Referat af 9. møde den 4. oktober 2012 - Sundhedsstyrelsen

danskepatienter.dk

Referat af 9. møde den 4. oktober 2012 - Sundhedsstyrelsen

Referat

Emne

Mødedato

Sted

Deltagere

Afbud

9. møde i Styregruppen for den ældre

medicinske patient

Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10.00–12.00

Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 (indgang 2,

Islands Brygge 67)

Jean Hald Jensen, Sundhedsstyrelsen (formand)

Annette Wandel, Danske Patienter (deltager i stedet

for Janne Lehmann)

Arne Cyron, Region Sjælland

Britt Bergstedt, Socialministeriet

Helle Hilding, Region Hovedstaden

Inge Selch, Næstved Kommune

Jakob Krogh, Ministeriet for Sundhed og

Forebyggelse

Jens Egsgaard, Københavns Kommune

Jonas Holsbaek, Ergoterapeutforeningen

Karina Andersen, Region Syddanmark (deltager i

stedet for Mads Christian Haugaard)

Lars Rytter, DSAM

Lis Wagner, Syddansk Universitet

Maj-Britt Lauersen, Danske Regioner

Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland

Michael Braüner Schmidt, Region Midtjylland

Mirjana Saaby, Ældre Sagen (deltager i stedet for

Jens Højgaard)

Nina Beyer, Danske Fysioterapeuter

Søren Aksel Jakobsen, Dansk Selskab for Geriatri

Thilde Lydiksen, KL

Torben Lindbæk-Larsen, Aabenraa Kommune

Ulla Rosenkvist, FOA

Bente Møller, Sundhedsstyrelsen

Jette Blands, Sundhedsstyrelsen

Lars Buch Hansen, Sundhedsstyrelsen

Louise Dybdal, Sundhedsstyrelsen

Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune

Brita Aagaard, Horsens Kommune

Ellen Holm, Dansk Selskab for Intern Medicin

Janne Lehmann, Danske Patienter (Annette Wandel

deltog i stedet)

Jens Højgaard, Ældre Sagen (Mirjana Saaby deltog

i stedet)

Mads Christian Haugaard, Region Syddanmark

(Karina Andersen deltog i stedet for)

Tove Lindhardt, DASYS

Dansk Socialrådgiverforening (venter på ny

repræsentant)

14-11-2012

j.nr.4-1611-8/1/

LJO

Forebyggelse og

Borgernære

Sundhedstilbud

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Web sst.dk

Dir. tlf. 72 22 74 74

E-post ljo@sst.dk


Dagsorden

- Godkendelse af dagsorden

- Gensidig orientering

- Status på den fælles udmøntningsplan herunder gennemgang af de

enkelte initiativer

- Plan for workshop om fremtidige forskningsområder

- Næste møde

- Eventuelt

--------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

----------------------------------------------------------------------------------

2. Gensidig orientering

Generisk model for forløbsprogrammer

Som led i den forstærkede indsats for patienter med kroniske sygdomme har

Sundhedsstyrelsen til opgave at videreudvikle og opdatere den generiske

model for forløbsprogrammer fra 2008. Videreudviklingen er baseret på en

besøgsrunde i landets forskellige regioner samt rådgivning fra Styregruppen

for kronisk sygdom og Referencegruppen for kronisk sygdom.

Der er netop nu gennemført en offentlig høring af den generiske model for

forløbsprogrammer fokuseret på de dele, der er videreudviklet. Det omfatter

blandt andet et bredere sundheds- og forløbsbegreb med større vægt på tidlig

opsporing, patientrettet forebyggelse, sårbare patienter, rehabilitering og

palliation, forløbskoordinering samt multisygdom. Det afspejles blandt andet

ved, at den generiske model indeholder moduler, der supplerer og uddyber

centrale temaer med det formål at vejlede og inspirere ved udarbejdelsen og

revisionen af forløbsprogrammer. I den kommende tid færdiggøres

publikationen, som ventes udgivet inden årets udgang.

Kvalitetssikring af patientuddannelse

I de senere år har både regioner og kommuner haft fokus på at udvikle og

afprøve patientuddannelsesprogrammer, og en bredere udbredelse er

undervejs. Som et andet led i den forstærkede indsats for patienter med

kroniske sygdomme er Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde

anbefalinger vedrørende kvalitetssikring af patientuddannelse i kommuner

og regioner. Det er i den forbindelse væsentligt, at den tilbudte

patientuddannelse har den fornødne indholds- og læringsmæssige kvalitet og

tilbydes til de rette borgere på det rette tidspunkt.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i en MTV om patientuddannelse,

Sundhedsstyrelsen udgav i 2009 og er baseret på en række ERFA-møder og

workshops om emnet med deltagelse af fagpersoner fra kommuner og

regioner. Formålet med rapporten er således at understøtte den videre

udvikling af området gennem en række anbefalinger. Der er netop nu

Side 2

12-11-2012

Sundhedsstyrelsen


gennemført en offentlig høring på baggrund af hvilke anbefalingerne vil

blive færdiggjort. Rapporten forventes udgivet i år.

