dufte. Børnehjemmet

lå i et stort naturområde, med skov, skovsøer og store bakker

og med masser af dufte som hjalp mig meget.”

Du kan skrive eller fortælle selv, eller du kan lade en

anden interviewe dig og indsende interviewet som

lydfil, filmklip eller som tekstdokument.

Hent inspiration og læs også andres fortællinger

på hjemmesiden.

Svendborg Museum

Grubbemøllevej 13

5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 02 61

Del din

historie på

anbragtihistorien.dk

ANBRAGT

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til hjemmesiden eller projektet

er du velkommen til at kontakte os:

Mail: anbragt@svendborgmuseum.dk

Fotos Fagfotografen / Grafik GRAFlab

I HISTORIEN

UNDERSØGELSESLEDER

Jesper Vaczy Kragh

Historiker

Tlf: 30 46 14 22

jvk@svendborgmuseum.dk

Stine Grønbæk Jensen

Antropolog

Tlf: 30 46 14 57

sgj@svendborgmuseum.dk

Jacob Knage Rasmussen

Historiker

Tlf: 30 46 14 69

jacob@svendborgmuseum.dk

ANBRAGT

I HISTORIEN

- et socialhistorisk forskningsprojekt

udført af Svendborg Museum

for Socialministeriet

www.anbragtihistorien.dk


Anbragt i historien

Et stort antal nulevende danskere har

været anbragt udenfor hjemmet på et

tidspunkt i deres liv.

Alligevel har vi en meget begrænset viden om, hvor-

dan livet har været som anbragt. Man kan sige, at en

anbringelse udenfor hjemmet samtidig har været en

anbringelse udenfor historien.

Anbragt i historien er et socialhistorisk forsknings-

projekt, som udføres af Svendborg Museum for

Socialministeriet.

Anbragt i historien handler om livet og vilkårene for

børn og voksne, som var anbragt udenfor hjemmet i

perioden 1945-1980. Det drejer sig bl.a. om børn og

voksne, som var anbragt på børnehjem, psykiatriske

hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejds-

anstalter, forsorgshjem, institutioner for blinde, døve,

vanføre, epileptikere mv., eller som var i familiepleje.

Du kan bidrage til en større viden om livet og vilkårene

for anbragte i perioden 1945-1980 ved at dele din øjen-

vidneberetning på:

www.anbragtihistorien.dk

Øjenvidneberetningerne vil indgå i projektets analyse

og rapport, som udkommer i slutningen af 2014.

Resultaterne formidles efterfølgende bl.a. som

undervisningsmateriale i folkeskolen.

Del din historie

På hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk kan du dele

din historie fra perioden 1945-1980, hvis:

• Du har været anbragt

• Du har været ansat

• Du er i familie med én, der har været anbragt

• Du af andre grunde har viden, erfaringer og op-

levelser, som kan være med til at kaste lys over

livet og vilkårene for anbragte.

Del din

historie på

anbragtihistorien.dk

Ved at dele din historie kan du være med

til at skabe en større forståelse for livet og

vilkårene for mennesker, som var anbragt

udenfor hjemmet.

Vilkår

Din fortælling gemmes i Svendborg Museums arkiv og

offentliggøres på hjemmesiden. Når du sender eller

indtaler din fortælling, skal du opgive navn og kontakt-

oplysninger. Du skal samtidig vælge, om dit navn skal

nævnes, eller om du vil være anonym på hjemmesiden.

Vi læser / lytter til din fortælling inden den offentlig-

gøres. Hvis du vil være anonym, tager vi dit navn ud.

Hvis du nævner andres navne, forbeholder vi os retten

til også at anonymisere dem af hensyn til tredje part.

Vi ændrer ikke i dit sprog eller stavning.

Hvis du hjælper andre med at lægge deres fortælling

ind på hjemmesiden, er det dit ansvar, at de er blevet

introduceret til hjemmesiden, så de kan se hvordan

deres fortælling anvendes, at de kender vilkårene og

har taget stilling til anonymitet.

Hvordan gør jeg?

På hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk kan du:

• Indsende din fortælling som tekst

• Oploade lyd fra en diktafon

• Oploade filmklip fra en mobiltelefon

• Oploade fotografier

Du kan også skrive din fortælling og sende den som et

brev til adressen på bagsiden. Skriv evt. din historie i en

mail til os. Endelig kan du indtale din historie ved at ringe

til vores telefonsvarer på: 62 17 68 51.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!