Klik her - Rødovre Kommune

rk.dk

Klik her - Rødovre Kommune

4. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNINGEN


244

På foregående opslag

ses området nord for

Roskildevej i den østlige

del af Rødovre.

Damhussøen i Københavns

Kommune ses

i den øverste del af

højre side.

Generelle rammebestemmelser

Rammerne i dette kapitel fastlægger det

overordnede indhold i fremtidige lokalplaner.

Rammerne består af nogle generelle

rammebestemmelser og en række rammebestemmelser

for enkeltområder.

Først når rammerne er indarbejdet i lokalplaner,

er de retligt bindende for de ejendomme,

der er omfattet af lokalplanen.

Samtidig er rammerne også en rettesnor

for den daglige administration af plan- og

byggesager i områder, hvor der ikke er

udarbejdet en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Rammebestemmelserne kan ændres ved

revision af kommuneplanen, som i princippet

sker hvert 4. år. De kan også ændres

ved, at der bliver udarbejdet et tillæg til

kommuneplanen, for eksempel i forbindelse

med udarbejdelse af en lokalplan.

Udover rammebestemmelserne skal retningslinjerne

fra kapitel 2, Hovedstruktur

og retningslinjer, også indarbejdes i lokalplanerne

og respekteres ved administration.

Bestemmelser for hele kommunen

Der fi ndes en række bestemmelser, som

omfatter hele kommunen, uanset at de ikke

er gentaget i de detaljerede rammebestemmelser

for enkeltområder.

Hele kommunen opdeles i en række rammeområder

med forskellige anvendelsesbetegnelserne

med egne farvekoder.

Der er benyttet følgende anvendelsesbetegnelser

i kommuneplanen:

B = boligområder

F = blandede bolig- og erhvervsområder

E = erhvervsområder

C = centerområder

D = offentlige områder

G = rekreative områder

T = tekniske områder

Generelle rammebestemmelser

De generelle rammebestemmelser bliver

beskrevet under de forskellige områdetyper.

Rammebestemmelserne under hver områdetype

er beskrevet ved en lang række

emner. Der kan være forskel på emnerne i

de enkelte områdetyper, da alle ikke er relevante

for alle typer anvendelse.

Bestemmelser for enkeltområder

Kommunen er opdelt i syv lokalområder.

Lokalområderne er igen opdelt i en række

enkeltområder. Kommuneplanen fastlægger

anvendelse af ejendomme inden for

hvert enkeltområde.

Rammebestemmelserne for enkeltområderne

er maksimale rammer. Kommunalbestyrelsen

kan derfor godt fastlægge

strammere bestemmelser ved udarbejdelsen

af lokalplaner.

Andre bestemmelser

Indholdet i lokalplaner må ikke stride mod

forhold, som er fastlagt i kommuneplanens

hovedstruktur eller i den overordnede

planlægning (regionplan, landsplandirektiver

mv.).

I forbindelse med, at lokalplaner bliver

udarbejdet, er kommunen forpligtet til at

vurdere, om der også skal udarbejdes en

miljøvurdering af planen, jf. Lov om Miljøvurdering

af Planer og Programmer.

Kommunen skal derfor gennemføre en

”screening”, som er en vurdering af, om lokalplanen

muliggør projekter, der vil have

en væsentlig indvirkning på miljøet. Er det

tilfældet skal kommunen udarbejde en miljøvurdering.

Ifølge Planloven kan Kommunalbestyrelsen

inden for byzoner nedlægge forbud

mod, at ejendomme anvendes i strid med


de bestemmelser, der står i kommuneplanrammerne

(Planloven § 12, stk. 3).

Kommunalbestyrelsen kan desuden nedlægge

forbud mod, at der bliver etableret

forhold på en ejendom, selv om forholdet

er i overensstemmelse med rammerne.

Forbudet kan dog maksimalt nedlægges

for ét år, hvorefter Kommunalbestyrelsen

skal have udarbejdet en lokalplan for at forhindre

den ønskede disposition (Planloven

§ 14).

I forbindelse med ejendomshandler bliver

forvaltningen ofte spurgt om anvendelsesmulighederne.

Selv om en lokalplan fastlægger

bestemmelser for ejendommens

fremtidige anvendelse, må ejendommen

ifølge Planloven, efter for eksempel et ejerskifte,

også anvendes til det, den hidtil lovligt

har været anvendt til.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

245


246

Boligområder

Generelt

Helårsbeboelse.

Der kan etableres fællesanlæg og institutioner.

Der kan indpasses særlige boliger (bofællesskaber)

og botilbud, der er beregnet til

personer med særlige boligbehov (ældre

og handicappede).

Der kan indpasses mindre tekniske anlæg:

transformerstationer, varmecentraler,

regnvandsbassin og lignende.

Åben-lav bolig

• Én fritliggende bolig.

• Én beboelsesbygning.

• Maks. bygningshøjde 8,5 m.

På grunde større end eller lig med 900 m 2

kan der opføres tofamiliehuse, hvor to boliger

ligger ovenpå hinanden, og grunden

ikke udstykkes.

Tæt-lav bolig

• Flere sammenbyggede boliger

• Maks. bygningshøjde 8,5 m.

Etagebolig

• Flere boliger i en eller fl ere beboelsesbygninger

i to eller fl ere etager.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

Boligområder

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 20 m.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m., kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.


Detailhandel

Lokalcentre er integreret i de områder, som

de primært betjener, se kort side 136.

Butiksarealer samt udvidelsesmuligheder

fremgår af ”Detaljerede rammebestemmelser”,

fra side 273.

Der kan etableres enkeltstående butikker

til dagligvarer på maks. 250 m 2 og butikker

til udvalgsvarer på maks. 200 m 2 uden for

centerstrukturen med en afstand på mindst

500 m til andre butikker, se side 123.

Butikker på maks. 200 m2 med overvægt af

dagligvarer kan etableres ved trafi kanlæg

og tankstationer, se side 123.

Erhverv i boligområder

Der må drives erhvervsvirksomhed i beboelsesbygninger,

der ikke i væsentligt

omfang opsøges af publikum og ikke medfører

støj, øget trafi k eller andre gener for

de omkringboende.

Desuden gælder:

• Parkering skal dækkes på ejendommen.

• Ingen udendørs oplag.

• Virksomhedens indehaver skal bebo boligen

som helårsbolig.

• Erhvervsdelen må højst udgøre 25 % af

bruttoetagearealet (dvs. inkl. kælder).

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende.

I tilknytning til en eksisterende restaurant

med alkoholbevilling kan der opstilles op

til tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden

kan der i forbindelse med anden aktivitet,

som for eksempel en kiosk, forhandles

tips, lotto og lignende.

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres,

at:

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Friareal i forhold til etageareal

Åben-lav bolig

• Min. 100 %

Tæt-lav bolig

• Min. 100 %

Etagebolig

• Min. 50 % friareal for bebyggelse med

bebyggelsesprocent mellem 40 - 60.

• Min. 40 % friareal for bebyggelse med

bebyggelsesprocent over 60.

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

247


248

Hegning og beplantning

Der kan fastsættes bestemmelser om etablering

og bevaring af ensartet hegning og

beplantning.

Hegn skal være levende hegn. Tillades

fast hegn skal disse dækkes af beplantning

mod vej.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder. Se Miljøstyrelsens vejledende

støjgrænser i skemaet på modsatte

side.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Boligområder

Åben-lav bolig

• Min. 2 p-pladser pr. bolig.

• Maks. 3 p-pladser pr. bolig.

Tæt-lav bolig

• Min. 1½ p-pladser pr. bolig.

• Maks. 3 p-pladser pr. bolig.

Etagebolig

• Min. 1 p-plads pr. bolig.

• Maks. 1 p-plads pr. bolig i stationsnære

områder.

• Cykelparkering: 2 stk. pr. bolig.

Kravet til udlæg og anlæg af p-pladser vil

blive skønnet i hvert tilfælde.

Skilte og reklamer

Der må kun skiltes med erhverv, aktiviteter

og produkter på den ejendom, der udøver

erhvervet eller sælger produktet.

Reklameskiltning ved fællesområder, såsom

legepladser, kan integreres i udemøbleringen.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, med mindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.


Ekstern støj

områdetype

(faktisk anvendelse)

tidsrum

Erhvervs- og industriområder

Erhvervs- og industriområder

med forbud mod

generende virksomheder

Områder for blandet

bolig- og erhvervsbebyggelse,

centerområder

mandag-fredag

kl. 07-18

lørdag kl. 07-14

dB(A) 1)

mandag-fredag

kl. 18-22

lørdag kl. 14-22

søn- og helligdage

kl. 07-22

dB(A) 2)

alle dage kl. 22-07

dB(A) 3)

70 70 70

60 60 60

55 45 40

Etageboligområder 50 45 40

Boligområder for åben

og lav boligbebyggelse

45 40 35

Offentligt tilgængelige

rekreative områder

40 35 35

Kolonihaveområder 55/45 45/40 40/35

Note 1): Midlet over 7 timer Note 2): Midlet over 1 time Note 3): Midlet over ½ time

Bygningstransmitteret støj

tidsrum dag og aften kl. 07-22

nat kl. 22- 07

anvendelse

dB(A)

dB(A)

Virksomheder (bortset fra

kontorer)

50 50

Kontorer 40 40

Beboelsesrum 30 25

Miljøstyrelsens vejledende

støjgrænser

som angivet på deres

hjemmeside.

De vejlende støjgrænser

er angivet i vejledning

nr. 5 ”Ekstern

støj fra virksomheder”

fra 1984.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

249


250

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Udstykning

Åben-lav bolig

Ingen ejendomme må udstykkes til en størrelse

på under 700 m 2 .

Tæt-lav bolig

På grunde over 1600 m 2 kan der udstykkes

til tæt-lav boligbebyggelse

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

Boligområder

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.


Blandede bolig- og erhvervsområder

Generelt

Bolig

• Helårsbeboelse.

• Der kan opføres tæt-lav bolig og etageboliger.

Der er, især langs stærkt trafi kerede veje,

mulighed for sammenhængende randbebyggelse.

Erhverv

• Liberale erhverv, serviceerhverv, undervisning,

kulturelle formål, institutioner.

• Bygninger til administration må maks.

være 1500 m2 uden for de stationsnære

områder.

• Håndværks- og produktionserhverv

uden miljøgener.

I de stationsnære kerneområder kan der

indpasses regionale funktioner. Se retningslinje

2.1- 2.3 på side 94.

Der er, især langs stærkt trafi kerede veje,

mulighed for sammenhængende randbebyggelse.

Erhverv må ikke placeres ovenpå boliger.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses i omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m. kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

251


252

Detailhandel

Lokalcentre er integreret i de områder, de

primært betjener, se kort side 136.