DSAMs udgivelser om den ældre medicinske patient

DSAM orienterede om den kliniske vejledning for almen praksis ”Den ældre

patient”, der netop er udarbejdet af DSAM, samt et e-learningsprogram, der

er udarbejdet med udgangspunkt i vejledningens budskaber.

Styregruppen havde mange positive tilbagemeldinger på den kliniske

vejledning for almen praksis. KL bemærkede, at de vil hjælpe med at

distribuere materialet videre til kommunerne.

-----------------------------------------------------------------------------------

3. Status på den fælles udmøntningsplan herunder gennemgang af de

enkelte initiativer

Behandling i styregruppen

Til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske

patient udarbejdede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde

med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og NSI i juni 2012 en fælles

udmøntningsplan for de 11 konkrete initiativer. I udmøntningsplanen

fastlægges milepæle og konkrete målsætninger for de enkelte initiativer, som

parterne er forpligtede til at overholde. Udmøntningen af de enkelte

initiativer i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient vil

blive fulgt af Styregruppen for den ældre medicinske patient. Der vil derfor

mødet blive givet en kort status på udmøntningsplanen.

Referat

2.1.1 Styrkelse af rational farmakoterapi i regionerne

Ingen bemærkninger.

2.1.2. Supplerende elektronisk beslutningsstøtte til det fælles

medicinkort

Det blev bemærket, at projektet er en smule forsinket. Hvis det forsinkes

yderligere vil Styregruppen blive orienteret herom.

DSAM påpegede, at der er en udfordring i forhold til at gamle recepter ikke

bliver slettet, hvis der ændres i en recept. Sundhedsstyrelsen har tidligere

gjort opmærksom på problematikken.

2.1.3. Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning

Initiativet vedrørende opfølgende hjemmebesøg er igangsat. Danske

Regioner og KL har fokus på at der tilbydes ensartede opfølgende

hjemmebesøg på tværs af regionsgrænser, og har derfor et tæt samarbejde

med regionerne.

Styregruppen bemærkede blandt andet, at der kan være udfordringer i

forhold til tilgængeligheden af kommunale visitatorer på sygehusene i

forbindelse med screening til opfølgende hjemmebesøg. Styregruppen

Side 3

12-11-2012

Sundhedsstyrelsen


emærkede ligeledes variationen i de praktiserende lægers deltagelse i/eller

afvisning af at aflægge opfølgende hjemmebesøg.

Styregruppen pointerede, at de opfølgende hjemmebesøg ikke skal erstatte

eksisterende velfungerende tilbud.

2.1.4. Lægers overblik over lokale subakutte/akutte kommunale tilbud

Der er igangsat et afklaringsarbejde og i marts 2013, vil der foreligge et

overblik.

2.1.5. Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

praksis vedr. subakutte/akutte tilbud

Sundhedsstyrelsen orienterede om, at ansøgningspuljen på 20 mio. kr. til

afprøvning og udvikling af nye samarbejdsformer om subakutte/akutte tilbud

er opslået. Der er ansøgningsfrist d. 23. november 2012, og herefter vil

Sundhedsstyrelsen, i samarbejde med departementet, prioritere tre til fem

større projekter.

2.1.6. Idékatalog om subakutte/akutte tilbud

Sundhedsstyrelsen orienterede om, at arbejdet først skal igangsættes i 2015.

2.1.7. Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau,

underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen praksis

Sundhedsstyrelsen har påbegyndt udarbejdelsen af værktøjer til tidlig

opsporing, og orienterede kort om processen. Herunder blev det bemærket,

at arbejdsgruppen, der skal bistå Sundhedsstyrelsen med at indhente og

vurdere værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, forventes udpeget i

oktober.

Sundhedsstyrelsen orienterede ligeledes om de foreløbige overvejelser

vedrørende nedsættelse af en følgegruppe til at bistå Sundhedsstyrelsen i

forhold til nedsat funktionsniveau, ernæringstilstand og tidlig opsporing af

sygdomstegn. Sundhedsstyrelsen omdelte på mødet et forslag til

repræsentanter i følgegruppen. Se forslaget i bilag 1. Der var i Styregruppen

et supplerende ønske om, at Danske Patienter og Socialstyrelsen bliver

repræsenteret i følgegruppen.

De relevante parter i Styregruppen blev anmodet om at give

Sundhedsstyrelsen en tilbagemelding med navne på repræsentanter til

følgegruppen senest d. 11. oktober 2012.

Det blev bemærket, at KL og Sundhedskartellet har igangsat et projekt om

kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde, som kan være en

inspiration i forhold til udarbejdelsen af værktøjer til tidlig opsporing.

