Anmeldt tilsyn. Kløverengen. januar 2011.pdf - Ishøj Kommune

cms.ishoj.dk

Anmeldt tilsyn. Kløverengen. januar 2011.pdf - Ishøj Kommune

Tilsynsrapport

Ishøj Kommune

Kløverengen

Anmeldt tilsyn

Januar 2011


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Indhold

1 FORMÅL MED TILSYNET ........................................................................................................... 2

2 TILSYNETS VURDERING ............................................................................................................ 3

2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER ....................................................................... 4

3 DATAGRUNDLAG .......................................................................................................................... 5

3.1 OPLYSNINGER OM TILSYNET ...................................................................................................... 5

3.2 OPLYSNINGER OM TILBUDDET ................................................................................................... 5

3.3 OPFØLGNING .............................................................................................................................. 6

3.4 FYSISKE RAMMER OG RUNDVISNING ......................................................................................... 7

3.5 DEN PÆDAGOGISKE, OMSORGS- OG PLEJEMÆSSIGE PRAKSIS .................................................... 8

3.6 ORGANISATORISKE OG PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD .......................................................... 17

4 METODE ........................................................................................................................................ 21

4.1 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE .............................................................................................. 21

4.2 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET ...................................................... 22

4.3 TILSYNETS VARSLING .............................................................................................................. 22

4.4 DEFINITIONER .......................................................................................................................... 22

BDO KR 1


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

1 Formål med tilsynet

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 er kommunalbestyrelsen

forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses,

herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik,

omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

Formålet med tilsynet er:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger,

som kommunalbestyrelsen har truffet.

- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere

problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse

mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

BDO KR’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningsli njer

på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske

forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgere/brugere/borgere

og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes

opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som

personalets og borgere/brugeres vurdering heraf indgår ligeledes i tilsynet.

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår

efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO KR’s tilsyn.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende

baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på institutionen

til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses

forventninger.

BDO KR 2


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

2 Tilsynets vurdering

Det overordnede indtryk af Kløverengen er, at der er tale om et særdeles velfungerende

tilbud i både pædagogisk og organisatorisk henseende, hvor såvel ledelse som medarbejdere

er optaget af faglig udvikling. Tilsynet vurderer, at der eksisterer en nøje sammenhæng

mellem stedets beskrevne pædagogik og praksis, herunder at stedets rehabiliteringsfilosofi

afspejler sig i udsagn fra både ledelse, medarbejdere og borgere på Kløverengen. Det

er tilsynets overordnede vurdering, at personalet tilrettelægger gode rammer for borgernes

tryghed og trivsel.

Den pædagogiske referenceramme udgøres af ’recovery’, som ligger til grund for den psykosociale

rehabiliteringsindsats. Grundtankerne bag recovery om, at den enkelte kan generobre

mening og håb i tilværelsen og i sidste ende komme sig over psykisk sygdom, er

stærkt forankret i praksis. Det udmønter sig ved et konsekvent fokus på at tilskynde borgerne

til at deltage i et aktivt socialt liv, herunder arbejde, fritidsaktiviteter mv. som led i at støtte

den enkeltes forandringsproces. Tilsynet vurderer, at dette fokus på samfundsdeltagelse og

social rehabilitering i høj grad underbygger den håb-opbyggende indsats.

Personplaner fungerer som et værktøj til at understøtte den enkelte borgers personlige udviklingsmål.

Derudover medvirker ydelseskataloger (pædagogiske planer) til at tilpasse hjælpen

til den enkeltes aktuelle situation inden for områder som fx helbred og fritid. Det er tilsynets

vurdering, at personplaner og ydelseskatalog tilsammen fungerer som dokumentationsredskaber,

der sikrer progression, sammenhæng og kontinuitet i borgerens liv.

I overensstemmelse med recovery og psykosocial rehabilitering som styrende princip, motiverer

personalet borgerne til at deltage i aktiviteter og beskæftigelsestilbud. Personalet fremstår

yderst reflekteret omkring effekten af at understøtte borgernes deltagelse i et socialt liv via

forskellige former for beskæftigelse som fx køkkenet, caféerne og Firmaet. Tilsynet vurderer

endvidere, at personalet støtter borgerne i sunde kost- og motionsvaner, herunder at motionsaktiviteter

indgår som led i den sociale rehabilitering.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne har en høj grad af medindflydelse. Beboerrådsmøder

giver mulighed for formel indflydelse, ligesom borgernes deltagelse i arbejdet med personplaner

og evalueringer af ydelseskatalog understøtter en aktiv inddragelse af borgerne, som

harmonerer godt med de overordnede målsætninger om medindflydelse og selvstændiggørelse.

Tilsynet vurderer, at borgernes mulighed for at deltage i faglige temadage er en konstruktiv

måde at skabe ligeværd mellem personale og borgere.

Tilsynet vurderer, at omgangsformen er kendetegnet ved en respektfuld og ligeværdig sprogbrug,

og at stedets principper om empatisk kommunikation efterleves i praksis.

Der foreligger relevante procedurer og retningslinier for medicinhåndtering i form af kvalitetsstandarder,

der detaljeret beskriver området. Tilsynet vurderer, at kvalitetsstandarderne udtrykker

det grundige og systematiske arbejde, der finder sted i relation til medicinhåndtering.

Personalet har fokus på at forebygge magtanvendelse, blandt andet via en fælles strategi om

at trække sig i konfliktprægede situationer, samt anvende anerkendende kommunikation. Tilsynet

vurderer, på baggrund af udsagn fra ledelse og medarbejdere, at Kløverengen har nedskrevne

procedurer for indberetning af magtanvendelse og kendskab til lovgivningen på området.

BDO KR 3


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Det interne samarbejde fungerer godt og er kendetegnet ved kollegial støtte, faglig videndeling

og åbenhed, ligesom tilsynet vurderer, at medarbejdernes oplever fælles ejerskab i

forhold til udviklingstiltag og værdier. Ledelsen iværksætter, efter tilsynets vurdering, relevante

tiltag med henblik på at sikre stabilitet i personalegruppen, blandt andet gennem

et skærpet fokus på rekruttering og introduktionen af nye medarbejdere. Tilsynet vurderer

endvidere, at ledelsen arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær i personalegruppen.

Tilsynet vurderer, at kompetenceudvikling og kvalitetssikring foregår som en integreret

del af praksis, herunder gennem afholdelse af temadage, teammøder, koordinatormøder,

supervision, MUS samtaler, kurser og konferencer. I forlængelse heraf vurderer tilsynet, at

medarbejdernes kompetencer svarer til borgernes behov. Tilsynet anbefaler dog, at ledelsen

afdækker medarbejdernes behov for at få mere viden om borderline lidelser.

Hvad angår samarbejdet med eksterne parter vurderer tilsynet, at personalet arbejder på at

løse de udfordringer, der knytter sig til det eksterne samarbejde med kommuner/ sagsbehandlere

og psykiatrien. I forlængelse heraf vurderer tilsynet, at personalet formår at indtænke

rehabiliteringsperspektivet i samarbejdet med eksterne parter, fx at handleplansmøder og

psykiatrisk behandling foregår eksternt for at understøtte borgernes deltagelse i sammenhænge

uden for Kløverengen. Tilsynet vurderer, at personalet samarbejder med pårørende i

det omfang, den enkelte borger udtrykker ønske herom.

