Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar

kunstbib.dk

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar

FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater) Telefoner 1282 - 10,321. KATALOG til Auktionen M a n d a g den 11. N o v b . K l. 10 og følgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) over Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar Indbo og Løsøre, Malerier ra. m. m.


KONDITIONER. S «• Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning o,g Risiko i alle Maader. § 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl. 5. § 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist. § 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. § 5. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte, vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling. § 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 pCt. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873 § 1, Nr. 10 a. Naar Auktionsfordringen overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde Retsforfølgning eller ej. Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes. . I København, i November 1918. Falkenbergs Auktioner. Butiks-, bager- og Kontor-Inventar, Varer etc. Nr. \ i Pålægsmaskine ,,Ideal“ 2 1 ma'let Pult med Opsats 3 12 Buelamper 4 Ca. 500 Fodtøj'■læster 5 36 Dusin hollandske Børstepensler 6 1 DekupørsaV 7 1 Klapvogn 8 4 Stiger 9 1 Vadskemaskine [O 1 Kanonfotografiapparat med Stativ 11 1 Skabs Glasmontre med Messingtragt I 2 1 2-KværnS Kaffemølle med Messingtragte >3 100 Fluesmækkere >4 i Disk med Mahogni Plade iS 1 do. do. 16 1 Skolebord O " 1 — _ 19 1 — 20 1 — 21 1 — 22 1 — 23 1 — 24 110 Pk. (Dusin) engelsk Blanksværte 25 1 Disk med Linoleumsplade


Nr. 26 1 Buffet reol med Overskab 27 1 Væ^k stedspult 28 1 Montre 29 1 Kaffedaase 30 5 elektriske Lamper med Skærme 31 10 Ks. a 1 Gros Ovnsværte 32 10 Ks. a 250 Breve Stivelse 33 1 Reol 34 1 do. 35 150 Fl. sort Skocream ^6 150 Fl. brun do. .37 1 Skrivemaskine 38 i 4-Perso ner s Skrivepult med Tilbehør 39 4 Kontorstole 40 1 lille Disk 4i 60 Karbidlamper 42 1 Kakkelovn 4? 1 Sæt Enspænderseler 44 1 „ do. 45 4 Kakkelovne (sep.) 46 1 Turbine 47 1 Strikkemaskine 48 1 Billard 49 1 amerik. Herreskrivebord 5° 1 do. Dokumentskab •H 1 do. do. 52 1 Fajance Vadskekumme 53 1 Tand læge k um me 54 1 smaa Gaslamper 55 1 R esta u ra t i onss kænk 56 1 do. .57 1 Disk med Egetr. Plade — 5 — Nr. 58 Et Parti Syltekrukker (sep.) 59 1 dobb.-Pult med Skabe 60 1 Bord 61 1 d o . 62 1 høj Skruestol med Ryg 63 1 høj Skrueytol uden Ryg 64 1 Skrivebordsstol 65 2 Pultskamler 66 1 Pengekasse 67 1 Konvoliutlukker 68 4 Rullegardiner 69 1 Skrivebord med Reol 70 1 Kurvestol 71 1 Fajance Servante med Skab og Tilbehør 72 3 store Reoler med Hylder 73 1 Petroleumsovn 74 1 Kakkelovnsrør 75 1 Kulkasse, 1 Flueskab 76 1 Sofabænk 77 1 do. 78 1 Installation til elektr. Loftsbelysning 79 3 elektriske Lamper 80 2 Reoler med' smaa Rum 81 1 Disk med Egetr. Plade og Klap


