Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

byggeri.teknik.dk

Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

landskabet, som har betydning for de folk der lever og færdes

til dagligt i området. Der skal også foretages en vurdering af,

hvorvidt møllerne vil virke aktiviteterne fra Vestjyllands

Svæveflyvecenter.

En væsentlig problemstilling er desuden de kulturhistoriske

elementer der ønskes bevaret, herunder de kirker og

gravhøje, som ligger spredt rundt i landskabet. Det skal i

VVM-redegørelsen vurderes, hvorvidt de nye vindmøller visuelt

vil forstyrre oplevelsen af de kulturhistoriske elementer og de

udpegede kulturmiljøer.

Visualiseringer

Vindmøllernes visuelle virkning af landskabet analyseres og

vurderes blandt andet baggrund af visualiseringer, der

udarbejdes i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Dette debatoplægs visualisering er vejledende for en vurdering

af de visuelle virkninger af landskabet. Der tages forbehold

for, at visualiseringerne ikke viser bevægelser og lysreflekser.

Det er forbehold som indikerer, at den virkelige visuelle

virkning af de planlagte vindmøller vil blive større end

visualiseringerne umiddelbart viser.

Værditabsordningen

VE-Loven (Loven om fremme af vedvarende energi) fra 2008

åbner mulighed for kompensation af værditab fast ejendom

i forbindelse med opsætning af vindmøller. Bygherre skal

informere om værditabsordningen et offentligt møde. På

mødet skal bygherre redegøre for opstillingens konsekvenser

for de omkringliggende ejendomme og for mulighederne for at

søge om værditabserstatning. Mødet skal afholdes senest fire

uger inden udløbet af høringsfasen for VVM,

kommuneplantillæg og lokalplan.

Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter

Debatoplægget er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern

Kommune i henhold til Planlovens § 11g om indkaldelse af

forslag og idéer m.v. med henblik planlægningsarbejdet

for et VVM-pligtigt anlæg.

Debatperioden varer fra den 23. februar 2012 til

den 12. marts 2012.

Spørgsmål til debat:

Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere

i forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse og

miljørapport for området?

Det kan for eksempel være:

- Særlige forhold, der skal vurderes.

- Steder hvorfra man ønsker vindmøllerne visualiseret.

- Andre emner, der bør indgå i vurderingen.

4

Erstatningen søges gennem Energinet.dk, som administrerer

ordningen, og har nedsat vurderingskommission, der

fastsætter omfanget af en evt. erstatning.

Lokalt medejerskab

VE-loven fastsætter, at bygherre skal udbyde mindst 20 % af

vindmøllernes produktion i andele til fastboende indenfor en

afstand 4,5 km fra vindmøllen. Bliver andelene ikke solgt

indenfor en given frist, skal de tilbydes til fastboende i hele

kommunen.

Andelene skal sælges til kostprisen og skal tilbydes gennem

annoncering og afholdelse af et informationsmøde.

Ordningen administreres af Energinet.dk.

Grøn ordning

Med VE-loven er endvidere oprettet en Grøn ordning, hvor der

opspares 88.000 kr pr. MW i en pulje, som er til rådighed for

Ringkøbing-Skjern Kommune, baggrund af en ansøgning til

Energinet.dk. Midlerne kan anvendes til styrkelse af lokale

landskabelige, kulturelle og rekreative værdier, som kan være

med til at styrke accepten af vindmøller og vedvarende energi

generelt.

Byrådet har besluttet, at pengene fra Grøn ordning primært

skal anvendes indenfor en radius af 4,5 km fra

projektområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune vil efter

planprocessen tage stilling til hvilke projekter der kan tildeles

midler, med henblik at sikre den bedst mulige anvendelse

af midlerne fra Grøn ordning.

Ansøgningsfrister annonceres gennem ugebladene og ved

henvendelse til borger- og sogneforeninger.

Mere information kan findes www.rksk.dk/gronordning.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Land, By og kultur

Telefon 99 74 14 53

Forslag, ideer og kommentarer sendes til:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Toften 6

6880 Tarm

eller

E-mail: land.by.kultur@rksk.dk

- så de er modtaget senest den 12. marts 2012.

Similar magazines