S Posten maj 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten maj 2008 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 5 – maj 2008 29. årgang

Arrangementer i

maj

1. 1. maj fest, Birkelundgård, kl. 8.

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl.

18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

21 Deadline for S-Posten

26. Sidst på måneden møde. Birkelund

gård kl. 19.30

27 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 17.30

29. Møde om sundhed, Siestavej 7,

kl. 19.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

1. Maj fest

Birkelundgård

Kl. 8.00

Generalforsamlingen d. 21. april:

Læs formandens beretning s. 4

Aktivitetsplan s. 6

Opstillingsregler s. 8

Efter KRAM—hvad gør vi så….

Læs Fleming Jørgensens indlæg s. 11

Albertslunds historie

og fællessang

Kom til sidst på måneden møde

d. 26. maj på Birkelundgård


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

1. maj fest på Birkelundgård........ side 3

Formandens beretning ................. side 4

Aktivitetsplan............................... side 6

Opstillingsregler for valg............. side 8

Set fra sidelinien ......................... side 9

Efter KRAM ................................ side 11

Olympiaden i Kina....................... side 14

Nyhedsbrev fra Britta Thomsen... side 15

Et fælles idealistisk værdigrund... side 16

Sidst på måneden møde .............. side 19

Referat af generalforsamling ....... side 20

Tosproget !! ................................. side 22

Grundlovsarrangement ................ side 24

Arbejdsgrupper ........................ side 25

Kalender .................................... side 26

A-gruppen ................................. side 27

Partiforeningens bestyrelse ...... side 28

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Vi mødes til morgenmad kl. 8

Taler af :

Finn Aaberg

Mogens Lykketoft

Vibeke Storm-Rasmussen

Side 3


Side 4

Formandens beretning

Jeg vil starte denne beretning

med at glæde mig over alle de

aktive medlemmer, vi har i foreningen.

Tak til det store uddelerhold

vi har, der hver måned sørger

for, at vi får S-posten ind ad

døren. Det er helt særligt for

Albertslund. Vi har en redaktion,

der laver et godt blad, og

det er en fornøjelse at samarbejde

med disse flittige mennesker,

der hver måned laver et

læseværdigt blad, med både

oplysning og debat.

Vi har også en hjemmeside.

Jeg må indrømme at vi i bestyrelsen

svigter Jan, som står for

den, og er der, når man henvender

sig, men hvis den skal

være mere levende, kræver det

at vi fodrer den med hvad, der

nu sker. Det vil vi prøve at forbedre.

www .x-ved-a.dk

Jeg vil også nævne sildemøderne

som Kb gruppen står

for. Denne mulighed borgerne i

Albertslund har for at komme i

S-posten

kontakt med socialdemokratiskekommualbestyrelsesmedlemmer

er virkelig et gode.

Vi har nogle arbejdsgrupper,

hvor medlemmer kan møde op

og få belyst og debatteret,

hvad der rører sig i kommunen,

især Børnepolitisk og miljøpolitisk

gruppe er aktive. Også

byudviklingsgruppen har i

hvert fald sidste år været aktiv,

og det vil jeg gerne fremhæve

som godt arbejde, både fra formænd

og tilknyttede politikere.

På trods af problemer med meningsmålinger

og et ikke for

godt valg har vi et stabilt

medlemstal på omkring 350.

Der er godt nok overvægt af

ældre medlemmer, men der er

kommet nogle yngre medlemmer

til, og noget der er rigtig

glædeligt er, at der er kommet

nogle DSU-ere. Jeg har opfordret

dem til, at de laver deres

egen klub, men har ud af de

syv DSU-ere kun fået svar fra

to, en ville gerne deltage, en

var interesseret, men havde

ikke tid til den store aktivitet.

Hvis nogen har ideer til, hvad

der kunne være interessant for

de unge, hører jeg gerne fra

dem. Bestyrelsen er klar med

støtte hvis det ønskes.


S-posten

Kort efter sidste generalforsamling

blev der udskrevet valg.

Det blev en kort og hektisk omgang.

Jeg vil gerne sige tak til

alle, der var aktive. Der var god

opbakning fra aktive medlemmer

både ved uddeling af materialer

og ved aktiviteterne på

torvene.

Landsresultatet var ikke godt,

men den primære opgave for

os, var at få den lokale kandidat

valgt. Det gik godt, på

trods af at Mogens var omringet

af to stærke unge kvinder,

især Mette Frederiksen tog for

sig af stemmerne…..

Denne vinter har vi interesseret

os for det lokale ved de møder

der har været holdt. Traditionelt

var Finn Aaberg på banen

omkring kommunens budget i

september og Steen Christiansen

har bl.a. talt om trafik i Albertslund.

Som noget anderledes har vi

også haft udgående aktiviteter.

Et besøg på arbejdermuseet

med spisning og sange fra arbejdersangbogen

glædede de

medlemmer, der deltog. Vi nåede

også at høre religionsforskeren

Mikael Rothsteins holdninger

til bl.a. Mohammedkrisen.

Et tankevækkende foredrag i

disse tider, hvor religionerne er

blevet det store samtaleemne.