— e — Nr. 90 2 Vinduesrammer 91 9 enkelte Vinduesrammer 92 1 Gaskomfur 93 2 Buelamper med Kupler 94 1 mahognimalet Buffet med Spejl 95 1 Nøgletavle 96 1 Skranke med BaJustre 97 1 Vadiskemaskine 98 1 do. 99 1 Skoimagermaskine med Tilbehør 100 1 Klippemaskine IOI 1 Disk med Marmorplade 102 1 Real ro 3 1 Skrivepult 104 3 Udhængsskabe ios 1 Kassekontrolapparat 106 2 store Spejle 107 6 mindre Spejle 108 6 Messingsf.ænger 109 1 Hjortehoved med Gevir 110 i Hjortegevir 111 Div. elektr. Lysreklame r 12 1 G'lasmontre 113 3 Kokosløbere 114 1 Marmorplade ii5 t Glasramme 116 14 Opstandere til Fade 117 1 Buste 118 1 Butiksskab 119 4 Messing Hattestativer 120 2 Udhængsskabe 121 1 Spejl Mandag d. 11. Noubr. Kl. 1 2 'sælges Nr. (22 i Motorcykle 123 1 Transportcykle 424 1 Paahængsvogn 1 2 5 1 C y k i l e 126 1 do. 127 1 do. 128 1 do. 129 1 do. ■130 1 do. 131 1 do. 132 1 do. 133 1 do. 134 1 do. 135 1 do. 136 1 do. i 37 1 do. 138 1 do. 139 1 do. 140 1 do. 141 1 do. 142 1 do. 143 1 do. 144 1 do. 145 1 do. 146 1 do. , 147 5 Par Cyklenav 148 10 Stkr. Rodial Kuglelejer


Nr. H 9 150 151 *52 *53 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 '65 166 167 168 1 Kasse Lygteglas ^10 Hjul til Rulleskøjter Malerier. J.'Uhl: Parti fra Rungsted med liveen i Bagr grunden. Aage Jessen: S kage nsfis ker. R. Honoré: Tulipaner i Keramikvase.. K. Emilé: Parti fra Boulogneskoven .. R. Honoré: Et Kunstnerbord. Aage Jessen : Ved Frederiksholms Kanal. Vin­ terdag. Rob. Honoré: Røde Primula. Alf Søeborg: Parti fra Ermelunden Rob. Honoré: Gurre Slot. do.: Alpevioler J. Brandt: Parti fra Tisvilde Hegn Rob. Honoré: Parti fra Egebæksvang:ved Es- pergærde E. Fibiger: Thorvaldsens Museum. Rob. H onoré: Alpevioler C. Tj. Johansen: Parti fra Høbjerg. Ole Jør­ gens Gaard. A. Møller: Marmorbroen. Rob. Honoré: Parti fra Enrum. C. Arrhenius: Parti fra Smaaland: — e — Nr. 169 H. Lund: Lnge Piger ved Brønden. Capri 170 N. Braun: Sommer i Joihrinhegnen. Norge 171 A, Justesen: Keramikvaser paa et Bord 172 J. Brandt: Bondegaard ved Kregome. Nordsjælland 173 V. Nielsen: Udsigt fra Ivøbestævnets Taarn i Fredericia med Strib i Baggrunden 174 Hcrm. Nielsen: Bondegaard i Nordsjælland 175 C. Justesen: Den dækkede Vej. Amager 176 V Paustian: Mensborger med By le 177 V. Ben/sen: Parti fra Virum 178 E. Fibiger: Parti fra Sorø 179 Martin Halle: Fra Ægypten 180 Søren Jensen: Parti nord for Halmstad 181 Carl Lassen: Parti fra Nordsjælland 182 A. Mels in g : Frederiksværk Kanal 183 A . Søborg: Kanalpari i ved Frederiksværk 184 I . Mikkelsen: Par: i nord for Hornbæk 185 Alb. Jansen: Margueritter. (Malet paa Fløjl) 186 A . Randau: I Sommerferien. 187 H. Haugaard Larsen: Aftenstemning. 188 A . Janssen: Chrysantemer. (Paa Fløjl) 189 db.: Hundehoved. (Paa Fløjl) 190 do.: Roser. (Paa Fløjl) 191 do.: Jagthund med Bytte. (Paa Fløjl) 192 Rob„ Honoré[: Frederiksholms Kanal '93 lom Christensen: Fra Himmelbjargsøerne 194 I\. Honosé: Fra Tisvilde Hegn 195 lom Christensen: Parti fra .Silkeborgegnen 196 1 Maleri 197 i do. Schelhaser: Hornbæk.Klitter 198 1 do do.: Hornbæk Strand. 199 1 do.


