UU-medarbejder-vejledning - Optagelse.dk

optagelse.dk

UU-medarbejder-vejledning - Optagelse.dk

Brugervejledning

Optagelse.dk

Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

18. marts 2013


1 INDLEDNING .................................................................................................................................. 4

1.1 MÅLGRUPPE ................................................................................................................................... 4

1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK? ............................................................................ 4

1.3 VIGTIGE BEGREBER ........................................................................................................................... 4

1.4 VEDR. OPTAGELSE.DK 2013 .............................................................................................................. 5

1.4.1 Validering på antal af uddannelsesønsker i forbindelse med gymnasiale ønsker .................. 5

1.4.2 Journalnummer er væk ........................................................................................................... 5

1.4.3 NemID ..................................................................................................................................... 5

1.5 BEMÆRKNINGSFELT .......................................................................................................................... 5

2 INTRODUKTION ............................................................................................................................. 6

2.1 OPMÆRKSOMHEDSLISTEN .................................................................................................................. 6

2.2 INFORMATIONER PÅ OPMÆRKSOMHEDSLISTEN ...................................................................................... 8

2.3 FILTRERING AF UDDANNELSESPLANERNE ............................................................................................. 10

2.4 OVERSIGT OVER ARBEJDSGANGENE .................................................................................................... 12

2.5 VURDERING AF UU ........................................................................................................................ 13

3 ELEVEN ER UDDANNELSESPARAT ................................................................................................ 14

4 ELEVEN ER IKKE UDDANNELSESPARAT ......................................................................................... 17

4.1 VURDERING OG AFSENDELSE TIL UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING (UPV) ........................................... 17

4.2 ELEVEN KOMMER RETUR FRA UPV-AFHOLDER ..................................................................................... 21

4.2.1 Eleven er vurderet uddannelsesparat ................................................................................... 22

4.2.2 Eleven er vurderet ikke uddannelsesparat ............................................................................ 24

4.2.2.1 Eleven har prioriteret et uddannelsesønske, som eleven kan starte på .................................... 24

4.2.2.2 Eleven har ikke prioriteret et uddannelsesønske, som eleven kan starte på. ............................ 31

4.2.2.3 Eleven har prioriteret en pladsbegrænset EUD .......................................................................... 38

5 ANSØGNINGER ............................................................................................................................ 39

5.1 ANSØGNINGER GENERELT ................................................................................................................ 39

5.2 FANEBLADET UU-CENTER ................................................................................................................ 41


1 Indledning

1.1 Målgruppe

1.1 Målgruppe

Denne vejledning er rettet mod medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og

handler om UU-medarbejderens opgaver i perioden fra den 1. marts til den 1. maj. Du kan læse

om vejlederens opgaver i perioden op til den 1. marts i vejledervejledningen.

UU-medarbejderen er den person hos UU, der foretager den videre behandling af elever, der i

første omgang er vurderet ikke uddannelsesparat af en vejleder, og hvor forældremyndighedsindehaveren

ønsker vejledervurderingen prøvet.

Mange UU-medarbejdere er også vejledere for en eller flere af de skoler, som UU har vejledningsopgaven

for. Som vejleder er UU-medarbejderen den person, der i samarbejde med eleven

udarbejder elevens uddannelsesplan og som i første omgang vurderer elevens uddannelsesparathed.

Når forældremyndighedsindehaveren har underskrevet uddannelsesplanen, sender

vejlederen uddannelsesplanen enten til den modtagende institution, hvis eleven er vurderet

uddannelsesparat eller til UU-center i elevens hjemkommune til videre behandling, hvis

eleven er vurderet ikke uddannelsesparat. Denne vejledning beskriver de opgaver, der er i forhold

til de elever, der i første omgang er vurderet ikke uddannelsesparat af vejlederen.

1.2 Hvilke rettigheder skal jeg have i Optagelse.dk?

De forskellige medarbejdertyper har forskellige rettigheder, der styrer, hvad de kan på Optagelse.dk.

For at kunne arbejde som UU-medarbejder i perioden efter 1. marts anbefales det, at

du har mindst en af rettighederne:

Vejleder: Med rettigheden vejleder kan du underskrive og sende elevernes uddannelsesplaner.

Hvis du er vejleder på et UU-center, kan du derudover sende uddannelsesplaner

til uddannelsesparathedsvurdering hos de modtagende institutioner.

Modtager: Med rettigheden modtager kan du afhente ansøgninger. Hvis du er modtager

på et UU-center, så kan du sende uddannelsesplaner til uddannelsesparathedsvurdering

hos en modtagende institution. Hvis du er modtager på en ungdomsuddannelse,

kan du svare på uddannelsesparathedsvurderinger.

Du kan læse mere om, hvordan du får disse rettigheder i vores brugeradministratorvejledning.

I denne vejledning vil en medarbejder, der kan foretage den yderligere afklaring blive kaldt for

UU-medarbejder, men kan både have rollen vejleder og modtager.