Side 5

I januar havde vi en midtvejsevaluering,

hvor kommunalbestyrelsesmedlemmernekunne

fortælle hvad de havde nået

af vort kommunalpolitiske program,

og hvad de vil prøve at

nå, inden kommunalvalget i november

2009. Det var et møde

mellem kb-medlemmer og bestyrelse

og blev en god dag

med nogle gode indlæg fra kb-

medlemmerne, og en nyttig debat,

som giver bestyrelsen en

god indsigt i arbejdet i kommunalbestyrelsen.

I bestyrelsen har vi ind i mellem

en hed debat om dette og

hint. For at få en kvalificeret

debat, har vi besluttet at invitere

et Kb medlem, der arbejder

med et emne, vi ønsker belyst.

I marts havde vi Flemming

Jørgensen forbi, hvor vi talte

om sundhed, bl.a. den KRAM

undersøgelse der er i gang, Tak

til Flemming, det var rigtig

godt.


Side 6

I kredsen er vi ved at vænne

os til, at vi er blevet mindre.

Kredsen var meget aktiv under

valget, men ellers har vi brug

for at finde vores ben. Hvad har

vi af økonomi, hvad skal kredsen

blande sig i? Det er i kredsregi,

vi kan lave bredere debatmøder.

I maj er der repræsentantskabsmøde

både i kreds og

Region.

Jeg fik en opfordring til at lave

et debatmøde om partiets

overordnede politik på landsplan.

Det var inspireret af, og

måske i opposition til Ritt Bjerregårds

røde skole. Jeg tog

temperaturen på interessen

Aktivitetsplan 2008/09

1. Maj

Den første maj har vi det traditionelle

møde på Birkelundgård.

I år hvor det er helligdag mødes

vi kl. 8,00 – ca. 11,00. i

spiser morgenmad, synger nogle

sange, får en hyggelig snak

og hører taler af Finn Aaberg,

Mogens Lykketoft og hvem der

nu kommer forbi.

Historie og viseaften

D. 26. maj arrangerer vi en aften,

hvor vi skal høre om Albertslunds

historie. Ind i mellem

synger vi selv nogle viser

S-posten

med et indlæg i S-posten, men

var ikke nogen svar. Til gengæld

er der lagt op til et debatmøde,

hvor hele Vestegnen er

inddraget, det finder sted den

29 april i 3F bygningen i Glostrup,

og handler om sundhedssystemet,

med deltagelse af

Vibeke Storm Rasmussen.

P.b.v.

Aage B. Jensen

Formand soc.

Albertslund

og sange. Vi ser frem til en

hyggelig og interessant aften.

Grundlovsdag

Den 5. Juni Mødes vi i Vallensbæk

til den traditionelle grundlovsdag,

der er grill mad og

drikke til billige priser og taler

af bl.a. Nick Hækkerup

Sidst på måneden møder

Vi vil hen ad vejen planlægge

sidst på måneden møder, efter

hvad vi eller andre finder interessant.


S-posten

Besøg i folketinget

Vi vil forsøge at få en aftale

med Mogens Lykketoft, om at

besøge folketinget i løbet af efterår/vinter

Arbejdsgrupperne

Aktiviteterne i de forskellige

grupper er meget uens, nogle

ligger helt stille, medens andre

lever et godt liv, nu hvor vi

nærmer os et kommunalvalg

kan vi måske få de stille med.

Kandidater kommunalvalg

I de næste måneder ind i 2009,

skal vi have kandidaterne på

plads til kommunalvalget i november

2009, vi er startet med

et kandidatudvalg og jeg har

Jakob Storm

Side 7

fået tilsagn fra to nye kandidater

Kreds og region

I kredsen og regionen er der i

maj repræsentantskabsmøder,

det vil i høj grad handle

om opstilling af kandidater til

regionsråds valg og Europa

parlamentsvalg.

Kongres

Kongressen der finder sted i

starten af september, kommer

til at handle om valg af kandidater

og program til E.P. valget.

P.b.v.

Aage B. Jensen

Nye ansigter i bestyrelsen

Leif Neergaard

Britta Jørgensen

Susanne Kassentoft


Side 8

OPSTILLINGSREGLER

FOR SOCIALDEMOKRATIET I ALBERTSLUND

S-posten

1. Lovgrundlag

1.1 Ved opstilling af kandidater til kommunevalget gælder de i love for Socialdemokratiet § 3

og 8 fastsatte bestemmelser.

1.2 Socialdemokratiet i Albertslund opstiller kandidater på én sideordnet liste.

2. Kandidatudvalg

2.1 Det af partiforeningen nedsatte kandidatudvalg kontrollerer opstillingsbetingelserne for de

rettidigt foreslåede kandidater og udarbejder en liste over de opstillede kandidater i alfabetisk

rækkefølge.

2.2 Kandidatudvalget består af 5 medlemmer. Der udpeges endvidere to suppleanter. En kandidat

kan ikke være medlem af kandidatudvalget. Kandidatudvalget vælges på efterårsgeneralforsamlingen

2 år før kommunevalget.

3. Stillere

3.1 En kandidat skal for at kunne opstille have mindst 10 stillere, kandidater til borgmesterposten

dog 15 stillere. For at være stiller skal man være bosiddende i Albertslund, have valgret til

kommunevalget og opfylde partiets almindelige regler for tillidshverv.

3.2 Man kan godt være stiller for mere end én kandidat. En kandidat kan ikke være stiller for

sig selv.

4. Kandidater

4.1 Forslag til kandidater skal være kandidatudvalget i hænde inden udgangen af december

måned året før kommunevalget.

