Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar

kunstbib.dk

Kontor-, Butiks-, Lager-Inventar

KONDITIONER.

S «•

Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved

Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning

o,g Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl. 5.

§ 3.

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes

underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne

i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de

derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret

til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som

Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar

Betaling finder Sted.

§ 5.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme

i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring

til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte,

vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed

kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen,

til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring,

er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling.

§ 6.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs

Betaling og 6 pCt. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal

være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828

og Udpantningsloven af 29. Marts 1873 § 1, Nr. 10 a. Naar Auktionsfordringen

overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne

pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær

skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde

Retsforfølgning eller ej.

Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes.

. I

København, i November 1918.

Falkenbergs Auktioner.

Butiks-, bager- og Kontor-Inventar,

Varer etc.

Nr.

\ i Pålægsmaskine ,,Ideal“

2 1 ma'let Pult med Opsats

3 12 Buelamper

4 Ca. 500 Fodtøj'■læster

5 36 Dusin hollandske Børstepensler

6 1 DekupørsaV

7 1 Klapvogn

8 4 Stiger

9 1 Vadskemaskine

[O 1 Kanonfotografiapparat med Stativ

11 1 Skabs Glasmontre

med Messingtragt

I 2 1 2-KværnS Kaffemølle med Messingtragte

>3 100 Fluesmækkere

>4 i Disk med Mahogni Plade

iS 1 do. do.

16 1 Skolebord

O "

1 — _

19 1 —

20 1 —

21 1 —

22 1 —

23 1 —

24 110 Pk. (Dusin) engelsk Blanksværte

25 1 Disk med Linoleumsplade

More magazines by this user
Similar magazines