Nr. 200 1 Maleri. Marine 201 1 do. Landskab 202 i do. do. 203 1 db. Blomster 204 1 do. Landskab _ iQ _ 2 0 5 1 do. do. 1 K obberstik: Skriveren 2 0 6 2 0 7 i d o -: K embrand t og hans Hustru. 2 franske Kunsttryk 2 0 8 209 210 2 1 1 212 2 1 3 214 215 2 l6 2 T 7 2l8 2IQ 220 221 222 2 23 224 2 2 5 ->26 227 228 22Q 230 231 1 Maleri:. Blomsterbillede 1 do. Gute Bolt: Blomsterbillede 1 do. 1 . Bille; Damper i rum Sø. 1 do. I. H olst: Lands bygaden ved Vinter 1 do. Ove Blom: Landskab 1 do. R . Birkevald: Stilleben 1 do. d o .: Gammel Bondegaard 1 do. Skovparti med Figurer 1 do. E. Fischer: Gaardparti i do. do.: Gaardparti 1 do. d b .: Bondegaard 1 do. d o .: Bondegaard 1 Akvarelt: A . Henriksen: Fra Nekkerdal t do. d o .: Fra Tyrol 1 do. do: Fra Sachsen 1 Maleri: Nøgen Modelstudie 1 do. Motiv fra Kalø i do. Motiv fra Vejlefjord 1 d'o. Motiv fra H ;mmelbjærgegnen. 1 do. Mo\iv fra Jægersborg 1 do. Motiv fra Møen 1 do. Motiv fra Møen H. P. Christiansen: Parti fra Brøndshøj — li — Nr. 232 H . P . Christiansen: Parti fra Ørsted 233 d o .: Marine 234 d o .: Parti fra H avdrup 235 d o .: Marine 236 d o .: Vinterlandskab 237 Axel Cederholm: Stilleben 238 A . Nielskins: Fra H am borg. 239 /. C arlin: S ve rv k P ræs'ega a rd 240 1 Maileri: Sign. H . F, 241 1 do. do. 242 1 do. do. 243 1 do. do. 244 1 do. do. 245 1 do. do. 246 1 do. do. 247 1 do. do. 248 i do. do. 249 1 do. do. 250 1 do. do. 251 1 do. do. 252 1 do. do. 253 1 do. do. 254 1 do. do. ■ • • "■ • 255 1 db. Joh s. Neum ann: Storm paa Søen 256 1 do Osk ar Kondrup: Esbjerg H avn. 257 i do do. To Fiskere 258 1 do do. Motiv fra R :be 259 i do do. Fra Run det aa rn 260 i db do. Parti fra Aarhus 261 1 do do. Parti fra Rosenborg 262 1 do. d o .: Parti fra Brønshøj 263 t do do. do.


Nr. 264 1 Maleri — 12 — 265 1 do. 266 1 H aandtegning i Ramme 267 1 do. do. 268 30 Malerier 269 1 Maleri: Nøgen Modelstudie 270 1 Pastelmaleri 271 1 Maleri 272 W’iberg: Fra Ifalien 2 73 Carl Rasmussen: StrandmøLlebugten 274 P. Jacobsen : Marine 2 75 Josef Petersen: Marine 276 /l. Normann: Fra G røndahhuset 277 A. N.: Bjerglandskab 278 H. Lindberg: Landskab 279 1 Maleri: Fra Dalarne 280 1 dio.: Herregaarden Stoptrup 28 r 1 do.: Landskab fra Sveibæk 282 1 do. Carl Larsen: Vinterdag 283 1 do.: Skovpar'i 284 1 do.: Landskab 285 t db. 2S6 i do. 287 1 db. 288 t db. 289 t do. 290 r do. 291 1 db. Carl O. J. Lund: Skovparti 292 t do. Carl Lassen: Parti fra Vardeegnen. 293 t do. Chr. L.: Skovparti 294 i do. Niels Christiansen : Heste påa Marken 295 1 db. W . Hermansen: Nedergaarcl vStrnnd 3Mr. 296 297 2 9 8 2 9 9 300 301 302 303 304 305 306. 307- 308. 3 0 9 . 3 T O . 3T T • 312 3*3 314 3T5 3 t6 3T7 318 3 T9 320 321 322 323 324 325 326 327 — 13 — 1 Maleri: O. Lundsfryd: Gadeparti 1 do.: i . F. Carlsen: Marine 1 do. C. R .: En Kirke 1 do. Josef Petersen: Aftenstemning. 1 do. M. R.: Fra Strandpromenaden 1 do. C. Lassen : Søborg Mose i Maleri paa Fløjl': En H und 1 M aleri: Ved Stranden 1 do. Castenskjold: Fra Kalkbrænderih. t do. d b .: Fra Kalkbrænderihavnen t do. do.: Fra Dyrehaven. t do. do.: K ornneg. 1 do. do.: Paaskel illier. t do.: A . Peters. t do. do. t db. Italiensk Landskab t do. 1 do. t do. Fra Frederiksberg Bakke i do. Fra Fugl sangsøen t do. Ad. Møller: Hvide Roser. t do. Skovparti. t do. Bondehus 1 do. Landevej 1 do. Et Bøgetræ i do. Araberdreng 1 do. Marine t do. Skovpartj 1 do. do. 1 do. Køer paa Marken 1 do. Skipperhus ved Fredensborg 1 do. Fra Esrom Sø