4.2 Kandidaterne kan efter eget ønske komme med kort præsentation på max. én A4-side. Denne

skal afleveres til kandidatudvalget inden 14. januar i det år, hvor kommunevalget finder

sted, og vil derefter blive udsendt med S-Posten.

4.3 Er en kandidat også kandidat til borgmesterposten, skal dette meddeles kandidatudvalget

inden udgangen af december måned året før kommunevalget.

Hvis der er mere end én kandidat til borgmesterposten, foranlediger kandidatudvalget urafstemning

om posten som borgmesterkandidat.

Stemmeberettigede er medlemmer, der bor i kommunen, og opfylder partiets almindelige regler

for tillidshverv. Urafstemningen skal finde sted i februar måned i det år, hvor der er kommunevalg.

4.4 Der afholdes medlemsmøde med præsentation af kandidaterne inden udgangen af februar i

det år, hvor der er kommunevalg.

5. Urafstemning

5.1 Kandidatudvalget foranlediger en urafstemning blandt stemmeberettigede medlemmer

bosat i kommunen inden udgangen af marts måned i det år, hvor der er kommunalvalg. Kandidatudvalget

og de valgte revisorer opgør urafstemningen. Kandidater kan ikke deltage i opgørelsen.

5.2 Urafstemningsresultatet og optællingen offentliggøres snarest muligt i S-Posten.

Vedtaget af generalforsamlingen 21- 04 -2008


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

Dagsordenen så ikke lovende

ud, når man – som jeg – skal

skrive noget, som vil interessere

S-postens læsere, så det var

med håbet om, at der pludselig

opstod en politisk debat, at jeg

satte mig til rette med skriveblokken.

MED TIL NÆSTEN DET HELE

Folketinget vedtager med jæv-

ne mellemrum lovændringer,

Som virker højst besynderlige.:

§ 9. Lederen af dagtilbuddet er

ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre

den pædagogiske læreplan.

Stk. 2.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig

for, at den pædagogiske

læreplan evalueres årligt. Lederen

er i den forbindelse ansvarlig for at

dokumentere, om de valgte pædagogiske

metoder og aktiviteter

opfylder de opstillede mål inden

for temaerne i § 8, stk. 2 og 3.

Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet

vil følge op på resultaterne.

Stk. 3.

Lederen af dagtilbuddet skal inddrage

forældrebestyrelsen i udarbejdelsen,

evalueringen og opfølgningen

af den pædagogiske læreplan.

Set fra sidelinien

Side 9

I daginstitutioner skal der udarbejdes

en pædagogisk læreplan,

som forældrebestyrelserne

hidtil nu har skullet godkende,

men sådan er det ikke længere.

Nu skal forældrene inddrages

i udarbejdelsen, evalueringen

og opfølgningen af planen,

men godkendelsen er altså

forsvundet. Nu bliver demokratiet

indskrænket, men lov er jo

til, for at lov skal holdes, så Albertslund

må ændre sine regler

for bestyrelsesarbejdet i daginstitutioner.

Dog var der enighed om at rette

henvendelse til ministeriet

for at høre, om vi lokalt kan

beslutte, at forældrebestyrelserne

også skal godkende læreplanen.


Side 10

KULTUREL OPRUSTNING PÅ

VESTEGNEN

Med 1 kr. pr. indbygger vil

kommunerne i vestegnssamarbejde

stifte en kulturinvesteringsfond,

der skal fremme nye

kulturelle fyrtårne på Vestegnen.

Det er jo ikke voldsomt

ambitiøst, men dog en start,

som Lars Toft Simonsen sagde.

Det var Peder Ellegaard enig i,

men han syntes så til gengæld,

at vejen frem er, at alle Vestegnskommunerne

blev til én

kommune, det undlod de øvrige

klogeligt i at kommentere !!

IKKE LIGE HER HOS OS….

Albertslund Kommune er med i

dogmesamarbejdet sammen

med andre kommuner, og det

nye dogmedokument sætter

fokus på nye områder: anvendelse

af kemikalier i kommunen

og en ekstra indsats for grønne

indkøb. Det var alle sådan set

enige om, men Peder Ellegaard

ville nu godt have prioriteret

atomkraft, som han fandt ville

være et tigerspring fremad for

et bedre miljø. Han troede dog

alligevel ikke, at hans egne på

Christiansborg ville være med

til at ophæve beslutningen om

nul atomkraft i Danmark.

Venstres Jakob Just Hansen var

ikke afvisende overfor atomkraft,

men et sådant værk skal

i hvert tilfælde ikke ligge i Albertslund.

?

S-posten

Men tag det roligt, der kommer

ikke atomkraft il Albertslund !!

Jeg har valgt at omtale punkter,

der ikke allerede er omtalt i

Albertslund Posten, og dagsordnen

var altså tynd, så…………

Ny fanebærer:

Hans Jensing


S-posten

Af Flemming

Jørgensen

Medlem af

sundheds– og

socialudvalget

April måned var KRAM-måned.

KRAM for Kost, Rygning, Alkohol

og Motion.

Alle albertslundere er blevet

bedt om at deltage i en spørgeskema-undersøgelse,

og dermed

har kommunen og Statens

Institut for Folkesundhed fået

et omfattende materiale til brug

for de kommende års indsats

for at forebygge sygdomme.