2.1.8. Forebyggelse af tryksår

Initiativet vedrørende forebyggelse af tryksår er igangsat. KL orienterede

om, at der indhentes eksisterende viden om forebyggelse af tryksår i

kommunerne, og at Dansk Selskab for Patientsikkerhed inddrages i dette

arbejde.

2.2.9. Fælles regionale kommunale forløbskoordinatorfunktioner til

særligt svækkede ældre medicinske patienter

Side 4

12-11-2012

Sundhedsstyrelsen


Danske Regioner og KL orienterede om, at initiativet er igangsat og at

udmøntningen sker i tæt dialog med deres respektive baglande.

Ergoterapeutforeningen og DSAM bemærkede, at de ønskes inddraget i

processen.

Der var i Styregruppen ønske om en drøftelse af udmøntningen af de fælles

regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner når Danske Regioner og

KL har et første udkast til udmøntning. Sundhedsstyrelsen tilbød at stille

lokale til rådighed for et eventuelt møde.

2.2.10. Afklaring af individuelle forløbsplaner

Sundhedsstyrelsen orienterede om, at arbejdet først skal igangsættes i 2015.

DSAM udtrykte bekymring over at udvikle flere parallelle planer, men

ønskede i stedet forskellige behandlings- og forløbsinitiativer samlet i én

fælles plan, da det vil give en større sikkerhed og være nemmere at udmønte

i praksis.

2.3.1. Analyse af de medicinske afdelinger

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse orienterede om at arbejdet følger

den plan, der er skitseret i udmøntningsplanen.

Deloitte har vundet udbuddet af analysen, og deres arbejdet løber frem til

foråret 2013. Det blev i styregruppen efterspurgt, at klinikere og evt. det

geriatriske personale inddrages i processen med Deloitte. Styregruppen

udtrykte ønske om at blive inddraget i og informeret om analysen af de

medicinske afdelinger.

------------------------------------------------------------------------------------

4. Plan for workshop om fremtidige forskningsområder

Behandling i styregruppen

Til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Det er på et tidligere møde i Styregruppen besluttet at lave en workshop, der

kan komme med input til mulige forskningsområder, der kan bidrage til at

skabe evidens og sikre best practice særligt i forhold til effekt og

organisering af indsatser målrettet den ældre medicinske patient.

Sundhedsstyrelsens kommentar

Sundhedsstyrelsen opfordrer medlemmer af styregruppen med erfaring på

området til at deltage i en mindre arbejdsgruppe, der sammen med

Sundhedsstyrelsen udarbejder en plan for det videre arbejde, og herunder

tilrettelæggelse af en workshop.

Sundhedsstyrelsen foreslår, at arbejdsgruppen nedsættes på

styregruppemødet med henblik på afholdelse af workshop i foråret 2013.

Referat

mødet blev det foreslået, at Ellen Holm (Dansk Selskab for Intern

Medicin) deltager i arbejdsgruppen, såfremt hun er interesseret. Ellen Holm

Side 5

12-11-2012

Sundhedsstyrelsen


har kommenteret på det udsendte udkast til referat, at hun gerne deltager i

arbejdsgruppen.

Derudover meldte Jonas Holsbaek (Ergoterapeutforeningen), Søren Aksel

Jakobsen (Dansk Selskab for Geriatri) og Mirjana Saaby (Ældresagen) sig til

arbejdsgruppen. Efterfølgende har Søren Aksel Jakobsen bedt om, at DSG

(Dansk Selskab for Geriatri) bliver repræsenteret i arbejdsgruppen af Lars

Matzen.

Tidligere har Tove Lindhardt (DASYS), Lars Rytter (DSAM) og Lis Wagner

(Syddansk Universitet) udtrykt ønske om at deltage i arbejdsgruppen.

Sundhedsstyrelsen vil indkalde til et første møde i arbejdsgruppe, hvor

workshoppen skal planlægges nærmere.

-----------------------------------------------------------------------------------

5. Næste møde

Sundhedsstyrelsen foreslår at næste møde i Styregruppen afholdes den 6.

marts 2013 kl. 10-12.

Såfremt der er behov, vil Sundhedsstyrelsen indkalde til et møde tidligere

end den 6. marts 2013.

-------------------------------------------------------------------------------------

6. Eventuelt

Referat

Det blev foreslået, at Styregruppen på mødet den 6. marts 2013 kan

diskutere resultatet af den igangværende evaluering af kommunalreformen.

Ligeledes blev Styregruppen orienteret om, at Sundhedsstyrelsen i

forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 har fået til opgave at udarbejde en

række nationale kliniske retningslinjer. Tanken er, at der frem mod 2015 skal

udarbejdes omkring 40-50 nationale kliniske retningslinjer.

Side 6

12-11-2012

Sundhedsstyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines