2007-2008 - Vesthimmerlands Gymnasium & HF

vhim.gym.dk

2007-2008 - Vesthimmerlands Gymnasium & HF

VESTHIMMERLANDS

GYMNASIUM OG HF 08/09


VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF

2008-2009


2008-2009

Indhold

Forord/Velkommen til de nye elever ............................................................side 3

Når ting bliver til kunst .................................................................................side 4

Livøturen 2008 .............................................................................................side 6

Om AT-rejser (3g) .........................................................................................side 8

2q i Budapest ............................................................................................side 16

London Calling (2p) ...................................................................................side 20

Aktivitetsdag ..............................................................................................side 22

Studieværksted .........................................................................................side 23

Vi bringer sporten ......................................................................................side 24

Yes We Could (amerikansk valgaften) .......................................................side 26

Filosofi på tur .............................................................................................side 27

Fællestime om sundhed ............................................................................side 28

Redningens mange ansigter ......................................................................side 30

Den store skolefest ....................................................................................side 31

Gymnasiekoret i København .....................................................................side 32

2g-klasserejser ..........................................................................................side 33

1s i interkulturelt samarbejde ....................................................................side 42

Kan matematik opklare forbrydelser? .......................................................side 44

Fællestime med Jens Rohde .....................................................................side 45

1q: Sport og fi lm indtager to af Danmarks storbyer ..................................side 46

Interview med elevambassadører .............................................................side 48

Forårskoncert ............................................................................................side 50

Udvekslingsstudent på VHG .....................................................................side 53

Sel - Salt - Salz - Sale ...............................................................................side 54

Personaleoplysninger ................................................................................side 55

Mindeord ...................................................................................................side 60

Redaktion:

Jørgen Jørgensen og Jonna

Fransgård i samarbejde med

Informations- og profi ludvalget:

Morten Severin, Pernille

Olesen, Jesper Lambert-Jensen,

Marie Antonsen, Birgitte

Buus, Bente Nielsen, Louise

Andersen, 3k, Poul Lyby

Han sen, 1t, og Mathias Lau

Nielsen, 1x.

Fotos:

Johan Nitschke, Peter Stenild,

Kirsten Svejstrup, Trine

Madsbøll, Carsten Poulsen,

Morten Severin, Mads Ilsøe,

Sisse Haldrup, Ege Johan

Jespersen, Jesper Sørensen,

Stine Dinesen, Jonna

Fransgård, m.fl .

Omslag:

Billedkunstelever fra holdet

på b-niveau med deres døre.

Design: Jonna Fransgård og

Sanne Kvist Nielsen.

Vesthimmerlands

Gymnasium og HF

Jyllandsgade 52

9600 Aars

Tlf. 98 62 25 77

Fax 98 62 50 77

E-mail: adm@vhim-gym.dk

Hjemmeside:

www.vhim-gym.dk

Tryk & repro:

Aars Bogtryk & Offset

2 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Døre lukkes i

– nye døre åbnes

Sådan er livet!

For jer, der snart skal forlade skolen med en rød eller blå

hue på hovedet som synligt bevis på to eller tre års mere

eller mindre koncentreret slid med lektierne, kan dette årsskrift

bruges til at mindes og fastholde nogle af de sociale

oplevelser, som gymnasietiden også bød på. F.eks. aktivitetsdagen

i september, hvor klasserne dystede på livet løs

mod hinanden. Eller klasserejsen, som måske åbnede for

et møde med en anden kultur.

For jer nye elever, som snart skal træde ind ad skolens

automatiske indgangsdør for første gang – og måske med

lidt sommerfugle i maven – kan årsskriftet bruges til at orientere

jer lidt i den verden, som I nu bliver en del af, og få

et indtryk af de aktiviteter, der præger skoleåret: ’hyttetur’

til Livø, fællestimer, ekskursioner, forårskoncert, skolefest.

Temaet for nogle fællestimer og aktiviteter var sundhed og

sport, men I kan også læse om et fi losofi holds og et matematikholds

besøg på Aalborg Universitet, om amerikansk

valgaften på skolen, om vores nye elevambassadører og

om studieværkstedet, hvor man kan få hjælp til lektierne.

De åbne døre ud til den vide verden har i øvrigt ført til, at

enkelte indlæg er på engelsk og dermed understreger det

internationale. De døre, der pryder forsiden, kan I læse

mere om inde i bladet, hvor billedkunst-elever fortæller om

deres ideer og tanker i forbindelse med deres projekt med

at udsmykke døre. Held og lykke med at åbne døre til nye

verdener – og rigtig god læselyst!

Jørgen Jørgensen og Jonna Fransgård

Til de

nye elever

Skoleåret 08-09 har – som sædvanligt fristes man til at

sige – været præget af travlhed. Bl.a. har vi været optaget

af at fi nde ud af, hvad omverdenen mener om os og vor

virksomhed. Tidligere har der måske været en tendens til,

at vi har lukket os for meget om os selv, men i efteråret

besluttede vi – i samarbejde med et konsulentfi rma fra København,

Aftryk – at gennemføre en storstilet undersøgelse

af, hvilket billede eleverne i omegnens 9. og 10. klasser har

af os. Vi sendte dels et stort antal spørgeskemaer ud, dels

tog konsulenterne fra Aftryk ud og lavede fokusgruppeinterviews

på forskellige skoler i vores naturlige opland. Resultatet

blev en diger rapport med nogle tankevækkende

konklusioner.

Den sammenhæng mellem social arv og valg af ungdomsuddannelse,

som rapporten konstaterer, kom ikke bag på

os. Derimod undrede det os, at eleverne opfattede det faglige

niveau på VHG som meget højt i forhold til vore nabogymnasier.

Aftryk kunne – på baggrund af fokusgruppeinterviewene

- fortælle os, at 9.-10.kl.-eleverne ikke var i tvivl

om, at det var et ”fedt sted” at gå sådan rent socialt, men

de var i tvivl om, hvorvidt de rent fagligt kunne klare en uddannelse

hos os. Og det gjaldt vel at mærke elever, som

konsulenterne opfattede som ret kvikke.

Selvfølgelig er alle gymnasielærere ambitiøse på deres

fags vegne, så der er i sig selv ikke noget i vejen med at få

prædikatet ”høj faglighed” for en skole. Men det bliver et

problem, hvis nogle elever, der har evnerne til at tage en

stx- eller hf-eksamen, på forhånd fravælger os ud fra nogle

overdrevne forestillinger om, hvor svært det er. Vores

mål som institution må være at bidrage til, at alle får den

uddannelse, deres evner berettiger til, og at uddannelsesniveauet

generelt hæves i Vesthimmerland.

Rapportens konklusioner gav således anledning til et par

ændringer i den måde, vi informerer om os selv og markedsfører

os på. Først og fremmest uddannede vi nogle

elever til at være ”ambassadører” for vor skole. Det be tyder

i praksis, at vi sender elever ud for at orientere, når

omegnens skoler sender bud efter os til et eller andet arrangement.

Vi tror på, at den information, der gives fra elev

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 3

2008 2007-2008 – 2009


2008-2009

til elev, er mere autentisk, end hvad en lærer fortæller. Elever

fokuserer såvel på det sociale liv på skolen som på det

faglige arbejde, der skal præsteres for at få et rimeligt udbytte

af gymnasietiden.

Vi benytter os også af vore ”elevambassadører”, når vi har

besøg på skolen af elever udefra. Efter at den nye vejledningslov

er trådt i kraft, har vi jævnligt sådanne skolebesøg.

Det gælder især brobygningsforløb af en uges varighed for

10.kl.-elever og 1½ dags præsentationsbesøg af 8.kl.-elever

samt i mindre grad besøg af 9.kl.-elever. Til disse elever

laver vi særligt tilrettelagte faglige forløb, men vi kan se af

gæsternes evalueringer, at et element, der betyder meget

for dem, er mødet med skolens egne elever, hvor de får et

reelt indtryk af, hvordan det er at gå på skolen.

Disse besøg gør endvidere, at vore lærere får større indblik

i, hvad der rent fagligt kan være et problem, når man fra

folkeskolen starter i gymnasiet. På baggrund af denne erfaring

har vi i dette skoleår etableret et studieværksted to

gange om ugen, hvor man kan komme og få hjælp med

skolearbejdet af ældre elever og lærere.

I det nye skoleår vil vi også udvikle et nyt brobygnings- og

vejledningstilbud, som vi har fået tilskud til fra Regionsrådets

Uddannelsespulje. Det er tanken at anskaffe en bus,

indrette den som et mobilt undervisningslokale og udvikle

undervisningstilbud, der kan afvikles som workshops for

områdets folke- og efterskoler. Filosofi en bag projektet er:

”Hvis de ikke kommer til os, må vi komme ud til dem”. Her

vil vore egne elever igen få en rolle som formidlere.

Den ovenfor nævnte rapport indeholder endelig et afsnit

med en intern evaluering af skolen, og her er vi i den heldige

situation, at vore elever er meget glade for at gå her.

Vi kan således ikke forestille os bedre ambassadører for

vor skole i forbindelse med information og markedsføring.

Det viser sig også på andre måder: I 2. og 3.g samt 2.hf er

eleverne ofte på rejser til udlandet. Også fordi vi er en skole,

der tager den globale udfordring alvorligt (vi har siden

2000 været Unesco-skole og derigennem været med i fl ere

internationale netværk). Og tilbagemeldingerne

fra disse rejser er, at vore elever godt kan begå

sig, når de møder elever fra andre kulturer og

sprogområder.

Jeg vil opfordre jer til at læse dette årsskrift for

at få et indtryk af, hvad der venter jer på jeres

nye arbejdsplads, og hvilke oplevelser I kan se

frem til, når I nu bliver ”ambassadører” på Vesthimmerlands

Gymnasium og HF.

Kirsten Holmgaard

Installationskunst på VHG

Når ting

bliver til kunst

B-niveau holdet i billedkunst har i foråret arbejdet med installationer.

Installationer er en kunstform, hvor almindelige

genstande bliver omdannet til et kunstværk, hvor beskuerens

fortolkning og deltagelse bliver til en del af værket.

Overskriften på det samlede værk er ”dør vi når”, et ordspil,

der er blevet fortolket på forskellige måder. Eleverne

har med deres værker givet deres bud på, hvordan en dør

kan fortælle en historie.

Karen Christensen, 3a: ”En dør er ofte grænsen imellem

frihed og fængsel, altså en dør, som vi når på et tidspunkt.

Selvom frihed er en rettighed, er det ikke alle, der opnår

denne frihed. Katten er sin egen, og den har adgang til den

frihed, som den ønsker. For den er friheden et valg i form

af en kattelem. Barnet kan ikke tage vare på sig selv og

derfor heller ikke selv administrere friheden. Friheden er

derfor også et ansvar, som barnet først kan tage, når det

kan nå nøglen.”

Marianne Jakobsen, 2p: ”Min dør skal markere en overgang

fra et stadie til et andet. Her er det overgangen fra

barn til voksen. På den ene side ses barndommens drømmeverden

med eventyrslottet og barbiedukken. Regnbuen

er symbol på overgangen fra barn til voksen, hvor man

ikke ved, hvad der venter for enden. På den anden side af

døren ses voksenverdenen og nogle af de genstande, der

hører voksenverdenen til.”

Kamilla Ullits, 2p: ”Med min dør vil jeg gerne vise, at mange

mennesker viser forskellige ansigter og ikke altid viser

deres virkelige ansigt, men i stedet sætter en facade op

som beskyttelse mod omverdenen. Hvilket ansigt viser vi?

I samvær med andre mennesker kan vi gå rundt og virke

som om, at vi har styr på det hele – der er intet der kan slå

os ud i det senmoderne samfund, men når vi ikke er sammen

med andre – når vi er alene, så bryder alle tankerne og

frustrationerne frem. Vi er magtesløse. Vores facade krakelerer.”

4 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Iben R. Jensen, 3k: ”Dørens to sider repræsenterer henholdsvis

krig og fred og viser, hvor lidt der skal til, før overgangen

fra fred til krig fi nder sted. Karmens billeder af

krigsbomber og sønderbombede byer understreger min

holdning til især brugen af bomber under krig, der alt for let

også rammer uskyldige mennesker.”

Stinne Winde, 2p: ”De fortabte sjæle svæver mod genfødselskarret

for at blive genfødt til et nyt og bedre liv.

Den ene side af døren: De døde sjæle eller mennesker går

mod genfødselskarret.”

Jannie Silkeborg, 3a: ”Min dør er egentlig blot et simpelt

billede på, hvor nemt vi kommer til at blive en smule egoistiske.

Jeg står selv lige nu midt i uddannelsesræset, hvor

alt kommer til at handle om OS selv og VORES karriere. Vi

får rettet rigtig meget opmærksomhed mod os selv, og det

kan komme til at resultere i, at vi glemmer at tænke på alle

de andre her i vores verden, som ikke engang har muligheden

for en uddannelse. Manges liv handler så meget om

os selv, at et af de største dilemmaer er, hvornår vi skal

vælge at få en hund! Så døren er egentlig en dør til en mere

opmærksom verden, som jeg håber vi en dag vil nå.”

Lise Larsen, 3a: ”Døren symboliserer det sammenstød, vi

oplever lige nu og her i Danmark. Det er et sammenstød

mellem kristendommen og islam. Det er et sammenstød,

der har skabt had og misforståelser. Men der er mulighed

for at åbne døren, bygge en bro og skabe forståelse mellem

de to religioner.”

Dørene er doneret af JELD-WEN.

Kirsten Svejstrup Sørensen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 5

2008-2009 2007-2008


September 2008

6 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Livøturen 2008

20 min. tager det at sejle fra Rønbjerg til den lille perle midt

i Limfjorden. Biler og hunde må ikke medbringes på færgen,

som ellers transporterer alt lige fra studerende på hyttetur

til passionerede naturelskere og levnedsmidler, ikke

at forglemme, til øens lokale, eneste og meget besøgte

købmandsforretning.

Fra vi, dvs. alle 1hf’ere og 1g’ere samt 14 lærere, ramte

færgelejet på Livø, mærkede vi, at vi nu var trådt ind i en

anden og mere primitiv verden. Mens traktorens anhænger

fyldtes til bristepunktet med sportstasker og soveposer,

havde lærerne nok at se til, da de var nødsaget til at skubbe

den store udlejningstrailer fyldt med musikinstrumenter

og sportsremedier fra færgen og op til øens kirke. En lille

detalje var nemlig, at der på daværende tidspunkt var tale

om et mindre skybrud, så vi og vore medbragte ejendele

blev gennemblødt på vandringen mod vores kommende

bopæl for de næste to dage. Efter indkvarteringen skinnede

solen dog og fra en skyfri y himmel, , og g snart blev den

noget kaotiske ankomst glemt.

Efter madpakkespisning skulle eleverne agere prøvekaniner

for musiklærernes ambitiøse planer. De havde nemlig

bestemt, at samtlige elever skulle indgå i et 1. årgangskor

ved den efterfølgende forældreaften på skolen en uges tid

senere. Eleverne skulle i løbet af to eftermiddage lære intet

mindre end et gospel- og et TV-2nummer.

Naturfag var selvfølgelig også på programmet. Livø er

trods sine kun 300 ha berømt for en meget varieret natur,

så med to biologi- og geografi entusiaster i front tog hele

fl okken en tur til én af Livøs mange strande. Herefter blev

der afholdt Ø-ralley med indlagte poster, der kredsede omkring

gruppernes samarbejdsevne. Denne blev også altafgørende

i klasseturneringerne i rundbold, ultimate, fodbold

og volley, hvor der blev kæmpet med næb og kløer om

”håneretten”…for det meste i al venskabelighed. Endvidere

diskuterede de enkelte klasser spilleregler for en

kommende klasserumskultur. Hvordan er og bliver man en

god elev og studerende på VHG? Og endelig det meget

vigtige punkt, nemlig planlægning af klassens underholdning

den sidste aften. Her var det tydeligt at se, at kun

fantasien satte grænser. Kreativiteten var helt i top, og vi

blev præsenteret for både teatersport, stomp, musik og

nye variationer af den gamle ballon- og stoledans.

Med et brag af en koncert i musikhuset i anledning af den

omtalte forældreaften, hvor man som imponeret tilskuer

mærkede første spadestik til et godt sammenhold på 1.

årgang, fi k Livøturen en rigtig fi n afslutning.

Pernille Olesen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 7

September 2007-2008 2008


September 2008

Om AT-rejser

I det forløbne skoleår har vi indført et nyt begreb på VHG:

AT-rejser. Bag dette udtryk gemmer der sig, at 3.g-klasserne,

samtidig med at de er på studierejse en uges tid, gennemfører

et forløb i ”faget” almen studieforberedelse.