Der til kommer, at op mod 900

albertslundere har været igennem

en helbredsundersøgelse

med måling af blodtryk og puls,

vægt, fedtprocent, lungefunktion,

kondition m.v. Undersøgelsen

er både til gavn for den enkelte

deltager og for kommunen

og andre, der skal bruge de

samlede resultater til at tegne

et billede af albertslundernes

sundhedsprofil.

Efter KRAM

Side 11

Vi vil på den måde få meget ny

og nyttig viden, som vi i Kommunalbestyrelsen

kan bruge,

når vi skal igangsætte nye tiltag

for at fremme albertslundernes

sundhed og forebygge

sygdomme. Endelig har de

mange aktivitetstilbud i løbet af

april givet mange muligheder

for at deltage aktivt i sundhedsfremme,

hvad enten det nu er

ved fysiske aktiviteter eller information.

Kommunen overtog opgaven

med sundhedsfremme og forebyggelse,

da amterne blev nedlagt

for godt et år siden. Siden

har Kommunalbestyrelsen vedtaget

en sundhedspolitik, der

fokuserer på forebyggelse og

sundhedsfremme, ikke mindst i

forhold til de typiske livsstilssygdomme

som rygerlunger,

diabetes 2, alkoholmisbrug og

fedme. KRAM-indsatsen er et

første markant resultat af sundhedspolitikken.

Det er desværre klart, at Albertslund

ligger i bund, når det

gælder sundhed. Se blot her:


Side 12

Højeste andel gravide rygere i

amtet

Højeste hyppighed af KOL

(rygerlunger)i amtet

12 % rygere i 9. klasse, og 37

% rygere i kommunen som

helhed

17 % af eleverne i 1. klasse og

23 % af eleverne i 9. klasse

er overvægtige eller på

vej til at blive det

Næsthøjest antal mavetarmkræfttilfælde

i amtet

Flere tilfælde af diabetes end

landsgennemsnittet

Betydeligt flere tilfælde af karsygdomme

i hjerte og hjerne

end landsgennemsnittet

50 % af borgerne klager over

smerter i bevægeapparatet

42 % af elever i 9. klasse dyrker

ikke organiseret idræt

21 % af elever i 9. klasse klager

over rygsmerter

Formentlig 1000 – 2000 borgere

har misbrugsproblemer

10 - 15 % af gravide har brug

for forebyggelse af misbrugsproblemer

S-posten

Særlige sundhedsproblemer

blandt indvandrere

(tænder, diabetes)

Dårligere motorisk og emotionel

udvikling blandt spædbørn

end i de fleste andre

kommuner

Med vedtagelsen af kommunens

budget for 2008 lykkedes

det at finde plads at afsætte

500.000 kr. ekstra til forebyggelse.

I løbet af april skal Sundheds-

og Socialudvalget drøfte,

hvordan disse penge skal anvendes,

så de gør mest gavn.

Skal vi nedsætte deltagerbetalingen

til pensionistidræt og

morgensvømning i det håb, at

flere ældre vil motionere?

Skal pengene bruges til rygestopkurser

og -kampagner, eller

kampagner mod alkoholmisbrug?

Eller skal vi sætte ind for at få

skolebørnene til at røre sig mere?

Meningerne er mange og behovene

store. Samtidig er der ikke

meget viden om, hvad der

faktisk virker.

Det bliver spændende at se forvaltningens

forslag. Min egen

holdning er den, at vi skal give

vores yngste borgere en bedre


S-posten

start på livet. Der er for mange

børn, der fødes som alkoholskadede,

eller af andre grunde

får en dårlig start på livet. Kan

vi redde et barn fra at blive alkohol-skadet

ved at støtte og

Møde om sundhed

Side 13

hjælpe den gravide kvinde ud

af misbruget, giver vi både mor

og barn en bedre tilværelse,

med større mulighed for, at de

kan klare sig selv gennem livet.

Det er der fremtid i.

Hvordan skal vi forholde os og stå sammen i vores nærområde om sundhedspolitikken?

Hvordan undgår vi at blive taberne i Lars Løkkes Cirkus?

Sundhed er en væsentlig del af vores velfærdsmodel. Derfor er det relevant, at

vi diskuterer og slås for en retfærdig dagsorden i og for det sundhedsvæsen, vi

har. Hvad kan vi gøre lokalt?

Hvordan placeres vores nærhospital i Glostrup i forhold til Lars

Løkkes eget valgområde Hillerød?

Hvad gør vi selv for at bevare/udvikle syge- husvæsenet,

og hvad med vores nærhospital Glostrup? Kan vi risikere

at tabe vores sygehusvæsen, - at vi bli- ver taberne?

Hvad betyder det for vort parti, for Vestegnen?

Dette er bare nogle få indfalds- vinkler til et møde, I

hermed inviteres til at deltage i –

tirsdag den 29. april kl. 19.00

i 3F Industri Vest- egnen, Siestavej 7, 2., Glostrup

hvor Vibeke Storm Rasmussen kommer med oplæg om

ulighed i hospitalsindsatsen, og hvor vi arbejder på at

få én af vore socialudvalgsmedlemmer i byrådene og en

folketing- kandidat til at give oplæg om. Og så er der debat.

Mødet er desværre aflyst på

grund af manglende deltagelse

Jeg håber med dette at få jeres forhåndstilkendegivelser om interes-

se/deltagelse, og senere, hvis interessen konstateres, da at få mange tilmeldinger

til dette møde.

