Lemvig egnens kirker - Lemvig kirkerne

lemvigkirkerne.dk

Lemvig egnens kirker - Lemvig kirkerne

Lemvig

egnens

kirker

gudstjenester

& koncerter

2013


Thyborøn

Harboøre

engbjerg

Hygum

Tørring

Hove

vandborg

Ferring

Trans

Fjaltring

Dybe

ramme

Lomborg

Heldum

Lemvig

nørlem

nr. nissum

gudum

Fabjerg

rom

Bøvling

Bøvling

valgmenighed

nees

møborg

Flynder

1

2

3

4

5

8

7

9

6

10

Lemvig

valg-

menighed

11

12

14

15

16

21

17

18

19

20

13

22

23

24

25

26


Lemvig-egnens kirker

Dk Invitation

Lemvig-egnens kirker er i høj grad et besøg værd. De er alle præget af at være Guds huse, bestemt til at danne

ramme om gudstjenesten. Derfor opleves de også bedst af den, der giver sig tid til at deltage i søndagens gudstjeneste,

men også under et hverdagsbesøg vil man kunne gribes af den stille værdighed, der præger især de

gamle kirkers fine og enkle arkitektur.

D Einladung

Die Kirchen hier ind der Gegend um Lemvig sind in hohem Grad sehenwert. Sie tragen alle da Gepräge,

Gotteshäuser zu sein, dazu bestimmt, dem Gottesdienst den Rahmen zu geben. Deshalb werden sie auch am

tiefsten von dem erlebt, der sich die Zeit nimmt, am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen, der - von

der Sprache angesehen - das enthält, was für jeden christlichen Gottesdienst gemeinsam ist, Gebet und Lobpreisung.

Auch während eines Besuch am einen Werktag werden Sie jedoch von der stillen Würde ergriffen

werden, die feine und schlichte Architektur von allem der Kirchen kennzeichnet.

gB Invitation

The churches in Lemvig and around in the area are well worth a visit. They are all easily recognizable and places

of worship, built to provide the setting for the Sunday service. They are, therefore, fully experienced only by

the person who finds the time to attend the Sunday service, which - however unintelligible the language may

be - includes what is common to any Christian service: prayer and thanksgiving. However, even on a weekday,

you will be stuck by the quiet dignity which characterizes the noble architecture of the old churches.

1

Kirken i Thyborøn er fra 2011. Den

oprindelige kirke (bygget 1908) var

hurtigt for lille og derfor udvidet i

1934. I 1970 blev den omforandret,

og det fritstående klokketårn bygget.

I 2004 vedtog menighedsrådet efter

anbefaling at rive den gamle og dårligt

funderede kirke ned og bygge et helt

nyt kirkecenter.

Døbefonten, orglet og ikke mindst

Niels Østergaards helt unikke altertavle

er bevaret. Kirken er bygget omkring altertavlen,

der er 5 meter høj og tre meter

bred og hedder ”Den signede dag”.

Kirken står åben i dagtimerne fra kl.

8-16.00 (mandag undtaget)

2

THyBorøn kirke

HarBoøre kirke

Renæssancealtertavlen fra 1605; det

5

Tørring kirke

Kirken er opført på en 44 meter høj

bakke i 1100-tallet. Det ca. 20 meter

høje sengotiske tårn ses viden om og

har derfor været anvendt som sømærke

for fjord og hav. Fløjaltertavlen fra 1601

er udført i egetræ og bekostet af Ove

Lykke. Det ophøjede korparti skyl-

des, at der under korets gulv har været

gravkammer for slægten Friis fra sognets

eneste herregård Vadskærgaard. Kirken

har været rigt dekoreret med kalkmale-

rier fra flere tidsaldre, men kun få er

fremdraget.

Kirken er normalt åben i tidsrummet

8-17.

6

nørLem kirke

Romansk landsbykirke fra 1100-tallet.

9

Lille kirke med romansk kor og skib.