1.3 Vigtige begreber

Uddannelsesplan

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet

en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Begrebet uddannelsesplan bliver også

brugt om det samlede ansøgningsskema, som UU eller frie skoler og privatskoler har ansvaret

for at sende til det uddannelsessted, som eleven har valgt som sin 1. prioritet.

4 © UNI•C, 18. marts 2013


1.4 Vedr. Optagelse.dk 2013

Uddannelsesparathed er et spørgsmål, om eleven er klar til den ungdomsuddannelse, som

eleven har valgt. Når en elev forlader 9. eller 10. klasse, skal det vurderes, om vedkommende

har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal til for at påbegynde og gennemføre

en ungdomsuddannelse, hvis eleven søger optagelse på en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse

(EUD). Se også Klar, parat, uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er en vurdering af elevens uddannelsesparathed. I første

omgang foretages denne vurdering af vejlederen. Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat

og forældrene ønsker vejledervurderingen prøvet, sendes uddannelsesplanen til vurdering

hos UU i elevens hjemkommune, som foretager en ny vurdering og evt. sender uddannelsesplanen

til vurdering hos en modtagende institution for at få en endelig vurdering. Det er

den modtagende institution, der skal vurdere endeligt, om eleven er uddannelsesparat eller ikke

uddannelsesparat, og denne vil i vejledningen blive betegnet som UPV afholder.

HUSK: Uddannelsesplanen kan ikke afsendes, før spørgsmålet om uddannelsesparathed er

færdigvurderet.

1.4 Vedr. Optagelse.dk 2013

1.4.1 Validering på antal af uddannelsesønsker i forbindelse med gymnasiale

ønsker

Hvis eleven tilføjer et gymnasialt ønske, skal eleven som udgangspunkt have tre uddannelsesønsker.

Der kan være afvigelser herfra i særlige tilfælde, men du kan læse mere i aftalen om

klassekvotienten i gymnasiet.

1.4.2 Journalnummer er væk

Tidligere blev eleverne, når de valgte en 10. klasse med begrænset plads, spurgt, om de havde

en skriftlig aftale og bedt om et journalnummer. Nu bliver de kun spurgt, om de har en aftale.

Eleverne skal dermed ikke mere angive et journalnummer.

1.4.3 NemID

Den digitale medarbejdersignatur er ved at blive udfaset og erstattes af NemID medarbejdersignatur.

Her er der to muligheder. Du kan som medarbejder få NemID medarbejdersignatur

med nøglekort og NemID medarbejdersignatur, der installeres på computeren. Du skal være

opmærksom på, at hvis I vælger løsningen med nøglekort, skal der bruges mellem en og to koder

på kortet for hver elev. Én kode når uddannelsesplanen låses til forældre, og én når uddannelsesplanen

sendes af sted.Hvis du sender flere uddannelsesplaner på en gang, koster det dog

kun én kode. Du kan læse mere om de nye NemID medarbejdersignaturer hos nets.

1.5 Bemærkningsfelt

Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt

Bemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på ifm. oprettelsesaktiviteten.

5 © UNI•C, 18. marts 2013


2 Introduktion

2.1 Opmærksomhedslisten

2.1 Opmærksomhedslisten

For elever, der er vurderet ikke uddannelsesparat, og hvor forældrene ønsker vejledervurderingen

prøvet, kommer deres uddannelsesplan frem på opmærksomhedslisten hos UU i elevens

hjemkommune.

På opmærksomhedslisten kommer uddannelsesplaner både fra de skoler, hvor en UUmedarbejder

er vejleder og fra frie skoler og privatskoler. Uddannelsesplaner for elever, der i

første omgang er vurderet ikke uddannelsesparate, bliver sendt til UU i elevens hjemkommune.

Der kan derfor være elever fra skoler, der ikke ligger i kommunen, men de er på listen, fordi

eleven er hjemmehørende i kommunen. Ligeledes kan der mangle elever fra de skoler, der

er tilknyttet UU, fordi eleverne bor i en anden kommune.

trin 1 Login fra http://www.optagelse.dk/medarbejder.html.

trin 2 Vælg institution

Tryk pil nedad

Markér UU-centret.

Bemærk

Behandlingen af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparat, kan ikke foretages

fra elevoversigten på den enkelte skole, men skal varetages fra opmærksomhedslisten

hos UU-centret.

6 © UNI•C, 18. marts 2013


trin 3 For at komme ind på opmærksomhedslisten, skal du trykke på knappen Opmærksomhedsliste:

trin 4 Nu er du inde på Opmærksomhedslisten:

7 © UNI•C, 18. marts 2013

0


2.2 Informationer på Opmærksomhedslisten

Vurdering

2.2 Informationer på Opmærksomhedslisten

I feltet vurdering vises en boks per uddannelsesønske. Boksene er farvekodet:

GYM og EUD

Rød for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke uddannelsesparat

Grøn for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat

Gul for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat til Erhvervsuddannelse

med adgangsbegrænsning. (Disse elever er kun på opmærksomhedslisten,

hvis de er vurderet ikke uddannelsesparat til den højeste prioritet, der ikke er adgangsbegrænset.)