Indbo m. m. N r. 328 1 Mahogni Seng med M adrat.se r 329 4 udskaarne Stole 330 1 Mahogni Servantekomode 331 1 Mahogni Divanbord 332 1 lille Bord 333 2 Raderinger 334 1 Tæppe 335 1 Blomsterstativ 336 1 Lygte 337 1 Kuppel, 1 Lampeglas 338 1 Messing Jardiniére 339 1 Gaslampe 340 1 Divan 341 1 J ærn sen g med Fjedermadirats 342 1 Jærnseng med T angmadrats 343 1 Divan ,344 1 egetræsmalet Bogreol med Underskab 345 2 mahognimaledle Senge med I'jed er mad rat ser 346 2 do. Servanter med Marmoropsatse 347 1 do. Klædeskab 348 2 do. Stole 349 1 do. Komode 35° 1 gi. Almetræs Ivomode 351 1 gL Birketræs Armstol 352 i hvidlakeret Chatol N r. — 15 — 353 1 Vaskebord 354 1 Maleri 355 1 do. 356 2 Spande Blanksværte 357 1 Dukkevogn 358 1 Spillekasse med 18 Plader 359 1 Mahogni Bord 3 6 0 1 Mahogni Bord 3 6 1 1 Zink Badekar 3 6 2 1 Isskab 363 1 Maleri: Marine 364 1 Buffet med Opsafs 365 1 Chaiselongue med Mekka 3 6 6 1 Dyne 367 1 db. 368 1 do. 369 1 do. 3/0 1 do. 371 1 do. 372 1 do. 373 1 do. 374 1 do. 375 1 do. 376 1 do. 377 1 do. 378 5 Puder 379 9 Dækkener 3 8 0 5 Sække 381 13 Borde (sep.) 3 8 2 25 Stole (sep.) 383 8 Senge (sep.) 384 7 Madratser, 7 Skraamadra


— 16 — ;Nr. 385 1 Skab .586 1 do. 387 1 d>o. 388 1 dø. .389 1 Kakkelovnsforsats 390 2 Blomsterstativer, 2 Blomsterhylder 391 1 Skærmbrædt 392 1 Chaiselongue 393 2 Bund er Bundbrædder til Senge 394 1 Servante 395 1 do. 3 0 1 do. 397 1 do. 398 1 do. 399 1 do. 400 1 Straatæppe 401 i Haand klædestativ 402 1 do. 4°3 1 Fodpose 404 4 Skabsopsatse 405 1 Petroleumsovn 406 1 Fuglebur 407 2 Bordtæpper 408 1 Taburet 409 1 Vasikestativ 410 1 Disk med Opsats 4 n 1 Bogskab 412 1 Kakkelovnsskærm 4 i3 6 Skilte 4 T4 5 Borde 4 T5 2 Borde med Jærnfod .416 28 Rullegardiner Nr. 417 1 Buffet 418 1 Huggeblok, 2 Kulkasser' 419 18 Gardinstænger 420 1 Vaskebord 42 1 20 Jærns^nge (?ep.) 42 2 30 Hømadratser (sep.) 423 11 Senge (sep.) 424 29 s'ore Krølhaarsmadiratser (sep.) 425 32 smaa Krølhaarsmadratser Oep.) 426 29 Tang-Skraapuder (sep.) 427 3 Krølhaans-Skraapuder (sep.) 4.28 3 i Fodpuder (sep.) 429 23 L'ldtæpper (sep.) 430 3 i Dyner (sep.) 4 3 i 32 Hovedpuder (sep.) 432 10 uldne Gardinkapper 433 6 Fag uldne Gardiner 434 i/ Køk ke n ga rd i n er 435 5 Køkkenborter 4 3 6 1 rundt Bord med Jærnfødder 437 CO f'V "3- 439 1 Sofa med Læder 1 Sofa medi Læder 1 Klædeskab 440 ! Komode 441 v3 Sofabænke 442 1 Servante 443 T Servante 444 200 Hovedpuder (sep.) 445 T Kloset 446 1 Rejsekuffert 447 T Rejsekuffert 418 I Gulvtæppe