Våbenhuset på sydsiden er fra 1909.

Altertavle med maleri af Niels Bjerre:

Jesus i Gethsemane. Interiøret er roligt

og enkelt. Granitdøbefonten er ro-

mansk. På skibets vestgavl findes, i et

lille klokkeskjul, én af landets ældste

kirkeklokker som dateres tilbage til

midten af 1200-tallet med indskrift

»Ave Maria«.

Kirken er åben alle dage fra kl. 9-17.

10

HeLDum kirke

Lemvig kirke

Lemvig kirke ligger midt på byens torv

og har siden det 12. århundrede været

centrum i befolkningens liv. Under en

gennemgribende restaurering i årene

1933-35 blev kirken udvidet og forsynet

med kamtakkede gavle, ligesom


nuværende maleri er udført af Axel

Hou i 1910. Ingen genstande i kirken

kan siges at være kunsthistoriske værdier,

men betragt hver ting med ærbødighed

som vidnesbyrd om en fattig

menigheds offervilje gennem tiderne.

En del af udsmykningen i kirken, og

ligeledes en del af gravstenene på den

minderige kirkegård, fortæller om de

store drukneulykker, som har præget

sognet gennem tiderne.

Kirken er åben hverdag kl. 8-16.

3

engBjerg kirke

Højt over det flade forland nær kanten

af stenalderhavets kystklint ligger den

lille kirke omgivet af en forblæst kirkegård

vest for herregården »Engbjerggaard«.

Kirken består af et romansk kor

og skib med et tårn fra 1954. Renæssancealtertavlen

fra 1607 har et maleri

fra 1896 af maleren Niels Bjerre, der

døde i 1942 og ligger begravet på kirkegården.

4

Hygum kirke

Kirken er bygget i sidste halvdel af

1100-tallet og består af et romansk kor

og skib med 3 sengotiske tilbygnin-

ger - et tårn mod vest, et sakristi ved ko-

rets nordside, og en korsarm mod syd.

Kalkmalerier fra 1500-tallet. Et frag-

mentarisk korbuekrucifiks er fra om-

kring 1250. Stoleværket fik i 1940´erne

nye gavle med billedskærerarbejde af

Børge Ishoÿ over 9 af Jesu lignelser.

Kirken har hørt under Vestervig Klos-

ter.

Kirken er normalt åben på hverdage kl.

9-16.

Orgelpulpituret, der ligesom prædikestol

og altertavle er i rokokostil fra

1770´erne, er udsmykket med motiver

fra Det gamle Testamente, lavet

over italiensk kobberstik. I kirkens

gravkapel ses 4 kister og en barnekiste,

alle tilhørende familien Wandborg, adlet

under navnet Stiernhielm, som lod

kirken udsmykke og byggede Stiern-

hielms Hospital, der oprindelig var

aftægtshjem for arbejdere på herregården

Kabbel samt skole for arbejderbørnene.

Kirken er åben mandag - lørdag fra kl.

8-16.

7

Kirken består af romansk kor og skib

fra 1100-tallet med et sengotisk tårn

fra 1500-tallet. I 1822 blev tårnet

brudt ned for i 1875, at blive forhøjet

og forsynet med et pyramideformet

spir. Under en restaurering i 1940´erne

fik kirken en gylden altertavle, der

sammen med prædikestolens billedfelter

er udført af billedhugger Børge

Ishöy. Glasmalerierne i de romanske

nordvinduer er udført i 1989 af maler

Jonna Sejg fra Dybe.

Kirken er åben indenfor normal arbejdstid.

8

Hove kirke

vanDBorg kirke

Romansk kor og skib med hvælv. Senere

tilbygget sakristi. Ud over døbefont,

altertavle og prædikestol er der in-

gen udsmykning eller pynt, men rene,

hvide vægflader. På kirkens sydmur er

i en af kvadrestenene udhugget et lille

mærkeligt hoved.