Forud for rejsen er der gået forberedelse af emnet, og som

opfølgning på rejsen udarbejdes der typisk et eller andet

produkt ved hjemkomsten.

Almen studieforberedelse er en timeramme til samarbejde

mellem fagene, og 10% af undervisningstiden bruges på

dette. De behandlede emner skal belyses af mindst 2 fag,

og gerne af meget forskellige fag, så eleverne lærer at

tænke over ligheder og forskelle mellem de enkelte fag og

metoder. På den måde får de større bevidsthed om, hvad

et fag er, og de får en metodisk bevidsthed. Det skulle

også give dem evne til at kombinere indsigt fra forskellige

fag og dermed bedre forstå den løbende diskussion inden

for videnskabsteori.

3k var i Sydtyrol, 3a i London, 3t og 3x i Berlin, og endelig

var 3s i København, og af de følgende beskrivelser kan I få

et indtryk af, hvilke fag der var i spil på de forskellige rejser,

og hvad det faglige indhold var. Den valgte genre for beskrivelsen

afspejler i et par tilfælde studieretningen bag ATrejsen.

Jørgen Jørgensen

Trine fra 3k

viser jordpyramider

frem.

3k i Sydtyrol

Fra den 12. til den 19. september var vi på studietur til

Sydtyrol. Med tunge kufferter og store madpakker mødtes

vi på Hobro banegård, hvorfra vi først skulle med tog til

Odense for derefter at skifte til et nattog, som skulle fragte

os til München. Efter en meget bumlende og trang nat i de

små kupeer, blev det til endnu et togskift mod Bolzano/

Bozen. Byen har to navne, fordi det område, den ligger i,

indtil 1. Verdenskrig var tysk. Herefter kom området til at

høre til Italien, men da der blev ved med at være en stor

tysk majoritet i byen, indførte man altså både det tyske og

italienske navn. Derfor ser man også alle vejskilte i området

skrevet både på tysk og italiensk.

Vores togtur var dog ikke forbi, da vi ankom til Bolzano. Vi

skulle nemlig til den lille by Merano/Meran det første døgn.

Her ankom vi endelig efter et lille døgns rejse i øsregnvejr

til ”Die Jugendherberge”, hvor vi skulle bo. Efter en kort

pause var vi klar til en gåtur rundt i Merano, som er en virkelig

smuk by med dens mange blomsterbede, gamle

huse og maleriske baggrund bestående af høje bjerge.

Langs med fl oden var der et gelænder, hvorpå der hang en

masse hængelåse. Historien bag dem var, at når et par var

blevet gift, hængte de en hængelås på gelænderet. Herefter

skulle de smide nøglen i fl oden, og hvis de senere hen

ville skilles, måtte de altså først fi nde nøglen igen.

Inden turen den næste dag gik tilbage til Bolzano, var vi på

besøg i en botanisk have fyldt med alverdens planter. Om

eftermiddagen tog vi så toget tilbage til Bolzano, hvor vi

gik en ordentlig tur rundt i byen og op på ”Der Oswald-

Promenade”, hvorfra man kunne se ud over hele Bolzano.

Da vi kom tilbage til vores nye hostel, var vi alle ved at

være godt sultne. Nogle af os var med Ole på tysk restaurant,

hvor vi smagte Knödel, som er en typisk tysk spise i

Sydtyrol. Knödel er en form for kødbolle bestående af mel,

kartoffel, kød og grøntsager – et specielt og meget tungt

måltid.

Om mandagen tog vi bussen til Unterinn, hvor vi besøgte

en æbleplantage. Vejen derop bestod stort set af ene hårnålesving.

Der var meget langt ned, men der var også en

helt fantastisk udsigt. På æbleplantagen fortalte bonden

en masse om sin æbleproduktion, som kom op omkring

250 tons om året. Resten af dagen var vi på en ordentlig

vandretur i bjergene. Det højeste punkt, vi nåede, var 1380

meter, så det gik stejlt opad engang imellem. På turen så vi

de imponerende jordpyramider. En jordpyramide er en 10-

15 meter høj jordsøjle, på hvis top der ligger en stor sten.

Når vandet langsomt skyller ned ad skrænterne, fungerer

stenene som en hat, der holder jorden nedenunder tør og

8 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


3k på toppen.

hård, og på den måde bliver jordsøjlerne skabt. På et tidspunkt

bliver de dog så tynde, at de braser sammen.

Langs vejen groede der mange vilde brombærbuske, og

indimellem stødte vi på en æble- eller vindrueplantage, så

der var ingen fare for at gå sukkerkold. På turen nedad var

vi dog nogle stykker, der kom bagud, men efter lidt tid

mødte vi en italiensk bonde, der var på vej til Bolzano med

sin gamle traktor og vogn. Bonden kunne kun snakke italiensk,

men vha. tegnesprog og et par få tyske gloser lykkedes

det os at få et lift. Vi sprang på ladvognen, og så

skal jeg ellers love for, at det gik stærkt nedad på den

smalle vej gennem skoven bestående af hårnålesving og

stejle skrænter ved siden. Lidt længere nede mødte vi fl ere

fra klassen, som også sprang på. Vi endte derfor med at

være en hel fl ok, der med rystende ben og beskidte bagender

blev sat af i Bolzano.

Turen var en rigtig motionstur. Onsdag var vi nemlig igen

på vandretur i bjergene. Her startede vi dagen med at gå

op ad en vej med 25% stigning, hvorefter vi skulle måle

vores puls. Lidt senere tog vi en svævebane længere op ad

bjerget. Den gik rigtig stejlt opad, men igen var der en helt

fantastisk udsigt ud over hele Bolzano. Da vi kom helt op,

var der kun 9° varmt. Til sammenligning var der 20°, da vi

om eftermiddagen kom tilbage til Bolzano.

I Bolzano var der et kæmpemarked på torvet, hvor man i

massevis kunne købe alverdens lækkerier – frugt, ost, kød,

brød, blomster og noget helt fantastisk chokolade. Det var

rigtig godt og billigt i modsætning til Laubengasse, som

var Bolzanos dyre indkøbsgade. Her var eksklusive butikker

fyldt med mærkevarer, og havde man pengepungen i

orden, ville det helt sikkert være paradis.

Onsdag aften var den sidste i Bolzano, inden turen gik

hjemad igen. Pernille fyldte 18 dagen efter, så vi fejrede

hende på en af byens restauranter. Her kunne de danske

bartendere godt lære lidt, hvad angår kreative drinks. Pludselig

blev det altså torsdag, og vi måtte vende snuden

hjemad mod Danmark. Alt i alt var det en helt fantastisk tur,

hvor de fl este nok særligt vil mindes solen, æblerne og de

laaange vandreture i bjergene.

Trine Lund Krogh

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 9

September 2007-2008 2008


September 2008

Tiden går og tiden står stille

– om det at være på studietur med 3a.

tiden går og tiden står stille.

enkelte museer hænger os ud af halsen (ikke bogstaveligt),

men det gør ikke noget,

for her i london

går tiden og står stille samtidig.

shakespeares fortryllende verden i the globe gjorde mig lykkelig.

en gåtur gennem det halve af london for at høre om anden verdenskrig gjorde mig træt, gav mig rygsmerter,

damen var mærkelig og dog ret fascinerende (men det var meget lærerigt!).

jeg ligner ikke churchill, men jeg vinder også nobelprisen i litteratur en dag.

big ben er 315,9 fod høj, det er min big ben ikke.

nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at du var ligesom mumierne på british museum – stille.

at vågne til en snorkende kammerat, lugten af mandesved og de lette tømmermænd

fi k mig til at føle mig som poul reichardt.

med udtørret hud og dårlige sko og hullede bukser

vandrede, slentrede, løb og levede jeg mig vej gennem denne by,

hvor hver gade er ens hjem,

og folk er venlige og rare,

ligesom fulderikkerne på ens eget værtshus.

i london er larmen stille,

og stilheden er larmende,

og folk er smukke,

du er smuk

og jeg er smuk.

storbyer har altid været en favorit –

duften, smagen, følelsen... det hele,

men i london er det mere end det.

london var vores city of dreams i en uge.

Johannes Jacobsen, 3a

10 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Matematikere i Berlin

I 3x lavede hver gruppe deres egen hjemmeside om ATturen

til Berlin for at give inspiration til andre, der skal på

studietur til Berlin. Emnet for turen var ”Fortidsbearbejdelse,

arkitektur og byplanlægning i Berlin i dag”, hvor fakulteterne

naturvidenskab og humaniora var repræsenteret af

fagene matematik og tysk.

Inden for humaniora-delen arbejdede klassen med novellen

”Omskæringen” af Bernhard Schlink, Den handler om

Andi, der er tysker, og Sarah, der er jøde; de to rejser sammen

til Tyskland. Gennem novellen ses fl ere forskellige

grundholdninger til ”Vergangenheitsbewältigung”, dvs.

fortidsbearbejdelse. Derudover analyserede 3x specielle

bygningsværker og seværdigheder i Tyskland, hvorigennem

man kan se fortidsbearbejdelsen.

Emnet set fra det naturvidenskabelige perspektiv tog udgangspunkt

i, at man matematisk kan beskrive arkitekturen

og gennem matematiske refl eksioner beskrive fortidsbearbejdelsen

i Berlin. Arkitekturen, der var valgt, var to

”kasser” ved Holocaust Denkmal, der leder tanken hen på

sarkofager/kister som symbol på alle de dræbte jøder under

anden verdenskrig.

Nedenfor følger dele af en gruppes besvarelse

(se også http://www.freewebs.com/6iberlin/):

”I vores opgavebeskrivelse lød den matematiske del som

følger:

Hjemmesiden skal indeholde billeder af de valgte ”sarkofager”,

samt 3D-tegninger med koordinater af samme.

Hertil kommer refl eksioner over vinkler og fl ader. Desuden

skal der være billeder af øvrige valgte bygninger og/eller

monumenter med refl eksioner over de anvendte matematiske

kurver og deres matematiske og kulturelle baggrund.

På denne side, fi nder du 3D grafer af Holocaust Denkmal

sarkofager samt refl eksion over Hauptbahnhof og Jüdische

museum.

Holocaust Denkmal

Formålet med vores besøg på Holocaust Denkmal var at

måle to sarkofager. Hvorefter vi skulle indsætte dem i 3D

koordinatsystem.

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 11

September 2007-2008 2008


September 2008

Berlin Hauptbahnhof

Billedet herover viser facaden af Haupbahnhof i Berlin.

Berlin Hauptbahnhof er et utroligt bygningsværk, med

mange matematiske former. Oven over indgangspartiet

kan man se et stykke af en parabelbue.

Denne parabelbue er optegnet med rødt; det er den, vi vil

lave beregning på.

Vi har til at starte med antaget, at buen over hver indgang

på hovedbanegården i Berlin har samme form som en parabelbue.

For at understøtte vores antagelse lagde vi et

(nogenlunde frontalt) billede ind i ”paint” og afl æste koordinater

hen over hele buen. Derefter lagde vi disse in

i ”Excel” og tegnede en graf over det ved brug af XXX.

Vores r-værdi blev 0,9989, og vi kan derfor betragte vores

graf som værende ganske god; samtidig bekræfter det vores

antagelse.

Berlins hovedbanegård blev bygget for at afl aste Berlin

Zoologischer Garten, da den efter murens fald blev mere

og mere trafi keret. Man valgte derfor at bygge hovedbanegården

på et forholdsvist øde sted, for at den ikke skulle

ligge i vejen.

Den er et imponerende syn med sin enorme parabelbue,

der er formet over de to indgange. De store glasfacader får

den til at virke meget fl ot og moderne.

Hitler havde også en vis forkærlighed for imponerende og

store bygninger, dog uden de moderne træk. Dette er muligvis

årsagen til den store parabelbue og de store glasfacader,

nemlig at de ikke vil have det til at minde om Hitler.

I modsætning til Hauptbahnhof var mange af de bygninger,

Hitler opførte, meget fi rkantede, med tydelig inspiration fra

det græske. Hauptbahnhof rummer på ingen måde nogle

af disse træk, antageligt er dette en måde, hvorpå de ikke

vil hylde fortiden med Hitlers regime, men dermed ikke

sagt, at det er led i at glemme fortiden.

Til venstre ses den indtegnede graf for parabelbuen.

12 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


3t i Berlin

Som en del af et AT-forløb i oldtidskundskab og samfundsfag var klassen

3t af sted til Berlin. Grundlaget for ugen var, at vi to og to skulle

fremføre et oplæg, som handlede om sport og politik, her særligt med

fokus på Hitlers Olympiade i 1936. Af samme årsag var vi ude at se

Olympia Stadion, hvilket var en utrolig stor oplevelse – særligt for dem,

som også var fodboldinteresserede. Hanne Irene Sørensen og Mette

B.O. var de heldige lærere, som skulle akkompagnere 3t i Berlin, og

sammen med dem var 3t ude at opleve et beskyttelseskammer, Brandenburger

Tor, Berlinermuren, Pergamon Museet og mange andre seværdigheder,

som er i Berlin. Endvidere var den samfundsfaglige

klasse så heldig at komme ind i der Bundestag, hvor de tyske politikere

dagligt arbejder. Om aftenen tog alle ud at spise, og mange af

aftenerne blev brugt på at udforske Berlins helt unikke grønne og røde

øl. Berlin er en fantastisk by og huser så mange seværdigheder, butikker

og værtshuse, at 3t med glæde tog af sted en gang til.

Nanna Knudsen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 13

September 2007-2008 2008


September 2008

3s i København

Den 15. til den 19. september var 3s på studietur i Danmarks

fi ne hovedstad København. Vi tog toget fra Hobro

mandag middag og endte i København efter godt 5 timers

kompakt selskab i kupeen. Da vi kom derover, blev vi indlogeret

centralt på vandrehjemmet Vandkunsten.

Det var en tur, som bød på mange spændende oplevelser,

alle relateret til emnet demokrati. Bl.a. var vi på rundtur på

Christiansborg, hvor Marianne Jelved agerede guide og

viste os rundt i alt lige fra folketingssalen til Jelveds personlige

kontor. På turen var der også plads til underholdning

i form af Nørrebro Teaters opsætning af Junglebogen,

hvor fl ere prominente, danske skuespillere var med. Blandt

andre Preben Kristensen, Charlotte Fich og Søren Malling,

for slet, slet ikke at glemme Sebastian Aagaard-Williams,

som nok er mest kendt for sit medlemskab af gruppen B-

Boys.

Turen bød også på mange udendørs aktiviteter, så ud over

masser af shopping, var vi på vandretur rundt på Nørrebro

14 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


for at se nærmere på velfærdsstatens spæde begyndelse.

Og museer var i høj kurs. Vi var således både på bymuseet,

hvor vi så, hvordan København har udviklet sig fra middelalderen

op til i dag, og på Nationalmuseet, hvor vi så

nær mere på antikken og demokratiets begyndelse i At hen.

Vi fi k også tid til at se gobelinerne i riddersalen på Christiansborg,

hvor danmarkshistorien er blevet fortolket af den

kontroversielle kunstner Bjørn Nørgaard.

Vi sluttede turen i København af med en tur på kanalrundfarten

efter et fi nt besøg hos Henrik Qvortrup, hvor vi fi k

lejlighed til at stille spørgsmål og måske også få en lidt

større forståelse for hans arbejde, så den sidste dag blev

brugt på at se, hvordan velfærdsstaten og demokratiet ser

ud i dag. Så gik turen ellers endnu en gang mod Hobro,

hvor togturen blev brugt på at spille poker og læse i de

Se&Hør blade, Qvortrup havde givet os.

Rikke Jakobsen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 15

September 2007-2008 2008


September 2008

2q i Budapest

De kom dalende ned fra oven med intentionen om at erobre

Ungarns hovedstad.

De gebærdede sig i en em af stjernedrømme, men måtte

alligevel i sidste ende sande, at der kun er plads til en dansker

på ungarernes piedestal, og det er den tidligere FNdiplomat,

Povl Bang-Jensen, som døde under mystiske

omstændigheder på en amerikansk bænk i 1959. Folkehelt

i Ungarn, men glemt herhjemme i en sådan grad, at man

ligefrem måtte genopfi nde en fi ktiv grav, da den ungarske

præsident kom anstigende med en krans for nogle år siden.