Endelig vurderer tilsynet, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen, og at alle lokaler

fremstår ryddelige, rengjorte og velholdte.

2.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 1

Bemærkninger

1. Tilsynet bemærker, at en ny madordning træder i kraft pr. 1. februar 2011, på baggrund

af borgernes utilfredshed med aftensmaden.

Anbefalinger

1. Tilsynet anbefaler, at Kløverengens gamle hjemmesider slettes fra internettet, således

at det kun er Kløverengens nye hjemmeside, der er tilgængelig på internettet.

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen afdækker medarbejdernes behov for at få mere viden

om borderline lidelser.

Påbud

Ingen påbud.

1 Definition af begreberne findes i afsnit 4.4

BDO KR 4


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

3 Datagrundlag

3.1 Oplysninger om tilsynet

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg

18. januar 2010, kl. 9.00 – 15.00.

Rundvisning

Tilsynet blev vist rundt i Kløvervænget 72 og 84 af ledelsen. Derudover fik tilsynet fremvist

aktivitetstilbuddene Café Hjerterum 3 og ”Firmaet”.

Deltagere ved dialogmøder

Ledere: Administrativ leder Kim Schørling og faglig leder Pia Dylov.

Administrativ leder: uddannet pædagog og efteruddannelse som coach. Har fungeret

som administrativ leder siden 2010 ifbm. organisationsforandringer. Ansvarsområder:

bygning, statistikker, sygefraværssamtaler, ind- og udskrivninger og ad hoc opgaver.

Faglig leder: uddannet afspændingspædagog og efteruddannelse som psykoterapeut.

Ansvarsområder: faglig udvikling, supervision, kurser, temadage, cafeerne, ydelseskatalog,

personplan, teammøder/personalemøder og arbejdsplaner.

Medarbejdere: Tre medarbejdere; to pædagoger (begge teamkoordinatorer) og en ernærings-

og husholdningsøkonom (kostkoordinator). Medarbejderne har arbejdet på

Kløverengen mellem to og fire år.

Borgere: Tre borgere, som har boet på Kløverengen mellem tre og seks år. Alle er repræsentanter

i Beboerrådet,

Tilsynsførende

Lene Thorius (Specialkonsulent, Cand. Pæd., PD og socialpædagog) og Lise Andrén Thomsen

(Specialkonsulent, Cand.mag. i Pædagogik og Psykologi).

3.2 Oplysninger om tilbuddet

Adresse

Kløvervænget 72, 2665 Vallensbæk.

Leder

Administrativ leder: Kim Schørling

Faglig leder: Pia Dylov

Juridisk grundlag

§§ 107 og 108

Antal pladser

I alt 40 pladser. 16 pladser i længerevarende botilbud (SEL § 108). 24 pladser i midlertidigt

botilbud (SEL § 107).

Antal afdelinger:

Kløvervænget 72: Længerevarende botilbud efter SEL § 108. Primært for ældre borgere.

Kløvervænget 84: Midlertidigt botilbud efter SEL § 107. Primært for yngre borgere.

Job og Netværk: drives som aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter SEL § 104.

Målgruppe

Kløverengen er specialiseret til personer med svære sindslidelser. Fælles for borgerne i

afdeling Kløvervænget 72 og 84 er, at de ofte har lange indlæggelser i behandlingspsykia-

BDO KR 5


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

trien bag sig, og at de i hovedreglen har behov for medicinsk behandling i kombination

med en psykosocial indsats.

Kløvervænget 72: (§ 108): Et socialpsykiatrisk botilbud til 16 personer med svære sindslidelser

såsom skizofreni i alderen 45-65 år ved indflytning.

Kløvervænget 84: (§ 107): Et socialpsykiatrisk botilbud til 24 personer med sindslidelse i

alderen 18-35 år ved indflytning. Svære sindslidelser dækker her oftest over skizofreni og

personlighedsforstyrrelser samt medfølgende misbrug/ selvskadning eller behandlingsdomme.

Som udgangspunkt strækker borgernes ophold sig maksimalt op til fem år, hvorefter de

sluses ud til egen bolig.

3.3 Opfølgning

3.3.1 Opfølgning fra sidste tilsyn

Data Opfølgning på bemærkning fra anmeldt tilsyn, foretaget af BDO KR, den 15.

september 2009:

Tilsynets

vurdering

1. Det bemærkes, at der samlet set er en forholdsvis stor personaleudskiftning

Kløverengen. Det anbefales derfor, at ledelsen fortsat holder

fokus på rekrutteringsprocessen og nye medarbejderes introduktion

på arbejdspladsen med henblik på at understøtte fastholdelsen af nye

medarbejdere.

Ledelsen oplyser, at der ud af en personalegruppe på 42 medarbejdere er

sket en udskiftning på 13 medarbejdere, hvoraf tre er gået på pension. På

baggrund af denne personaleudskiftning har ledelsen sat ekstra fokus på

rekrutteringsprocessen/ ansættelsessamtaler, herunder at sikre, at ansøgere

har kvaliteter og menneskesyn, der harmonerer med Kløverengens, og at

ansøgerne har realistiske forventninger til de mange praktiske opgaver, der

ligger i arbejdet. Det er ledelsens erfaring, at medarbejdere netop ofte begrunder

deres ophør med for meget praktisk arbejde, ligesom flere nye

medarbejdere fra hospitalspsykiatrien kan have svært ved at omstille sig til

at arbejde i botilbud efter Serviceloven.

For at understøtte fastholdelsen af nye medarbejdere har ledelsen udarbejdet

et nyt introforløb, som sikrer en mere grundig introduktion til arbejdet

med Kløverengens borgere.

Tilsynet vurderer, at ledelsen har iværksat relevante initiativer i forhold til

at fastholde medarbejdere i form af større opmærksomhed på at foretage

en gensidig forventningsafklaring i forbindelse med ansættelsessamtaler,

ligesom et nyt introforløb understøtter ambitionen om at fastholde nye

medarbejdere.

3.3.2 Opfølgning fra andre tilsyn

Data Fødevarekontrollen har været på tilsyn, hvor Kløverengen fik tildelt elite-

BDO KR 6


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

smileys.

Brandtilsynet har gennemført brandtilsyn og givet Kløverengen en påtale

om manglende brandalarm ved det udendørs grillområde. Leder er i færd

med at afklare opsætning af en brandalarm ved grillområdet.

I forbindelse med et revisionstilsyn fra Deloitte blev borgernes huslejebetaling,

der foregår via PBS, drøftet – et punkt som borgerne også har udtrykt

ønske om på beboerrådsmøder.

Ingen kommentarer.

3.4 Fysiske rammer og rundvisning

3.4.1 Fysiske rammer og observation

Data Kløverengen består af to afdelinger; henholdsvis Kløvervænget 72 og Kløvervænget

84.

