Referat af Generalforsamling 2011 - Socialdemokraterne i indre by ...

s.indreby.dk

Referat af Generalforsamling 2011 - Socialdemokraterne i indre by ...

Dagsorden:

Socialdemokraterne

3. kreds, Indre By

Generalforsamling mandag den 21. marts 2011 kl. 18.00

Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D på 1. sal

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Forslag

6. Valg af

Referat

a) Kredsforeningen

b) Borgerrepræsentationen

c) Region hovedstad

d) Europaparlamentet

e) Landspolitik

a) fra bestyrelsen

b) fra medlemmer (skal være formanden i hænde senest 15. marts)

a) Formand (for 2 år)

b) 6 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

c) 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

d) 2 revisorer (for 1 år)

e) 2 revisorsuppleanter (for 1 år)

f) Valg af 2 delegerede og 3 personlige suppleanter til kongressen 2011

g) Valg af delegerede til SiK delegeretmøder.

h) Valg af delegerede til repræsentantskabet i region Hovedstad

7. Valg af folketingskandidat

8. Evt.

1


1. Valg af dirigent

Finn Stubtoft blev valgt. Konstaterede lovlig indvarsling af generalforsamling. Af praktiske årsager

ændredes rækkefølgen af beretningerne under pkt. 3 til:

a) Kredsforeningen v. formand Eskild Dahl Pedersen

b) Europaparlamentet v. MEP Britta Thomsen

c) Region Hovedstaden v. regionsrådsmedlem Flemming Pless

d) Landspolitik v. folketingskandidat Ikram Sarwar

e) Valgkamp v. koordinator Michael Johnson

f) Kommunalpolitik v. BR-medlemmerne Muhammed Aslam og Henrik Appel Esbensen

Dagsordenen blev godkendt med disse ændringer

2. Valg af referent

Søren Gisselmann valgt

3. Beretninger

Ad 3a)

Eskild Dahl Pedersen præsenterede bestyrelsens indstilling til et generationsskifte på

formandsposten, og henviste ellers til den skrevne beretning fra kredsen.

Ad 3b)

Britta Thomsen (BT) startede med at takke afgående formand Eskild Dahl Pedersen for flot arbejde

og støtte, og roste kredsens beslutning om et generationsskifte.

Fra EU fremhævede BT behovet for at skille en afstemning om euro-forbeholdet fra en afstemning

om de øvrige forbehold.

Europagten vil ikke gribe ind i den danske model – det vil stadig være arbejdsmarkedets parter der

forhandler overenskomster. Socialdemokraterne i Europaparlamentet er tilhængere af skatte- og

momharmonisering.

Energipolitisk er vedtaget, at 20% af EU's energiforbrug i 2020 skal være vedvarende.

EU's budgettet skal besluttes under DKs formandskab. 40 % går til landbruget. Vi kan ikke afskaffe

landbrugsstøtten, men sikre grønt landbrug og dyrevelfærd. Forskningsbudgettet skal lægges ud fra

’De Store Udfordringer’ – Klima, Energi, Det Aldrende Samfund (fremtidens arbejdsmarked).

Ligestilling: DKs retlige forbehold er i konflikt med et direktiv om menneskehandel. Vi er udenfor

beslutningerne på 171 initiativer (bl.a. registrering af pædofile). Fælles standarder for vold mod

kvinder. Forslag til kvoter på andelen af kvindelige ledere lanceret 8. marts – hvis ikke

medlemsstaterne implementerer, kommer der muligvis et direktiv til marts 2012.

Spørgsmål til 3b:

1) EU's udfordring med nordafrikanske flygtninge

EU er i katastrofeberedskab pga. konflikterne. Nogle lande tager færre flygtninge end andre. Fx fik

Spanien kun ca. 600 asylansøgninger sidste år – Grækenland fik flere hundrede tusinde. Flygtninge

og indvandrere går uden om DK. En revision af flygtningedirektivet er undervejs – det er en fælles

opgave i EU at sikre ordentlige forhold.