Offi ciel modtagelse var der nu ikke tale om i den ungarske

metropol, og der var hverken grund til, at machoerne kækt

skulle løfte på kasketterne eller divaerne vinke overbærende

til den måbende folkemængde. Og der ventede ikke

noget femstjernet luksushotel for stjerner i svøb, men derimod

en mere ydmyg, men udmærket indkvartering på en

af Pests brogede gader, hvor hjemløse, lommetyve og

plattenslagere indtager en central plads i det daglige gadebillede.

Og helt formasteligt blev det, da de to selvbestaltede

stifi ndere ikke havde tænkt sig at fremskaffe

limousiner lim til standsmæssig transport, men i stedet

uddelte transportkort til offentlig transport i selskab

med menigmand og endvidere insisterede

på god brug af gåben.

Fra guidet tur til centrum og besøg i den imponerende

markedshal med alt godt fra markerne og

sstaldene

til gruppevis skattejagt på egen hånd i

den

store millionby. Helt i klassens ånd med lidt

skærpet konkurrence, tænkte stifi nderne, da de delte opgaverne

ud og proklamerede, at der var præmier på spil til

de bedste. Her tog de imidlertid fejl, idet kun en gruppe

syntes at have været hele vejen rundt til alle poster. Særligt

kreativ syntes en gruppe at have været med en stærk mistanke

om, at de havde gjort brug af mental træning og visualisering

frem for fysisk tilstedeværelse på skattejagtens

forskellige poster. For hvordan kan man ellers forklare, at

de kunne tælle sig frem til 302 trappetrin op til toppen af

kuplen på Budapests største kirke, Skt. Stefans Bazilika,

og samtidig, i samme besvarelse, nå frem til, at kuplen

måt te være 5 meter høj? Der var vist noget, som ikke stemte!

Senere, i ly af mørket, kunne en syngende håndboldspiller

fra Gedsted fejre fødselsdag i venners lag på et diskotek.

Det tegnede ganske godt, indtil nogle ungarske hooligans

ønskede at provokere med trunede næver. Måske havde

skuffelsen over ikke at kunne slå et svagt spillende dansk

fodboldlandshold få dag forinden endnu ikke lagt sig? Måske

var det blot et udtryk for den misundelse, som folkedomstolen

til enhver tid kan fremmane, når unge, med kikkerten

rettet mod tinderne, træder ind på scenen? Hvem

ved? Under alle omstændigheder formåede den syngende

håndboldspiller og følget at tackle situationen med knusende

ro og professionalisme; – således, at alle de unge

senere kunne forlade diskoteket med oprejste pander og

samtlige glimtende tænder i behold.

I tåleligt vejr førte stifi nderne hele gruppen mod Budabjergenes

top. Først med tandhjulsbane op gennem Budapests

velhaverkvarterer; – dernæst med bjergtoget, som er

bestyret af børn, og endelig en af de påskønnede vandreture

igennem fredfyldt skov op til det højeste punkt, Jánoshøjen.

Den storslåede udsigt ned over Budapest syntes at

være det rette element for de unge fra 2q. Alligevel var det

som om, at det ikke var denne form for nærhed med stjernerne,

de unge higede efter. Efter at have stået der og

skuet ud over den by, der skulle besejres, foregik nedstigningen

med stolelift. En fredfyldt rejse med fantastisk udsigt,

der bl.a. gav indblik i, hvordan de rige ungarere har

indrettet deres haver. Inspiration er jo ikke at foragte!

Normalt var det sporvognene og renovationen, som vækkede

en fra lykkelige drømme, men denne morgen forholdt

det sig ganske anderledes. Et kuldechok rev brat legemer

ud af herlige palmesus. Et hurtigt blik ud af vinduet gav

ikke optimismen tilbage. For temperaturen var faldet med

over 15 grader, og kaskader af koldt vand væltede ned fra

oven som et varsel om destruktion mod enhver planlagt

aktivitet.

Den planlagte løbetur på Margretheøen måtte vige for et

16 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


esøg i Budapests største indkøbscenter med over 500

butikker. Forfjamskede drenge tumlede rundt mellem mærkevarer,

og en stak piger i det rette element. En gigantisk

forbrugsfest med anskaffelse af kærlige gaver til dem derhjemme,

som til daglig støtter op om den gyldne vej mod

tinderne.

Livet som stjerne ”in spe” er nødvendigvis ikke en dans på

roser, og netop derfor var det en lise og naturlig gestus, at

vi var velkomne på den danske ambassade. Populært var

det ikke just at skulle sjaske op ad de stejle gader i Buda

Glade q’ere og medielærer tager et hvil i centrum.

på gåben i øsende kold regn. Men anstrengelserne var det

hele værd, idet stedfortrædende ambassadør, Jens Chr.

Andersen, holdt et fantastisk oplæg omkring Ungarns historie

og nuværende paradoksale hverdag. Og spørgelysten

var glimrende!

Skolebesøg på Madách Imre Gimnázium, som på mange

måder er blevet hf’ernes (fra VHG) andet hjem. Agnes (engelsk/historie

og reformivrig lærerinde i et lidt konformt

skolesystem) tog – som sædvanligt – kærligt imod os. Og

så skete det: Talenterne blev til sande stjerner. Først i en

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 17

September 2007-2008 2008


September 2008

engelsktime, hvor Agnes nærmest dånede bagover i ren

begejstring over de danske unges talelidenskab. Og senere,

da vi udstillede de lokale drenge i fodbold med teknisk

elegance og samtidig udraderede det ungarske gymnasium

i volley.

Den fåmælte lokale idrætslærer stampede arrigt i asfalten,

men det kunne nu ikke ryste stjernerne fra 2q. Tværtimod

ville de ikke forlade banen efter kampen, men blev for at

demonstrere tekniske detaljer i verdensklasse. Intet kunne

lokke dem til omklædningsrummet, og specielt ikke, da

2q’s drenge og piger registrerede, at ungarske gym-

2q venter på at få paprika-retter.

2q

kører

med

klatten.

nasiaster af begge køn så til med stor begejstring fra vinduerne

i den fi re-etagers bygning, som udgør gymnasiet.

Fra sportslig triumf til en ganske anderledes rystende oplevelse

på Budapests fornemste gade i en pompøs bygning,

som – til enhver tid – vil være synonym med en ondskab

og smerte, der aldrig nogensinde kan forstås.

House of terror hedder dette museum, hvor først det nazistiske

pilekorsparti og senere den kommunistiske efterretningstjeneste

slog deres folder med et grusomt blodigt

fodspor som konsekvens. En gengivelse af oplevelsen er

ikke mulig, men faktum er, at vi forlod en bygning med bøjede

hoveder og en fundering over, hvor sølle mennesker

kan blive.

Sådan en misantropisk og sørgmodig erkendelse kunne

absolut ikke være den sidste erindring fra Budapest, og

derfor var det eftertragtet, at stifi nderne gelejdede klassen

til restauranten Paprika, som – med tiden – er blevet et insted

for VHG’s hf’ere. Stor glæde over portions størrelserne,

men også en jubel, som delvist forstummede, da stifi nderne

proklamerede, at maden skulle fordøjes med en lang

gåtur hjem til hotellet

Proppede kufferter og hjemtur. 23 unge ankom med en intention

om at erobre, men blev i stedet selv erobret og

gjort til sande kosmopolitter. Bus, fl y og tog og så var de

pludselig tilbage i trygge rammer, hvor forældre, kærester

og venner tog kærligt imod. Morten Severin

18 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 19

2008-2009

2007-2008


September 2008

London

Calling!

Den 15. september rejste 2p til London for at udforske

storbyens pulserende liv. Det blev en begivenhedsrig uge,

hvor der var masser af oplevelser, som kan bringe selv en

sindig himmerlænding i affekt.

En af de første udfordringer som klassen stødte på var at

begå sig i undergrundens labyrint. I starten voldte det visse

problemer, men som ugen skred frem lærte de at gebærde

sig som en indfødt londoner.

På hotellet i Queensgate mødte 2p mange spøjse mennesker,

ikke mindst 3a, som vi stødte på gentagne gange i

ugens løb. Noget af det som 2p nok vil huske på med den

største fornøjelse, var hotellets velorganiserede aftenarrangementer,

hvilket betød, at de ikke altid var lige friske

den følgende morgen. Dette betød dog ikke noget, da lærerne

havde sørget for et vidtfavnende og varieret program,

som holdt 2p på tæerne.

For at lægge linien for ugen afl agde vi besøg i kulturens

højborg ”The Globe”, hvor såvel elevernes sprogkundskaber

som deres benmuskler blev sat på en hård prøve.

Klassens første kommentar efter oplevelsen var: ”Hvordan

kunne I fi nde på at lade os stå op i 3 stive timer?” Men

hvad betyder det i det store regnskab? Nu kan de kalde sig

ægte ”Groundlings”.

Elevernes fysik fejlede dog ikke noget, da de skulle følge i

Jack The Rippers fodspor en mørk og dyster aften, der

bød på besøg i de mest uhyggelige afkroge af London.

Vores guides passionerede og malende beskrivelse af de

bestialske mord, der blev begået i 1880ernes London, var

en oplevelse, som gik lige ind.

Som en modpol til den verden, som eleverne kender så

godt hjemmefra, afl agde vi besøg i ”London Mosque”. Inden

besøget blev pigerne udstyret med slør, hvilket de tog

så bogstaveligt, at vi næsten ikke kunne genkende dem.

På trods af en vis skepsis på forhånd, gik besøget over al

forventning. Eleverne underholdt de muslimske børn i moskeens

børnehave med ”Lille Peter Edderkop” og nu kan

alle huske Islams fem søjler, hvilket de forhåbentlig har

draget nytte af til eksamen.

Til gengæld havde nogle af eleverne svært ved at holde sig

vågen under ”The Evensong” i St. Paul’s Cathedral.

20 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Turen indeholdt også diverse museumsbesøg fx National

Gallery, hvor der var ”ægte” kunst på væggene, hvilket

gjorde stort indtryk.

Eleverne fi k afprøvet det londonske køkken, hvor menuen

blandt andet stod på fi sh and chips, sushi, verdens mindste

portion lasagne til overpris, dejlige kolde øl på diverse

pubber og diverse butikker. For mange var kufferterne derfor

noget tungere, da vi rejste hjem.

Som klassens medrejsende historie- og engelsklærere var

det en fornøjelse at opleve, at 2p deltog i alle ar rangementer

med et åbent sind og selv havde lyst og energi til udforske

Londons musicalscene på egen hånd, hvor de bl.a. så

Mamma Mia, Spamalot. Vi er ikke i tvivl om ”they will be

back”.

Kirsten Svejstrup Sørensen

og Sussi Brøndum Kærsgaard

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 21

September 2007-2008 2008


September 2008

Aktivitetsdag

Fredag d. 26. september 2008

Det er en fast tradition på VHG, at

der hvert år rives en dag ud af kalenderen

for at sætte fokus på fysiske

aktiviteter i form af sport og forskellige

kreative opgaver. Der dystes

klasserne imellem i sportsdiscipliner

som maratonløb, hockey, fodbold,

volleyball og andet, og pointsystemet

er skruet således sammen, at

det giver ekstra point at få lærerne

med på holdet.

I billedkunst skulle hver klasse udsmykke

en totempæl inspireret af

motiver fra ’primitiv kunst’ som man

f.eks. fi nder hos de australske aboriginals.

Som det fremgår af billederne

var aktivitetsniveauet højt og resultaterne

fl otte. Nogle af eleverne nåede

desuden at koreografere nogle

halv-vilde danse, som de opførte for

de andre. Også i år var vejret med

os, og vi nød en dejlig dag i frisk luft.

I middagspausen var der som sædvanligt

herlige grillpølser, så ingen

behøvede at løbe tør for energi.

Jonna Fransgård

22 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Studieværksted

Hvad gør man hvis matematikafl everingen driller, eller der

er lidt for mange røde streger i den engelske stil? Man tager

selvfølgelig i VHGs Studieværksted og får hjælp.

Den 9. september 2008 åbnede Studieværkstedet dørene

for første gang og siden har rigtig mange elever været indenfor

og fået en hjælpende hånd med skolearbejdet.

Forud for åbningen var gået et længere planlægningsforløb

udført af en arbejdsgruppe bestående af Finn S. Norre,

Dorthe Nielsen, Lene Bisgaard, Lone Hindsgaul og undertegnede.

Gruppen skulle indsamle erfaringer med lignende

tiltag på andre gymnasier, læse rapporter om social arv og

frafald på ungdomsuddannelser og bearbejde dette materiale

til et forslag passende til vores gymnasium.

I foråret 2008 fremlagde gruppen sit forslag og dette blev

rost, godkendt og sat i værk.

Så kort inde i skoleåret 08/09 kunne vi gå i gang.

Studieværkstedet er åbent to gange om ugen fra 14 til 16

og det er muligt at få hjælp til næsten alle fag. 2 lærere er

til stede hver af dagene, en sproglærer og en naturvidenskabslærer.

De to sprogeksperter er Susanne Kærsgaard

(Sussi) og Jørgen Jørgensen, og naturvidenskaben tager

Trine Madsbøll og undertegnede sig af. Til at hjælpe os har

vi en fl ok dygtige og rare 3.g-elever der jo om nogen har

forstand på at lave lektier.

Elevmedhjælperne har i dette skoleår været: Kitten Engstrøm

(3x), Cecilie Lapirtis Madsen (3x), Anne-Mette Jørgensen

(3a), Jannie Silkeborg (3a), Sarah Louisa Moore

(3a), Christian Ørtoft Leegaard (3s), Rasmus Overgaard

Møller (3t), Mia Ilsø Mahneke (3t) og de har alle sammen

ydet en god indsats. Hjælperne skal have en stor tak for

indsatsen.

Når eleverne ankommer i værkstedet er der en forfriskning

parat idet kantinepersonalet har forberedt et indbydende

frugtfad og nogle kander med isvand. Det er altid meget

populært og fadet tømmes hurtigt.

I løbet af skoleåret har vi hjulpet elever med stort set alle

fag, men den suveræne topscorer er dog matematik. Det

kan give mange elever sved på panden når man endnu

engang går i stå i en afl everingsopgave. Så er det jo ideelt

at sidde i Studieværkstedet hvor man hurtigt kan få et tip

til at komme videre, og tit bliver hjælpen modtaget med et

”Nå ja, det vidste jeg egentlig godt”.

Det er også populært at en gruppe af elever aftaler at arbejde

sammen i værkstedet. På den måde får man socialt

samvær oveni når man alligevel skal lave lektier, og Studie-

værkstedet danner så en god ramme om arbejdet, før man

skilles og tager bussen hjem til sit eget hjørne af Vesthimmerland.

De elever som har været i Studieværkstedet har været

glade for den hjælp de har fået og vi lærere synes også vi

har et tilbud som vi kan være stolte af.

Det er svært at spå, men at dømme ud fra erfaringerne fra

det første år tror vi på at Studieværkstedet bliver en populær

del af VHGs tilbud til eleverne. Et tilbud som kan hjælpe

alle der tager imod det, til at få lidt mere ud af deres

uddannelse.

Thomas Asaa

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 23

2008-2009 2007-2008


2008-2009

Danmarks 5. bedste gymnasiehold.

Vi bringer sporten...

VHG’s pigehold imponerede igen, og for andet år i træk

lykkedes det dem at kvalifi cere sig til gymnasieskolernes

DM-stævne i fodbold med det resultat, at skolen også i

indeværende skoleår råder over Danmarks 5. bedste pigehold.

I år gik kvalifi kationen fra regionalstævnet let, da en række

skoler, og til drengenes store fortrydelse, enten meldte afbud

eller blev fl yttet til andre regionalstævner, hvorfor vi

kun skulle spille en afgørende kamp mod Fjerritslev om en

adgangsbillet til DM-stævnet på Fyn. Denne snuppede vi

let med en overbevisende sejr, og turen gik herefter til

Køng Idrætshøjskole og fi nalestævnet i Glamsbjerg.

Allerede ved indkvarteringen fornemmede skolens ud valgte

spillere den højspændte atmosfære, som altid præger

steder, hvor de dygtigste skal konkurrere.

Ganske overraskende syntes den ellers så

emotionelle unge teammanager ganske

rolig, da hun sad som midtpunkt under

trænernes sociale sushi-sammenkomst

med rå fi sk ud af mundvigene; alt imens

VHG-pigerne, hvoraf fl ere var debutanter,

lå på deres madrasser med forventningens

sommerfugle i maverne.

Næste morgen viste pigerne, at deres lette

kvalifi kation til DM ikke var udtryk for en

fribillet, for den indledende DM-pulje blev

vundet overbevisende foran Rødovre og

Middelfart. Særlig 4-0 sejren over sidst -

nævnte blev grundlagt ved en sand fodboldopvisning

på meget højt niveau.

Desværre magede vores videre færd det

således, at modstanderne i den efterfølgende

vind eller forsvind kamp var frygtindgydende

Horsens; – et hold spækket

med spillere fra Vejles klubhold i kvindernes

pendant til mændenes danske superliga.

Det blev en moralsk fi nale, der ganske

passende blev spillet på samme

opvisningsbane, hvor VHG’s halvbistre

træner tryllede i ungdomsårene.

Sensationelt kom VHG’s piger ret hurtigt

foran med 1-0, hvilket udløste vild jubeldans

fra den unge teammanager, og med

et forekom solen at skinne ekstra varmt

denne novemberdag.

Teammanagerens kåde badutspring var imidlertid kun i

opstartsfasen, da det ulykkelige skete. Et par minutters

gummiben hos pigerne – måske foranlediget af pludselig

nervøsitet ved at have sejren inden for rækkevidde - førte

til to dumme og hurtige Horsens-scoringer. Pludselig var vi

bagud, og trods chancer til begge hold i den intense fi ght

endte kampen med en 2-1-sejr til pigerne fra Horsens og

en efterfølgende DM-titel.

Tavst kunne den halvbistre træner konstatere uendelig

skuffelse i ansigterne på VHG-pigerne, for alle vidste, at vi

havde mulighederne for at have gået hele vejen. I stedet

måtte vi for andet år nøjes med en fornem placering som

Danmarks 5. bedste pigefodboldhold blandt alle landets

gymnasier. En realitet, der især var svær at sluge for den

unge teammanager, som efter slutfl øjtet demonstrerede

skræmmende evner udi hidsig trampen og eder af den

slags, der ikke indbyder til verbal ledsagelse. Imponerende

som denne unge manager på overlegen vis formår at fl irte

med sindsstemningernes modpoler i et splitsekund.

Drengene imponerede,

men var direkte uheldige

I modsætning til forrige skoleår var det et anderledes tændt

drengehold fra VHG, som mødte op til Danmarks vanskeligste

kvalifi kationsstævne til DM i fodbold, hvor kun de to

bedste af 17 deltagende gymnasiehold (dækkende fra

Horsens i Syd over Århus og Silkeborg til Hjørring i nord)

ville få adgang til fi nalestævnet i Odense. I indledende

pulje mødte VHG to stærke Århus-gymnasier (Risskov og

Århus Statsgymnasium), men det lod VHG’s drenge sig

24 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


ikke kue af. På baggrund af imponerende

holdsamarbejde og fl ot spil vandt de forholdsvis

let puljen og skulle så møde Horsens

om en adgangsbillet til DM-stævnet.

En kamp, som VHG dominerede fra første

fl øjt, men ikke formåede at score i, hvorfor

resultatet 0-0 betød, at vinderen skulle fi ndes

ved en straffesparkskonkurrence.

Også her burde VHG-drengene have gjort

arbejdet færdigt, da Horsens brændte et

af deres første fem spark, mens vi havde

scoret på de 4 første. Bolden skulle altså

bare ind i 5. spark, men den blev overplaceret,

og vi måtte ud i ekstra spark. Ved 8.

spark kiksede drengene, og da Horsens

samtidig scorede, måtte vi tage hjem uden

kvalifi kation til det DM-stævne, som drengene

så rigeligt havde fortjent efter en fantastisk

indsats.

Nu til håndbold...

Og så debuterede VHG i gymnasieskolernes håndboldturneringer.

Ansporet af bl.a. fodboldsuccesen deltog VHG også i år

med såvel et drenge- som pigehold i gymnasieskolernes

håndboldturnering. Optakten hertil var lovende og omfattede

bl.a. givende kampe mod Aars Håndboldklubs bedste

hold.

Drengene var til kvalifi kationsstævne i Århus, hvor det hele

startede med, at de fi k selvtilliden grueligt galt i halsen, da

første modstanders spillere fra Risskov daskede ind på

banen med adskillige ungdomslandsholdsspillere i øjenhøjde.

Alligevel lykkedes det VHG at skabe en overraskende

føring midtvejs i kampen, og først i de sidste minutter

formåede Risskov at trække fra og vinde en kneben sejr.

Herefter ventede Hjørring; en kamp, som vi vandt klart og

igen på fantastisk fi ght og fl otte mål. Risskovs førsteplads

i puljen kunne vi ikke forhindre, hvorfor turen gik hjemad

uden videre kvalifi kation, men med fornemmelsen af en

absolut godkendt præstation.

Pigerne var der på forhånd store forventninger til. Ikke

mindst, da den unge teammanager havde skubbet den

halvbistre træner ud som praktisk holdleder og i stedet sat

sig selv tilrette i det varme trænersæde. Dette kongemord

kunne dog ikke forhindre en nervøs premierekamp mod

Hobro. Dommerkendelserne gik ikke vores vej, hvilket fi k

den unge teammanager og nu selvpromoverede træner til

Glade håndbolddrenge.

at fare i fl int mod dommerne, hvad der ikke skabte større

retfærdighed i kendelserne; nærmest tværtimod. Pigerne

tabte derfor til Hobro, men slog herefter Paderup uden rigtig

at imponere, og først i en vind eller forsvind kamp mod

Bjerringbro, afspejlede spillet for første gang det store potentiale,

som pigerne besidder. I det meste af kampen var

VHG knebent foran, men modstanderne formåede alligevel

at vinde kampen med et enkelt mål. Lidt skuffet og med

en fornemmelse af, at det kunne vi have gjort lidt bedre gik

turen derfor hjemad til holdets base i Aars.

Idrætten sprudler på VHG

Fodboldpigerne og de andres fl otte indsats i indeværende

skoleår kan det blive vanskeligt at leve op til i kommende

skoleår, da fl ere af de nuværende stamspillere afslutter deres

uddannelse. Optimismen er imidlertid intakt. Niveauet

er stadig højt og talentet udbredt, hvilket også afspejles af

den imponerende idrætsinteresse blandt skolens elever og

kursister. Hvilket jo ses i idrætstimerne, i frikvartererne og

ved de mange idrætsarrangementer som f.eks. aktivitetsdag

og klasseturneringer i en lang række sportsgrene samt

i drabelige dyster mod lærerholdet. Og som dokumenteres

tydeligt af, at skolen næste år faktisk har hele seks forskellige

idrætshold på B-niveau, hvilket klart illustrerer, at VHG

også er et idrætsgymnasium.

Derfor kan den fantastiske og unge teammanager også se

frem til at lå luftet hele følelsesregistreret langs sidelinjen i

kommende sæson. Et fremtidsscenario og en tradition,

som kan få selv den halvbistre træner til at klukke forventningsfuldt.

Morten Severin

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 25

2008-2009 2007-2008


November 2008

YES We Could

Kl. 5 morgen dansk tid kulminerede fl ere måneders intens

valgkamp, da Barack Obama blev udråbt som ny amerikansk

præsident. Og begejstrede, engagerede klapsalver

viste at VHG havde været med hele vejen. Mange klasser

havde i samfundsfags- og engelsktimerne fulgt det lange

valg – fra primærvalgenes udskilningsløb, over duellen

mellem McCain og Obama til Obamas sejrstale denne novembernat.

Og akkurat så dramatisk som valgkampen

havde været, akkurat så underholdende blev valgaftenen

– i hvert fald på VHG. Lokket af udsigten til at tilbringe en

tirsdag nat på gymnasiet troppede næsten halvdelen af

skolens elever op til en fantastisk aften i demokratiets og

USA’s tegn.

Krigeren og prædikanten

Et par dage forinden var vi i en fællestime blevet forberedt

til valget af historikeren Mads Fugledes blændende op-

læ læg om Krigeren og prædikanten, den amerikanske

drøm og myte var blevet levendegjort, og en helt ny

dimension af det amerikanske præsidentvalg kom

frem. Fuglede formåede at lade os alle forstå valgkampen

som en spejling af den amerikanske myte

og med fundament i uafhængighedserklæringen.

SSåledes

er de amerikanske præsidenter enten krigere,

dvs dvs. i forsvar for fædrelandet og den amerikanske drøm,

eller prædikanter, dvs. en der kan forny selvsamme drøm.

Historiens bedste præsidenter, bl.a. Lincoln og Roosevelt,

legemliggør begge fortællinger.

Mads Fuglede koblede de to kandidater og deres personlige

historie til disse roller, McCain til krigeren og g Obama til

prædikanten, og forudså Obamas sejr, da man an i krisetider

altid vælger en prædikant. Han hævdede desuden suden at den

amerikanske selvforståelse afviger afgørende de fra andre

26 Årsskrift Å k if 2008-2009 2008 2009 – Vesthimmerlands V hi l d Gymnasium

G i


nationers, ved at fundere sig på en fi losofi (uafhængigheds

erklæringen) frem for en national historie, der kun fører

kri ge med sig. Oplægget var spændende, vi fi k en interessant

vinkel på valget og fi k det funderet dybt i den

ame ri kanske folkesjæl. Fuglede fortalte des uden med en

indlevelse og stor viden der fi k alle til at lytte. Således godt

klædt på gik vi til amerikansk valg på VHG.

Election Night

Valget og det amerikanske tema fi k altså nogle hundrede

elever i ”aftenskole” d. 4. november til Election Night. Og

mens en del fulgte valget mere eller mindre intenst på CNN

i badekarret og på TV2 med samme Mads Fuglede på

skærmen i auditoriet, gik andre til og fra. Der blev nemlig

vist amerikanske fi lm og serier i de tilstødende lokaler,

spist McDonald’s mad, ligesom fl ere klasser solgte snacks

to turn a fast dollar til næste klassefest i den bedste amerikanske

iværksætterånd. Og eleverne viste netop hvor

entreprenante de er ved selv at komme med og udføre de

forslag der skulle gøre aftenen amerikansk.

De rastløse, der havde svært ved at sidde stille så længe,

dyrkede sport i hallen til langt ud på natten, og gymnastiksalen

blev stedet hvor de mindre standhaftige kunne få

deres skønhedssøvn. Med andre ord var der også plads til

dem der bare ville stemningen og fællesskabet denne aften.

For de udholdende blev ventetiden da også ganske

lang, for først midt på natten begyndte de mest interessante

resultater fra bl.a. svingstaterne at tikke ind. Ohio,

Florida, New Hampshire og selv Virginia – alle blev de vundet

af Obama. Så da valgstederne lukkede i Californien kl.

5, var sagen klar: Obama ville blive ny præsident. Og glæden

var stor, for selv om der var plads til tilhængere af både

Obama og McCain, var tendensen på VHG klar – Obama

var manden de fl este ønskede som ny præsident. Og fordi

valget var afgjort sidst på natten, nåede vi at få aftenens

(morgenens) klimaks, nemlig Obamas sejrstale fra Chicago.

Dermed var det en fl ok særdeles trætte, men alligevel

forunderligt opløftede elever der gik direkte fra Election

Night til morgenmaden skolen serverede, inden onsdagens

strabadser skulle konfronteres fra kl. 8. Om mantraet

Yes We Can overvandt trætheden denne onsdag, melder

historien ingenting om, men de mange elever og lærere fi k

en god fælles oplevelse på denne historiske aften som vi

vist alle vil huske mange år fremover. Det var i hvert fald en

særdeles vellykket amerikansk valgaften vi i fællesskab

mellem lærere og elever fi k stablet på benene.

Peter Westergaard

Filosofi

på tur

I december deltog skolens

fi losofi -hold i et fi losofi

sk symposium om

eksistens på Aalborg Universitet. I symposiet deltog elever

fra gymnasier i det meste af Nordjylland. Planen er, at der

skal være et årligt tilbagevendende symposium med vekslende

tema.

Vi hørte bl.a. fi losoffen Mogens Pahuus tale. Han fortalte

fængende om K. E. Løgstrup, menneskelivet og ånd. I forbindelse

med Løgstrup talte han om at det oprindelige

menneskelige er at vise hinanden tillid, og at man i ethvert

møde med andre holder en del af deres liv i sine hænder.

Han var også inde på forskellen mellem at mangle og savne

noget: Ens mor vil ikke blive glad, hvis man siger, at

mangler hende, for så mangler man hendes serviceydelser

(tøjvask, madlavning osv.), men hvis man siger, at man

savner hende, så er det, fordi man savner det hele af hende

(hele hendes person). Til sidst fortalte han kort om

Jean-Paul Sartre og kærtegnet, og hvordan man forsøger

at afgrænse andres frihed ved at kærtegne dem, da man

ved at kærtegne tegner personen op.

Som afslutning på symposiet var der en debat, hvor eleverne

kom til orde og fi k svar på en række forskellige fi losofi

ske spørgsmål fra Mogens Pahuus og Jörg Zeller. Der

blev diskuteret, om begrebsafklaring er vigtig, om der er

forskel på savn og mangel og på vrede og raseri. På VHGs

fi losofi hold har vi diskuteret meget, om vi rent faktisk viser

hinanden tillid, og om det er godt at vise alle tillid. Dette

tog nogle af VHGs elever også op på symposiet.

Marie Anthonsen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 27

December 2007-2008 2008


Januar 2009

Fællestime

om Sundhed

I forbindelse med ”Operation Sundhed” ugen på VHG havde

fællesudvalget sørget for, at der blev lavet en fællestime,

hvor de havde fået Joachim B. Olsen til at komme og

holde et foredrag om, hvad hans syn på sundhed er. Joachim,

som jo er professionel sportsudøver, havde meget at

fortælle derom og udviste stor viden om emnet. Han fortalte

nærmere om, hvilke træningsteknikker og kostvaner

man skulle bruge, hvis man ville op på det samme niveau

som folk af hans kaliber er. Vi fi k også et indblik i, hvordan

hans liv som atlet havde været, og hvilke udfordringer han

ha havde været igennem, lige fra da han startede som lille, og

h hhele

vejen op til hvor han nu befi nder sig. Dette gav også

anledning til en stor bunke spørgsmål, deriblandt hvordan

hans møde med Ole Henriksen var, og hvordan det

havde været at være en deltager i programmet ”Vild

med dans”. Der blev også stillet spørgsmål om, hvorddan

han havde det med, at han var blevet mere kendt

gennem ge netop dette program end gennem sin karriere

som sportsudøver. Til dette svarede han, at han syntes det

havde været en mærkelig følelse lige pludselig at se sig

selv på fjernsynet, pga. noget så småt som et tv-program,

mens han hele sit liv havde kæmpet for noget helt andet,

nemlig sporten. Det gjorde ham også lidt frustreret, da han

langt hellere ville anerkendes for sin profession, som han

havde kæmpet længe og hårdt for, end fordi han var så

heldig at deltage i et underholdningsprogram.

Han fortalte også, hvad man skulle gøre for at komme op

det samme plan som ham i sportens verden. Det krævede

øvelse og repetition i massevis. Til dette lavede han også

en sammenligning med at gå til eksamen på gymnasiet,

hvor det handler om at øve og træne sig, for til sidst at

komme op, hvor man så skal vise, man kan levere varen så

at sige.

Under foredraget kom Joachim også ind på emnet doping

i sportens verden. Han havde selv haft erfaringer med dette,

da mange af hans venner havde følt sig presset til at

tage det, da de på den måde kunne komme op og konkurrere

med toppen af toppen. Men som han pointerede,

dette kunne sagtens lade sig gøre uden at dope sig, hvor

han tog sig selv som eksempel. Han mente, at det i det

lange løb bare ville skade en selv at tage det.

Ud over dette skal man også vise en ordentlig sportsånd,

dvs. at man også skal spille fair play, selvom det som me ti-

28 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


der betyder, man taber til andre. Og doping anså han absolut

ikke for fair play. Men alligevel mente han, at motionsdoping,

altså doping i små klubber og centre, er langt

værre end elitedoping.

Vi fi k også en kort fortælling om, hvordan forholdet er til

sundhed i hans egen familie, og hvordan hans holdninger

var til diverse ting. Man fi k det indtryk, at han i sin hverdag

er et meget sympatisk menneske, der gør sig mange tanker

om ting. Han serverer blandt andet ikke slik for sin

3-årige datter, da dette kan ende med at skade helbredet

og han har også bedt resten af familien om at lade være.

På den måde beskytter han sin familie mod ”usundhed”.

Han fortalte også om sin mening om homoseksuelle, som

han respekterede dybt, pga. at de går så meget igennem

for at få lov til at leve det liv, de gerne vil. Ligesom han

fortalte om sin mening om den fl ygtige berømmelse, som

er blevet meget moderne i vores samfund, hvor han tog sig

selv som eksempel, da han var blevet berømt hovedsageligt

gennem Vild med Dans. Samtidig kom han ind på Obama

som et glimrende forbillede og udtrykte generelt begejstring

for den nye præsident, da han virkede til at være en

mand, der var opgaven værdig. Efter at have besvaret de

sidste spørgsmål til fulde, fi k han så sin velfortjente klapsalve.