Kirken er åben indenfor normal arbejdstid.

tårnet fik sin karakteristiske løgkup

pel. Det ældste inventar er døbefonten.

Krucifikset i koret er fra omkring 1300,

mens rokokoinventaret er fra ca. 1780.

Bodil Kaalunds udsmykning af alter,

prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i

nordfløjen, syddøren og degnestolen

er et besøg værd; arbejdet blev udført

i perioden 1976-1988. I 1999 fik kirken

et nyt orgel, det er bygget bag den

gamle facade af P. G. Andersen og

Bruhn, og har 29 stemmer.

Lemvig kirke er lukket for besøgende

p.g.a. indvendig renovering.

11

Lemvig

vaLgmenigHeDskirke

Johanneskirken, der ligger højt i den

vestlige bydel (stationsbyen), er bygget

i 1883 af bygmester A. Bentsen,

Vallekilde, og består af et ottekantet

midtparti, hvorfra der udgår 4 korte

korsarme med lave gavle og skiffertag,

og i midten et firkantet tårn. Kirkens

altertavle har et maleri fra 1889 af P.

Møller: Kristus og Peter vandrende på

søen. Den romanske døbefont har tidligere

tilhørt Nørlem kirke.

12

nr. nissum kirke

Kirkens kor og skib er bygget sidst i

1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring år

1500. Stilen er romansk. Indgang gennem

våbenhus mod nord. En syddør er tilmuret.

På en af bjælkerne i kirkens loft

ses indskriften »Bygd i 1833«. Det år blev

kirken købt af sognet. Den var tidligere

ejet af Kongensgaard. I våbenhuset ses

rester af en indskrift, hvor man kan læse:

»...Sin svadder ... och deris sladder...«. Man

kan gætte på, at det var en appel om at

lade al ondsindet snak bag sig i Guds

hus. På kirkens nordvæg er et krucifiks,

der stammer fra 1300-tallet. En Mariafigur

på nordvæggen har formentligt

haft forbindelse til et for længst nedlagt

Maria-alter.


13

14

Den lille romanske kirke ligger ved

Bovbjerg klint et par hundrede meter

fra Vesterhavet. Det sengotiske tårn

har gavle, som efter nordvestjysk skik

vender nord-syd i et forsøg på at få den

stride vind til at glide lettere hen over

taget uden at volde skade. I kirkens indre

ses romanske kalkmalerier på nordvæggen.

Lille altertavle i renæssancestil

med maleri af Poul Steffensen. Maleren

Kristen Bjerre (død 1943) ligger

begravet på den delvis græsbeklædte

kirkegård med de mange stakithegnede

gravsteder.

15

guDum kirke

Klosterkirke fra 1350 i gotisk stil med

tilknytning til tidligere nonnekloster af

benediktinerordenen. Tilmuret nonneindgang

i nordvæggen. Inskription fra

1492, da kirken blev indviet til kloster-

og sognekirke. Tidligere romansk kir-

ke, kun sokkel og døroverligger i kirkens

sydmur er tilbage. Altertavlen er

et renæssancearbejde skænket af Erik

Juul i år 1640; prædikestol fra samme

periode.

Ferring kirke

DyBe kirke

Kirken er fra slutningen af 1100-tallet

og er rig på historiske minder. I korhvælvingen

ses smukke kalkmalerier

fra reformationstiden. Over alteret,

der er af granitkvadre, hænger et sengotisk

krucifiks. I gulvet en ligsten over

18

LomBorg kirke

På nordvæggen - med sit oprindelige

romanske udseende - hænger et stort

krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra

omkring 1300-tallet. Det har i den katolske

tid formodentligt været anvendt,

når man »bar Kristus« i procession. Præ-

dikestolen er fra begyndelsen af

1500-tallet. Kirkens tårn er en senere

tilbygning fra 1400-tallet.

19

rom kirke

Rom kirkes størrelse hænger sammen

med, at den har været en herredskirke.