Kløvervænget 72: etplansbyggeri fra 1998, som består at to fløje med mindre

bodele. Byggeriet rummer 16 selvstændige lejligheder i størrelsen 32-

38 kvm med eget toilet og bad. Fælles arealerne består af to fælles spisekøkkener

og en fælles opholdsstue med tv.

Kløvervænget 84: etplansbyggeri fra 2004, som består af fire fløje, der omkranser

en have. To af fløjene rummer 24 selvstændige lejligheder á 34

kvm. med eget toilet og bad. Derudover rummer bygningen mindre fællesarealer

og køkkenfaciliteter. De to øvrige fløje rummer mødelokaler og

administration.

I tilknytning til Kløvervænget 84 er café, Caféen Hjerterum 1, placeret. Caféen

er indrettet med funktionelt design; borde, stole, en bardisk og er lys

og rummelig. Bag cafeens umiddelbare opholdsrum er der en intern café

med borde samt cafeens køkken.

Tilsynet observerer, at begge afdelinger er indrettede med møbler, billeder

og planter, som tilsammen medvirker til at skabe en hjemlig og hyggelig

atmosfære. Gangarealerne er godt udnyttede, og flere steder er der indrettet

små hyggekroge til borgerne, fx et hjørne med sofa og spisebord, hvor

tre borgere holder af at spise sammen i fællesskab. Uden for hver borgerlejlighed

hænger navneskilte.

Tilsynet observerer, at alle lokaler fremstår ryddelige, rengjorte og velholdte.

Borgerne udtrykker tilfredshed med deres lejligheder. En borger fra Kløvervænget

72 oplever, at hendes lejlighed er kold i vinterhalvåret og har fået

installeret et varmeapparat.

BDO KR 7


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen, og at

fællesarealerne er godt udnyttede. De små hyggekroge på fællesarealer understreger

personalets bestræbelser på at imødekomme individuelle løsninger

og behov. Indretningen af caféen (Kløvervænget 84) fortjener ligeledes ros for

sin gennemført hyggelige indretning.

Tilsynet vurderer, at alle lokaler fremstår ryddelige, rengjorte og velholdte.

3.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis

3.5.1 Rammer for arbejdet

Data Kløverengens rammer for arbejdet udgøres af Ishøj kommunes overordnede

standarder for området, samt en intern virksomhedsplan, kvalitetsstandarder

og en personalepolitik.

Tilsynets

vurdering

Virksomhedsplan (2010): beskriver værdigrundlag, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi

og visioner, samt kerneydelser og randydelser for begge

boenheder. Virksomhedsplanen udarbejdes én gang årligt og indeholder

forskellige mål. Udarbejdelsen af mål sker i samarbejde mellem medarbejdere

og ledelse, og målene evalueres på en temadag ved årets afslutning.

Ledelsen oplyser, at Virksomhedsplanens mål for 2010 blandt andet har

været følgende; etablering af flere eksterne arbejdspladser, herunder realisering

af en café uden for Kløverengen (Café Hjerterum 3), etablering af et

større samarbejde med Socialpsykiatrien og nedlæggelse af fastnet telefoner.

Målet om at udarbejde pjece om Kløverengen er endnu ikke realiseret.

Som et nyt tiltag skal der udarbejdes lokale virksomhedsplaner med afsæt i

den samlede virksomhedsplan.

Kvalitetsstandarder: beskriver de ydelser, som borgerne modtager på Kløverengen.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive, begrunde og

dokumentere Kløverengens kerneydelser, herunder sikre at de kontinuerligt

stemmer overens med den enkelte borgers aktuelle behov.

Personalepolitik: indeholder oplysninger om personalemæssige forhold, fx

sygefravær, samt politikker og retningslinier, fx alkohol- og rusmiddelpolitik.

Kløverengen har fået en ny hjemmeside.

Tilsynet vurderer, at Virksomhedsplan, Personalepolitik og kvalitetsstandarder

tilsammen skaber gode rammer for Kløverengens arbejde, tilsammen med

Ishøj kommunes overordnede standarder.

Tilsynet anbefaler, at Kløverengens gamle hjemmesider slettes fra internettet,

således at det kun er Kløverengens nye hjemmeside, der er tilgængelig på internettet.

BDO KR 8


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

3.5.2 Belægning

Data Ledelsen oplyser, at Kløverengen har en belægning på 100 %, både i botilbuddet

og på efterværnsdelen. 10 borgere står på venteliste til Kløvervænget 72,

hvor der generelt er en lav udskiftning.

Tilsynets Tilsynet har ingen kommentarer.

vurdering

3.5.3 Pædagogisk metode/referenceramme

Data Den overordnede teoretiske referenceramme er Recovery, der bygger på

en grundtanke om, at det er muligt ”at komme sig” på trods af en sindslidelse.

Med det udgangspunkt søger personalet aktivt at understøtte forandringsprocesser

hos borgerne, som kan tilføre ny mening og håb.

Recovery tilgangen går hånd i hånd med et socialt rehabiliteringsperspektiv.

Det betyder, at personalet målrettet søger at tilskynde borgerne til at

deltage i et aktivt socialt liv, herunder arbejde, fritidsaktiviteter mv. som

led i at støtte den enkeltes recovery proces.

Ifølge medarbejderne indebærer den ”håb-opbyggende indsats”, at borgerne

både generhverver mistede kompetencer og opnår nye kompetencer.

Den sociale rehabilitering indebærer, at personalet tilskynder borgerne

til at deltage i forskellige former for aktiviteter og beskæftigelse med det

formål, at de ”træder ind i samfundet igen”, som en medarbejder formulerer

det. Ifølge medarbejderne profitterer over halvdelen af borgerne af at

deltage i interne og eksterne beskæftigelsestilbud.

Medarbejderne fortæller, at der kan opstå angst og modstand i forhold til at

komme ud i verden. Medarbejderne giver flere eksempler på vigtigheden af at

støtte borgeren undervejs og tage små skridt hen imod en selvstændiggørelse,

fx kan personalet i første omgang stå for transporten til et beskæftigelsestilbud,

hvorefter borgeren selv står for transporten.

Det konsekvente fokus på social rehabilitering medfører, at borgerne selv tager

mere ansvar. Medarbejderne forklarer, at Kløvervænget 72dskiller sig fra

flere lignende botilbud ved ikke ar arbejde ud fra et miljøterapeutisk udgangspunkt,

hvor fokus ofte ligger på ADL træning, fx rengøring og madlavning. I

stedet vægtes det sociale aspekt ved rehabiliteringen. Medarbejderne har

erfaring med, at borgere i højere grad ”kommer sig” via deltagelse i sociale

sammenhænge, og først herigennem får frigjort kræfter til at gennemføre ADL

træning hen ad vejen.

Ifølge medarbejderne er recovery og social rehabilitering en fasttømret pædagogisk

tilgang på Kløverengen. Referencerammen har dog størst forankring i

Kløvervænget 84, hvor der primært er yngre borgere, mens rehabilitering for

borgere i Kløvervænget 72 i højere grad knytter sig til de plejemæssige behov,

som den ældre målgruppe i Kløvervænget 84 har.