Alt i alt var det en meget vellykket fællestime, som havde

været interessant både for lærere og elever. Derfor faldt

det også i god jord, at timen blev fulgt op af en ”bliv sund”

uge, hvor der blev serveret sund mad i kantinen, og under

Pernille Olesens ledelse blev der lavet morgengymnastik i

frikvarteret.

Mathias Lau Nielsen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 29

JANUAR Januar 2007-2008 2009


Januar 2009

Redningens

mange ansigter

I 3k har vi igennem gymnasietiden beskæftiget os med

bl.a. folkedrab, menneskerettigheder og dødsstraf i historie

og AT.

I denne forbindelse tog vi, sammen med 2x, på en ekskursion

d. 16. januar 2009 til Aalborg Universitet, hvor der blev

afholdt Auschwitz-dag (arrangeret af Afdeling for holocaust-

og folkedrabsstudier under Danmarks Institut for

Internationale Studier) for elever på ungdomsuddannelserne.

Her deltog vi i workshops, der handlede om folkedrab

og redning. Vi blev stillet overfor problematikker og

dilemmaer, som blev diskuteret og vurderet ud fra forskellige

synspunkter, hvilket gav en bred belysning af emnet.

Årets tema for dagen var ‘Redningens mange ansigter’,

hvilket omhandlede problemstillinger om redning, såvel fysisk

som psykisk.

Dagen startede med en samlet velkomst for alle elever,

hvor også årets tema blev introduceret af gæstetaleren

Jens Wiindahl Pedersen. Han er sygeplejerske og har fl ere

gange været udsendt af Læger Uden Grænser til krigsramte

lande. I første halvdel af 2008 arbejdede Jens W.

Pedersen på en sundhedsklinik i Darfur. Han fortalte bl.a.

om egne oplevelser dér, arbejdet, hverdagen, hvilke spor

der sætter sig pga. disse oplevelser, ønsket om at redde så

mange som muligt, men samtidig med en bevidsthed om,

at dette ikke er realistisk. På trods af vold som me op levelser

Iben og to klassekammerater sidder eftertænksomt og venter på,

at folkedrabsdagens program begynder

brænder Jens W. Pedersen stadig for sit arbejde, for som

han selv sagde: »Jeg ved godt, at jeg ikke kan redde hele

verden, men så længe der er brug for min hjælp, vil jeg

fortsætte«.

Efter dette oplæg var alle elever på én af de 14 forskellige

workshops. Heriblandt var bl.a. én kaldet »Jeg måtte lade

min familie tilbage…« – en overlevers dilemma. Denne

workshop omhandlede krigen i Bosnien, dens ofre og de

overlevende. Der var blandt andet fokus på en ung muslimsk

mand Hasan Nuhanović , som overlevede massakren

i Srebrenica, fordi han havde arbejdet som tolk for FN og

derved blev beskyttet. På trods af dette var han ikke i

stand til at få beskyttelse til sin familie. Selv 14 år efter at

Hasan Nuhanović mistede sin familie, spekulerer han stadig

på, om han kunne have handlet anderledes.

Efter frokostpausen startede næste seance med workshops,

hvor man blandt andet kunne høre om »overlevelse

i en koncentrationslejr – RED DIG SELV«. På denne workshop

var der fokus på Auschwitz, og hvordan fangerne

levede, oplevede livet i kz-lejren og de overlevendes efterfølgende

liv. Der blev bl.a. fortalt om, hvordan nogle fanger

organiserede en form for modstand for derved at muliggøre

chancen for overlevelse. Overlevende fanger har fortalt

om nogle af deres egne oplevelser fra kz-lejren og om,

hvordan disse stadig påvirker deres hverdag.

Dagen gav os ny viden, og man kunne ikke undgå at være

påvirket af de fremlagte synsvinkler på historiens mange

folkedrab.

Iben Bagger, 3k

30 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Den store

skolefest

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 31

Marts 2007-2008 2009


Marts 2009

I weekenden fra d. 20.-22. marts drog gymnasiekoret østpå

for at besøge Frederiksberg Gymnasiums kor. Det blev

en vellykket weekend af de helt særlige!

53 vesthimmerlandske korsangere ankom fredag aften til

hovedstaden og blev modtaget af 25 københavnske værter,

og så var weekenden i gang. Lørdag og søndag var

dagene fyldt af workshops – aftenerne var ren hygge og

kultur – og så mundede det hele ud i en forrygende, veloplagt,

funky og velklingende fælles koncert søn dag efter-

Lærerne bag

weekenden.

Gymnasiekoret i København

middag på Frederiksberg Gymnasium. Mange smilende

koncertgængere var mødt op, og de så ikke mindre glade

ud, da de sidste toner til »Kom lad os gå« (Martin Brygmann)

havde lydt…

Det blev en fantastisk weekend. Både musikalsk og socialt!

Eleverne hyggede sig sammen fra vi kom, til vi drog

hjemad igen søndag aften. Det var to helt forskellige kulturer,

der blev ført sammen – og sammensmeltningen lykkedes

til fulde :-) Anne Verdelin

32 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


2k i Wien

Efter et vellykket besøg fra Wien i november var det den 7.

marts tid til at genopleve succesen. Det var nogle slukørede

2k-elever, der tidligt samme dag mødtes på Hobro

station, men inden længe var humøret helt i top hos de

mange forventningsfulde elever. Med fl y fra Kastrup havde

vi en hurtig mellemlanding i Zürich, inden vi efter en lang,

men hyggelig rejse blev modtaget af vores venskabsklasse

fra Vienna Business School.

I Wien oplevede vi mange spændende ting - alt fra royale

haver og huse til udsigtsområder og lokale begivenheder

som en Heuriger. En Heuriger er en østrigsk vinsmagning,

som faldt i god jord hos danske såvel som østrigske elever.

2k foran Schönbrunn.

Selv ikke det, til tider, våde vejr kunne slå os ud, da vi sene

re på ugen besøgte Der Hofburg, hvis porcelænssamling

nær havde kostet os en klassekammerat, der i iver

blev ledt på afveje… herefter fi k vi en guide.

De fl este aftner var vi på egen hånd og fi k dermed rig mulighed

for at opleve, hvordan østrigske studerende slapper

af og har socialt samvær med hinanden. Der blev lystigt

arrangeret fi lm, fester og koncerter på tværs af og uden for

klasserne…

Den 13. marts klokken meget tidligt skulle vi så desværre

allerede hjemad. Efter en god uge og en masse gode oplevelser

vendte vi næsen hjemad med fl y til Kastrup og tog

til Hobro. Her var igen ikke mange øjne åbne. Alle så ud,

som om de måtte hvile ud oven på alle de mange nye indtryk

og gode oplevelser.

Martin, 2k

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 33

Marts 2007-2008 2009


Marts 2009

2a tur/retur

SICILIA

Endelig oprandt dagen! 2a skulle til sydens sol og vælte

sig i pizza, mingle sig blandt gyldenbrune italianoer

og grande MAMA’er. En glad, frisk og optimistisk gruppe

af unge mennesker stod på toget i Hobro kl. 6.55

mandag den 23. marts og gjorde sig klar til en længere

rejse. Efter adskillige timers rejse med tog og fl y stod vi

i Milanos lufthavn klar til at stige på vores endelige fl y

til Palermo. Dette viste sig dog at blive en kende problematisk.

Flyet var afl yst!! Dette fandt den danske

guldgruppe bestemt ikke optimalt - og humøret dalede.

Det blev der dog efter længere tids uvished rettet

op på, da vi på fl yselskabets regning kunne lade os

indlogere på hotel ”HILTON-garden”, hvor nogle oplevede

deres første kultursammenstød: bidetet! Tirsdag

blev samtlige elever vækket af telefonservice kl. 7.00

og gik derefter turens bedste morgenbord i møde! Vi

kom på farten igen og ankom til Trapani med bus ved

middagstid, med en forsinkelse på ca. 12 timer. Dette

lod den afslappede italiener sig dog ikke slå ud af, men

beroligede blot den stressede dansker med ordene:

Don’t worry! (turens mest benyttede ord). Derefter ventede

en nervepirrende eftermiddag os: Vores første

kvalitetstid med de fremmede sicilianere i deres hjem,

der var 20 grader koldere end de danske. Gulvtæppet

var skiftet ud med varmeafvisende marmorgulve, mens

hjemmebiografen var erstattet med en mørkbelagt

pyntestue. Resten af dagen stod på gåtur i Trapanis

bymidte. Dette blev dog ikke punktummet for dagen,

da vi efter aftensmaden igen blev inviteret ud. Denne

gang på de lokale fodboldbaner.

Onsdagen startede vi udfl ugten kl. 7.10 til storbyen

Palermo, stadig med søvn i øjnene. Her stiftede vi bekendtskab

med Normanner-Paladset og Capella Pa la-

34 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


2a på havnen i Trapani.

ti na. Om efter mid dagen blev der pusterum og tid at

Om aftenen blev der holdt fest for os på skolen,

shoppe, hvilket faldt i god jord både hos sicilia-

hvor forældrene havde disket op med diverse italinerne

og danskerne. Byen Monreale blev også beenske

specialiteter! Dette blev bestemt ikke værre

søgt, og vi var efter andendagen på Sicilien så småt

af, at der efterfølgende blev arrangeret underhold-

ved at falde til. Ved mørkets frembrud fi k vi lejlighed

ning med livsglade mennesker. Blandt disse stor-

til et slag bowling, som eleverne havde arrangeret, og g sm smilende tamburinspillende mennesker kunne selv

vi kunne endelig drikke vores første øl. Torsdag startede

den mest fraværende dansker fornemme nærværet. Ef-

med et mundtligt oplæg fra de italienske elever omkring ter denne hyggelige fest blev vi hevet videre i byen til en

Siciliens historie og kultur. Efter oplægget blev der tid til en italiensk reception, hvor vi blev tilbudt fri bar, hvilket vi dan-

gåtur rundt i byen i strålende solskin, hvor nogle af os kom skere selvfølgelig ikke sagde nej til. Dagen efter stod den

i kontakt med en skør lokal kunstner. Om eftermiddagen så igen på museumsbesøg og endnu et offi cielt besøg,

skulle vi igen lege turister og startede derefter ud med et denne gang hos regionalrådet i Trapani. Vi afsluttede ud-

besøg på et saltmuseum, da saltet fra Trapani engang har vekslingen med et brag, da vi sluttede lørdag af med itali-

været en vigtig bestanddel i Siciliens eksport. Derefter gik ensk diskotek og hoftevridende latinodrenge. Kl. 03.00

turen til byen Marsala, som er meget kendt for deres vin. kunne vi i feststemning tage vores afsked med vores itali-

Her blev vi vist rundt på en vinfabrik og introduceret til deenske værter, som endte med at løbe grædende efter busres

specialiteter. Om aftenen tog vi alle sammen på et sen, da vi kørte! Trætte var vi, men vi fi k rig mulighed for

ægte italiensk pizzeria, hvor vi fi k pizzaer med et ubegribe- søvn på hjemturen søndag. Efter denne meget specielle

ligt tykt lag ost! Til de rebelske var en nutellapizza(!) også tur glæder vi os til at få besøg af italienerne til oktober, da

en valgmulighed! Fredagen blev beriget med specielle kir- vi opbyggede et venskab på tværs af kulturer og grænser.

kebesøg og et offi cielt møde med Trapanis borgmester. Alt i alt en rigtig dejlig tur, hvor vi så en teenagers liv fra et

Her fi k de mest opmærksomme elever velment stukket et

kamera op i hovedet af den lokale tv-station. Derefter skul-

helt andet perspektiv.

le vi med lift op til toppen af et stort bjerg, hvor byen Erice

lå. I Erice så vi en borgruin og blev også her offi cielt mod-

Af: Ronnie og Marianne, 2a

taget af byens borgmester med lækker kakao, som dog PS. Stol aldrig på en italiensk bilist!

mindede én lidt for meget om dansk sovs, når det er bedst! – De kører som død og djævel.

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 35

Marts 2007-2008 2009


Marts 2009

Matilde med

sin russiske

veninde.

David i centrum.

St. Petersburg

Extracts from Essays on the St. Petersburg exchange

written by students from 2s.

Mathilde Myrup:

It is trendy for school classes to go on exchange trips to

different places. At my gymnasium many classes before

me have gone to St. Petersburg on an exchange trip. Other

classes have been in Italy, Austria, France, Germany or

Great Britain. But in St. Petersburg, there is an exciting

history and many things to see, so that is why our gymnasium

has decided to send some of their classes to St. Petersburg

– mostly the social studies-classes. Our seniors

went to Saint Petersburg last year and they told us horrorstories

about it, so we were very excited and a bit nervous

to visit Saint Petersburg, because we had so many prejudices…

The mornings started very early, but I always slept an hour

longer because the family was going to their jobs/school.

It started with a bath and the breakfast normally consisted

of a sandwich or yoghurt with tea or coffee. Afterwards we

took the bus or the underground train. My Russian friend

paid for everything, especially the transport. The Russian

people are very polite and positive, and they will do everything

for their guests.

Every day was timetabled. We visited a gymnasium, the

brewery “Baltica”, the educational program “The conquest

of outer space”, The Hermitage, the Cathedral of Resurrection

(Our Savior on the Blood), the Russian Museum,

Kazan Cathedral and the ballet – which was the best of

all.

David Gregersen

I‘m a part of the younger generation. So the one I lived with

was nearly my age, and perhaps the most interesting thing

in meeting Boris was that when I entered his fl at I soon

discovered that we had a lot in common. In his room I saw

that he had a laptop, I believe that it was a new one. And

on his shelf I saw the same video games that I played at

home in my little room. Besides the videogames I saw the

DVDs and there were also some of them I could recognize.

For an example there was STAR WARS, The Return of The

Sith and it went on and on. I even discovered that we had

the same taste in music. This was astonishing to me,

because I have never thought in my wildest dreams that

one day I would be standing in the middle of a room, many

36 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


hundred miles away from my safe circle and think that two

persons with different backgrounds could be so much alike.

Astonishing! What more is, when we arrived at the airport,

we got our luggage, a minute after a totally strange

boy was giving you a hug. And of course I hugged him,

too. But the most incredible thing was, that after the hugs

and talking, we went to the bus, and we were sitting listening

to my music, and he liked it very much. Then he gave

me a present and I gave him mine. And in that moment, we

were friends. In his fl at his mom was awake. His father was

asleep. But after fi ve minutes we were in the kitchen eating

my fi rst meal in a stranger’s house, and I was pleased

because the food was good like the company. So you can

imagine that it was diffi cult to have the time to process all

Danskere og russere på café sammen.

these new impressions. But it was nice for a change to let

go of your usual life. Just be a part of something new and

exciting, and you were not supposed to do anything you

were used to do.

As I said in the beginning, I believe that we all have to

cross our personal borders, we will have to do this so we

can grow mentally. To live in a new environment between

people you hardly know to begin with is different and exciting.

But to end up with a friendship because you have the

guts to take the risk to cross a new border, that is something

of great value.

“There is something about trains. It doesn’t matter where

they are going. It matters if you dare to go onboard.”

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 37

Marts 2007-2008 2009


Marts 2009

Tag Pisa-undersøgelserne

med et gran salt

Af og til læser man i aviserne, at danske skoleelever

har klaret sig dårligt i en eller anden Pisa-undersøgelse.

Det kan f.eks. dreje sig om regnestykker eller læsefærdigheder.

Derfor var vi fi re lærere, der med bange

anelser tog med 2x på et internationalt lejrskoleophold

i Sydfrankrig, hvor vi inden for rammerne af et Comeniusprojekt

om salt skulle mødes med klasser fra Wien,

Besançon i Frankrig og Trapani på Sicilien. Skulle vore

elevers manglende færdigheder nu udstilles for omkring

hundrede fremmede elever og lærere?

På forhånd havde de deltagende lærere aftalt, at hver

klasse havde ansvaret for en dags faglige program

samt underholdningsprogrammet for samme dags aften.

Vi skulle således stå for den sidste dags rundvisning

i den provençalske by Arles + en ekskursion til det

nærliggende naturområde i Camarguen.