Der kan etableres enkeltstående butikker

til dagligvarer på maks. 250 m 2 og butikker

til udvalgsvarer på maks. 200 m 2 udenfor

centerstrukturen med en afstand på mindst

500 m til andre butikker, se side 123.

Der kan etableres mindre butikker i tilknytning

til produktionslokaler til salg af egne

produkter. Butikkernes etageareal må ikke

overstige 250 m2.

Butikker på maks. 200 m 2 med overvægt af

dagligvarer kan etableres ved trafi kanlæg

og tankstationer, se side 123.

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende.

I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling

kan der opstilles op til tre gevinstgivende

spilleautomater. Desuden kan der

i forbindelse med anden aktivitet, som for

eksempel en kiosk, forhandles tips, lotto og

lignende.

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres,

at:

Områder til blandet bolig og erhverv

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Friareal i forhold til etageareal

Bolig

• Min. 60 % for bebyggelse med bebyggelsesprocent

under 40.

• Min. 50 % for bebyggelse med bebyggelsesprocent

mellem 40 - 60.

• Min. 40 % for bebyggelse med bebyggelsesprocent

over 60.

Erhverv

Min. 15 %

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Hegning og beplantning

Der kan fastsættes bestemmelser om etablering

og bevaring af ensartet hegning og

beplantning.

Hegn skal være levende hegn. Tillades

fast hegn skal disse dækkes af beplantning

mod vej.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.


Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Kravet til udlæg og anlæg af p-pladser vil

blive skønnet i hvert tilfælde.

Bolig

• Min 1½ plads pr. bolig i tæt-lav.

• Min. 1 p-plads pr. etagebolig.

• Maks. 1 p-plads pr. bolig i stationsnære

områder.

• Cykelparkering: 2 stk. pr. bolig.

Erhverv

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering 1½ stk. pr. 100 m 2 .

Skilte og reklamer

Der må kun skiltes med erhverv, aktiviteter

og produkter på den ejendom, der udøver

erhvervet eller sælger produktet.

Reklameskiltning ved fællesområder, såsom

legepladser kan integreres i udemøbleringen.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, med mindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Udstykning

Ingen ejendomme må udstykkes til en størrelse

på under 1000 m 2 .

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeaf-

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

253


254

grænsning i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

Områder til blandet bolig og erhverv


Erhvervsområder

Generelt

I enkeltområderne, der er udlagt som erhvervsområder,

angives hvilke typer erhvervsvirksomhed,

man kan etablere.

Bygninger til administration må maks.

være 1500 m 2 uden for de stationsnære områder.

Se retninglinje 2.1- 2.3 på side 94.

Der må ikke indrettes boliger.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m. kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.

Detailhandel

Der kan etableres butikker i tilknytning til

produktionslokaler til salg af egne produkter.

Butikkernes etageareal må ikke overstige

250 m 2 .

Der kan etableres kiosker på maksimalt

100 m 2 .

Butikker på maks. 200 m2 med overvægt af

dagligvarer kan etableres ved trafi kanlæg,

tankstationer og forlystelser, se side 123.

I rammeområde 1E04 - Islevdalvej syd - kan

der indrettes butikker til pladskrævende

varer.

Butiksarealer samt udvidelsesmuligheder

fremgår af ”Detaljerede rammebestemmelser”,

fra side 273.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

255


256

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende, bortset fra i rammeområde 5E01

Damhus Tivoli.

I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling

kan der opstilles op til tre gevinstgivende

spilleautomater. Desuden kan der

i forbindelse med anden aktivitet, som for

eksempel en kiosk, forhandles tips, lotto og

lignende.

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres,

at:

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Friareal i forhold til etageareal

• Min. 10 %

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

Erhvervsområder

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Kravet til udlæg og anlæg af p-pladser vil

blive skønnet i hvert tilfælde.


• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering 1½ stk. pr. 100 m2 etageareal.

I rammeområde 1E04 for pladskrævende

varer:

• 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

• Cykelparkering 2 stk. pr. 100 m2 etageareal.

Skilte og reklamer

Skiltning og reklamering skal tilpasses den

enkelte bygning, dens facadeudtryk og den

bymæssige sammenhæng samt det budskab,

skiltet skal formidle.

Skilte og reklamer skal begrænses og må

ikke virke generende på omgivelserne.

Der må kun skiltes og reklameres med aktiviteter

og produkter på den ejendom, der

udøver erhvervet eller sælger produktet.

Undtaget er midlertidig reklamering

(maks. 2 uger) ved særlige fælles aktiviteter,

såsom torvedage eller lignende.

Fælles oversigts- og henvisningsskilte skal

koordineres med den øvrige skiltning, så

der opnås en overskuelig helhedsvirkning.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, medmindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvan-

det, skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller udlejning,

affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende, med mindre dette

er direkte relateret til virksomhedens funktion.

Udstykning

Ingen ejendomme må udstykkes til en størrelse

på under 1200 m 2 .

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

257


258

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

Erhvervsområder


Centerområder

Generelt

Der kan etableres:

• Detailhandel.

• Administration.

• Liberale erhverv.

• Publikumsorienterede serviceerhverv.

• Boliger.

Områder til butiksformål omfatter bymidte

og bydelscentre. Lokalcentre er integreret

i de områder, de primært betjener.

Se yderligere information under retningslinjer

for detailhandel på side 123.

Maks. butiksstørrelser og udvidelsesmuligheder

fremgår af retningslinjetabellen

side 125 og afsnittet ”Detaljerede rammebestemmelser”

side 273.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.


Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m. kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.

Detailhandel

Butiksarealer samt udvidelsesmuligheder

fremgår af ”Detaljerede rammebestemmelser”,

fra side 273 og frem.

Møbelbutikker skal placeres i centerområder.

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

259


260

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende bortset fra matr.nr. 3ab Rødovre

by, Rødovre Damhus Tivoli i Rammeområde

5C02.

I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling

kan der opstilles op til tre gevinstgivende

spilleautomater. Desuden kan der

i forbindelse med anden aktivitet, som for

eksempel en kiosk, forhandles tips, lotto og

lignende.

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres

at:

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Friareal i forhold til etageareal

Bolig

• Min. 40 %

Erhverv

• Min. 10 %

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbe-

Områder til butiksformål

skyttelse i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Kravet til udlæg og anlæg af p-pladser vil

blive skønnet i hvert tilfælde.


• 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for

administration, liberale erhverv, serviceerhverv.

• 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for

detailhandel.

• 1 p-plads pr. bolig.

• Cykelparkering 2 stk. pr. 100 m2 etageareal

for butik og erhverv.

• Cykelparkering 2 stk. pr. bolig.

Skilte og reklamer

Skiltning og reklamering skal tilpasses den

enkelte bygning, dens facadeudtryk og den

bymæssige sammenhæng samt det budskab,

skiltet skal formidle.

Skilte og reklamer skal begrænses og må

ikke virke generende på omgivelserne.

Der må kun skiltes og reklameres med aktiviteter

og produkter på den ejendom, der

udøver eller sælger produktet.

Undtaget er midlertidig reklamering

(maks. 2 uger) ved særlige fælles aktiviteter,

såsom torvedage eller lignende.

Fælles oversigts- og henvisningsskilte skal

koordineres med den øvrige skiltning, så

der opnås en overskuelig helhedsvirkning.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, medmindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Udstykning

Ingen ejendomme må udstykkes til en størrelse

på under 700 m 2 .

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

261


262

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

Områder til butiksformål


Offentlige områder

Generelt

Der kan etableres:

• Administration.

• Undervisning.

• Institutioner.

• Kulturelle formål.

• Fritids- og idrætsformål.

• Kirker og kirkegårde.

• Boliger (ældreboliger, specialboliger,

kollegier).

• Pleje- og ældrecentre.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m. kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.

Detailhandel

Der kan etableres kiosker på maks. 100

m 2 .

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende.

I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling

kan der opstilles op til tre gevinstgivende

spilleautomater. Desuden kan der

i forbindelse med anden aktivitet, som for

eksempel en kiosk, forhandles tips, lotto og

lignende.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

263


264

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres

at:

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Friareal i forhold til etageareal

• min. 15 % for administration.

• min. 50 % for undervisning.

• min. 100 % for institutioner.

• min. 25 % for kulturelle formål.

• min. 25 % for fritids- og idrætsformål.

• min. 25 % for kirker og kirkegårde.

• min. 25 % for boliger.

• min. 25 % for pleje- og ældrecentre.

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Områder til offentlige formål

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas, og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Kravet til udlæg og anlæg af p-pladser vil

blive skønnet i hvert tilfælde.

Administration

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering: 1½ plads pr. 100 m2 etageareal.


Undervisning

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering 4 pladser pr. 100 m2 etageareal.

Institutioner

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering 1½ plads pr. 100 m2 etageareal,

hvoraf 50 % skal være overdækket.

Kulturelle formål

• Vurderes efter anlæggets funktion og

størrelse.

• Cykelparkering: Vurderes efter anlæggets

funktion og størrelse.

Fritids- og idrætsformål

• Vurderes efter anlæggets funktion og

størrelse.

• Cykelparkering: Vurderes efter anlæggets

funktion og størrelse.

Boliger (ældreboliger, specialboliger, kollegier)

• ½ p-plads pr. bolig.

• Cykelparkering: 1½ plads pr. 100 m2 etageareal.

Pleje- og ældrecentre

• 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal.

• Cykelparkering: 1½ plads pr. 100 m2 etageareal.

Skilte og reklamer

Skiltning og reklamering skal tilpasses den

enkelte bygning, dens facadeudtryk og den

bymæssige sammenhæng samt det budskab,

skiltet skal formidle.

Skilte og reklamer skal begrænses og må

ikke virke generende på omgivelserne.

Der må kun skiltes og reklameres med de

aktiviteter der udøves på den enkelte ejendom,

der udøver eller sælger produktet.

Undtaget er midlertidig reklamering

(maks. 2 uger) ved særlige fælles aktiviteter,

såsom torvedage eller lignende.

Fælles oversigts- og henvisningsskilte skal

koordineres med den øvrige skiltning, så

der opnås en overskuelig helhedsvirkning.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, medmindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udar-

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

265


266

bejdes et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

Områder til offentlige formål


Rekreative områder

Generelt

Grønne områder og parker

Der må kun opføres bygninger, som er

nødvendige for driften eller tilgodeser rekreative

funktioner.

Vestvolden er en del af den indre grønne

kile og er et regionalt friluftsområde, hvor

der kun må opføres bygninger som støttepunkter

for friluftslivet.

Haller og anlæg til idrætsformål

Der må kun opføres bygninger til idrætsformål,

såsom sportshaller og bygninger,

som er nødvendige for driften.

