07-02-2013 Referat Projektgruppemøde BRO, 4 ... - Danske Patienter

danskepatienter.dk

07-02-2013 Referat Projektgruppemøde BRO, 4 ... - Danske Patienter

Referat

Projektgruppemøde BRO, 4. februar kl. 13.00 – 15.30

Deltagere:

Anette Nielson, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse

Rikke Kirsten Juhl, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse

Karna Vinter, forløbskoordinator, Halsnæs Kommune

Else Carlstedt, Kræftens bekæmpelse, Hillerød

Jette Bay, brugerrepræsentant, Scleroseforeningen

Aase Nissen, chefkonsulent, Kræftens bekæmpelse

Winnie Quarshie, projektleder, HR-Uddannelse (referent)

Fraværende:

Rikke Gut, chefkonsulent, Enhed for brugerundersøgelser

Mette Nørby, udviklingskonsulent, Herlev Kommune

Thomas Normann- Svendsen, chef for visitationen, Tårnby Kommune

Charlotte Åkerstrøm, udviklingskonsulent, Herlev Hospital

Dagsorden

1. Revideret kommissorie og projektbeskrivelse v/Winnie

2. Status på 2012 forbindelse med BRO

a. Styregruppens medlemmer og formand

b. Kommende BRO forløb

3. Afholdte BRO forløb v/Winnie

a. Efaringer med planlægningsgrupperne

b. Erfaringer med ledelsesinvolvering

c. Erfaringer med modulerne - programmerne

d. Erfaringer med fremlæggelsesdagen

4. Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl

a. Førte resultater

b. Hvad evaluererer vi ikke? Er der områder der er vigtige at dokumentere? Hvordan?

07-02-2013

5. Vidensnetværk og understøttelse af den organisatoriske forankring v/ Anette Nielson og Winnie

a. Indhold og metode i vidensnetværk

b. Erfaringer med brugerinddragelse

c. Særlige opmærksomhedsområder til de kommende vidennetværk


6. Fra innovation til organisatorisk forankring v/ Winnie

a. Erfaringer

b. Håndtering af barrierer

7. Evt.

Bilag fra mødet: Revideret kommissorie og revideret projektbeskrivelse til orientering.

Vedr. 1: Revideret kommissorie og projektbeskrivelse

Kommissorie godkendt. Eneste ændring i projektbeskrivelsen er ændring afstyregruppens deltagere.

Ved. 2: Status på 2012 i forhold til BRO

Styregruppens medlemmer er skiftet ud med ny formand, som er chefkonsulent Anne Hvenegaard fra

Koncern Plan Udvikling og Kvalitet (KPUK), enhedschef Anne Pinstrup, KPUK. Maja Bengtsson er fratrådt

pga nyt job.

Kommende forløb:

Der er P.t. kun et forløb i gang. Det er BRO vestegn.

Projektgruppen drøftede følgende problemstillinger med rekruttering af nye hold:

Samordningsudvalgene er orienteret ind til flere gange om muligheden for at tilslutte sig et BRO forløb. Kun

to af samordningsudvalgene har tilsluttet sig. Samordningsudvalgene kan være en stopklods, hvis de siger

nej. Et BRO forløb kan være relevant længere nede i systemet, hvor det er et andet ledelseslag, som er de

bedste til at vurdere, om et BRO forløb er relevant for dem.

En anden problemstilling er, at et par hospitalsdirektioner ikke er motiverede for BRO forløb. Baggrunden

for dette, kendes ikke. Kommunerne viser stor interesse, men er som nævnt afhængige af, at et hospial

tilsluttter sig et BRO forløb.

Projektgruppens forslag til strategi:

Ny kommunikationsstrategi - evt, sørge for at den gode historie kommer ud i de rette fora

Informere mellemledere om BRO – finde strategi for dette

Informere via klyngerne

Direkte kommunikation til mellemledere i kommuner og hospitaler, som er dem der kan vurderere,

om de kan frigøre ressourcer til et BRO forløb (ofte en oversygeplejerske, afdelingsledere i

kommuner)

Modstand mod forandring skal håndteres. Det er et kulturprojekt, og det skal italesættes tydeligt

Lobby i forhold til nye områder der hører under den ældre medicinske patient, eks. det paliative

område, som er et indsatsområde i flrere af kommunerne for tiden.