De foregående dage havde vi set, hvordan vore østrigske,

italienske og franske kolleger sled i det, f.eks. under

byrundvisningerne, men også med at øve underholdningsprogrammet

med deres elever. Hvad det

sidste angik, havde vore elever allerede hjemmefra

meldt ud, at de havde en idé. Og det viste sig at holde

stik. Det har en af klassens elever, Bjørn, skildret i den

følgende artikel, som er på engelsk, af hensyn til at lejrskoledeltagerne

fra de andre lande også skal have lejlighed

til at læse den. Hvad Bjørn derimod gør mindre

ud af er, at 2x faktisk fungerede som rundvisere i Arles

om dagen. Ganske vist havde vi lærere forsynet dem

med diverse oplysninger om byen og dens seværdigheder

fra romertiden (amfi teater, græsk teater, begravelsesplads

og badeanstalt) og om van Goghs ophold

i byen, men det var elevernes egen fortjeneste, at de

formåede at formidle oplysningerne så godt på engelsk,

at byen straks burde havde ansat dem som professionelle

guider.

Så vores konklusion er, at Pisa-undersøgelser bør tages

med et gran salt. Vore elever kan godt klare sig

internationalt, hvad angår selvstændig initiativtagen,

modenhed og kommunikationsfærdigheder på engelsk.

Jørgen Jørgensen

38 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Le tour de France

As some of you may know, 2x spent a good 7 days in

Southern France. We took off late Sunday night, at

8:40 pm from Hobro train station, to return at 10:20 pm

a week later.

The trip there was absolutely delightful. After arriving at

Copenhagen airport at around 2 am, we had to fi nd a

place to rest, the obvious choice was the softest piece

of granite fl oor we could fi nd. Some of us got some

sleep, some of us did not. Nevertheless, it was a night

to remember, as was the rest of our trip.

About 5 from our class joined us in the airport, they

had slept with friends and family from the area, their

loss really, but at least they did not have to ”shower” in

an airport sink like the rest of us ;-).

It became boarding time. Some of us shopped in the

tax-free before boarding. Sleepy, but excited we got on

the airplane and soon after, we were in Nice (which,

contrary to common belief is pronounced Nis).

When we got out of the airplane there was a joined

chorus of “wow” because compared to Denmark, it

was actually warm enough for shorts and a t-shirt.

The joy about the weather and climate rose to astronomical

levels, when on our way to the bus, we saw

palm-trees! It was also here, outside the airport, that

we got our fi rst impression of how the French drive ;-).

I’m going to jump straight to our arrival at the hostel in

Aix-en-Provence now.

Fra vores tur i Aigues-Mortes.

When we arrived in Aix, we quickly

got to our rooms and found our way

to the nearest store shortly after.

About the time we returned, the French

had arrived. They were younger than us, s

most of them only 15-16 years of age.

We had dinner with the French that night, and to be

honest, the food at our hostel was not the sort of cuisine

we had hoped for, far from it. Then again, it was a

cheap hostel, so what you pay for is what you get,

same as in Denmark.

When we got out of bed the fi rst day, everyone had

arrived, the Italians and the Austrians were all there,

and we went into downtown Aix by bus. When we got

out of the buses and waited to be split into crosscountry

groups, we quickly realized how different they

were from us. At least when it came to the weather!

Some of us were wearing shorts, but most of us were

wearing t-shirt and jeans. They wore the same clothes

as we wear in winter; warm jackets, skiing hats and

gloves. The Danes really are Vikings - that became

clear at this point ;-).

In Aix we were divided into groups, and we spent most

of the day wandering around and answering a ques-

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 39

Marts 2007-2008 2009


Marts 2009

tionnaire. Some of us got left by some of our group

members, which of course was too bad, but we had a

pretty fun day nonetheless.

This day, it was also Mikkel’s 18th birthday, and when

we sang him a birthday song in the evening, at dinner,

everyone joined in and sang “Happy Birthday to You”.

Living at the hostel was a lot of fun, at night we went

out to various pubs and discos in Aix.

However, the trip was about salt, so naturally, we went

to see how the French make salt using sea-water. What

they did was to gather sea-water in large basins, and

when the sun eventually vaporized the water, there

would be enormous quantities of salt left in the basins.

They used large machines to harvest the salt, and then

distributed it to customers.

All of this was elementary to us; however, it was quite

amusing to see exactly how large the basins etc really

were.

The evenings at the hostel were arranged by the different

countries, and here it really became apparent how

different we were. Back in Denmark, we had already

planned our evening; we were going to have a sort of

mini-Olympics, with different games such as shoethrowing,

paper cut and other classics!

The fi rst of these evenings were planned by the Italians.

They had a number of short presentations of

Sicily through the sentences “I am proud of being

Sicilian because …” and “I am ashamed of being Sicilian

because …” They spent a lot of time talking about

the mafi a and how Sicily is a country with lots of crime,

and in the end they had a singing session, where they

played Italian songs. It was an alright evening, defi nitely

not the worst one.

The second evening was arranged by the French; it

was a karaoke-night, and it was quite a lot of fun, even

if the planning of the evening was quite poor, and many

of the songs were in French :).

It was a long evening; about 3 hours time, which was

also way too long, but we won the competition in the

end! Greatly helped by Mads’ opera solo of “O Sole

Mio”, not to mention Sisse’s amazing version of the

song “Man, I Feel Like A Woman”, we swept away the

competition and pulled out as the winners! The prize

was a basket with some red wine and some sweets.

The Austrian evening was a lot shorter than the two

previous evenings; they had a short PowerPoint-presentation

of their school and Vienna. There was a lot

about the music and classic parts of Austrian culture,

which was a bit odd, seeing as it wasn’t really how we

perceived the Austrian pupils.

After the presentation, they taught us how to dance the

classic Vienna-waltz. It was a lot of fun, and this was

arguably the best of the evenings so far.

Our evening started with a short introduction to what

40 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


was about to happen, and we then split the countries

into teams, after which we took them to the different

posts and started the games. We were told by the

other students that our evening was the most entertaining,

and who are we to disagree :).

Early next morning we said goodbye to the other countries

and took the speed-train to Nice. Here we were

checked into a local youth-hostel, and compared to

the one we stayed at earlier, it was a lot nicer with better

rooms, not to mention private showers :).

Most of us went out that night, and it was a lot better

than going out in Aix. We went to a disco placed right

at the beach in Nice; the view at night, overlooking the

Mediterranean, was beautiful and it was a pretty great

night. The next day it was raining cats and dogs in

Nice, which didn’t scare us though, so we took a long

walk in Nice. We went to the old graveyard in the

middle of the city, and we walked up in the hills overlooking

Nice. Later that evening, all went out to a restaurant

and had a French dinner together. After the

dinner most of us, including the teachers, went to an

Irish pub to have a drink before we went home to pack

for the trip home next day.

The trip home is not worth mentioning; we took the

plane to Copenhagen and took a train to Hobro, where

we were picked up by our parents.

We all had a lot of fun on the trip, and it brought us

closer as a group, so here in the end, we would all like

to thank our teachers for arranging it, and for giving us

the opportunity to see different cultures and experience

new things.

Bjørn Rasmussen

X 2007-2010.

Piger fra 2x

på hesteryg

i Camarguen.

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 41

Marts 2007-2008 2009


2008-2009
1s i interkulturelt

samarbejde på tværs

af landegrænser

1s deltager i dette forår i et internationalt projekt om kulturelle

værdier som led i engelskundervisningen. Projektet

styres fra Wien gennem The EuroMed School Forum (Europæiske

og Middelhavslandenes Skole Forum), som for-


Ozan Birses


42 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


søger at skabe interkulturel dialog mellem ældre skoleelever

i forskellige lande, og som har til formål at:

• opbygge gensidig respekt og forståelse

• udveksle pædagogiske indfaldsvinkler og fremgangsmåder

mht politik, menneskerettigheder og

kulturel uddannelse

• at fremme indlæring og udvikling af kompetencer

og teknikker, som giver mulighed for aktivt at tage

del i en dialog mellem forskellige kulturer.

De lande, der deltager i projektet, er:

• Østrig

• Ungarn

• Jordan

• Libanon

• Holland

• Tyrkiet

• Israel

• Danmark


At Vesthimmerlands Gymnasium og HF deltager i projektet

skyldes gymnasiets status som UNESCO-skole, idet Euro-

Med har et tæt samarbejde med netop UNESCO.

Projektet om kulturelle værdier består af fl ere øvelser og

opgaver, som fra skolerne sendes til - og samles i Wien. 1s

har lige skrevet personlige digte på engelsk og er nu i færd

med at skrive forskellige tekster på dansk og engelsk ud

fra et billede, de hver især har valgt. Billederne, de kunne

vælge imellem, er en del af ”resultatet” fra den første opgave,

hvor eleverne – individuelt og i grupper – skulle prioritere

tre værdier ud fra en given liste og efterfølgende fi nde

billeder, der matchede disse værdier. (Et lille udpluk af disse

billeder ses øverst på side 42).Yderligere skulle de på

engelsk skrive, hvorfor netop disse tre værdier betød noget

i deres liv.

Resultaterne er af EuroMed blevet sat op i diagrammer, så

det er lettere at sammenligne de enkelte skoler. I alt 17

skoler har deltaget i projektet, så svarene kan naturligvis

ikke betragtes som værende repræsentative for de enkelte

lande. Men alligevel kan visse tendenser måske alligevel

spores.

Man kan i hvert fald konkludere, at værdier som ægte venskab

og frihed er topscorere i det samlede resultat for alle

skolerne. (Se nedenstående værdiskema).

Derudover er et spændende liv, et meningsfyldt arbejde,

fred i verden, familie og sikkerhed og lighed også værdier,

der rangerer højt. Men prioriterings-fordelingen på de enkelte

skoler varierer. Som illustration har jeg indsat værdiprioriteringen

for 1s (Vesthimmerland) og for et par andre

skoler.

Values in general

Table with number of votes for particular value

Chosen value Number of mentions

Earning as much money as possible 24

An exiting life 80

Religious harmony 17

Having a meaningful job 68

Clean environment 46

True friendship (close companionship) 165

A world at peace 87

Finding a partner for my life 50

Social recognition 6

Family unity and security 88

Freedom 121

A comfortable life 17

Changing the society 12

Falling in love 25

Equality 63

National security 9

Responsibility 23

Total votes 902

Vesthimmerland Gymnasium

20 students supported by the teacher Margit Hansen from the Vesthimmerland Gymnasium took part in the

activity. They stated their top values to be freedom, true friendship and having an exciting life. Very likely

freedom and peace would be values shared in their society. The students believe, to a great extent, that their

values are influenced by their social and cultural background.

DK Vesthimmerland Gymnasium

Diagram of the top values in this school

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 43

Israel

25%

2%

8%

2%

2% 2%

5%

7% 7%

17%

3%

22%

Earning as much money as possible

An exciting life

Religious harmony

Having a meaningfuf job

Clean Environment

True frienship

A world at peace

Finding a partner for my life

Social recognition

Family unity and security

Freedom

A comfortable life

Changing the society

Falling in love

Equality

National security

Responsibility

MackifChet Rishon Le Zion

12 students and their two teachers Michal Ben Haim and Tammy Cohen from the Mackifchet Rishon Le Zion

school took part in this project. They indicate family, freedom and equality as their prime values. These

students assume that similarly to them freedom and equality would be the main value within their society.


MackifChet Rishon Le Zion

Diagram of the top values in this school

Earning as much money as possible

An exciting life

Religious harmony

25%

8%

8%

Having a meaningfuf job

Clean Environment

True frienship

A world at peace

8%

Finding a partner for my life

Social recognition

Family unity and security

Freedom

A comfortable life

Changing the society

Falling in love

Equality

25%

25%

National security

The Netherlands

Porta Mosana Collage

25 students from the Dutch Porta Mosana College were assisted by Guido Amkreutz when debating on

their values. The most important points for these students were having a clean environment, a meaningful

job and a world at peace. Freedom would be another vital value in their society.

Porta Mosana Collage Porta Havo

1% 3%

11%

5%

12%

7%

3%

7%

15% 20%

1%

16%

Diagram of the top values in this school

Earning as much money as possible

An exciting life

Religious harmony

Having a m eaningfuf job

Clean Environm ent

True frienship

A w orld at peace

Finding a partner for my life

Social recognition

Fam ily unity and security

Freedom

A comfortable life

Changing the society

Falling in love

Equality

National security

Jeg vil lade det være helt op til læseren at drage eventuelle

konklusioner af diagrammerne.

Margit Hansen

2008-2009

2007-2008


Marts 2009

Dette spørgsmål skulle 3gMA forsøge at fi nde ud af ved

deres besøg på Ålborg Universitet d. 5/3. Forelæser Lisbeth

Fajstrup skitserede nemlig, hvorledes matematikeren

Charlie i tv-serien Numb3rs bidrager til opklaringen af vanskelige

forbrydelser ved brug af ret avanceret matematik.

Charlie kan på ganske kort tid og under hårdt pres opfi nde

store matematiske sætninger, som kan bruges af hans

bror, FBI-agenten Don, til opklaring af diverse forbrydelser.

Måske ikke særlig realistisk – men bestemt underholdende!

Blandt disse kan nævnes, hvordan viden om beregninger i

retvinklede trekanter kan føre til bestemmelse af gerningsstedet

for en blodig forbrydelse. Det bliver således muligt

at sammenholde vidneudsagn med tekniske undersøgelser

og matematiske beregninger, og dermed afgøre, hvorvidt

vidneudsagnene er korrekte.

Charlie fra

tv-serien

Numb3ers.

Kan matematik opklare forbrydelser?

Lidt mere avanceret er anvendelsen af sandsynlighedsregning

til bestemmelse af den mest sandsynlige bopæl for en

gerningsmand, forudsat at gerningsstederne for forbrydelserne

er kendte.

Havespreder

Lisbeth Fajstrup sammenlignede metoden med en vandspreders

spredning af vanddråber. Man kan ikke forudsige

vanddråbernes faldsted, men kender man vanddråbernes

faldsted, kan man slutte sig til, hvor vandsprederen med

størst sandsynlighed har stået.

Ved således at indkredse bopælen for gerningsmanden,

kan politiet begynde at undersøge personer i området,

som matcher deres øvrige viden. En teknik, som i øvrigt

anvendes i Sverige til at fange indbrudstyve med!

Også i forbindelse med udarbejdelse af fantom-billeder af

gerningsmanden anvendes matematik.

Ved at kombinere brøkdele af forskellige »egenfjæser«

(standardbilleder af forskellige ansigtstyper) kan man fi nde

frem til et muligt billede af ansigtet på gerningsmanden.

Kender man f.eks lidt af ansigtet fra en videooptagelse,

kan disse sammenlignes med fantom-billedet/»egenfjæs«

ved brug af matematik. Charlie kan ligeledes systematisere

store mængder af billedmateriale og andre typer af materialer.

Ikke lige gymnasiematematik – men dog matematik.

Så svaret på spørgsmålet er: Man kan anvende matematik

i opklaringen af forbrydelser, men matematik alene kan

ikke opklare forbrydelser.

Har I lyst til at se og høre mere om Numb3ers, kan I læse

Lisbeth Fajstrups blog på: http://numb3rs.math.aau.dk/

Dorthe Nielsen

44 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Fællestime med Jens Rohde

Den 12. marts var Jens Rohde på visit til en fællestime for

os elever, der har samfundsfag på enten A- eller B-niveau.

Det var en meget spændende og anderledes fællestime,

som gav os et godt indblik i, hvordan det politiske spil er,

hvordan det er at være politiker, og hvordan det er at skulle

gå fra kedelig politiker til folkelig rockstjerne i DR’s sangshow

”Showtime”.

Jeg var egentlig meget overrasket over, hvordan fællestimen

forløb, for i vores klasse havde vi forberedt os på at

skulle høre om EU i almindelighed og Europaparlamentet,

som Jens Rohde stiller op til, i særdeleshed. Jeg må ærligt

indrømme, at det

ikke interesserede

mig så meget, men

det var Jens Rohde

forberedt på. Han

spurgte os ganske

ærligt, om vi overhovedetinteresserede

os for EU. Der

kom ikke så meget

respons andet end

lidt mumlen i forsamlingen, og

han tog det som et svar.

Derefter forklarede han om EU og

om sine holdninger til det. Det viste

sig, noget overraskende for

undertegnede, at han havde arbejdet

på en radiostation i Viborg,

og at han, da han var i vores alder,

ikke havde den fjerneste lyst til at

være politiker. Men ved et tilfælde,

efter at han havde arbejdet for

handelsstandsforeningen i Viborg, havde han stillet op til

folketingsvalget og var blevet valgt.