— 18 — Nr. 449 i Gulvtæppe 450 1 Rejseplaid 451 1 Kiste 452 1 Bordtæppe 453 1 Stok med Sølvbeslag 454 1 Meløse, 3 Laag, 1 Mælkespand 455 1 Hængelampe 456 3 galv. og emalj. Ballier 457 3 Kasseroller, 4 Gryder 458 1 Vaskekedel 459 3 Stegepander, 2 Æbleskivepander 460 2 Lygter 461 17 Spyttebakker 462 1 Slibebrædt, 1 Ildtang, 1 Vandøse 463 2 Kageforme, 1 Rivejærn, 1 'I ragt forskellige Knive 464 1 Haikkekniv, 2 Træskeer, 1 Brødkniv, 1 Kødgafife] 465 30 Spiseskeer 466 11 Dessertskeer 467 5 Opøserskeer 468 2 Sukkerskeer 469 36 Gafler 470 36 Knive 471 20 Theskeer - 472 1 Brødkurv, 7 Præsenterbakker 473 7 Brødbakker, i Dørslag, i Vægt 474 1 B ismer 475 1 Kødhakkemaskine 476 i Kaffekande, Thekande, 4 Bi ikdaa.ser 477 50 Ølglas 478 32 Par Kopper Nr. 479 4 Terriner 480 16 Fade 481 3 Sauceskaale 482 100 Tallerkener 483 6 Flødekander 484 1 Sukkerskaal 485 21 Vandfade 486 7 Sæbe kop per 487 4 Platter 488 2 Plat-de-menager - 19 - 489 3 Karafler 490 31 Vinglas 491 4 Snapseglas, 4 Champagneglas 492 1 Glasskaal med Kande 493 8 Saltkar. 5 Assietter 494 1 Zinkbalje 495 1 Sølvhøj skab med Opsats 496 22 Par Kopper 497 63 Snapseglas 498 25 Portvinsglas 499 46 do. 500 4 Karaffer 501 2 Kartoffelfade, 4 Stegefade 502 t Stumtjener 503 3 smaa firkantede Borde 504 1 Ser viet presser 505 1 Lysekrone 506 1 do. 507 1 do. 508 1 do. 509 1 udstoppet Fugl 510 i udstoppet Fugl


- 20 - Nr. 5 " 1 Havemøblement best. , Stole 5,2 2 K ar bid lamper 5 i3 2 Flasker, diverse Dele 5*4 1 Vin dynamo 515 i Paa 1 æ gsm as k i nek n i v 5 i6 1 Kuppel, 1 Dørfjer 5i7 1 L odde kolbe 518 50 S vampeda aser 5 i9 4 Pibedæksler 520 11 Laag 521 T Dørpumpe 522 ] Loddekolbe 5 23 5 elektriske Lamper S24 2 Vinduesaabnere 525 5 Smæk,laase 526 T Karbidlampe 527 I do. 528 2 Pakker Bæltebaand 529 I Rulle Pap 530 1 ovalt Bord 53 t 1 elektrisk Strygejærn 532 ] Cyklehest 533 T do. 534 2 T ri' lebøre 535 2 Regn s1 ag 536 4 Ketsohere 537 i Haandkuffert 538 r U hr med Kæde 539 1 Spanskrør.'buste 540 1 Vridemaskine 54 t 2 K ak ke 10 v n sf 0 r sa t se Nr. 542 543 4 Spisestuestole 2 Mahogni Senge — 21 — 5 4 4 j Servante 545 1 Skab 5 4 6 1 Isskab 547 2 Stole 5 48 1 malet Bord 5 4 9 7 Æ sker Legetøj 5 5 0 1 Strygebrædt 55 1 i Ildrager 552 1 Badekar 553 i Palentseng 5 5 4 12 Stole med mønstret Betræk 555 1 Sofa med mønstret Betræk 55 6 1 Klapbord 557 1 Spiralmadrats 558 1 Skammel 5 5 9 1 Kakkelovnsskærm 5 6 0 1 Kulkasse 561 1 Stativ, Ildtøj 562 1 Hængelampe 5 6 3 5 6 4 56 5 5 Bind Noder t Mahogni Sofa, 4 Stole 1 Klædeskab 5 6 6 1 Kom ode ~ 5 6 7 1 Chaiselongue 5 6 8 1 Jærnseng med Fjedermadrats. S kraapudr 5 6 9 1 malet Jærnseng 57o 1 Jærnseng med Høm adrats 5 7 T 1 Dyne 572 1 do.