Recovery perspektivet afspejler sig ligeledes i Kløverengens værdigrundlag,

hvor de grundlæggende værdier: faglighed, ansvarlighed og respekt beskrives

BDO KR 9


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

inden for en recovery terminologi. Værdigrundlaget indeholder tilmed en beskrivelse

af Kløverengens menneskesyn, som tilsvarende bærer præg af grundtankerne

bag recovery, herunder: ”at mennesker ønsker og evner at udvikle sig

og derfor kan komme sig over psykisk sygdom”.

Et centralt aspekt ved Kløverengens pædagogik er desuden, at personalet bestræber

sig på at minimere institutionspræget. På den baggrund sker der en

kontinuerlig revidering af institutionelle rutiner, som har til formål at minimere

en institutionsidentitet og mindske skellet mellem beboere og personale. Fx

deltager borgere nu på lige fod med personalet i faglige temadage, og nogle

beboere er ansat i hhv. en pedelfunktion og som administrativ medarbejder på

kontoret. Et andet eksempel er, at Kløverengens tidligere minibus er solgt, og i

stedet er der købt to personbiler, som bruges til transport sammen med borgerne.

Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme i form af recovery og

social rehabilitering, er stærkt forankret i personalegruppen, og at personalet

konsekvent anvender metoder, der understøtter referencerammen. I forlængelse

heraf vurderer tilsynet, at medarbejdernes udsagn reflekterer stedets

skriftligt formulerede værdigrundlag og menneskesyn.

3.5.4 Pædagogiske planer

Data Med til at styrke recovery indsatsen er anvendelsen af personplaner, der anvendes

som dokumentations- og styringsredskab for borgernes individuelle

rehabilitering. Personlige planer synliggør og understøtte den enkelte borgers

personlige mål i recovery processen.

Alle borgere får tilbudt hjælp og støtte af deres kontaktperson til at udfylde

en personplan. Borgeren er som udgangspunkt hovedansvarlig og vælger

selv, hvorvidt andre skal involveres i udarbejdelsen af indholdet i personplanen.

Hensigten er, at borgeren selv skal anlægge retningen for eget liv

ud fra de drømme og mål, som den enkelte finder relevant. Medarbejdernes

rolle består i at understøtte processen med at opstille mål, herunder

støtte borgeren i at blive bevidst om de problemstillinger, som kan gøre

det svært at arbejde med målene.

Personplanen indeholder oplysninger inden for områder som fx: uddannelse,

beskæftigelse, boligforhold, fysisk og psykisk helbred, netværk og sociale

relationer. Arbejdet med personplanen er opdelt i tre dele; 1) Borgeren

samler erfaringer og viden om sig selv, herunder drømme og tanker om

fritid, arbejde, helbred, netværk og fremtidsønsker. 2) Borgeren fastlægger

nogle udviklingsmål og planlægger arbejdet med disse. 3) Borgeren medvirker

til evaluering af de opsatte udviklingsmål.

Borgerne oplever personplaner som et brugbart redskab til at arbejde med

udviklingsmål. Ifølge en borger hjælper planerne til at udstikke en plan og synliggøre

succesoplevelser i forhold til egne mål. Samtidig kan det være vanskeligt

at håndtere, hvis udviklingen ikke går i den ønskede retning.

Ydelseskatalogerne tages op på teammøder, hvor borgerens udvikling drøftes

BDO KR 10


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

og evalueres. På teammøderne deltager kontaktperson, teamkoordinator, og

borgeren, afhængigt af eget ønske. Flere af borgerne har erfaring med at deltage

i gennemgang- og evaluering af ydelseskataloget til teammøder.

Indhold og evalueringer i relation til ydelseskataloget indgår i handleplansmøder

med sagsbehandlere omkring borgerens § 141 handleplan.

Personalet anvender også ydelseskataloger til at understøtte borgerens

udviklingsproces. Ydelseskataloger beskriver de ydelser, som borgerne tilbydes

inden for følgende områder: ADL, psykisk og socialt funktionsniveau,

hjælpemidler, helbred, færden uden for botilbuddet, beskæftigelse, kost og

økonomi.

Ydelseskataloget udarbejdes både internt af medarbejderne og i samarbejde

med borgeren. Den enkelte borgers ydelseskatalog revideres hver tredje

måned for at sikre, at beskrivelserne svarer til de aktuelle ydelser, som

borgeren modtager. En borger har i forbindelse med evaluering af sit ydelseskatalog

lavet ændringer i sine praktiske opgaver.

Arbejdet er organiseret i en kontaktpersonordning for at sikre kontinuitet i

borgerens liv. Kontaktpersonen koordinerer indsatsen i samarbejde med den

mentor, som er tilknyttet den enkelte borger i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

Tilsynet vurderer, at personplaner fungerer som et brugbart værktøj til at

understøtte den enkelte borgers personlige udviklingsmål. Samtidig vurderer

tilsynet, at ydelseskataloger medvirker til at sikre kontinuitet og sammenhæng

i indsatsen.

3.5.5 Hverdag og aktiviteter

Data I overensstemmelse med recovery som et styrende princip, motiverer personalet

aktivt borgerne til at afprøve sig selv i forskellige sammenhænge. Herigennem

får borgerne nogle nye erfaringer og ressourcer, som kan skabe mening

og håb i deres individuelle proces med ”at komme sig”.

Køkkenet og cafeen fungerer som interne aktivitetstilbud, mens ”Firmaet” og

”Café hjerterum 3” er eksterne aktivitetstilbud. Fælles for aktivitetstilbuddene

er, at de drives af borgerne i Kløvervænget 84 samt eksterne dagbrugere og

medarbejdere såsom kokke, håndværkere og pædagogiske medarbejdere.

Det eksterne aktivitetstilbud Firmaet er indrettet i nogle gamle fabrikslokaler.

Flere borgere har været med til at istandsætte værkstedsfaciliteterne som led i

deres rehabiliteringsproces. Herfra kører personale og borgere ud til håndværksmæssige

arbejdsopgaver lokalt. Seks - otte borgere arbejder aktuelt i

Firmaet, hvor de samarbejder med personalet, der består af en tømrer, en

smed og en maler. Aktuelt arbejder firmaet med at istandsætte et hus.

En medarbejder fortæller, at beskæftigelsen i Firmaet giver borgerne en oplevelse

af at have et rigtigt arbejde og mulighed for samvær med andre faggrupper.

Medarbejderen beskriver borgernes beskæftigelse som et vigtigt led i

BDO KR 11


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

deres rehabiliteringsproces. En borger, som arbejder i Firmaet fortæller, at han

er glad for at lave håndværksmæssigt arbejde og har fået mod på at få et kørekort,

så han selvstændigt kan komme rundt til de forskellige steder, hvor

Firmaet udfører arbejde.