Jens Rohde har altid haft ry for at være en kontroversiel og

meget ærlig politiker, så det glædede jeg mig faktisk til at

opleve. Anders Foghs dengang potentielle formandskab i

Nato var meget oppe dengang, så det blev der selvfølgelig

spurgt meget ind til. Jeg havde håbet på, at han ville svare

på spørgsmål om det, for alle var jo meget nysgerrige og

vidste ikke helt, hvad der ville ske. Dog havde jeg ikke regnet

med så åbenlyse svar, som han kom med.

Han er selvfølgelig en del af Venstres inderkreds, så han

har jo godt vidst, hvad der var i gang. Han

fortalte os, hvordan han kunne forestille

sig, at Lars Løkke ville ændre den politik,

der blev ført, sammenlignet med Anders

Fogh, og han tog det i det hele taget som

en selvfølge, at der var en statsministerrokade

på vej. Det var meget overraskende

for mig, at han valgte at dele sådan nogle

ting med os; men hele vejen igennem virkede

han ærlig og jovial, så det virkede

ganske naturligt.

Efter at han havde fortalt lidt om sig selv, kunne man stille

spørgsmål, og det blev udnyttet ganske fl ittigt. F.eks. blev

der spurgt, hvad han syntes om at legalisere hash, hvilket

han noget overraskende gik ind for. Der blev også stillet

spørgsmål om hans optræden i DR’s Showstars, hvor han

sang Carpark North, og til det svarede han, at det var det

sjoveste, han nogensinde havde prøvet.

Alt i alt blev vi både underholdt og belært af den karismatiske

politiker.

Poul Lyby Hansen, 1t

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 45

Marts 2007-2008 2009


April 2009

1q: Sport og film indtager

to af Danmarks storbyer

HF-linjen Sport & Film var i begyndelsen af skoleåret på en 3-dages tur til København,

hvor vi, vanen tro, besøgte institutioner, som passer til linjens faglige indhold.

Vi var i Parken, hvor vi blev vist rundt af en ældre herre, som var fanatisk FCK-supporter,

og hvis største forbillede helt tydeligt var selveste Don Ø, som, i parentes bemærket,

formentlig var hans chef. Enhver form for kritiske spørgsmål blev klaret med en kvik

københavnerbemærkning, og da eleverne ved et uheld kom til at nævne Brøndby IF,

spyttede han arrigt efter os. Den gode økonomi og de store udviklingsdrømme for Parken

hørte vi på med stor entusiasme; – 3 uger senere kom fi nanskrisen brasende, og

værdien af Parken blev reduceret til 1/10. Vores søde rundviser havde masser af anekdoter

både fra Superligaen og landsholdet, og fl ere af pigerne fi k taget billede foran

Martin Jørgensen og Laudrups skabe. Turen var reddet!

Om aftenen var vi på en 4 timers workshop på Det

Danske Filminstitut, hvor vi lavede små kortfi lm i et

professionelt studie. Eleverne, som selv var skuespillere,

havde skrevet et mindre manuskript og kunne,

med hjælp fra teknikerne, på stedet lægge animationer

og effektlyd hen over billederne. Filmene er senere

blevet vist på skolens morgensamling til stor begejstring

og latter for resten af elevkorpset på skolen.

Senere havde vi planlagt en tur på Comedy Zoo for

at møde de nye stand-up talenter. Flere var rigtig

sjove, selvom det var første gang, de stod på en scenen,

og alle – uden undtagelse – havde valgt emner,

der befandt sig et godt stykke syd for navlen.

Næste dag var vi et par timer på Eksperimentariet,

hvor der, ud over en masse interessante naturvidenskabelige

eksperimenter, var en vandreudstilling om

DNA og politiefterforskning. Vi lærte faktisk, hvordan

man skal opføre sig for ikke at blive snuppet af lovens

lange arm, hvis det engang skulle blive nødvendigt.

Jo; man lærer en del af at gå i gymnasiet!

Filmstudierne Zentropa, hvor hele dogmekonceptet

blev udviklet, mødtes også af en fl ok glade himmerlandske

unge med hovedet fuld af spørgsmål om,

hvordan man bliver fi lmskuespiller eller bare kommer

til en casting for statister. Ålen og Lars von Trier

skræ vede ud, og vi var forbi for at se, hvordan klipningen

af dette års Klovn skred fremad.

Om aftenen var der en kæmpe popkoncert på Rådhuspladsen

med et par brune fyre, der gjorde den

kvindelige del af 1q helt bløde i knæene. Dejligt med

gratis underholdning; også for læreren. Kalle lufter biceps.

46 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Næste dag var vi på Københavns Universitet, hvor eleverne

lavede mange forskellige idrætsfysiologiske forsøg for

at fi nde ud af, hvordan kroppen fungerer under stor fysisk

aktivitet. Der blev målt og opsamlet data, som kunne bruges

til de næste måneders undervisning hjemme på VHG.

Vi fi k en interessant rundvisning på instituttet og hørte,

hvordan det er at læse idræt.

Marts 2009, og vi var på farten igen. Denne gang til den

fynske hovedstad, Odense, hvor indkvarteringen foregik

på Humlehaveskolen midt i turbulente Vollsmose. Som altid

var det et varmt gensyn med den landskendte skoleinspektør

Olav Nielsen og hans skræppende papegøje, Hr.

Larsen; ja, rent faktisk som at komme hjem i trygge omgivelser.

Fra vores base fulgte tre dage med omlagt undervisning på

højeste plan. Fra Olavs altid enestående foredrag om egen

karriere, Vollsmoses lokale historie som malerisk eksempel

på et stykke dansk historie, til markante, men ikke fastlåste

holdninger til den etnocentrisme, som synes i vækst.

Og via fodbold og idræt med de ældste klasser på skolen

til ekspedition i H.C. Andersens fødeby. En tur ud til Syddanske

Universitet og et besøg på Institut for Idræt, hvor

Calle og Tulle måtte slide for føden i en række hidsige

idrætsforsøg. Og herefter til TV 2, hvor mundlamme lærere

pludseligt blev førstehåndsvidner til et overraskelsesangreb

fra Jes Dorph-Petersen, da han kom snigende og i et

slangehug prikkede drengene i siden, mens han hæmningsløst

skreg: Bøh. Drengenes påståede frygtløshed

krakelerede øjeblikkeligt, og der sporedes angst i febrilske

øjne. Fra popularitetens høvding på TV-stationen til Danmarks

mediemuseum med bl.a. årets fotos; - heriblandt en

rystende billedserie af kræftsyge, men viljestærke børn.

Og blandt meget andet også et besøg af souschefen fra

nærpolitiet i Vollsmose, der kunne fortælle, at bydelen faktisk

er ret sikker at gebærde sig i.

Indimellem var der også plads til uformel hygge, indkøb

samt en tur med gourmet-guiden, alias medielæreren, til

en asiatisk tag-selv-buffet, hvor selvsamme demonstrerede,

hvad manglende køkultur og overdådig appetit indebærer

i praksis.

Med 1q på rundtur til Danmarks holdepunkter. Et overfl ødighedshorn

og en sammensmeltning af faglige input, berømtheder,

kultur og garneret med godt humør og sociale

krydderier. Ganske enkelt en imponerende oplevelse og

tak for det!

Jesper

Gourmet-guide og medielærer

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 47

April 2007-2008 2009


2008-2009

Interview med elevambassadører

Ved Pernille Olesen

Hvilke opgaver har du haft

som elevambassadør?

Tulle, 1q:

”Som elevambassadør har jeg haft til opgave at tage ud

på forskellige skoler og fortælle om de sociale forhold på

gymnasiet. Desuden har jeg stået for at lave en Power-

Point samt en billedpræsentation, som de andre ambassadører

har kunnet bruge.”

Christina, 2s:

”Jeg har talt med både 9. og 10. klasser og også

brobyggere på skolen.”

Thomas, 1q:

”Jeg har været med på forskellige folkeskoler og også

lavet foredrag til en forældreaften på Farsø skole og

Åbent Hus her på gymnasiet.”

Hvordan er I blevet modtaget

af folkeskoleeleverne?

Poul, 1t:

”Generelt er vi blevet modtaget godt, og eleverne har

med interesse lyttet til os. De har været lidt generte mht.

spørgsmål, men vi er "gået lidt til dem" og har prøvet at få

gjort op med nogle af de fordomme, de har om gymnasiet

og HF.”

Hvilke fordele ser du ved

at skolen er begyndt at udsende

elevambassadører for at fortælle

om at gå i gymnasiet og på hf?

Christina, 2s:

”Det giver en anden oplevelse for eleverne. Vi fortæller

om skolen på en anden måde, end studievejledere ville

gøre det; hvilket vel også er hele pointen med dette

"projekt". Vi kan bedre svare på spørgsmål om det

sociale på skolen, og vi virker nok mere troværdige (hvis

man kan bruge det ord) end en voksen gymnasielærer/

studievejleder. Vi er mere på lige fod med eleverne, vi

snakker samme sprog, hvilket måske også gør det

nemmere for dem at få nogle ting forklaret.”

Har du personligt kunnet bruge din

uddannelse som ambassadør i andre

sammenhænge?

Mathias, 1x:

”Ja, det vil jeg da afgjort mene. Eftersom vi både har fået

et kursus i kunsten at holde oplæg og samtidig en hel

masse erfaring i det at holde oplæg, har vi en stor fordel,

når vi i skolen og især til eksamen kommer til at skulle

snakke foran andre.”

Tulle, 1q:

”Det er blevet noget nemmere at snakke for en forsamling,

og jeg er sikker på, at det også vil hjælpe til eksamen.”

48 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Vil du gerne fortsætte dit arbejde som

elevambassadør næste skoleår?

Mathias, 1x:

”Helt sikkert. Jeg har nydt at komme ud og prøve at holde

denne form for oplæg. Det er også rart at vide, man har

været ude og gøre noget aktivt for gymnasiet.”

Thomas, 1q:

”Ja, jeg vil gerne forsætte mit arbejde som elevambassadør,

fordi jeg ser det som en god sag at komme ud og få

lov til at snakke på vores skoles vegne. Samtidig er jeg

god til det!”

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 49

2008-2009

2007-2008


April 2009

Forårskoncert

på VHG

Onsdag d. 22. april 2009

”Nye tider – nye skikke – nye rammer” kunne udmærket

være overskriften på denne anmeldelse/beskrivelse af

VHG’s forårskoncert anno 2009, som i øvrigt foregik på en

dejlig, forholdsvis lun aprilaften – en april, som vist har

overgået sig selv med hensyn til solskinstimer og varmegrader.

”Nye rammer” – ja, som også rektor Kirsten Holmgaard

sagde i sin velkomst, så var det første gang, at forårskoncerten

blev holdt i det nye musikhus ALFA. Bedre rammer

er vist svært at forestille sig. Som tilhører sad man i en

behagelig, polstret stol omgivet af fl otte gule og røde farver.

Både hvad angår det visuelle og det auditive, så var

musikhusets koncertsal noget nær en perfekt arena til

fremførelse af musik og sang. Kun teknikken drillede lidt.

50 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Der er ingen tvivl om, at koncerten generelt fi k et kvalitetsmæssigt

løft ved at blive holdt i en rigtig koncertsal.

”Nye tider – nye skikke”. Hvordan hænger det sammen,

når det i velkomsten blev pointeret, at forårskoncerten efterhånden

er en årelang tradition? Forklaringen er den, at

anmelderen selv har været elev på VHG fra 1973 – 1976. I

disse år var der – så vidt jeg mindes – ingen tradition for at

holde forårskoncert. Hvis der var, så har det i hvert fald

gået en ellers musikinteresserets næse forbi. Som far til

fi re børn, hvoraf foreløbigt tre har været elever på VHG, har

det været en stor glæde at opleve, at denne årelange tradition

er kommet for at blive! Det er dejligt at erfare, at det

almene gymnasium har udviklet sig på en måde, så musikundervisning/musikudøvelse

i dag spiller en langt større

rolle end tidligere i den almene dannelsesproces for de

unge mennesker.

Koncerten var i sin helhed alsidig og bød på musiknumre

fra forskellige stilarter som klassisk, pop, rock, funk m.fl .

Koncertens 1. afdeling blev indledt med to numre fra wienerklassikken.

Først var det Vibe (2x), som spillede 2. satsen

fra Haydn’s trompetkoncert til klaverakkompagnement

af Margit Hansen. Et meget fi nt trompetnummer, som høstede

fortjent bifald. Johan fra 1k fortsatte i samme genre,

idet han spillede Mozarts ”Turkish March” på klaver. En fl ot

og svær solopræstation!

Derefter var det 1. g’ernes tur. 1 akt mu skulle spille Joan

Osbournes ”One uf us”. Der opstod dog visse tekniske

problemer, da ikke alle havde lyd på. Efter at dette blev

løst, måtte gruppen starte forfra, men så lød det også

godt. Denne situation fi k mig til at tænke på, at i musikudøvelse

er man i den grad afhængige af hinanden. I en musikgruppe

arbejder man sammen om det samme mål –

nemlig at få det til at svinge og lyde godt. Alle har en rolle

at spille, og det fungerer kun, når alle bidrager, så godt

man kan. Det vil sige, at i musikken er der både plads til

forskellige individuelle niveauer og præstationer, men alt

skal virke, og alle skal bidrage til fællesskabet, for at det

hele kan lykkes. Jo, der er noget unikt ved musikfaget! Og

teknikken kan enten bremse eller befordre processen.

2 mu leverede et lokalt arrangement af nummeret ”Kun et

kys herfra”. Sangen blev sunget fl erstemmigt af tre piger.

Musikledsagelsen udgjordes af klaver, trommer og bas.

Der blev vist fi ne detaljer fra både pianistens og bassistens

side.

Næste nummer var 1p’s fremførelse af Tina Dick ows ”Nobody’s

Man”. Der var god klang på den fl erstemmige sang,

og musikken var tilpas enkel.

1k fremførte et nummer af det efterhånden legendariske,

a me ri kan ske band Toto. I det for de fl este velkendte nummer

”Hold the line” blev der skruet op og sat forvrængerlyd

på guitaren. Holdet formåede at få salen til at klappe taktfast

med, og melodien blev afrundet med en fed og larmende

slutning! Undervejs tabte trommeslageren den ene

trommestik – jo, det var live-musik! Efter omrokering og

udskiftning blev der spillet endnu et nummer. Igen lidt vrøvl

med teknikken, men mest bemærkelsesværdig var en guitarist

– ikke med høj cigarføring – men med høj guitarføring!

Senere lyttede publikum til 3 mu’s ”Lady Madonna”. Og

det svingede godt. Glæden

ved The Beatles lever

i bedste velgående! Censor

kan glæ de sig, hvis

nummeret ender med at

skulle indgå i en kommendeeksamensbedømmelse.

The Magic Babes – et til

lejligheden opfundet navn

– brillerede med et Commitments-nummer:

”Chain

of fools”. Publikum var

godt med. Der var bl.a. en

fremragende klaversolo,

og igen blev den hvide

Fen der Telecaster-guitar

ført højt! Man bemærkede

også en sangerinde med

en rigtig god sangstemme.

I det sidste nummer før

pausen blev vi med konferencierens

ord ført tilbage

til ”det glade, mørke

Amerika i tresserne”. Der

var tale om et dramatisk

udstyrsnummer, som blev

introduceret på fl ydende

amerikansk. En god historie,

drama og god musik

gik op i en højere enhed,

da Kirstine and the Swingers

spillede ”Hit the

Road Jack”. Koncertens

før ste afdeling sluttede

med stort bifald.

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 51

April 2007-2008 2009


April 2009

I pausen var der lejlighed til at se forskellige ar bej der fra

gym na siets bil led kunstundervisning. Der var udstilling

både i gymnasiets kantineområde og i musikhusets foyer.

Særligt iøjnefaldende var de dekorerede døre, som var opstillet

i foyeren. På én af dem stod der: All I want is to make

a difference – how?” Ja, ingen dårlig ambition. Stof til eftertanke!

Koncertens 2. afdeling blev indledt af gymnasiekoret, som

man fornemmer har udviklet sig positivt. I hvert fald lød de

fi re sange virkelig godt. Koret var et tydeligt bevis på, at

kvantitet nogle gange spiller en rolle. De valgte kormelodier

var meget varierede og gav anledning til bl.a. dynamik,

vekselvirkning mellem kor og solister, acapella-sang m.m.

Det var en fornøjelse at lytte til – og der blev også plads til,

at Steen Hjerrild kunne brillere på saxofon. Et godt musikalsk

supplement!

Herefter fremførte Ida Marie (2a) sin selvkomponerede melodi

”One, Two, Three”. Et utraditionelt nummer med en

utraditionel sammensætning: Kvindelig sang og klaverspil,

dyb mandsstemme og trommer.

Men så til noget helt andet! En musikalsk rejse til søs, som

viste sig at være et meget underholdende rap-nummer.