— 22 Nr. 573 1 Nøddetræs Pille^pejl med Konsol 574 1 Nøddetræs Bord 575 1 Toiletspejl 576 1 Buste 577 2 Entrélamper 578 1 Spisebord med 2 Plader 579 1 Salon bo rd 580 1 Vaskemaskine 581 1 Vridemaskine 582 1 firkantet Bord 583 6 Skilderier 584 4 Platter 585 1 Brevkasse 586 1 Blomsterstativ 587 1 Kulkasse 588 1 Dør 589 1 Klædesikab 590 2 Forskærme 59i 1 Damebuste 592 1 Kis*e 593 1 Kurv med Diverse 594 1 malet Konsol med Spejl 595 1 Egetræs Regulatoruhr 596 1 Cigartænder 597 t Cigartænder med Akumolator 598 t Cigarklipper 599 1 Egetræs Bord 600 1 Frakke 601 i Servante 602 Diverse Karbidlamper 603 6 Kupler 604 1 Dragkiste Nr. 605 i Trillebor 606 3 Egetræs Borde 607 2 Hjørnehylder — 23 — 608 1 Harve 609 1 Skrivepult 610 2 Stole 6 r 1 1 G ræ sala am a sk i n e 612 1 Skæppemaal 613 11 Jærnstænger med Kroge 614 1 Trappe 615 113 'Lyngkoste 616 Diverse Fade 617 1 Kurveopsats 618 4 Trækgardinstænger, 9 smaa 619 2 Blikskilte, 2 Glasskilte 620 22 Stk. Spejlglas til Hylder 621 1 Bord 622 1 Klapstol 623 1 Fuglebur 624 1 Slagtertrug 625 8 Urtepotter 626 3 Messinglamper 627 Diverse Messingstænger 628 1 Petroleumsovn 629 1 Lampe til elektrisk Lys 630 1 Kedel, 1 Stegepande 631 1 Herrøulster 632 1 Æ ske Nips 633 1 Album 634 1 Rejseetui 635 5 Skrivemapper J ærnstænger


— 24 — Nr. 636 1 Pakke Rejseremme 637 1 Album 638 12 Skrivemapper 639 1 Æske Nips 640 i Pakke Diverse 641 1 ” Diverse 642 1 ” Rammer 643 i ” Syæsker 644 1 Dragt 645 7 Børnehatte 646 1 Pakke Diverse 647 1 ” Kraver 648 1 ” Diverse 649 1 Bluse 650 7 Jaketter (sep.) 6=jj 14 Dameliv (sep.) 652 1800 Fluefangere 653 1 Pakke Rammer 654 1 Maleri 655 4 Dukker 656 2 do. 657 1 lille Skrivepult 658 1 Æske Diverse 659 20 Børnehave 660 1 Ketscher 661 5 Dukker 662 1 Album 663 1 Pakke Bøger 664 10 Albums 665 1 Pakke Piske 666 3 Hiundiepi?ike 667 1 Diplomatklædning - 25 - Nr. 668 24 smaa Konsolspejle 669 3 Konsoller 670 1 Æske Nips 671 1 Pakke Spil, 1 Bundt Geværef 672 1 Udhængsskab 673 1 Kulkasse 674 1 Montre med Konkylier 675 4 Skilderier 676 50 Fotografirammer 677 2 Vadisække 678 1 Hat 679 5 Haandtag 680 1 Pude 681 1 Rejseetui 682 2 Raderinger 683 1 Badekaabe 684 6 Billeder 685 2 Udhængsskabe


♦ | Til Falkenbergs Auktioner, j | &1. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater) j ♦ * { modtages daglig fra Kl. 9 — 6 Anmeldelse af Varer og ? Møbler, som ønskes solgt. j ! Stort Forskud. — Afregning straks efter Salget. I i Kontoret er i Nr. 27. Telefoner 1282 - 10,321. i ♦ ♦ • • ♦ ♦ | Det Købte kan henstaa i Forretningens j ♦ ♦ ! Opbevaringsafdeling til senere Levering. ! ♦ ♦ Henrik Erbs Bogtrykkeri København.

More magazines by this user
Similar magazines