Et andet eksternt aktivitetstilbud er Café Hjerterum 3, som er placeret i en

sportshal. De borgere, der arbejder her, varetager alle opgaver i relation til

tilberedning- og bestilling af mad for sportshallens brugere. Derudover laver

de frokost og aftensmad til Kløverengens borgere. Borgerne arbjeder fem –

otte timer dagligt i Café Hjerterum 3. Stillingerne er oprettet som beskyttet

beskæftigelse, og derudover er der et samarbejde med kommunens Jobcenter

om forskellige former for løntilskud til borgere, der kommer fra Jobcenteret.

Køkkenet og caféen fungerer som interne aktivitetstilbud og benyttes af såvel

borgere som udefrakommende gæster.

Tilsynet taler med en borger, der arbejder i caféen og er glad for sit arbejde.

Derudover er hun formand for stedets filmklub, som finder sted en gang om

ugen, og har ca. 5-6 medlemmer.

En anden borger fortæller, at han tidligere har arbejdet i køkkenet. Nu er han

optaget af at spille musik et par gange om ugen i Kløverengens musikværksted.

Pågældende borger har optrådt ved fælles arrangementer på Kløverengen.

En tredje borger fortæller, at hun arbejder som administrativ medarbejder på

kontoret, hvor hun blandt andet ordner løn, skriver breve til ansøgere mv.

Borgerne fortæller, at de ofte tager på ture sammen med personalet, fx til

stranden eller på en shoppingtur. De fremhæver det som positivt, at turene

ofte kan ske spontant, og dermed, når de ”har lyst til at komme af sted”.

Borgerne udtrykker generelt tilfredshed med deres hverdag og aktivitetstilbud.

De oplever det som positivt, at personalet tilskynder dem til at deltage i aktiviteter.

En borger formulerer det på den måde, at de har et godt livsindhold

sammenlignet med udeboende borgere.

Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes alsidige former for aktiviteter og beskæftigelse,

som aktivt understøtter deres individuelle recovery proces.

3.5.6 Medindflydelse og kommunikation

Data Recovery tilgangen medfører en tiltro til den enkeltes iboende ressourcer

og dermed også den enkeltes mulighed for at øve indflydelse på- og tage

ansvar for egen hverdag og liv generelt. Understøttelsen af borgernes medindflydelse

udmønter sig på en række områder i praksis.

Borgernes sikres formel medindflydelse via rådsmøder, som afholdes ved

behov. Ledelsen oplyser, at der kan gå op til et halvt år imellem beboerrådsmøderne,

men at den formelle medindflydelse løbende sikres via borgerrepræsentanters

deltagelse på MED møder. Derudover kan borgerne til

enhver tid selv indkalde til møder ved behov. På beboerrådsmøder kan

BDO KR 12


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

borgerne fremkomme med ønsker og forslag. Emner kan fx være: kost,

husleje. Borgerne har ligeledes indflydelse på valg af kontaktperson og indflydelse

på valg af nye medarbejdere, jf. borgerrepræsentant i ansættelsesudvalget.

Personplanen er borgerens personlige arbejdsredskab og med til at sikre borgerens

medindflydelse på eget liv og mål for fremtiden.

Borgeren inddrager kontaktpersonen i den udstrækning at borgeren ønsker

dette. Kontaktpersonen er opmærksom på borgens personplan som et arbejdsredskab

mellem kontaktpersonen og borgeren – men det sker på borgerens

præmisser, hvordan borgeren ønsker at inddrage kontaktpersonen.

Borgerne medvirker desuden i evalueringer af deres ydelseskatalog. Det sker

fast hver tredje måned. Inddragelsen sker dels inden ydelseskataloget revideres

og dels gennem borgernes deltagelse i teammøder, hvor målsætninger og

metoder omkring borgeren drøftes i personalegruppen. Det varierer, i hvilket

omfang borgerne har lyst til at deltage i teammøder. I Kløvervænget 72 sker

evalueringer typisk sammen med den enkelte borger, idet de fleste borgere

ikke bryder sig om at deltage i større forsamlinger som teammøder. Flere borgere

fra afd. B oplever det som positivt, at de har mulighed for at følge personalets

drøftelser på teammøder.

For at øge borgernes medindflydelse og mindske skellet mellem personale

og borgere, har borgerne mulighed for at deltage i faglige temadage sammen

med personalet. Herigennem får borgerne en større viden om- og

erkendelse af deres sindslidelse, ligesom de oplever at blive behandlet på

lige fod med personalet. Borgerne omtaler de fælles temadage meget positivt.

Næste temadag (februar 2011) skal blandt andet handle om stemmehøring.

Borgerne oplever at have den indflydelse, de ønsker, og tilkendegiver, at

personalet generelt er gode til at imødekomme forslag. Fx fortæller en

borger, at han har været med til at bestemme feriemål, temaer til fester,

og at hans forslag om et musikstudie er blevet realiseret. En anden borger

udtrykker tilsvarende generel tilfredshed, men anfører, at det kan gå lidt

trægt med at føre ønskerne ud i livet, fx hendes ønske om at få et aflåst

cykelskur.

Tilsynet vurderer, at borgerne har en høj grad af medindflydelse og at personalet

imødekommer forslag og ønsker fra borgerne. Beboerrådsmøder giver

mulighed for formel indflydelse, ligesom borgernes deltagelse i arbejdet med

personplaner og evalueringer af ydelseskatalog understøtter en aktiv inddragelse

af borgerne. Tilsynet vurderer, at borgernes mulighed for at deltage i

faglige temadage er en konstruktiv måde at give borgerne indflydelse på og

skabe ligeværdighed mellem personale og borgere.

3.5.7 Sundhed, kost og motion

Data Ledelsen fortæller, at opøvelse af gode sundhedsvaner ikke udgør et mål i

sig selv, men som regel opstår som en sideeffekt af det øvrige rehabilite-

BDO KR 13


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

ringsarbejde, der finder sted. Erfaringen er, at interessen for motion fx

kommer i takt med en borgers deltagelse i aktiviteter/beskæftigelse, etablering

af netværk mv.

Både ledelse og medarbejdere peger på vigtigheden af at gøre borgernes

liv så lidt institutionspræget som muligt, hvilket ligger som en grundfilosofi

bag fraværet af fx en fælles kostpolitik eller fælles motionsdag.

Kostordningen på Kløverengen er, at dagens tre hovedmåltider tilberedes og

indtages eller hentes i cafeen. I Kløvervænget 72 leveres maden til de borgere,

der ønsker dette. Desuden findes der altid mad i køkkenet i den enkelte afdeling.

Borgerne kan tilmelde sig til at være med til at forberede maden og bestemme

menuen.

Borgerne udtrykker tilfredshed med morgenmaden og frokosten. Derimod

udtrykker de stor utilfredshed med menuen til aftensmaden. Kritikken går

på, at aftensmaden er ensformig, ikke er velsmagende og generelt er af lav

kvalitet. Derfor har borgerne foreslået en ny ordning, hvor maden skal tilberedes

lokalt af personalet i stedet for at blive lavet centralt i Café Hjerterum

3.

Hertil oplyser ledelsen, at en ny madordning træder i kraft pr. 1. februar

2011, på baggrund af borgernes utilfredshed med aftensmaden.

