Virksomhedsophold på grundforløbet - SOSU Nord

sosunord.dk

Virksomhedsophold på grundforløbet - SOSU Nord

Virksomhedsophold

grundforløbet

Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra

SOSU Nord i virksomhedsforløb


2

SOSU Nord


Indledning

3

Jeres institution skal have en grundforløbselev fra SOSU Nord i virksomhedsophold.

For at gøre opholdet til en god oplevelse både for jer

og for eleven vil skolen gerne med denne vejledning fortælle om de

forventninger, der er til opholdet, samt de krav I kan stille til eleven.

I åbner dørene til en hverdag, som eleven måske i fremtiden bliver en

del af. Jeres praksis giver eleverne mulighed for at lære en anden

måde end skolen, samt at få indblik i organisationen og kulturen

arbejdspladsen. Eleven skal med virksomhedsopholdet gerne opnå at

få indblik i en pædagogisk assistents arbejdsopgaver eller en social- og

sundhedshjælpers arbejdsopgaver. Virksomhedsopholdet giver eleven

mulighed for, at få bekræftet at lysten, interessen og forudsætningerne

for faget er til stede.

Virksomhedsopholdet og samarbejdet med jer, er for SOSU Nord og

vores elever meget vigtigt. Tak for jeres samarbejde og velvillighed.

SOSU Nord


4

SOSU Nord


Forventninger

Elevens opgaver under virksomhedsopholdet

Når eleven kommer ud til jer i virksomhedsophold skal eleven arbejde

med de læringsmål som er indenfor det gældende tema, der undervises

i skolen.

Skolen giver til hvert virksomhedsophold en opgave, som eleven skal

arbejde med. Det kan være opgaver om:

• Hverdagen og arbejdsopgaver som sosu-hjælper eller pædagogisk

assistent.

• Mødet med et andet menneske med fokus kommunikation og

det gode samarbejde.

• Organisation og kultur arbejdspladsen.

• Sundhed og aktiviteter i hverdagen.

Endvidere skal eleven skrive logbog.

5

Evalueringsskema

Praktikken og skolen har i samarbejde udarbejdet et evalueringsskema

baggrund af de fælles kompetencemål for grundforløbet. Det er

elevens ansvar at medbringe dette skema.

Hver elev får to skemaer, det ene udfyldes af elevens vejleder sammen

med eleven ved afslutningen af sidste virksomhedsophold. Det andet

udfyldes af elevens kontaktlærer. Begge skemaer er elevens egne

papirer. Det vil sige, at det er elevens eget ansvar og valg om disse

ønskes vedlagt en eventuel ansøgning til hovedforløbet. Det er muligt

at se evalueringsskemaet www.sosunord.dk/praktikforum/

SOSU Nord klæder eleverne ved eksempelvis:

• At besøge enkelte praktiksteder før praktikken

• At arbejde med ”typiske” dage i praksis

• At bevidstgøre eleven om personlig fremtoning og sproglig attitude

• At invitere social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter

ind skolen til at fortælle om praksis

SOSU Nord


6

• At lave navneskilte og en personlig præsentation til ophæng i praktikken

• At eleverne tager kontakt til praktikstedet før start

• At eleverne søger info om praktikstedet før start med fokus værdigrundlag

• At opfordre til logbogsskrivning

Forventninger til institutionen:

• Tæt samarbejde og sparring omkring elevens læringsmål

• At I skaber rammer for eleven, der bevirker, at eleven kan nå læringsmålene

• At I tager imod kontaktlærerbesøg

• Hurtig indsats ved problemstillinger og fravær pr. mail eller tlf. til

elevens kontaktlærer

• Forståelse for elevernes forskelligheder og behov for forskellige

virksomhedsforløb

• At eleven møder positive og velvillige rollemodeller

• At I gennemgår elevens medbragte evalueringsskema konstruktivt

og med fokus elevens styrker, inden eleven afslutter opholdet

Følgende betingelser bedes opfyldt:

• Eleven må ikke arbejde alene en afdeling

• Eleven må kun udføre opgaver under vejledning, indtil eleven kan

udføre opgaven sikkert

• Det er vejleder og leder, der har ansvaret for, at bedømme elevens

sikkerhed

• Eleven arbejder ikke under selvstændigt ansvar. Det vil sige, at

ansvaret for alle opgaver, der bliver stillet til eleven ligger hos institutionen

• Elevens arbejdstid ligger i dagtimerne med max 30 timer/uge

• At I gør eleven bekendt med syge- og raskmelding og andre gældende

regler arbejdsstedet

• Tavshedspligten gøres tydelig for eleven

• Eleven hjælpes til at bære arbejdsbeklædning som andet personale.

SOSU Nord


7

SOSU Nord


Besøg af kontaktlærer

8

Kontaktlæreren kommer besøg hos de elever, som går grundforløbspakkerne:

Praksis, Flex samt Sprog og Kultur.

Formålet med at kontaktlæren besøger grundforløbseleven i virksomhedsopholdet

er, at støtte eleven i en positiv udvikling af egen læring

og i udvikling som fagperson.

Besøg af kontaktlærer giver mulighed for dialog mellem elev, kontaktlærer

og institutionen og konstruktiv respons i forhold til elevens

læringsmål. Tillige giver besøget mulighed for at optimere samarbejde

mellem institutioner og SOSU Nord.

Rollefordeling ved virksomhedsbesøget:

Elevens rolle er

• at være bevidst om læringsmålene for perioden

• at forberede sig skriftligt til virksomhedsbesøget ved at selvevaluere

i forhold til læringsmålene

• at vise kontaktlæreren rundt i institutionen

Kontaktlærerens rolle er

• at tage kontakt til praktikstedet og aftale tidspunkt for besøget

• at besøge eleven i opholdet, da det giver mulighed for konstruktive

tilbagemeldinger elevens læringsmål

Praktikstedets rolle er

• at afsætte tid til og være en del af virksomhedsbesøget

• at være en del af en mundtlig og konstruktiv samtale om læringsmålene

og derigennem bidrage til elevens læring

SOSU Nord


9

SOSU Nord


SOSU Basis

Eleven SOSU Basis er eleven,

der er uddannelsesparat og motiveret

for uddannelse. SOSU Basis

kræver gode faglige, personlige

og sociale læringsforudsætninger.

SOSU Basis er 20 uger.

På det ordinære grundforløb er der

ingen besøg fra skolen.

10

2 ugers virksomhedsophold

SOSU Nord

2 uger

Velkommen til grundforløbet

4 uger

Læring og samarbejde

2/3 uge

Grundkursus i førstehjælp og

elementær brandbekæmpelse

5 uger

At arbejde med ældre

eller børn i samfundet

6 uger

Sundhed, livsstil og aktiviteter

2 1/3 uge

Afslutning


11

SOSU Praksis

Grundforløbspakken 30 uger er

for eleven, der er uddannelsesparat

og motiveret for uddannelse. SOSU

Praksis er for eleven, der lærer

bedst i et praksisnært miljø. Forløbet

veksler mellem skole og praktik

børne- eller ældreområdet.

For begge ophold gælder, at eleven

får besøg af kontaktlæreren.

4 ugers virksomhedsophold

4 ugers virksomhedsophold

SOSU Nord

2 uger

Velkommen til grundforløbet

8 uger

Læring og samarbejde

2/3 uge

Grundkursus i førstehjælp og

elementær brandbekæmpelse

8 uger

At arbejde med ældre

eller børn i samfundet.

9 uger

Sundhed, livsstil og aktiviteter

2 1/3 uge

Afslutning


12

SOSU Nord


SOSU Flex

Grundforløbspakken 40 uger er

for eleven, der har brug for en tæt

støtte fagligt, personligt eller socialt.

SOSU Flex er et rummeligt og

praksisnært uddannelsesforløb, der

veksler mellem skole og praktik.

Eleven kommer første gang i 3

ugers vekselvirksomhedsophold.

Det betyder, at eleven møder hos

jer tirsdag, onsdag og torsdag.

Eleven møder med en ny

opgave fra skolen hver

uge. I andet virksomhedsophold

kommer

eleven i 3 hele uger.

For begge ophold gælder,

at eleven får besøg af

kontaktlæreren.

13

3 ugers vekselvirksomhedsophold

3 ugers virksomhedsophold

SOSU Nord

2 uger

Velkommen til grundforløbet

8 uger

Læring og samarbejde

2/3 uge

Grundkursus i førstehjælp og

elementær brandbekæmpelse

13 uger

At arbejde med ældre

eller børn i samfundet.

14 uger

Sundhed, livsstil og aktiviteter

2 1/3 uge

Afslutning


SOSU Sprog og Kultur

SOSU Sprog og kultur er den

sproglige og interkulturelle grundforløbspakke

55 uger for eleven,

som kommer med en anden etnisk

baggrund end dansk. SOSU Sprog

og kultur er rettet mod uddannelsen

til social- og sundhedshjælper.

SOSU Sprog og kultur indeholder

erhvervsrettet dansk som andetsprog

og kulturforståelse med tilpasning til

arbejdsmarkedet.

Undervisningen foregår

skolen og i 12 ugers praktik,

hvor skolen sammen

med praktikken tilgodeser

elevens læringsbehov.

Eleven kommer i virksomhedsophold

3x4 uger. Eleven

skriver logbog. Fokusområder

i opholdene er individuelt

tilrettelagt.

For de tre ophold gælder, at eleven

får besøg af kontaktlæreren

14

4 ugers virksomhedsophold

4 ugers virksomhedsophold

4 ugers virksomhedsophold

SOSU Nord

2 uger

Velkommen til grundforløbet

10 uger

Læring og samarbejde

1 uge

Grundkursus i førstehjælp og elementær

brandbekæmpelse

12 uger

At arbejde med ældre

i samfundet.

14 uger

Sundhed, livsstil og

aktiviteter

4 uger

Afslutning


15

SOSU Nord


SOSU Nord

Aalborg/Jammerbugt

Storemosevej 19

9310 Vodskov

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Vendsyssel

Hedevold 11

9800 Hjørring

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Vendsyssel

Kirkegade 5

9900 Frederikshavn

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Aalborg/Himmerland

Jellingvej 5

9230 Svenstrup

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Aalborg/Himmerland

Kirketoften 7

9500 Hobro

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Aalborg

Østre Alle 91

9000 Aalborg

E-mail KUC@SOSUnord.dk

Sundhed - Omsorg - Pædagogik

SOSU Nord

Tlf. 72 21 81 00

www.sosunord.dk

August 2012

More magazines by this user
Similar magazines