Kolonihave

Kun bebyggelse til overnatning i sommerhalvåret.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Deklarationer og servitutter

På den enkelte ejendom kan der være

tinglyst bestemmelser om begrænsninger

i arealanvendelsen eller andre rådighedsindskrænkninger.

I bælter omkring tekniske anlæg, herunder

spildevands-, naturgas-, fjernvarmeanlæg

m.m., kan der ved deklarationer være

pålagt forskellige begrænsninger.

Forlystelser

Det er ikke tilladt at opføre eller indrette

bygninger til spillehal med gevinstgivende

spilleautomater, indskudsbod, casino eller

lignende.

I tilknytning til en eksisterende restaurant

med alkoholbevilling kan der opstilles op

til tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden

kan der i forbindelse med anden aktivitet,

som for eksempel en kiosk, forhandles

tips, lotto og lignende

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

267


268

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres,

at:

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver.

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas og må

ikke være spejlende udover den spejlvirkning,

der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Rekreative områder

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Inden for den enkelte ejendom skal der

være dækning af eget parkeringsbehov

både for biler og cykler.

Skilte og reklamer

Skiltning og reklamering skal tilpasses den

enkelte bygning, dens facadeudtryk og den

bymæssige sammenhæng samt det budskab,

skiltet skal formidle.

Skilte og reklamer skal begrænses og må

ikke virke generende på omgivelserne.

Der må kun skiltes og reklameres med aktiviteter

og produkter på den ejendom, der

udøver aktiviteten.

Undtaget er midlertidig reklamering

(maks. 2 uger) ved særlige fælles aktiviteter,

såsom torvedage eller lignende.

Fælles oversigts- og henvisningsskilte skal

koordineres med den øvrige skiltning, så


der opnås en overskuelig helhedsvirkning.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, medmindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Reklameskiltning ved sportsanlæg skal integreres

i udemøbleringen, for eksempel

på tribuneforkanter og lignende.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

269


270

Tekniske områder

Generelt

Trafi kanlæg, forsyningsanlæg og -værker.

Affald

Der skal afsættes plads til affaldsgårde til

sortering af affald.

Antennemaster, synligt sendeudstyr,

skorstene, vindmøller

• Placeringen skal indpasses omgivelserne

og være så lidt synlige som muligt.

• Der kan stilles krav til afskærmende beplantning,

arkitektur og farvevalg.

• Det skal tilstræbes, at master anvendes

af fl ere operatører.

Skorstene og antennemaster

• Højden må ikke overstige 50 m. Højden

afpasses efter det enkelte områdes karakter.

• Placering af antennemaster for mobiltelefoni,

se side 208.

Satellit- eller parabolantenner

• Over 1 m i diameter skal anmeldes til

Kommunalbestyrelsen.

• Må ikke opsættes synligt fra offentligt

tilgængelige områder.

• Må ikke opsættes på ejendomme med

bevaringsværdier.

Vindmøller

• Der må ikke opsættes store vindmøller

og husstandsvindmøller, men der kan

efter en konkret vurdering eventuelt opstilles

mini- og microvindmøller.

Byggelinjer og vejudvidelseslinjer

Der kan fastsættes bestemmelser om bebyggelsens

placering i forhold til omgivelserne,

herunder bindende facadelinjer og

æstetiske byggelinjer.

Tekniske områder

Der kan være pålagt vejudvidelseslinjer

med henblik på at sikre areal til fremtidige

vejudvidelser.

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

og beplantning

Fredet og bevaringsværdig bebyggelse

fremgår af oversigtskortene under hvert

lokalområde.

Bygninger, beplantning og træer, der er

udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen

eller i en lokalplan, må ikke

nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Gennem lokalplanlægningen skal det sikres,

at:

• der tages stilling til bevaring af eksisterende

bebyggelse ud fra arkitektoniske

og kulturhistoriske motiver

• bygningerne sikres mod udvendige bygningsændringer,

der ødelægger bygningernes

bevarende karakter.

• der tages stilling til bevarelse af eksisterende

beplantning, idet udgangspunktet

er, at væsentlig beplantning bevares.

Grundvandsbeskyttelse og vand

Se retningslinjerne for grundvandsbeskyttelse

i Regionplan 2005 side 200 og

retningslinjer for spildevand i Regionplan

2005 side 202. Disse retningslinjer vil blive

afl øst af en vandplan.

Materialer og udformning af bebyggelse

Når der vælges materialer til ny- og ombygning,

skal der så vidt muligt tænkes i bæredygtige

løsninger.

Ingen overfl ader må fremstå refl ekterende.

Glaspartier skal udføres i planglas, og må

ikke være spejlende udover den spejlvirk-


ning, der kendes fra almindeligt vinduesglas.

Opsætning af solfangeranlæg skal,

trods mindre refl eksioner, kunne godkendes

af Rødovre Kommune.

Miljøforhold, herunder støj

Det skal sikres, at bebyggelse og primære

opholdsarealer placeres, udføres og indrettes,

så beboere og brugere i fornødent omfang

skærmes mod støj og anden forurening

fra trafi kanlæg og omkringliggende

virksomheder.

Se Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

i skemaet under boligområder side 249.

Se yderligere information under retningslinjer

for støj side 194.

Parkering

Natparkering (i tidsrummet kl. 19.00 –

07.00) af køretøjer med en totalvægt over

3500 kg eller en højde på mere end 2,20 m

må ikke fi nde sted.

Parkeringsbehovet kan opfyldes ved etablering

af fælles parkering efter en samlet

plan.

Inden for den enkelte ejendom skal der

være dækning af eget parkeringsbehov

både for biler og cykler.

Skilte og reklamer

Skiltning og reklamering skal tilpasses den

enkelte bygning, dens facadeudtryk og den

bymæssige sammenhæng samt det budskab,

skiltet skal formidle.

Skilte og reklamer skal begrænses og må

ikke virke generende på omgivelserne.

Der må kun skiltes og reklameres med aktiviteter

på den ejendom, der udøver aktiviteten.

Undtaget er midlertidig reklamering

(maks. 2 uger) ved særlige fælles aktiviteter,

såsom torvedage eller lignende.

Fælles oversigts- og henvisningsskilte skal

koordineres med den øvrige skiltning, så

der opnås en overskuelig helhedsvirkning.

Belysning af skiltningen må ikke blænde

trafi kanter og personer på naboejendommene.

Der må ikke skiltes eller reklameres på offentlige

vejarealer, medmindre kommunen

har givet tilladelse hertil.

Reklameskiltning ved sportsanlæg skal integreres

i udemøbleringen, for eksempel

på tribuneforkanter og lignende.

Terrænregulering

• Tilladt +/- 0,5 m med ren jord.

• Større reguleringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen.

• Udlægning af lettere forurenet jord, som

ikke medfører forurening af grundvandet,

skal godkendes af kommunen.

Udendørs oplag

Der må ikke være udendørs oplag af kølbåde,

campingvogne, pølsevogne, større

anhængere, biler med salg for øje eller

udlejning, affald, permanent oplag af byggematerialer

og lignende.

Varmeforsyning

Mulighed for kollektiv varmeforsyning for

et område eller en bebyggelse fastlægges

i overensstemmelse med kommunens gældende

varmeplan, se side 206.

For ændring af eksisterende områdeafgrænsning

i varmeplanen skal der udarbejdes

et projektforslag. Kommunalbestyrelsen

skal ud fra en konkret vurdering

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

271


272

godkende den forsyningsform med den

bedste samfundsøkonomi.

Blokvarmecentraler med en kapacitet over

250 kW har tilslutningspligt til kollektiv

varmeforsyning, hvis de leverer varme til

bygningers opvarmning og til varmt brugsvand.

Ombygning af blokvarmecentraler, herunder

etablering af alternativ opvarmning,

som for eksempel solvarme, må ikke udføres

uden et af Kommunalbestyrelsen godkendt

projektforslag.

Småforbrugere har som udgangspunkt

ikke tilslutningspligt. Kommunalbestyrelsen

kan dog ved godkendelse af et ”Tilslutningsprojekt”

pålægge både eksisterende

og ny bebyggelse tilslutningspligt.

I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning,

er der generelt forbud mod etablering

af el-opvarmning.

Veje og stier

Adgangs- og tilkørselsforhold skal give adgang

for udrykningskøretøjer.

Der skal sikres offentlige passagemuligheder

med tilkobling til det eksisterende

stinet.

Tekniske områder


Detaljerede rammebestemmelser

De detaljerede rammebestemmelser

bringes på de følgende sider, område for

område, i form af kort og skemaer. På

opslag vises rammekortene på venstre side

og kort over bevaringsværdige og fredede

bygninger for kommunens syv delområder

på højre side.

De enkelte rammeområder har en nummerbetegnelse,

som refererer til det pågældende

lokalområde, for eksempel 1 = Islev.

Derefter et bogstav, som angiver anvendelsen

af rammeområdet, for eksempel B

= boliger, og til slut et løbenummer for at

skelne mellem de forskellige rammeområder,

der har samme anvendelsesbetegnelse

inden for et lokalområde.

Desuden har anvendelsesbetegnelserne

egne farvekoder, der markerer det pågældende

rammeområde på kortene.

Det er således på kortet muligt at fi nde

det pågældende rammeområde. Se på

nummerbetegnelse og bogstavangivelse

af anvendelsesmuligheden og fi nd i rammeskemaet

den tilsvarende beskrivelse.

Beskrivelsen forklarer kommuneplanens

rammer for området med angivelse af for

eksempel maksimale bygningshøjder og

etageantal, den maksimale udnyttelse af

ejendomme i form af bebyggelsesprocenten

og en henvisning til, om der for det

pågældende område fi ndes en mere detaljeret

lokalplan.

Der er benyttet følgende anvendelsesbetegnelser

i kommuneplanen:

B = boligområder

C = centerområder

D = offentlige områder

E = erhvervsområder

F = blandede bolig- og erhvervsområder

G = rekreative områder

T = tekniske områder

I det følgende bringes en oversigt over de

bygninger i Rødovre, der er vurderet som

værende bevaringsværdige. Det vil sige, at

de har fået bevaringsværdien 1-4 i Kommuneatlasset

for Rødovre, hvor alle bygninger

er tildelt en bevaringsværdi fra 1 til 9. 1 er

den højeste bevaringsværdi, og 9 den laveste.

Dette gælder dog kun bygninger, som

er opført før 1940.

For bebyggelser opført op til 1940 eller

senere har kommunen udpeget fl ere samlede

bebyggelser som bevaringsværdige.

Der er tale om bebyggelser, der samlet

set indeholder særlige arkitektoniske eller

landskabelige værdier eller er vurderet

som en tidstypisk bebyggelse.

Oversigten over bevaringsværdige bygninger

og bebyggelser skal anvendes ved lokalplanlægningen.