Hvad angår motion, fortæller medarbejderne, at de har en ambition om at

indføre flere motionsaktiviteter i hverdagen. I Kløvervænget 72 har Team 1

opstillet et teammål om at støtte borgerne i at komme ud af huset tre gange

om ugen for at dyrke motion som fx gymnastik, yoga og svømning. Hensigten

er, at personalets deltagelse i aktiviteterne skal virke som en katalysator

til at komme videre på egen hånd.

I Kløvervænget 84 lægger medarbejderne også vægt på motion, fx i form af

fælles løbeture og gåture, som både har et motionsaspekt men også et

socialt aspekt. Generelt opfordres borgerne til at deltage i eksterne tilbud –

igen med afsæt i et socialt rehabiliteringsperspektiv.

Maden er generelt varieret, og der er altid mulighed for et et sundt tilvalg

for at imødekomme borgere, der har behov for en særlig indsats, fx ved

diabetes og svær overvægt. Ledelsen oplyser, at de ikke tilrettelægger særlige

indsatser i forhold til overvægt, men at de har erfaring med, at deltagelse

i samfundet/ aktiviteter fører til et anderledes selvbillede, herunder

kan afstedkomme et ønske om at tabe sig.

Tilsynet vurderer, at personalet støtter borgerne i sunde kost- og motionsvaner,

herunder at motionsaktiviteter indgår som led i den sociale rehabilitering.

Tilsynet bemærker, at en ny madordning træder i kraft pr. 1. februar 2011,

på baggrund af borgernes utilfredshed med aftensmaden.

BDO KR 14


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

3.5.8 Tryghed og trivsel

Data Borgerne giver udtryk for at føle sig trygge og trives på Kløverengen. De begrunder

deres tryghed med, at personalet er nærværende og altid yder hjælp

og støtte ved behov.

Tilsynets

vurdering

En af borgerne formulerer personalets opmærksomhed på borgernes trivsel på

følgende måde: ”Der bliver holdt godt øje med én”. En anden borger fremhæver

samtaler med personalet som en væsentlig årsag til hans bedring i løbet af

opholdet på Kløverengen. Derudover tilskriver han sin trivsel/ bedring, at personalet

aktivt støtter ham i at komme ud og opleve verden, og at personalet:

”hele tiden bygger op til, at man skal kunne klare ting selv”.

Medarbejderne fortæller, at der eksisterer en grundlæggende tillid mellem

personale og borgere, som gør, at borgerne som regel kommer til personalet

med deres problemstillinger. Generelt er personalet gode til at aflæse en borgers

eventuelle mistrivsel og iværksætte handlinger.

Tilsynet vurderer, at personalet tilrettelægger trygge rammer for borgernes

trivsel, blandt andet gennem nærvær, støtte og individuelle samtaler.

3.5.9 Seksualitet

Data Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på de udfordringer, der kan

opstå i relation til borgernes seksualitet. I situationer, hvor en borger har været

udsat for seksuelle overgreb i barndommen yder særligt kontaktpersonen

relevant støtte og vejledning.

Kløverengen har tidligere haft en seksualvejleder tilknyttet. Seksualvejlederen

introducerede blandt andet Hjertedating, hvilket imidlertid ikke havde særlig

interesse fra borgerne.

Tilsynets Tilsynet vurderer, at personalet arbejder relevant med emnet seksualitet.

vurdering

3.5.10 Sprogbrug og omgangsformer

Data Både medarbejdere og borgere tilkendegiver, at der eksisterer en positiv

sprogbrug og omgangsform. Hvis en borger har det dårligt, kan sprogbrugen

være negativ. I de situationer oplever borgerne, at personalet er gode til at

gribe korrigerende ind. Medarbejderne fortæller om en situation, hvor nogle

borgere blev uvenner, og hvor personalet måtte støtte de pågældende borgere

i at lave en overenskomst for at løse konflikten.

Tilsynet observerer en anerkendende og venlig tone mellem personale og borgere.

Under rundvisningen møder tilsynet forskellige borgere, som ledelsen

udveksler korte samtaler med. Situationerne efterlader et indtryk af, at personalet

har et godt kendskab til den enkelte borger og viser dem stor opmærksomhed.

Det er tydeligt, at der eksisterer respekt, samtidig med at der er plads

til sjov og godmodige kommentarer.

Empatisk og respektfuld kommunikation udgør et centralt princip i personalets

indsats. I den sammenhæng foretager personalet en systematisk afdækning af

BDO KR 15


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

borgernes forudsætninger for kommunikation ud fra forskellige parametre

som; hvordan skal der kommunikeres/ hvornår skal kommunikationen finde

sted/ hvor skal kommunikationen foregå og endeligt afklarer, hvem der skal

inddrages i kommunikationen. Andre forhold af betydning for kommunikationen

er den enkelte borgers kognitive forudsætninger, hukommelse og koncentrationsevne.

På baggrund af den samlede afdækning af den enkelte borgers

kommunikative forudsætninger, udpeges udviklingspunkter for både borgeren

og medarbejderne, som skal medvirke til at optimere kommunikationen.

Medarbejderne kommer med flere eksempler på empatisk, anerkendende

kommunikation, fx i forhold til at forebygge konflikter/ magtanvendelse.

Tilsynet vurderer, at der eksisterer en sprogbrug omgangsform med en respektfuld

og ligeværdig sprogbrug, og tilsynet vurderer overordnet, at stedets

principper om empatisk kommunikation efterleves i praksis.

3.5.11 Medicinhåndtering

Data Kløverengen har udarbejdet en omfattende beskrivelse af stedets kvalitetsstandarder,

herunder beskrivelse af samtlige procedurer og retningslinier

for medicinhåndtering. Kvalitetsstandarden beskriver uddybende de

forskellige procedurer, der knytter sig til håndteringen af medicin; overførelse

af medicin, opmåling, uddeling, støtte til selvadministration af medicin,

samt indberetning af- og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering.

Tilsynets

vurdering

Kvalitetsstandarden for medicinhåndtering afspejler de ændringer, der er

iværksat på området gennem de seneste år – alle med det formål at kvalitetssikre

stedets medicinhåndtering. Et tiltag er aflåste medicinskabe, og at

optællinger og kontroller er flyttet til separate lokaler i afdelingerne, så

personalet har mulighed for at få ro til arbejdet.

Hvert team har en medicinansvarlig medarbejder. Personalet håndterer

ikke medicin for de fleste af borgerne. Det er derimod et mål for mange af

borgerne (i afd. B), at de under opholdet selv bliver i stand til at dosere og

indtage medicinen efter lægens anvisning, som led i rehabiliteringen.

Personalet oplever generelt, at håndteringen af borgernes medicin sker på

betryggende vis.

Tilsynet observerer under rundvisningen, at en medicinansvarlig medarbejder

er i færd med at udarbejde en statistik for utilsigtede hændelser i EKJ

systemet. Pågældende medarbejder oplyser, at utilsigtede hændelser som

oftest handler om glemt kvittering eller opmåling fra en anden medarbejder.