I felterne GYM og EUD vises der en farvet boks for hver af de to typer uddannelser.

CPR

Rød boks, hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat

Grøn boks, hvis eleven er vurderet uddannelsesparat

En ”-”, hvis eleven ikke har valgt et ønske under enten GYM eller EUD

I feltet CPR står elevens CPR-nummer, som er et link, der linker ind til fanen parathedsvurdering

i elevens uddannelsesplan.

8 © UNI•C, 18. marts 2013


Navn, Afgivende institution og Klasse

2.2 Informationer på Opmærksomhedslisten

Her er elevens navn, navnet på skolen eleven kommer fra samt elevens klassetrin angivet.

Status

Status fortæller, hvor langt uddannelsesplanen er kommet i sin behandling. Generelt gælder

det, at er ikonet en person ud for statussen, er det en UU-medarbejder, der skal foretage en

handling. Er ikonet et hus ud for statussen, er det den modtagende institution, der skal foretage

en handling.

Status kan være:

Afventer 1. handling – eleven er vurderet ikke uddannelsesparat af sin vejleder, men

er endnu ikke blevet behandlet af en UU-medarbejder.

Afventer afsendelse til UPV-afholder – eleven er vurderet ikke uddannelsesparat og

venter på at beskeden om en UPV sendes til en modtagende institution.

Afventer UPV-afholdelse – eleven er endnu ikke blevet vurderet af modtagende institution.

Afventer afsendelse til UU-center – modtagende institution har vurderet eleven, men

ikke sendt vurderingen tilbage til UU-center, så det er ikke sikkert, vurderingen er endelig,

eller der kan mangle kommentarer.

Afventer godkendelse – eleven er færdig med vurdering hos modtagende institution

og venter på, at uddannelsesplanen bliver sendt.

Færdig – når elevens uddannelsesplan er sendt. Næste gang opmærksomhedslisten

opdateres, er uddannelsesplanen ikke længere tilgængelig fra Opmærksomhedslisten.

9 © UNI•C, 18. marts 2013


Sidst opdateret

Viser den dato, hvor uddannelsesplanen sidst er opdateret.

PDF

2.3 Filtrering af uddannelsesplanerne

Her kan uddannelsesplanen udskrives i PDF-format ved at klikke på printer-ikonet. I den forbindelse

skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at udskrive alle uddannelsesplaner

på opmærksomhedslisten på én gang eller eksportere dem til et andet system.

2.3 Filtrering af uddannelsesplanerne

Det er muligt at filtrere og søge i uddannelsesplanerne på opmærksomhedslisten.

CPR-nummer

Hvis du angiver elevens CPR-nummer og klikker på knappen Filtrér. Du får kun vist eleven med

dette CPR-nummer, hvis eleven er på Opmærksomhedslisten.

10 © UNI•C, 18. marts 2013


Status

2.3 Filtrering af uddannelsesplanerne

Her kan du filtrere på de statusser, der er uddannelsesplaner på – det vil sige, at du ikke nødvendigvis

kan se alle statusser. Hvis ikke du kan se en status, er det fordi, der ikke er uddannelsesplaner

med denne status. Du vælger den ønskede status og klikker på knappen Filtrér.

Afgivende institution

Her kan du filtrere på de skoler, der er uddannelsesplaner fra – det vil sige, at du ikke nødvendigvis

kan se alle skoler i kommunen. Hvis ikke du kan se en skole, er det fordi, der ikke er uddannelsesplaner

fra denne skole. Du vælger den ønskede skole og klikker på knappen Filtrér.

Klasse

Her kan du filtrere på klassetrinet, eleverne går på – du kan altså vælge mellem 9. og 10. klassetrin.

Du vælger det ønskede klassetrin og klikker på knappen Filtrér.

11 © UNI•C, 18. marts 2013


UU-Center-medarbejder

2.4 Oversigt over arbejdsgangene

Her kan du filtrere på hvilken UU-medarbejder, der har foretaget parathedsvurderingen. Du

kan vælge mellem alle medarbejdere der er oprettet på UU i Optagelse.dk. Du kan som medarbejder

for eksempel vælge dig selv og så få vist de uddannelsesplaner, som du selv har lavet

parathedsvurderingen på. Du vælger den relevante UU-medarbejder og klikker på knappen Filtrér.

2.4 Oversigt over arbejdsgangene

I nedenstående figur kan du se flowet for eleverne efter, de er vurderet ikke uddannelsesparate

af vejleder.

Kan eleven vurderes uddannelsesparat af UU

– evt. med støtteforanstaltninger

NEJ

Eleven skal til uddannelsesparathedsvurdering (UPV) på et modtagende

uddannelsessted. Læs mere i afsnit 4.

Når eleven kommer tilbage fra UPV, er spørgsmålet, om eleven

er vurderet uddannelsesparat.

Eleven er uddannelsesparat

Afsend uddannelsesplanen til

uddannelsesstedet. Læs mere

i afsnit 4.2.1

Eleven er ikke uddannelsesparat

Elevens uddannelsesønsker laves

om i samarbejde med elev og

forældre.