Med venlig hilsen

Jesper Petersen

Tlf.: 46 59 20 20, mobil 40 36 41 86,

e-mail: jesper.petersen@3f.dk


Side 14

Af Jette Kammer Jensen

Mantraet lyder: sport og politik

må ikke sammenblandes, men

virkeligheden er en anden, i

hvert tilfælde når det handler

om olympiade i Kina.

At Kina groft tilsidesætter Menneskerettighederne

er kendt for

enhver, og var også kendt, da

man valgte at udpege Beijing til

olympiadeby i 2008.

Opstanden i Tibet og den brutale

undertrykkelse af det tibetanske

folk, er just heller ikke

noget nyhed.

Begge dele var velkendt for den

olympiske komité, da den udpegede

Beijing, måske var nogle

så naive, at de troede på, at

det kinesiske regime i den anledning

ville lette trykket på det

tibetanske folk og komme ud i

demokratisk udgave.

Olympiaden i Kina

S-posten

Kulturministeren vil boykotte –

lad ham dog gøre det, hvem vil

lige opdage det? Statsministeren

taler dunkel tale, men den

er også vanskelig for ham, når

han nu så gerne vil til tops i

den internationale verden.

Og midt i alt dette, så er der en

hel del, der arbejder for at

kronprinsen skal deltage i hele

dette cirkus, men han vil skam

pænt gå uden for døren, hvis

der kommer politik på dagsordnen

!!!

Hykleriet kender åbenbart ingen

grænser.

Man kunne jo også anskue det

på en anden måde: olympiaden

har sat fokus på Kina, på deres

overtrædelser af menneskerettighederne

og deres undertrykkelse

af det tibetanske folk.

Jeg tror ikke et sekund på, at

boykot er vejen frem for Kina,

måske snarere tvært om: de

mange turister til olympiaden

vil påvirke det kinesiske folk,

hvis turisterne vover debatten

med menigmand.

JKJ


S-posten

Fokus på

asylfamilierne

Nyhedsbrev fra Britta Thomsen

Som politiker

oplever man

lidt af hvert.

Benhårde forhandlinger,

møder med alverdenstoppolitikere

og

magtfulde organisationer. Men i

fredags oplevede jeg noget,

som jeg aldrig glemmer. Jeg

var nemlig inviteret med en delegation

fra Europa Parlamentets

retsudvalg på besøg i de

danske asylcentre Sandholmlejren

og Kongelunden. Her fik vi

mulighed for at tale med nogle

af familierne. Mine kolleger -

som altså er garvede politikere

- var rystede og berørte.

Vi mødte blandt andre en enke

på 47 år, som har været i

Sandholm i ti år med sine tre

børn. Hun er syg og tør ikke

rejse hjem til Irak. Ti år! De

mange år i uvished har givet

hele familien alvorlige psykiske

problemer, så de i dag alle får

medicin. Selv den ældste datter

på 20 år kan heller ikke se frem

til en opholdstilladelse. Jeg begriber

ikke, hvordan regeringen

Side 15

kan se sig selv i øjnene med

den asylpolitik. Men det er jo

åbenbart også lige før, at den

ikke kan det. I hvert fald afviste

integrationsminister Birthe

Rønn Hornbech at mødes med

os. Delegationen har allerede

besøgt ni lande, hvor de alle

steder mødtes med ministrene.

Nu håber jeg bare, at hun vil

lytte, når der om nogle måneder

kommer en betænkning fra

parlamentarikerne. Men man

kan jo have sine bange anelser

efter ministerens arrogante opførsel.

Vind på dagsordenen

Her i Bruxelles kom vinden højt

på dagsordenen, da den europæiske

vindindustri afholdt sin

årlige konference i begyndelsen

af måneden. Fokus var, at EU

er afhængig af et betragteligt

bidrag fra vindenergi, hvis vi

skal nå målet om, at 20 procent

af energiforbruget i EU skal

komme fra vedvarende energi i

2020.

Som taler for de op mod 4000

deltagere lagde jeg vægt på, at

vind har udviklet sig til en meget

stærk grøn energikilde, som

er både konkurrencedygtig og

pålidelig. Vind er ikke mere noget,

som idealistiske danskere

satser på, det er en industri,


Side 16

som vil vokse markant i hele

Europa. Det bliver specielt interessant

for danske virksomheder,

som vil få store muligheder

for at eksportere den viden,

som vi allerede har, til mange

af de andre lande. Så vi vil se

mange nye arbejdspladser inden

for energisektoren i fremtiden.

Til kamp mod menneskehandlen

Menneskehandel. Handel med

mennesker. Stop lige op og

tænk over ordene et øjeblik.

Det er desværre ikke bare et

begreb, som vi politikere jonglerer

rundt med - men et reelt

og ekstremt omfattende problem

i Europa og i hele verden.

USA er verdens eneste supermagt

og vores store allierede.

Vi har en stærk interesse i, at

der fra Washington udgår et

politisk og moralsk lederskab –

til gavn for demokrati og menneskerettigheder,konfliktløsning

og bæredygtig udvikling i

denne verden.

S-posten

I langt de fleste tilfælde handler

det om kvinder, som bliver

solgt til prostitution. Den 7.

april afholdt Europas Kvinders

Pris en konference i København

med fokus på netop bekæmpelsen

af menneskehandel. Her

holdt jeg tale om, hvordan vi i

Europa-Parlamentet kæmper

hårdt for at dæmme op for problemet.