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante procedurer og retningslinier for

medicinhåndtering, og at stedet har stort fokus på at kvalitetssikre området. I

forlængelse heraf er det tilsynets vurdering, at kvalitetsstandarderne udtrykker

det grundige og systematiske arbejde, der finder sted i relation til medicin-

BDO KR 16


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

håndtering.

3.5.12 Magtanvendelse og konflikthåndtering

Data Medarbejdere oplyser, at der ikke er forekommet en magtanvendelse siden

foråret 2009.

Tilsynets

vurdering

Ifølge medarbejderne medvirker deres strategi om at trække sig i konfliktprægede

situationer (jf. voldspolitikken) til at undgå en optrapning af konflikter.

Derudover peger de på deres løbende drøftelser af håndteringen af forskellige

situationer og respektfuld kommunikation som medvirkende til at forebygge

magtanvendelser.

En Mappe ”Vold og trusler” indeholder procedurer for indberetning af magtanvendelse.

Medarbejderne oplyser derudover, at de har kendskab til bekendtgørelsen

for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Tilsynet vurderer, at personalet har fokus på at forebygge magtanvendelse,

blandt andet via en fælles strategi om at trække sig i konfliktprægede situationer,

samt anvendelse af anerkendende kommunikation. Tilsynet vurderer, at

Kløverengen har nedskrevne procedurer for indberetning af magtanvendelse

og kendskab til lovgivningen på området.

3.5.13 Pårørende

Data Medarbejderne oplyser, at samarbejdet med pårørende er begrænset. Det

sker kun i de tilfælde, hvor en borger udtrykker ønske herom. Fx har personalet

støttet en ældre kvinde i at reetablere kontakt til sin datter efter mange års

adskillelse.

Tilsynets

vurdering

Tilsynet vurderer, at personalet samarbejder med pårørende i det omfang,

den enkelte borger udtrykker ønske om pårørendesamarbejde.

3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold

3.6.1 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet

Data Ledelsen oplyser, at der har været en relativt høj udskiftning i personalegruppen.

Således er 13 medarbejdere ud af 42 medarbejdere holdt op i

perioden 2009-2010. Heraf er tre gået på pension.

Udskiftningen i personalegruppen begrundes dels med, at flere nye medarbejdere

ikke har kunnet forenes med, at arbejdet indebærer meget praktisk

arbejde. Dels har nogle nye medarbejdere haft svært ved at omstille sig fra

at arbejde i Psykiatrien til at arbejde i et socialt tilbud med et andet værdigrundlag

og menneskesyn. På baggrund af udskiftningen i personalegruppen

har ledelsen sat ekstra fokus på rekruttering- og fastholdelse af nye

medarbejdere, blandt andet ved at foretage en nøjere gensidig forvent-

BDO KR 17


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

ningsafstemning i forbindelse med ansættelsessamtaler og ved at optimere

introduktionen af nye medarbejdere.

Sygefraværet har, ifølge ledelsen, også været en udfordring i løbet af 2010.

Derfor har ledelsen stort fokus på området, herunder afholdelse af sygefraværssamtaler

ved tredje sygefraværsperiode (fra en dag og opefter). Ledelsen

oplyser, at sygefraværet ikke er arbejdsrelateret, hverken korttidssygdom

eller langtidssygdom. Kun en enkelt medarbejder har begrundet sygefraværet

i arbejdsmiljøet.

Korttidssygefraværet ligger på 6 %, mens langtidssygefraværet ligger på 8,9

% for 2010. Team 1 har haft et højt sygefravær gennem 2010, hvilket skyldes

særlige udfordringer, herunder en del ældre medarbejdere, hvoraf tre

er gået på pension. Derudover er en tidligere langtidssygemeldt medarbejder

blevet opsagt. Baggrunden for et generelt højere sygefravær iTeam 1 i

Kløvervænget 72 begrundes samtidig med, at borgerne her har et større

fysisk plejebehov, som indebærer fysisk kontakt og dermed smitteoverførsel

ved sygdom.

Tilsynet får udleveret en statistik over korttids- og langtidssygdom for

2010.

Ledelsen iværksætter, efter tilsynets vurdering, relevante tiltag med henblik

på at sikre stabilitet i personalegruppen, blandt andet gennem et

skærpet fokus på rekruttering og introduktionen af nye medarbejdere. Tilsynet

vurderer endvidere, at ledelsen arbejder målrettet med at nedbringe

sygefraværet, blandt andet ved at afholde sygefraværssamtaler.

3.6.2 Eksternt samarbejde

Data Eksterne samarbejdsparter er kommuner/ sagsbehandlere og psykiatrien.

I forhold til samarbejdet med kommuner oplever personalet udfordringer vedrørende

borgerens § 141 handleplan. Det er Kløverengens erfaring, at sagsbehandlere

sjældent møder op til handleplansmøder. Personalet imødekommer

denne problemstilling ved selv at tage ud til de pågældende kommuner. At

borgerne således kommer uden for Kløverengens rammer understøtter, ifølge

medarbejderne, bestræbelserne om at afinstitutionalisere borgernes liv, samt

harmonerer med stedets aktive politik om, at borgerne i videst mulig udstrækning

skal tilbydes hjælp ude i samfundet.

I forhold til samarbejdet med psykiatrien, ønsker personalet også her at

tilbyde borgerne hjælpen ude i samfundet, dvs. at bringe borgeren hen til

psykiatrisk behandling, frem for at en psykiater kommer til Kløverengen.

Denne grundholdning harmonerer, ifølge personalet ikke med psykiatriens

praksis om at komme ud til tilbuddet.

Derudover har personalet oplevet udfordringer i forhold til samarbejdet

med Psykiatrisk Center Glostrup omkring udskrivningsplaner og udskrivningskonferencer.

Både ledelse og medarbejdere oplyser, at de arbejder på

BDO KR 18


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

at forbedre samarbejdet.

Tilsynet vurderer, at personalet arbejder på at løse de udfordringer, der

knytter sig til det eksterne samarbejde med kommuner/ sagsbehandlere og

psykiatrien. I forlængelse heraf vurderer tilsynet, at personalet formår at

indtænke rehabiliteringsperspektivet i samarbejdet med eksterne parter,

herunder at handleplansmøder og psykiatrisk behandling skal ske eksternt

for at understøtte borgernes deltagelse i sammenhænge uden for Kløverengen.

3.6.3 Internt samarbejde og kommunikation

Data Ifølge ledelsen er det interne samarbejde velfungerende og efter en periode

med flere udfordringer, samarbejder Team 1 i Kløvervænget 72 nu godt

som team igen.

Tilsynets

vurdering

Ledelsen oplyser, at de arbejder ud fra værdibaseret ledelse og dermed har

en ambition om at skabe en fælles kultur og værdigrundlag i organisationen

som helhed.

Medarbejder giver tilsvarende udtryk for at opleve et velfungerende internt

samarbejde, præget af kollegial støtte og faglig videndeling. Teammøder

og temadage, samt ledelsens opbakning og faglige inspiration fremhæves

som elementer, der skaber dynamik i samarbejdet.