2) Europagten – LO har udvist tvivl omkring det fornuftige i at deltage

LO trak deres kritik tilbage efter ændringer i teksten og møder med partiets EU-folk. PES har

derudover lavet en kampagne med krav til EU om at skride til handling over for pensioner og

stigningen i fattige ældre.

2


Ad 3c)

Flemming Pless (FP) takkede Eskild Dahl Pedersen for den store støtte til kommunal- og

regionsrådsvalget, og ser frem til det nye formandskab, en ny regering og et flot valg til Ikram

Sarwar.

Sundhed: Socialdemokraterne i Hovedstadens regionsråd arbejder for den nødvendige behandling

indenfor meget stramme økonomiske rammer. I 2020 får regionen nyt sygehus i Hillerød, men der

sikres samtidig store investeringer på Bispebjerg Hospital. Prioriteringen mellem at bygge nyt i

Hillerød og opgradere Bispebjerg samtidig med at Frederiksberg, Helsingør og Frederikssund

lukkes er den rigtige. Ældre, medicinske patienter må ikke blive glemt i hele

prioriteringsdiskussionen.

Hovedstadens psykiatri er hårdt presset – vi må arbejde hårdt for vilkårene for de psykiatriske

patienter. Rengøringen på mange hospitaler er blevet bedre, men det kan blive bedre endnu. Dette er

et fokusområde. Stor opgave med hjemtransport af patienter.

Ad 3d)

Ikram Sarwar (IS) startede med at takke EDP for støtten.

Vi havde håbet på valg i efteråret ’10, foråret ’11, men nu ser det ud til, at det først kommer til

efteråret ’11. VKO har kørt landet i sænk. De taler om viden, men sparer på uddannelse. De taler

om vækst, men arbejdspladserne forsvinder og unge, ufaglærte står uden muligheder for at få jobs.

Regeringens vej ud af krisen er sparevejen, men vores parti har sammen med SF fremlagt en flot

plan for, hvordan vi arbejder os ud af krisen. Det kræver, at vi er klar til at ofre os, at vi giver den en

skalle og at vi kæmper os ud af krisen.

Naturligvis vil VKO prøve at køre en skræmmekampagne om, at S vil åbne sluserne for flygtninge

og indvandrere. Det passer ikke, og er i øvrigt heller ikke det vigtigste emne, når vi står i den største

økonomiske krise i mange år.

Sundhed: Privathospitalerne skal konkurrere på lige vilkår, fradraget for private

sundhedsforsikringer skal fjernes. Budgetterne er stramme i sundhedsvæsenet, så vi skal have mod

til at prioritere i sundhedsvæsenet. Et fagudvalg kan udpege områder hvor vi kan prioritere

indsatsen, og ventetidsgarantien på 4 uger skal ændres, så visse behandlinger har længere ventetid

end andre.

Forslaget om at afskaffe efterlønnen er usympatisk overfor dem der har knoklet på arbejdsmarkedet

i mange år og sikret de næste generationer uddannelse, fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og

meget mere.

Ad 3e)

Michael Johnson (MJ) præsenterede valgkampsgruppen og dens arbejde det seneste år. Mange

forberedelser er allerede lavet, mange kampagneaktiviteter afholdt og planer for tiden frem til

valgkampen er efterhånden planlagt.

MJ opfordrede derefter kredsens medlemmer til at deltage i kampagnen.