Forældrene underskriver igen

uddannelsesplanen.

Herefter afsendes uddannelsesplanen

til uddannelsesstedet.

Læs mere i afsnit 4.2.2

12 © UNI•C, 18. marts 2013

JA

Afsend uddannelsesplanen

til uddannelsesstedet.

Læs mere i afsnit 3


2.5 Vurdering af UU

2.5 Vurdering af UU

Det første, der skal ske, er, at UU skal vurdere, om eleven er uddannelsesparat eller ej.

trin 1 Først finder du den elev, som du skal vurdere, som beskrevet ovenfor. Når du har

fundet eleven, klikker du på CPR-nummeret.

trin 2 Så kommer du direkte ind på fanen Parathedsvurdering. Nu kan du foretage vurderingen

for UU ved at vælge den mulighed, der er aktuel. Det vil sige Ikke parat, hvis

eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, og Parat, hvis eleven er vurderet uddannelsesparat.

Bemærk

Hvis eleven i forvejen er vurderet ikke uddannelsesparat, vil UU-vurderingen også

som udgangspunkt være ikke uddannelsesparat. Er eleven ikke vurderet af UU, vil

der ikke være nogen vurdering. (Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat af UU,

så vil eleven ikke være på opmærksomhedslisten)

13 © UNI•C, 18. marts 2013


3 Eleven er uddannelsesparat

2.5 Vurdering af UU

Der kan være mange grunde til, at en elev vurderes ikke uddannelsesparat. Det kan være, at

eleven ikke har de sociale eller faglige forudsætninger for at starte. Du kan læse mere om uddannelsesparathed

i Klar, parat, uddannelse.

Der kan også være grunde til, at eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, som UUmedarbejderen

kan vurdere anderledes end vejlederen. Så kan UU-medarbejderen gå ind og

vurdere uddannelsesparat. I disse tilfælde skal eleven så ikke til UPV hos en modtagende institution.

trin 1 Først finder du den elev, som du skal vurdere. Du kan læse mere om mulighederne

for at søge og filtrere på opmærksomhedslisten i afsnit 2. Når du har fundet eleven,

klikker du på CPR-nummeret.

trin 2 Inde på fanen Parathedsvurdering, foretager du din vurdering – i dette tilfælde at

eleven er uddannelsesparat. Når du vurdere eleven uddannelsesparat, bliver der

ikke krævet du skriver en kommentar.

Du har også mulighed for at angive, at eleven har fået bevilget støtte i overgangen

til ungdomsuddannelsen.

Du har muligheden for at skrive en kommentar ved at bruge kommentarfeltet.

Husk at klikke på knappen Tilføj kommentar, når du har skrevet din kommentar.

14 © UNI•C, 18. marts 2013


2.5 Vurdering af UU

trin 3 Når eleven er vurderet uddannelsesparat, skal du skifte til fanen Underskrifter og

bilag.

trin 4 Nu er du på fanen, hvor du kan underskrive (Signér) elevens uddannelsesplan. Klik

på Signér.

trin 5 Så kommer der et vindue op, hvor du skal underskrive med dit NemID til erhverv eller

Digitale Medarbejdersignatur, som du er logget på med.

15 © UNI•C, 18. marts 2013


2.5 Vurdering af UU

trin 6 Nu er elevens uddannelsesplan sendt til det uddannelsessted, der er elevens første

prioritet. Eleven vises ikke længere på opmærksomhedslisten, når den opdateres

næste gang.

16 © UNI•C, 18. marts 2013


4.1 Vurdering og afsendelse til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

4 Eleven er ikke uddannelsesparat

4.1 Vurdering og afsendelse til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat af vejleder, og UU-medarbejderen er enig, skal

eleven vurderes ikke uddannelsesparat, og eleven skal vurderes af modtagende institution,

hvis eleven eller forældre ønsker vejleders vurdering prøvet.

Når eleven skal parathedsvurderes af et uddannelsessted, sendes besked til den institution,

som skal vurdere, om eleven er uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat. Som udgangspunkt

vil der være valgt elevens førsteprioritet i den gruppe af uddannelser, der er tale om

(gymnasial eller EUD). Men hvis eleven fx er på efterskole i en anden by eller bor i en anden del

af landet end der, hvor eleven har søgt, kan den vurderende institution ændres.

Nedenstående procedure gælder for gymnasial uddannelse eller EUD.

Er eleven vurderet ikke uddannelsesparat til begge dele, skal eleven sendes til UPV-afholdelse

på begge dele.

trin 1 Først finder du den elev, som du skal vurdere. Du kan læse mere om mulighederne

for at søge og filtrere på opmærksomhedslisten i afsnit 2. Når du har fundet eleven,

klikker du på CPR-nummeret.

trin 2 På fanen Parathedsvurdering foretager du din vurdering – i dette tilfælde at eleven

er ikke uddannelsesparat.

17 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

4.1 Vurdering og afsendelse til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Når du vurderer eleven ikke parat, bliver der krævet, at du skriver en kommentar.