Fem unge mænd under gruppenavnet ”Dorthes Disciple”

havde dedikeret deres nummer ”All these things that I’ve

done” til matematiklærer Dorthe Nielsen. I øvrigt en udmærket

musikalsk præstation.

Koncerten fortsatte herefter med funk-musik. Det var anderledes

rytmer med indlagte soloer på sax, guitar, klaver

og bas.

Så blev lyset slukket, og uhyggen bredte sig måske lidt….

I et inferno af synthesizerlyd og lys blev scenen indtaget af

fi re elever fra 3k. Disse lavede en parodi på Lady Gaga’s

”Pokerface”. Alle var i passende kostumer – bl.a. var guitaristen

i stramtsiddende latex-bukser, alle bar solbriller

etc. Et forrygende show!

Koncerten blev stemningsfuldt afsluttet af pigekoret med

Lis Sørensens ”Lyngen er lilla”.

Alt i alt må jeg konkludere, at koncerten var en god oplevelse.

Jeg er vidende om, at mange fl ere havde lagt billet

ind på at få en plads i koncertprogrammet. Dette vidner

blot om, at musiklivet lever i og omkring VHG. Koncerten

havde en tilpas varighed – så ros til planlæggerne. Det kan

nogle gange være svært at begrænse sig, men det lykkedes

her. Jeg glæder mig over, at jeg stadigvæk har en datter,

som vil være en potentiel elev på VHG om 2-3 år. Dermed

kan jeg se frem til mange gode forårskoncerter i de

kommende år.

Niels Erik Jensen

52 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Udvekslingsstudenter på VHG

VHG er en internationalt orienteret skole, og dermed er vi

så heldige, at vi har forbindelser med en hel del lande; det

gør, at vi modtager udvekslingsstudenter fra rundt omkring

i hele verden. Bl.a. i samarbejde med organisationen Rotary,

der i mange år har arrangeret udvekslingsophold i en

stor del af verdens lande. I år har vi f.eks. på VHG en udvekslingsstudent

fra Australien. Hun kom hertil i slutningen

af januar 2009 og har siden da deltaget i undervisningen

sammen med alle de andre elever. Hun fortæller selv, at

hun er faldet godt til i studiemiljøet, og at hun virkelig nyder

at være her, med det gode sociale sammenhold.

Hun fortæller også om, hvor stor en oplevelse det er at

komme til et helt fremmed land, hvor man aldrig har hørt

sproget før. Det er dog også hårdt at skulle sidde inde til en

hel masse timer, hvor man overhovedet ikke ved, hvad der

foregår, udtaler hun.

Det er meningen, at Caitlyn (som er vores nuværende udvekslingsstudent)

skal være her i 10 måneder, hvor hun så

skal få et indblik i, hvordan skolegangen på et dansk gymnasium

er, og hvordan den danske kultur er. Hun har derfor

også været rundt omkring og besøge andre steder, bl.a.

10. Klassecenteret, hvor de så har været på udfl ugter.

I de seneste par år har skolen valgt at placere deres udvekslingsstudenter

i x-klassen, altså den naturvidenskabelige.

Dette skyldes, at naturvidenskab meget ofte foregår

på et internationalt sprog og med mange fællesbetegnelser,

og derfor kan det være lettere at forstå for udefrakommende.

På den måde kan man få involveret studenten så

meget som muligt, og derved får denne person også mest

ud af sit ophold her i Danmark.

Det er også meget spændende for både de andre elever

og lærerne at have en fra udlandet til at gå i klassen. Flere

af klassekammeraterne har allerede stiftet et nært venskab

med Caitlyn. Det kan også ses som en god anledning for

os danskere til at lære noget mere om et andet sprog og en

anden kultur.

Samarbejdet med Rotary giver også eleverne på VHG muligheden

for selv at blive sendt af sted på en tur som udvekslingsstudent.

Dette foregår ved, at man kan blive skrevet

op, hvorefter der bliver trukket lod om, hvem der er så

heldig at blive sendt af sted.

Alt i alt er det en meget fordelagtig ordning at have udvekslingsstudenter

på skolen.

Mathias Lau Nielsen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 53

2008-2008

2007-2008


2008-2009

Sel - Salt - Salz - Sale

Næh, overskriften hentyder ikke til en pizza med 4 forskellige

slags oste. Det er ordet salt på de 4 sprog franskdansk-tysk-italiensk

og er en fællesnævner for det samarbejde

mellem 4 skoler, der nu har stået på gennem et par

år. VHG deltager i samarbejdet sammen med elever og lærere

fra skoler i Østrig (Wien), Frankrig (Besançon) og Italien

(Trapani). I dette skoleår var det 2x, som skulle repræsentere

VHG, og arbejdet med temaet SALT fandt sted i

fagene biologi, engelsk, tysk og kemi.

Selv om salt kemisk set er det samme stof, er der stor

forskel på, hvorledes saltet udvindes tæt på de 4 skoler i

det internationale samarbejde. Herhjemme har vi ved Mariager

fabrikken Dansk Salt A/S, som udvinder mellem ½

og 1 million tons salt om året fra en underjordisk salthorst

lidt vest for Hobro. Denne metode til udvinding begyndte

først sidst i 1950’erne, og derfor var man i Danmark henvist

til traditionel saltsydning.

Dette, og den historiske udvikling bag, fi k eleverne et udmærket

indtryk af ved besøg på Danmarks Saltcenter i

Mariager. Det krævede enorme mængder af træ for at forsyne

datidens saltsydningsindustri, og af samme grund er

der i dag ingen store skove at fi nde på Læsø. Og længere

sydpå er Lüneburger Heide også et bevis på de enorme

områder af tidligere skove, der måtte lade livet i saltsydningens

tjeneste.

Tæt ved det franske gymnasium i Besançon fi nder vi en

anden mulighed for udvinding af salt. Her fi ndes forekomster

af underjordiske saltsøer, hvorfra man siden middelalderen

pumpede saltvand op for dernæst at fordampe vandet.

Men efter nogle hundrede års skovhugst, blev der

mangel på brændsel, og udvindingen blev fl yttet ca. 20 km

til området Saline Royale. Saltopløsningen skulle så transporteres

over 20 km til det nye anlæg, og hvor vi i dag ville

benytte pipelines af stål, brugte man

dengang udhulede træstammer til

transporten.

Fælles for den franske og danske metode

er, at opløsningerne ikke fra starten

er helt mættet med salt. I ca. 400

år har man kendt en simpel metode,

hvorved man kan opkoncentrere opløsningens

saltindhold uden at skulle

Over Vibes hoved anes

en udhulet træstamme

som del af en rørledning.

bruge dyrebart brændsel. I et såkaldt

gradérværk lader man vandet strømme

på en sådan måde, at det lang-

somt dryp per ned over store mængder af grene fra tjørn.

Den store overfl ade og de spidse torne medvirker til en

øget fordampning af vand ved ganske almindelige temperaturer,

og ved gentagen cirkulation øges saltkoncentrationen

til mellem 15% og 20%. Sådanne gradérværker var

meget store, helt op til 1000 m og 7-8 m høje.

Jo længere sydpå man kommer, jo mere naturligt er det at

benytte solen som energikilde. Og uden for gymnasiet i

Trapani fi ndes store lavvandede områder, hvor man leder

saltvand fra Middelhavet ind i små laguner, hvorefter solen

over et par måneder fordamper vandet. På 2x’s tur til Sydfrankrig

i marts besøgte vi et tilsvarende anlæg for udvinding

af salt ved Aigues-Mortes.

Endelig kan salt udvindes direkte ved minedrift, og dette er

metoden, der f.eks. bruges i Østrig. Under hårdt pres i

geologiske formationer gennem millioner af år kan salt

være dannet som krystaller (stensalt), og dette udvindes

ved traditionel minedrift. Næste år skal en ny klasse fra

VHG føre salt-depechen videre til Østrig, hvor Salzburg er

målet. Så hold øje med næste nummer af årsskriftet, hvor

dette besøg omtales. Carsten Poulsen

54 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Personaleoplysninger skoleåret 2008/09

Fastansættelser

Anne Becher (biologi, kemi)

Mette Ahlmann Boyles (oldtidskundskab, tysk)

Søren Kjær Jensen (historie, naturgeografi )

Jonas Plejdrup (biologi)

Hanne Irene Sørensen (samfundsfag, psykologi)

Årsvikarer

Jakob Vium Dyrman (samfundsfag, historie)

Britta Vandet Gundtoft (dansk, engelsk)

Anne Verdelin (musik, dansk)

Kortere vikariater

Lisbeth Ruby Vedel-Smith (oldtidskundskab)

Uddannelsesstillinger

Marie Antonsen, uddannelsesstilling i matematik og fi losofi

(2. år)

Henrik Dalsgaard, uddannelsesstilling i fysik og matematik

(1. år)

Rikke Louise Petersen, 1-årig uddannelsesstilling i biologi

Lærer på pension

Søren Collstrup går på pension med udgangen af dette

skoleår. Søren Collstrup har været ansat på VHG siden

1973 og har undervist i fysik, matematik og naturfag

Orlov

Lene Bisgaard, barselsorlov april 2008 - marts 2009

Mette Ahlmann Boyles, barselsorlov januar 2009 - juni

2009

Kim Krog Larsen, barselsorlov januar 2009 - februar 2009

Søren Schmidt, barselsorlov oktober 2008 - februar 2009

Fratrædelser

Følgende lærere fratræder ved skoleårets slutning: Kim

Krog Larsen (samfundsfag, naturgeografi ), Søren Kjær

Jensen (historie, naturgeografi ), Jesper Lambert-Jensen

(biologi, mediefag) og Peter Møller Westergaard (dansk,

engelsk)

Pedel- og rengøringsområdet

Jette Buchholz Andersen, Inge Holm Nielsen og Amy Pedersen

er ansat som rengøringsassistenter. Dorthe Henriksen

er fratrådt

Pedelmedhjælper Peder Sørensen er gået på efterløn

Dødsfald

Pensioneret lektor i idræt, Kirsten Freil, døde december

2008

Pensioneret lektor i historie og samfundsfag, Arne Bækgaard

Nielsen, døde marts 2009

Udvekslingselev

Caitlin McDonald (Australien), 1x

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 55

Personaleoplysninger 2007-2008 2008-2009


Ledelse og administration 2008-2009

Ledelse

KL KH RL JJ CP Sm

Kirsten Holmgaard Ralf Michael

Jørgen Jørgensen Carsten Poulsen Søren Schmidt

Matematik/rektor Leimbeck

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Biologi/vicerektor Dansk/fransk Kemi/fysik

Dansk/musik

Administration

KL BS BB IN MB

Birthe Sørensen

Regnskabschef

Birgitte Lentz

Buus

Sekretær

Inge Marie Nielsen

Sekretær

Mette Lumholtz

Brams

Sekretær

56 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Lærere

MA TA

Marie Antonsen

Matematik/filosofi

OC HC SC HD JD JF

Ole Caspersen

Dansk/

samfundsfag

BG MH PH LH SH Ml

Britta Vandet

Gund toft

Dansk/engelsk

Søren Kjær Jensen

Historie/

naturgeografi

Thomas Asaa

Fysik/kemi

Karen Holm

Christensen

Tysk/dansk/filosofi

Margit Anette

Hansen

Musik/engelsk

Maja Jørgensen

Engelsk/fransk

Au AB

Eva Auken

Historie/idræt

Søren Collstrup

Matematik/fysik/

datavejleder

Pia Hauge

Tysk/psykologi

Karen Marie

Klem mensen

Dansk/italiensk

Anne Becher

Biologi/kemi

Henrik Dalsgaard

Matematik/fysik/

pædagogikum

Lone Hindsgaul

Dansk/religion/

studievejleder

Jeff Klintø

Historie/samfundsfag/studievejleder

LB Bo

Lene Bisgaard

Engelse/dansk

Jakob Vium Dyrman

Historie/

samfundsfag

Steen Hjerrild

Matematik/musik

SJ MJ KK JK SK JL

Susanne Brøndum

Kærsgaard

Engelsk/italiensk

Mette Ahlmann

Boyles

Oldtidskundskab

Jonna Fransgård

Engelsk/

billed kunst

Mads IIlsøe

Fransk/engelsk

Jesper Lambert-

Jensen

Film-tv/biologi

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 57

Lærere 2008-2009


Lærere 2008-2009

Lærere

KL TM BN DN PN FS

Kim Krog Larsen

Naturgeografi/

samfundsfag

Wiktor

Nowakowski

Idræt

Morten Severin

Hostorie/idræt

Henrik Thomsen

Dansk/religion

Trine Mariann

Madsbøll

Musik/matematik

WN PO OR

Pernille Søndergaard

Olesen

Tysk/idræt

Carsten Svejstrup

Sørensen

Fysik/matematik

Lisbeth Ruby

Vedel-Smith

Oldtidskundskab

Bente Nielsen

Engelsk/

studievejleder

Ole Riis Olsen

Tysk/idræt

MS KL HS KS

Hanne Irene

Søren sen Samfundsfag/psykologi

HT LV AV PW

Anne-Lise Verdelin

Musik/dansk

Dorthe Nielsen

Matematik/historie

JP RP Pl

Jørn Skoven

Pedersen

Matematik/fysik

Kirsten Svejstrup

Sørensen

Billedkunst/historie

Peter M.

Wester gaard

Engelsk/dansk

Hans Peder

Nielsen

Religion/engelsk

Rikke Louise

Petersen Biologi/

pædagogikum

Finn Steenberg

Norre Kemi/biologi/datavejleder

Jonas Kjær

Plejdrup

Biologi

58 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium


Bibliotek Kantine

EH

Else Marie

Højsleth

Bibliotekar

Rengøring

Katrine

Hauthorner

Helene Kathrine

Wigh

Medhjælper

Inge Holm

Nielsen

Yvonne Sørensen

Medhjælper

Teknisk personale

Selma Nielsen Renuka

Theivendiran

Pia Nikolajsen Mette T. V. Jensen

St BD Ps

Peter Stenild

Pedel

Brian Danielsen

Pedelmedhjælper

Niels Bjerregaard

Nielsen

Pedelmedhjælper

Nicolai Wahlgreen

Pedelmedhjælper

Amy Pedersen Jette Buchholz

Andersen

Vesthimmerlands Gymnasium – Årsskrift 2008-2009 59

Teknisk personale 2008-2009


2008-2009

Mindeord

Det er uvirkeligt – kan det passe, at livet skal stoppe efter

kun 19 år? Det var uendeligt svært at fatte den mørke morgen

i november 2008, da budskabet nåede frem til VHG:

Sarah fra 3s var død.

Sarah havde en uhelbredelig lungesygdom, som langsomt,

men sikkert fi k et hårdere og hårdere tag i hende.

Sarah var en livsglad pige, kvik i hovedet og med et livsmod

og et gå-på-mod, der bragte hende og hendes omgivelser

glæde og engagement.

I 2g havde klassen en studierejse til Firenze – Sarah ville

med. Hun deltog i fulde drag og trodsede, at det tog hårdt

på kræfterne; hun sugede viden og indtryk til sig.

I 3g lod Sarah sig ikke mærke med, at sygdommen ubarmhjertigt

havde tæret på hendes ressourcer. Sarah var – som

en selvfølge – med i årets musical. Hun nød at være med

og lod ikke glæden overskygges af, at hun imellem scenerne

lige skulle have fat i iltfl asken.

Sarah var også med på 3g studieturen til København. Hun

ville med, på trods af at hun skulle investere uanede kræfter

i at gennemføre.

Den mørke og sorgfulde morgen i november samledes vi i

skolens fællesareal for – i respekt for Sarah – at være stille

og mindes hende. Den dag sang vi Jakob Knudsens morgensalme:

”Se nu stiger solen af havets skød”.

En linje herfra lyder: ”at mig livet fryder trods synd og død”.

Det passer på Sarah.

Derfor kan vi, i sorgen, ikke blot bære på et kært minde.

Sarahs minde er også et forbillede for os – et modigt og

positivt forbillede. Prøv engang at mærke efter. Alt for ofte

er vi tilbøjelige til at gå op i små ting – kævl og bævl.

I det korte liv, Sarah fi k, beviste hun for os alle på Vesthimmerlands

Gymnasium og HF, at på trods af alle dårlige

odds kan man have en positiv tilgang til livet, som bevirker

at livet leves fuldt ud – og smitter andre med livsglæde og

engagement.

Ære være hendes minde.

Kirsten Holmgaard

60 Årsskrift 2008-2009 – Vesthimmerlands Gymnasium

More magazines by this user
Similar magazines