Ad 3f)

Muhammed Aslam (MA) startede med at takke EDP for den store støtte, især i valgkampen til

borgerrepræsentationen. MA påpegede, at København vokser med 1.000 personer hver måned, og at

det er en udvikling vi bør være meget glade for. Regeringens nulvækst er en stor udfordring for

Københavns Kommune, da vi ikke har muligheder for at flytte penge fra én pulje til en anden – fx

fra anlæg til drift. I Kultur og Fritidsudvalget (KUF) blev der sparet 10 mio. i 2010, og der er nye

besparelser på 10 mio. på vej i år. KUF prøver at lave besparelserne nænsomme, så det ikke går ud

3


over tilbuddene til byens borgere. Der blev forsøgt at lægge 110 mio. kr. af til totalrenovering af

Hovedbiblioteket – det endte med 10 mio. Udvalget arbejder videre for at skaffe midlerne til den

tiltrængte renovering.

Der arbejdes på at etablere flere græsarealer til boldspil.

Der arbejdes sammen med By & Havn, Region Hovedstaden og Dansk Idræts Forening intenst på at

etablere en multiarena. Budgettet vil være ca. 1 mia., og målet er, at have den klar i 2015.

Henrik Appel Esbensen (HAE) præsenterede arbejdet i Socialudvalget. Fokus har ligget på at sikre

kvalitet i socialt arbejde. Der startes et pilotprojekt med akkreditering af personalet på 3

institutioner, så vi sikrer, at dem der har med det sociale arbejde at gøre, har reelle kompetencer.

TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) fik forhøjet budgettet,

og det er et vigtigt emne for S på Rådhuset.

Kæmper for bedre samarbejde mellem beskæftigelses- og socialområdet, så de ’tungere’ klienter får

hjælp i socialforvaltningen før de sendes til videre i beskæftigelse.

De kommende 3 år kommer til at handle om kvalitet i det sociale arbejde og der vil være fokus på

fattigdom.

HAE afsluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.

Spørgsmål til 3c-f:

1) Hjemløse og udsatte – hvordan undgår vi, at de ligger og sover på Strøget og andre steder?

Henrik: Hjemløseenheden og Projekt Udenfor er i kontakt med de hjemløse, men vi må indstille os

på, at der altid vil være hjemløse i gaderne. Det vigtigste er at flytte hjælpen med ud på gaden. Den

store gruppe af udenlandske hjemløse skal have særlig hjælp, og det har Københavns Kommune

anmoldet regeringen hjælp om, da det er en europæisk problemstilling. Indenfor 14 dage kommer

HEA med en hjemløsereform

2) Det bliver svært at få finanserne til at hænge sammen, så det er nødvendigt at lave ’mere for

mindre’ – især omkring sundhedsudgifterne. Ville det ikke give bedre mening at bygge de nye

supersygehuse forskudt, så man kunne få erfaringer fra hinanden?

Flemming: Supersygehusene laves på regeringens beslutning. Det rigtige ville være at tage det i

etaper, men der er behov for at investere nu. Især Bispebjerg vil være omkostningsfuldt at renovere

over tid, og behovet er stort.

3) Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet?

Henrik: Konkrete forslag til hvor region og kommune kan samarbejde bedre er meget velkomne.

Især på psykiatrien halter det.

Flemming: Psykiatriske patienter er en stor byrde på budgettet. Vi er nødt til at fange dem hurtigere

og sætte ind i tide.

4) Godt at Socialudvalget arbejder med akkreditering

Henrik: Takker for rosen.

5) Forebyggelseskomissionen – hvordan sikres kvaliteten af denne?

Flemming: Der er vilje i regionsrådet til at stramme op, fordi det bliver dyrt i længden. Derudover

skal der fokuseres på forskning og uddannelse.

6) Der er 174 praktiserende læger tilknyttet Sølund. Mange ældre er overmedicinerede. Hvordan

sikrer vi kvalitet i behandlingen?

4


Henrik: Fokus på kvalitet, og koordinering med praktiserende læger.

Ikram: Mht. medicinering får læger en ydelse, når vedkommende rydder op i medicinudskrivelsen.

Bedre kommunikation mellem sygeplejersker, plejepersonale og læger.

8) Kontakt ml. borgere og forvaltning er ofte digital. Vil Hovedbiblioteket hjælpe med oplæring af

ældre medborgere?