Under konferencen fik

den danske filminstruktør Anja

Dalhoff den europæiske kvindepris

2008 for sin indsats imod

kvindehandel Hun har produceret

dokumentarfilmen "Når månen

er sort" om to nigerianske

kvinder, der var ofre for menneskehandel.

Filmen er blandt

andet vist på CNN.

Et fælles idealistisk værdigrundlag!?

Et godt samarbejde med USA

håndteres bedst via stærkere

udenrigspolitisk samarbejde i

Europa. Kun et mere enigt Europa

kan håbe at påvirke supermagtens

kurs.

Den amerikanske præsident

lægger den udenrigspolitiske


S-posten

kurs. Derfor er præsidentens

forståelse for verden og vilje til

reelt makkerskab med Europa

afgørende.

Bill Clinton var nok noget af det

mest positive for Europa, der

kan komme ud af den amerikanske

politiske proces. Derfor

havde bl.a. den danske regering,

jeg i 1990’erne var medlem

af, også et fortræffeligt

samarbejde med Clintons USA.

Nu spejder vi alle frem mod

præsidentvalget i november.

Det kan kun blive meget bedre

igen efter Bush. Der kommer

meget mere omtanke og intelligens,

hvis det bliver McCain.

Men stadig lidt for krigerisk. En

præsident Hillary ville nok byde

på noget af det samme, som vi

godt kunne lide med Bill. Men

allermest spændende og nyt

bliver det, hvis den næste præsident

hedder Obama.

Ét er sikkert. Verden venter

utålmodigt på vagtskiftet i USA

og håber, at Bush og Cheney

ikke får startet nye krige, inden

de forlader scenen.

Danmarks statsminister er en

af de få, der ikke deler denne

utålmodighed. For få uger siden

besøgte han præsidentens private

ranch i Texas. Anders

Fogh Rasmussen kom ved denne

lejlighed med en række ud-

Side 17

sagn, der nok er de mest oprigtige,

der er kommet ud af hans

mund i nyere tid. I mere end 6

år har han med stort held opdyrket

en forestilling om, at

han er en slags omvendt socialdemokrat.

I Crawford, Texas,

med Bush ved sin side, fortalte

han hvad han i virkeligheden

er: En sand neokonservativ.

Bush’s ideologiske ven.

Nogen har tolket Anders Fogh’s

pludselige tilbøjelighed til at

fortælle, hvad han faktisk mener

som en bekræftelse på, at

vi har set ham som borgerlig

statsministerkandidat for sidste

gang. Nu føler han sig endelig

fri til at sige sin mening!

Manden, der uden konkurrence

er dansk politiks mester i at

tilpasse sin politik til målte folkestemninger,

udtalte fra Texas,

at han ikke agter at lade

personlige venskaber afgøre af

meningsmålinger. Han vil ikke

distancere sig fra Bush, selv om

de fleste mennesker i verden

og de fleste vælgere i USA for

længst har gjort det. For her er

ifølge Fogh tale om et personligt

venskab og fælles idealistisk

værdigrundlag. Statsministeren

mener, at der er skabt

et historisk enestående godt

forhold mellem USA og Danmark,

fordi han kommer godt

ud af det med præsident Bush.


Side 18

I Texas uddybede Fogh sin mening

om deres fællesskab bl.a.

med følgende ord:

’Jeg skal ikke lægge skjul på,

at det var forfriskende, da Bush

startede sin demokratidagsorden.

Det synspunkt at verdens

demokratier og verdens frie

samfund skal stå sammen om

at fremme demokrati og menneskerettigheder,

der hvor det

er muligt, det er jo en dagsorden,

jeg er meget optaget

af..’.’Dette er vores fælles udfordring.

Og De hr. præsident

og USA har mere end nogen

anden fremmet denne vision

om frihed og demokrati.

Tillad mig at give Dem min

hyldest for dette

På spørgsmål om Bushregeringensmenneskerettighedskrænkelser

bl.a. på Guantanamo

svarede Fogh, at han her var

kritisk, men også holdt sig for

øje ’at der er noget større, som

jeg synes er vigtigere.’

Det er pinagtigt, at vores statsminister,

der i den grad identificerer

sig med Bush’s værdier

prøver at placere denne amerikanske

præsident positivt på en

dansk demokratidagsorden.

Jeg tror i øvrigt heller ikke, at

en Bush-elskende dansk statsminister

vil have en let gang i

Washington efter januar

S-posten

2009. Men det sidste er måske

mindre vigtigt, hvis han alligevel

har tænkt sig at forlade scenen

samtidig med sin ven i Det

Hvide Hus.

Men mindet om Danmarks alliance

med Bush kan klæbe alligevel

– og det er skidt:

For trods alle de erklærede

målsætninger har demokratiet

ikke vundet sejre, - det står

meget mere skidt til med respekten

for menneskerettighederne,

- en række af de værste

konflikter i verden er uløste eller

skærpede - og der er ikke

sat kurs mod en mere bæredygtig

global udvikling gennem

mere end 7 år med Bush ved .

roret’

Der er mindst ti gode grunde til

som dansker at tage klart afstand

fra Anders Foghs hyldest

af George W. Bush:

LÆS ALLE GRUNDENE på

www.lykketoft.dk -

’Et fælles idealistisk

værdigrundlag’

Jeg tror, at historiens dom både

over Bush og Fogh bliver langt

hårdere end nutidens.