Den er indvendig bygget af

glathuggede kvadre. Kirkeklokken fra

1200-tallet er en sjældenhed, ligeledes

som altersølvet og lysestagerne er det.

Udenfor er der en gravhøj, som mod

sædvane ligger indenfor kirkediget.

Kirken er åben ved henvendelse til

graveren.

20

FaBjerg kirke

Kirken ligger godt et par kilometer syd

for Fabjerg by og består af romansk kor

og skib med 2 sengotiske tilbygninger:

et tårn mod vest og et våbenhus mod

nord. Altertavlen er en sjælden variant

af den lutheranske fløjtavle med både

faste og løse sidefløje samt et trefløjet

topstykke. Den er bekostet i 1595 af

Peder Skriver og et et smukt arbejde på

overgangen mellem ung og højrenæssancen.

Den romanske granitdøbefont

er ret sjælden - en glat, firekløverformet

23

BøvLing

vaLgmenigHeDskirke

I selve Bøvling by nær forsamlingshuset

ligger »Marie-kirken«, der oprinde-lig

blev opført i 1875 som en ganske enkel

bygning, men ved en gennemgri-

bende ombygning omkring 1920 under

tydelig påvirkning af Jens Klints

»bygmesterskole« ændrede den helt

karakter. I sin nuværende skikkelse

fremtræder den som en hvidtet korskirke

med et ret lavt vesttårn. Altermaleriet

er udført i 1907 af Niels Skovgaard

og forestiller »Den gode hyrde«.

I kirken hænger et maleri af pastor Jessen

udført af maleren Niels Bjerre.

24

Romansk landsbykirke fra 1200-tallet

i naturskønt område midt i sognet.

Bygget af granitkvadre. Våbenhuset fra

1400-tallet er hvidkalket. Tårnet opført

i 1940. I koret et tilmuret spedalskhedshul.

Sengotisk døbefont stammer fra

Namur i Belgien. På or-gelpulpituret

er der billeder af apost-lene malet

af Bovbjergmaleren Kristen Bjerre i

1892. De øverste stole i kirkeskibet er

herskabsstole fra 1637.

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

25

FLynDer kirke

nees kirke

Romansk kirke opført af marksten. Altertavle

i renæssancestil og prædikestol

i barokstil. Kirken bærer stærkt præg

af det tidligere ejerforhold under her-


præsten Jens Nielssøn Øe. På nordvæggen

et epitafium over 2 præster

fra slutningen af 1600-tallet. På

sydvæggen mindetavle over provsterne

Jørgen Weddel og Chr. Arent Brasch.

Prædikestolens lille lydhimmel bærer

præg af at have været en fonthimmel.

16

Helt ude ved Vesterhavet ligger Trans

kirke. Havet har bortskyllet det halve

sogn. Kvadrestenskirken er bygget om-

kring år 1200. Før da, er der fundet rester

af ikke mindre end 3 trækirker, den

ældste fra ca. år 1000. Kirkegården har

få grave omkranset af hvidt stakit. Nyt

inventar efter restaurering i 1964-65.

Kirken er åben kl. 9.00-16.30

17

Trans kirke

ramme kirke

Den blytækte kirke, som ligger sydligt

i byen, består af romansk kor og skib

med sengotisk vesttårn. I korhvælvet

ses kalkmalede sengotiske bladslyng.

Alterbordet er prydet af en anselig

tavle fra 1624, som er skænket af Anna

Wind og Erik Skram til Rammegaard.

Den romanske granitdøbefont har et

sydtysk fad fra omkring 1575 med

gengivelse af Habsburgernes våben.

Prædikestolen med sin himmel er fra

samme tid som altertavlen.

kumme på fod med hjørneknopper.

Prædikestolen er fra omkring 1625.

