Brochure, Renoveringsrammer - HORN Vinduer

hornvinduer.dk

Brochure, Renoveringsrammer - HORN Vinduer

www.renoveringsrammer.dk

HORN

Renoveringsrammer

- efterisolering af gamle vinduer


Forord

Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet

PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul

Christensen. Da indehaveren, Poul Christensen, i

1996 valgte at etablere et datterselskab skyldes det

primært en række ideer inden for produktsortimenter,

der ikke direkte kunne sammenlægges med en

produktion af vinduer og døre i træ.

Horn aps har siden etableringen beskæftiget sig med

lidt særegne løsninger som underleverandør, især til

vinduesbranchen. Idegrundlaget er på basis af Poul

Christensens egne ideer bl.a. at inspirere vinduesbranchen

i en mere kvalitetsorienteret og alternativ

retning, f.eks. ved at tilbyde behandling med industriel

linoliemaling samt et sømfrit bundglasliste system.

I dag varetager vi desuden import og distribution

af SunPipe ovenlyssystemer, SunCatcher systemer,

Sibirisk lærketræ, Pommersk fyrretræ, BIOkleen

produktsortiment og som specifikt beskrevet i denne

brochure, koblede rammer / forsatsrammer.

1


Indhold

1

3

4

6

7

8

10

Forord

9 Beslag

Renovering med omtanke

HORN Renoveringsrammer

System og funktion

Energiberegning

Tekniske detaljer

Vedligeholdelse

2


Det er vigtigt ikke at renovere eller udskifte uden forinden

at have vurderet de arkitektoniske konsekvenser,

da selv umiddelbart små og ubetydelige ændringer

kan medføre store synsmæssige ændringer

på en ejendom.

En stor del af beslutningen må bero på bygherrens

egne krav til det færdige resultat; økonomisk, arkitektonisk

og i høj grad brugervenligheden ved det

enkelte system.

Renovering med

omtanke

Man har siden 1950’erne forsøgt at fremstille vinduer som mere og

mere brugervenlige, varme- og lyd-isolerende, vedligeholdelsesfrie osv.,

og alle moderne tiltag har på hver sin måde tilført vinduet de egenskaber,

som vi kender i dag.

Det er naturligt, at nye produkter afspejler vor tid, og at der stilles større

og større krav til f.eks. isolering og brugervenlighed samt begrænset

vedligholdelse af produkterne.

Da de nye vinduestyper har længere vedligeholdelsesintervaller, vil en

renovering ikke medføre ændringer i forhold til vedligeholdelsen.

Een ting er dog vedligeholdelsesintervaller en ganske anden sag er

holdbarhed, og her taler de gamle vinduer deres tydelige sprog. Den

dag idag fremstår 150-200 år gamle vinduer i sundt kvalitetstræ, uden

garanti for at de altid har været lige velholdte.

Ved udskiftning såvel som renovering er det en god

idé at rådføre sig med professionelle fagfolk, der

foruden at være i stand til at vurdere omfanget af en

evt. renovering også kan rådgive om arkitektoniske

ændringer og deres betydning.

Et renoveret vindue er ingenlunde et nyt vindue,

men et gammelt vindue der har opnået en isoleringsværdi

på niveau med et nyt koblet vindue.

3


HORN Renoveringsrammer

Udviklet for at kunne bevare det arkitektoniske udtryk, som gamle vinduer beriger

vores bygningsmasse med.

Bortset fra at gamle vinduer er utætte og mangler vedligeholdelse fejler træet i

langt de fleste tilfælde intet. De fleste af de mange gamle vinduer, som fortsat eksisterer,

er stadig bevaringsværdige, men ikke alle i samme hus er i lige god stand. Det

skyldes i høj grad, at de ikke har samme orientering i forhold til verdenshjørnerne.

Vinduer mod syd og vest vil altid være hårdest udsat for sol og vand, og vil derfor

ofte være de dårligste, men også vinduer placeret i rum med meget vanddamp, såsom

køkken og badeværelse uden ordentlig ventilation kan fremstå så nedbrudte,

at de skal fornyes. Derfor er systemet udviklet, så det både kan anvendes som:

- koblede rammer i nye vinduer

Gamle vinduer, som har holdt til det danske klima

ofte i mere end 100 år, er fremstillet af materialer og

efter principper, som kun få vinduesproducenter kan

leve op til i dag.

Forklaringen på gamle vinduers holdbarhed kan

foruden træets kvalitet også bero på, at træet altid

var lagret inden produktion, at konstruktionerne altid

var spinkle, og ventilationen gennem vinduerne ikke

var begrænset af tætningsbånd og endelig fordi

vinduerne blev grund- og overfladebehandlet med

linolie og linoliemaling.

- eller direkte som forsatsramme i gamle vinduer

Mange af vore kunder kan selv montere Renoveringsrammer,

samtidig med, at de udfører gennemgribende

afrensning af maling og derefter ommaling.

Derved får de et højisoleret vindue til en brøkdel

af prisen for et nyt vindue med samme isoleringsværdi.

Derfor er det ikke bare et spørgsmål om personlig

indstilling til at bevare gammelt håndværk, eller et

ønske om at bevare det gamle ”look” på vinduerne,

(skæve malinger på kitfalse og ujævn malingsoverflade),

der bør ligge til grund for at vælge renovering

i stedet for udskiftning. Det kan i høj grad også være

et økonomisk spørgsmål.

4


Med HORN Renoveringsrammer bevares det

arkitektoniske udtryk samtidig med at vinduet opnår

en isoleringsværdi på niveau med et nyt koblet

vindue.

Selv om montagen af renoveringsrammerne skal udføres

af professionelle håndværkere bliver slutprisen

ofte kun 50-60% af prisen for et nyt koblet vindue.

Ud fra disse tal fremgår det, at det godt kan betale

sig at renovere i stedet for at udskifte, også selv om

enkelte rammestykker skal udskiftes.

Samtidig med disse betragtninger om økonomien

og arkitekturen i selve vinduet vil der altid ved udskiftning

være nogle følgeudgifter, såsom reparationer

på murværk og indvendige reparationer af tapet,

bundstykker eller lysninger.

Disse betragtninger og visheden om, at der stadig

findes mange millioner kvadratmeter gamle bevaringsværdige

vinduer i Danmark, ligger som grundlag

for, at vi har udviklet et system, der både kan

anvendes til gamle vinduer, som skal efterisoleres,

og til kopivinduer, som kan erstatte totalt nedslidte

vinduer.

5


System og funktion

Renoveringsrammer er udført, så det ved små indgreb i

gamle utætte og kolde vinduer er muligt at omdanne disse

til højisolerede og tætte koblede vinduer:

-

-

-

-

-

-

Der skal kun udføres begrænsede konstruktive

ændringer

Tætningsbåndene sidder indnotet i aluminiumskonstruktionen

HORN Renoveringsrammer er som standard

monteret med lavenergiglas

HORN Renoveringsrammer kobles på den gamle

ramme, og fungere som een gående ramme

HORN Renoveringsrammer leveres som standard med vuggeanverfere, som sikrer god tæthed

HORN Renoveringsrammer fanger ikke noget af det udefrakommende lys

Montagen af renoveringsrammer omfatter:

-

-

-

-

-

-

Tilpasning af de gamle rammer, så der er 2-

3mm luft hele vejen rundt

Udskæring af en ca 9x24mm fals hele vejen

rundt

Montage af koblingshængsler og koblingsbrikker

på den gamle træramme

Montage af anverfere og stormkroge på

renoveringsrammen

Montage af anverferknopper og stjerthage i

karmen

Kontrol af tætning

6


Energi-beregning på gamle vinduer

Nyere undersøgelser dokumenterer, at koblede vinduer og kassevinduer er klart de bedste lyd- og varmeisolerende

vinduer, når vi taler om vinduestyper, som vi kender fra alt byggeri op til ca. 1950, altså vinduer med små

glasfelter, med eller uden sprosser.

Når renoveringsrammerne bliver monteret på de

gamle enkeltglasvinduer fremkommer koblede vinduer,

der isoleringsmæssigt er på højde med nyfremstillede

koblede vinduer.

Normalt omtales vinduers isoleringsværdi som

U-værdi, og ofte markedsføres nye vinduer med

angivelse af glassets U-værdi. Dette er helt klart

vildledende, da glasset i termorude-vinduer er bedre

isolerende end ramme og karmdele. Endvidere er

glassets U-værdi et udtryk for isoleringsværdien målt

midt på ruden og tager dermed ikke højde for, at

aluprofilen, som glasset er bygget op på, har en

meget dårlig isoleringsværdi. Derfor er store termoruder

generelt bedre end små, da man populært

siger, at man hele vejen rundt på termoruder har en

kant på 10 cm, som ikke opfylder den U-værdi ruden

er markedsført med.

Gamle vinduer monteret med renoveringsrammer

med lavenergiglas har en U-værdi på ca. 1,8 men

der vil efterhånden blive indført et andet begreb

end U-værdier, nemlig ‘Energitilskud’ kwh/m2 pr. år,

som klart viser, hvor meget energi, der skal tilføres en

kvadratmeter vindue (glas, karm og ramme) i løbet

af 1 år.

Hermed er det let at omsætte det energitilskud, som

man får oplyst af sin leverandør, direkte til den besparelse,

man opnår ved at energiforbedre.

Eksempelvis kan man se, at hvis opvarmningen

foregår med olie, som koster ca. 0,87 kr/kwh, vil en

kvadratmeter enkeltglas-vindue, som kræver et energitilskud

på 294, have et varmetab på

294 x 0,87 = 255,78 kr. pr. år.

Hvis samme kvadratmeter vindue bliver efterisoleret

med Horn Renoveringsrammer, har man et vindue

med energitilskud på 85,3, og varmetabet vil blive

reduceret til 85,3 x 0,87= 74,21 Kr. pr. år, hvilket giver

en besparelse på 181,57 Kr. pr. kvadratmeter vindue

pr. år.

På denne måde er det let at beregne tilbagebetalingstiden

for en investering i efterisolering, blot kan

man ikke beregne den besparelse, som fremkommer

ved at vinduerne er tætte, hvilket de gamle vinduer

formodentlig ikke var.

Hvis Renoveringsrammen er forsynet med alm. floatglas

i stedet for lavenergiglas, vil varmetabet være ca.

dobbelt så stort.

7


Tekniske detaljer

Glasset er limet

på med special-silicone

og

tætningsbåndet

er indnotet i aluprofilet,hjørnerne

på båndet

er ubrudte.

Eller:

HORN Renoveringsramme

med

profileret træliste.

Rammen er

udført i pulverlakeret

aluminium,

og iøvrigt i

samme udførelse

som i systemet

ovenfor.

HORN Renoveringsramme med ubrudt glasflade indvendig

HORN Renoveringsramme med indvendig træprofil

Alu-profil, anverfere,

stormkrog,

stjerthage og vinduessøm

leveres

i malet udførelse,

hvid pulverlak, ral

9010.

Træprofilet, som

fastholder glasset,

er fastskruet

fra bagsiden af

alu-profilet og

tætningsbåndet

er indnotet i aluprofilet,hjørnerne

er ubrudte.

8


Beslag

Hængsel

Hængsel med

antikknop

Anverferne er >

moderne malede

vuggeanverfere,

som giver optimal

tætning.

< Hvor det er påkrævet

med nye udvendige

hængsler kan vi levere

specialproducerede

hængsler, med eller

uden antikknop.

Hvidlakerede vuggeanverfere

Komplet standard beslagssæt (løs) til een renoveringsramme.

Resterende dele er monteret på rammedelen.

Der leveres special stormjern med øsken til >

tophængte rammer.

Stormjernet medleveres som ‘ekstra krog’ >

hvis dette ønskes. Stormjernet placeres på den

udvendige karmdel - øsken placeres midt på

rammens indvendige side modsat hængselside.

< Montage af

anverfer, hvor

der ikke er plant

underlag for

anverferknop.

Her vil det ofte

være nødvendigt

at lægge underlagsplade

under

anverferknoppen,

for at opnå korrekt

montage.

Stormkrog Koblingsbrikker

Koblingshængsler

Stormjern m/ øsken

9


Vedligeholdelse

Vinduesramme og renoveringsramme er koblet

sammen, og fungerer i det daglige som een gående

ramme eller som et nyt koblet vindue.

Det er uundgåeligt, at støv vil samle sig mellem rammerne,

og erfaringerne viser, at man under normale

forhold skal pudse mellem rammerne 1-2 gange

årligt.

HORN Renoveringsrammer leveres som standard

med lavenergiglas, da man ikke vil opnå samme

gode isoleringsværdi med almindelig floatglas

(Lavenergiglas er floatglas belagt med metaloxider).

Når lavenergiglas anvendes som enkeltglas som i

en forsatsramme, vil denne belægning altid være på

den side, der vender ind i hulrummet mellem den

gamle ramme og forsatsrammen.

Energibelægningen er hardcoatet, og tåler pudsning

med en blød klud. Generelt skal lavenergibelægningen

behandles uden nogle former for slibe- og

skuremidler. Små ridser i lavenergibelægningen skal

fjernes med omhu, og man kan anvende keramisk

rens (til rengøring af keramiske kogeplader) i begrænset

omfang.

Jo mere en ramme åbnes og lukkes, des større er

risikoen for at anverfer og stormkrog skrues ud eller

ind i rammen. Derfor skal anverfere og stormkrog

justeres med jævne mellemrum, for at rammen slutter

korrekt til karmen.

10


HORN Produktsortiment

HORN aps

SunPipe Systemer

Naturlig dagslys fra ethvert tag til ethvert

hjem - uanset taghældning eller beklædning.

Nem installation og vedligeholdelse

SunCatcher Systemer

Kombineret ventilation og dagslys i et

energifrit system. Ideelt til badeværelser,

køkkener, kontorer og kopirum.

BIOkleen Universalprodukter

Fasaderens - Algefjerner - udendørs brug

Alle BIOkleen vedligeholdelses-produkter er

biologisk nedbrydbare.

BIOkleen Renseprodukter

BIOkleen afrens, opløser og fjerner akrylmaling

Grafittirens og grafittibeskyttelse

Alle BIOkleen rense-produkter er biologisk

nedbrydbare.

Sortebjergvej 2

Tlf. +45 75 58 50 87

Dollerup

DK 6640 Lunderskov

Fax. +45 75 58 50 98

www.horn-aps.dk horn@horn-aps.dk

Forhandlerstempel :

HORN Linolie

Horn Linolie er fremstillet af

Danske hørfrø, der efterfølgende

varmebehandles for at opnå en stærk

og vandafvisende effekt.

HORN Linoliemaling

Horn Linoliemaling er en

emulsionsmaling der har

linoliemalingens gode egenskaber

men langt mere brugervenlig.

Sibirisk Lærketræ / Pommersk Fyr

Direkte import af Sibirisk Lærketræ, og

Pommersk Fyr. Stokkene udvælges

omhyggeligt for at opnå den bedste

kvalitet.

Renoveringsrammer

Elegant og praktisk forsatsramme til

efterisolering af gamle enkeltglasvinduer.

Similar magazines