Oversigten skal endvidere

anvendes, hvis kommunen på et tidspunkt

vælger at gennemføre bygningsfornyelse

eller nedsætte et bygningsforbedringsudvalg

efter reglerne i Lov om byfornyelse.

Endelig viser kortene en oversigt over fredede

arealer i kommunen.

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

273

3

1

2

4 5

6 7


274

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

6 7

Boligområder

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Erhvervsområder

Rekreative områder

Tekniske områder

Offentlige områder

Centerområder

Stationsnært kerneområde

Lokalområde 1: Islev

Glostrup

1G03 1G03

1E03

1T02 1T02

Lokalområde 1: Islev

1B03

1E01

1D02 1D02

1E04

1T01

1G07

1G04

1G11

Herlev

1B02

1F03

1B04

1B05

1D01

1B09

1G09

1G08

1D04

1B10

1E02

1B02 1B02

1B12

1B07

1D03

1B01

1F02

1B06 1B13

1B11

1F01 1F01

1C01

1B08

1F04

1B02

1G01

1G10

1T04

1G02

1G05

1T03

1G06

1B14

0 500 m


Glostrup

Herlev

0 500 m

Lokalområde 1: Islev.

Kirke

Fredet område

Bevaringsværdig

ejendom

Kirke:

Islev Kirke, Slotsherrensvej

321

Bevaringsværdige

ejendomme:

Carl Danfeldts Alle

3, 4 og 5

Guldsmedevej 36

Islevbrovej 19, 21A,

27B, 34, 36, 44 og

150

Islevgård Alle 5,

bygning 017

Moseholmene 17

Nørrevangen 20

Pilemosevej 31 og 37

Resenbrovej 11, 21,

22, 23 og 38

Rådmand Billes Vej 2

Slotsherrensvej 295

Ved Harrestrup Å 11

Ved Vandløbet 2, 6,

10, 14, 18 og 28

Viemosebro 8

Viemosevej 9, 18, 54,

62, 67A, 76A og 78B

Vievang Alle 15

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

275


Boligområder

276

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1B01

Omkring

Viemosevej nord

1B02

Omkring

Slotsherrensvej

1B03

Krogbækvej -

Brandstrupvej

1B04

Åbovænge -

Nørrevangen

1B05

Nørrevangen -

Koldbyvej

1B06

Viemosevej

syd-øst

1B07

Hvidsværmervej

nord

1B08

Islevbrovej vest for

Motorring 3

1B09

Madumvej ved

Slotsherrensvej

1B10

Rådmand Billes Vej -

Hvidsværmervej

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

30 % 1½ Byggelinje 8 fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

Det tekniske anlæg

Viemosegrøften med pumpestation

er beliggende i området, se

side 200

Åben-lav bolig 30 % 1½ Byggelinje 8 fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

Pumpestation Viemosevej og

pumpestation Slotsherrensvej

er beliggende i området

Det tekniske anlæg

Hvissingegrøften er beliggende i

området, se side 200

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Byggelinje 8 m fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Lokalområde 1: Islev

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Parcelhuse Lokalplan 32 af 27.12.89

Deklarationer for

delområder

Parcelhuse Deklarationer for

delområder

Rækkehuse Byplan 12 af 1.12.62

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Deklaration


Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1B11

Brunevang

Ved Voldgraven

1B12

Ved Sportspladsen

1B13

Brunevang -

Islevbrovej

1B14

Brunevang nord

Centerområder

1C01

Islev Butikstorv

Stationsnært

område, se

side 90

Tæt-lav bolig

Bydelscenter

Detailhandel

Boliger

Liberale

erhverv

Administration

Publikumsorienterede

serviceerhverv,

se side 126

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

40 % 2 Byggelinje 8 m fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Det tekniske anlæg

Hvissingegrøften er beliggende i

området, se side 200

Tæt-lav bolig 40 % 2 Erhverv:

Engros, lager

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

60 % 3 Byggelinje 8 m fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

60 % 5 Byggelinje 8 m fra

Harrestrup Å og Kagså (i.h.t.

vandløbsregulativ)

60 % 2 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 2000 m 2

Udvalgsvarer 1000 m 2

Udvidelsesmulighed 4000 m 2

se side 125

Butikker

Boliger

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Rækkehuse Lokalplan 29 af 19.4.89

(for en del)

Etagehuse

Tom grund

Etagehuse

Lokalplan 50 af 10.11.93

(for en del)

Lokalplan 92 af 10.9.03

(for en del)

Deklarationer for

delområder

Lokalplan 88 af 21.9.05

(for en del)

Lokalplan 109 af 13.9.06

(for en del)

Lokalplan 4 af 2.7.79

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

277


Offentlige områder

Erhvervsområder

278

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1D01

Islevbrovej -

Islev Skole

1D02

Islevgård Alle -

Statens Pædagogiske

Forsøgscenter

1D03

Slotsherrensvej -

Islev Kirke

1D04

Vårfluevej syd

1E01

Islevdalvej nord

1E02

Hvidsværmervej syd

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

m.m.

Undervisning

Fritids- og institutionsformål

Kirke

Menighedshus

Spejderlokaler

Fritids- og institutionsformål

Fremstillingserhverv

Værksteder

Engroshandel

Transport

Administration

Serviceerhverv

Fremstillingserhverv

Værksteder

Engroshandel

Transport

Administration

Serviceerhverv

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

70 % 8,5 m Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Det tekniske anlæg

Hvissingegrøften er beliggende i

området, se side 200

Industri

Værksteder

Oplag

Administration

50 % 8,5 m Værksteder

Lager

Oplag

Lokalområde 1: Islev

Andet Nuværende

anvendelse

40 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Folkeskole

Idrætsanlæg

Svømmehal

Institution

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

40 % 4 Byplan 26 af 20.6.68

30 % 2 Kirke

Menighedshus

Spejderlokaler

30 % 1½

8,5 m

Klubhus

Legeplads

Grønt område

Lokalplan 70 af 14.4.03

Lokalplan 121 af 25.2.09

Lokalplan 70 af 14.4.03

Lokalplan 121 af 25.2.09


Erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1E03

Omkring

Slotsherrensvej ved

Ringvej B3

1E04

Islevdalvej syd

Blandede bolig- og erhvervsområder

1F01

Viemosevej øst -

nord for Islevbrovej

1F02

Viemosevej syd for

Moseholmene

1F03

Islevbrovej -

Slotsherrensvej

Fremstillingserhverv

Værksteder

Engroshandel

Transport

Administration

Serviceerhverv

Fremstillingserhverv

Værksteder

Engroshandel

Transport

Administration

Serviceerhverv

Butikker til

særlig pladskrævende

varer

Boliger

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

område, se

side 90

Boliger

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Boliger

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

60 % Min. 2 Lav bolig

Engros

Værksted

30 % Min. 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Flerfamiliehuse

Liberalt erhverv

60 % Min. 2 Boliger

Tankstation

Bilsalg

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

60 % 8,5 m Engroshandel Lokalplan 121 af 25.2.09

70 % 8,5 m Der må etableres 1 butik på

5000 m 2

Øvrige butikker maks. 3000 m2

Udvidelsesmulighed 8400 m 2

se side 125

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Det tekniske anlæg

Hvissingegrøften er beliggende i

området, se side 200

Industri

Værksteder

Oplag

Lokalplan 70 af 14.4.03

Lokalplan 121 af 25.2.09

Lokalplan 39 af 23.1.91

Lokalplan 54 af 24.5.95

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

279


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rekreative områder

280

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1F04

Islevbrovej øst for

Motorring 3

1G01

Viemoseparken

1G02

Kagsmosen

1G03

Ved frakørselsvej

Slotsherrrensvej/

Ringvej 3

1G04,

1G05,

1G06

Harrestrup Å

1G07

Nørrevangen nord

Haveforeningen

ABC

1G08

Vårfluevej

Islev Haveforening

1G09

Hammelvej nord

Haveforeningen

Pilemosen

Boliger

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Park Park Lokalplan 32 af 27.12.89

Grønt område Del af Vestvoldfredning og

dermed omfattet af plejeplan for

Vestvolden

Stianlæg og

afskærmning

mod vej

Regional

hovedsti

Kolonihaver 12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

10 m 2

Kolonihaver 12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

10 m 2

Stationsnært

område, se

side 90

Kolonihaver

Maks.

bebyggelsesprocent

12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

10 m 2

Maks.

antal

etager

2,4 m

for

drivhus

2,4 m

for

drivhus

2,4 m

for

drivhus

Lokalområde 1: Islev

Andet Nuværende

anvendelse

40 % Min. 2 Boliger

Værksted

Butik

Byggelinje 8 m fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ)

Landzone

Byggelinje 8 m fra Harrestrup Å

(i.h.t. vandløbsregulativ).

Højst 400 m 2 grund

Grønt område

Grønt areal

Å- og stisystem

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Kolonihaver Deklaration 27.11.86

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 23.10.02

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 4.10.90


Rekreative områder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

1G10

Viemosevej

Haveforeningen

Vieholm

1G11

Islevdalvej

Haveforeningen 1.

maj

Tekniske områder

1T01

Motorvejsudfletning

syd for

Jyllingevej

1T02

Nordre Ringvej

1T03

Munktoftevej

1T04

Munktoftevej

Stationsnært

område, se

side 90

Kolonihaver

Vejanlæg.

Beplantet

område.

Maks.

bebyggelsesprocent

12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

10 m 2

Kolonihaver 12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

10 m 2

Maks.

antal

etager

2,4 m

for

drivhus

2,4 m

for

drivhus

Andet Nuværende

anvendelse

Landzone

Kan ved lokalplanlægning overføres

til byzone

Vej Vej

Vejanlæg

Beplantet

område

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 20.3.40

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 19.7.38

Deklaration 26.7.06

Lokalplan 70 af 14.4.03

Byplan 21 af 17.10.62

(for en del)

Bassin Bassin Lokalplan 32 af 27.12.89

Pumpestation Pumpestation Lokalplan 32 af 27.12.89

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

281


282

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

6 7

Områdetyper:

Boligområder

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Rekreative områder

Tekniske områder

Offentlige områder

Stationsnært kerneområde

Lokalcentre

Lokalområde 2: Tinderhøj

2B07

2G02

2B12

2T03

Lokalområde 2: Tinderhøj

2B03

2B11

2B13

2B08

2T01

2B04

2B14

2B10

2D04

2D01

2B18

2B15

2F01

2B17

2B09

2B02

Husum st.

2B01

2D02 2B06

2B16

2D03

2T02

2F01

2F02

2G01

København

2B05

Islev st.

0 500 m


Husum st.

København

Lokalområde 2:

Tinderhøj.