Projektet skal fremhæve brugerinddragelsen, den lokale planlægning og involvering, samt

innovationtiltag i kølvandet af samarbejdsøvelserne

Fra innovation til forankring er et punkt til styregruppemødet den 27. februar at drøfte.


Vedr. 3: Afholdte BRO forløb

WQ fremhævede det gode arbejde i planlægningsgrupperne. Der dannes vigtige netværk på tværs af

sektorer, når en planlægningsgruppe starter op. Der er høj grad af ejerskab i grupperne, og WQ mener, at

netop det niveau får en fælles viden om mål og om hinanden. Planlægningsgrupperne får også ny fælles

viden om kompetenceudviklingsbehov lokalt mellem sektorerne.

Planlægningsgruppen på Vestegnen har klarlagt programmet og tidslinjen for deres forløb. De planlægger

at tage stilling til strategi i forhold til:

1. Rekruttering af brugere (evt. med deltagelse på selve modulerne)

2. Hvordan innovation og ledelse kan gå hånd i hånd, og hvorledes vigtige nøglepersoner i hver af

deres organisationer, inddrages fra start.

3. De arbejder med at udpege personer på tværs af fag og afdelinger i både kommuner og hospialet,

som senere vil fungere som ressourceteams indenfor egen organisation, for at sikre at de nye

kompetencer kommer i spil

Erfaringer med ledelsesinvolveringen fra første forløb (Herlev BRO)

I begyndelsen var der stor opbakning. Især har kommunernes ledere bakket op også under hele forløbet.

Hospitalets ledere har ikke været synlige på alle niveaur. Og i vidennetværkene har hospitalets ledere

været næsten fraværende. Det har udfordret især implementeringen af de forslag til forandringer, som der

arbejdes med i samarbejdsøvelsen og på fremlæggelsesdagen.

Erfaringer med modulerne – programmerne

Programmerne er forskellige på grund af de lokale forskelle. Som eksempel kan nævnes, at man på

vestegnen har vurderet, at temaet ”utilsigtede hændelser” ikke kommer med som relevant tema. Istedet

skrues der op for:

Forebyggende og sundhedspædagogiske tilgange, også til målgrupper med anden etnisk baggrund

Rehabilitering får ligeledes mere tid end i programmet i Herlev BRO

Samarbejdet med almen praksis får tid, da der i forvejen er et rigtig godt samarbejde på Vestegnen,

og at nogle af de aktive praktiserende læger kan inddrages som oplægsholdere

Erfaringer med fremlæggelsesdagen

Der var gennerelt stor tilsslutning og stor begejstring på dagen i Herlev BRO. Det er en innovativ dag, hvor

ideerne og forventiningerne er høje. Det springede punkt er, hvordan iderne implementeres i praksis. Nogle

af de forslag der kommer fra deltagerne, egner sig til mindre projekter evt. med eksetern bevilling. Det vil

forudsætte en projektbeskrivelse og ansøgning, som deltagerne ikke umiddelbart har ressourcer og erfaring

med at skrive og ansøge.

1. Vedr: Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl

De første evalueringsresultater er fra de tre moduler på forløb 1. Ifølge de første målinger, har deltagerne

fået øgede handlekompetencer inden for brugerinddragelse og relationel kooordinering. Deltagernes

udvikling indenfor fæles viden, mål og gensidig respekt er øget. Et resulatet, som vi kan være stolte af.

Se bilag til referat om Rikkes oplæg.