21

22

FjaLTring kirke

Kirken er en 1100-tals-kirke og ligger

et stenkast fra Vesterhavet. Alterbordet

består af granitkvadre. Den trefløjede

altertavle med træskærerarbejde er dateret

til 1450. Den romanske granitdøbefont

er den oprindelige. Rundt

omkring kirken på kirkens ydermure

findes der adskillige kvadre med »stenhuggermærker«,

i alt 18 trekanter og

firkanter, hvis betydning man ikke kender.

På den sydlige del af kirkegården

står 2 granitskulpturer af Laila Vester-

gaard. De hvide stakitter omkring gravene

er særegne for ganske få vestjyske

kirkegårde.

Kirken er åben inden for normal arbejds-

tid.

BøvLing kirke

Bøvling kirke er bygget ca. 1180. Den

er nabo til herregården Ryssensten, som

den oprindelig hørte under. Den er én

af landets ældste landsbykirker. Tårnet

har spir, hvad der er sjældent for en

landsbykirke. Den har en udsædvan-

lig flot udskåret altertavle, som er skæn-

ket til kirken i 1684 af de daværende

ejere af Ryssensten. Altertavlen er karakteriseret

som det betydligste kunst-

værk på egnen. Krucifikset er et gammelt

korbuekrucifiks fra 1521. Det er

lavet som livstræet. Bøvling kirke er

på lang afstand synlig fra alle verdenshjørner

på grund af det flade lands-

skab omkring den.

Kirken åbnes ved henvendelse til graveren.

regården Ulfsund. Kirken er gennemre-

staureret i 1938. Samme år blev tårnet

26

møBorg kirke

I våbenhuset står en gammel kiste fra

1621, som har været brugt til kirkens

kostbarheder. I koret er 4 store ligsten

over familien Sehested på Nr.

Holmgaard. I altertavlen findes et ala-

bastbillede fra 1400-tallet. Et epitafium

over præsten Jens Mortensen. På kirkegården

ligger folketingsmand Christen

Aaberg begravet, død i 1897.

se mere om

områDeTs kirker

på HjemmesiDen

www.lemvigprovsti.dk


juni

sommerkoncerTer

Søndag den 2. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré

Klara Westergaard, sang • Hanne Borg, orgel

Onsdag den 19. kl. 19.30 DYBE KIRKE • Fri entré

Tema: »De lyse nætter« • Medvirkende: Søren Christensen • Christian Risgaard

Liturg: Henning Bjerg Mikkelsen

Onsdag den 26. kl. 19.30 TRANS KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

juLi

Onsdag den 3. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Torsdag den 4. kl. 19.30 GUDUM KIRKE • Fri entré • Livstilshøjskolens kor synger

Søndag den 7. kl. 19.30 VANDBORG KIRKE • Fri entré

Gitte Smith, sang • Inge Graversen, fløjte • Hanne Borg, orgel

Onsdag den 10. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Onsdag den 17. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Onsdag den 24. kl. 19.30 TRANS KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Onsdag den 31. kl. 19.30 TRANS KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

augusT

Mandag den 5. kl. 19.00 FJALTRING KIRKE • Entré 100 kr., u. 14 år 75 kr.

Michala Petri, blokfløjter • Lars Hannibal, guitar og lut

Onsdag den 7. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Onsdag den 14. kl. 19.30 FERRING KIRKE • Fri entré • Liturgisk aftensang (ca. ½ time)

Fredag den 16. kl. 16.00 LEMVIG KIRKE • Fri entré

Vibeke Astner, Vejle, spiller ca. ½ times orgelmusik

Tirsdag den 20. kl. 19.30 DYBE KIRKE • Fri entré

Tema: »De nye rytmiske salmer« • Medvirkende: Peter Bjerrum •

Gitte Smith • Søren Bech • Søren Tang • Christian Risgaard

Liturg: Henning Bjerg Mikkelsen

Torsdag den 22. kl. 19.30 HELDUM KIRKE • Fri entré

Nordic Fire • Ann-Marie MacFarlane, sang og klaver • Johannes Nilsson, saxofon

Fredag den 23. kl. 16.00 LEMVIG KIRKE • Fri entré

Lars Nørremark, Aarhus, spiller ca. ½ times orgelmusik

Onsdag den 28. kl. 19.30 BØVLING KIRKE • Fri entré • Kaare Norge, guitar

Fredag den 30. kl. 16.00 LEMVIG KIRKE • Fri entré

Kristian Marius Andersen, Herning, spiller ca. ½ times orgelmusik

sepTemBer

Onsdag den 4. kl. 19.30 NØRLEM KIRKE • Entré 100 kr.