Denne kommentar kan ikke senere slettes.

Hvis eleven i forvejen er vurderet ikke uddannelsesparat, vil UU-vurderingen også

som udgangspunkt stå til ikke uddannelsesparat. Er det tilfældet, bliver man ikke

bedt om en ny kommentar.

trin 3 Nu skal eleven sendes til UPV. Dette gøres ved at klikke på knappen Send til.

Bemærk

Under Vurderende institution står den institution, du sender eleven til UPV på.

Hvis eleven har søgt ind på en institution, der er en underafdeling af en større institution

sendes eleven til hovedinstitutionen, derfor kan selve vurderingen godt foregå

på underafdelingen.

Uddannelsesplanerne skal være sendt til UPV-afholder senest 15. marts. Hvis eleven

er vurderet ikke uddannelsesparat til både de gymnasiale uddannelser og EUD,

skal eleven sendes til parathedsvurdering på begge dele inden den 15. marts.

18 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

4.1 Vurdering og afsendelse til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Det er muligt at ændre, hvilken institution eleven sendes til UPV på. Du kan vælge

mellem alle skoler i landet. Det gøres ved at klikke på knappen Skift:

Så kommer der et vindue op, hvor du kan søge en anden institution frem. Du kan

vælge typen af institutioner. I forbindelse med UPV er det relevant at vælge Ungdomsuddannelse.

Herefter kan du vælge typen af ungdomsuddannelse eller søge

på institutionens navn.

Når du har fundet den rigtige institution, kommer den frem under Søgeresultat.

Her klikker du på navnet, institutionens oplysninger kommer frem nederst i vinduet,

og du har valgt institutionen og kan trykke ok.

19 © UNI•C, 18. marts 2013


4.1 Vurdering og afsendelse til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Så er institutionen skiftet:

trin 4 Nu er eleven sendt til UPV, og du skal afvente den vurderende institutions vurdering.

På opmæksomhedslisten ser det sådan ud. Læg mærke til, at ikonet er et hus, hvilket

betyder, den ikke afventer UU.

20 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Det er muligt at trække uddannelsesplanen tilbage og således fjerne eleven fra den

modtagende institutions opmærksomhedsliste. Det kan fx være, hvis du vil ændre

institution, der skal foretage vurderingen, eller eleven fortryder og vil vælge andre

prioriteter. Beskeden om, at eleven skal til UPV på en institution, skal være afsendt

til institutionen senest 15. marts.

Det gøres ved at klikke på Træk UPV tilbage.

Du bliver så spurgt, om du er sikker på, du vil trække den tilbage. Er du sikker, klikker

du på Ja, ønsker du ikke at trække den tilbage, klikker du på Nej. Du skal samtidig

huske at informere institutionen, da de kan være gået i gang med at behandle

eleven også før 15. marts.

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Senest 30. marts skal UPV være udført og sendt tilbage til UU af de modtagende institutioner

for de elever, der har søgt EUD med adgangsbegrænsning, også selvom det ikke er de uddannelsesønsker,

som eleven skal parathedsvurderes på. Senest 15. april skal det samme være

sket, hvor eleven har prioriteret gymnasiale uddannelser eller andre EUD.

Der er to muligheder: Enten har UPV-afholdende institution vurderet eleven uddannelsesparat

eller ikke uddannelsesparat. De to scenarier behandles separat i nedenstående afsnit.

21 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2.1 Eleven er vurderet uddannelsesparat

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 1 Når eleven er kommet tilbage fra UPV ændres status for uddannelsesplanen til Afventer

godkendelse.

I dette tilfælde er eleven uddannelsesparat, og boksene under vurdering og GYM er

blevet grønne.

trin 2 Du klikker på elevens CPR-nummer og kommer ind på fanen Parathedsvurdering.

Her kan du læse en evt. kommentar fra institutionen, men når eleven er vurderet

uddannelsesparat, skal skolen ikke angive en grund.

trin 3 Du skal skifte til fanen Underskrifter og bilag.

22 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 4 Nu er du på fanen, hvor du kan underskrive (Signér) elevens uddannelsesplan. Klik

på Signér.

trin 5 Så kommer der et vindue op, hvor du skal underskrive med dit NemID til erhverv eller

Digitale Medarbejdersignatur, som du er logget på med.

23 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 6 Nu er elevens uddannelsesplan sendt til det uddannelsessted, der er elevens første

prioritet. Eleven vises ikke længere på opmærksomhedslisten, når den opdateres

næste gang.

4.2.2 Eleven er vurderet ikke uddannelsesparat

Hvis eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, er der igen to situationer, nemlig at eleven har

et uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat eller ikke skal vurderes, eller

at eleven ikke har et sådant ønske. Dette beskrives i nedenstående. Ligeledes berøres tilfældet,

når elevens første prioritet er en pladsbegrænset EUD.