Medarbejderne oplever et godt samarbejde med ledelsen omkring udviklingstiltag,

herunder at ledelsen sikrer fælles ejerskab i personalegruppen

ved at ansvarliggøre medarbejderne i forhold til at implementere udviklingstiltag.

Ifølge medarbejderne medvirker de faglige udfordringer fra ledelsen

til at reviderer rutiner og undgå traditionel tænkning, ligesom de

fremhæver det positive i at arbejde ud fra fælles værdier og kultur.

Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde fungerer godt og er kendetegnet

ved kollegial støtte og faglig videndeling, ligesom det er tilsynets vurdering, at

medarbejdernes udsagn om fælles ejerskab i forhold til udviklingstiltag og en

fælles kultur understøtter den værdibaserede ledelsesform.

3.6.4 Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold

Data Personalepolitikken beskriver politikker og administrative instrukser omkring

arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold fx omkring trusler og vold, kriser mv. Der er

en Sikkerhedsgruppe med en fastlagt mødestruktur.

Personalet oplever, at der er et godt arbejdsmiljø, hvilket blandt andet tilskrives

åbenhed og ledelsesmæssig opfølgning på problemstillinger.

Der er senest udarbejdet en APV undersøgelse i 2008. En ny APV undersøgelse

skal finde sted i 2011 i forbindelse med afholdelse af en temadag. Hertil oplyser

ledelsen, at de for nylig har deltaget i en arbejdsmiljøuddannelse for ledere,

og at de her fik ”credit” for deres måde at udarbejde APV på.

Ifølge ledelsen medførte den seneste APV blandt andet en større forståelse for

BDO KR 19


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

overholdelse af arbejdstidsbestemmelser blandt medarbejderne. Derudover

førte den til nogle ændringer i forhold til medicin (flytning af medicinskab for

at sikre arbejdsro ved dosering af medicin), samt anskaffelse af nye miljøvenlige

rengøringsartikler.

Personalet oplever generelt gode sikkerhedsforhold. Særlige ting tages op i

supervision eller via rekvirering af timer hos Falck Healthcare og Ambulancetjenesten.

Personalet har kun oplevet en enkelt episode med truende adfærd

fra en borger.

Hvad angår brandsikkerhed, har Kløverengen haft brandtilsyn i 2010.

Tilsynet vurderer, at der eksisterer et godt arbejdsmiljø, blandt andet i kraft af

åbenhed og ledelsesmæssig opfølgning på problemstillinger.

3.6.5 Kompetenceudvikling og kvalitetssikring

Data Kompetenceudvikling foregår overvejende gennem interne kurser med

brug af eksterne undervisere, fx i forbindelse med temadage, der afholdes

fire-seks gange årligt. Næste temadag finder sted i februar og handler om

stemmehøring. Ledelse, medarbejdere og borgere udtrykker enstemmigt,

at temadagene udgør en god platform for sparring og udvikling for både

borgere og personalets vedkommende.

Tilsynets

vurdering

Derudover sker kompetenceudvikling gennem teammøder, der afholdes

hver anden uge og koordinatormøder, der afholdes hver anden måned.

Supervision finder sted en gang om måneden. En psykolog fungerer som

supervisor. Derudover er tilknyttet en medsupervisor, som har en selvoplevet

erfaring med skizofreni. Til cafeteamet anvendes en ekstern socialrådgiver

som supervisor.

Endelig gennemfører ledelsen MUS samtaler en gang årligt.

Medarbejderne oplever generelt, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling

på stedet. Dels gennem de nævnte fastlagte tiltag og dels gennem

deltagelse på kurser og konferencer. Det står beskrevet i Personalepolitik,

hvordan medarbejderne kan søge om kompetenceudvikling.

Ifølge ledelsen har personalegruppen stor interesse for at udvikle sig og

føre nye idéer ud i livet. Det er i stigende grad personalet, og i nogle tilfælde

borgerne, der kommer med nye ideer til udvikling af Recovery metoden.

Fx var det en medarbejders idé, at borgerne skulle have mulighed for at

deltage i temadage.

Tilsynet vurderer, at kompetenceudvikling og kvalitetssikring foregår som en

integreret del af praksis, herunder gennem afholdelse af temadage, teammøder,

koordinatormøder, supervision, MUS samtaler, kurser og konferencer.

3.6.6 Sammenhæng mellem kompetencer og behov

Data Ledelsen vurderer generelt, at medarbejderne er dygtige og har kompetencer,

BDO KR 20


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Tilsynets

vurdering

4 Metode

der matcher målgruppens behov.

Personalegruppens sammensætning er afstemt efter de forskellige borgergruppers

behandlingsbehov i henholdsvis Kløvervænget 72 og 84. I Kløvervænget

72, hvor borgerne har et større plejebehov, består personalegruppen

derfor af medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund.

Dog anfører ledelsen, at der er behov for at tilføre mere viden om de handlemønstre,

der kendetegner en psykisk lidelse som borderline. Medarbejderne

vurderer i lighed hermed, at særligt Team 2, som består af en relativt ny personalegruppe,

kunne have behov for mere viden om borderline.

Ledelsen fortæller endvidere, at medarbejdere med baggrund i socialpsykiatrien

og andre botilbud med større fokus på ADL træning, ofte har behov for at

tilegne sig nye kompetencer, herunder integrere rehabiliteringsperspektivet i

deres tænke- og handlemåde.

Medarbejderne vurderer, at de er gode til at udnytte hinandens kompetencer

internt i de forskellige teams.

Tilsynet vurderer, at der overordnet set er en god sammenhæng mellem medarbejdernes

kompetencer og borgernes behov, herunder at personalets socialfaglige

kompetencer i Kløvervænget 72 matcher opgavens art.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen afdækker medarbejdernes behov for at få mere

viden om borderline lidelser.

BDO KR’s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig

med at tilsynet, jf. Retssikkerhedslovens § 16, skal udøve kontrol med, om tilbuddet følger

lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observ ation,

som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet

billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. handler

om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, sty rker

og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt forstander med henblik på rettelser

af faktuelle fejl.

4.1 Tilsynets tilrettelæggelse

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger:

Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere

undervejs, og/eller at observere det sociale liv

Dialog med Ledelsen /ledelse

Dialog med medarbejdere

BDO KR 21


Ishøj Kommune

Anmeldt tilsyn, Kløverengen Januar 2011

Dialog med borgere

Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet

4.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO KR indhentet materiale fra kommunen, herunder

eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom

oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete

tilsyn.

4.3 Tilsynets varsling

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fem uger før gennemførelse. Endvidere

har BDO KR haft telefonisk dialog med leder inden tilsynet, hvor programmet er blevet

drøftet og endelig fastlagt således, at dagens møder er tilpasset hverdagen og aktiviteterne

på tilbuddet.

4.4 Definitioner

Bemærkninger

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold.

Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være

opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende

og/eller informerende karakter.

Anbefalinger

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor

bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage

stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke

handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen

ikke er fulgt.

Påbud

Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig

handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger

fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet.

BDO KR 22

More magazines by this user
Similar magazines