Bevaringsværdige

ejendomme:

Brabrandvej 6 og 9

Engbovej 10, 13, 28,

34, 49, 50G, 51, 53,

55 og 58B

Fortvej 29, 71 og 149

Juelsmindevej 5C

Jyllingevej 204

Kærbyvej 134

Nørupvej 20

Pilely 2, 7 og 8

Rødovrevej 288, 330,

354, 370, 372 og 382

Slotsherrens Have

211, 215 og 219

Tinderhøj Vænge 3

og 29

Tårnvej 434, 438,

440, 442, 466 og

468A

Vandværksvej 15

Vedersøvej 19

Ådiget 7 og 9

Årslevvej 5, 17 og 26

Bevaringsværdige

bebyggelser:

Slotsherrens Have

Torbenhuse

Islevvænge

Tinderhøjparken

Oksbølvej/Brobølvej

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

283

Islev st.

0 500 m

Fredet område

Bevaringsværdig

ejendom

Bevaringsværdig

bebyggelse


Boligområder

284

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

2B01

Pilely - Ådiget

2B02

Brabrandvej m. fl.

2B03

Årslevvej - Kærbyvej

nord

2B04

Engbovej

2B05

Horshøjvej

2B06

Stovbyvej -

Nørupvej

2B07

Tinderhøj Vænge

syd

2B08

Tårnvej nord

2B09

Juelsmindevej -

Fortvej

2B10

Slotsherrens Have

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

30 % 1½ Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(dekl. 31.7.1947)

30 % 1½ For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner

og deklarationer

Parcelhuse Deklarationer

Parcelhuse Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Lokalplan 102 af

29.6.05

Åben-lav bolig 40 % 2 For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

40 % 2 Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Parcelhuse Byplan 10 af 29.6.58

Deklaration

Parcelhuse Byplan 9 af 2.6.59

Deklarationer (for

en del).

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Deklaration

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Stationsnært

område, se

side 90

Tæt-lav bolig

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Lokalområde 2: Tinderhøj

Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(dekl. 31.7.1947)

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Blandede boliger

Rækkehuse Lokalplan 36 af

5.7.89 (for en del)

Rækkehuse


Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

2B11

Tårnvej - Fortvej

m. fl.

2B12

Fortly

2B13

Islelund - Tårnvej

nordøst

2B14

Slotsherrensvej

nord

2B15

Rødovrevej nord for

Fortvej

2B16

Rødovrevej ved

Juelsmindevej

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Tæt-lav bolig 50 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Lokalcenter

ved Fortvej

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

60 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

60 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

60 % 3 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2 .

Udvalgsvarer 500 m 2 .

Udvidelsesmulighed 1100 m 2

for område 2B15, 2B17 og 2F01

ialt

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

60 % 3 For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Rækkehuse Lokalplan 91 af 12.5.04

(for en del)

Lokalplan 78 af 18.9.02

(for en del)

Lokalplan 76 af 12.2.03

(for en del)

Deklarationer

Rækkehuse Deklaration

Etagehuse

Parcelhus

Etagehuse Lokalplan 30 af 5.7.89

(for en del)

Etagehuse,

butikker

Deklaration (for en del)

Deklaration (for en del)

Etageboliger Lokalplan 73 af 13.9.00

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

285


Boligområder

Offentlige områder

286

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

2B17

Fortvej

Dorthe Mariehjemmet

2B18

Slotsherrens Vænge

Slotsherrensvej

2D01

Slotsherrens Vænge

2D02

Fortvej -

Tinderhøj Skole

2D03

Vandværksvej -

Rødovre Vandværk

2D04

Slotsherrens Vænge

Broparken

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Institutioner

Lokalcenter

langs Fortvej

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

Stationsnært

område, se

side 90

Institutioner

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

Stationsnært

område, se

side 90

Tekniske anlæg

Fritidsformål

Stationsnært

område, se

side 90

Boliger

Institutioner

Dagcenter

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

50 % 2 Daginstitution Lokalplan 65 af 15.1.03

40 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

30 % 1 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Folkeskole

Daginstitution

Idrætsanlæg

Vandværk

Værksted

85 % 4 Ældreboliger

Dag- og

plejecenter

Lokalområde 2: Tinderhøj

Andet Nuværende

anvendelse

120 % 4 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

Udvidelsesmulighed 1100 m 2

for område 2B15, 2B17 og 2F01

ialt

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

70 % 4 Byggelinje 3 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Plejeboliger

Lokalcenter

Etageboliger

Virksomheder

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 93 af 17.12.03

Tillæg 1 til Lokalplan 93

af 25.3.09

Lokalplan 65 af 15.1.03

(for en del)

Lokalplan 99 af 12.1.05

(for en del)

Tillæg 1 til Lokalplan 65

af 21.5.08

Lokalplan 65 af 15.1.03

Tillæg 1 til Lokalplan 65

af 21.5.08


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

2F01

Rødovrevej

Jyllingevej

2F02

Slotsherrensvej

Rødovrevej

Rekreative områder

2G01

Ved Elstedvej m.m.

Stadionparken m.m.

2G02

Nord for Jyllingevej

Haveforeningen

Dano

Stationsnært

område

(delvist), se

side 90

Lokalcenter

(overfor

Fortvej)

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

område, se

side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Park samt

frilufts- og

sportsaktiviteter

Maks.

bebyggelsesprocent

10 %

for

området

under ét

Kolonihaver 12,5 %

dog maks.

50 m 2

samt

drivhus

Maks.

antal

etager

2,4 m for

drivhus

Andet Nuværende

anvendelse

60 % Min. 2 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

70 % Min. 2

max. 4

Udvidelsesmulighed 1100 m 2

for område 2B15, 2B17 og 2F01

ialt

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Del af området omfattet af

Fredning af 20.8.1998

Matr. nr. 39a fredet ved

Stifredningsafgørelse af

31.7.1947

Der er placeret vandindvindingsboringer

i området, se

side 195

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Lav bolig

Butikker

Servicestation

Etageboliger

Parcelhuse

Liberale

erhverv

Stadion

Sportshaller

Park

Træningsbaner

Klubhus

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 9 af 2.6.59 (for

en del)

Byplan 10 af 29.6.58 (for

en del)

Lokalplan 74 af 2.5.01

(for en del)

Lokalplan 102 af 22.7.05

(for en del)

Deklarationer

Lokalplan 65 af 15.1.03

Tillæg 1 til Lokalplan 65

af 21.5.08

Lokalplan 55 af 21.4.99

(for en del)

Byplan 9 af 2.6.59 (for

en del)

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 30.10.90

- kolonihaveformål

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

287


Tekniske områder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

2T01

Tårnvej -

Islevbro Vandværk

2T02

Vandværksvej -

Rødovre Vandværk

2T03

Tårnvej

Stationsnært

område, se

side 90

Rensningsogforsyningsanlæg

Stationsnært

område, se

side 90

Vandværk

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

288 Lokalområde 2: Tinderhøj

Andet Nuværende

anvendelse

40 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

30 % 1 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Københavns

Energi

Rødovre

Vandværk

Bassin Bassin

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer


KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

289


290

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

6 7

Rekreative områder

Lokalområde 3: Vestvolden

Glostrup

3G03

Lokalområde 3: Vestvolden

Brøndby

3G0

København

0 1000 m


Glostrup

Brøndby

København

0 1000 m

Lokalområde 3:

Vestvolden.

Fredet område

Bevaringsværdig

ejendom

Bevaringsværdige

ejendomme:

Ejbybro

Ejbyvej 190

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

291


Rekreative områder

292

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

3G01

Nord for

Slotsherrensvej

3G02

Mellem

Slotsherrensvej

og Ejbybro

3G03

Syd for Ejbybro

Rekreativt

offentligt

friareal

Rekreativt

offentligt

friareal

Rekreativt

offentligt

friareal

Frilufts- og

sportsaktiviteter

Historisk

besøgscenter

i forbindelse

med blotlæggelse

af dele

af Vestvolden

Maks.

bebyggelsesprocent

Vestvolden er en del

af den indre grønne

kile og er et regionalt

friluftsområde, hvor

der kun må opføres

bygninger som støttepunkter

for friluftslivet.

Vestvolden er en del

af den indre grønne

kile og er et regionalt

friluftsområde, hvor

der kun må opføres

bygninger som støttepunkter

for friluftslivet.

Vestvolden er en del

af den indre grønne

kile og er et regionalt

friluftsområde, hvor

der kun må opføres

bygninger som støttepunkter

for friluftslivet.

Lokalområde 3: Vestvolden

Andet Nuværende

anvendelse

Del af Vestvoldfredning og

dermed omfattet af plejeplan for

Vestvolden

Ubenyttede bygningsværker

kan anvendes til formål, der

falder naturligt for områdets

anvendelse

Del af Vestvoldfredning og

dermed omfattet af plejeplan for

Vestvolden

Ubenyttede bygningsværker

kan anvendes til formål, der

falder naturligt for områdets

anvendelse

Del af Vestvoldfredning og

dermed omfattet af plejeplan for

Vestvolden

Ubenyttede bygningsværker

kan anvendes til formål, der

falder naturligt for områdets

anvendelse

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Voldterræn Lokalplan 74 af 2.5.01

(for en del)

Voldterræn

Spejderhytter

Knallertbane

Hundetræningsanlæg

Militære anlæg

Voldterræn

Nyttehaver

Fodboldbaner

Campingplads

Byplan 21 af 17.10.62 (for

en del)

Byplan E3 af 18.1.71


KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

293


294

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

6 7

Boligområder

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Erhvervsområder

Rekreative områder

Tekniske områder

Offentlige områder

Lokalcentre

Lokalområde 4: Rødovre vest

Glostrup

4B03

4G02

4G01

Brøndby

Lokalområde 4: Rødovre vest

4B13

4F01

4B10

4B05

4B15

4D02

4E01

4G04

4B12

4B07

4G05

4B11

4B01

4D04

4T01

4B08

4T02

4T03

4F02

4B02

4G03

4D01

4B04

4E02

4B14

4B06

4B09

4B17

4B16

4D03

4B18

0 500 m


Glostrup

Brøndby

0 500 m

Lokalområde 4:

Rødovre vest.

Fredet område

Bevaringsværdig

ejendom

Bevaringsværdig

bebyggelse

Bevaringsvær dige

ejendomme:

Bjødstrupvej 5

Borgm. Gustav Jensens

Vej 9

Brandholms Alle 18A,

28D og 30

Ejbyvej 92, 100, 187-

189, 193, 197A og

205

Grønnemarksvej 8A

Knud Anchers Vej 6

og 45

Korsdalsvej 77

Mose Alle 1, 2, 9A,

18 og 22

Nyholms Alle 47

Nørregårdsvej 104 og

127

Rudebækvej 15

Rødager Allé 102

Valhøjs Alle 180

Bevaringsvær dige

bebyggelser:

Hjortevænget

Carlsro

Espely

Pedersborg

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

295


Boligområder

296

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

4B01

Lucernevej

Ejbyvej

4B02

Nørregårdsvej

Nyager Vænge

m. fl.

4B03

Korsdalsvej vest

4B04

Låsbyvej m. fl.

4B05

Ved Fæstningen -

Plovstrupvej

4B06

Tårnvej nord for

Ejbyvej

4B07

Carlsro

4B08

Nyholms Allé

nordøst

4B09

Brandholms Allé

øst

4B10

Nørregårdsvej

”Hjortevænget”

4B11

Bjødstrupvej nord

for Knud Anchers

Vej

4B12

Kamstrupvej vest

for Bjødstrupvej

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Lokalplan 95 af 27.4.05

Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse Byplan 10 af 29.6.58

Deklaration

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse Byplan 6 af 10.3.56

Åben-lav bolig 30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse se

side 112

Parcelhuse Byplan 6 af 10.3.56 (for

en del)

Deklaration

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Deklarationer

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Bevaringsværdig bebyggelse se

side 112

Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan.

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 35 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Bevaringsværdig bebyggelse se

side 112

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Lokalområde 4: Rødovre vest

Rækkehuse Byplan 15 af 2.12.59 (for

en del)

Lokalplan 105 af 22.2.06

(for en del)

Rækkehuse Lokalplan 56 af 13.12.95

Rækkehuse Lokalplan 10 af 23.6.80

Rækkehuse Lokalplan 42 af 18.12.91

(for en del)

Rækkehuse og

dobbelthus

Lokalplan 75 af 22.5.02

Tillæg 1 til Lokalplan 75

af 20.6.07

Deklaration

Rækkehuse Lokalplan 95 af 27.4.05

Deklaration

Rækkehuse Lokalplan 95 af 27.4.05

Deklaration


Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

4B13

Lucernevej vest

4B14

Nyholms Allé -

Valhøjs Allé

4B15

Nyskiftevej -

Ejby Vænge

4B16

Tårnvej syd for

Rødovre Parkvej

4B17

Tårnvej nord for

Rødovre Parkvej.

Carlsro

4B18

Valhøjskvarteret

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Rækkehuse Lokalplan 95 af 27.4.05

Deklaration

Tæt-lav bolig 40 % 2 Rækkehuse Lokalplan 59 af 12.2.97

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Etagebolig 60 % 4 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Etageboliger

Lokalcenter

langs Tårnvej

Etagebolig

Tæt-lav bolig

Åben-lav bolig

Lokalcenter

Valhøjs Allé

70 % 8 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

65 % for

etageboliger

40 % for

tæt-lav

bolig

30 % for

åben-lav

bolig

9 etageforetageboliger

2 etager

for åben

og tæt lav

bolig

Udvidelsesmulighed 1100 m 2

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

Udvidelsesmulighed 800 m 2

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

Rækkehuse Lokalplan 15 af 30.12.83

(for en del)

Byplan 28 af 31.10.74 (for

en del)

Deklarationer

Etagehuse Lokalplan 3 af 26.9.98

(for en del)

Etagehus

butikker m.v.

Etagehuse

parcelhuse

Lokalplan 96 af 14.4.04

(for en del)

Lokalplan 56 af 13.12.95

Byplan 6 af 10.3.56

Tillæg 1 til Byplan 6 af

28.9.60

Lokalplan 79 af 4.6.03

(for en del)

Lokalplan 94 af 10.3.04

(for en del)

Lokalplan 43 af 31.7.91

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

297


Offentlige områder

Erhvervsområder

298

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

4D01

Otto Møllers Vænge

Nyager Skole

4D02

Nyholms Allé nord.

Espevang

4D03

Rødager Allé -

Valhøj Skole

4D04

Rødovre Parkvej -

Skovmoseskolen

4E01

Valhøjs Allé -

Nyholms Allé

4E02

Mose Allé -

Nyholms Allé

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

Institutioner

Undervisning

Grønt område

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

Grønt område

Tekniske anlæg

Undervisning

Administration

Institutioner

med tilhørende

værksteder

Stationsnært

område, se

side 90

Fremstillingsvirksomheder

Værksteder

Engroshandel

Administration

Serviceerhverv

Tekniske anlæg

Håndværks-

virksomheder

Serviceerhverv

Engroshandel

Administration

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

80 % 2

8,5 m

50 % 1½

8,5 m

Lokalområde 4: Rødovre vest

Andet Nuværende

anvendelse

40 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Der er placeret vandindvindingsboring

i området, se side

197

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

40 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

40 % 2 Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Der er placeret bassin i området,

se side 200

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Folkeskole

Idrætsanlæg

Daginstitution

Ungdomsinstitution

og

pension

Byggelegeplads

Folkeskole

Idrætsanlæg

Institutioner

Grønt område

Daginstitution

Undervisning-

og revalideringsinstitution

med værksted

Let industri

Værksteder

Håndværksvirksomheder

Lager

Værksteder

Håndværksvirksomheder

Lager

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 15 af 2.12.59

Lokalplan 9 af 12.11.79

(for en del)

Lokalplan 83 af 13.3.02

Lokalplan 11 af 28.11.80

(for en del)

Lokalplan 120 af 2.7.08

Lokalplan 37 af 4.7.90

Byplan 6 af 10.3.56 (for

en del)

Lokalplan 121 af 25.2.09

Lokalplan 37 af 4.7.90

Lokalplan 121 af 25.2.09

Tillæg 2 til Byplan 6 af

9.10.70


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

4F01

Korsdalsvej

Fjeldhammervej

4F02

Jyllingevej

Rekreative områder

4G01

Espelunden

4G02

Korsdalsvej vest

4G03

Langs Rødovre

Parkvej

Tæt, lav bolig

Etageboliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Institutioner

Kulturelle

formål

Lokalcenter

Irmagrunden

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Park med

tilhørende

bygninger, traktørsted,

sport

og fritid

Grønt område

og friluftsaktiviteter

med tilhørende

bygninger

Maks.

bebyggelsesprocent

Der tillades

mindre

udvidelse

af

traktørsted

Maks.

antal

etager

80 % Min. 2

max. 5

Andet Nuværende

anvendelse

Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

Udvidelsesmulighed 1500 m 2

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

Bevaringsværdig bebyggelse se

side 112

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Bevaringsværdig bebyggelse se

side 112

Del af Vestvoldfredning, og

dermed omfattet af plejeplan for

Vestvolden

Der er placeret vandindvindingsboring

i området, se side

197

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Grønt areal For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Industri

Engroshandel

Park

Traktørsted

Tennisbaner

Grønt område

Spejder hytter

Omklædningsbygninger

Grønt areal

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 6 af 10.3.56

60 % Min. 2 Parcelhuse Byplan 10 af 29.6.58

Byplan 16 af 26.2.59

Lokalplan 120 af 2.7.08

(for en del)

Byplan 6 af 10.3.56

Lokalplan 14 af 26.9.83

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

299


Rekreative områder

300

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

4G04

Jyllingevej

Haveforeningen

Dano

4G05

Rødovre Parkvej

Tekniske områder

4T01

Nyholms Alle nord -

Espevang Vandværk

4T02

Nyholms Alle nord

4T03

Prøvensvej

Maks.

bebyggelsesprocent

Kolonihaver 12,5 %

dog maks

50 m2 samt

drivhus 10

m2 Sportshaller

baner, anlæg til

idrætsformål

Maks.

antal

etager

2,4 m for

drivhus

Andet Nuværende

anvendelse

Vandværk 30 % 2 Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Bassin Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Højst 400 m 2 grund Kolonihaver Deklaration 30.10.90

- kolonihaveformål

40 % 17 m Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Sportshaller

Skøjtehaller

Idrætsanlæg

Lokalplan 120 af 2.9.08

Vandværk Lokalplan 83 af 13.3.02

Bassin Lokalplan 83 af 13.3.02

Bassin Bassin Lokalplan 37 af 4.7.90

Lokalområde 4: Rødovre vest


KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

301


302

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

6 7

Boligområder

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Erhvervsområder

Rekreative områder

Tekniske områder

Offentlige områder

Centerområder

Stationsnært kerneområde

Lokalcentre

Lokalområde 5: Rødovre øst

5D02 5D02

5B13

5B18

5F04

5B23

5F02

5B01

5D03

5C01

Lokalområde 5: Rødovre øst

5G01

5B25

5B16

5B26

5B12

5B02

5F05

5F06 5F07

5T01

5B21

5F08

5B06

5B19

5B10

5G02

5B07

5B27

5B20

5F03

5D04

5B05

5F09

5B20

5F01

5G03

5B14

5B08

5B15

5B04

5D06

5D05

5D01

5B22

5B03

5G06

5B24

5B28

5B09

5G05

5B11

5B17

5B29

5G04

Jyllingevej st.

København

5E01

5C02

0 500 m


Jyllingevej st.

København

0 500 m

Lokalområde 5:

Rødovre øst.

Fredet ejendom

Kirke

Fredet område

Bevaringsværdig

ejendom

Bevaringsværdig

bebyggelse

Grøndalslund Kirke

Rødovre Kirke

Bevaringsværdige ejendomme:

Annexgårdsvej 2, 16, 18,

22, 24, 26, 26, 37, 38, 40

og 42

Auroravej 3, 5, 14, 16-20,

23-26, 28, 30, 32A, 38,

45, 50, 56 og 58

Christiansdal 1, 6, 9-13,16

Dianavej 5, 15, 19, 21,

23-29, 32 og 34

Elvergårdsvej 13

Gunnekær 24

Højnæsvej 2

Junovej 1-10 og 12

Kempsvej 15

Kirkesvinget 1, 8 og 18

Kærdals Alle 17

Lunavej 1, 2, 3A, 3B, 4,

5A, 5B og 6-10

Nørregårdsvej 5, 17, 25,

27, 70 og 87

Ovrevej 1 og 3

Pildamsvej 28, 30, 32 og

36

Roskildevej 244, 268,

278-278A, 280-280A, 296,

302, 304 og 308

Rødager Alle 31

Rødovre Parkvej 140

Rødovrevej 97, 114, 115,

131A-B-C, 139 og 204

Rønneholmsvej 9, 21, 31

og 48

Sylvestervej 20-40

Søtorpvej 1, 2 og 4

Tæbyvej 28

Tårnvej 94

Valhøjs Alle 5 og 16

Vejlbyvej 9-15

Voldumvej 4A

Bebyggelsen Pedersborg

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

303


Boligområder

304

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5B01

Nørregårdsvej

5B02

Grønlunds Allé

m. m.