Louise Fribo, sopran • Dorthe Zielke, trompet • Søren Johannsen, orgel


gudstjenesteplan for Lemvig-egnens kirker • sommer 201 3

gudstjenester kl. • sunday services o/clock • gottesdienst um/uhr

* Friluftsgudstjeneste andet sted i sognet

f.g. = Fælles gudstjeneste for Lemvig og Bøvling Valgmenigheder

JunI JulI august

KIrKE 2. 9. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25.

Bøvling 10.30 ingen 10.30 09.00 ingen 09.00 10.30 ingen 10.30 10.30* 10.30 09.00 ingen

Bøvling Valgmenighed 10.30 ingen 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.30

Dybe ingen 09.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen

Engbjerg ingen 10.30 ingen 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen 09.00 ingen 10.30 09.00

Fabjerg 10.15 ingen 09.00 ingen 10.15 10.15 ingen 10.15 ingen 09.00 ingen 09.00 10.00*

Ferring 19.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen ingen 09.00 10.30 ingen ingen 10.30 ingen

Fjaltring ingen ingen 19.30 ingen 10.30 ingen ingen 10.30 09.00 ingen 10.30 19.30 ingen

Flynder 09.00 10.30 09.00 ingen 09.00 10.30 09.00 10.30 ingen 10.30* 09.00 10.30 09.00

gudum 09.00 10.15 ingen 09.00 19.30 ingen 10.15 ingen 09.00 ingen 09.00 10.15 ingen

Harboøre 09.00 09.00 10.30 10.30 09.00 10.30 19.30 10.30 09.00 10.30 09.00 09.00 10.30

Heldum 09.00 09.00 10.00 10.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00

Hove 10.15 ingen ingen 10.15 ingen ingen 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen 10.15

Hygum ingen 10.15 ingen 09.00 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen 10.15 ingen ingen

lemvig 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

lemvig Valgmenighed 09.00 ingen f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g. 10.00 f.g.

lomborg ingen 10.30 09.00 ingen 09.00 10.30 ingen 10.30 09.00 ingen 10.30 09.00 ingen

Møborg 10.45 09.15 ingen 10.45 ingen 10.45 09.30 09.15 ingen 09.30 10.45 10.45 ingen

nees 09.30 ingen 14.00* 19.30 10.45 09.30 10.45 ingen 09.15 10.45 09.30 ingen 10.45

nr. nissum 10.00 09.00 14.00* 10.00 10.00 09.00 09.00 09.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

nørlem 09.00 19.30 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 09.00 10.15 09.00 09.00 09.00

ramme 09.00 ingen 10.30 09.00 ingen 09.00 10.30 ingen 10.30 10.30 ingen 10.30 09.00

rom 10.30 ingen ingen 10.30 ingen ingen 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen 10.30

Thyborøn 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 09.00 10.15 09.00 10.15 19.30 10.15 14.00 10.15

trans ingen 10.30 ingen ingen ingen 10.30 09.00 ingen ingen 09.00 ingen ingen 16.00

tørring ingen ingen 10.15 ingen ingen 09.00 ingen ingen 10.15 ingen ingen 10.15 ingen

Vandborg 10.30 ingen 10.30 ingen 09.00 19.30 10.30 ingen ingen 10.30 19.30 ingen 10.30

Fotos: kristen kousgaard & jens kr. Lynderup

Layout & tryk: Team Lynderup · 97173408

More magazines by this user
Similar magazines