Aslam: Digitalisering er med til at gøre vores fritidstilbud bedre, og vil blive brugt til fx at holde

tilbud åbne i weekenden. Dem der har behov for hjælp skal have det, og her er bibliotekerne et

læringssted.

9) Der har været stor debat om private fixerum på Vesterbro. Hvad gør kommunen (socialudvalget)

på dette område?

Henrik: Enigt Socialudvalg bakker op om, at vi skal have et fixerum. Det vil ikke løse problemet,

men give værdige forhold for narkomaner. Håbet er, at et fixerum er klar i 2012. Der laves en

Vesterbroplan, hvor narkoproblematikken er en del af arbejdet.

10) Hvordan skal der prioriteres i sundhedsvæsenet? Er det ligesom koderne lægerne imellem?

Ikram: Lægerne skal træffe beslutningerne MEN patienterne skal informeres. Der hvor man fx

kunne sætte ind, er ved knæoperationer. En knæoperation koster 70.000 – hvis man stiller krav om

vægttab, kan mange slippe for unødig operation. Et forløb med diætist koster til sammenligning

5.000 kr. Et fagudvalg bør vurdere, hvilke diagnoser der kan prioriteres indenfor.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

De øvrige beretninger blev taget til efterretning

Samtlige skriftlige beretninger er tilgængelige på www.s-indreby.dk

4. Regnskab

Axel Lunddahl (AL), kasserer i 3. kreds, fremlagde regnskabet for 2010 og budgettet for 2011.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Budgettet blev enstemmigt godkendt

Regnskabet er tilgængeligt på www.s-indreby.dk.

5. Forslag

a) Fra bestyrelsen

Forslag om etablering af marina ved Kvæsthusmolen blev præsenteret af Mads Eriksen.

Spørgsmål:

1) Ballade med broen over til Operaen

Mads: Broen ligger på den anden side, så havnen ved Kvæsthusmolen vil faktisk være et bedre

alternativ for sejlerne i Christianshavn.

Afstemning om forslaget: 51 for – 1 imod – 0 undlod at stemme

b) Fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne

6. Valg

a) Formand

5


På bestyrelsens indstilling blev Michael Johnson (MJ) valgt som formand.

EDP holdt afskedtale som formand. Talen er tilgængelig på www.s-indreby.dk

b) 6 bestyrelsesmedlemmer

Dorthe Lindberg, Henning Holten, Søren Gisselmann, Eskild Dahl Pedersen, Maria Gudme og Kim

Sverre blev valgt for 2 år

c) 2 bestyrelsessuppleanter

Hans E. Sørensen og Adam Billing blev valgt for 1 år. Bestyrelsen beslutter i samarbejde med

suppleanterne, hvilken rækkefølge de står i.

d) 2 revisorer

Hanne Locher og Carsten West blev genvalgt for 1 år

e) 2 revisorsuppleanter

Morten Dan Pedersen og Max Katznelson blev genvalgt for 1 år

f) 3 delegerede til Kongres 2011

Formand er automatisk delegeret. Kasserer valgt som delegeret nr. 2. Bestyrelsen bemyndiges til at

udpege den 3. kongresdeltager

g) 3 suppleanter til Kongres 2011

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege 3 personlige suppleanter til kongressen.

h) Delegerede til SiKs delegeretmøde

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede til SiKs delegeretmøde.

i) Delegerede til repræsentantskabet i Region Hovedstaden

Bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede til repræsentantskabet i Region Hovedstaden.

7. Valg af folketingskandidat

Genvalg af Ikram Sarwar

8. Evt.

Tom Benda tog ordet, og holdt en tale for afgående formand Eskild Dahl Pedersen.

Generalforsamlingen afsang Danmark for folket

Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen kl. 20.45 og takkede for god ro og orden.

Finn Stubtoft

Dirigent

København, 21. marts 2011

Søren Gisselmann

Referent

6

More magazines by this user
Similar magazines