5B03

Kirkesvinget

5B04

Voldumvej øst

5B05

Ovrevej

5B06

Præstebakken

5B07

Himmelkol -

Axelhøj -

Christiansdal

5B08

Elvergårdsvej vest

for Annexgårdsvej

5B09

Annexgårdsvejskvarteret

5B10

Omkring Valhøjs

Allé

5B11

Dianavej -

Auroravej

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Åben-lav bolig 40 % 2

Andet Nuværende

anvendelse

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Parcelhuse Byplan 10 af 29.6.58

Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Deklaration

Åben-lav bolig 30 % 1½ Parcelhuse Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Stationsnært

område, se

side 90

Åben-lav bolig

30 % 1½ Byggelinje 20 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse

Parcelhuse Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse Byplan 13 B af 19.12.59

Åben-lav bolig 30 % 1½ Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse,

børneinstitution

Åben-lav bolig 30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Byggelinje 5 m langs

kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Deklarationer

Parcelhuse Deklarationer

Byplan 17 af 15.7.61 (for

en del)

Lokalplan 72 af 17.11.99

(for en del)

Deklaration

Parcelhuse Byplan 5 af 23.5.51 (for

en del)

Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 2 Parcelhuse Byplan 13 A af 26.2.59

Byplan 13 B af 19.12.59

(for en del)

Tillæg 1 til Byplan 13A

af 18.6.71 (for en del)

Deklarationer

Åben-lav bolig 30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Lokalområde 5: Rødovre øst

Byggelinje 5 m langs

kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Parcelhuse Byplan 14 af 2.6.59 (for

en del)

Lokalplan 38 af 22.1.92

(for en del)

Deklaration (for en del)


Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5B12

Schweizerdalsstien

5B13

Schweizerdalsvej

- Tårnvej

5B14

Voldumvej nordøst

5B15

Minervavej -

Rødovrevej

5B16

Rødager Allé -

Tårnvej

5B17

Dianavej sydvest

5B18

Karlsvænge

5B19

Axelhøj - Højnæsvej

5B20

Rødovrevej

5B21

Nord og syd for

Gunnekær

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Stationsnært

område, se

side 90

Tæt-lav bolig

40 % 2 Byggelinje 20 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Tæt-lav bolig 50 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Rækkehuse Deklarationer

Rækkehuse Lokalplan 105 af 22.2.06

(for en del)

Lokalplan 46 af 18.11.92

(for en del)

Lokalplan 61 af 12.3.97

(for en del)

Lokalplan 112 af 9.5.07

(for en del)

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Lokalplan 80 af 30.6.04

(for en del)

Deklarationer

Rækkehuse Tillæg 1 til Byplan 13A af

18.6.71

Rækkehuse Lokalplan 87 af 14.4.03

Rækkehuse Lokalplan 61 af 12.3.97

Tæt-lav bolig 40 % 2 Rækkehuse Lokalplan 82 af 15.5.02

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

60 % 3 Byggelinje 20 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Etagehuse Lokalplan 19 af 13.3.85

(for en del)

Lokalplan 17 af 30.12.83

(for en del)

Lokalplan 26 af 8.9.87

(for en del)

Lokalplan 48 af 22.3.95

(for en del)

Lokalplan 84 af 11.6.02

(for en del)

Lokalplan 62 af 22.4.98

(for en del)

Deklaration

Etageboliger 60 % 3 Etagehuse Lokalplan 47 af 16.9.92

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

305


Boligområder

306

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5B22

Elvergårdsvej

5B23

Næsbyvej vest

5B24

Stellavej

5B25

Rødager Allé nord

- ved Tårnvej

5B26

Tårnvej øst - syd for

Valhøjs Allé

5B27

Rødovrevej ved

Engdiget

5B28

Veronikavej -

Elektravej

5B29

Annexgårdsvej

sydøst

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Etageboliger 60 % 3 Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Etagehuse,

butik

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 49 af 13.10.93

(for en del)

Deklaration

Etageboliger 60 % 4 Etagehuse Byplan 18 af 18.8.62

Etageboliger 60 % 3 Etagehuse

Etageboliger 60 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Etagehuse

Etageboliger 60 % 3 Etagehuse Byplan 13 A af 26.2.59

Stationsnært

område, se

side 90

Etageboliger

60 % 5 Byggelinje 10 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947).

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Etageboliger 60 % 3 Åben-lav bolig,

ungdomspension

Etageboliger 60 % 3 Åben-lav bolig,

værksted

Lokalområde 5: Rødovre øst

Etagehuse Lokalplan 25 af 14.7.87

Lokalplan 89 af 14.1.04

Deklarationer


Centerområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5C01

Rødovre Centrum

5C02

Roskildevej

Bymidte

Detailhandel

Boliger

Administration

Liberale

erhverv

Publikumsorienterede

serviceerhverv,

se side 126

Bydelscenter

Detailhandel

Boliger

Administration

Liberale

erhverv

Publikumsorienterede

serviceerhverv,

se side 126

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

110 % 4 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 3500 m 2

Udvalgsvarer 2000 m 2

Udvidelsesmulighed 30000 m 2

se side 125

70 % 3 Ny bebyggelse skal opføres som

sluttet bebyggelse i byggelinje

mod Roskildevej.

Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1500 m 2

Udvalgsvarer 2000 m 2

Udvidelsesmulighed 2000 m 2

for område 5C02 og 7C02 ialt

se side 125

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Butikker

Liberale erhverv

Administration

Restauranter

Boliger

Serviceerhverv

Etageboliger

Butikker

Liberale

erhverv

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 101 af 11.5.05

(for en del)

Lokalplan 71 af 12.3.03

(for en del)

Lokalplan 51 af 10.11.93

(for en del)

Lokalplan 44 af 30.10.91

(for en del)

Lokalplan 89 af 14.1.04

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

307


308

Offentlige områder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5D01

Kirkesvinget -

Engskrænten

5D02

Tårnvej -

Grøndalslund Kirke

5D03

Rødovre Parkvej -

Rødovre Rådhus

m.m.

5D04

Rødovrevej -

Rødovre Skole

5D05

Kirkesvinget -

Rødovre Kirke

5D06

Kirkesvinget -

Rødovregård

Erhvervsområder

5E01

Roskildevej -

Damhus Tivoli

Boliger

Institutioner

Dagcenter

Menighedshus

Kirke

Kirkegård

Bymidte (for

en del)

Rådhus

Bibliotek

Kulturhus

Administration

Institutioner

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

Klinikker

Kirke

Kirkegård

Medborgerhus

Museum

Park

Undervisning

Forlystelsespark

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

60 % 3 Byggelinje (for en del) 20 m fra

kommunegrænsen (deklaration

31.7.1947)

Ingen ny

bebyggelse

udover

mindre

bygninger

til kirke lige

formål

60 % 4 Fredning af Rådhus med omgivende

arealer

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Tårnvej trykforøgerstation er

placeret i området, se side 200

Rødovre Parkvej vekslerstation

er placeret i området, se

side 200

40 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

40 % 2 Byggelinje 20 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

40 % 2½

8,5 m

Lokalområde 5: Rødovre øst

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Ældreboliger

Menighedshus

Kirke

Kirkegård

Tjenesteboliger

Rådhus

Bibliotek

Kulturhus

Daginstitution

Vekslerstation

Folkeskole

Idrætsanlæg

Daginstitution

Tandpleje

Kirke

Kirkegård

Medborgerhus

Museum

Park

Nyttehaver

Restaurant

Møbelbutik

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 5 af 13.11.79

(for en del)

Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Byplan nr. 1 af 5.9.49

Lokalplan 27 af 21.6.88

(for en del)

Lokalplan 58 af 12.6.96

(for en del)

Lokalplan 57 af 13.3.96

(for en del)

Lokalplan 66 af 25.4.01

Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Lokalplan 64 af 23.9.98

(for en del)

Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Forlystelsespark Byplan 14 af 2.6.59


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5F01

Rødovrevej

5F02

Jyllingevej

5F03

Rødovrevej ved

Schweizerdalsvej og

Tæbyvej

5F04

Tårnvej ved Tæbyvej

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

område

(delvist), se

side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

område, se

side 90

Lokalcenter

Rødovrevej

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Boliger

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

60 % Min. 2 Parcelhuse

Etageboliger

60 % Min. 2 For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

60 % Min. 2 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

Udvidelsesmulighed 1900 m 2

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10.800 m 2 , se side 125

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

Parcelhuse

Butikker

Bank

Parcelhuse

Butikker

Autosalg

40 % Min. 2 Dagligvarebutik

Tankstation

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 13 A af 26.2.59

(for en del)

Lokalplan 34 af 11.10.89

(for en del)

Byplan 17 af 15.7.61 (for

en del)

Lokalplan 66 af 25.4.01

(for en del)

Byplan 9 af 2.6.59 (for

en del)

Byplan 10 af 29.6.58 (for

en del)

Deklarationer

Deklaration

Byplan 18 af 18.8.62 (for

en del)

Tillæg 2 til Byplan 18 af

15.9.71 (for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

309


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5F05

Rødovrevej syd for

Nørregårdsvej

5F06

Egegårdsvej vest

5F07

Egegårdsvej øst

5F08

Højnæsvej nord for

Rødager Allé

5F09

Roskildevej vest for

Veronikavej

310

Stationsnært

område, se

side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Etageboliger

Administration

Serviceerhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Offentlige

formål

Undervisning

Institutioner

Tæt, lav bolig

Etageboliger

Administration

Virksomheder

uden

miljøgener

Offentlige

formål

Undervisning

Institutioner

Tæt, lav boliger

Administration

Service erhverv

Liberale erhverv

Kulturelle

formål

Lokalcenter

Roskildevej/

Tårnvej

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

60 % Min. 2

maks. 3

60 % Min. 2

maks. 3

60 % Min. 2

maks. 3

75 % Min. 2

maks. 3

Maks. bygningshøjde

på 8,5

meter

Andet Nuværende

anvendelse

For en del af området må der

ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se side 198

70 % 3 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 1000 m 2

Lokalområde 5: Rødovre øst

Udvidelsesmulighed 3000 m 2

for område 5F09 og 7F04 ialt

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10800 m 2 , se side 125

Kontorer

Værksteder

med

administration

Lagervirksomhed

Værksteder

Servicevirksomheder

Administration

Materielgård

Værksteder

Serviceerhverv

Fagskole

Pædagogisk

udviklingscenter

Værksteder

Servicevirksomheder

Foreningshus

Kirke

Etageboliger

Butikker

Restaurant

Liberale

erhverv

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 45 af 6.11.91

Byplan 18 af 18.8.62

Lokalplan 41 af 20.3.91

(for en del)

Lokalplan 86 af 13.11.02

(for en del)

Lokalplan 47 af 16.9.92

(for en del)

Lokalplan 62 af 22.4.98

Lokalplan 71 af 12.3.03

Lokalplan 89 af 14.1.04


Rekreative områder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

5G01

Schweizerdalsparken

5G02

Langs Rødovre

Parkvej

5G03

Damhusengen ved

Jyllingevej

5G04

Rønneholmsvej ved

Damhussøen

5G05

Lunavej ved

Damhussøen

5G06

Elvergårdsvej ved

Damhussøen

Tekniske områder

5T01

Tårnvej

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Park Park Byplan 1 af 5.9.49

Grønt areal Grønt areal Byplan 13 B af 19.12.59

Grønt areal Fredning af 12. juli 1966

Der må ikke etableres grundvandstruende

virksomheder, se

side 198

Grønt areal

Grønt areal Fredning af 12. juli 1966 Grønt areal

Grønt areal Grønt areal

Grønt areal Grønt areal

Vandtårn Vandtårn Lokalplan 101 af 11.5.05

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

311


312

3

1

2

4 5

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

6 7

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Rekreative områder

Tekniske områder

Offentlige områder

Stationsnært kerneområde

Lokalcentre

Lokalområde 6: Milestedet

6G01

Lokalområde 6: Milestedet

6D01

6F01

6T01

Rødovre Station

Brøndby Hvidovre

0 500 m


Rødovre Station

Brøndby Hvidovre

0 500 m

Lokalområde 6:

Milestedet.

