Kirkeblad - Præstø og Skibinge Kirker

praestokirke.dk

Kirkeblad - Præstø og Skibinge Kirker

Kirkeblad

Præstø og Skibinge sogne

Højmesse med kirkefrokost

Børnegudstjeneste med fællesspisning

Påskemorgen med brunch

Aftengudstjenester

4-maj gudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Gudstjenester på Fjordgården

Korkoncerter

Stabat Mater

Gospelkoncert

„Sangens År“

Sogneeftermiddage:

„Fra vandorgel til kinoorgel“

og „Sangcafé“

Sogneaften: „Al den snak om danskhed“

Studiekreds: At tygge drøv på Biblen

Nyt fra Præstø menighedsråd

Marts

April

Maj

2008

Årg. 81

Nr. 2


Sognepræst Marianne Gaarden

Klosternakken 25, 4720 Præstø

Tlf. 55 99 13 06, E-mail: mgaa@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl.11.00-12.00

eller efter aftale. Mandag fri

Kirkekontoret, Inge Caspersen

Klosternakken 25, 4720 Præstø

Tlf. 55 99 13 06, E-mail: ilc@km.dk

Åbent tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00

Kirkehuset i Præstø

Adelgade 129, 4720 Præstø

Organist ved begge kirker Charlotte Dagnæs-Hansen

Houmannsvej 5, 4700 Næstved

Tlf. 55 77 62 78, Tlf. i Præstø kirke 55 99 36 70

E-mail: charlotted-h@stofanet.dk., Mandag fri

Sognepræst Søren Schiøler Linck

i Bårse-Beldringe, Tlf. 55 99 00 20, E-mail: ssl@km.dk, og

Sognepræst Torben Møllenbach

i Allerslev-Junghoved, Tlf.: 5599 6017, E-mail: tom@km.dk

betjener ogPræstø og Skibinge sogne.

Graver ved Præstø Kirke, Volmar Buhl Laustsen

Kirkegårdskontoret tlf. 55 99 33 75

Tlf.tid tirsdag-fredag kl. 12.00-12.30

Privat tlf. 22 82 97 24. Mandag fri

Fødsel og navneændring

En fødsel skal anmeldes af moderen senest 14 dage efter

fødslen. Det kan enten gøres elektronisk på hjemmesiden

www.personregistrering.dk, eller ved at sende fødselsanmeldelsen

til kirkekontoret. En kopi af moderens dåbsattest er ikke

længere nødvendig. På www.personregistrering.dk kan man

også søge om navneændring, hente informationer om gebyrer,

og foretage navngivning af et barn. Dette er ment som et

tilbud fra kirkeministeriets side, men alle er selvfølgelig meget

velkomne til fortsat at komme på kirkekontoret.

Dåb

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det

kan ske ved dåb eller navngivelse. I begge tilfælde henvender

man sig til kirkekontoret, og medbringer forældrenes dåbsattest

samt vielsesattest, hvis forældrene er gift. Dåb aftales nærmere

med sognepræsten.

Vielse eller velsignelse

Dato for vielse eller velsignelse aftales med kirkekontoret. Ved

vielse kontaktes bopælskommunen, der udsteder en prøvel-

2

Adresser & praktiske oplysninger

Forsidebillede

„Korsfæstelsen“ er en af i alt otte mosaikruder af kunstneren

Arne Haugen Sørensen, der hænger i Skt. Johannes Kirke i

Gravermedhjælper ved Præstø Kirke, Sara Andersson

Privat tlf. 30 55 33 22. Lørdag fri

Graver ved Skibinge Kirke, Karl Christensen

Træffes i kirkehuset ved Skibinge Kirke

Tlf. 55 99 15 05, tlf. tid tirsdag-fredag kl. 12.00-12.30

E-mail: skibingekirke@tele2adsl.dk

Privat tlf. 55 98 10 47. Mandag fri

Kasserer ved begge kirker, Ole Sørensen

Ronesbanke 12A, 4720 Præstø, tlf. 55 99 11 73

Præstø menighedsråd, formand, Kjeld Lorenzen

Egevej 8, 4720 Præstø, Tlf. 55 99 19 72,

E-mail: kjeld.lorenzen@privat.dk

Skibinge menighedsråd, formand, Peter Sørensen

Ronesbanke 12B, 4720 Præstø

Tlf. 55 98 01 73 eller 40 15 13 48

E-mail: peter@visiteastdenmark.com

Konst. kirkeværge ved Præstø Kirke, Troels Fromberg

Industrivej 5, 4720 Præstø, Tlf. 55 99 11 25

Kirkeværge ved Skibinge Kirke, Ole Sørensen

Ronesbanke 12A, 4720 Præstø, tlf. 55 99 11 73

Webmaster Allan Terp

Hestehavevej 50A, 4720 Præstø

tlf: 55 99 23 20, e-mail: apoterp@apoteket.dk

Kirkernes hjemmeside

www.praestokirke.dk og www.skibingekirke.dk

sesattest, som man medbringer sammen med dåbsattester til

kirkekontoret. Ved velsignelse medbringes vielsesattesten

samt dåbsattester. Herefter aftales nærmere om vielse eller

velsignelse med sognepræsten.

Dødsfald

Et dødsfald meddeles til kirkekontoret i afdødes bopælssogn

enten af en bedemand eller af de pårørende. Bisættelse eller

begravelse aftales nærmere med sognepræsten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan indenfor sognegrænserne

befordres frem og tilbage til gudstjenester, sognearrangementer

og kirkekoncerter. Ønskes kirkebil, skal man blot dagen før

inden kl. 12.00 ringe til Vordingborg Taxa på tlf. 55 37 06 45

Omdeling af kirkeblad

Omdeling af kirkebladet overgår fra Post Danmark til

Sjællandske Distribution i Vordingborg. Hvis kirkebladet imod

forventning ikke kommer, så kontakt venligst kirkekontoret,

tlf. 55 99 13 06, eller ret direkte henvendelse til Sjællandske

distribution på tlf. 72 45 14 73.

Århus. Et andet af billederne „Genopstandelsen“ ses på side

3. Begge værker er lavet på Per Hebsgaards glasværksted i

Præstø i sommeren 2007.


Af Marianne Gaarden

Påsken nærmer sig med hastige skridt, og er der ingen

politiske skandaler, berusende sportssejre eller gruopvækkende

naturkatastrofer, så vil medierne sikkert traditionen

tro kaste sig over spørgsmålet om, hvorledes vi

skal forstå påskens budskab: Genopstod Jesus virkelig?

Det spørgsmål plejer der nemlig altid at være kød på,

og det er ikke svært at finde nogen, der er uenige. For

skal vi tolke påskens budskab mytologisk og forstå

begrebet genopstandelse i overført betydning, eller

skal det forstås helt bogstaveligt. Efter mange hundrede

års diskussion findes der efter alt at dømme ikke et

endegyldigt svar.

Men uanset om man forstår budskabet i overført

betydning, eller man forstår det bogstaveligt, så deler

man den antagelse, at budskabet overhovedet kan

forstås! Men hele det kristne budskab er vel i bund og

grund et mysterium, som vi ikke kan forstå - kun tro

på. I kirken bekender vi ikke, hvad vi forstår, men hvad

vi tror på. Vi skal ikke begribe budskabet, vi skal gribes

af det - og du milde Himmel - det er noget helt andet.

Glædelig påske og pinse med.

Af Kjeld Lorenzen, formand

Du milde himmel!

Nyt fra Præstø menighedsråd

Som noget nyt vil vi gerne informere lidt mere om

arbejdet i menighedsrådet i Præstø. Vores tidligere formand

Ingelise Fromberg har valgt at træde ud af rådet,

hvorefter vi har konstitueret os på ny. Jeg er blevet formand,

og næstformandsposten er overdraget til Axel

Bo Jensen, som også er sekretær og kontaktperson.

Som nyt medlem af rådet er suppleanten Hans

Thormod Nielsen trådt ind. Vi har nedsat et udvalg, der

skal tage sig af Kirkehuset, som vi gerne vil udleje mere

til formål, der har relation til samfundet omkring os.

Axel Bo Jensen tager sig af dette og kan kontaktes på

55 99 16 85.

Vi har i flere år arbejdet med at få renoveret kirken.

Vores varmeanlæg er fra 1936, og vi er bange for, at

der pludselig kan opstå skader på anlægget. Derfor har

vi lavet et projekt på en totalrenovering af kirken til ikke

mindre end ca. 9,5 million kr. Projektet har lige været

behandlet i Provstiudvalget og er blevet videresendt til

Roskilde Stift for at få en myndighedsgodkendelse.

Endvidere har vi underskrevet kontrakten på renoveringen

af vores gamle Busch orgel til ca. 900.000 kr.

Jeg synes, der har været en fantastisk opbakning lokalt,

og der er gjort et stort arbejde i forbindelse med indsamlingen.

Vi mangler lidt penge endnu, men fortsætter

med at søge forskellige fonde, og modtager selvfølgelig

stadigvæk også gerne private tilskud. I kirketårnet

er blevet installeret automatiske ringning. Der vil fortsat

blive ringet som hidtil, men graveren skal ikke mere i

tårnet 3 gange om dagen.

Jeg er sikker på, at der er mange, der gerne vil gøre et

stykke frivilligt arbejde, især i forbindelse med Kirke -

huset omkring det praktiske ved afvikling af arrangementer

og møder m.m. Jeg vil derfor gerne opfordre

jer, der har lyst, til at kontakte præsten eller menighedsrådet.

3


4

Fælles sognearrangementer

Tirsdagene den 11. marts, 8. april og 6. maj i kirkehuset i Præstø kl. 20.00-22.00

At tygge drøv på Biblen, ved Marianne Gaarden

Vi fortsætter med „at tygge drøv på Biblen“. Udtrykket stammer fra Martin Luther,

der jo selv kendte til klosterlivet, hvor man mediterede over teksten eller som

munkene og nonnerne med et latinsk udtryk kaldte det, „lectio devina“, bibellæsning

med troens øjne. I studiegruppen dykker vi ned i en bibeltekst, der en

af de kommende søndage vil være dagens evangelietekst, så det er muligt at

lade sig gribe eller blive berørt af ordene i teksten. Det er en invitation til at gå

på opdagelse i både den bibelske tekst og sit eget åndelige liv. Alle er velkomne,

og der kræves ingen speciel viden, forkundskaber eller at man tidligere har

deltaget, blot lyst og mod til at lære teksterne og sit religiøse liv bedre at kende.

Der er ingen tilmelding.

Tirsdag den 15. april i kirkehuset i Præstø kl. 19.00-21.00

Al den snak om danskhed

Man kan være dansk med hoved, hænder og hjerte. Det danske er der hele

tiden, og selv om danskerne godt kan være uenige om, hvad der kendetegner

det danske, er de enige om, at der er noget der adskiller danskerne fra andre

nationer. Peter Gundelach, professor i kultursociologi ved Københavns

Universitet og aktuel som en af forfatterne til bogen I hjertet af Danmark, fortæller

om, hvordan det danske opleves i forhold til samfund, kirke og familie. Og

om hvordan vi bruger det danske til at trække grænser.

Pris 25 kr. til kaffe og kage.

Onsdag den 26. marts i kirkehuset i Præstø kl. 19.30

Fra vandorgel til kinoorgel: Foredrag om orglets forunderlige verden

ved organist Ole Olesen

Pibeorglet besidder en forbløffende evne til at afspejle sin samtids idealer, drømme

og tekniske formåen. Fortællingen om orglets udvikling gennem tiderne er

derfor samtidig en fornøjelig kavalkade over 2200 års europæisk kulturhistorie.

Foredraget, der ledsages af billeder og musikeksempler, forsøger ikke at redegøre

for hele historien, men der vises nogle udvalgte - og til dels temmelig overraskende

eksempler på emnets mangfoldighed.

Pris 25 kr. til kaffe og kage.

Tirsdag den 27. maj i Skibinge kirkehus kl. 14.00-16.00

Sangcafé, ved Carl Jørgen Nielsen

Sangcaféer har vist sig at være et populært arrangement, hvor mange har hygget

sig med at synge og være sammen omkring kaffebordet. Vi har en rig sangskat

med masser af dejlige sange i Højskolesangbogen og andre samlinger – lige

fra sange til skole- og kirkebrug over viser til folkekære „slagere“. Sang betyder

et fællesskab, der har vist sig et stigende behov for i tiden.

For den musikalske side står Carl Jørgen Nielsen, som er organistassistent ved

Vordingborg kirke. Han vil fortælle lidt om de valgte sange og kæder dem sammen

med anekdoter og små historier. Carl Jørgen Nielsen startede for 5 år siden

en sangcafé i Haslev og leder endvidere seniorsangen i Holsted sognegård i

Næstved og sangcafeen i Nyråd præstegård. Alle er velkomne.

Pris 25 kr. til kaffe og kage.


Søndag den 9. marts kl. 16.00 i Præstø Kirke

Korkoncert

Bårse og Beldringe Kirkers Voksenkor og Præstø og

Skibinge Kirkers Voksenkor synger Schuberts „Deutsche

Messe“. Solister Elsebeth Banke, Lene Rasmussen, Erik

Fjordside og Erik Arnsted. Dirigent Karen Laugesen,

orgel, Charlotte Dagnæs-

Han sen. Entré 40 kr., som

går ubeskåret til restaureringen

af Busch-orgelet.

Søndag den 16. marts kl. 19.30 i Skibinge Kirke

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Medvirkende: Jette Olsen, sopran, Maria Hørup Da mi -

anakis, alt, Lars Frederiksen, orgel.

Stabat Mater er en passionssalme fra middelalderen,

der skildrer Marias smerte, mens hun står ved korsets

fod. Det er langfredags mørke og lidelse, men der er

også toner af håb og forsoning, udfrielse og glæde. Fri

entré

Af Charlotte Dagnæs-Hansen

2008 er, på initiativ af Michael Bojesen, blevet udråbt

til at være „Sangens År“. Ideen bag initiativet er, at vi

alle sammen skal synge noget mere og sætte mere

Kirkekoncerter

Torsdag den 24. april kl. 19.30 i Skibinge Kirke

Gospelkoncert med Gospel Sisters

Gospel Sisters er et professionelt

gospelensemble. Gruppen opstod i

1994 og har givet mere end 300

gospelkoncerter i ind- og udland.

Udover de almin de lige koncerter

har Gospel Sisters endvidere turneret

med skolekoncerter. Entré 50 kr.

Lørdag den 17. maj kl. 16.00 i Præstø Kirke

Korkoncert

Det engelske kor Downland Chorale og Præstøkoret

Entré 40,- kr.

Søndag den 25. maj kl. 16.00 i Præstø Kirke

Forårskoncert

Medvirkende Kirkernes 3 børnekor under ledelse af

Charlotte Dagnæs-Hansen. Fri entré

fokus på sang i det hele taget. Dette skal gøres ved at

samle alle sangrelaterede aktiviteter under samme

paraply og dermed få skabt en bredere

opmærksomhed, som skal styrke

sangen, fællessangen og de min dre

lokale arrangementer i årene fremover.

www

Yderligere omtale

se hjemmesiden

www.praestokirke.dk og www.skibingekirke.dk

5


6

Kirkelige handlinger

Konfirmation i Præstø Kirke

den 30. marts kl. 9.30 ved Søren Schiøler Linck

Chris Fisker Brønnum Christiansen

Kenneth Capion Jacobsen

Sabine Møller Lund Andersen

Stephanie Andersen

Marie Debois

Catrine Hennecke Hansen

Maria Lindqvist Holgersen

Louise Lykke Gøtze Larsen

Mie Louise Madsen

Simone Hoffmann Pedersen

Line Aaby Toftlund

Konfirmation i Præstø Kirke

den 30. marts kl. 11.00 ved Marianne Gaarden

Malthe Gaarden

Oliver Nikolaj Hansen

Mathias Lindegaard Jensen

Jeppe Kreim Justesen

Simon Engell Kjøller

Anders Dalsgaard Melander

David Anders Mortensen

Joachim Østergaard Nielsen

Christian Lautrup Ytting

Molly Marie Stine Bierlich

Karoline Antonik Gullach

Cecilie Lindegaard Jensen

Camilla Havn Koch

Christina Vander Ploeg Larsen

Marie Kreutz Ludvigsen

Amalie Diana Nielsen

Nana Luna Skaarenborg

Amalie Nørfelt Steffensen

Maria Hartvig Tung

Konfirmation i Skibinge Kirke

den 6. april kl. 9.30 ved Torben Møllenbach

Anders Gammeljord

Christoffer Malte Hansen

Joakim Østervig Kjærulff

Niels Besser Mortensen

Frederikke Svanekær Karstensen

Nikkie Athena Kristiansen

Katja Petrine Lylloff

Laura Christine Buchwald Olsen

Pernille Guadelupe Schmit

Konfirmation i Skibinge Kirke den 6. april kl. 11.00

ved Marianne Gaarden og Søren Schiøler Linck

Christian Corell

Louis Alexander Grüning

Anders Retsloff Pedersen

Kristoffer Østerby Petersen

Casper Blume Schelde

Louise Rasmussen Kjeldgaard

Ditte Helbech Månsson

Maria Juel Olsen

Michelle Alstrup Pedersen

Emilie Dalgaard Schrøder

Charlotte Gerdrup Torp-Hansen

Døbte

28/10-2007: William

Andersen.