4.2.2.1 Eleven har prioriteret et uddannelsesønske, som eleven kan starte på

Hvis eleven har en sikker prioritet på sin uddannelsesplan (dermed menes en prioritet, eleven

umiddelbart kan starte på), så skal denne eller de prioriteter op som de første prioriteringer på

elevens uddannelsesplan.

trin 1 Når eleven er kommet tilbage fra UPV, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer

godkendelse.

Eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, så boksene er stadig røde.

24 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 2 Du klikker på elevens CPR-nummer og kommer ind på fanen Parathedsvurdering.

Her kan du læse en kommentar fra institutionen, om hvorfor eleven er vurderet ikke

uddannelsesparat, da institutionen skal skrive en kommentar, når de vurderer

eleven ikke uddannelsesparat.

trin 3 Nu skal der foretages en ændring af uddannelsesønskerne, således at elevens uddannelsesplan

kan afsendes. Eleven kan ikke selv logge på og ændre sine prioriteringer,

men det kan du som UU-medarbejder.

Bemærk

Du skifter til fanen Uddannelsesønsker:

Det er først, når eleven kommer tilbage med en UPV-vurdering, som siger, at eleven

er ikke uddannelsesparat, du som UU-medarbejder (på elevens vegne) kan rette

i elevens prioriteringer.

Eleven kan ikke selv på dette stadie ændre sine prioriteringer eller ændre i grundlaget

med mindre uddannelsesplanen låses helt op. Du kan læse, hvordan du låser en

uddannelsesplan op i vejledervejledningen Hvis uddannelsesplanen låses helt op,

kræver det dog, at alle skal ind underskrive igen. Anbefalingen er derfor, at du som

UU-medarbejder med ansøgers og forældres samtykke ændrer elevens uddannelsesønsker.

25 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 4 Nu er du inde på siden med uddannelsesønsker. Her sletter du de ønsker, som eleven

er vurderet ikke uddannelsesparat til.

trin 5 Dette gøres ved at markere uddannelsesønsket, som du ønsker at slette. Vær opmærksom

på, at du starter med at have valgt ønsket med den laveste prioritet, når

du kommer ind på siden.

Her efter kommer ikonerne til at slette og ændre i prioriteringerne frem. Du sletter

ønsket ved at klikke på skraldespanden ud for det uddannelsesønske, du ønsker at

slette.

26 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Ændringer i prioritering, det vil sige uanset, om du sletter et uddannelsesønske eller

ændrer i prioriteringsrækkefølgen, vil fjerne forældrenes underskrift. Dette bliver

du advaret om. Hvis du ønsker at fortsætte, klikker du på Ja ellers klikker du på

Nej.

Hvis du klikker ja forsvinder uddannelsesønsket.

Dette gentages indtil uddannelsesønsket, som eleven er parat til, har 1. prioritet.

Advarslen om at fjerne forældrenes underskrift kommer kun første gang, du foretager

en ændring.

Nu har du kun uddannelsesønsker tilbage, som eleven er parat til, og uddannelsesplanen

er klar til forældreunderskrift og afsendelse.

Hvis ikke du ønsker at slette de uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke

uddannelsesparat, kan du også ændre i prioriteringen, så det uddannelsesønske,

som eleven kan starte på, har 1. prioritet.

27 © UNI•C, 18. marts 2013


trin 6 Du skal skifte til fanen Underskrifter og bilag.

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 7 Nu er du på fanen, hvor du kan underskrive (Signér) elevens uddannelsesplan. Her

er forældrenes underskrift væk.

Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene ind og underskrive med deres NemID

igen, eller du skal printe uddannelsesplanen.Forældrene skal skrive under på

denne, og du kan underskrive for dem ved at sætte flueben på denne side.

28 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 8 Når forældrene har underskrevet, skal du som UU-medarbejder ind og underskrive.

Det gør du ved at klikke på knappen Signér

trin 9 Så kommer der et vindue op, hvor du skal underskrive med dit NemID til erhverv eller

Digitale Medarbejdersignatur, som du er logget på med.

29 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 10 Nu er elevens uddannelsesplan sendt til det uddannelsessted, der er elevens nye 1.

prioritet. Eleven forsvinder fra opmærksomhedslisten, når den opdateres næste

gang.

30 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

4.2.2.2 Eleven har ikke prioriteret et uddannelsesønske, som eleven kan starte på.

Hvis eleven ikke har en sikker prioritet på sin ansøgning og kun har prioriteret uddannelser,

som eleven er vurderet ikke uddannelsesparat til, skal UU-medarbejderen tilføje et nyt uddannelsesønske,

hvor eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller hvor eleven ikke behøver en

parathedsvurdering. Det er for eksempel 10. klasse eller anden aktivitet.

trin 1 Når eleven er kommet tilbage fra UPV, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer

godkendelse.

Eleven er vurderet ikke uddannelsesparat, så boksene er stadig røde.

trin 2 Du klikker på elevens CPR-nummer og kommer ind på fanen Parathedsvurdering.

Her kan du læse en kommentar fra institutionen, om hvorfor eleven er vurderet ikke

uddannelsesparat, da institutionen skal skrive en kommentar, når de vurderer

eleven ikke uddannelsesparat.

31 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 3 Nu skal der foretages en ændring af uddannelsesønskerne, således at elevens uddannelsesplan

kan afsendes. Eleven kan ikke selv logge på og ændre sine prioriteringer,

men det kan du som UU-medarbejder.

Bemærk

Du skifter til fanen Uddannelsesønsker:

Det er først, når eleven kommer tilbage med en UPV-vurdering, som siger eleven er

ikke uddannelsesparat, du som UU-medarbejder kan rette i elevens prioriteringer.

Eleven kan ikke selv på dette stadie ændre sine prioriteringer eller ændre i grundlaget,

med mindre uddannelsesplanen låses helt op. Du kan læse, hvordan du låser

en uddannelsesplan op i vejledervejledningen. Hvis uddannelsesplanen låses helt

op, kræver det dog, at alle skal ind underskrive igen. Anbefalingen er derfor, at du

som UU-medarbejder ændrer elevens uddannelsesønsker.

trin 4 Nu er du inde på siden med uddannelsesønsker. Her skal du starte med at tilføje et

uddannelsesønske, som eleven er klar til at starte på, det vil sige en uddannelse,

eleven kan vurderes uddannelsesparat til, eller hvor eleven ikke skal vurderes.

Du tilføjer et nyt uddannelsesønske ved at klikke på den første prioritet der ikke er

udfyldt. Hvis alle fem prioriteter er udfyldt, skal du starte med at slette et uddannelsesønske

som beskrevet i næste trin.

32 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Nu skal du søge elevens nye uddannelsesønske frem ved at vælge uddannelse og

geografisk region. I dette tilfælde er det en 10. klasse, vi søger frem. Du kan læse

mere om at søge uddannelsesønsker frem i elevvejledningen.

Du vælger skolen ved at klikke ud for den skole, du vælger. Her inde vælger du,

hvilken studieretning eleven ønsker, udfylder evt. valg – i dette tilfælde valg af ekstra

fag – og klikker på knappen Tilføj uddannelse.

Nu laver du ændringer i prioriteringen Dette bliver du advaret om. Hvis du ønsker

at fortsætte, klikker du på Ja, ellers klikker du på Nej.

33 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

Nu er uddannelsesønsket tilføjet.

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Tilføjer du et uddannelsesønske, der kræver en parathedsvurdering, kan du foretage

denne som UU-medarbejder.

Det kan ikke forventes, at eleven kan nå en ny UPV-afklaring på en modtagende institution.

34 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 5 Når der er tilføjet et uddannelsesønske, som eleven kan starte på, så kan du slette

de ønsker, som eleven er vurderet ikke uddannelsesparat til.

Dette gøres ved at markere uddannelsesønsket, som du ønsker at slette.

Herefter kommer ikonerne til at slette og ændre i prioriteringerne frem. Du sletter

ønsket ved at klikke på skraldespanden ud for det uddannelsesønske, du ønsker at

slette.

Så forsvinder uddannelsesønsket. Du skal være opmærksom på, at du ikke bliver

advaret, når du sletter uddannelsesønske.

Dette gentages, indtil uddannelsesønsket, som eleven er parat til, har 1.prioritet.

35 © UNI•C, 18. marts 2013


Bemærk

4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

Nu har du kun uddannelsesønsker tilbage, som eleven er parat til, og uddannelsesplanen

er klar til evt. parathedsvurdering, forældreunderskrift og afsendelse.

Hvis ikke du ønsker at slette de uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke

uddannelsesparat, kan du også ændre i prioriteringen, så det uddannelsesønske,

som eleven kan starte på, har 1. prioritet.

trin 6 Du skal skifte til fanen Underskrifter og bilag.

trin 7 Nu er du på fanen, hvor du kan underskrive (Signér) elevens uddannelsesplan. Her

er forældrenes underskrift væk.

Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene ind og underskrive med deres NemID

igen, eller du skal printe uddannelsesplanen. Forældrene skal skrive under på

denne, og du kan underskrive for dem ved at sætte flueben på denne side.

36 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 8 Når forældrene har underskrevet, skal du som UU-medarbejder ind og underskrive.

Det gør du ved at klikke på knappen Signér:

trin 9 Så kommer der et vindue op, hvor du skal underskrive med dit NemID til erhverv eller

Digitale Medarbejdersignatur, som du er logget på med.

37 © UNI•C, 18. marts 2013


4.2 Eleven kommer retur fra UPV-afholder

trin 10 Nu er elevens uddannelsesplan sendt til det uddannelsessted, der er elevens nye 1.

prioritet. Eleven vises ikke længere på opmærksomhedslisten, når den opdateres

næste gang.

4.2.2.3 Eleven har prioriteret en pladsbegrænset EUD

Hvis elevens første prioriteter er adgangsbegrænsede EUD, som eleven er vurderet uddannelsesparat

til, men de næste prioriteter er gymnasiale uddannelser, hvor eleven er vurderet ikke

uddannelsesparat også til UPV, skal eleven have enten en ikke pladsbegrænset EUD, en 10.

klasse eller meddelelse om andre aktiviteter som 1. prioritet efter de pladsbegrænsede EUD.