Bevaringsværdig

bebyggelse

Bevaringsvær dig

bebyggelse:

Milestedet.

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

313


Offentlige områder

Blandet bolig - og erhverv

Tekniske områder

314

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

6D01

Uddannelsescentret

Milestedet

6F01

Højhusbebyggelsen

Milestedet

Rekreative områder

6G01

Vestbadet

6T01

Agerkær øst -

ved Avedøre Havnevej

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Undervisning.

Institutioner.

Administration.

Serviceerhverv.

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Lokalcenter

Nørrekær

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Undervisning

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Friluftsbad

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Pumpestation

Maks.

bebyggelsesprocent

60 % Min. 2

maks. 17

Ingen

yderligere

bebyggelse

Maks.

antal

etager

Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1000 m 2

Udvalgsvarer 500 m 2

Udvidelsesmulighed 2300 m 2

Det samlede udvidelsesareal til

butikker i lokalcentrene må ikke

overstige 10800 m 2 , se side 125

Agerkær trykforøgerstation er

placeret i området, se side 200

Roskildevej afløbsreguleringsbygværk

er placeret i området,

se side 200

Storekær bassin er placeret i

områder, se side 200

40 % 2 Drives i samarbejde med

Brøndby Kommune.

Lokalområde 6: Milestedet

Andet Nuværende

anvendelse

50 % 3 Skole

Ungdomshus

Cafe/bibliotek

Etagehuse

Lokalcenter

Skole

Cafe/bibliotek

Ungdomshus

Pumpestation

på fjernvarmetransmissionsne.

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Lokalplan 108 af

12.10.05

Tillæg 1 til Lokalplan

108 af 13.2.08

Lokalplan 108 af

12.10.05

Tillæg 1 til Lokalplan

108 af 13.2.08

Friluftsbad Lokalplan 108 af

12.10.05

Tillæg 1 til Lokalplan

108 af 13.2.08

Lokalplan 108 af

12.10.05

Tillæg 1 til Lokalplan

108 af 13.2.08


KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

315


316

3

1

2

4 5

6 7

1 Islev

2 Tinderhøj

3 Vestvolden

4 Rødovre vest

5 Rødovre øst

6 Milestedet

7 Hendriksholm

Områdetyper:

Boligområder

Blandede bolig- og

erhvervsområder

Rekreative områder

Offentlige områder

Centerområder

Stationsnært kerneområde

Lokalområde 7: Hendriksholm

7D01

7F04

7B10

7C01

Rødovre Station

7F02

7B01

7G01

Lokalområde 7: Hendriksholm

7B09

7D02

7B08

7F01

7B02

Hvidovre

7B08

7C02

7B07

7B04

7F03

7B05

Hvidovre Station

København

7B03

7B06 7B06

0 500 m


Rødovre Station

Hvidovre

Hvidovre Station

København

0 500 m

Lokalområde 7:

Hendriksholm.

Kirke

Bevaringsværdig

ejendom

Bevaringsværdig

bebyggelse

Hendriksholm Kirke

Bevaringsværdige ejendomme:

Agerskovvej 32, 40, 41

og 46

Damhus Boulevard 22,

26B, 29, 30, 40, 41, 56,

71, 89, 92, 96, 108 og

109

Damhus Torvet 1-9

Damparken 1-5, 7-11,

12-16, 2-10, 18-22 og

24-30

Frøslevvej 11, 48, 56

og 57

Grambyvej 36, 45, 53,

60 og 62

Hendriksholms Boulevard

20 og 29, 31-69

Hviddingvej 44, 46, 48,

50, 52, 53 og 54

Hvidovrevej 34, 54, 56,

57, 60, 62, 64, 66, 68,

70 og 72

Løgumvej 4

Medelbyvej 13, 46, 62

og 68

Padborgvej 3, 5, 7, 9,

11, 13, 15, 17, 19, 21,

23, 25, 27, 29, 31, 33,

35, 37, 39, 41, 43, 45

og 47

Randrupvej 3-9, 10, 11,

12, 19, 30 og 52

Roskildevej 281, 297A,

301A, 301B, 303A-B,

305, 327 og 329

Skærbækvej 8, 12,

21 og 23

Vamdrupvej 34 og 46

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

317


318

Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

7B01

Hendriksholm

nord for Damhus

Boulevard

7B02

Hendriksholm

syd for Damhus

Boulevard

7B03

Damhusdalen

7B04

Vedstedvej

Toftlundvej

7B05

Hvidovrevej syd

7B06

Leopardvej syd

7B07

Padborgvej

7B08

Roskildevej -

Damhus Boulevard

7B09

Roskildevej ved

Agerskovvej

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Åben-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Åben-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Åben-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Åben-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Tæt-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Tæt-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Tæt-lav bolig

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Etageboliger

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Etageboliger

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Parcelhuse Byplan 22 af 9.8.63 (for

en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Deklaration

30 % 2 Parcelhuse Deklaration

30 % 2 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Pumpestation damhusdalen er

placeret i området.

Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Parcelhuse Byplan 2 af 1.5.50 (for

en del)

Deklarationer

30 % 2 Parcelhuse Deklaration

40 % 2 Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

40 % 2 Byggelinje 5 m langs kommunegrænsen

(deklaration 31.7.1947)

Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

40 % 1½ Tilbygninger skal opføres efter

en samlet plan

Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

60 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Rækkehuse Deklaration

Rækkehuse Deklarationer

Rækkehuse Deklarationer

Etagehuse

Butikker

70 % 3 Etagehuse

Daginstitution

Ældreboliger

Dagcenter

Lokalområde 7: Hendriksholm

Lokalplan 60 af 23.4.97

(for en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Tillæg 1 til Byplan 20 af

30.1.75 (for en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Tillæg 1 til Byplan 20 af

30.1.75 (for en del)

Lokalplan 63 af 9.9.98

(for en del)


Boligområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

7B10

Roskildevej øst

for Hendriksholm

Boulevard

Centerområder

7C01

Rødovre

Stationscenter

7C02

Roskildevej

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Etageboliger

Stationsnært

kerneområde

se side 90

Bydelscenter

Detailhandel

Boliger

Kulturelle

formål

Parkering

Liberale

erhverv

Administration

Publikumsorienterede

serviceerhverv,

se side 126

Stationsnært

kerneområde

se side 90

Bydelscenter

Detailhandel

Boliger

Liberale

erhverv

Administration

Publikumsorienterede

serviceerhverv,

se side 126

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

500 % 8 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 2000 m 2

Udvalgsvarer 1000 m 2

Udvidelsesmulighed 1000 m 2

70 % 3 Maks. etageareal pr. butik:

Dagligvarer 1500 m 2

Udvalgsvarer 2000 m 2

Udvidelsesmulighed 2000 m 2

for område 7C02 og 5C02 ialt

se side 125

Området er fritaget for krav til

friareal

Butikker

Liberale erhverv

Parkering

Nyttehaver

Etageboliger

Butikker

Liberale erhverv

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

70 % 3 Etageboliger Lokalplan 2 af 16.5.78

(for en del)

Lokalplan 85 af 15.10.03

(for en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Byplan 8 af 25.2.56 (for

en del)

Lokalplan 60 af 23.4.97

(for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

319


320

Offentlige områder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

7D01

Hendriksholm

Boulevard -

Hendriksholm

skole og Rødovre

Gymnasium

7D02

Damhus Boulevard -

Hendriksholm Kirke

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Undervisning

Idrætsanlæg

Institutioner

Grønt område

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Kirke

Maks.

bebyggelsesprocent

Blandede bolig- og erhvervsområder

7F01

Damhus Boulevard

Randrupvej

Hvidovrevej

7F02

Roskildevej ved

Hviddingvej og

Agerskovvej

7F03

Hvidovrevej sydvest

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Virksomheder

uden

miljøgener

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

40 % 3 Bevaringsværdig bebyggelse, se

side 112

Folkeskole

Gymnasium

Idrætsanlæg

Institutioner

Parkering

Grønt område

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 8 af 25.2.56

40 % Kirke Byplan 24 af 6.8.66

60 % Min. 2

maks. 3

70 % Min. 2

maks. 3

70 % Min. 2

maks. 4

Lokalområde 7: Hendriksholm

Parcelhuse med

værksteder

Serviceerhverv

Etagehuse

med butikker

Serviceerhverv

Stationsnært kerneområde Etagehuse

Butikker

Byplan 2 af 1.5.50 (for

en del)

Tillæg 1 til Byplan 2 af

19.9.72 (for en del)

Byplan 24 af 6.8.66 (for

en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Byplan 22 af 9.8.63 (for

en del)

Byplan 20 af 22.6.62 (for

en del)

Tillæg 1 til Byplan 20 af

30.1.75 (for en del)

Lokalplan 63 af 9.9.98

(for en del)

Lokalplan 85 af 15.10.03

(for en del)


Blandede bolig- og erhvervsområder

Rammeområde Fremtidig

anvendelse

7F04

Storekær ved

Avedøre Havnevej

Rekreative områder

7G01

Mellem Medelbyvej

og Fritz Møllers Vej

Stationsnært

kerneområde,

se side 90

Boliger

Administration

Serviceerhverv

Liberale

erhverv

Kulturelle

formål

Grønt areal

Sti

Maks.

bebyggelsesprocent

Maks.

antal

etager

Andet Nuværende

anvendelse

900 % 25 Området er fritaget for krav til

friareal.

Grønt areal

Sti

Gældende lokalplaner,

byplaner og

deklarationer

Byplan 8 af 25.2.56

Lokalplan 60 (for en del)

Lokalplan 63 (for en del)

KOMMUNEPLAN 2010 - 2022 RAMMER

321

More magazines by this user
Similar magazines