11/11: Noah Otte Dahl.

20/1-2008: Christian

Ørum Hansen

2/2: Vilma Primdal

Kæregaard

2/2: Anders Christian

Dalsgaard Rasmussen

Viede

2/2: Annette Marsbøll

Larsen og Daniel Jack

Jensen

Døde og begravede

3/11-2007: Else Jensen,

82 år.

Døbte

18/11-2007: Ida

Kallestrup Nørgaard

Præstø

Kirke

12/11: Ruth Skou

Johansen, 78 år.

12/11: Gerda Meyer,

75 år.

21/11: Hans Olsen,

80 år.

24/11: Helle Riborg

Bille, 71 år.

16/12: Povl Fog, 92 år.

21/12: Kjeld Alfred

Jørgensen, 77 år.

31/12: Inge-Lise

Johansen, 87 år.

29/1-2008: Thorvald

Clausen, 83 år.

Skibinge

Kirke

Døde og begravede

30/11-2007: Hedvig

Anna Marie Rasmussen,

89 år.

13/12: Karl Theodor

Hansen, 88 år.

13/12: Kaldenavn:

William, 2 dage.

19/1-2008: Inge

Rasmussen, 61 år.

21/1: Hans Evald

Poulsen, 86 år.


Børnegudstjeneste med fællesspisning

Skærtorsdag, den 20. marts er der børnegudstjenesten

kl. 17.00 i Skibinge Kirke, hvor kirkernes mindste børnekor

medvirker. Efter gudstjeneste er der fællesspisning i

kirkehuset. Alle er velkomne, store som små, men af

hensyn til det begrænsede antal pladser er tilmelding

nødvendig til menigheds -

rådsformand Peter Sø ren -

sen på tlf.: 40 15 13 48 eller

menighedsrådsmedlem Pia

Ehlers på tlf.: 55 99 21 93.

Pris 25 kr. pr. person.

Påskedag

Søndag den 23. marts fejrer vi påskemorgens glæde -

lige budskab med en todelt gudstjeneste. Vi begynder

med en gudstjeneste kl. 9.00 i Skibinge Kirke. Efter

gudstjenesten spiser vi

brunch sammen i kirkehuset

i Skibinge og fortsætter

derefter til Præstø Kirke. Her

holder vi gudstjeneste kl.

11.00. Efter begge gudstjenester

er der tårnblæsning

ved trompetist Erik Arnsted.

De to gudstjenester vil tematisk

hænge sammen, men

man kan naturligvis vælge,

kun at deltage i den ene.

Aftengudstjenester

Skærtorsdag den 20. marts og søndag den 20. april kl.

19.30 er der aftengudstjeneste, hvor man kan lade sindet

falde til ro, få tid til eftertanke og nyde en stille og fredfyldt

stund med udsigt til den smukke altertavle i Præstø Kirkes

sydskib. Kirkens organist og præst samarbejder om at lave

en gudstjeneste, hvor ord og musik flettes sammen.

Andre gudstjenester

Højmesse med efterfølgende kirkefrokost

Fredag den 18. april indbyder Skibinge menighedsråd

traditionen tro til frokost i kirkehuset efter gudstjenesten

kl. 10.30. Der serveres en platte med drikkevarer til

60 kr. Tilmelding til menighedsrådsformand Peter

Sø ren sen på tlf.: 40 15 13 48 eller menighedsrådsmedlem

Pia Ehlers på tlf.: 55 99 21 93.

Bispevielse i Roskilde Domkirke

Søndag den 27. april kl. 14.00 indsættes Roskilde Stifts

nye biskop. Alle er velkomne til at deltage i denne festgudstjeneste.

4. maj-gudstjeneste

Traditionen tro er der aftengudstjeneste i Skibinge Kirke

kl. 20.00, hvor vi med lys, sang og prædiken fejrer den

4. maj. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på

kaffe og kage i kirkehuset.

Pinsedag

Søndag den 11. maj er der efter gudstjenesterne i

Præstø Kirke og Skibinge Kirke tårnblæsning ved trompetist

Erik Arnsted.

Friluftsgudstjeneste

Anden pinsedag mandag den 12. maj håber vi på godt

vejr, og flytter lige som sidste år gudstjenesten ud af kirkerummet.

Vi synger denne dag „I al sin glas nu stråler

solen“, og hvor kan vi opleve det bedre end uden for i

Guds skønne natur under den smukke store blodbøg

på græsplænen ved Kirkehuset i Skibinge Kirke.

Kirkernes voksenkor vil sammen med Eriks Arnsteds

trompet akkompagnere os ved denne pinsegudstjeneste.

I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi inden for i kirken.

7


Gudstjenester

MARTS PRÆSTØ KIRKE SKIBINGE KIRKE

2. søndag Midfaste 10.30 Højmesse, MG

9. søndag Maria bebudelses dag 10.30 Højmesse, MG

16. søndag Palmesøndag 9.00 Gudstjeneste, SSL

20. torsdag Skærtorsdag 19.30 Aftengudstjeneste, MG 17.00 Børnegudstjeneste, MG

m.efterflg. fællesspisning

21. fredag Langfredag 9.00 Gudstjeneste, MG 10.30 Gudstjeneste, MG

23. søndag Påskedag 11.00 Højmesse, MG 9.00 Gudstjeneste, MG

med efterflg. brunch

24. mandag 2. Påskedag 10.30 Højmesse, SSL

30. søndag 1. s. e. påske 9.30 Konfirmation, SSL

11.00 Konfirmation, MG

APRIL

6. søndag 2. s. e. påske 9.30 Konfirmation, TM

11.00 Konfirmation, SSL & MG

13. søndag 3. s. e. påske 10.30 Højmesse, MG 9.00 Gudstjeneste, MG

18. fredag bededag 9.00 Gudstjeneste, MG 10.30 Højmesse, MG

med kirkefrokost

20. søndag 4. s. e. påske 19.30 Aftengudstjeneste, MG 9.00 Gudstjeneste, MG

27. søndag 5. s. e. påske 10.30 Højmesse, MG

MAJ

1. torsdag Kristi himmelfarts dag 9.00 Gudstjeneste, MG 10.30 Højmesse, MG

4. søndag 6. s. e. påske 10.30 Højmesse, MG 20.00 4. maj gudstjeneste, MG

11. søndag Pinsedag 10.30 Højmesse, MG 9.00 Gudstjeneste, MG

12. mandag 2. pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste, MG

18. søndag Trinitatis søndag 9.00 Gudstjeneste, SSL

24. lørdag 12.00 Dåbsgudstjeneste, MG

25. søndag 1. s. e. trin 10.30 Højmesse, MG

JUNI

1. søndag 2. s. e. trin 10.30 Højmesse, MG

MG Marianne Gaarden, SSL Søren Schiøler Linck, TM Torben Møllenbach

Fælles sognearrangementer

MARTS

9. søndag 16.00

Koncert i Præstø Kirke

11. tirsdag 20.00

Studiekreds i kirkehuset i Præstø

16. søndag 19.30

Koncert i Skibinge Kirke

26. onsdag 19.30

Sogneaften i kirkehuset i Præstø

APRIL

8. tirsdag 20.00

Studiekreds i kirkehuset i Præstø

15. tirsdag 19.00

Sogneaften i kirkehuset i Præstø

24. torsdag 19.30

Gospelkoncert i Skibinge Kirke

Gudstjenester på Fjordgården

Torsdag d. 6. marts Marianne Gaarden

Torsdag d. 3. april Torben Møllenbach

Torsdag d. 8. maj Torben Møllenbach

Alle gudstjenester begynder kl. 14.00,

hvis ikke andet er angivet.

MAJ

6. tirsdag 20.00

Studiekreds i kirkehuset i Præstø

17. lørdag 16.00

Koncert i Præstø Kirke

25. søndag 16.00

Koncert i Præstø Kirke

27. tirsdag 14.00

Sogneeftermiddag i

kirkehuset i Skibinge

Sognepræst i Allerslev-Jungshoved, Torben Møllenbach

er kontaktperson mellem kirke og plejehjem og samarbejder

med sognepræst i Præstø-Skibinge Marianne

Gaarden om den kirkelige betjening af Fjordgården.

Kirkebladets udgiver: Præstø og Skibinge Menighedsråd · Redaktion: Marianne Gaarden · Tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk

Similar magazines