Vedr. 1: Vidensnetværk og understøttelse af den organisatoriske forankring v/ Anette Nielson og Winnie

a. Indhold og metode i vidensnetværk

b. Erfaringer med brugerinddragelse

c. Særlige opmærksomhedsområder til de kommende vidennetværk

Der har metodisk været afprøvet to forskellige måder at afholde vidensnetværk på. Den ene metode har

været, at hver af grupperne fra BRO fremlægger deres forandringsforslag endnu engang for BROdeltagerne,

lederne og brugerne. BROdeltagerne tilbagemeldte, at det var en gentagelse af det, der skete på

fremlæggelesdagen, og at de havde mere brug for, at kvalifisere deres samarbejdsøvelse på

vidensnetværksmøderne.

Den anden metode der har været afprøvet, i vidennetværkene har været, at grupperne har fortsat med at

kvalifisere deres forandringsforslag gennem en systematisk proces fra ide til handling. Grupperne har her

været faciliteret af en konsulent til hver gruppe. Denne metode er at fremhæve som relevant at anvende i

videntværkene, og understøtter fremdriften fra gruppernes priorietering af forslag til konret handling.

(se bilag om procesmodel anvendt i grupperne).

Anette fremhævede betydningen af, at en facilitator er vigtig at have til netop at facilitere øvelsen med at

inddrage både ledeles og brugeraspektet i de opgaver/ forandringsforlsag, der er blevet arbejdet med på

vidensnetværkene.

I grupperne var der forskellige erfaringer med brugernes deltagelse, og om de rekrutterede brugere var de

rette til at indgå i vidennetværkene?.

Rekrutteringen af brugerne er foregået via kommunernes senior/ ældreråd og ældresagen.

Nogle af BRO deltagerne har fundet det problematisk, at borgere som er valgt til at varetage politiske

områder, har siddet med i netværksmøderne. Det er svært at adskille deres rolle fra de opgaver, de

varetager på vegne af det lokale ældre/seniorråd. Tvivlen har været, om de kan adskille deres rolle som

politisk valgt og de mærkesager de har i kommune, og den øvelse de ingår i i forbindelse med BRO

kompetenceudvikling. Det er ikke alle borgere, der har forsåtet deres rolle i vidensnetværkene. Der er et

par eksempler fra møderne på, at borgerens egen historie fylder for stor en del, og at de ikke er trænede i

at indgå som sparring til de fagprofessionelle. Dette er et opmærksomhedspunkt.

Det skal fremhæves, at nogle få af brugerdeltagerne har fungeret fint i deres rolle som sparring og

brugerrepræsenant, men især på baggrund af deres personlige kompetencer og erfaringer med at arbejde i

sundhedsvæsenet. I de grupper har brugeren fungeret rigtig godt.

Fremtidige opmærksomhedspunkter med netværkene og brugerinddragelsen:

Brugerne skal forberedes og klædes på til at indgå i vidensnetværk. Evt. gennem en

udvælgelsesproces, eventuelt via uddannelse af brugerne i deres rolle på vidensnetværkene (eks.

et formøde, hvor deres roller afklares og forventningsafstemmes).


Rekrutteringen af brugerne skal drøftes i planlægningsgrupperne. Planlægningsgrupperne vil kunne

vurdere, om rekrutteringen kan foregå via etablerede brugernetværk, som eventuelt eksisterer, via

lokale patientforeninger eller ældreforeninger, som der findes mange af ude i kommunerne.

Vidensnetværkene skal tage afsæt i de fremlæggelser, der har været på fremlæggelsesdagen. Det

vil give mening og relevans for deltagerne. Deltagerne har et ønske om at kvalifisere de

forandringsforslag, som de har. Det er vigtigt at fastholde både bruger- og ledelesinvolvering for at

kvalifisere forandringsforslagene.

Gruppedrøftelserne på vidennetværksmøderne skal faciliteres og sikre det tværsektorielle

samarbejde

Vidennetværkene skal planlægges, evt, i forhold til eventuelle regionale puljer, der er mulighed for

at søge.

Vedr. 6. Fra innovation til organisatorisk forankring v/ Winnie

a. Erfaringer

b. Håndtering af barrierer

Punktet udsættes til næste møde. Punktet diskuteres på det kommende styregruppemøde den 27. februar.

Vedr. 7. evt.

Næste møde indkaldes der til via doodle.

More magazines by this user
Similar magazines