Venlig hilsen Mogens


S-posten

Side 19

Historien om Herstederne/Albertslund

Birkelundgård d. 26. maj kl. 19.30

Kai Hansen fra Lokalhistorisk samling fortæller om Albertslund fra

1100-tallet frem til vore dage. Derefter spiller Per Gustafsson for til

fællessang fra Arbejdersangbogen.

Kom, maj, du søde, milde!

Gør skoven atter grøn,

og lad ved bæk og kilde

violen blomstre skøn.

Hvor ville jeg dog gerne,

at jeg igen den så!

Ak, kære maj, hvor gerne

igen i marken gå.

Om vintren kan man have

vel mangt et tidsfordriv.

Man kan i sneen trave,

å ja, et lystigt liv.

Har leg af mange arter,

især ved juletid,

vel også kanefarter

på landet hid og did.

Glæd dig til en hyggelig aften

Til sangglade og forårskåde læsere !!!!!!!!!

Men når sig lærker svinge

mod sky med lifligt slag,

på engen om at springe

det er en anden sag!

Men nu min kæphest rolig

i krogen hist må stå,

thi uden for vor bolig

man kan for søl ej gå.

Du derfor smukt dig skynde,

kom, kære maj, o kom,

at snart vi kan begynde

på marken vor springom.

Men frem for alt du mange

violer tage med,

og nattergalesange

og kukkeren tag med!


Side 20

Referat af generalforsamlingen

d. 21. april 2008

1. Valg af dirigent: Lars Toft Simonsen blev valgt

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3. Valg af referent: Elisabeth Bentzen blev valgt

S-posten

4. Valg af stemmetællere: Steen Poulsen og Susanne Winther-Nielsen

blev valgt

5. Beretninger:

a. Kommunalpolitisk v/ Finn Aaberg: Budget 2008 blev vedtaget med

et bredt forlig. Finn Aaberg fortalte om en række gode resultater.

Bl.a. går det godt med Masterplan Syd, der er et godt samarbejde

mellem BO-Vest og kommunen og næste skridt er rækkehusene,

som stiller spørgsmålet ”kan det betale sig”.

Dogme 2000 fortsætter godt mellem 7 kommuner om bl.a. miljø.

Albertslund er den første kommune i Danmark, der er blevet miljøcertificeret

og i den forbindelse har byen fået en pris. Albertslundstrategien

er i høring hos borgerne

Birkelundskolen og Holsbjergskolen er sammenlagt til Herstedvester

skole og det giver en bedre økonomi på længere sigt. Det er ambitionen,

at undgå flere skolelukninger. Der arbejdes videre med en skolemadsordning

og det vil blive en entreprenørløsning. Bevillingen

hertil spredes på skolerne i forhold til elevtallet. Der vil i fremtiden

være behov for 3 nye institutionsbyggerier.

Kulmøllen er et nyt tiltag på kulturområdet, som der forventes meget

af.

Der vil være behov for yderligere besparelser på 10 mio. kr. i 2008

på grund af yderligere udgifter fra de gamle amter. Der er et godt

samarbejde mellem Vestegns-kommunerne på områder som kultur,

planlægning og trafik.

Der er foretaget flere tiltag i kommunen til forebyggelse om

sundhed, bl.a. løberuter, overvægtige børn, rygestop-kurser,

sundhedstjek af kommunens personale, Albertslund er med i KRAM-


S-posten

Side 21

projektet, hvor sundhedstilstanden blandt Albertslunds-borgerne undersøges.

Der er et godt samarbejde omkring genoptræning med

Glostrup og Brøndby kommuner.

Indre udfordringer i fremtiden er anlægsudgifter, reparation af center

og boliger, Musikteatret, badesøen, rådhuset, nyt tag på Albo

samt renovering af svømmehallen på Birkelundskolen.

Budget 2009 er gået i gang, der bliver mere og mere statslig styring,

der er masser af udfordringer og visionen er høj kvalitet, men det

kan blive et svært forlig vedr. 2009-budgettet.

Beretningen taget til efterretning

b.: Organisatorisk v/ Aage B. Jensen: Kan læses i S-posten (dette

nummer). Beretningen taget til efterretning

c.: Regnskab: Godkendt.

6. Aktivitetsplan for det kommende år.: Kan læses i S-posten (dette

nummer). Der blev oplyst, at den 31. maj 2008 vil der være et stort

møde om sundhed i Tåstrup. Nærmere om det vil komme i S-posten.

Aktivitetsplanen taget til efterretning.

7. Indkomne forslag:

a: Opstillingsregler til kommunevalg: Godkendt, dog med bemærkning

om, at Kandidatudvalget blev valgt på efterårsgeneralforsamlingen.

Rettes til næste generalforsamling (efteråret 2008).