Ændringerne skal ske som beskrevet i afsnit 4.2.2.1, hvis eleven har prioriteret et uddannelsesønske,

som eleven kan starte på. Den eneste forskel er, at det uddannelsesønske, som eleven

kan starte på, ikke skal op som den 1. prioritet, men skal ligge umiddelbart efter de pladsbegrænsede

EUD.

Ændringerne skal ske som beskrevet i afsnit 4.2.2.2, hvis eleven ikke har prioriteret et uddannelsesønske,

som eleven kan starte på. Den eneste forskel er, at det uddannelsesønske, som

eleven kan starte på ikke skal op som den 1.prioritet, men skal ligge umiddelbart efter de

pladsbegrænsede EUD.

38 © UNI•C, 18. marts 2013


5 Ansøgninger

5.1 Ansøgninger generelt

Hvis UU-medarbejderen har rettigheden modtager på Optagelse.dk, kan UU-medarbejder afhente

ansøgningerne. UU-medarbejder med modtager-rettigheder vil i det næste afsnit blive

kaldt UU-modtager og kan godt have flere rettigheder end modtager, men skal som minimum

have rettigheden modtager. Se mere om rettigheder i brugeradministratorvejledningen.

5.1 Ansøgninger generelt

Som UU-modtager kan du se alle ansøgninger afsendt fra elever, der bor i dit UU-centers

kommuner. Det vil sige, du kan også se de ansøgninger, der er sendt til EUD, gymnasiale uddannelser

og 10. klasser. Disse ansøgninger kan de modtagende institutioner også se. Det er de

modtagende institutioners ansvar at afhente ansøgningerne og sende dem videre, hvis eleven

ikke optages på institutionen. Ansøgningerne skal på papir sendes videre til næste prioritet eller

retur til UU, hvis der ikke er flere prioriteter på ansøgningen. Hvis eleverne ikke optages på

deres 1. prioritet, kan ansøgningen ikke sendes videre til næste prioritet via Optagelse.dk; det

skal ske via papirudskrifter.

Du kan som UU-modtager se de ansøgninger, der er lavet med UNI•login og NemID. Du kan ikke

se de ansøgninger, der er lavet uden login.

Som UU-modtager er du forpligtet til at afhente og opbevare alle ansøgninger, der er sendt af

elever hørende til UU-centret.

trin 1 Login fra http://www.optagelse.dk/medarbejder.html.

trin 2 Vælg institution

Tryk pil nedad

Markér UU-centret.

39 © UNI•C, 18. marts 2013


5.1 Ansøgninger generelt

trin 3 Nu skal du vælge, hvilket skoleår du vil se ansøgninger fra. Du klikker på det skoleår,

du ønsker vist. Det antal uafhentede ansøgninger er i alt – det vil sige gymnasiale,

10. klasser, EUD og meddelelse om andre aktiviteter.

trin 4 Nu er du inde på siden, hvor du kan se alle ansøgninger sendt af ansøgere i de

kommuner, der er tilknyttet UU.

Det ses på de enkelte faneblade, hvor mange ansøgninger, der er til den gruppe af

uddannelser.

Bemærk

Ansøgningerne bliver ikke gemt i Optagelse.dk. Ansøgninger slettes som udgangspunkt

to måneder efter studiestartsdato, og det er derfor nødvendigt at eksportere

eller printe ansøgningerne.

Se mere om mulighederne for afhentning af ansøgninger i vores modtagervejledning.

40 © UNI•C, 18. marts 2013


5.2 Fanebladet UU-center

5.2 Fanebladet UU-center

De ansøgninger, som UU-modtageren skal afhente og håndtere, er de ansøgninger, der ligger

på fanebladet UU-center.

Her ligger de ansøgninger, der ikke er sendt direkte til en institution, men som UU-modtageren

skal håndtere i det næste skoleår. Det kan være elever, der starter senere på grundforløb på

en EUD, elever der skal på et års udlandsophold, elever der skal på produktionsskole og andre

aktiviteter.

trin 1 Login fra http://www.optagelse.dk/medarbejder.html.

trin 2 Vælg institution

Tryk pil nedad

Markér UU-centret.

trin 3 Nu skal du vælge, hvilket skoleår du vil se ansøgninger fra. Du klikker på det skoleår,

du ønsker vist. Det antal uafhentede ansøgninger er i alt – det vil sige gymnasiale,

10. klasser, EUD og meddelelse om andre aktiviteter.

41 © UNI•C, 18. marts 2013


5.2 Fanebladet UU-center

trin 4 Nu er du inde på siden, hvor du kan se alle ansøgninger sendt af ansøgere i de

kommuner, der er tilknyttet UU.

Her skifter du til fanen UU-center.

trin 5 Her kan du se de ansøgninger, som I skal tage vare på.

Du kan læse mere om det at afhente ansøgninger i vores modtagervejledning.

42 © UNI•C, 18. marts 2013

More magazines by this user
Similar magazines