8. Valg til bestyrelsen: Følgende blev valgt

a.: Næstformand Aase Elkott

b.: 3 bestyrelsesmedlemmer: Britta Jørgensen,

Leif Neergaard

Jakob Storm

c.: 3 suppleanter: Susanne Kassentoft,

Stephen Seidelin

Flemming Holst Larsen

9. Valg af revisorer: Følgende blev valgt

a.: 2 revisorer Astrid Hansen

Jørgen Lind

b.: 2 revisorsuppleanter Jette Blom-Jensen

Joan Stubtoft


Side 22

10. Valg til Kongressen:

Følgende blev valgt

a.: 3 delegerede Aage B. Jensen,

Else Boel

Elmer Jensen

b.: 2 supleanter Elisabeth Bentzen

Steen Poulsen

11. Valg af fanebærer

a.: Fanebærer Hans Jensing blev valgt

b.: Fanebærersuppleant Per Gustafsson blev valgt

S-posten

12. Valg til AOF:

a: Bestyrelsesmedlem Steen Poulsen blev valgt

b:Repræsentskabsmedlem Elisabeth Bentzen blev valgt

13. Eventuelt: Intet at berette.

22. april 2008

Elisabeth Bentzen

Referent

Af Ove Fich

Ordet bruges nærmest som et

skræmmeord. Nogle danskere

flytter børn fra institutioner og

skoler, når de får opfattelsen

af, at der er mange tosprogede.

Det er egentlig ironisk, for vi vil

gerne have, at alle unge danskere

bliver tosprogede, nemlig

i dansk og engelsk.

Så det handler nok ikke om to

sprog, men om hvilke. Og her

Tosproget !!!!!

er tyrkisk, pakistansk og somalisk

ikke velsete. Det er nok

mere kulturen. Men argumenterne

mod et multikulturelt

samfund kan godt forstumme.

Det findes allerede mange steder

i Danmark og heldigvis med

stort udbytte.

Jeg boede selv i en periode på

ydre Nørrebro, og der levede vi

ikke blot i fordragelighed med

hinanden, men det gav også

megen inspiration i dagligdagen.


S-posten

Tosprogede er ikke et problem,

men en ressource. Jeg besøgte

for nogle år siden et firma i

Roskilde, som var en blanding

af alle mulige sprog og etniske

oprindelser. Det rådgav firmaer

og offentlige institutioner, der

ville lave projekter i andre lande

og kunne dermed forhindre,

at de begik fundamentale fejl

på grund af ukendskab.

Hvis vi specielt ser på Tyrkiet,

så trives der ufattelige fordomme.

Det er ikke et fattigt bondesamfund

– jo enkelte steder

– men det er et topmoderne

industrisamfund, som bygger

fremragende produkter, bl. a.

fly. Tag blot til Istanbul og se

det med egne øjne.

Samtidig har det en høj kultur.

Jeg har sommetider mødtes

med tyrkiske veluddannede

mennesker, og det kræver meget

at kunne følge med dem i

kulturdiskussioner.

Men også i Danmark bør vi se

langt mere nuanceret på andre

etniske grupper og på deres

indsats i det danske samfund.

Jeg sad for nylig og talte med

en yngre tyrker og spurgte ham

naturligvis, hvor han kom fra.

Svaret var: ”Jeg er fra Danmark.

Jeg er født her. Jeg er

opvokset her. Dansk er mit mo-

Side 23

dersmål. Jeg har et meget fint

job her og skal til at videreuddanne

mig”.

Alligevel føler han den skjulte

diskrimination. F.eks. bliver han

altid undersøgt i Københavns

lufthavn på grund af hudfarven.

Og f.eks. blev hans ønske om

dansk borgerskab afvist, fordi

han havde en skattegæld på

5000 kr. Hvor mange danskere

har ikke det?

Grundlæggende er det min opfattelse,

at de fleste af anden

etnisk oprindelse end dansk

ikke ønsker at blive betragtet

som svage borgere.

Det ønsker ligeværd, og det

skal de have. De er lige så gode

som os, der i generationer har

boet i Danmark.

Og personligt vil jeg hellere

være sammen med fornuftige

mennesker af tyrkisk oprindelse

end med nogle af de intolerante

i Dansk Folkeparti.


Side 24

Grundlovsarrangement

i Vallensbæk

d. 5. juni 2008

på Højrupgård, Højrupgårdsvej 1

12.00 Åbning ved husorkestret Henning Munk og Plumperne

12.20 Tale ved MF Nick Hækkerup (S)

12.30 Henning Munk og Plumperne

S-posten

13.10 Tale ved beboerformand Muhammed Aslam, Mjølnerparken, Nørrebro

13.20 Henning Munk og Plumperne

13.50 Tale ved forbundsformand Henning Pedersen, BUPL

14.00 Henning Munk og Plumperne…

I de første to timer vil det være muligt at købe mad fra grillen med salat m.v.

Vin og fadøl til favorable priser.

Gratis kaffe og en småkage.


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 25


Side 26

KALENDER:

Maj

1. 1. maj fest, Birkelundgård, kl. 8.

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21 Deadline for S-Posten

26. Sidst på måneden møde. Birkelundgård kl. 19.30

27 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

Juni

5. Grundlovsmøde, Højrupgård, Vallensbæk, kl. 12.00

7. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

12. Børnepolitisk gruppe, tid og sted følger

16 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

16 Deadline for S-Posten

F E R I E

Juli

1. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

August

12. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

18 Deadline for S-Posten

26 S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 17.30

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 27

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Jakob Storm

Robinievej 102

43 42 74 74

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Leif Neergaard

Galgebak Over 7-1 B

Tlf.: 43 62 23 97

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Suppleanter: Susanne Kassentoft

Blokland 90 1. tv

Tlf.: 20 95 07 29

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@afd5.dk

E-mail:

jakob@jsn.dk

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

Leif.neergaard@gmail.com

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail

Susanne@partikontoret.dk

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines