Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

jobs.fredensborgjob.dk

Samlet regnskab 2010 - Ledige jobs i Fredensborg Kommune

Regnskab 2010


Ulla Hardy-Hansen (C)

1. viceborgmester

Per Frost Henriksen

(A)

Bo Hilsted

(A)

Preben Goth

(V)

Christian de

Jonquiéres (C)

Ergin Øzer

(A)

Tinne Borch

Jacobsen (V)

Hanne Berg

(F)

Den politiske organisation

Lars Simonsen

(B)

Byrådet 2010 – 2013

Thomas Lykke Pedersen (A)

Borgmester

Charlotte Sander

(A)

Lars Søndergaard

(V)

Ole Bergmann

(F)

Kristian Hegaard

(B)

Hans Nissen

(A)

Pernille Solvig

Graux (V)

Mette Pitts (F)

Stedfortræder

for Suzan Daoud

Flemming Rømer

(O)

Pia Bødtker

(A)

Thomas Elgaard

Larsen (V)

Ebba Anker Nielsen

(F)

Claus Birkelyng (L)

Carsten Wulff (V)

2. viceborgmester

Carsten Nielsen

(A)

Thomas Bak

(V)

Thomas von Jessen

(C)

Hossein Armandi

(Borgernes

stemme)


Indholdsfortegnelse

Beretning

Forord ............................................................................................................. 4

Økonomisk resultat ........................................................................................... 5

Årets gang 2010 ............................................................................................... 9

Bemærkninger og opfølgning på mål 2010 ..................................................... 11

Politikområde 1 Natur og Miljø ...........................................................................12

Politikområde 2 Kommunale Grønne Områder ......................................................14

Politikområde 3 Veje og Trafik............................................................................15

Politikområde 4 Kommunale Ejendomme .............................................................17

Politikområde 5 Fritid og Erhverv ........................................................................19

Politikområde 6 Skole .......................................................................................21

Politikområde 7 Unge og Integration ...................................................................24

Politikområde 8 Børn ........................................................................................27

Politikområde 9 Kultur og Turisme ......................................................................30

Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge ..............................................................32

Politikområde 11 Beskæftigelse ..........................................................................35

Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse .........................................................37

Politikområde 13 Pleje og Omsorg ......................................................................39

Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri .......................................................41

Politikområde 15 Beredskab ...............................................................................44

Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte ............................46

Politikområde 18 Anlæg ....................................................................................48

Hoved- og nøgletal .......................................................................................... 50

Anvendt regnskabspraksis .............................................................................. 51

Regnskabsoversigter og noter

Driftsregnskab .................................................................................................55

Balance ...........................................................................................................56

Noter til driftsregnskab og balance .....................................................................57

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand ................................70

Regnskabsoversigt .......................................................................................... 71

Tværgående artsoversigt .............................................................................. 220

Regnskab 2010

3


Forord

Fredensborg Kommune er kommet godt igennem

2010. Dog ikke helt uden sværdslag. Budgettet

blev åbnet i foråret 2010 med henblik på at finansiere

et merforbrug på 28 mio. kr. til de store

udfordringer på det specialiserede specialområde.

2010 var også året hvor sneplovene kom i sving,

og det har ligeledes sat sit præg på udgifterne på

dette område.

Den nye skolestruktur er nu på plads og implementeres

i august 2011. Fredensborg Kommune

sætter den faglige og pædagogiske bæredygtighed

højt, sådan at alle børn kan få det bedste

undervisningstilbud.

På daginstitutionsområdet er der indført områdeledelse

i seks områder og et selvejende netværksområde.

Den daglige leder i de enkelte

institutioner kan nu koncentrere sig om de nære

værdier, og områdelederen tager nu hånd om de

overordnede administrative opgaver. Dermed

bliver der mere tid til børnene.

Fredensborg blev i 2010 udfordret med ekstrem

nedbør og oversvømmelser i Kokkedal. Der er

arbejdet med spildevandsplaner, vandforsyningsplan

og vand- og naturhandlingsplan samt en

samlet Blå Plan. Den Blå Plan viser, hvilke steder,

der er kritiske i forhold til oversvømmelser som

følge af klimaforandringerne. Planens mål er en

handlingsplan med henblik på at afhjælpe risikoen

for oversvømmelse.

Regnskab 2010

På byrådets vegne

Thomas Lykke Pedersen

Borgmester

4

Klimaet blev sat på dagsordenen i 2010 med

oprettelsen af et klimasekretariat og udviklingen

af en ambitiøs energipolitik. Sigtepunktet er klart:

Vi skal som minimum reducere CO2 udslippet

med 2 % om året frem til 2025.

El-biler er et andet ambitiøst klimainitiativ, som

skal bidrage til målsætningen om et fossilfrit

samfund. Kommunen skal selv indkøbe el-biler,

hvor det giver mening, og så skal vi ikke mindst

sikre rammerne for, at vores borgere kan vælge

det som alternativ til almindelige biler.

Kommunens kassebeholdning kom styrket ud af

2010. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i

løbet af året er steget med kr. 72,8 mio., og vi

står dermed i en situation, hvor vi har fået løst

den likviditetskrise, vi stod med i 2009.

Beskæftigelse og det lokale erhvervsliv står også

højt på den politiske dagsorden. Derfor har jeg

sammen med formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget

og Arbejdsmarkedsudvalget været på en

række virksomhedsbesøg. En lokal økonomi i

vækst forudsætter nemlig både et levende erhvervsliv,

men så sandelig også så lav en arbejdsløshed

som muligt. Et de områder vi har

særligt fokus på er ungdomsarbejdsløsheden,

hvor vi i 2011 skal tage de første skridt mod at få

Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.


Økonomisk resultat 2010

Resultatet for 2010 viser en ændring i likvide

aktiver på 87,9 mio. kr., som fordeler sig med et

samlet mindreforbrug på det skattefinansierede

område på 12,3 mio. kr. og en forskydning på lån

og balancer på 75,7 mio. kr. De likvide midler er

med resultatet for 2010 forøget med 132,7 mio.

kr. mere end korrigeret budget.

Afvigelserne på regnskabsresultatet og det korrigerede

budget på det skattefinansierede område

skyldes afvigelser på både driften med 43,2 mio.

ØKONOMI

Regnskabsresultat 2010

(1.000 kr., løbende priser)

Regnskab 2010

5

kr. og på anlæg med 28,6 mio. kr. På det brugerfinansierede

område er der en afvigelse på 12,8

mio. kr.

Lån og balanceforskydninger viser en forøgelse af

likvide midler på i alt 48,0 mio. kr. i forhold til det

korrigerede budget. Årsagen til afvigelserne i

forhold til det budgetterede samt uddybende

bemærkninger til tabellen fremgår af de følgende

afsnit.

Regnskab

2009

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

I. Det skattefinansierede område

Skatter, tilskud og udligning -2.036.400 -2.150.803 -2.203.772 -2.204.543

Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion 2.090.188 2.100.296 2.188.248 2.144.040

Renter og kursregulering -6.202 -8.320 -7.707 -5.931

Primært driftsresultat 47.586 -58.827 -23.231 -66.434

Anlægsvirksomhed -54.282 40.725 82.810 54.165

Resultat af det skattefinansierede område -6.696 -18.102 59.579 -12.269

II. Brugerfinansierede område

Drift -45.724

Anlæg 30.058 12.842

Resultat af det brugerfinansierede område -15.666 12.842

Resultat i alt -22.362 -18.102 72.421 -12.269

III. Lån og balanceforskydninger

Optagne lån (alm. drift) -59.770 -27.900 -55.100 -53.767

Afdrag på lån 32.723 22.820 29.487 27.652

Balanceforskydninger 80.674 -534 -2.025 -49.562

Resultat i af lån og balanceforskydninger 53.627 -5.614 -27.638 -75.677

Ændringer af likvide aktiver *) 31.265 -23.716 44.783 -87.946

*) + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler


Millioner

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

01-01-2010

08-01-2010

Likviditet

15-01-2010

22-01-2010

29-01-2010

05-02-2010

Regnskab 2010

12-02-2010

19-02-2010

26-02-2010

05-03-2010

12-03-2010

19-03-2010

26-03-2010

02-04-2010

09-04-2010

16-04-2010

23-04-2010

30-04-2010

Likviditet 2010

07-05-2010

14-05-2010

21-05-2010

28-05-2010

Den gennemsnitlige likviditet var den 1. januar

2010 12,4 mio. kr. og ved udgangen af 2010 var

den øget til 85,1 mio. kr. I alt er den gennemsnitlige

likviditet steget i 2010 med 72,8 mio. kr.

Udviklingen i likviditeten fremgår af ovenstående

kurve dels i form af den daglige kassebeholdning

samt den gennemsnitlige likviditet.

Stigningen i kassebeholdningen i 2010 på 72,8

mio. kr. skyldes primært mindre forbrug både på

drift og anlæg, gunstig udvikling i afkastet på

kapitalforvaltning samt ikke forbrugt kvalitetsfonds

midler.

Det skattefinansierede område

I 2010 valgte Fredensborg Kommune at statsgarantere

skatteindtægterne og de tilhørende beløb

04-06-2010

11-06-2010

6

18-06-2010

25-06-2010

Daglig kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning

02-07-2010

09-07-2010

16-07-2010

23-07-2010

30-07-2010

06-08-2010

13-08-2010

20-08-2010

27-08-2010

03-09-2010

10-09-2010

17-09-2010

24-09-2010

01-10-2010

08-10-2010

15-10-2010

22-10-2010

29-10-2010

05-11-2010

14-11-2010

21-11-2010

30-11-2010

06-12-2010

13-12-2010

20-12-2010

27-12-2010

til Tilskud og udligning. Statsgarantien blev vurderet

som det økonomisk mest fordelagtige. En

konsekvens af valget er, at der er en høj grad af

sikkerhed for de centrale indtægter, idet der ikke

er en efterregulering som ved selvbudgettering.

Valget indebærer med andre ord at beløbene for

Tilskud og udligning som udgangspunkt ligger

fast. Alligevel blev indtægterne i 2010 opjusteret

med 49,4 mio. kr. – forklaringen følger nedenfor.

Det oprindelige indtægtsbudget for Tilskud- og

udligning udgjorde netto 260,0 mio. kr. og det

korrigerede budget lød på 309,4 mio. kr. – indtægterne

blev således forøget med 49,4 mio. kr.

gennem 2010.

I tabellen nedenfor kan de forskellige emner i

opreguleringen ses – der var tale om både indtægter

og udgifter.

ØKONOMI

Fra oprindeligt budget 2010 til korrigeret budget 2010 Udgift Indtægt Netto

Midtvejsregulering -13.680

Beskæftigelsestilskud -40.788

Frokostordninger i daginst. -1.776

Forhøjelse af ældretilskud - Styrket kvalitet i ældreplejen -1.944

Andre korrektioner -700

Kvalitetsfond, ej udnyttet 9.462

Udgifter i alt 9.462 -58.888 -49.426


Den største enkeltpost i opreguleringen bestod i

indfasningen af beskæftigelsestilskuddet på 40,8

mio. kr. Kommunerne blev i 2010 tilført et nyt

område – de forsikrede ledige, og beskæftigelsestilskuddet

skulle dække merudgifterne til dette.

Ved vedtagelsen af budget 2010, blev overtagelsen

af det nye område behandlet på den måde, at

det var resultatet af de nye udgifter og indtægter,

der tilsammen ophæver hinanden og giver en

netto-effekt på 0 kr.

Efterfølgende blev der indarbejdet bruttoindtægter

og -udgifter til de forsikrede ledige. Ekstraindtægten

på 40,8 mio. kr. blev altså modsvaret

af en udgift på 40,8 mio. kr. på politikområde 11.

Andre emner, der kom til i 2010 efter vedtagelsen,

var frokostordninger i daginstitutioner, midtvejsregulering,

og en forhøjelse af ældretilskuddet.

Midtvejsreguleringen blev på 13,68 mio. kr.

og blev primært givet til stigende udgifter til

overførselsindkomster som følge dårligere beskæftigelse

pga. Finanskrisen.

Den sidste post, der blev ændret i 2010, var Kvalitetsfondstilskuddet,

som blev 9,5 mio. kr. lavere

end forventet. Kvalitetsfondstilskuddet var oprindeligt

på 28,3 mio. kr. men måtte nedreguleres

med 9,5 mio.kr. pga. manglende forbrug på det

tilhørende anlægsbudget. Tilskuddet blev givet

under forudsætning af, at Fredensborg brugte

56,6 mio.kr. til forstærket vedligeholdelse af

bygninger på ældre-, børne- og skoleområdet.

Det lykkedes ikke at udføre de planlagte vedligeholdelsesprojekter,

tilskuddet måtte derfor tilpasses.

De 9,5 mio. kr. overføres / deponeres og

udbetales i takt med at vedligeholdelsesarbejderne

bliver færdige i 2011.

Regnskab 2010

7

Driftsvirksomhed

Regnskab 2010 på drift og statsrefusioner viste et

højere mindreforbrug end budgetteret på 44,2

mio. kr.

Det samlede driftsresultat er et resultat af mer-

og mindreforbrug på de enkelte politikområder.

Af store afvigelser kan nævnes mindreforbrug på

områderne Skole (5,9 mio. kr.), Børn (15,2 mio.

kr.), Udsatte børn og unge (6,6 mio. kr.), Borgerservice,

administrativ og politisk støtte (28,7 mio.

kr.). Hertil kommer at der har været større merforbrug

på politikområderne Veje og Trafik (10,3

mio. kr.) samt på Handicap og socialpsykiatri (7,8

mio. kr.).

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte

politikområders resultat for 2010 er beskrevet

særskilt i de kommende afsnit i beretningen. Her

giver hvert politikområde forklaring til deres

regnskabsresultat samt følger op på områdets

mål og kvalitetskrav for 2010.

De automatiske overførsler fra 2010 til 2011

fordeler sig med 9,8 mio. kr. på områder med

100 % overførsel og 27,8 mio. kr. på områder

med +/- 5 % overførsel. Hertil kommer dispensationsansøgningerne,

som udgør 1,3 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug

på 5,5 mio. kr., som områderne har valgt at

lægge i kassen. Dette resulterer i en samlet overførsel

fra 2010 til 2011 på i alt for 33,3 mio. kr.

(afrundet). Overførselssagen er endnu ikke politisk

behandlet, men bliver behandlet samtidig

med regnskabet.

Overførslerne fra 2009 til 2010 udgjorde 31,3

mio. kr. og forklarer noget af den forskel (88,0

mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og

korrigerede budget for 2010 på driftsvirksomhed

inklusiv statsrefusioner.

ØKONOMI

Overførsler (mio. kr.) Til 2010 Til 2011*

Drift

Mer/mindreforbrug på 5% 12,6 27,8

100% overførsel 14,2 9,8

Ansøgning 4,5 1,3

Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011 -5,5

I alt overførte driftsbevillinger til næste år 31,3 33,3

*Overførslerne til 2011 er endnu ikke politisk behandlet.


Anlægsvirksomhed

På det skattefinansierede anlægsområde viste

regnskabet et resultat på kr. 54,2 mio. kr. mod et

korrigeret budget på kr. 82,8 mio. kr. En afvigelse

på kr. 28,6 mio. kr.

Mio. kr.

120

100

80

60

40

20

0

Regnskab 2010

Anlæg 2010

Anlægsudgifter, netto

Budget

Frigivne

Forbrug

Resultatet af anlægsregnskabet i 2010 viser på

udgiftssiden, at der er et mindreforbrug set i

forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes

hovedsageligt at der på flere af projekterne har

været anlægsforskydninger, således at der er

sket en tidsmæssig forskydning. På indtægtssiden

har der været færre indtægter som følge af svigtende

salgsindtægter. For en mere detaljeret

gennemgang henvises til beskrivelsen af politikområdet

i senere afsnit.

Der er på det brugerfinansierede område budgetlagt

anlægsprojekter for kr. 12,8 mio. kr. Dette er

foretaget for rent teknisk at kunne få anlægsprojekterne

regnskabsafsluttet. Fremadrettet vil der

ikke blive budgetlagt på det brugerfinansierede

område, idet forsyningen er blevet et selvstændigt

selskab.

Lån og balanceforskydninger

Lån

Der var budgetlagt med en lånoptagelse på kr.

27,9 mio. kr. i det oprindelige budget 2010.

Regnskab 2010 viser imidlertid 53,8 mio. kr. -

altså blev der optaget kr. 25,9 mio. kr. mere end

oprindelig planlagt.

Årsagen til det højere låneoptag i 2010, var at

der fra Regeringens side blev givet mulighed for

8

at lånefinansiere ekstra anlægsudgifter som led i

en finanspolitisk stimulering af dansk økonomi.

Fredensborg Kommune fik efter ansøgning en

ekstra lånedispensation på 30 mio. kr. til konkrete

projekter. Da flere af projekterne ikke blev

færdige i 2010, har den fulde dispensation ikke

kunnet udnyttes i 2010, og der er søgt Indenrigs-

og Sundhedsministeriet (ISM) om adgang til at

overføre det resterende beløb til 2011. Svar på

ansøgning modtages i maj 2011.

I opgørelsen af den endelige låneramme 2010,

indgår også de to områder, der giver automatisk

låneadgang – nemlig udlæg til indefrosne ejendomsskatter

og energibesparende foranstaltninger,

og disse steg mere end budgetlagt i 2010.

Som nævnt ovenfor under Tilskud og udligning,

lykkedes det ikke at gennemføre det fulde planlagte

anlægsbudget på Kvalitetsfondsområdet, og

dette greb ind i udnyttelsen af de oprindeligt

givne lånedispensationer. At der alligevel kan

hjemtages lån for i alt 53,8 mio. kr. skyldes således

at områderne med automatisk låneadgang

kunne kompensere. (men dog forhåbentlig i 2011

efter tilsagn fra ISM).

Balanceforskydninger

Balanceforskydningerne var budgetlagt til en

indtægt på -0,5 mio. kr., I løbet af året blev dette

korrigeret til en indtægt på -2,0 mio. kr. Regnskabsresultatet

blev imidlertid på -49,5 mio. kr. –

altså en afvigelse på -47,5 mio. kr. i merindtægt.

Af enkelte budgetposter som afviger kan nævnes

efter afregning med Fredensborg Forsyning med

en merindtægt på 3,13 mio. kr. Til at trække i

den modsatte retning udgifter på toldmoms og

remittering på 22,0 mio. kr.

Resten af afvigelsen i forhold til budget skyldes

hovedsageligt forskydninger mellem årene.

Afvigelsen på balanceforskydningerne skyldes for

hovedpartens vedkommende, at der i 2009 blev

forudbetalt udgifter der vedrørte budget 2010

51,8 mio. kr. hvilket giver den tilsvarende positive

indtægt på balanceforskydninger i 2010. I

2010 er der forbrugt 16,6 mio. kr. vedrørende

2011, dette giver i 2010 regnskabet en nettoforskydning

på 35,2 mio. kr.

I 2011 foregår der ligeledes bogføringer på 2010

hvilket givet en netto indtægts forskydning på

25,7 mio. kr.


Årets gang 2010

Året 2010 kom til at stå i klimaets navn i Fredensborg

Kommune. I 2009 blev Fredensborg til

klimakommune og dette har præget det forgangne

år med tiltag lige fra udarbejdelse af energipolitik

til affaldshåndtering. I det følgende vil nogle

af de mange spændende milepæle 2010 bragte

med sig i Fredensborg Kommune blive beskrevet.

Genbrug og affaldshåndtering

For at mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen

er der i 2010 sat fokus på at øge

genbrug af affald. Dette er bl.a. sket ved at indføre

nye fraktioner til genanvendelse på Fredensborg

Kommunes genbrugspladser. Samt ved at

motivere til øget affaldssortering ved krav om

anvendelse af gennemsigtige affaldssække. Hertil

kommer at der arbejdes med at udbygge fjernvarmenettet

for hermed at øge udnyttelsen af

energien der udvindes fra affaldsbrændingen på

Nordforbrænding.

Klimakommune

Kommunen har tiltrådt Danmarks Naturfredningsforenings

klimakommuneaftale og kurveknækker-

aftale. Der er fastsat minimumsmål for kommunens

reduktion af CO2 emissionen fra den kommunale

virksomhed. Men også kommunens borgere

og erhverv må gennemføre væsentlige omlægninger

af energiforbruget, hvis vi skal yde et

fair bidrag til de kommende nationale forpligtelser.

For at nå de fastsatte mål, er der i etableret

et klimasekretariat. Sekretariatet er sammensat

på tværs af kommunen. For at få et bedre og

mere nuanceret grundlag for beslutninger og

planer har kommunen etableret et klimaforum -

et teknisk dialogforum. Her kan borgere og repræsentanter

for erhvervslivet med tekniske,

økonomiske kompetencer vedrørende energi og

miljø sammen med kommunens administration

vurdere mulige teknologier, løsninger og initiativer.

Et rådgivende forum uden et formelt ansvar.

En åben, målrettet og faglig debat er målet.

Første møde fandt sted i marts 2010, hvor Fredensborg

Kommunes klimaarbejde og klima- og

energiplan drøftes, samt mulige emner for kommende

møder.

Energipolitik

Efter gennemført budgetmodel på politikområde

Kommunale Ejendomme foreligger der en hand-

Regnskab 2010

9

lingsplan, som er påbegyndt implementering.

Kommunens ejendomme er gennemgået og der

er skabt overblik over energiforbruget via systemet

MinEnergi. Et system der månedligt kan følge

op på energiforbruget på kommunens bygninger.

Der er lavet en decentral energimodel, hvor

energibudgetterne decentraliseres med henblik på

skabe større opmærksomhed på forbruget. De

tekniske servicemedarbejdere er i gang med et

længere uddannelsesforløb med henblik på at

nedbringe energiforbruget og forbedre indeklimaet.

Ny skolestruktur

November 2010 besluttede Byrådet at ændre

kommunens skolestruktur således at der fra den

1. august 2011 er seks skoler i Fredensborg

Kommune mod tidligere elleve. Målsætningen er

at skolerne skal være fagligt/pædagogisk bæredygtige

og at alle børn skal have et undervisningstilbud

af samme høje kvalitet.

Daginstitutionerne og områdeledelse

Daginstitutionerne fik i 2010 en ny ledelsesstruktur

i form af områdeledelse. Kommunen har nu

seks områdeledere og et selvejende netværksområde.

Lederne af områderne falder endeligt på

plads i foråret 2011 og strukturen vil derefter

kunne implementeres endeligt.

Borgere skal leve længere og med mindst

mulig sygdom

Fredensborg Kommune modtog en tre-årig bevilling

fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med

henblik på at iværksætte forløbsprogrammer for

borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

(KOL) og Diabetes Type 2. Programmerne er

blevet udarbejdet og der har været tilbud om

rygestopkurser, kost- og motionsaktiviteter samt

afholdt kursus om ”Lær at leve med kronisk sygdom”.

Sundhedsbussen

Den kommunale ulighed i sundhed blandt kommunens

borgere skal reduceres og derfor har

sundhedsbussen været på private og kommunale

arbejdspladser i 2010. I bussen har der været

tilbudt screening og rådgivning om en sund livsstil.


Færre unge ledige

Antallet af unge ledige faldt med 8 % i løbet af

2010. Dette til trods for at der har været en stigning

blandt de forsikrede unge ledige. Reduktionen

skyldes et markant fald for unge på kontant-

og starthjælp. Indsatsen for de unge er højt prioriteret

både administrativt og politisk.

Partnerskabsaftale på ungeområdet

Fredensborg Kommune har i efteråret 2009 indgået

en partnerskabsaftale med Integrationsministeriet.

Aftalen har til formål at modvirke marginalisering

blandt nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen

mellem Integrationsministeriet

og Fredensborg Kommune retter sig mod fire

Regnskab 2010

10

overordnede indsatsområder, som hver især udmøntes

i en række konkrete delprojekter/indsatser:

Kriminalitetstruede børn og unge,

Unge på kanten af uddannelsessystemet, Tidlig

indsats i socialt udsatte familier, Intern organisering

og tværfagligt samarbejde. Der er 11 konkrete

indsatser der alle søsættes inden for partnerskabsaftalens

rammer men fungerer i praksis

som selvstændige projekter med særskilte projektgrupper,

projektledere og projektbeskrivelser.

I 2010 er 10 af de 11 indsatser i aftalen sat i

gang og den sidste indsats sættes i gang i 2011.


Bemærkninger og opfølgning på mål 2010

– drift og anlæg

I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge

op på deres mål og kvalitetskrav for 2010. Områderne

vil desuden følge op på regnskabsresultatet

og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det

økonomiske resultat.

Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi

og Kvalitet 2010. Hvert politikområde har

således fulgt op på de for 2010 satte mål.

I sommeren 2010 vedtog Byrådet en række kvalitetskrav

for hvert politikområde. Opfølgningen på

disse krav for 2010 er ligeledes foretaget i den

følgende beretning på hvert af politikområderne.

Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante

afvigelser i forhold til det korrigerede budget

beskrives.

ØKONOMI

Alle politikområder

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

Opr. vedt.

Budget

2010

11

Fredensborg Kommune har valgt at indbygget en

besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet

er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen

med korrektion på visse prisfremskrivninger.

Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den

følgende beretning, idet området beskrive i det

indledende afsnit om det økonomiske resultat.

Finansieringsområdet dækker over kommunens

lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv.

Overførslerne fra 2010 til 2011 bliver behandlet

sideløbende med regnskabet og foreligger derfor

ikke i vedtaget form. Beretningen forholder sig

derfor ikke til hvor stor en andel af resultatet

2010 overførslerne udgør.

Følgende tabel viser det overordnede resultat af

regnskab 2010 fordelt på politikområderne 1 til

18.

Korr.

vedt.

Budget

2010

Regnskab

2010

Afvigelse

mellem

korrigeret

budget og

regnskab

2010

Forbrugsprocent

2010,

%

1 Natur og miljø 3.225 2.474 2.462 12 99,5%

2 Kommunale grønne områder 8.077 7.792 7.850 -58 100,7%

3 Veje og trafik 61.360 62.958 73.238 -10.280 116,3%

4 Kommunale ejendomme 67.891 82.385 80.138 2.247 97,3%

5 Fritid og erhverv 22.271 23.739 22.533 1.206 94,9%

6 Skole 405.791 392.791 386.872 5.919 98,5%

7 Unge og integration 26.990 27.750 26.413 1.337 95,2%

8 Børn 214.092 213.630 198.472 15.158 92,9%

9 Kultur og turisme 34.178 32.836 33.098 -262 100,8%

10 Udsatte børn og unge 119.753 122.304 115.718 6.586 94,6%

11 Beskæftigelse 294.724 328.605 327.095 1.510 99,5%

12 Sundhed og forebyggelse 118.108 120.433 119.482 951 99,2%

13 Pleje og omsorg 233.994 228.401 230.159 -1.758 100,8%

14 Handicap og socialpsykiatri 202.054 232.236 240.073 -7.837 103,4%

15 Beredskab 7.954 8.225 8.474 -249 103,0%

16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 260.058 281.913 253.244 28.669 89,8%

17 Finansiering 19.776 19.776 18.718 1.058 94,7%

18 Anlæg 40.725 95.652 54.166 41.486 56,6%

I alt alle politikområder 2.141.021 2.283.900 2.198.205 85.695 96,2%

Eksklusiv anlæg:

Driftsresultat 2.100.296 2.188.248 2.144.040 44.208 98,0%


Politikområde 1

Natur og Miljø

Området omfatter myndighedsbehandling indenfor

natur- og miljøområdet, samt naturpleje og

vedligeholdelse af vandløb.

Natur og Miljø dækker følgende hovedområder:

Natur

Vandindvinding

Grundvand

Spildevand

Affald

Industri og landbrug

Jordforurening

Vandløb og søer

Varmeforsyning

Råstoffer

Badevand

Olietanke, støjgener, rotter, mv.

Øvrige miljøforhold

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Vedtage en samlet Naturstrategi, herunder

bl.a. handlingsplaner som understøtter naturgenopretning

og naturpleje på kommunale

og private arealer, i dialog med lodsejere

og nabokommuner.

Målsætningen videreføres i 2011 med høj prioritet.

Arbejde for gennemførelsen af Nationalpark

Kongernes Nordsjælland.

Allerede i 2009 blev arbejdet afsluttet i kommunalt

regi. Der afventes fortsat en stillingtagen

i Folketinget til Nationalpark Kongerne

Nordsjælland, som foreslået af de samarbejdende

kommuner.

Skabe grundlag for et rigere dyre- og planteliv

og sammenhængende natur, også på

tværs af kommunegrænser.

Afdelingen Natur og Miljø har i 2010 registreret

alle beskyttede naturområder i udvalgte

spredningskorridorer og landskabsstrøg i

kommunen. Yderligere registrering af de øvrige

beskyttede naturområder i kommunen

Regnskab 2010

12

iværksættes først, når KL’s og Miljøministeriets

aftale om opfølgende statslig registrering

i 2011-13 er afklaret.

Forbedre mulighederne for naturoplevelser.

Der er i 2010 foretaget naturpleje bl.a. i form

af hegning, så arealer kan afgræsses med

heraf følgende øget biodiversitet. Målet konkretiseres

yderligere i forbindelse med udarbejdelse

af naturstrategien i 2011.

Skabe særligt fokus på grønne områder, vand

og bæredygtigt byggeri.

Krav om lavenergibebyggelse og sikring af

mulighed for nedsivning af regnvand stilles

som udgangspunkt i alle lokalplaner, der

fremlægges i høring. Endvidere søges adgang

til grønne områder sikret og forbedret i forbindelse

med planlægning og realisering af

større byggeprojekter.

Vedtage en ”Blå plan”, som beskriver problemer

og løsningsmuligheder i forbindelse

med den øgede nedbør og mulige havstigninger

som følge af klimaforandringer. Planen vil

være en del af arbejdet med at forbedre kvaliteten

af vandløb, søer og kystvande.

Der er gennem 2010 og 2011 arbejdet med

Blå Plan. Blå Plan vil indgå i Fredensborg

Kommunes Klima- og Energiplan, som behandles

politisk sommeren 2011.

Mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen

ved at genanvende, forbrænde med

effektiv energiudnyttelse og være opmærksom

på fx energiforbruget ved indsamling og

håndtering af affald.

2010 har der været fokus på at øge andelen

af affald til genanvendelse ved hjælp af øget

sortering. Dette er gjort ved at indføre nye

fraktioner til genanvendelse på kommunens

tre genbrugspladser og ved at motivere til

øget sortering ved krav om, at affald skal afleveres

i klare plastsække på genbrugspladserne.

Der arbejdes endvidere fremadrettet

på en udbygning af fjernvarmenettet, hvilket

vil medføre en mere effektiv udnyttelse af

energien i det affald, der brændes på Nordforbrænding.


Endvidere skal der udarbejdes en miljøpolitik

og bekæmpelsesplan for bjørneklo.

Der er udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse

af bjørneklo, som igangsættes sommeren

2011.

Der skal udarbejdes en handleplan for implementering

af de statslige vand- og naturplaner.

Der vil ultimo 2011 være udarbejdet den

statslige vandplan, og Fredensborg Kommune

skal udarbejde den kommunale handleplan,

som fastlægger den nødvendige indsats for at

opnå miljøkvalitetsmålene. Den kommunale

handleplan skal være klar primo 2012.

Der skal etableres et klimasekretariat og

oprettes en tværgående klimaorganisation

med forankring i Natur og Miljø og med deltagelse

fra alle direktørområder.

ØKONOMI

Natur og Miljø

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

13

Medio 2010 blev et klimasekretariat etableret.

Alle direktørområder er tilknyttet klimasekretariatet,

som desuden består af to faste

medarbejdere.

Desuden arbejder kommunen målrettet på at

sikre både vandledningsevne og god miljømæssig

kvalitet i alle kommunens åer og

vandløb, og forestår bl.a. vedligehold og grødeskæring

i henhold til gældende regulativer.

Økonomiopfølgning 2010

Det oprindelige budget for 2010 var for Natur og

Miljø på 3,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 2,5 mio. kr. Regnskab 2010

viser et nettoresultatet svarende til korrigeret

budget.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 3.225 2.474 2.462

Vedligeholdelse af vandløb 506 1.159 1.159

Fælles formål 1.911 216 213

Bærbare batterier 196 0 0

Vandindvinding 485 4 3

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 200 1.168 1.214

Skadedyrsbekæmpelse -73 -73 -128

Politikområdet total 3.225 2.474 2.462


Politikområde 2

Kommunale Grønne Områder

Politikområdet er nedlagt fra budget 2011 og

budgettet er fordelt til primært politikområde 3

Veje og Trafik.

Politikområdet omfatter:

Husleje for kommunale ejendomme og arealer

og udlejningsejendomme mv.

Vedligeholdelse af grønne arealer ved ovennævnte

Vedligeholdelse af arealer ved klubhuse, parker,

foreningshuse, institutioner, skoler og

rådhuset

Vedligeholdelse af idrætsfaciliteter.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Korrekt og rettidig opkrævning af husleje i

kommunens lejeboliger i 2010

ØKONOMI

Kommunale grønne områder

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

14

Huslejekontrakter er gennemgået og huslejen

er påbegyndt tilpasset markedslejen for udlejningsejendommene.

Sikring af god vandledningsevne i kommunens

vandløb i 2010.

Der arbejdes med at nedsætte oversvømmelsesrisikoen

i Usserød Å herunder også at sikre

en god og tilstrækkelig vandledningsevne i

åen. Dels ved et tværkommunalt samarbejde

med Hørsholm og Rudersdal Kommuner og

dels som et projekt omkring dobbeltprofiler

langs åen ved Jellerød.

Økonomiopfølgning 2010

Kommunale grønne områder havde et oprindeligt

nettobudget på 8,1 mio.kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 7,8 mio. kr. Regnskab

2010 viser et nettoresultat svarende til korrigeret

budget på 7,9 mio. kr.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 8.077 7.792 7.850

Boligformål -148 -148 -157

Offentlige formål 8 -1 166

Ubestemte formål -8 -9 -11

Beboelse -1.326 -1.344 -1.368

Erhvervsejendomme -457 -469 -529

Andre faste ejendomme -441 -448 -506

Byfornyelse 68 54

Grønne områder og naturpladser 5.157 5.002 5.070

Andre fritidsfaciliteter 125 125 123

Sandflugt 6 6 6

Vedligeholdelse af vandløb 720 717 717

Folkeskoler 2.043 1.951 1.951

Museer 326 311 311

Fælles formål 1.181 1.282 1.258

Ældreboliger 70 67 84

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 262 148 148

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 7 7 7

Administrationsbygninger 552 527 527

Politikområdet total 8.077 7.792 7.850


Politikområde 3

Veje og Trafik

Politikområdet omfatter den trafikale infrastruktur

og busdrift.

Infrastrukturen består af ca. 230 km. offentlige

veje, ca. 100 km. stier samt 88 broer og tunneller.

Endelig er der ca. 40 km. private fællesveje,

hvor kommunen er vejmyndighed.

De offentlige veje er klassificerede efter vejenes

funktion.

Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer

samt en servicebus, der kører i fast køreplan.

Derudover kører en telebus efter behov.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Gennemførelse af Busplan for Fredensborg

Kommune 2008-11

Regnskab 2010

15

Busplan for Fredensborg Kommune 2008-11

er politisk godkendt og implementeres i

2011.

Gennemførelse af Trafiksikkerhedsplan 2009

(godkendes primo 2010)

Trafiksikkerhedsplan 2009 er godkendt politisk.

Genopretning af vejkapitalen

Der er i løbet af 2010 foretaget en analyse af

behovet for genopretning af vejkapitalen, og

arbejdet sættes i offentligt udbud i 2011.

For at opnå et bedre trafikmiljø og fremkommelighed

for de svage trafikanter indføres et

trafikregulativ og regler for anvendelse af

vejarealer i 2010.

Trafiksikkerhedsplan er godkendt. Parkeringsregulativ

er godkendt.

Kollektiv trafik. I samarbejde med Movia og

nabokommunerne arbejdes der på en effektivisering

af den kollektive trafik.


Fredensborg Kommune indgår i et tværkommunalt

samarbejde med Movia om Nordkalotprojekt

for den kollektive trafik i Nordsjælland.

Økonomiopfølgning 2010

Veje og Trafik havde et oprindeligt nettobudget

på 61,4 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev

korrigeret til 63,0 mio. kr. Regnskab 2010 viser

et nettoresultat på 73,2 mio. kr.

ØKONOMI

Veje og trafik

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

16

Regnskab 2010 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på knap 10,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes primært udfordringerne

på vintertjenesten, som har medført et

merforbrug på ca. 9 mio.kr. Merforbruget på

driftsbygninger og –pladser har været på 1,1 mio.

kr., der dækkes af mindreforbrug på Øvrige fælles

funktioner på 1,6 mio. kr. Det resterende

mindreforbrug benyttes til delvist at dække merforbruget

på Busdriften på 2,5 mio. kr. Udgifterne

til busdrift har været stigende som følge af de

stigende oliepriser.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 61.360 62.958 73.238

Strandområder 43 43 0

Sandflugt 66 66 0

Driftsbygninger og -pladser 5.687 5.292 6.348

Øvrige fælles funktioner -4.456 -4.056 -5.645

Vejvedligeholdelse m.v. 23.315 23.706 22.803

Belægninger m.v. 5.771 5.207 5.155

Vintertjeneste 5.576 5.576 14.599

Fælles formål 0 0 324

Busdrift 25.358 27.124 29.654

Politikområdet total 61.360 62.958 73.238


Politikområde 4

Kommunale Ejendomme

Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af

de 155 ejendomme, som huser kommunens institutioner

(skoler, haller, daginstitutioner, ældre

mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca.

175.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer.

Driften vedrører blandt andet:

Bygningers tekniske installationer,

Klimaskærm,

Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler

og institutioner),

Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr

(ved skoler og institutioner),

Fælles rengøringsaftaler,

Risikostyring,

Energistyring

Tilsyn med til- og fraflytning af kommunale

udlejningsejendomme.

Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale

Ejendomme, som har det overordnede ansvar

for varetagelsen af opgaver i samarbejde

med de enkelte institutioner og et antal eksterne

leverandører.

Kommunale Ejendomme står for energioptimering,

bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse

af alle kommunale bygninger.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Sikre at bygningernes vedligeholdelsesstand

ikke forringes, og at en fælles servicestandard

implementeres.

Kommunale Ejendomme foretager løbende

bygningsgennemgange af alle kommunale

bygninger. På denne baggrund prioriteres

både drifts- og vedligeholdelsesarbejder samt

genopretningstiltag.

Der er i 2010 foretaget renovering af bl.a.

skoler og daginstitutioner med efterisolering,

udskiftning af tage, varmeanlæg, vinduer og

ventilationsanlæg m.v.

Regnskab 2010

17

Implementering af rengøringspolitikken i alle

kommunale bygninger.

I forbindelse med indgåelse af kontrakt for ny

leverandør af rengøring fra primo 2010 er

servicemanual gennemgået og udsendt til alle.

Der er foretaget udbud af rengøringscontroller

opgaven ultimo 2010 og ny controller

er startet 1. januar 2011.

Sikre at køkkener i daginstitutioner kan godkendes

i forbindelse med implementering af

madordning.

Alle nyopførte køkkener i daginstitutioner kan

godkendes til madlavning. De sidste 3 køkkener

færdiggøres primo 2011.

Nedbringelse af energiforbruget og forbedring

af indeklima.

Flere indsatser er sat i gang for at opfylde

målsætningen:

- Der er igangsat et længere uddannelsesforløb

for de tekniske serviceledere.

- Via systemet MinEnergi er der skabt et

overblik over energiforbruget, som månedligt

kan følges i de enkelte ejendomme. Energiforbruget

er faldende i nogle bygninger, men

fortsat stigende i andre bygninger.

Energibudgettet decentraliseres for at få

skabt større opmærksomhed på forbruget.

Udarbejdelse af energipolitik.

Der er udarbejdet og godkendt en budgetanalyse

med handlingsplan på området. Herunder

er en decentral energimodel, hvor

energibudgettet decentraliseres og undervisningsindsatsen

øges, godkendt.

I første halvår 2010 udvikles og implementeres

redskaber til styrkelse af den digitale

kommunikation og samarbejdet med brugere.

Systemerne Helpdesk og MinEnergi, til indmelding

af henholdsvis opgaver og energiforbrug,

er implementeret. Derudover er Ejendomsmanual,

som beskriver ansvar og retningsliner

for bygningernes drift og vedligeholdelse

gennemgået og udleveret til alle

brugere.

Indgåelse af kontrakt for ny skole ved Vilhelmsro

i juli 2010.


Der er indgået kontrakt med totalentreprenør

om opførelse af ny skole ved Vilhelsmro

Økonomiopfølgning 2010

Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt

budget for 2010 på 67,9 mio. kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 82,4 mio. kr. Regnskab

2010 viser et nettoresultat på 80,1 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på ca. 2,2 mio. kr.

ØKONOMI

Kommunale ejendomme

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

18

Der er tale om såvel merforbrug som mindreforbrug

på området. Energiudgifter spiller ind både

som merforbrug og mindreforbrug afhængigt af

området. Således kan mindreforbruget på Vand

næsten opvejes af merforbrug på Energi. På El og

Varme er der et samlet merforbrug på 2,8 mio.

kr., som ca. opvejes af et mindreforbrug under

rengøring. Det samlede mindreforbrug anvendes i

2011 til fortsat energioptimering af kommunens

ejendomme.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 67.891 82.385 80.138

Vedtagne korrektioner -41 0 0

Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn rengøring 55 55 50

Værkstedsvogn 31 31 23

Det kommunale redningsberedskab 24 24 3

Landinspektør 14 14 0

Administration 21 21 85

Indtægter 0 0 -82

Rengøring 20.159 28.329 25.573

Pavillionleje Asminderød Skole -367 4.628 4.959

Grunde og bygninger 1 0 0

Bygningsvedligeholdelse 4.615 2.713 1.494

Husleje 535 1.102 942

Vedligeholdelse af køkkener 0 533 533

Ejendomsskat m.v. 13.202 12.929 12.171

El 11.453 11.453 12.933

Varme 13.115 12.992 14.306

Vand 3.896 3.909 2.532

Renovation 2.608 2.759 2.364

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.217 817 874

Kabel TV 0 0 3

Grundejerforening -83 -83 -70

Legepladser, sikkerhedarbejder 1.081 1.081 972

Energi -3.645 -922 473

Politikområdet total 67.891 82.385 80.138


Politikområde 5

Fritid og Erhverv

Fritid og Erhvervsområdet er et nydannet område

i 2010. Fritidsområdet lå tidligere på området for

Kultur og Idræt. Erhvervsområdet hørte tidligere

under området Erhverv og Turisme.

Området dækker ud over fritid og erhverv også

folkeoplysning og den brugerfinansierede enhed

Nivå Havn.

Fritid dækker drift og administration af kommunale

og selvejende haller, idrætsanlæg og foreningshuse,

samt Fritidsbutikken og Kvarterhuset.

Det folkeoplysende område omfatter, tilskud til

Foreninger og aftenskoler, lokaleudlån og aktiviteter

inden for såvel som uden for lovens område.

I henhold til Lov om erhvervsfremme kan kommunen

yde tilskud til erhvervsservice og iværksætteri,

og konkret sker det via kommunens

medlemskab i foreningen Erhverv.net, der varetager

kommunens iværksætterservice. Herudover

kan kommunen yde tilskud til erhvervsfremme i

kommunens bysamfund.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Formulering af udviklingsplan for fremtidig

strategi for kommunale lokaler til fritidsbrug,

på baggrund af borgerundersøgelse.

Arbejdet med at formulere planen er i gang,

men er ikke afsluttet.

Fremsætning og implementering af forslag

om ny model for fordeling af ressourcer til

kommunens haller og idrætsanlæg.

Der er i 2010 vedtaget ny model til fordeling

af ressourcer. Modellen implementeres med

virkning fra 2011.

Ny organisering af det folkeoplysende område

som følge af nedlægningen af Folkeoplysningsudvalget.

Regnskab 2010

19

Der er i 2010 vedtaget ny model for organisering

af det folkeoplysende område. Modellen

implementeres i 2011

Revision af kommunens støtteregler efter

folkeoplysningsloven (Fredensborg Reglerne)

i 2010 for at gøre reglerne mere gennemsigtige

og forståelige, og dermed opnå større

brugertilfredshed

Arbejdet er gennemført i 2010 for så vidt angår

nye ansøgningsskemaer og procedurer.

Der planlægges i 2011 en mere gennemgribende

revision af reglerne.

Skabe attraktive, spændende og trygge

rammer for detailhandelen. Udbygninger skal

som udgangspunkt ske i bycentrene.

De første butikker i Fredensborg Bycenter er

åbnet i 2010. I 2011 kommer flere til.

Tiltrække, opmuntre og understøtte iværksættere

og videnbaserede virksomheder.

I 2010 har Erhverv.net og Væksthuset, som

varetager den kommunale erhvervsservice,

givet mere end 130 rådgivninger i Fredensborg

Kommune. Primært til iværksættere.

Skabe en attraktiv bosætningskommune, og

sikre udviklingsmuligheder samt god erhvervsservice

i samspil med erhvervslivet.

Erhverv.Net varetager erhvervsservicen for

Fredensborg Kommune. Det er en rådgivningsservice,

der stilles gratis til rådighed for

kommunens iværksættere og virksomheder.

Fremme et godt og frugtbart samarbejde

med erhvervslivet, hvor Erhvervsrådet er

omdrejningspunktet for dette.

Erhvervsrådet har i 2010 afholdt 4 møder og

rådgivet Byrådet i en række sager. Erhvervsrådet

har i 2010 planlagt en Erhvervskonference

til afholdelse i februar 2011.

Optimering af rammebetingelserne for erhvervsliv

med fokus på kommunens visioner.

Borgmesteren har i 2010 gennemført 6 virksomhedsbesøg

på nogle af kommunens større

virksomheder. Et af hovedformålene har været

at drøfte virksomhedernes rammebetin-


gelser i Fredensborg Kommune herunder,

hvor der kan ske forbedringer.

Økonomiopfølgning 2010

Det oprindelige budget for 2010 var for Fritid og

Erhverv på 22,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 23,7 mio. kr. Regnskab

2010 viser et nettoresultatet på 22,5 mio. kr.

Mindreforbruget på det samlede regnskab for

området udgør 1,2 mio. kr. Dette resultat skyldes

primært et mindre forbrug på fælles formål på

0,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et mindre forbrug

på 0,3 mio. kr. på tilskud til pensionister, der går

på aftenskole. Aftenskoleområdet har haft et

ØKONOMI

Fritid og erhverv

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

20

mindre forbrug på 0,2 mio. kr. som følge af et

mindre udgiftspres på betalinger til andre kommuner.

På frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde har

der i 2010 været et mindreforbrug på 0,2 mio.

kr., som opvejes af et merforbrug på 0,2 mio. kr.

på folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddene

på de to områder er takstreguleret og med

indbyrdes overførsel, så budgettet anvendes fuldt

ud.

Der er et mindreforbrug på Stadion og Idrætsanlæg

på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2

mio. kr. på fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven.

Mindre forbruget skyldes her dels

periodiseringer dels et lidt lavere aktivitetsniveau

end forventet.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 22.271 23.739 22.533

Stadion og idrætsanlæg 8.886 9.234 9.099

Idræts- og svømmehaller 5 0 0

Andre fritidsfaciliteter 23 907 811

Lystbådehavne m.v. -30 -130 -111

Andre kulturelle opgaver 649 699 584

Fælles formål 820 996 460

Start- og udviklingspuljen 82 72 22

Folkeoplysende voksenundervisning 2.944 2.944 3.137

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.141 5.099 4.901

Lokaletilskud 1.695 1.842 1.748

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.197 1.217 1.046

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 549 549 589

Kommissioner, råd og nævn 41 41 5

Erhvervsservice og iværksætteri 269 269 242

Politikområdet total 22.271 23.739 22.533


Politikområde 6

Skole

Området omfatter kommunens folkeskoletilbud

for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Budgettet

på i alt 396 mio. kr. dækker udover folkeskolerne,

specialområdet og Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning (PPR), kommunale og regionale specialskoler,

bidrag til private og kommunale skoler,

bidrag til EGU, produktionsskoler og efterskoler

samt befordring af normal- og specialbørn.

Der er i alt ca. 6.300 børn og unge i alderen fra 6

til 16 år, hvoraf ca. 4.600 går i de kommunale

folkeskoler.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Drøfte hvordan skolestrukturen tilpasses det

faldende børnetal

Den 1. november 2010 besluttede Byrådet en

Regnskab 2010

21

ændring af skolestrukturen i Fredensborg

Kommune. Ændringen betyder, at der pr. 1.

august 2011 er seks folkeskoler i kommunen,

nemlig:

- Fredensborg Skole – sammenlagt af Asminderød

Skole og Fredensborg Skole

- Endrupskolen

- Humlebæk Skole – sammenlagt af

Baunebjergskolen og Humlebæk Skole

- Langebjergskolen

- Nivå Skole – sammenlagt af Niverødgårdskolen,

Nivå Centralskole og Karlebo

Skole. Karlebo Skole fortsætter som separat

afdeling med undervisning for 0.-5.

klasse.

- Kokkedal Skole – sammenlagt af Holmegårdsskolen

og Egedalsskolen.

Den overordnede målsætning for skolerne i

Fredensborg Kommune er, at de skal være

fagligt/pædagogisk bæredygtige og at alle

børn skal have et undervisningstilbud af

samme høje kvalitet. Endvidere har forligs-


parterne i forbindelse med beslutningen indgået

et ’Skoleforlig’ og hertil et ’Tillæg til

Skoleforlig’, der beskriver fem helt konkrete

målsætninger:

1. Skoleområdet i Fredensborg Kommune

skal op på Undervisningsministeriets vejledende

timetal

2. over 90% af almenundervisningstimerne

skal fra 2013 undervises af linjefagslærere

eller lærere med tilsvarende kvalifikationer

3. Mindst 50% af alle vikartimer skal læses

af uddannede folkeskolelærere eller lærere

med tilsvarende kvalifikationer

4. 95% af en ungdomsårgang i Fredensborg

Kommune skal have gennemført en ungdomsuddannelse

5. Folkeskolerne skal have en kvalitet, så

flere vælger Fredensborg Kommunes folkeskoler

Der er udpeget nye ledere af de fire nye skoler.

Disse nye ledere har ansvar for at beskrive

hvordan de nye skoler skal organiseres og

fusioneres, herunder hvordan elever og lærere

skal fordeles på de skolebygninger skolen

har til rådighed. I skolernes fusionsplaner

skal det tillige beskrives hvordan skolerne vil

opnå et økonomisk og pædagogisk rationale.

Den nye skolestruktur betyder at fritidsinstitutionerne

skal tilpasses, så der er fritidstilbud

til børnene tæt på det sted de skal gå i

skole.

Ny børne- og ungepolitik fra og med 2010

Grundet processen i forbindelse med ny skolestruktur

og indførelse af områdeledelse på

daginstitutionsområdet besluttede Børne- og

Skoleudvalget at udskyde Børne- og Ungepolitikken

et år. Det forventes, at en ny børne-

og ungepolitik ligger klar ultimo 2011.

Øget vedligeholdelsesindsats på skolerne fra

og med 2010

Skolerne har i 2010 gennemført vedligeholdelsestiltag

på indvendig og udvendig vedligehold

på i alt 11 mio. kr. en stigning på 5,7

mio. kr. i forhold til 2009.

Øget inklusion via AKT-centre og familieklasser

Fredensborg kommune har i skoleåret

2010/2011 iværksat et møde og uddannelsesforløb

for AKT vejlederne på skolerne. Møderækken

skal understøtte AKT vejledernes

rolle som konsulenter og bibringe dem kom-

Regnskab 2010

22

petencer i forhold til at kunne give sparring

og støtte til kolleger på skolerne i deres arbejde

med udsatte børn og øget inklusion.

Samtlige skoler i kommunen har desuden fået

tilbudt kurser med henblik på at styrke lærernes

kompetencer indenfor samme område,

men skræddersyet de enkelte skoler.

Der er blevet udarbejdet en model for det

tværfaglige samarbejde mellem skoler, institutioner,

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

og Familieafdelingen. Modellen er blevet afprøvet

i Humlebæk i skoleåret 2009/2010 og

er nu ved at blive implementeret i alle 4 bysamfund.

Formålet for dette samarbejde er tidlig forebyggelse

og dermed øget inklusion i institutioner

og på skoler.

Skoleudviklingsstrategi

Der er nedsat arbejdsgrupper inden for hvert

af de 4 temaer, der er udpeget med udgangspunkt

i skoleudviklingsstrategien

- Internationalisering og interkulturalitet

- Bæredygtighed og sundhed

- Netværk og kommunikation

- Innovation, iværksætteri og entreprenøskab

Arbejdsgrupperne udvikler løbende fælles

handleplaner, der iværksættes på skolerne.

Herud over har skolerne udarbejdet individuelle

handlingsplaner.

Tværfagligt samarbejde

Det tværfaglige samarbejde, hvis formål er

samarbejde omkring udsatte børn og unge,

således at børn og unge i vanskeligheder hurtigt

bliver identificeret, og den nødvendige

hjælp hurtigt bliver iværksat, så flere børn og

unge kan forblive i institution og skole er

etableret i 3 af 4 bysamfund.

Strukturen er fuldt ud implementeret pr. august

2011.

Økonomiopfølgning 2010

Politikområdet Skole havde et oprindeligt nettobudget

på 405,8 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 392,8 mio. kr. Regnskab

2010 viser et nettoresultat på 386,9 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget

fordeler sig med 1,2 mio. kr. på det


ammestyrede område og 4,7 mio. kr. på det

indsatsstyrede område.

Regnskabsresultatet skyldes på det rammestyrede

område et merforbrug på 1,0 mio. kr. på

kommunens Specialskoler, som opvejes af mindreforbrug

på en række områder. Merforbruget

Kommunens Specialskoler skyldes, at der er

en ubalance mellem indtægtsbudget og takstgrundlag

på de indtægtsdækkede institutioner på

det specialiserede specialområde. Endvidere at

Ullerødskolen har en særlig aftale om, at den i

2009 oparbejdede gæld afvikles over en 3- årig

periode, skolen går ud af regnskab 2010 med et

merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til den gældende

aftale.

ØKONOMI

Skole

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

23

Merforbruget på specialskoler modsvares af et

mindreforbrug på folkeskoler (0,9 mio. kr.), privatskoler

(0,2 mio. kr.), produktionsskoler (0,6

mio. kr.), overførsel mellem årene samt øvrige

skolerelaterede opgaver på 3,6 mio. kr. Heraf er

det besluttet at 2,3 mio. kr. ikke overføres, men

lægges i kommunekassen og lægges som en

varig besparelse i årene fremover. Endvidere er

der et mindreforbrug på Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning på 0,9 mio. kr., og på skolefritidsordninger

på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på det indsatsstyrede område på

4,7 mio. kr. skyldes primært at antallet af årselever

segregeret til specialskoler er faldet med 10

elever i forhold til 2009. Elever der i stedet er

integreret på kommunens skoler.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 337.446 325.066 323.878

Stadion og idrætsanlæg 117 117 112

Folkeskoler 232.561 223.711 222.765

Syge- og hjemmeundervisning 609 609 362

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.120 12.613 11.762

Skolefritidsordninger 21.504 20.681 20.559

Befordring af elever i grundskolen

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk.

1.787 1.400 1.502

2 og

13.957 13.547 14.738

Bidrag til statslige og private skoler 39.643 38.911 38.714

Efterskoler og ungdomskostskoler 5.016 4.508 4.311

Produktionsskoler 505 389 -203

Erhvervsgrunduddannelser 287 -37 300

Fælles formål 9.780 8.980 8.620

Særlige dagtilbud og særlige klubber -962 -865 -86

Kommissioner, råd og nævn 522 502 423

Indsatsstyrede område 68.345 67.725 62.993

Befordring af elever i grundskolen 6.108 7.400 5.943

Specialundervisning i regionale tilbud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk.

1.966 2.432 2.452

2 og

45.281 44.864 42.030

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen -6 500 342

Særlige dagtilbud og særlige klubber 14.996 12.529 12.226

Politikområdet total 405.791 392.791 386.872


Politikområde 7

Unge og Integration

Unge og Integration arbejder bl.a. med forskellige

opgaver indenfor områderne:

Koordinering og udvikling af Ungecenters aktiviteter

og undervisningstilbud

SSP

Fredensborg Ungdomsskole – almen under-

visning og andre aktiviteter for unge

Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber

i kommunen samt en række andre

klublignende tilbud for unge)

Møllevejens Skole – et alternativt undervisningstilbud

for unge fra 8. klasse

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Udvikling af nyt tilbud til unge i Humlebæk-

Bysamfund.

I september 2010 åbnede den nye ungdomsklub

i Humlebæk, Ung3050, i lokaler tæt på

Regnskab 2010

24

Humlebæk Center og Humlebæk Bibliotek.

Klubbens geografiske placering som nabo til

biblioteket har betydet, at der er indledt et

meget tæt samarbejde med biblioteket og

Ungdomsskolen om forskellige aktiviteter og

projekter for unge. Bl.a. har Styrelsen for

Bibliotek og Medier bevilget 230.000 kr. til et

samarbejdsprojekt, så Fredensborg Bibliotekerne

kan udvikle en model for, hvordan danske

folkebiblioteker i partnerskab med eksterne

samarbejdspartnere kan involvere unge

i formidling og brug af digitale medieformer

på biblioteket.

Der vil i foråret 2011 blive gennemført en undersøgelse

af borgernes brug af ungdomsklubben

samt deres mening om tilbuddet.

En fortsættelse af den overordnede strategi

for ungdomslivet i de øvrige bysamfund. I

Fredensborg By er ungdomsklubben Alexandra

House (AH) omdrejningspunktet om ungeaktiviteter.

AH samarbejder og koordinerer

arbejdet med øvrige aktører på området.

Den overordnede strategi, som går ud på at


have et kvalitativt ungdomsklubtilbud i alle

bysamfund, er fortsat. Alexandra House har i

2010 fastholdt sin position som et tilbud, der

tiltrækker mange unge i dagligdagen. Der er i

2010 gennemført en række ombygninger og

øvrige tiltag, som yderligere skærper de unges

interesse i at benytte stedet. Samarbejdet

med tilbud i Ungecenter som bl.a. UC

Stars er forstærket, og bl.a. er der indkøbt

digitalt musikudstyr, som betyder, at de unge

i det daglige kan være en del af UC Stars

uden fysisk at være til stede på Ungecenter.

I Nivå og Kokkedal er aktiviteterne mere

spredt. Mange unge går til aktiviteter i Ungecenter,

mens andre unge er aktiveret i tilbud

i nærmiljøerne, primært i regi af de 2 helhedsplaner,

Nivå Nu og Kokkedal på Vej.

I Nivå startede Værestedet/Klubben i Nivå Nu

i januar 2010. Her er et tilbud for en specifik

gruppe af unge, som tidligere har skabt problemer

forskellige steder i bysamfundet.

I Kokkedal fortsatte Kokkedal på Vej såvel

klub- som kulturaktiviteter for børn og unge.

I budget 2011-2014 har Byrådet afsat midler

til etablering af en ungdomsklub i Kokkedal.

Denne forventes åbnet i efteråret 2011.

Aktiviteterne på Ungecenter tiltrækker ligeledes

flere og flere unge. Der kommer stadig

mellem 500 og 600 unge til den månedlige

ungdomsfest, Polka House. Projektet UC

Stars, som startede i 2009, blev gennemført

med stor tilslutning og succes i 2010, hvor

det var udvidet med en række nye tiltag.

Ungdomsskolen har i 2010 gennemført et

stort program, hvor man har haft fat i mange

forskellige ungegrupper.

Strategien på ungeområdet i hele kommunen

er karakteriseret ved, at der både arbejdes

med unge ”indenfor”, altså på matriklerne

(ungdomsklubber m.v.) som ”udenfor”, d.v.s.

på gadeplan, der hvor de unge er.

På gadeplan er arbejdet især koncentreret

om samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner

i Nivå og Kokkedal. Ligeledes er

der et tæt samarbejde med SSP, som også

har medarbejdere, der delvis arbejder ”på

gaden”.

Videreudvikling af Fredensborg Kommunes

Ungecenter som Ungdomskulturhus, herunder

også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg,

som udover at være det digitale

samlingssted for de unge (ungfredensborg.dk)

også er en samling af aktiviteterne

Regnskab 2010

25

for de unge, således at de unge oplever det

at være ung i Fredensborg Kommune som

værende noget, der udspringer ét sted fra.

Strategien med at videreudvikle Ungecenter

som et ”Ungdomskulturhus” er fortsat. I 2010

blev der gennemført en lang række større

events for unge. Det er lykkedes at få mange

unge fra alle kommunens bysamfund til at

benytte huset og dets tilbud. Videreudviklingen

af Ungfredensborg som den kraft, der

samler aktiviteterne for de unge, er fortsat.

Således er der i slutningen af 2010 gennemført

en tilpasning af organisationen, som ledelsesmæssigt

underbygger denne strategi.

Implementering af en samlet strategi for

ungearbejdet i Fredensborg Kommune.

Der er i 2010 implementeret en intern ungestrategi,

som ligger til grund for alt arbejde

med de unge. Den består af fem hovedindsatsområder:

- Ungeinvolvering

- Tværfagligt samarbejde

- Rummelighed

- (Delvis) forældreinddragelse

- Styrkelse af lokalt ungdomsliv

Yderligere målrettet arbejde med at involvere

de unge i beslutninger og aktiviteter.

I 2010 blev den nye ungdomsklub i Humlebæk

åbnet. Her blev de unge i bysamfundet

spurgt og involveret i planlægningen og åbningen

af klubben.

Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet.

I 2009 indgik Fredensborg Kommune en

partnerskabsaftale om ungestrategier med

Integrationsministeriet. I 2010 er 10 af 11

indsatser i aftalen igangsat. Den sidste bliver

igangsat i 2011. En af de igangsatte indsatser

er en afdækning af hele integrationsområdet i

Fredensborg Kommune.

Økonomiopfølgning 2010

Unge og Integration havde et oprindeligt nettobudget

på 27,0 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 27,8 mio. kr. Regnskab

2010 viser et nettoresultat på 26,4 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et samlet mindreforbrug

i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio.

kr. På områderne under ungdomsskolevirksomhed

har der i 2010 været et mindreforbrug på 2,2


mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med et

merforbrug på områderne under Klubber og andre

socialpædagogiske fritidstilbud på i alt 0,9

mio. kr.

En del af mindreforbruget på Ungdomsskolevirksomhed

skal ses i sammenhæng med merforbruget

på klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Ved etableringen af UNG3050, dvs.

flytning af ungdomsklubben på Teglgården til

centrum af Humlebæk (Ung 3050), er der et mindreforbrug

på 1,0 mio. kr. Dette modsvares af et

merforbrug på Ung3050 placeret under Klubber

og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

ØKONOMI

Unge og Integration

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

26

Det resterende mindreforbrug på Ungdomsskolevirksomhed

skyldes et mindreforbrug på forudbetaling

på 0,5 mio. kr. fra Integrationsministeriet i

forbindelse med Partnerskabsaftale. Midlerne skal

bruges i aftalens to første år, det vil sige 2010 og

2011. Beløbet overføres til 2011. På personale er

der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af

sygerefusionsbetaling på en langtidssyg medarbejder.

Fredensborg Ungdomsskole har et mindreforbrug

på 0,1 mio. kr. som følge af aflyste

undervisningstimer i efteråret 2010. Timerne

omlægges til foråret 2011. Slutteligt har Møllevejens

Skole et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som

følge af en vakant stilling.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 26.990 27.750 26.413

Folkeskoler 2.334 2.097 2.080

Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.587 5.751 5.757

Ungdomsskolevirksomhed 13.102 18.969 16.789

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4.468 943

Øvrige sociale formål 1.427 909 829

Kommissioner, råd og nævn 72 24 15

Politikområdet total 26.990 27.750 26.413


Politikområde 8

Børn

Børneområdet dækker pasningstilbud og omfatter

kommunens godt 5.300 pladser for børn og unge

i alderen 0 til 14 år. Budgettet dækker dagpleje,

vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner,

fritidshjem, fritidsklubber, private pasningstilbud

samt fritvalgsordninger. En enkelt institution

har tilknyttet specialgrupper for børn med

handicap.

På dagpasningsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret

og socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel

med anvisninger af tildelingsprincipper,

styringsgrundlag og retningslinjer for budgetlægning

– herunder tilpasninger af udgiftsniveau

ved politisk bestemte ændringer i serviceniveauet.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Kvalificere kommunikation i forhold til forældrene,

herunder løbende forventningsafstemning.

Der er i 2010 arbejdet med elektronisk temperatur

måling i 0 -6 års institutionerne. Det

er forældre, personale og ledelse som har besvaret

spørgsmål ud fra et her og nu billede.

Efterfølgende har institutionerne sammen

med deres forældre haft en dialog om indholdet

i besvarelserne.

Arbejde med værdier for kommunikation med

borgerne, dvs. forældre.

I 2010 blev der påbegyndt en dialog med

blandt andet forældre om den fremtidig tværfaglige

sammenhængende børne- og ungepolitik.

Tydeliggøre fagligheden ved systematik.

Der er arbejdet med en systematisk ideudvikling

for at lette den pædagogiske hverdag.

Forældre er inviteret til at komme med input

til idekatalog.

Igangsætte sunde frisklavede madordninger

på 0-6 års området.

Regnskab 2010

27

Der er i 2010 arbejdet på at få en afklaring

af, hvor mange institutioner i kommunen, der

skal have kommunal frokostordning inden

august 2011. Flere institutioner er i fuld

gang, og det er en stor succes.

Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens

element gennem lyst til leg og fysisk udfoldelse

I 2010 blev der uddannet 60 sundhedsmedarbejdere,

så alle institutioner har

medarbejdere med særlig viden om og fokus

på sundhed. Sundhed er tænkt ind i den daglige

pædagogiske praksis for at få en mere

effektiv, koordineret og forebyggende indsats

mod inaktiv og usund livsstil med særlig fokus

på betydningen af motion, bevægelse og

kost i børnenes hverdag i institutionen.

Kvalificere pædagoger på 6-14 års området

gennem efteruddannelse på diplomniveau

Pædagogerne har i 2010 haft mulighed for at

tilmelde sig frit alt efter ønske og behov for

kompetence hos den enkelte og eller institutionens

behov for kompetencer. I 2010 har

størst søgning været på ”Pædagogik for udsatte

grupper”. Det har været et modul som

kommunen efterfølgende har fået midler af

staten til delvis dækning.

Kvalitetssikre gennem mål, dokumentation og

evaluering af børns trivsel, udvikling og læring

Der er i 2010 blevet gennemført og udviklet

en ny elektronisk model kaldet LÆRE-

PLANSguide til at udarbejde pædagogiske læreplaner.

Alle 0-6 års institutionerne anvender

modellen og de pædagogiske konsulenter

har etableret dialog forum i de 4 bysamfund

med udgangspunkt i læreplansguiden. Dette

som læring og fælles refleksion.

Ny ledelsesstruktur

Den nye ledelsesstruktur er i løbet af 2010

faldet helt på plads, således at der nu er 6

områdeledelser og 1 selvejende netværksområde.

I løbet af foråret 2011 er alle områdeledere

fundet, og strukturen kan endeligt implementeres

fuldt ud. Et evalueringskit vil blive

udarbejdet og anvendt for at kunne vise

effekten af den ændrede struktur.


1. udgave af kvalitetsrapport.

Der er i 2010 blevet udarbejdet en samlet

kvalitetsrapport for hele 0-6 års området,

som et pilotprojekt under KL. Kvalitetsrapporten

har samlet den dokumentation, der

ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og

bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen

og borgerne. Kvalitetsrapporten er et aggregeret

redskab og resultaterne er hentet

fra rapporter i det enkelte dagtilbud. De øvrige

oplysninger er oplysninger som forvaltningen

har genereret. Kvalitetsrapporten er

bygget op over den kommunale kvalitetsmodel

og kan anvendes i forbindelse med kvalitetskontrakter

og andre krav om faglige kvalitetsoplysninger.

Temperaturmåling 2.

Der er i 2010 arbejdet med tegn og mål for

Temperaturmåling 2 i samarbejde med Kl.

Temperaturmåling 2 er gennemført i alle 0-6

års institutioner i kommunen. Temperaturmålingen

er blevet fulgt op med målrettet information

til forældre, medarbejdere og ambassadører

i forbindelse med lanceringen af

Regnskab 2010

28

kampagnen og svarprocenten fra forældre

kom op på 70% hvor målet var 35%.

Børn i udsatte positioner

Inklusionsprojekterne i 2010 blev fulgt op af

yderligere 4 institutioner som igangsatte et

udviklingsfokus om inklusion / eksklusion, i

samarbejde med NVIE og pæd. konsulent.

Det nye var at deltagere fra de første inklusions

projekter blev søsterinstitution – inklusionsambassadører

for de fire nye institutioner.

Stor succes og andre af kommunens institutioner

ønsker også få mulighed for at starte et

projekt.

Økonomiopfølgning 2010

Børn havde et oprindeligt nettobudget på 214,1

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 213,6 mio. kr. Regnskab 2010 viser et

nettoresultat på 198,5 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 15,2 mio. kr.


Resultatet skyldes primært et mindreforbrug på

fællesområdet på 4,7 mio. kr. og et mindreforbrug

på dagplejen på 2,8 mio. kr. Hertil kommer

mindreforbrug på de integrerede institutioner

(5,6 mio. kr.) og på fritidshjem (0,8 mio. kr.). På

klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Og på

Tilskud til privatinstitutioner er der et mindreforbrug

på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesområdet består af en

mindreudgift på 2,6 mio. kr. og en merindtægt på

2,1 mio. kr.

Udgifter:

Mindreudgiften skyldes primært, at madordningen

ikke er ”udrullet” som forudsat. Dette har medført

mindreudgifter til fripladser, søskenderabat og

kommunalt tilskud på i alt 2,1 mio. kr. En del af

mindreforbruget, 1,4 mio. kr. skal tilbage betales

til staten i forhold til regulering af tilskuddet til

madordninger ved regeringsaftalen 2010. Der er

betalt 2,4 mio. kr. mere for pasning af børn i

andre kommuner. Der er indhentet 0,9 mio. kr.

mere i refusion vedr. uddannelse end budgette-

ØKONOMI

Børn

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

29

ret. Herudover er der et mindreforbrug på 0,6

mio. kr. fordelt på flere konti.

Indtægter:

Der er 1,4 mio. kr. i merindtægt vedr. pasning af

børn fra andre kommuner samt 0,7 mio. kr. i

merindtægt vedr. efterregulering af fripladser.

Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger

og det faldende børnetal i 2010. Der var

budgetteret med pasning af 200 børn i 2010 og

der blev passet 140 børn.

Institutionernes resultat 2010 overholder et regnskabsresultat

indenfor + 5% grænsen. Enkelte

institutioner har brugt mindre end 95% af budgettet.

Tilskud til privatinstitutioner.

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til privatinstitutioner,

0,1 mio. kr. i mindreudgift til fripladser

samt 0,2 mio. kr. i uforbrugt kapacitetspulje.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 213.553 213.630 198.472

Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.123 451 300

Fælles formål 31.450 29.834 25.146

Dagpleje 23.704 19.299 16.511

Vuggestuer 3.100 2.998 2.802

Børnehaver 5.507 5.373 5.268

Integrerede daginstitutioner 105.636 113.889 108.304

Fritidshjem 18.497 19.463 18.675

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17.535 15.243 14.924

Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.918 2.918 2.914

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 4.083 4.162 3.628

Indsatsstyrede område 539 0 0

Særlige dagtilbud og særlige klubber 539 0 0

Politikområdet total 214.092 213.630 198.472


Politikområde 9

Kultur og Turisme

Kulturområdet lå ved budgetvedtagelsen på politikområdet

for Kultur og Idræt. Turisme lå tidligere

på politikområdet for Erhverv og Turisme.

Kultur- og Turismeudvalgets område omfatter

kultur, kunst og museer, samt biblioteker, musikskole

og den kommunale turismeindsats.

Fra 2010 varetages turismeindsatsen af Visit-

Nordsjælland, der drives i fællesskab af kommunerne

Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg

samt private erhvervsdrivende.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Udarbejdelse af forslag til ny biblioteksstruktur

på baggrund af den udfærdigede biblioteksanalyse

og de politiske tilkendegivelser,

der foreligger i forbindelse med budgetforhandlingerne

vedr. 2010 og overslagsår. Pro-

Regnskab 2010

30

jektet vil også omfatte selvbetjeningsløsninger

og tyverisikring mv..

Der er i 2010 udarbejdet og vedtaget ny biblioteksstruktur

i overensstemmelse med det

formulerede mål. Der er endvidere skabt

budgetmæssig grundlag for at etablere et

’cafébibliotekstilbud i Kokkedal. Arbejdet med

at implementere beslutningerne vil pågå i

2011.

Ifølge Kultur- og Idrætspolitikken er det et

mål bedre at tilpasse de initiativer, kommunen

tager på kulturområdet i 2011, efter borgerens

behov og ønsker.

Arbejdet med at formulere planen er i gang

med ikke afsluttet, hvilket forventes at ske i

2011.

Fremme turismen og turismeerhvervet

baseret på eksisterende kvaliteter, potentialer,

faciliteter og fyrtårne.

I 2010 startede samarbejdet i VisitNordsjælland

for alvor. Der blev bl.a. udarbejdet en

ansøgning om støtte fra EU til destinationsudviklingsprojektet

Kongernes Nordsjælland.

Projektet til i alt 21 mio. kr. blev i begyndel-


sen af 2011 tildelt støtte, og skal i de kommende

udvikle turismen i Nordsjælland.

Pavillonen i Fredensborg havde i 2010 godt

7.000 besøgende

I maj 2010 blev turismens dag afholdt. Formålet

var, at give borgerne større indsigt i de

oplevelser, de har lige ude foran deres dør.

Arrangementet var en succes.

Økonomiopfølgning 2010

Kultur og Turisme havde et oprindeligt nettobudget

på 34,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret

ØKONOMI

Kultur og Turisme

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

31

blev korrigeret til 32,8 mio. kr. Regnskab 2010

viser et nettoresultat på 33,1 mio. kr.

Regnskab 2010 viser et samlet merforbrug i forhold

til korrigeret budget på 0,3 mio. kr. svarende

til 0,8 pct. Det samlede resultat er sammensat

af et merforbrug på musikskolen, der modsvares

af mindreforbrug på en række andre områder fx

bibliotekerne og turismeområdet.

Mindreforbruget på biblioteksområdet skyldes

økonomisk tilbageholdenhed som led i aftalen om

ny biblioteksstruktur. Mindreforbruget på kontoen

for kulturelle opgaver og turisme skyldes periodiseringer.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 34.178 32.836 33.098

Andre faste ejendomme -504 -504

Folkebiblioteker 24.552 24.134 23.810

Museer 1.516 1.556 1.549

Biografer 41 41 -10

Teatre 70 70 115

Musikarrangementer 5.415 4.965 5.687

Andre kulturelle opgaver 2.334 1.823 1.367

Kommissioner, råd og nævn 4 4

Turisme 750 747 580

Politikområdet total 34.178 32.836 33.098


Politikområde 10

Udsatte Børn og Unge

Kommunen arbejder efter Servicelovens bestemmelser

i forhold til udsatte børn og unge og deres

familier, herunder familier med børn med handicap.

Opgaverne omfatter administration og drift

af kommunens tilbud og institutioner til familier

med udsatte børn og unge, herunder familier med

børn med handicap.

Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer,

så de trods individuelle vanskeligheder kan

have en stabil og positiv opvækst med samme

muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og

sundhed som deres jævnaldrende.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Målsætningen for Den Sammenhængende

Børnepolitik, som Byrådet vedtog i 2007, var

blandt andet at styrke den tidlige indsats,

styrkelse af indsatsen overfor de utilpassede

unge og en styrkelse af den lokale tværfaglige

indsats og samarbejde..

Det tværfaglige samarbejde mellem bysamfundene

og forvaltningen blev i 2010 udbygget

med ansættelsen af endnu en netværkskonsulent,

som er tilknyttet Nivå og Kokkedal

Bysamfund. Opgaven er at udbygge det

tværfaglige samarbejde mellem bysamfundene

og forvaltningen. Formålet er at skabe en

tidlig indsats, der blandt andet kan medvirke

til at minimere underretninger.

Nedbringe forekomsten af utryghedsskabende

kriminalitet blandt børn og unge, så at der

hurtigt, effektivt og konsekvent gribes ind

overfor uhensigtsmæssig eller skadelig adfærd

blandt børn og unge, samt at børn og

unge i risikogruppen sikres en meningsfuld

hverdag med uddannelses-, beskæftigelses-

og fritidstilbud.

I 2010 har ca. 60 unge haft tilknyttet en kontaktperson

i en kortere eller længere periode.

I denne periode er der 3, der har fået en fornyet

dom og 10 med en fornyet sigtelse, men

Regnskab 2010

32

endnu ingen domsfældelse. Ved matchning

mellem den unge og kontaktpersonen bliver

der taget hensyn til køn, interesser, uddannelse,

bopæl etc. I 2010 var der et tæt samarbejde

mellem Ungeteamet og SSP. Med organisationstilpasningen,

der trådte i kraft pr.

1. januar 2011, blev de to teams lagt sammen

til et. Herudover er der et tæt samarbejde

med lokalpolitiet, hvor forvaltningen

deltager i ugentlige møder hvor døgnrapporten

bliver gennemgået,

I 2010 har der på det lovgivningsmæssige

område været ændringer, hvor den mest

markante er muligheden for at gøre brug af

fodlænke. Ordningen administreres af Kriminalforsorgen,

men det er kommunen, der anbefaler

om den unge kan afsone en dom ved

hjælp af ordningen. Der har i 2010 været 2

sager, som har fungeret efter hensigten.

Der samarbejdes tværfagligt med UU Øresund

for at lægge uddannelsesplaner for de

kriminalitetstruede unge.

Målsætningen for Handicappolitikken, som

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2007,

var blandt andet at yde en helhedsorienteret,

sammenhængende og individuel indsats, der

tager udgangspunkt i den enkelte borger med

handicap og dennes pårørendes behov for

særlig støtte.

I 2010 vedtog Social og Sundhedsudvalget

servicetilpasninger på handicapområdet indenfor

områderne hjemmepasning, aflastning

i hjemmet, praktisk hjælp i hjemmet og aflastning

på Granbohus. Servicetilpasningerne

har betydet, at der er blevet lavet rammer

for den hjælp, der ydes den enkelte familie

således, at det ikke går ud over den individuelle

vurdering. Udgangen af 2010 var ligeledes

afslutningen på KIFA projekt, der som

mål har haft at kvalificere indsatsen for familier

med børn med handicap. Resultatet af

projektet er, at der er udarbejdet redskaber,

der giver en sammenhængende og individuel

indsats overfor borgerne.

På anbringelsesområdet skal placering af

unge i eksterne private socialpædagogiske

opholdssteder erstattes med placering i


lejligheder i Fredensborg under ordningen

”Bolig med tilsyn”. Målet er, at fire unge 16-

18-årige flyttes til denne lokale anbringelsesforanstaltning.

Aktuelt råder Familieafdelingen

over to lejligheder, hvor fire unge er placeret.

For at opnå målet er det nødvendigt at

udvide antallet af boliger, hvilket skal gennemføres

ved forhandlinger med områdets

boligselskaber.

I 2010 flyttede fire unge fra anbringelser opholdssteder,

institutioner og plejefamilier til

kommunens boliger med tilsyn. Kapaciteten

blev udvidet med fire ekstra pladser og i

2011 forventes det, at der kommer yderligere

otte pladser til.

Det forebyggende samarbejde, der er etableret

i Humlebæk mellem skoler og Familieafdelingen,

skal udbredes til de øvrige bysamfund

i 2010.

I 2010 blev der ansat endnu en netværkskonsulent,

således at alle bysamfund nu er

dækket af den forebyggende indsats.

Antallet af underretninger fra skoler og institutioner,

hvor der anbefales etablering af

hjælpeforanstaltninger, skal nedbringes med

10 % i perioden.

Antallet af underretninger fra skoler og institutioner

i Humlebæk, hvor det forebyggende

samarbejde mellem skoler og Familieafdelingen

har været etableret i hele 2010, er faldet

med ca. 50 % i 2010. I hele kommunen er

underretninger faldet med godt 5 % i 2010,

men dette skal ses i lyset af, at der har været

Regnskab 2010

33

lavet ekstra opsøgende arbejde i noget af

2010. Taget man forbehold for de ekstra underretninger,

det opsøgende arbejde har

medført, er faldet i 2010 på 15 %.

Økonomiopfølgning 2010

Udsatte Børn og Unge havde et oprindeligt nettobudget

på 119,8 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 122,3 mio. kr. Hovedparten

af budgettet er på det indsatsstyrede område,

der i 2010 udgør 112,6 mio. kr. af det korrigerede

budget. Regnskab 2010 viser et nettoresultat

på 115,7 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget

ligger på det indsatsstyrede område

og ligger primært på ”Døgninstitutioner for børn

og unge”, der viser et mindreforbrug på 6,1 mio.

kr. Mindreforbruget skyldes skyldes primært aflastningsinstitutionen

Granbohus, der har måttet

udskyde mindre vedligeholdelses- og etableringsprojekter,

og samtidig haft større indtægter end

prognosticeret. Merindtægterne skyldes bl.a. et

andet forhold mellem aflastningskategorierne end

forventet, akutopgaver i december og større efterspørgsel

på de ydelser, hvor borgerne selv

styrer forbruget inden for deres bevillinger. Granbohus

benytter fra 2011 et nyt og mere nøjagtigt

prognosticeringsværktøj.

Der er mindreforbrug på Plejefamilier og opholdssteder

på 2,8 mio. kr. samt på Sociale formål på


1,1 mio. kr. På Særlige dagtilbud er der et merforbrug

på 0,7 mio. kr. og på Forebyggende foranstaltninger

et merforbrug på 2,9 mio. kr. Sikrede

døgninstitutioner viser et mindreforbrug på

0,5 mio. kr.

Der har i 2010 været en gennemgang af alle

sager indenfor Plejefamilier og opholdssteder.

Gennemgangen har medført omlægninger i nogle

af anbringelsessagerne, hvilket er den primære

årsag til mindreforbruget.

Sociale formål, der dækker merudgifter og kompensation

for tabt arbejdsfortjeneste til familier

med børn med handicap, har der i 2010 været

igennem servicetilpasninger. Tilpasningerne har

medført et mindreforbrug på området.

Merforbruget på området for særlige dagtilbud

skyldes en tilgang af sager, hvor børn med betydelige

og langvarige fysisk og psykiske handicap

har haft brug for et særligt dagtilbud.

ØKONOMI

Udsatte Børn og Unge

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

34

Merforbruget på de forebyggende foranstaltninger

er en konsekvens af den gennemgang, der har

været indenfor anbringelsesområdet. I de sager,

hvor der har været hjemgivet børn/unge, er der

blevet etableret forebyggende foranstaltninger.

Der er desuden etableret yderligere forebyggende

foranstaltninger, for at forhindre yderligere anbringelser.

Mindreforbruget på sikrede døgninstitutioner

skyldes, at finansieringen af pladserne blev ændret

i juli 2010 således, at kommunernes betaling

bliver delvist afhængigt af den faktiske brug af

pladserne. Mindreforbruget opstår, da Fredensborg

Kommune i perioden ikke har haft længerevarende

varetægtsfængslinger.

Den endelige afregning af særligt dyre enkeltsager

foreligger endnu ikke, hvor regnskabsbemærkningerne

afgives.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 10.138 9.706 9.831

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.746 9.706 9.831

Sekretariat og forvaltninger 392 0 0

Indsatsstyrede område 109.615 112.598 105.887

Specialundervisning i regionale tilbud - 210 0 0

Fælles formål 366 366 458

Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.599 8.184 8.899

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 37.907 37.911 35.078

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32.165 28.689 31.540

Døgninstitutioner for børn og unge 18.184 23.592 17.537

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.436 2.676 2.162

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 0 0 6

Sociale formål 10.732 10.744 9.687

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 43 - 43 12

Øvrige sociale formål 1 1 0

Sekretariat og forvaltninger 478 478 510

Politikområdet total 119.753 122.304 115.718


Politikområde 11

Beskæftigelse

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte

de ledige borgere i kommunen i at få eller

bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtidigt

sikre at virksomheder - i kommunen og

udenfor kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet i 2010 er beskrevet

nedenfor:

Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med

mere end 3 måneders sammenhængende ledighed

udgør maksimalt 400 personer i december

2010, svarende til en stigning på

højst 24 pct. fra 2009 til 2010.

Stigningen fra december 2009 til december

2010 var 1 pct., hvilket betyder, at målet er

opfyldt. Der har været en stigning i antallet

af a-dagpengemodtagere på 11 pct., mens

antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

er faldet med 16 pct.

• Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger

begrænses til 135 sager i december 2010,

svarende til niveauet i 2009.

I december 2010 var antallet af sager 201,

hvilket betyder, at målet ikke er opfyldt. Jobcentret

har fokus på at nedbringe de længerevarende

sager, herunder samarbejde med

læger og andre interessenter. Desuden er sygedagpengeafdelingen

involveret i et forandringsteoriprojekt

med Beskæftigelsesregionen,

hvor formålet er at nedbringe varigheden

i sygedagpengesager.

Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger

må højst ligge på 41 sager i december 2010.

I december 2010 var antallet af sager over

52 uger gennemsnitligt 67 sager. Målet er ikke

opfyldt. Forklaringen på stigningen i sager

over 26 uger og over 52 uger hænger sammen

med en regelændring i 2010, som indebar,

at forlængelser af sygedagpengesager

kan ske på grundlag af en forventning om

raskmelding. Tidligere skulle der være sikkerhed

for raskmelding. Jobcentret har afprøvet

flere sager i Beskæftigelsesankenævnet

Regnskab 2010

35

og tabt disse. Fremadrettet påregnes en større

sagsmængde på de længerevarende sager.

Jobcentret har fokus på at nedbringe de længerevarende

sager, herunder samarbejde

med læger og andre interessenter.

• Antallet af unge ledige under 30 år begrænses

til 400 personer i december 2010, svarende

til en stigning på højst 16 pct. fra 2009

til 2010.

I december 2010 var der 278 ledige unge.

Dvs. et fald på 8 % fra december 2009 til december

2010 og målet er opfyldt. Udviklingen

dækker dog over en stigning blandt de forsikrede

unge på knap 50 pct., mens der har været

et kraftigt fald for unge på kontant- og

starthjælp. Ungeindsatsen har en høj prioritering

såvel politisk som administrativt, og det

er forventningen, at den positive udvikling

fremadrettet kan fastholdes.

• Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

begrænses til knap 570

personer, svarende til en stigning på højst 20

pct. fra 2009 til 2010.

Stigningen fra 2009 til 2010 var ca. 1 % og

målet er opfyldt. Det forventes, at gruppen af

ikke-arbejds-markedsparate kan fastholdes

på nuværende niveau via en intensiv virksomhedsrettet

indsats og via opkvalificering

af gruppen igennem uddannelse.

• Antallet af personer på ledighedsydelse skal

reduceres i løbet af 2010 i forhold til niveauet

i 2009.

Antallet af personer på ledighedsydelse er

faldet med knap 19 pct. fra 80 personer i december

2009 til 65 personer i december

2010. Målet er således opfyldt, hvilket er sket

via anvendelse af anden aktør i forhold til

målrettet at afklare de enkelte personer på

ledighedsydelse.

Økonomiopfølgning 2010

Beskæftigelse havde et oprindeligt nettobudget

på 294,7 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev

korrigeret til 328,6 mio. kr. Regnskab 2010 viser

et nettoresultat på 327,1 mio. kr. Regnskab 2010


viser således et mindreforbrug i forhold til korrigeret

budget på 1,5 mio. kr. Bemærkninger er

lavet før hjemtagelse af refusioner, men med en

forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

og som ligger tæt op af det endelige resultat.

Forbruget dækker over flere forhold. Dels er der

på integrationsprogrammet et merforbrug på 0,9

mio. kr. Det skyldes til dels, at der for 2009 kom

en større regning i 2010, som blev betalt med

midler fra budget 2010. Der har været et mindreforbrug

i forhold til førtidspension, som skyldes,

at tilgangen af nye førtidspensionister har været

lavere end forventet.

Sygedagpenge viser et merforbrug på 0,9 mio.

kr., som skyldes en stigning i de langvarige sager.

Forklaringen herpå er især en regelændring,

som betyder, at forlængelser af sager kan ske på

lempeligere vilkår end tidligere, jf. tidligere omtale

under målopfølgning.

Kontanthjælp viser samlet et mindre merforbrug,

som dækker over et øget aktiveringsomfang.

ØKONOMI

Beskæftigelse

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

36

Samlet er kontanthjælpsgruppen faldet i antal fra

2009 til 2010.

På dagpenge til forsikrede ledige er der et overskud

på 6 mio. kr. På løntilskud mv. til personer i

fleksjob samt på beskæftigelsesindsats for forsikrede

ledige er der et samlet merforbrug på 9,4

mio. kr. Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats

for forsikrede ledige viser et merforbrug på

knap 2 mio. kr. og på løn til forsikrede ledige

ansat i kommuner er der et merforbrug på 1,2

mio. kr.

Forklaringen på de store budgetoverskridelser i

forhold til de sidst nævnte områder skal især ses i

sammenhæng med, at der udestår hjemtagelse af

refusioner.

Endelig er der et merforbrug på Beskæftigelsesordninger

på 2 mio. kr., som skyldes, at ledigheden

igennem året er steget. På Øvrige sociale

formål skyldes mindreforbruget, at der er færre

flygtningeudgifter og færre udgifter til kvindekrisecentre.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Indsatsstyrede område 294.724 328.605 327.095

Beboelse 300 316

Andre fritidsfaciliteter - 932 0 0

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 656 496 369

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1.541 - 1.288 - 386

Introduktionsydelse 620 367 302

Repatriering 13

Personlige tillæg m.v. 3.150 3.029 3.271

Førtidspension med 50 pct. refusion 18.502 17.955 17.711

Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.500 30.982 30.245

Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 68.322 66.335 65.491

Sygedagpenge 42.127 40.888 40.870

Sociale formål 1.440 1.012 1.730

Kontanthjælp 39.254 37.045 37.847

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11.344 12.009 13.093

Boligydelser til pensionister 14.390 14.494 13.557

Boligsikring 12.068 12.405 11.843

Dagpenge til forsikrede ledige 0 32.477 26.369

Revalidering 10.471 7.256 7.621

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 27.614 25.403 27.790

Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 0 8.937 9.280

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede 0 1.963 4.712

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner mv. 93 0 334

Servicejob 1 0 - 200

Seniorjob for personer over 55 år 0 0 110

Beskæftigelsesordninger 17.393 12.791 14.755

Øvrige sociale formål - 1.831 3.408 53

Sekretariat og forvaltninger 1 341 0

Politikområdet total 294.724 328.605 327.095


Politikområde 12

Sundhed og forebyggelse

Ved budgetvedtagelsen 2010 hed dette område

Sundhed og Træning.

Serviceloven og Sundhedsloven er de primære

lovgivninger på dette politikområde, som omfatter

driftsbudget til Center for Forebyggelse og

Sundhedsfremme, Kommunallæger, Sundhedspleje,

Tandpleje, Træning samt budget til lovbestemte

opgaver som aktivitetsbestemt kommunal

medfinansiering, genoptræning efter sundhedsloven,

kørsel til genoptræning, specialtandpleje og

vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

betyder, at Fredensborg Kommune betaler en

andel af udgifterne til Region Hovedstaden, når

en borger indlægges eller går til ambulant behandling

på hospitalet, besøger egen læge eller

en speciallæge.

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at praktiserende

læger kan henvise borgere med visse handicap og

kroniske lidelser til vederlagsfri (gratis) fysioterapi

hos en praktiserende fysioterapeut. Fredensborg

Kommune har ansvar for at afholde udgifterne

til vederlagsfri fysioterapi for kommunens

borgere.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor:

Fredensborg Kommune skal skabe de beds

mulige rammer, der sætter den enkelte borger

i stand til at styrke egen sundhed.

I 2010 blev åbningen af ”Tour de Fredensborg

en 42 km. lang cykelrute rundt i kommunen

markeret ifm Store Cykeldag d. 13.

juni. Partnerskabet Gang i Fredensborg har

haft en lang række aktiviteter fx etablering af

et virtuelt spilkoncept i naturen (de multifunktionelle

pæle i Dageløkke Skov) og Find

Vej i Grønholtvang. Der er udarbejdet en

kostpolitik for Fredensborg Kommune.

Borgerne skal leve længere og med mindst

mulig sygdom.

Regnskab 2010

37

I 2010 modtog kommunen en treårig bevilling

fra Indenrigs – og Sundhedsministeriet til

implementering af forløbsprogrammer for

borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

(KOL) og Diabetes Type 2. Programmerne

er udarbejdet. Der har været tilbud om

rygestopkurser, kost - og motionsaktiviteter

som stavgang og mountainbike, tilbud om

deltagelse i kurset ”lær at leve med kronisk

sygdom”. Der har været aktiviteter i sundhedsplejens

sundhedscafeer, foredrag og

rådgivning.

Den sociale ulighed i sundhed blandt kommunens

borgere skal reduceres.

I 2010 har sundhedsbussen været på private

og kommunale arbejdspladser og lokalt i de

enkelte bysamfund, hvor bussen har tilbudt

screening og rådgivning om sund livsstil. Der

har været aktiviteter som samarbejde med

Nivå Nu fx uddannelse af sundhedsambassadører

og projekter med ekstern finansiering

fx Mindre Vægt på Vægten og Partnerskabsaftalen

med Integrationsministeriet.

I 2010 skal der indgås 2. generations sundhedsaftaler

med Region Hovedstaden på 6

obligatoriske indsatsområder. Sundhed og

Forebyggelse har ansvar for administration af

sundhedsaftalen og samarbejder med øvrige

direktørområder om implementering af dens

bestemmelser.

I 2010 indgik Fredensborg Kommune aftale

med Region Hovedstaden om sundhedsaftale

for 2011 – 2014.

Forældre til spædbørn får i 2011 adgang til

barnets journal via Sundhedsvejen.dk.

I 2010 er der arbejdet på den tekniske løsning.

I april 2011 gøres det muligt for forældre

til spædbørn at få adgang til deres barns

journal via Sundhedsvejen.dk.

Der foreligger information om de genoptræningsydelser,

der tilbydes, når borgere udskrives

fra hospital.

Målet gennemføres i 2011.


Økonomiopfølgning 2010

Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt

nettobudget på 118,1 mio. kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 120,4 mio. kr.

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på ca.

119,5 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på ca. 1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug

på det indsatsstyrede område med 1,8 mio. kr.

og et mindreforbrug på det rammestyrede område

på 2,7 mio. kr. På det rammestyrede område

er der et mindreforbrug på den kommunale genoptræning

på 0,9 mio. kr. og på den kommunale

tandpleje på 1,4 mio. kr. På det indsatstyrede

ØKONOMI

Sundhed og Forebyggelse

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

38

område er der et merforbrug på den aktivitetsbestemte

medfinansiering på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget på den kommunale genoptræning

og vedligeholdelsestræning skyldes at der

har været tilbageholdt midler til køb af ITomsorgssystem.

Udgiften falder først i 2011. I

den kommunale tandpleje har der i 2010 været

ekstra fokus på at sikre et økonomisk råderum til

at kunne gennemføre centraliseringen af Tandplejen

på to klinikker. Den aktivitetsbestemte medfinansiering

af sundhedsvæsnet har været ca. 6

mio. kr. højere i 2010 end i 2009. Der har især

været en stigning i antallet af ambulante besøg

og hospitalsindlæggelser. Den stigende aktivitet i

sundhedsvæsen er en økonomisk udfordring for

alle kommuner i Region Hovedstaden.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 38.697 38.401 35.652

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.974 11.125 10.216

Kommunal tandpleje 16.524 16.952 15.527

Sundhedsfremme og forebyggelse 3.455 3.719 3.610

Kommunal sundhedstjeneste 7.032 6.497 6.227

Andre sundhedsudgifter 282 62 37

Øvrige sociale formål 474 46 34

Kommissioner, råd og nævn -44 0 0

Indsatsstyrede område 79.411 82.032 83.830

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 71.688 75.092 76.874

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 923 871 967

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 6.217 5.567 5.492

Kommunal tandpleje 575 502 496

Kommissioner, råd og nævn 8 0 0

Politikområdet total 118.108 120.433 119.482


Politikområde 13

Pleje og Omsorg

Ved budgetvedtagelsen 2010 omfattede politikområdet

Ældre og Handicap. Målsætninger på

handicapområdet og den økonomiske bevilling til

handicapområdet behandles under politikområde

14, hvortil bevillingen blev flyttet efter vedtagelsen

af budget 2010.

Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje,

omsorg og aktivering af ældre, samt sociale ydelser

og socialpædagogisk støtte til handicappede

voksne. Pleje og Omsorgs rådhusdel visiterer

ydelser til borgerne, mens enheder under Pleje og

Omsorg eller private og andre offentlige leverandører,

leverer ydelserne til borgerne.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetsmål

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor.

At understøtte mulighederne for at leve et

aktivt og socialt ældreliv.

I 2010 er der afholdt åbent hus arrangementer

på plejecentre og dagcentre med henblik

på at vise mulighederne for frivilligt arbejde

og de aktiviteter som centrene byder på.

At tilbud på ældreområdet i videst muligt

omfang sammensættes med udgangspunkt i

den ældres individuelle behov og ønsker.

Seniorrådet og Handicaprådet er inddraget i

at revidere kvalitetsstandarderne med fokus

på de ældres behov. I 2010 blev der indført

”pakke” visitation, så ledes at borgerne bevilges

en ramme, som udfyldes i et samarbejde

mellem leverandøren af hjemmepleje og den

ældre.

At medvirke til at sikre en sammenhængende

indsats overfor den ældre.

Den sammenhængende indsats overfor de

ældre blev i 2010 blev sikret ved at alle ældre

der modtager pleje- og omsorgsydelser

fik én koordinerende kontaktperson i visitationen.

Der afholdes samarbejdsmøder mellem

visitation og leverandører af hjemmepleje

samt med områdets hospitaler for at sikre en

sammenhængende indsats ved sektorover-

Regnskab 2010

39

gange. Der udføres opfølgende hjemmebesøg

af en sygeplejerske ved udskrivning fra sygehus

til alle ældre med særligt behov.

At arbejde aktivt med synlighed og information

på ældreområdet.

I 2010 blev der udarbejdet nye hjemmesider

for alle plejecentrene ligesom de skriftlige informationspjecer

blev revideret. Der er udarbejdet

en ny informationsmappe til borgere

der søger om plejebolig.

At arbejde aktivt med fastholdelse og rekruttering

af medarbejdere.

I 2010 gennemgik alle social- og sundhedsmedarbejdere

et kompetenceudviklingsforløb,

som skal bidrage med at fastholde udviklingsfokus.

Alle ældre, der bliver enlige, skal mindst 1

gang om året, hvis de ønsker det, hjælpes til

opstart i et relevant netværk (indgår i Ældrepolitik

2008-2013).

Forebyggelseskoordinatorerne har tilbudt alle

enligblevne ældre et opfølgende besøg med

henblik på at hjælpe ud af en evt. isolation.

Det kan omhandle vejledning om de tilbud

der findes i kommunen eller konkret guidning

til at besøge kommunens dagtilbud.

Kommunens pleje- og aktivitetscentre skal

mindst 3 gange om året arrangere fællesspisning

mellem beboere og deres pårørende

(indgår i Ældrepolitik 2008-2013).

Der er på alle plejecentre arrangeret fællesspisning

for beboere og pårørende. Der er

etableret et ”festpulje” hvor plejecentrene

kan søge midler til særlige aktiviteter.

Økonomiopfølgning 2010

Pleje og Omsorg havde et oprindeligt nettobudget

på 234,0 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev

korrigeret til 228,4 mio. kr. Regnskab 2010 viser

et nettoresultat på 230,2 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et samlet merforbrug

i forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med et tilsyneladende


mindreforbrug på det rammestyrede område med

1,0 mio. kr. og et merforbrug på det indsatsstyrede

område på 2,8 mio. kr.

Mindreforbruget på det rammestyrede område er

ikke reelt, idet udgiftsområdet Pleje og omsorg

indeholder en pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret

til dækning af udgifter forårsaget af eventuel

tomgang i udlejning af plejeboliger. Der er

reelt tale om et merforbrug i driftsudgifterne på

2,8 mio. kr. Dette skyldes dels en tidskrævende

omlægning af aftenvagten på hjemmeplejeområ-

ØKONOMI

Pleje og Omsorg

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

40

det. Og dels en omfattende tilpasning af økonomistyringen

på plejeområdet, idet budgetstyring

af pleje på plejecentrene blev afløst af aktivitetsbaseret

afregning i juli 2010.

På det indsatstyrede område skal udgiftsområde

Pleje og omsorg mv. ses sammen med Plejehjem

og beskyttede boliger. Regnskabet viser således

et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes

et mindresalg af plejeboliger til andre kommuner

og en stigning i udgifter til pasning af

døende i eget hjem.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 228.301 220.958 219.921

Andre sundhedsudgifter 0 187 0

Ældreboliger - 78 821 202

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 227.509 218.993 218.868

Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 - 25

Øvrige sociale formål 870 957 876

Indsatsstyrede område 5.693 7.443 10.238

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 - 41

Andre sundhedsudgifter 1.169 2.119 2.201

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.274 - 13.274 - 15.256

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.790 1.790 1.493

Plejehjem og beskyttede boliger

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pas-

15.358 15.358 20.213

ning af

650 1.450 1.628

Politikområdet total 233.994 228.401 230.159


Politikområde 14

Handicap og Socialpsykiatri

Ved budgetvedtagelsen 2010 omfattede politikområdet

Psykiatri og Misbrug. Målsætninger på

handicapområdet og den økonomiske bevilling til

handicapområdet regnskabsbehandles under

dette politikområde, hvortil bevillingen blev flyttet

efter vedtagelsen af budget 2010.

På Handicap og Socialpsykiatriområdet løser Fredensborg

Kommune opgaver, som tager afsæt i

serviceloven, samt sundhedsloven, hvad angår

behandling af misbrug.

Målgruppen for ydelserne er borgere med sindslidelser

og/eller særlige sociale problemer, samt

borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug.

I Fredensborg kommune varetages bl.a. opgaver

vedrørende:

Opsøgende arbejde til de mest udsatte borgere

inden for målgruppen

Individuel støtte og kontakt

Opgangsfællesskab i Fredensborg

Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg

og Hørsholm

Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud,

samt midlertidige og længerevarende

botilbud

Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling

inden for misbrugsområdet.

Kommunen benytter egne tilbud (Socialpsykiatrien

i Fredensborg og Johannes Hages Hus), og har

samarbejdsaftaler med Psykiatrisk Center Nordsjælland

(Region Hovedstaden), med Nordsjællands

Misbrugscenter (Region Hovedstaden) samt

Socialpsykiatrisk Center Åstedet i Hørsholm

Kommune vedrørende værestedstilbud.

Kommunen benytter desuden en række botilbud

beliggende i andre regioner og kommuner.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor.

Regnskab 2010

41

Muligheder og beskæftigelse. Fredensborg

Kommune har som mål at fremme den enkeltes

mulighed for meningsfuld beskæftigelse

og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud med

udgangspunkt i den enkeltes potentialer og

målgruppens nuværende og fremtidige behov.

I 2010 er der oprettet et værested for unge,

hvor de unge har indflydelse på aktiviteter og

rammer.

I Byrådets vedtagne Handicappolitik 2007-2011

indgår følgende målsætninger:

At yde en helhedsorienteret, sammenhængende

og individuel indsats, der tager udgangspunkt

i den enkelte borger med handicap

og dennes pårørendes behov for særlig

støtte.

I 2010 er der etableret et tæt samarbejde

mellem familieafdelingen, jobcentret og Handicap

og Socialpsykiatri med henblik på at

sikre en sammenhængende indsats for borgeren.

At inddrage borgere med handicap og deres

pårørende i de beslutninger, der træffes i relation

til dem, og herigennem skabe videst

mulig valgfrihed for den enkelte borger.

I 2010 udarbejdes en handleplan sammen

med borger og evt. pårørende.

At sikre, at behov blandt kommunens borgere

med handicap tilgodeses i udviklingen af

kommunens egne tilbud (institutioner, beskæftigelsestilbud,

botilbud mv.)

I 2010 er der gennemført eller igangsat udviklingsprojekter

på Lindegården og Johannes

Hages Hus.

At medvirke til at skabe et tilgængeligt og

handicapvenligt samfund, både i relation til

det fysiske og det psykiske miljø.

I 2010 blev der i budgetaftalen for 2011 afsat

midler til udarbejdelse af en tilgængelighedsguide.

Åbningstider og aktivitetstilbud på kommnens

støtte og aktivitetstilbud er tilrettelagt ud fra


ugernes ønsker og behov.

Der er gennemført en brugerundersøgelse,

der viste stor tilfredshed med åbningstider og

forslag til aktiviteter. Disse forslag er ved at

blive implementeret. Der er etableret et værested

for unge med psykisk sygdom.

Stofmisbrugere skal efter henvendelse til

kommunen senest en uge efter have tilbud

om konkret kontakt med misbrugsbehandlingssted.

Dette er gennemført i samarbejde med Nordsjællands

Misbrugscenter i Hillerød.

I handicappede unges overgang fra barn til

voksen er sikret stillingtagen til skolegang,

uddannelse boligsituation, fritidsliv og andre

personlige forhold.

I 2010 er der etableret et tæt samarbejde

mellem familieafdelingen, jobcentret og Handicap

og Socialpsykiatri med henblik på at

sikre en sammenhængende indsats for borgeren.

Der udarbejdes en handleplan startende

fra det 16.år.

Regnskab 2010

42

Økonomiopfølgning 2010

Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt

nettobudget på 202,1 mio. kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 232,2 mio. kr.

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på 240,1

mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på 7,8 mio. kr. Merforbruget

ligger på det indsatsstyrede område,

med et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Det

rammestyrede område viser et mindreforbrug på

2,0 mio. kr., primært på udgiftsområdet Kontaktperson-

og ledsageordninger. Dette mindreforbrug

skyldes mindre efterspørgsel efter disse

ydelser.

Merforbruget på det indsatsstyrede område fordeler

sig på forskellige udgiftsområder, hvoraf de

største udgiftsområder kommenteres nedenfor.

Udgiftsområderne Pleje og omsorg mv samt

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og

befordring viser et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Dette skyldes en stigning i antallet af borgere,

der passes i eget hjem, hovedsagelig en følge af

tilflytning.


Udgiftsområderne Alkoholbehandling og behandlingshjem

for alkoholskadede samt Behandling af

stofmisbrugere viser et merforbrug på 5,5 mio.

kr., som skyldes, at antallet af misbrugere i behandling

har været stigende i 2010. I perioden

2008 til 2010 har der været en stigning på 60 % i

antallet af misbrugere i behandling.

ØKONOMI

Handicap og Socialpsykiatri

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

43

På udgiftsområdet Botilbud til længerevarende

ophold ses et merforbrug på 3,9 mio. kr., der

forklares med en stigning i antallet af brugere.

Desuden bor 2/3 af kommunens beboere på botilbud

uden for kommunen, hvilket betyder, at

kommunen ikke har kontrol over serviceniveauet.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 10.420 9.581 7.622

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.745 2.019 1.877

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) - 125 0 0

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.371 72 - 510

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6.413 7.477 6.242

Øvrige sociale formål 3 0 0

Kommissioner, råd og nævn 13 13 13

Indsatsstyrede område 191.634 222.655 232.451

Specialpædagogisk bistand til voksne 9.172 4.500 3.852

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.522 9.516 9.989

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 0 0 124

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 4.576 4.576 4.044

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 9.813 12.313 15.728

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor-

16.944 18.044 16.708

dring

22.240 24.551 26.066

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2.022 1.000 663

(pgf. 109-110)

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskade-

2.735 1.435 1.495

de

3.348 3.558 5.470

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 4.051 4.651 8.245

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 64.869 61.781 65.685

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 23.032 44.591 41.721

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 931 1.995 2.349

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 15.222 15.481 14.778

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 9.023 13.765 14.221

Sociale formål 1.134 898 857

Øvrige sociale formål 0 0 457

Politikområdet total 202.054 232.236 240.073


Politikområde 15

Beredskab

Det kommunale redningsberedskab (Nordsjællands

Brandvæsen) har ansvaret for indsatsen

ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens

grænser. Det er blandt andet brande,

sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker

til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer,

akutte uheld med farlige stoffer på landjorden og

i søer, vandløb samt havne. Nordsjællands

Brandvæsen driver endvidere en indtægtsdækket,

nationalt anerkendt brand- og dykkerskole.

Det kommunale redningsberedskab varetages i et

kommunalt fællesskab med Helsingør Kommune

organiseret under den fælleskommunale beredskabskommission,

hvor der sidder politikere fra

begge kommuner under formandskab af en af de

to borgmestre.

I alt dækker arbejdet i Nordsjællands Brandvæsen

et befolkningsgrundlag på ca. 101.000 indbyggere

og godt 230 km2. Nordsjællands Brandvæsen

havde i 2010 671 udrykninger og foretog

511 brandsyn jævnfør beredskabsloven på brandfarlige

virksomheder, hoteller, plejeinstitutioner,

forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

og butikker mv.

Målopfølgning 2010

Der er i 2010 udarbejdet en ny og revideret § 60aftale

om fælles kommunalt redningsberedskab.

Aftalen afløser § 60-aftalen af 1. januar 2007

mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner.

Det overordnede formål med den nye aftale er at

styrke det samlede redningsberedskab i Fredensborg

og Helsingør Kommuner, bl.a. ved at forbedre

mulighederne for at rekruttere og fastholde

kvalificeret arbejdskraft, herunder særligt deltidsbrandfolk

i dagtimerne.

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskravl

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor.

Veluddannede brandmænd

Nordsjællands Brandvæsen har fortsat arbejdet

med kompetenceudvikling og dannelse af

Regnskab 2010

44

netværk i 2010. Indsatsledergruppen på otte

medarbejdere er alle i færd med at blive opkvalificeret

med en overgangsuddannelse på

tre uger ved Beredskabsstyrelsens Tekniske

skole i Tinglev.

Moderne brandmateriel et kommunalt behov.

Brandvæsenet har som følge af den risikobaserede

dimensionering modtaget en helt ny

tankvogn til stationen i Fredensborg. Tankvognen

er den første af sin art i Danmark

med eksportførerhus og plads til 6 brandmænd.

Derudover er der på stationen i Fredensborg

udskiftet en stigevogn fra 1981

med en flot og gennemrenoveret stigevogn,

der tidligere har forrettet tjeneste i det sydlige

Frankrig.

I løbet af 2010 skal alle brandeftersyn og

udstedelse af lejlighedstilladelser være dialogbaserede.

Formålet er at sikre den størst

mulige forståelse for den forebyggende indsats

hos virksomheder, institutioner mv.

2010 har vist at de dialogbaserede brandsyn

har en effekt. Antallet hvor der er blevet udstedt

et eller flere påbud på institutioner/

virksomheder, er faldet fra 318 påbud i 2009

(473 brandsyn) til 260 påbud i 2010 (511

brandsyn).

Det er målet, at udrykningsenheden i 2010 er

fremme på skadesstedet indenfor 10 minutter

i tættere bebygget område (bymæssig bebyggelse)

og indenfor 15 minutter i spredt

bebygget område (landsbyer og landområder).

Udrykningstiden måles fra alarmeringen

er modtaget på vagtcentralen til udrykningsenheden

er fremme på skadestedet.

De gennemsnitlige tider for udrykning holdes

fortsat inden for de vedtagne servicemål på

10 og 15 minutter.

For at styrke beredskabet og dermed forbedre

serviceniveauet mulig- og smidiggøres dualiteten

mellem hvervning af deltidsbrandmænd

til at understøtte brandberedskabet i

dagtimerne og disses varetagelse af øvrige

kommunale serviceopgaver.

Den i 2010 reviderede samordningsaftale


sikrer de bedst mulige rammer for at det fælles

kommunale redningsberedskab kan løse

service- og entreprenøropgaver for eller i

samarbejde med den øvrige kommunale organisation,

i de tilfælde, hvor en sådan opgaveløsning

skaber synergi, og hvor der er

kommunal interesse herfor.

ØKONOMI

Beredskab

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

45

Økonomiopfølgning 2010

Beredskab havde et oprindeligt nettobudget på

8,0 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 8,2 mio. kr. Regnskab 2010 viser et nettoresultat

på 8,5 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr.

Merudgiften i 2010 skyldes udgifter til Toeltbranden,

som beløb sig til en merudgift på ca. 0,3

mio. kr.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 7.954 8.225 8.474

Redningsberedskab 7.954 8.225 8.474

Politikområdet total 7.954 8.225 8.474


Politikområde 16

Borgerservice, administration og politisk

støtte

Politikområdet dækker en stor del af aktiviteten

på rådhuset herunder de borgerrettede aktiviteter

i borgerservicecentret, jobcentret, den sociale

sagsbehandling, administrative funktioner på

børne- og ungeområdet, ældreområdet og sundhedsområdet,

byggesagsområdet og teknisk- og

miljømæssig sagsbehandling.

Hertil kommer de administrative støttefunktioner

som økonomi, personale- og ejendomsadministration,

IT mv, samt puljer til blandt andet ny

løn. På politikområdet er også opført udgifter til

ejendomsskatter på kommunale bygninger samt

til forsikringer. Endvidere dækker området Byrådets

virke samt en række råd og nævn og sekretariatsbetjeningen

heraf.

Der er på politikområdet pr. 1. januar 2010 beskæftiget

ca. 280 fuldtidsstillinger. Heraf er knap

halvdelen beskæftiget med direkte borgerrelaterede

opgaver, mens resten hovedsageligt sidder i

administrative støttefunktioner, herunder betjeningen

af det politiske niveau og de strategiske

udviklingsopgaver vedr. digitalisering, arbejdsgange,

organisation og personale.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger og kvalitetskrav

indenfor politikområdet er beskrevet

nedenfor.

I budgettet for 2010 og frem er afsat yderligere

godt 1 mio. kr. årligt til øget digitalisering.

I 2010 blev gennemført et betydelig arbejde

med den digitale borgerbetjening blandt andet

med fokus på anvendelse af selvbetjeningsløsninger.

Kommunekontaktcenterløsning implementeres

i 2010 og kommunikeres til borgerne i

2010.

Kommunekontaktcenterløsningen blev indført

i 2010 og har været en stor succes med stor

søgning fra borgerne.

Der gennemføres fire Leanforløb i 2010 jf.

Leanstrategien.

Der blev i 2010 gennemført Lean i Pension i

Regnskab 2010

46

Borgerservice, Afklaring i Jobcenteret og på

de tværgående administrative processer i

Børn og Kultur. Det planlagte Leanforløb,

hvor en borgersag følges på tværs i Børn og

Kultur bliver ikke gennemført i 2010 og er

udskudt til 2011.

Nye selvbetjeningsløsninger: Borgerne kan få

afklaret spørgsmål 24 timer i døgnet inden

for 20 almindelige sagsområder på kommunens

hjemmeside.

I 2010 kom der nye selvbetjeningsløsninger

på mere end 20 områder.

Korte svartider: Telefoniske henvendelser

besvares i 90 pct. af tilfældene inden for 45

sekunder. Telefonbeskeder besvares i 90 pct.

af tilfældene inden for 18 timer.

I 2011 vil der blive implementeret et statistikprogram,

som kan følge op på de telefoniske

henvendelser.

Bedre skriftlig kommunikation: Borgerne skal

opleve en mere forståelig og præcis kommunikation

fra kommunen, herunder ved behandling

af borgerens egen sager og i formidlingen

af byrådets beslutninger.

I 2010 var der fokus på sagsbehandlernes

skriftlige kommunikation i relation til dagsordentekster,

ligesom der var temamøder i en

række fagområder om den skriftlige og

mundtlige kommunikation. I 2011 arbejdes

der fortsat videre med den skriftlige kommunikation,

særligt i breve og mail.

Økonomiopfølgning 2010

Borgerservice, administration og politisk støtte

havde et oprindeligt nettobudget på 260,1 mio.

kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til

281,9 mio. kr., primært som følge af overførsler.

Regnskab 2010 viser et nettoresultat på 253,2

mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 28,7 mio. kr.

Mindreforbruget ligger på Forsikringer (0,9 mio.

kr.), Fælles formål (3,0 mio. kr.) , Sekretariat og


forvaltninger (16,0 mio. kr.), Administration vedr.

jobcentre og pilotcentre (2,5 mio. kr.), Løn og

barselspuljer (1,4 mio. kr.) samt på Tjenestemandspension

(3,3 mio. kr.).

Forsikringsområdet viser i 2010 et mindreforbrug

som følge af færre udgifter end indkomne erstatninger.

Dette skyldes dels forskydninger mellem

årene, dels merindtægter ved skader.

På Sekretariat og forvaltninger skyldes mindreforbruget

dels at udgifterne er 5 mio. kr. lavere

end budgetteret samt at indtægterne har været

11 mio. kr. højere end budgetteret. Der er en

bred fordeling af mindreforbruget på området og

her vil de væsentligste poster blive fremhævet.

Der har været færre udgifter til KMD-aftalerne

(1,5 mio. kr.) i 2010. Udgifterne til Arbejdsskader

er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette

skyldes en stor forebyggende indsats i 2010. Der

er på området uforbrugte midler fra 2009 (4,1

mio. kr.). De store budgetudfordringer, der har

været og forventes fremover har medført en generel

tilbageholdenhed ved besætning af stillinger

ØKONOMI

Borgerservice, administration og politisk støtte

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

47

og investeringer. Dette har medført mindreforbrug

på løn (4,9 mio. kr.) og udviklingspuljer (2,5

mio. kr.). Også på rådhusvedligeholdelsen har

der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration vedr. jobcentre

og pilotcentre skyldes mindreudgifter til løn på

0,9 mio. kr. uforbrugt overførsel fra 2009 på 0,9

mio. kr. merindtægt på 1,0 mio. kr. i tilskud fra

staten.

Mindreforbruget på Løn og barselspuljer skyldes

manglende forbrug af Trepartsmidlerne. Trepartsmidlerne

skal anvendes til kompetenceudvikling

og seniorinitiativer og midlerne bevilges at

beslutningsfora nedsat af hovedorganisationerne.

Midlerne er bundet til aktiviteterne via overenskomst

og vil blive overført til 2011.

Tjenestemandspensioner viser et mindreforbrug,

som skyldes en opsamling på tjenestemandspensionssager,

med efterbetaling fra genforsikring i

Sampension til følge.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 260.058 281.913 253.244

Fælles formål 0 8.300 7.913

Forsikringer 5.465 5.170 4.242

Driftssikring af boligbyggeri 482 -822 -941

Kirkegårde 1 1 1

Andre sundhedsudgifter 1.252 1.252 1.281

Øvrige sociale formål 301 963 981

Fælles formål -37 -37 -3.070

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.832 6.832 6.803

Kommissioner, råd og nævn 838 781 484

Valg m.v. 620 620 224

Administrationsbygninger 164 -5 -5

Sekretariat og forvaltninger 192.890 192.601 174.606

Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 19.306 32.749 30.225

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 58 -7 0

Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 -187

Løn- og barselspuljer 16.484 17.113 15.677

Tjenestemandspension 15.402 16.402 13.087

Mellemregningskonto 0 0 1.923

Politikområdet total 260.058 281.913 253.244


Politikområde 18

Anlæg

Politikområdet dækker dels over den politiske

vedtagelse af anlægsprojekter i Fredensborg

Kommune fordelt på alle politikområder, dels

over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme.

Pr. 1. januar 2010 udskilles Forsyningen

fra kommunen, hvorved anlægsprojekter i forbindelse

med kloak, vand og renovering ikke længere

indgår i politikområdet.

Politikområdet har til formål, at varetage kommunens

anlægsinvesteringer samt at tilpasse

behovet for lokaler og arealer til kommunale formål,

boliger mv. i henhold til Byrådets politiske

prioriteringer (eksempelvis miljøregulativet).

Indtægter fra salg af grunde og ejendomme,

anvendes til finansiering af anlægsprojekter.

Målopfølgning 2010

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Byrådet har vedtaget to politiske målsætninger

for området i forbindelse med budgetvedtagelsen

for 2008-2011:

Det er målsætningen gradvist at reducere

betydningen af grundsalgsindtægterne som

finansieringskilde. Finansieringen af anlægsrammen

skal således fremover baseres på

skabelsen af et robust overskud på driftsbudgettet.

I 2010 har resultatet på driftsbudgettet ikke

understøttet målsætningen om at reducere

betydningen af grundsalgsindtægter. Til finansiering

af anlægsprojekter i 2010 har

kommunen derimod fået tilsagn om låneadgang

til en betydelig del af de planlagte anlægsprojekter.

Således har det manglende

overskud på driftsbudgettet ikke haft betydning

for igangsættelse af anlægsprojekter i

indeværende år.

Det er målsætningen, at der ikke afholdes

anlægsudgifter inden for anlægsrammen på

10 mio. kr., før den forudsatte finansiering er

realiseret. En realiseret finansiering sker enten

ved overskud på driftsbudgettet, tilskud

eller låneadgang (eksempelvis via Kvalitets-

Regnskab 2010

48

fonden) eller salg af grunde eller ejendomme.

Dette medfører at udeblevne eller forsinkede

salgsindtægter således bidrager til en tilsvarende

forskydning af de projekter, som indtægterne

skal finansiere.

I 2010 er samtlige anlægsprojekter inden for

anlægsrammen frigivet under forudsætning

af realiseret finansiering. Således er ”ITudstyr

på skolerne” finansieret ved tilskud fra

Kvalitetsfonden. De resterende frigivne anlægsmidler

– er frigivet med låneadgang som

finansieringsgrundlag. Hovedparten (ca.

95%) af frigivne anlægsmidler under anlægsrammen

er finansieret ved låneadgang.

Det er en målsætning at forstærke indsatsen

til genopretning af kommunale ejendomme

med yderligere 58,7 mio. kr. samt vedligeholdelse

af vejkapitalen med 30,2 mio. kr.

Der er afsat 15 mio. kr. i 2010 til genopretning

af kommunale ejendomme, som er afholdt

som budgetteret.

Vedligeholdelse af vejkapitalen er budgetlagt

i 2012 og 2013, og forventes gennemført

planmæssigt.

Økonomiopfølgning 2010

Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 40,7

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 95,7 mio. kr. Korrektionen skyldes overførsler

fra 2009. Regnskab 2010 viser et nettoresultat på

54,2 mio. kr.

Regnskab 2010 viser således et mindreforbrug på

anlæg på samlet 41,5 mio. kr.

Det lavere forbrug på anlæg i 2010 skyldes hovedsageligt:

Salg af grunde og ejendomme

Der er afsat 20 mio. kr. i indtægt for salg af

grunde og ejendomme i 2010. Heraf er der kun

realiseret salgsindtægter på 2,5 mio. kr. Således

er der en mindreindtægt på 17,5 mio. kr., der

skyldes lavkonjunkturen og vilkårene på ejendomsmarkedet.


Forsyningen

Af tekniske årsager har det været nødvendigt, at

overføre anlægsprojekternes budgetter til 2010

for at få dem regnskabsafsluttet. Der er ikke

forbrug på nogle af Forsyningens overførte anlægsprojekter,

da det allerede indgår i mellemværendet

i forbindelse med udskillelsen af Forsyningen

fra 2010. Således fremstår disse anlægsprojekter

med et mindreforbrug på ca. 12,8 mio.

kr.

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

Der er afsat 19 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse,

hvoraf der er afholdt ca.

12,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på

6,4 mio. kr., der skyldes almindelige anlægsmæssige

forskydninger, såsom vejrlig og andre

uforudsete forsinkelser.

Skolen ved Vilhelmsro

Der er i 2010 afsat 18,7 mio. kr. til anlægsprojektet,

hvoraf der er afholdt 12,8 mio. kr. Det giver

således et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger.

Ombygning af Materielgården på Møllevej

Der er i 2010 afsat 5,2 mio. kr. til anlægsprojektet,

hvoraf der er afholdt 0,8 mio. kr. Det giver

således et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som

skyldes at anlægsprojektet kom sent i gang. Det

forventes færdiggjort i 2011.

ØKONOMI

Anlæg

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

49

Plejecenter Egelunden

Der er overført 4,1 mio. kr. fra 2009, hvoraf der

kun er afholdt 21.000 kr. Det giver et mindreforbrug

på ca. 4,1 mio. kr., der afventer afklaring af

projektets regnskabsafslutning.

Trafiksanering på Lågegyde

Der er i 2010 afsat 3,4 mio. kr. til anlægsprojektet,

hvoraf der er afholdt 0,2 mio. kr. Det giver

således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som

skyldes vejrlig og almindelige anlægsmæssige

forskydninger.

Centralisering af Tandplejen

Der er i 2010 afsat 4,8 mio. kr. til anlægsprojektet,

hvoraf der er afholdt 1,8 mio. kr. Det giver

således et mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skyldes,

at anlægsbevillingen skal finansiere ombygning

af såvel Tandklinikken på Holmegårdsskolen

som Tandklinikken på Langebjergskolen.

Klinikken på Holmegårdsskolen er færdig, mens

byggeriet på Langebjergskolen (hvor den største

del af bevillingen skal bruges) forventes afsluttet i

løbet af første halvår 2011.

Dertil er der en række mindre anlægsprojekter,

der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller derunder.

For hovedparten af disse anlægsprojekter

skyldes mindreforbruget forsinkelser i forbindelse

med beslutningsprocessen, ændringer i budgetgrundlag,

vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger.

Oprindeligt

Budget 2010

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Rammestyrede område 40.725 95.652 54.166

Salg af grunde -20.000 -19.310 -1.840

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 34.000 19.000 12.624

Jellerød Børnegård 870 903 829

Genopretning af kommunale ejendomme 0 15.000 14.965

Skolen ved Vilhelmsro 10.003 18.741 12.880

Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 400 400 406

Indførsel af madordning på daginstitutioner 5.852 7.334 5.326

Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.000 607

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 0 0

Ramme for øvriger anlægsinvesteringer 7.100 52.584 8.369

Politikområdet total 40.725 95.652 54.166


Hoved- og nøgletal

ØKONOMI

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal

(1.000 kr.) Løbende priser

Regnskab 2010

50

Regnskab

2009

Regnskab

2010

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.325.827 2.501.267

Resultat af det skattefinansierede område -6.696 -12.269

Resultat af forsyningsvirksomheder -15.666 0

Balance, aktiver

Materielle anlægsaktiver i alt 1.187.436 1.154.668

Omsætningsaktiver i alt 9.872 18.211

Likvide beholdninger -50.605 37.343

Balance, passiver

Egenkapital -693.602 -822.493

Hensatte forpligtigelser* -273.935 -271.582

Langfristet gæld -940.605 -980.128

Kortfristet gæld** -220.134 -42.384

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

Likvide aktiver i alt *** -52.461 35.276

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) -1,338 0,899

Langfristet gæld i alt 940.605 980.128

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 23.988 24.987

Skatteudskrivning

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 163.424 169.364

Udskrivningsprocent kommuneskat 24,6 25,4

Grundskyldspromille 24,7 24,7

Indbyggertal 39.211 39.226

***) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser

***) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse, dette krav er frafaldet for regnskab

****2010, og Fredensborg Kommune har valgt at udtage dette af regnskabet, hvilket betyder et fald i

****kortfristet gæld på 157 mio. kr.

***) Ved udregning af gennemsnitlig likviditet af fratrukket depoter med en sum på 2,067 mio. kr. i 2010

****samt 1.856 mio. kr. i 2009, idet Fredensborg Kommune ikke har råderet over disse.


Anvendt regnskabspraksis

1. Udgiftsregnskabet

Regnskabet aflægges i henhold til Styrelsesloven

og gældende bekendtgørelser. Ud over denne

beretning er der udarbejdet yderligere specifikationer

og bemærkninger i henhold til Velfærdsministeriets

krav.

Totalregnskab

Kommunens regnskab er totalregnskab. Det vil

sige, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs-

og kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter,

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de

selvejende institutioner, hvortil kommunen yder

tilskud.

Periodisering af indtægter og udgifter

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår,

de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Udgifterne er således medtaget i det

år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller

præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor

retten dertil er erhvervet eller optjent. Anlægsinvesteringer

periodiseres som de øvrige udgifter

og indtægter.

2. Omkostningsregnskabet

Omkostningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

med de regler som Indenrigs- og socialministeriet

har fastlagt herom jævnfør Budget- og

Regnskabssystemet.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse

eller fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen

som følge af en tidligere begivenhed har en

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles

pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Måling efter første indregning sker

Regnskab 2010

51

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost

nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer, inden

regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

For en række aktiver og forpligtelser er indregning

dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående

kriterier. Det omfatter rekreative arealer,

kunst og infrastruktur på aktivsiden samt

hensættelser til imødegåelse af visse krav, og

skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne

aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i regnskabet.

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre

monetære poster i fremmed valuta, som ikke er

afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens

valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i

fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter,

patenter og licenser)

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle

anlægsaktiver uden fysisk substans – eksempelvis

udviklingsprojekter, patenter og licenser.

Indregning sker, hvis aktivet forventes

anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen

overstiger 100 tkr.

Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer,

der er klart definerede og identificerbare,

hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige

ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller

udviklingsmulighed i organisationen kan påvises,

og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre

eller anvende det pågældende ydelse eller den

pågældende proces, indregnes som immaterielle

anlægsaktiver.

Måling sker som udgangspunkt til kostprisen for

de medgåede eksterne ressourcer, der er til et

udviklingsprojekt.

Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives

udviklingsomkostningerne lineært over den


forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan

ikke overstige 10 år.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af

patenter og licenser måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede afskrivninger. Patenter

afskrives lineært over den resterende patentperiode,

og licenser afskrives over aftaleperioden,

dog maksimalt 10 år.

Der foretages ikke opskrivning på immaterielle

anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar

med en anskaffelsessum på over 100 tkr. måles

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer

mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som

rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi,

kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den

laveste værdi af dagsværdien af aktivet eller

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og

omkostninger.

Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles til

den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2004

med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede

afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 01.01.1999, hvor

kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig

sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi

tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og

fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der

foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

vurdering af aktivernes forventede

brugstider:

Regnskab 2010

Bygninger 15-50 år

Tekniske anlæg 20-100 år

Maskiner 10-15 år

Specialudstyr 5-10 år

Transportmidler 5-8 år

Inventar, IT-udstyr mv 3-10 år

52

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis

ændret:

Der foretages generelt ingen bunkning ved aktivering

af aktiver. Der er ikke ændret praksis i

forhold til de tidligere registreringer efter reglen.

Aktiveringen af aktiver som bunkning har tidligere

været afgrænset ud fra aktiver der enkeltvis havde

en anskaffelsessum under 100 tkr. men var

anskaffet til fælles formål for eksempel inventar

og it-udstyr kunne indregnes og måles samlet i

forbindelse med nybygning, tilbygning og modernisering.

Der er ikke foretaget samlet registrering

af små aktiver før 01.01.1999.

Da ændringen foretages fremadrettet bevirker

det, at der ikke er fortaget tilrettelse af nøgletal

og sammenligningstal.

Forholdet har ikke nogen virkning på kommunens

sammenligningstal.

Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler

indregnes, såfremt værdien overstiger 100 tkr.

Indretningen måles til kostpris og afskrives over

den forventede brugstid – dog maksimalt den

resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages

ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtelse

i forbindelse med fraflytningen af lejemålet.

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan

konstateres en væsentlig forringelse af aktivets

værdi, som ikke antages at være af midlertidig

karakter foretages der nedskrivning af aktivet.

Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet

forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning

af anlægsaktiverne.

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender)

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt

til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit

uden tidsbegrænsning.

Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel

værdi under de respektive regnskabsposter dertil.

Der nedskrives på tilgodehavender hos grundejerne,

udlån til beboerindskud samt andre langfristede

tilgodehavender til imødegåelse af forventede

tab til nettorealisationsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender

indregnes i omkostningsregnskabet.


Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (kan

fx være lagerbeholdning af maskiner eller

inventar)

Varebeholdninger indregnes såfremt værdien

overstiger 1.000 tkr. Udgør værdien mellem 100

– 1.000 tkr. foretages kun indregning, såfremt

der er væsentlige forskydninger på beholdningerne

mellem årene (væsentlige forskydninger er

her defineret som 50% af primobeholdningen og

10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen

eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres).

Varebeholdninger under 100 tkr. indregnes

ikke.

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter

FIFO-metoden (First In First Out).

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer

omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen for fremstillede varer og varer under

fremstilling omfatter omkostninger til råvarer,

hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte

produktionsomkostninger.

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående,

værdiforringelser af varebeholdningernes

værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning

af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger

til videresalg

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost

fra det tidspunkt der er truffet beslutning

om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling).

Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles

til kostpris. Arealer anskaffet før 01.01.1999

måles dog til ejendomsvurdering pr. 01.01.2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer

overføres til resultatopgørelsen i takt med at

salget sker.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver

omfatter afholdte omkostninger, der vedrører

efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes

mellemregning mellem indeværende og nyt år

svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende

tilgodehavender i indeværende år.

Regnskab 2010

53

Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender

måles til nominel værdi.

Omsætningsaktiver - andre værdipapirer og

kapitalandele

Kapitalandele i noterede organisationer måles til

kursværdien på balancedagen.

Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis

kommunale fællesskaber) indregnes og

måles efter den indre værdis metode (equitymetoden).

Kapitalandelene i balancen måles til

den forholdsmæssige andel af organisationens

regnskabsmæssige indre værdi.

Donationer

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse

af indskud på over 100 tkr. eller derover til helt

eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i

kommunens serviceproduktion indregnes aktivet

til den kostpris, som der skulle betales for det,

hvis det ikke var modtaget som donation (dagsværdi).

Aktivet afskrives lineært og over samme

årrække som et tilsvarende aktiv købt af kommunen.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver

optaget efter de omkostningsbaserede principper

og balancekonto, som er udtryk for den finansielle

egenkapital.

Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn)

som angivet under materielle og immaterielle

anlægsaktiver.

Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt

til nominel værdi (væsentligste afvigelse

herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende

forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen

jf. omtale heraf).

Hensatte forpligtelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen

på balancedagen har en retslig eller faktisk

forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed,

og det er sandsynligt, at afviklingen

heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske

ressourcer, og der kan foretages en pålidelig

beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Bagatelgrænsen

er 100.000 kr.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt

afdækket vedrørende tjenestemandsansatte

og ansatte på tjenestemandslignende

vilkår, optages i balancen under forpligti-


gelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig

beregning på baggrund af forudsætninger om en

pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste

officielle levealderforudsætninger og en

intern rentesats på 2 pct. Forpligtelsen beregnes

minimum hvert 5. år.

Forpligtelsen reguleres hvert år med tillæg af

20,3% af den samlede lønudgift for tjenestemandsansatte

og fradrag for løbende pensionsudbetalinger

samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier.

Fra regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtigelser

vedrørende eksempelvis miljøforurening,

indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold

til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav

på balancen til den løbende ydelses

kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser

optages til nominel værdi i overensstemmelse

med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne

og øvrige forpligtelser bliver årets ændring

i forpligtelserne omkostningsregistreret på

driften på de relevante funktioner.

Miljøforpligtelser vil primært blive indregnet ved

at foretage nedskrivning af grundværdien.

Fra regnskab 2010 registreres arbejdsskadeforpligtelser,

der ikke er eksternt forsikringsafdækket.

En arbejdsskade registreres i regnskabet, når

det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele

fragår kommunen. Arbejdsskadeforpligtelser

skal minimum genberegnes aktuarmæssigt hver

5. år.

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til nominel værdi.

Regnskab 2010

54

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede

aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser

og måles til nominel værdi.

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes

løbetid i resultatopgørelsen som en

finansiel omkostning.

Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita

mv.

Området omfatter ordninger, som ifølge vedtægt

administreres, men ikke ejes, af kommunen.

Området måles til nominel værdi.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som

udgangspunkt til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale

med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage

og særlige feriedage.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til

ultimo indregnes i omkostningsregnskabet.

Fra med 2010 er kommunens regnskabspraksis

ændret, så fremadrettet håndteres således:

Forpligtelsen indgår ikke i kommunens opgørelse

af forpligtelser – kortfristet gæld.

Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau.

Ændringen har bevirket, at der er nøgletal og

sammenligningstal er tilrettet med en virkning på

-156,6 mio. kr. på kortfristet gæld ultimo 2009.

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens

regnskabsopgørelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser

omfatter modtagne indtægter til resultatføring

i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til nominel

værdi.


Driftsregnskab

ØKONOMI

Regnskabsopgørelse

(Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)

(1.000 kr.)

Det skattefinansierede område

Regnskab 2010

Oprindeligt

Budget

2010

55

Korrigeret

Budget

2010

Regnskab

2010 Noter

Indtægter i alt -2.150.803 -2.203.772 -2.204.543

Skatter (funktion 7.90-7.96) -1.890.788 -1.894.331 -1.895.118

Tilskud og udligning (funktion 7.79 - 7.87) -260.015 -309.441 -309.425

Driftsvirksomhed i alt 2.386.071 2.487.397 2.447.082 Note 1

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.395 44.465 44.691

Transport og infrastruktur 61.331 62.825 73.233

Undervisning og kultur 511.623 515.455 507.766

Sundhedsområdet 124.677 128.530 126.943

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.389.586 1.454.841 1.444.092

Fællesudgifter og administration m.v 262.459 281.281 250.357

Statsrefusion i alt -285.775 -299.149 -303.042

Undervisning og kultur -37 -37 0

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -285.738 -299.112 -303.042

Renter og kursregulering -8.320 -7.707 -5.931

Primært driftsresultat -58.827 -23.231 -66.434

Anlægsvirksomhed i alt 40.725 82.810 54.165 Note 2

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -12.253 -7.299 -2.113

Transport og infrastruktur 4.600 17.533 4.360

Undervisning og kultur 7.656 35.968 28.249

Sundhedsområdet 0 4.800 1.802

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 40.722 29.382 19.951

Fællesudgifter og administration m.v 0 2.426 1.916

Jordforsyning i alt 0 0 0 Note 3

Salg af jord 0 0 0

Køb af jord inkl. Byggemodning 0 0 0

Resultat af det skattefinansierede område -18.102 59.579 -12.269

Brugerfinansieret området

Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v. 0 12.842 0

Resultat af brugerfinansieret området 0 12.842 0

Kommunens samlede resultat -18.102 72.421 -12.269


Balance

ØKONOMI

Balance, aktiver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter

Anlægsaktiver i alt 2.170.364 2.154.903

Materielle anlægsaktiver 1.177.563 1.136.457

Immaterielle anlægsaktiver 0 0

Finansielle anlægsaktiver 992.801 1.018.446 Note 4

Omsætningsaktiver i alt -41.570 -37.239

Varebehanoldning 0 0

Fysiske anlæg til salg 9.872 18.211

Tilgodehavender -925 -92.881

Værdipapirer 88 88

Likvide beholdninger -50.605 37.343 Note 6

Aktiver ialt 2.128.794 2.117.664

ØKONOMI

Balance, passiver (1.000 kr.) 2009 2010 Noter

Egenkapital -693.603 -822.493 Note 7

Hensatte forpligtelser -273.935 -271.582

Gældsforpligtelser i alt -1.161.256 -1.023.589

Langfristede gældsforpligtelser -940.605 -980.128 Note 8

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. -1.092 -1.077

Kortfristede gældsforpligtelser -219.559 -42.384

Passiver i alt -2.128.794 -2.117.664

Indskud til Landsbyggefonden Note 5

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 7,1 mio. kr. Note 9

Eventualrettigheder udgør 26,5 mio. kr. Note 9

Operationel leasing udgør 1,6 mio. kr. Note 9

Swapaftaler og valutaterminsforretninger Note 10

Fredensborg Kommune har ikke samhandel med nærtstående parter

Regnskab 2010

56


Noter til driftsregnskab og balance

Note 1

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i kommunen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene viser

det gennemsnitlige fuldtidsansatte i regnskabsårene 2009 og 2010 samt afvigelsen mellem de to år.

ØKONOMI

Antal personaleenheder 2009 2010 Udvikling

Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger 3,1 4,0 0,9

Stadion og idrætsanlæg 2,1 1,5 -0,6

Idræt og svømmehal 0,0 0,6 0,6

Andre fritidsaktiviteter 0,0 0,9 0,9

Redningsberedskab 1,0 1,0 0,0

Forsyningsvirksomheder m.v. 35,6 27,6 -8,0

Vandforsyningsvirksomhed 7,5 0,0 -7,5

Rensningsanlæg 22,1 27,6 5,5

Ordninger for dagrenovation 6,0 0,0 -6,0

Vejvæsen 67,0 60,1 -6,7

Driftsbygninger og -pladser 5,9 5,5 -0,4

Øvrige fælles funktioner 59,0 52,0 -6,9

Vejvedligeholdelse 0,0 0,3 0,3

Vintertjeneste, vagt og beredskab 0,1 0,3 0,3

Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0

Undervisning og Kultur 767,5 729,5 -38,0

Folkeskoler 525,8 480,7 -45,1

Pædagogisk psykologiske rådgivning mv. 22,1 22,6 0,6

Skolefritidsordninger 68,6 65,8 -2,9

Specialundervisning i regionale tilbud 3,5 1,0 -2,6

Kommunale specialskoler 53,8 58,9 5,1

Ungdommens Uddannelsesvejledning 6,8 7,1 0,2

Sprogstimulering førskolealderen 0,0 0,8 0,8

Specialpædagogisk bistand til børn 0,7 0,7 0,0

Folkebiblioteker 42,6 40,6 -2,0

Museer 0,3 0,2 0,0

Musikarrangementer 20,2 20,4 0,2

Andre kulturelle opgaver 2,2 1,2 -1,1

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0,2 0,3 0,2

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1,1 0,9 -0,1

Ungdomsskolevirksomhed 19,6 28,3 8,7

Sundhedsområdet 66,4 67,0 0,6

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,5 23,7 3,2

Kommunal Tandpleje 25,5 25,1 -0,4

Sundhedsfremme og Forebyggelse 6,8 6,3 -0,5

Kommunal Sundhedstjeneste 13,6 11,9 -1,7

Social- og Sundhedsvæsen 1.756,6 1.694,6 -62,1

Fælles formål 41,6 42,8 1,2

Dagpleje 67,1 58,4 -8,7

Vuggestuer 14,8 11,2 -3,6

Børnehaver 15,3 13,2 -2,2

Integrerede daginstitutioner 408,9 383,5 -25,4

Regnskab 2010

57


Antal personaleenheder 2009 2010 Udvikling

Fritidshjem 86,2 80,2 -6,0

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 66,8 53,5 -13,2

Særlige dagstilbud og særlige klubber 48,1 49,4 1,3

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0,5 0,5 0,0

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,8 21,5 -2,3

Døgninstitutioner for børn og unge 201,7 175,5 -26,2

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 577,0 578,2 1,2

Forbyggende indsats for ældre og handicappede 3,6 3,7 0,1

Plejevederlag/hjælp pasning af døende i eget hjem 1,2 0,3 -0,9

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,5 4,0 -0,5

Botilbud til længerevarende ophold 136,2 136,1 -0,2

Botilbud til midlertidigt ophold 12,8 12,7 -0,1

Kontaktperson- og ledsageordninger 14,1 13,7 -0,4

Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 18,3 37,5 19,2

Servicejob 0,9 0,6 -0,3

Beskæftigelsesordninger 12,2 17,1 4,9

Administration, Planlægning og fællesudgifter 414,2 399,6 -14,5

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 28,0 27,6 -0,4

Kommissioner, råd og nævn 41,3 37,3 -3,9

Sekretariat og forvaltninger 302,8 268,7 -34,1

Administration vedr. jobcentre og pilotcentre 42,1 66,0 23,9

I alt 3.110,4 2.982,4 -127,8

Note 2

Afsluttede anlægsregnskaber i 2010

ØKONOMI

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

(Hele kr.)

Regnskab 2010

58

Sted

Bevilling Forbrug

Brugerfinansierede område 131.194.000 119.252.310

Renovering af vandforsyningen 104002 14.183.000 17.185.613

Kloaktilslutningsbidrag 140000 0 -10.601.472

45.697.000 44.935.455

Kloaksanering 141001

0 -451.200

Regnvandsbetingede udløb 141002 6.000.000 3.673.687

Kloakering af enkeltudledere 141004 3.071.000 2.070.886

Kloak, Øresundshøj 141059 3.200.000 0

Fredensborg mineraliseringsanlæg 143011 4.000.000 2.368.593

Tømn. og genplant. Af mineralisering, Frd.borg K. 143012 3.500.000 3.258.050

Usserød Renseanlæg 143051 3.863.000 8.294.463

Nivå Renseanlæg 143062 43.936.000 47.933.440

Fredensborg Renseanlæg 143063 3.744.000 584.795

Skattefinansierede område -5.662.000 -4.505.665

Salg af Kommune Forsikring 004006 -11.565.000 -11.564.681

Provenu fra KMD salg A/S 004008 -2.765.000 -2.764.790

Badebroer 023002 2.690.000 2.691.096

Idrætsfaciliteter Humlebæk-Kunstgræsbane 031028 7.117.000 7.055.097

Nivå Centralskole,indeklimagener,skolekøk.m.v. 301057 2.195.000 2.090.734

Bygningsvedligeholdelse - Skoler og SFO 301099 5.276.000 5.275.694

Bygningsvedligeholdelse - Daginstitutioner 510099 3.059.000 3.027.479

Salg og renovering af Benediktehjemmet 532003

13.651.000

-25.320.000

13.742.956

-24.059.250

I alt 125.532.000 114.746.645


ØKONOMI

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

(Hele kr.)

Regnskab 2010

59

Sted

Bevilling Forbrug

Brugerfinansierede område 0 95.232

Fredensborg Renseanlæg, Hydrolyseanlæg 143010 0 95.232

Skattefinansierede område 14.576.000 14.677.427

Salg af vejareal, Kokkedal Industripark 003040 -1.297.000 -1.297.223

Byens Hus, Kokkedal 010040 500.000 499.541

Bygningsvedligeholdelse - Udlejning 010099 606.000 606.270

Fredensborg Stadion - skur/udhus 031007 500.000 500.077

Højager Mølle - maling af møllekoppen 031009 72.000 72.556

Egedalshallen - udskiftning af tag 031050 915.000 914.979

Bygningsvedligeholdelse - Idrætsanlæg 031099 358.000 358.240

Humlebækhallen - udbygning 032020 1.941.000 1.790.326

Bygningsvedligeholdelse - Jobhuset 035098 336.000 336.042

Bygningsvedligeholdelse - Fritid 035099 352.000 351.925

Lys Båstrupvej incl. P-plads ved Troldehøj 222014 860.000 778.956

Belyst grussti-stoppest.Kongevejen v/Karsem.g. 222065 168.000 67.112

Nedrivning af Asminderød Skole 301050 275.000 271.652

Bygningsvedligeholdelse - Kultur 360099 921.000 921.423

Tilbygn.og instal.af ventilationsanlæg Nordstjernen 515030 600.000 480.000

Bygningsvedligeholdelse - SpecialBH. Spiren 517099 102.000 101.331

Bygningsvedligeholdelse - Granbohus 523003 610.000 774.101

Bygningsvedligeholdelse - Granbohus 523099 254.000 253.814

Salg af Hegels Minde 532005 346.000 575.886

Mergeltoften udbygning og genoptræning 532057 1.002.000 1.334.561

Kælder u. nye beskyttede boliger - Mergeltoften 532058 1.419.000 1.250.754

Bygningsvedligeholdelse - Ældre 532099 1.404.000 1.404.216

Bygningsvedligeholdelse - Johs. Hages Hus 550097 734.000 734.301

Bygningsvedligeholdelse - Linden 550098 13.000 12.896

Bygningsvedligeholdelse - Lindegården 550099 83.000 82.399

Bygningsvedligeholdelse - Administration 650099 1.502.000 1.501.292

I alt 14.576.000 14.772.659

Note 3

Jordforsyning

Fredensborg Kommune er ikke i besiddelse af jordforsyning.

Note 4

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

ØKONOMI

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

(1.000 kr.)

Ejerandel

Indre værdi

Kommune andel

I/S Nordforbrænding 2010 21,7 53.857 11.687

HMN I/S 2009* 1,6046 2.881.775 11.880

Fredensborg Forsyning A/S 2009* 100 486.714 486.714

I alt 3.422.346 510.281

*Regnskab fra HMN og Fredensborg Forsyning modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes

regnskab for 2010, ændringen i 2010 bliver optaget som primokorrektion i 2011.


Note 5

Specifikation af indskud til Landsbyggefonden

ØKONOMI

Indskud i Landsbyggefonden

(Hele kr.)

Regnskab 2010

60

Ultimo 2010

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 3.184.695

Boligselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228

Statsbanepersonalets andelsbolig- forening 2.516.733

Asminderød boligselskab afdeling Dannevang 3.386.611

Humlebæk boligselskab afdeling 4/11 Langebjergparken 1.557.600

Humlebæk boligselskab 50 almene boliger "Lillevang" 7.514.080

Humlebæk boligselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534

Asminderød boligselskab matr. nr. 2 ca Båstrup - "Lillevang" 1.121.575

Boligselskabet DOMEA Fredensborg, afdeling 2 1.847.098

Fredensborg Boligselskab Byvejen 543.130

Hejrevangens Boligselskab ældreboliger Oscar Bruunsvej 1.002.900

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab ældreboliger Christ. Boecksvej, F 2.920.400

Asminderød boligselskab, afdeling Asmundshøj 404.950

Lejerbo plecentret Øresundshjemmet 5.991.160

Humlebæk boligselskab 18 seniorboliger Humlebæk 2.190.930

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab vedr. 30 ældre-boliger Teglgårdsv 2.531.620

Boligselskab Borgerbo afd. IV lån til udbedring af byggeskader 52.085

Humlebæk boligselskab 10 ungdomsboliger "Hesselhøj" 192.600

Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 3 5.767.720

Humlebæk boligselskab afdeling 024, Ravnsbjerg II 5.586.840

Boligselskabet Vibo 644.281

Lejerbo - plejecentret Benediktehjemmet 4.710.510

Boligforeningen 3B Plejecentret Egelunden, Kokkedal 6.093.290

Fredenborg Boligselskab, afd. Niverødgården 2.615.410

Fredensborg Boligselskab afd. 3 752.290

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af driftslån 110.000

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000

Boligselskabet Borgerbo Kapitaltilskud 295.000

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 1 1.025.000

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. I 1.725.000

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. II 2.096.836

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. III 2.777.866

Boligforeningen 3B Egedalsvænge 3.467.216

Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, Skovengen afdeling 7 1.806.169

Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, Skovengen, afdeling 14 697.222

Fredensborg boligselskab, Niverød iii 3.048.018

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 5 874.300

Boligselskabet Vibo, Nivåhøj i afd. III 2.777.866

I alt 86.817.697

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM’s regler ikke værdiansættes i balancen.


Note 6

Finansieringsoversigt

ØKONOMI

Finansieringsoversigt

(1.000 kr.)

Regnskab 2010

Budget

2010

61

Korrigeret

Budget 2010

Regnskab

2010

Likvide beholdninger primo -50.608

Korrigeret

budget vs.

regnskab

Tilgang af likvide aktiver 115.598

+/- Årets resultat 18.102 -72.421 12.269 -84.690

+/- Lånoptagelse 27.900 55.100 53.767 1.333

+/- Øvrige finansforskydninger -23.182 46.808 49.562 -2.754

Indsatsstyrede område

Afdrag på lån -22.820 -29.487 -27.652 1.835

Likvide beholdninger Ultimo 37.343

Note 7

Egenkapital

Egenkapitalen er udtryk for Fredensborg Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og

forpligtelser.

ØKONOMI

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2009 -693.603

Primosaldokorrektioner til egenkapital 2010 *) -147.944

Egenkapital 01.01.2010* -841.547

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -16

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver -250

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver 32.970

Udvikling i modposter til reserve for opskrivning

Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 -11.631

Afskrivning af restancer 1.958

Værdireguleringer -3.977

Egenkapital 31.12.2010 -822.493

*Heraf primokorrektion vedrørende:

Ferieforpligtelsen er nulstillet med -156,6 mio. kr. i forbindelse med forenklingen af

det omkostningsbaserede jævnfør IM. Tilbageførslen er en teknisk justering af den

forpligtelse der har været bogført siden 2008 og ikke en reel forøgelse af egenkapitalen

Korrektion af saldi på lån 5,3 mio. kr.

Regulering ejerandel 3,3 mio. kr.

Andre værdireguleringer 0,4 mio. kr.

Der er i 2010 ikke modregnet arbejdsskadeforpligtelsen, da der tidsmæssigt ikke

kunne nås ar få udarbejdet en valid beregning af denne.


Note 8

Langfristet gæld

ØKONOMI

Langfristet gæld

(mio. kr.)

Regnskab 2010

62

2009 2010

Selvejende institutioner med overenskomst -4,8 -4,4

Realkredit -0,2 -0,2

Kommunekredit -516,5 -549,5

Finansielt leasede aktiver -419,0 -412,4

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -0,1 -13,6

Langfristet gæld i alt -940,6 -980,1

Lånoptagelse

I 2010 blev beslutningen om at ændre afdragsprofilen med 9,01 mio. kr. gennemført, og Fredensborg Kom-

mune blev således lettet for udgifter til afdrag i 2010. Afdragene er placeret i de efterfølgende år. Beslutnin-

gen om lettelsen blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 – af hensyn til styrkelse af kasse-

beholdningen, før starten på skolebyggeri i Fredensborg m.v.

Lånoptagelsen i 2010 blev på 55 mio. kr. hvilket var 25,8 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2010.

Årsagen til det højere låneoptag var, at der ekstraordinært i løbet af 2010 blev åbnet op for at kommuner

kunne søge yderligere lånedispensation. Der blev søgt og opnået dispensation til Fredensborg Kommune

hvilket er den primære årsag til det højere låneoptag. Områderne med automatisk låneadgang udviklede sig

også i forhold til oprindeligt budget 2010, især udlæg til indefrosne ejendomsskatter øgede og betød højere

låneoptag.

Afdragslettelsen samt det højere låneoptag betød at den langfristede gæld hos KommuneKredit blev øget

gennem 2010 til 549,5 mio. kr. ultimo 2010.

Valutagæld og finansiel styringspolitik

I 2010 blev den finansielle politik vedtaget. (se evt. økonomisk håndbog). Omkring den langfristede gæld er

det besluttet at der fremover optages 25 årige lån med kort variabel rente, afdragene skal være seriefordelt

med samme afdrag ligeligt mellem årene.

Rentesikringsaftaler (SWAP’s) skal der ikke indgås flere af – før 2013. (se note 12, for omfanget). I 2013 vil

der blive fremlagt en sag hvor gevinster og udgifter ved de hidtidige rentesikringsaftaler vil blive gennemgået.

Den korte variable rente er traditionelt den billigste og derfor er det besluttet at optage lånene i denne rente,

og have mindre afdækning.


Leasingforpligtelser

ØKONOMI

Leasingforpligtigelser

Aktiv

(Hele kr.)

Regnskab 2010

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2009

63

Tilgange

2010

Afdrag

2010

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2010

Citroen Berlingo 21.487 21.487 0

2. stk. Kubota F-1900 28.755 28.755 0

Egholm Rotorklipper 94.685 44.608 50.076

VW dob.kab 1,9 TDI 86.007 32.127 53.880

VW dob.kab 1,9 TDI 85.966 32.113 53.853

Buffet Disk 4.769 4.769 0

IT/Skolemøbler 6.000 6.000 0

Rullende Materiel EY 19157 170.320 41.830 128.490

VS 47 462 120.408 40.812 79.596

UE 93628 20.000 20.000 0

IT-udstyr 30.285 30.285 0

Videoovervågningsudstyr 43.674 43.674 0

IT-Udstyr 604.533 604.533 0

Fiat Ducato 2,8 JTD Minibus 181.646 61.646 120.000

Fiat Ducato 2,8 Minibus 115.506 65.506 50.000

Videoovervågningsudstyr 220.356 188.099 32.256

Inventar 133.112 133.112 0

IT-og telefonudstyr 346.646 346.646 0

IT- og telefonudstyr del 2 351.860 176.860 175.000

Skolemøbler 459.580 86.047 373.533

IT-udstyr ramme 2005 1.155.000 1.155.000 0

IT-udstyr til ny kommune 1.414.241 264.552 1.149.689

Skolemøbler 194.632 46.173 148.459

IT udstyr 195.000 195.000 0

Fiat Ducato Minibus SC92376 35.000 35.000 0

Fiat Ducato Minibus TX97755 150.000 150.000 0

Man Lastbil 259.098 124.098 135.000

IP-telefoni restindk. A05038 717.602 572.113 145.489

IT-Center 403.806 130.889 272.918

Snerydningdmateriel 809.476 260.221 549.255

Toyota Hilux 2,5 4 D 142.035 44.950 97.085

Egholm Basismaskine 272.883 86.878 186.005

Nissan Cabstar 35.13 VZ93964 153.578 48.634 104.944

Nissan Cabstar 3.4 LWB 141.557 42.763 98.794

Kubota F 2880 4 WD 86.097 27.391 58.706

TP Flishugger 67.483 20.749 46.734

John Deere 1905 338.064 106.503 231.562

Opgradering IT struktur 2008 5.234.555 2.537.164 2.697.391

Timan Tool-Trac 466.427 90.193 376.234

John Deere 5515 502.259 91.867 410.392

John Deere 4720 314.723 64.502 250.221

Konica kopiudstyr 26.046 7.825 18.221

Konica kopiudstyr 70.875 22.449 48.426

Konica kopiudstyr 94.912 22.209 72.703

John Deere Comander 232.082 53.235 178.847

Konica Minolta 88.386 28.639 59.747

Konica Minolta 28.652 6.922 21.729

Smart Board løsning 3.757.039 880.170 2.876.869

John Deere 369.696 84.922 284.774

Konica C253 94.209 28.847 65.362

Nissan Cabstar 35.15 200.522 36.461 164.062

Nissan Cabstar 45.13 198.494 36.039 162.455

Nissan Atleon 56.15 279.996 50.479 229.517

Konica Minolta Udstyr 59.995 13.794 46.201

Orthophos 3-ceph røntgen 198.507 29.794 168.713

Konica Minolta C253 35.295 8.159 27.136

Bizhub 21.595 4.886 16.709

Konica kopiudstyr 82.640 15.370 67.270


Leasingforpligtigelser

Aktiv

(Hele kr.)

Regnskab 2010

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2009

64

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2010

Tilgange Afdrag

2010

2010

Konica Minolta Udstyr 107.490 25.667 81.823

Atea IT Udstyr 258.669 60.829 197.840

Bichub 282 18.693 3.460 15.233

Bizhub 282 21.595 4.998 16.597

Konica Minolta Udstyr 35.295 8.107 27.188

Konica Minolta Udstyr 80.370 17.746 62.624

34 Cisco Accespunkter + 179.893 42.377 137.516

Bizhub C 253 33.495 15.229 18.266

Trådløst Netværk 190.368 45.212 145.156

John Deere 4720 385.200 71.917 313.283

Brugt Nissan Interstar 130.000 24.010 105.990

Biblioteksudstyr 2.299.576 566.816 1.732.760

SALB skolerne 397.000.000 397.000.000

I alt 418.620.020 4.138.675 10.320.119 412.438.576

Note 9

Kautions- og garantiforpligtelser

ØKONOMI

Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.) Långiver

Matr.nr./

Garantinr.

Kommunensandel

i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Kommunens

garantibeløb

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 29.257.610

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 57.874.326

Niverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.744.491

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 3.870.227 3.091.709

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 45.684 38.483

Niverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 17.183.170

Mariehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 516.296

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 14.039.052

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 48.161.988

Nivåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.469.032

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.298.622

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.855

Delareal Niverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.469.968

Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 16.059

Klinken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.260.860

Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.303.018

Mergeltoften - tillæg BRF 8da 23,53 58.025 50.309

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 890.500

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 18.158

Delareal Niverød BRF 8dc 28,60 85.085 75.693

Fredensb.by,Asminderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.709.379

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.673.213

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 40.984 35.991

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 24.506.000 21.942.208

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 1.000.000 895.168

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 9.938.576 7.498.398

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 250.408 194.703

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.933.384

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 7.265.000 6.495.979

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 9.216.000 7.916.417

Asminderød by,Asminder. BRF 10ci 28,60 12.242.516 11.100.384

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 30.030 26.205

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4dh 13,30 73.283 64.922

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.239.000 1.090.093

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.014.000 903.120


Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.) Långiver

Regnskab 2010

65

Kommunensandel

i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Matr.nr./

Kommunens

Garantinr.

garantibeløb

Krogerup,Humlebæk BRF 1fz 100 235.000 13.939

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 2.162.500 468.032

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 13.985.500 2.670.250

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 1.688.000 1.202.454

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 130.000 125.205

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 1.742.000 165.043

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 42.348.000 4.056.140

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 114.435 110.215

Damhusvænget 2-44 Nykredit 1ku 18,70 112.163 7.109

Nordengen Nykredit 3b 50 1.891.000 1.346.672

Nordengen Nykredit 3b 50 29.348.000 11.642.140

Nordengen Nykredit 3b 100 25.656.000 13.502.275

Nordengen Nykredit 3b 100 1.565.000 825.641

Nordengen Nykredit 3b 100 8.550.000 4.510.688

Nordengen Nykredit 3b 100 5.004.000 2.632.379

Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.058.904

Nordengen Nykredit 3b 100 4.670.000 4.914.778

Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.086.694

Nordengen Nykredit 3b 100 6.835.000 3.465.177

Skovengen Nykredit 3kn 50 4.624.000 167.818

Skovengen Nykredit 3kn 50 2.916.650 547.845

Skovengen Nykredit 3kn 50 2.343.050 491.728

Skovengen Nykredit 3kn 100 27.250.000 13.622.729

Skovengen Nykredit 3kn 100 9.465.000 9.439.056

Skovengen Nykredit 3kn 100 11.000.000 10.969.848

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 536.950 192.944

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 7.500.000 2.719.393

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 155.400 46.468

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 2.357.000 2.079.194

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 4.146.000 1.987.119

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 160.000 158.232

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 1.005.000 498.191

Højsagervej 24, Langerød Nykredit 4h 45,37 1.799.828 1.836.779

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 58.000 32.694

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.716.500 662.735

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 732.000 267.122

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.200.000 220.101

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 5.722.000 1.049.514

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 35.300 9.905

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 155.850 45.958

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 14.889.000 5.717.063

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 7.702.300 4.319.900

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 686.500 484.562

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 24.245.000 12.687.917

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 10.175.000 10.649.582

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 1.490.000 1.434.798

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 22.418.000 8.829.080

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 104.000 100.164

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 62.500 22.961

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 729.000 183.403

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 148.800 54.647

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 2.392.750 865.201

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 933.100 337.402

Murertoften/Hjørnest. Nykredit 8cy 18,80 2.437.984 2.725.286

Mergeltoften 10-14 Nykredit 8dg 28,57 6.672.524 5.470.640

Mergeltoften, afd. 6 Nykredit 8dg 28,57 151.706 130.171

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 1.981.044 1.687.000

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 4.857 4.231

Langebjergvej Nykredit 2iæ 50 891.450 7.367

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 24.510.800 872.669

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 296.300 10.797

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 50 434.000 88.555

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 11.233.000 9.881.893


Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.) Långiver

Regnskab 2010

66

Kommunensandel

i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Matr.nr./

Kommunens

Garantinr.

garantibeløb

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 1.334.000 1.202.701

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 34.000 32.621

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 230.000 225.764

Baunebjergvej 201 Nykredit 4cn 50 5.987.500 1.533.074

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 17.222.567 15.445.119

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 100,00 183.705 176.164

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 88.852 85.755

Langebjergvej 402-480 Nykredit 8ao 18,70 5.552.703 1.174.801

Oscar Brunsvej 13-35 Nykredit 1ml 23,50 1.539.673 1.463.097

A/B Vilhelmsros Syd ll Nykredit 9gp 18,70 46.713 641

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 6.265.740 4.927.888

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 1.539.517 1.206.114

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 407.160 345.460

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 3.175.445 372.908

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 40.414 8.080

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 100 1.060.000 1.097.216

A/B Poppelhøj II Realkredit Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.624.483

NKK-Hallen Realkredit Danmark 8bø 100 1.600.000 1.452.886

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 3 18,80 92.195 5.780

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 4 18,80 35.344 4.124

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 5 18,80 73.245 11.837

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 1 18,70 5.377.017 349.981

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 2 18,70 8.583 1.236

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 3 18,70 115.099 16.577

Afd. Mergeltoften V Realkredit Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.946.522

Asmundshøj Realkredit Danmark 2a 1 28,57 1.503.925 1.370.057

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 1 18,80 3.424.458 44.820

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 2 18,80 2.910.804 183.663

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 3 18,80 4.133.330 486.423

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 4 18,80 649.521 117.406

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 642.522

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 24.786.665

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 16 100 619.000 529.103

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 13.059.831

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 4 28,57 1.337.933 1.181.977

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 5 28,57 5.974.558 5.614.585

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 6 28,57 168.563 160.651

Langebjergvej 502 m.fl. Realkredit Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 632.537

afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredit Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.905.918

HMN Naturgas I/S 2009* Kommune Kredit 1,6046 4.113.900.000 66.028.095

Nordforbrænding Kommune Kredit 9721957 21,7 36.890.000 12.801.117

Nordforbrænding Kommune Kredit 200528908 21,7 21.431.354 9.021.616

Nordforbrænding Kommune Kredit 200630521 21,7 8.680.000 6.610.109

Nordforbrænding Kommune Kredit 200732088 21,7 10.716.968 8.324.108

Nordforbrænding Kommune Kredit 200934129 21,7 21.700.000 18.469.392

Nordforbrænding Kommune Kredit 200934988 21,7 10.850.000 10.295.682

Nordforbrænding Kommune Kredit 201036079 21,7 10.850.000 10.850.000

Nordforbrænding Kommune Kredit 201035730 21,7 10.850.000 10.571.323

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200630199 1,1489 1.493.570 1.493.570

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 200935056 1,1489 804.230 804.230

Trafikselskabet Movia Kommune Kredit 201035385 1,1489 956.459 930.609

Nordsjællands Biogasanlæg Kommune Kredit 200225476 25,0 4.125.000 1.031.250

Nordsjællands Biogasanlæg Kommune Kredit 18185 25,0 6.941.000 1.064.871

Lillevangsvej 346 Realkredit 124 28,57 5.779.404 1.653.520

Teglgårdsvej,Humlebæk Realkredit 158 28,57 24.233.324 6.933.292

Boligindskudslån Nordea 33.490 8.133

I alt 707.723.410

*Regnskab fra HMN 2010 modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes regnskab fra 2010


Eventualrettigheder

Pantebreve og gældsbreve

Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprindelige lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og

afdragsfrit.

ØKONOMI

Pantebreve

(Hele kr.)

Regnskab 2010

67

Restgæld pr.

31.12 2010

Nivågård Børnehave 75.309

Dyssegårdens Børnehave 62.115

Jellerød Børnegård 160.182

I alt 297.606

ØKONOMI

Gældsbreve

(Hele kr.)

Hovedstol

Restgæld pr.

31.12 2010

Jellerød Børnegård * 3.350.266 893.405

Jellerød Børnegård 64.900

Nivågård Børnehave ** 536.209 142.992

Nivågård Børnehave 257.074

Dyssegårdens Børnehave II 57.266

Bøgegården (Bøgen) 51.320

Bøgegården (Bøgen) 159.965

Bøgegården (Bøgen) 149.205

Bøgegården (Birken) 50.234

Bøgegården (Birken) 62.560

Kastaniegården 2.886.558

I alt 4.775.479

** Afskrives over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 4 år

** Afskrives over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 4 år

Indskudsbeviser, Nivå Havn (inkl.moms) 16.430.807

Movia *** 5.000.000

I alt 21.430.807

*** Movias lån pr. 31.12.2010 er 431 mio. kr. (Driftslån = 81 mio. kr. Rejsekortlån = 350 mio. kr.).

*** Fredensborg Kommunens andel er fordelt på følgende måde (Driftslån = 1,0 mio. kr. Rejsekortlån =

*** 4,0 mio. kr.).


Operationel leasing – Autolease pr. 31.12.2010

ØKONOMI

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr.

Regnskab 2010

68

Mdl.

ydelse

Rest

beløb

Hjælpemid.depot VZ94429 Citroën Jumber 01.06.08 31.05.11 144.090 4.003 20.013

Bus -Egelunden XE94347 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580

Bus -Øresundshj. XE94348 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580

Bus -Benediktehhj. XE94349 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580

Sundhedsbus XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 4.845 164.730

Bus -Mergeltoften XK89450 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580

Bus -Lystholm XK89525 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 8.735 244.580

Hjemmeplejen YZ47667 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47668 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47669 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47670 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47671 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47672 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47974 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47975 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47976 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47977 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47978 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ47979 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ45284 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 101.970 2.833 5.665

Hjemmeplejen YZ45285 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ45287 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen YZ45288 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen ZM29881 Citroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410

Hjemmeplejen ZM29882 Citroën C3 01.09.08 31.08.11 105.345 2.926 23.410

Hjemmeplejen ZS34511 Citroën C3 01.03.08 28.02.11 102.555 2.849 5.698

Hjemmeplejen ZY35235 Citroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 4.095 85.995

I alt 4.632.150 110.883 1.637.283


Note 10

SWAP-aftaler

Leasinggæld: Sale And Lease Back

ØKONOMI

Leasinggæld, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 391.000.000

Kontrakt nr. Indgået Udløber

Regnskab 2010

Nuværende

rente Valuta Hovedstol DKK

69

Restgæld

31.12.2010

698013 2. juli 2007 30. dec. 2024 5,19 DKK 120.000.000 114.400.000

698018 2. juli 2007 30. dec. 2024 4,35 DKK 120.000.000 106.381.942

759660 1. juli 2008 28. dec. 2012 4,81 DKK 40.000.000 37.664.648

751281 28. dec. 2007 28. juni 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 34.644.240

I alt 320.284.000 293.090.830

75%

Langfristede lån

ØKONOMI

Låneportefølgen, restgæld pr. 31.12.2010 (Hele kr.) 549.850.000

Kontrakt nr. Indgået Udløber

Nuværende

rente Valuta Hovedstol DKK

Restgæld

31.12.2010

677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 69.491.829 54.049.200

677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 30.000.000

697968 16. aug.2007 16. aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 82.461.765

743446 2. juni 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 72.500.000

751273 15. feb. 2008 16. feb. 2016 4,39 DKK/EUR 39.499.412 32.916.176

751268 2. juni 2008 1. juni 2016 4,41 DKK/EUR 41.428.745 36.250.152

787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF/DKK 23.920.000 21.840.000

759660 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 DKK/CHF 40.000.000 37.664.648

751281 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 40.284.000 36.524.160

I alt 388.759.238 330.017.293

60%

Restgæld pr. 31.12.2010

Andel af leasinggæld rentesikret

25%

Restgæld pr. 31.12.2010

Andel af låneportefølge rentesikret

40%

Ikke afdækket leasinggæld

Afdækket via swap

SWAP-afdækning restgæld

Ikke afdækket, variabelt

forrentet


Omkostningskalkulationer vedrørende

personlig og praktisk bistand

Fritvalgsordningen

Bestemmelserne om borgernes frie leverandørvalg

på ældreområdet trådte i kraft d. 1. januar

2003.

Private leverandører kan konkurrere med den

kommunale leverandør. Det betyder, at borgerne

får mulighed for at vælge, hvem der skal levere

den hjælp, som kommunen har truffet beslutning

om.

Borgerne i Fredensborg Kommune kan vælge

blandt 13 leverandører, heraf er den ene kommunens

egen hjemmepleje

Prisfastsættelsen

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp fastsættes

på baggrund af den kommunale hjemmeplejes

samlede omkostninger.

De private leverandører er ikke forpligtede til at

tilbagebetale Fredensborg Kommune, hvis timepriserne

har været fastsat for højt. Baggrunden

herfor er, at det er kommunens ansvar at fastsætte

timepriserne korrekt samt, at de private

Regnskab 2010

ØKONOMI

Kr. pr. leveret time

70

leverandører har valgt at søge godkendelse på

baggrund at de pågældende timepriser. Viser

timepriserne sig modsat at have været fastsat for

lavt, er kommunen forpligtet til at efterbetale de

private leverandører.

De endelige timepriser er opgjort på baggrund af

forbruget ifølge regnskabet samt de faktisk leverede

timer.

Ud fra regnskab 2010 blev timepriserne lavere

end de priser som er anvendt til afregning til de

private leverandører, for så vidt angår personlig

pleje hverdag og praktisk hjælp. Omvendt ses en

mindre stigning i prisen på personlig pleje øvrig.

Det er fordelingen i den leverede tid samt udgiftsniveauet

som afgør priserne i de tre ydelseskategorier.

Faldet i timepriserne på personlig pleje hverdag

og praktisk hjælp, skyldes primært en fortsat

neddrosling i brugen af vikarer, samt en omlægning

af kommunens distriktsgrupper, hvilket har

medført et lavere ressourceforbrug.

Faktisk 2010

Forventet 2010

Praktisk hjælp 367 383

Personlig pleje, hverdagstimer 398 415

Personlig pleje, øvrig tid 495 490


Regnskabsoversigt

Regnskab 2010

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne

regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har

været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt

senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder

derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder.

71


Regnskab 2010 72

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Natur og Miljø Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

01 Natur og Miljø

* u 2.953.878 3.621.000 6.000 -751.000

* i -491.622 -396.000 -6.000

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger * u 2.953.878 3.621.000 6.000 -751.000

* i -491.622 -396.000 -6.000

71 Vedligeholdelse af vandløb

* u 1.159.316 506.000 653.000

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder

u 508.756 262.000 246.000

030 Arbejde udført af Park og Vej

u 5.000 -5.000

040 Konsulentbistand

u 651.059

045 Tilskud til foreninger, udsætning af

234.000 417.000

fiskeyngel u -500 5.000 -5.000

80 Fælles formål

* u 218.588 1.911.000 -938.000 -751.000

* i -5.898 -6.000

400 Personale u 1.659 2.000

500 Apparatur og instrumenter

u 11.572

502 Indkøb af materialer i f.b.med

22.000 -10.000

kampagner m.v. u 15.918 19.000 -3.000

503 Naturpleje og naturbeskyttelse

u 42.393 1.858.000 -1.064.000 -751.000

504 Oprydning efter henkastet affald i -5.898 -6.000

506 Vandanalyser m.v.

508 Tilsyn med spildevandsanlæg og

u 142.189 143.000

drænledninger u 225 1.000

600 Maskiner og materiel

u 4.632 12.000 -7.000

85 Bærbare batterier * u 196.000 -196.000

025 Vandanalyser m.v.

u

026 Tilsyn med spildevandsanlæg og

184.000 -184.000

drænledninger u 12.000 -12.000

86 Vandindvinding

* u 3.485

025 Ekstern bistand i forbindelse med gr

485.000 -481.000

undvand og vandindvinding u 3.485 485.000 -481.000

89 Øvrig planlægning, undersøgelser,

tilsyn m.v. * u 1.214.351 200.000 968.000

032 Fælleskommunalt miljøsamarbejde

u 75.547 61.000 15.000

033 Administration u 12.072 12.000

040 Konsulentbistand

u 1.126.733 139.000 941.000

91 Skadedyrsbekæmpelse

020 Administrationsbidrag

025 Forrentning

030 Rottebekæmpelse

* u 358.138 323.000

* i -485.725 -396.000

u 175 29.000

i -3.000

u 357.963 294.000

i -485.725 -393.000


Regnskab 2010 73

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

02 Kommunale grønne områder * u 11.623.555 12.001.000 -68.000 -285.000

(Tidl. 03 Kommunale grønne områder) * i -3.773.215 -3.856.000

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger * u 7.337.762 7.492.000 -205.000 68.000

* i -3.773.215 -3.856.000

02 Boligformål

* u

* i -156.920 -148.000

002002 Matr.nr. 2 i m.fl. Båstrup, Kirkeleddet *

300, Fredensborg

i -1.080

084 Forpagtningsafgifter i -1.080

002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11, *

Fredensborg

i -14.770

084 Forpagtningsafgifter i -14.770

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by,

Endrupvej 64, Fredensborg

*

udstykningsforetagende

i -18.360 -21.000

084 Forpagtningsafgifter i -18.360 -21.000

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl.,

Teglgårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998

*

udstykningsforetagende

i -25.790 -15.000

084 Forpagtningsafgifter i -14.220 -15.000

703 Husleje i -11.570

002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl.,

Dageløkkevej 56 og 98, Humlebæk

*

udstykningsforetagende

i -96.920 -112.000

084 Forpagtningsafgifter i -95.720 -113.000

703 Husleje i -1.200 1.000

04 Offentlige formål

004040 Brolandsgården/Græstedgård/Kirkestigård-arealer

* u 233.000 236.000 -9.000

* i -66.803 -228.000

*

u 136.000 142.000 -6.000

* i -39.559 -96.000

703 Husleje i -39.559 -96.000

707 Udenomsarealer

u 136.000 142.000 -6.000

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm

Rugvænget, Kokkedal (syd for Egedalshallen)

707 Udenomsarealer

004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by

plan 6

*

u 5.000 5.000

u 5.000 5.000

*

u 14.000 14.000

* i -23.350 -24.000

703 Husleje i -23.350 -24.000

707 Udenomsarealer

u 14.000 14.000


Regnskab 2010 74

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

004043 Genbrugsplads

* i -55.000

703 Husleje i -55.000

004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård,

Storengen

707 Udenomsarealer

004062 Grønt område (1 gg Niverød)

707 Udenomsarealer

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.

nr. 1 æ,o Nivågård

707 Udenomsarealer

*

u 8.000 8.000

u 8.000 8.000

* u 8.000 8.000

u 8.000 8.000

*

u 4.000 4.000

u 4.000 4.000

004065 Naturområde vest for Sølystparken * u 33.000 35.000 -2.000

* i -3.894

703 Husleje i -3.894

707 Udenomsarealer

u 33.000 35.000 -2.000

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) * u 17.000 12.000 -1.000

* i -53.000

703 Husleje i -53.000

707 Udenomsarealer

u 17.000 12.000 -1.000

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hassel høj

707 Udenomsarealer

05 Ubestemte formål

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød -

Skovvænget 2A, Fredensborg

* u 8.000 8.000

u 8.000 8.000

* u 14.000 15.000 -1.000

* i -25.134 -23.000

*

u 1.000 1.000

* i -4.800 -5.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. i -4.800 -5.000

707 Udenomsarealer

u 1.000 1.000

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget *

65, Fredensborg

u 3.000 3.000

707 Udenomsarealer

u 3.000 3.000

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, *

Fredensborg Søpavillion og Ishus

i -8.534 -6.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. i -8.534 -6.000

005006 Matr. nr. 8 a Søholm, 'Kejserdal' * i -11.800 -12.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. i -11.800 -12.000

005040 Karlebovej 23

707 Udenomsarealer

11 Beboelse

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej

16-20, Fredensborg

* u 10.000 11.000 -1.000

u 10.000 11.000 -1.000

* u 95.862 114.000 -18.000

* i -1.464.169 -1.440.000

*

i -67.271 -83.000


Regnskab 2010 75

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

703 Husleje i -67.271 -83.000

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej *

25 a-b, Fredensborg

i -133.525 -129.000

703 Husleje i -103.488 -112.000

716 Varmeindtægt i -30.037 -17.000

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, *

Fredensborg

i -17.952 -22.000

703 Husleje i -17.952 -22.000

011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød -

*

Højsagervej 24-46, Fredensborg

i 121.829

703 Husleje i 121.829

011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrup -

*

Langerødvej 11-25, Fredensborg

i 147.964

703 Husleje i 145.500

711 Varme i 2.464

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14 , *

Fredensborg

i -94.000

703 Husleje i -64.000

716 Varmeindtægt i -30.000

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød -

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg

*

u 42.000 44.000 -2.000

* i -193.920 -182.000

703 Husleje i -193.920 -182.000

707 Udenomsarealer

u 42.000 44.000 -2.000

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Lille *

Wendorf' Helsingørsvej 5, Fredensborg

u 2.214

* i -231.381 -214.000

703 Husleje i -192.072 -176.000

707 Udenomsarealer

i 2.214

716 Varmeindtægt i -39.309 -38.000

011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- Tofte

gårdsvænget 101 - 123, Fredensborg,

Handicapbolig

*

u 54.000 57.000 -3.000

* i -665.897 -594.000

703 Husleje i -547.632 -515.000

707 Udenomsarealer

u 54.000 57.000 -3.000

716 Varmeindtægt i -118.265 -79.000

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T *

eglgårdsvej 523, Humlebæk

i -70.907 -80.000

703 Husleje i -65.292 -71.000

716 Varmeindtægt i -5.615 -9.000

011040 Græstedgård, opsynsbolig

*

Græstedgårdsvej 2, Kokkedal

i -40.795 -42.000

716 Varmeindtægt i -40.795 -42.000


Regnskab 2010 76

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Niverød By, * u

Byvejen 1-15, Nivå

-2.352

* i -312.315

703 Husleje i -271.780

714 Indvendig vedligeholdelse i -2.352

716 Varmeindtægt u -40.535

011095 Lejligheder i almennyttige

boligselskaber i kommunen

079 Kommunens udlæg til huslejer

12 Erhvervsejendomme

*

u 13.000 -13.000

u 13.000 -13.000

* u 353.189 357.000 -12.000

* i -882.490 -814.000

012060 Nivå Center

* u 353.189 357.000 -12.000

* i -882.490 -814.000

040 Vicevært

u 96.189 88.000

703 Husleje i -882.490 -814.000

707 Udenomsarealer

u 257.000 269.000 -12.000

13 Andre faste ejendomme

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6,

Fredensborg

707 Udenomsarealer

* u 257.624 277.000 -7.000

* i -764.024 -718.000

*

u 1.000 1.000

u 1.000 1.000

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej *

4a, Humlebæk

u 109.624 122.000

703 Husleje u 109.624 122.000

013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt *

sprøjtehus, Humlebæk

i -818 -3.000

703 Husleje i -818 -3.000

013024 Projektgården - Kejserdal

* i -15.000

703 Husleje i -15.000

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10 ,

Kokkedal

*

u 17.000 17.000

* i -55.808 -53.000

703 Husleje i -55.808 -53.000

707 Udenomsarealer

u 17.000 17.000

013041 Materielgården

* i -707.398 -647.000

703 Husleje i -707.398 -647.000

013042 Gl. rådhusareal

707 Udenomsarealer

* u 130.000 137.000 -7.000

u 130.000 137.000 -7.000

15 Byfornyelse * u 54.339 68.000

001 Udgifter til byfornyelse u 54.339 68.000

20 Grønne områder og naturpladser

* u 5.483.747 5.642.000 -155.000

* i -413.676 -485.000


Regnskab 2010 77

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

020001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 4.132.747 4.227.000 -91.000

040 Bjørneklo

u 193.000 203.000 -10.000

707 Udenomsarealer

u 3.939.747 4.024.000 -81.000

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A,

*

Humlebæk

i -90.000

703 Husleje i -90.000

020040 Fredtoften

707 Udenomsarealer

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten

707 Udenomsarealer

020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov

707 Udenomsarealer

* u 261.000 273.000 -12.000

u 261.000 273.000 -12.000

* u 112.000 118.000 -6.000

u 112.000 118.000 -6.000

* u 56.000 59.000 -3.000

u 56.000 59.000 -3.000

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * u 115.000 119.000 -4.000

* i -24.874 -50.000

703 Husleje i -24.874 -50.000

707 Udenomsarealer

u 115.000 119.000 -4.000

020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 * i -85.399 -87.000

703 Husleje i -85.399 -87.000

020060 Centerparken

707 Udenomsarealer

* u 287.000 301.000 -14.000

u 287.000 301.000 -14.000

020061 Nivå Strand

* u 520.000 545.000 -25.000

* i -303.403 -258.000

703 Husleje i -303.403 -258.000

707 Udenomsarealer

u 520.000 545.000 -25.000

35 Andre fritidsfaciliteter

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø

Sørupvej, Fredensborg

707 Udenomsarealer

035003 Skateboardbaner i Fredensborg

707 Udenomsarealer

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå

707 Udenomsarealer

* u 123.000 125.000

*

u 3.000 3.000

u 3.000 3.000

* u 9.000 9.000

u 9.000 9.000

* u 7.000 7.000

u 7.000 7.000

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, *

Humlebæk

u 4.000 6.000

028 Fast ejendom

u 2.000

707 Udenomsarealer

u 4.000 4.000

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H)

707 Udenomsarealer

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå

707 Udenomsarealer

* u 5.000 5.000

u 5.000 5.000

* u 5.000 5.000

u 5.000 5.000


Regnskab 2010 78

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

035061 Byvejen 12

* u 5.000 5.000

707 Udenomsarealer

u 5.000 5.000

035062 Åvej 2, Musikboule

707 Udenomsarealer

035064 Klubhus Lerhytten

707 Udenomsarealer

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2

707 Udenomsarealer

* u 4.000 4.000

u 4.000 4.000

* u 5.000 5.000

u 5.000 5.000

* u 1.000 1.000

u 1.000 1.000

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub *

og fritidsfiskere

u 31.000 31.000

707 Udenomsarealer

u 31.000 31.000

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub

707 Udenomsarealer

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå

707 Udenomsarealer

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug

707 Udenomsarealer

035071 Teltområde, Strandparken

707 Udenomsarealer

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub

707 Udenomsarealer

54 Sandflugt

707 Udenomsarealer

71 Vedligeholdelse af vandløb

030 Arbejde udført af Park og Vej

03 Undervisning og kultur

01 Folkeskoler

301001 Fællesudgifter og indtægter

707 Udenomsarealer

60 Museer

702 Udendørsarealer

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

10 Fælles formål

* u 9.000 9.000

u 9.000 9.000

* u 9.000 9.000

u 9.000 9.000

* u 10.000 10.000

u 10.000 10.000

* u 5.000 5.000

u 5.000 5.000

* u 11.000 11.000

u 11.000 11.000

* u 6.000 6.000

u 6.000 6.000

* u 717.000 720.000 -3.000

u 717.000 720.000 -3.000

* u 2.262.000 2.369.000 -107.000

* u 1.951.000 2.043.000 -92.000

* u 1.951.000 2.043.000 -92.000

u 1.951.000 2.043.000 -92.000

* u 311.000 326.000 -15.000

u 311.000 326.000 -15.000

* u 1.496.793 1.588.000 -68.000 337.000 -353.000

* u 1.258.043 1.181.000 454.000 -353.000

510001 Fællesudgifter og indtægter

* u 1.258.043 1.181.000 454.000 -353.000

703 Udendørsarealer, bestillerpulje u 158.043 30.000 152.000

707 Udenomsarealer

u 1.100.000 1.151.000 302.000 -353.000


Regnskab 2010 79

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

30 Ældreboliger * u 83.750 70.000 -3.000

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147

Fredensborg

707 Udenomsarealer

*

u 83.750 70.000 -3.000

u 83.750 70.000 -3.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede * u 148.000 330.000 -68.000 -114.000

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter

707 Udenomsarealer

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og

Aktivitetscenter

707 Udenomsarealer

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter

707 Udenomsarealer

* u 38.000 40.000 -2.000

u 38.000 40.000 -2.000

*

u 6.000 6.000

u 6.000 6.000

* u 68.000 -68.000

u 68.000 -68.000

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter * u 75.000 186.000 -111.000

707 Udenomsarealer

u 75.000 186.000 -111.000

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset

707 Udenomsarealer

* u 29.000 30.000 -1.000

u 29.000 30.000 -1.000

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (

pgf. 45, 97-99) * u 7.000 7.000

553002 Rosings Minde, Fredensborg

707 Udenomsarealer

06 Fællesudgifter og administration m.v

50 Administrationsbygninger

* u 7.000 7.000

u 7.000 7.000

* u 527.000 552.000 -25.000

* u 527.000 552.000 -25.000

650002 Flyglet, Kokkedal * u 527.000 552.000 -25.000

707 Udenomsarealer

u 395.000 414.000 -19.000

717 Indendørs beplantning

u 132.000 138.000 -6.000


Regnskab 2010 80

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

03 Veje og Trafik * u 104.020.745 95.066.000 -4.674.000 1.598.000

(Tidl. 05 Veje og Trafik) * i -30.782.310 -33.706.000 4.674.000

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger * u 109.000

23 Strandområder

023042 Mikkelborg Strandpark

707 Udenomsarealer

54 Sandflugt

041 Diverse vedligeholdelsesarbejder

02 Transport og infrastruktur

* u 43.000

* u 43.000

u 43.000

* u 66.000

u 66.000

* u 104.020.745 94.957.000 -4.674.000 1.598.000

* i -30.782.310 -33.706.000 4.674.000

05 Driftsbygninger og -pladser

* u 6.347.677 5.687.000 -400.000 5.000

030 Kontorhold

u 3.036.240 2.549.000 -400.000 5.000

036 Administrationsudgifter

u 586.803

045 Vedligeholdelse af araler på Møllevej og

584.000

Bakkegårdsvej u 309.289 399.000

046 Ombygning Møllevej u 501.693

050 Vedligeholdelse af bygninger

u 136.066 185.000

055 Drift af automater

u 105.049 112.000

065 Rengøring

u 202.683 184.000

070 Husleje

u 707.398 952.000 -8.000

075 El, gas og vand

u 327.218 389.000

080 Skatter og afgifter

u 374.105 341.000

085 Forsikringer

740 Pulje - Finansiering af centralt

u 61.135

driftsbudget vedr. Pc/Telefoni til udmøntning. u -8.000 8.000

09 Øvrige fælles funktioner

* u 24.519.397 28.870.000 -4.274.000

* i -30.163.951 -33.326.000 4.674.000

209000 Park og vej

* u 24.519.397 28.870.000 -4.274.000

* i -30.163.951 -33.326.000 4.674.000

022 Teknikervagt m.v.

u -460.777 -368.000

023 Personale

u -2.744.294 22.281.000 -3.824.000

i -287.000 287.000

026 Kursusudgifter

u 131.342 291.000

i -162.512

027 Jubilæer og runde fødselsdage u 9.239

030 Værkstedsfunktion

u 611.950 1.780.000 -450.000

i -12.145

032 Drift af maskiner og materiel

u 4.517.588 4.831.000

i -261.379

033 Varekøb

u 55.000

060 Team FH u 4.156.034

i -217.478

062 Nivå Team u 2.025.953

i -93.521


Regnskab 2010 81

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

063 Kokkedal Team u 2.028.459

i -52.421

064 Idræts Team u 3.025.039

i -53.099

065 Rabat Team u 3.245.528

i -253.301

066 Vej Team u 7.781.889

i -407.963

070 Sikkerhedsarbejder - alle teams u 191.446

i 1.867

100 Entreprise (kontrakt)

i -28.652.000 -33.039.000 4.387.000

11 Vejvedligeholdelse m.v.

* u 23.253.435 23.695.000 -1.244.000 1.635.000

* i -450.000 -380.000

020 Arealerhvervelse

u 30.517 48.000

022 Bestillerpulje

u 310.367 475.000

i -450.000 -380.000

026 Klimakommune

u 168.202 501.000 489.000

030 Rabatter langs veje og stier

u 3.224.000 3.370.000 -146.000

032 Vejafvanding

u 1.154.000 1.208.000 -54.000

035 Vejafmærkning (striber)

u 103.000 108.000 -5.000

037 Afgift for særlig råden over vejarea l u

038 Vejinventar (Skilte, bomme, steler,

-200.000

bænke busstoppesteder m.v.) u 457.000 482.000 -22.000

039 Buslæskærme Park og Vej

u 132.000 138.000 -6.000

040 Ukrudtsbekæmpelse

u 811.000 849.000 -38.000

045 Renholdelse af faste belægninger

u 6.721.000 7.038.000 -317.000

050 Skrotbiler

u 11.833 10.000

052 Broer, tunneller m.v.

u 276.311 828.000

054 Afgift til levering af affald

u 317.000 332.000 -15.000

056 Vejbelysning

u 8.956.834 8.236.000

058 Bekæmpelse af graffiti

u 219.000 229.000 -10.000

060 Handicapforbedringer

u 3.109 79.000

065 Landinspektør

u 116.987 131.000 -4.000

070 Indkøb af materialer til trafikkampagne u 112.114 271.000

075 Irmatorvet

u 78.000 76.000

081 Lukning af Torpenvej u 2.663

082 Leje af DSB-arealer u 2.840 4.000

085 Forsikringer

u 1.031 1.000

088 Overførsel mellem årene u 44.627 -1.759.000 1.759.000

211000 Budgetforlig

640 Budget 2010 - 2013

* u -515.000 515.000

u -515.000 515.000

12 Belægninger m.v.

* u 5.155.490 5.771.000 -564.000

002 Slidlag på kørebaner m.v.

u 3.815.490

003 Reparation af belægninger på køreban er

4.367.000 -500.000

m.v. u 838.000 878.000 -40.000

020 Asfaltreparationer

u 502.000 526.000 -24.000

14 Vintertjeneste

* u 14.767.026 5.576.000

* i -168.359

020 Kontrakt vedrørende vintertjeneste u 105

i -168.359

025 Glatførebekæmpelse

u 869.533 1.039.000


Regnskab 2010 82

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

030 Materiel indkøb og vedligeholdelse

u 1.441.992 416.000

035 Snerydning

u 10.083.979

038 Køb af, samt op/nedtagning af saltværn,

3.735.000

snestokke & gruskasser

u 3.175

040 Indkøb af salt, grus og urea

045 Vintertjeneste, vagt og beredskab sa mt

u 1.510.476

IT og vejrstation u 857.766 386.000

30 Fælles formål * u 323.598

230001 Fælles formål kollektiv trafik * u 323.598

021 Busskur m.v. u 323.598

31 Busdrift

* u 29.654.122

001 Busdrift, herunder individuel

25.358.000 1.244.000 522.000

handicapkørsel udført af private leverandø rer u 29.654.122 25.334.000 1.268.000 522.000

030 Kollektiv trafik fra amtet

u 23.000 -23.000

035 Handicapkørsel

u 1.000 -1.000


Regnskab 2010 83

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

04 Kommunale Ejendomme

* u 80.399.642 68.018.000 -35.000 14.487.000

* i -261.396 -92.000 7.000

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger * u 12.430.634 12.976.000 -1.000 -16.731.000 15.817.000

* i -197.859 -83.000

01 Fælles formål * i

* u -40.000

001002 Matr.nr. 4 cp Øverste Torp, Humlebæk * i -40.000

703 Husleje i -40.000

02 Boligformål

* u 1.572.089 -874.000 312.000 -871.000

002001 Fællesudgifter og -indtægter

* u -2.808.000 623.000 -582.000

000 Vedtagne korrektioner

u -41.000 623.000 -582.000

720 Energi u -2.767.000

002002 Matr.nr. 2b og 2i Båstrup, Kirkeledd et

30, Fredensborg udstykningsforetagende i A

709 Ejendomsskat m.v.

002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11,

Fredensborg udstykningsforetagende i Sørup

709 Ejendomsskat m.v.

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, End

rupvej 64, Fredensborg udstykningsforetagende

709 Ejendomsskat m.v.

*

*

*

u 71.240 44.000 27.000

u 71.240 44.000 27.000

u 10.542 11.000

u 10.542 11.000

u 19.037 13.000 6.000

u 19.037 13.000 6.000

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Tegl

gårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998

*

udstykningsforetagende

u 64.885 113.000 3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 64.885 63.000 3.000

711 Varme u 47.000

712 Vand

u 3.000

002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage

løkkevej 56 og 98, Humlebæk

udstykningsforetagende

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

002028 Forbrugsafgifter og ejendomsskat

709 Ejendomsskat m.v.

002029 Areal, 11 k, Krogerup (Puslingebane)

Kirkeskov Alle

709 Ejendomsskat m.v.

03 Erhvervsformål

*

u 1.405.420 1.142.000 263.000

u 1.400.823 1.137.000 263.000

u 900 3.000

u 3.697 2.000

* u 605.000 -605.000 -289.000

u 605.000 -605.000 -289.000

*

u 964 6.000 -5.000

u 964 6.000 -5.000

* u 237.962 197.000 -3.000 5.000


Regnskab 2010 84

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

003006 Matr.nr. 3b og 3l Asminderød Håndvær *

kerområdet Kratbjerg Fredensborg

u 31.580 32.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 31.580 32.000

003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels *

Mined)

u 176.752 140.000 -3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 120.539 106.000 14.000

710 EL u 2.464

711 Varme u 86.398

712 Vand

u -36.174

713 Renovation

u 3.523

34.000 -17.000

003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej

16, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kv

istgård

709 Ejendomsskat m.v.

04 Offentlige formål

*

*

u 11.009 9.000 2.000

u 11.009 9.000 2.000

u 18.622 16.000 3.000

u 18.622 16.000 3.000

* u 169.771 142.000 1.000 77.000

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti - *

gård-arealer

u 95.037 91.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 95.037 91.000 4.000

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm

Rugvænget, Kokkedal (syd for Egedals hallen)

709 Ejendomsskat m.v.

004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by

plan 6

712 Vand

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.

nr. 1 æ,o Nivågård

709 Ejendomsskat m.v.

*

*

*

u 29.994 12.000 72.000

u 29.994 12.000 72.000

u 3.304 4.000

u 3.304 4.000

u 16.177 14.000 2.000

u 16.177 14.000 2.000

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) * u 6.887 7.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 6.887 7.000

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hassel høj * u 16.765 14.000 -1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 12.653 14.000 -1.000

716 Grundejerforening u 4.113

004080 4H haver, Søholm, Humlebækvej * u 1.606 1.000

712 Vand

u 1.606 1.000

05 Ubestemte formål

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød -

Skovvænget 2A, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

* u 529.568 1.355.000 -250.000 43.000

*

u 17.664 18.000

u 17.664 18.000


Regnskab 2010 85

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget *

65, Fredensborg

u 4.002 4.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 4.002 4.000

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, *

Fredensborg Søpavillion og Ishus

u 25.715 23.000 3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 25.715 23.000 3.000

005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød -

Nørredamsvej 14,16,22, Fredensborg

710 El

712 Vand

005040 Karlebovej 23

709 Ejendomsskat m.v.

005042 Matr.nr 11 ch Asminderød by,

Benediktevej 9, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005043 Matr.nr 5 cc Asminderød by,

Benediktevej 31, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005044 Matr. nr. 11 cb Asminderød by,

Frederiksyndestvej 3, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005045 Matr. nr. 15 h Asminderød by,

Jernbanegade 23, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagerve j

48, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7 ,

Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

005048 Matr. nr. 6 ei Asminderød,

Toftegårdsvænget 151, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28 ,

Kvistgård

709 Ejendomsskat m.v.

005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asminderød by,

Humlebækvej 10B, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asminderød,

Kastanievej 38, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

*

u 59.000

u 32.000

u 27.000

* u 16.137 15.000 1.000

u 16.137 15.000 1.000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

u 10.724 14.000 -3.000

u 10.724 14.000 -3.000

u 7.395 7.000

u 7.395 7.000

u 15.514 21.000 -5.000

u 15.514 21.000 -5.000

u 12.072 12.000

u 12.072 12.000

u 5.992 4.000 2.000

u 5.992 4.000 2.000

u 687 1.000

u 687 1.000

u 1.941 2.000

u 1.941 2.000

u 1.546 2.000

u 1.546 2.000

u 252.029 767.000 -247.000

u 252.029 767.000 -247.000

u 106.725 106.000

u 106.725 106.000


Regnskab 2010 86

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

005052 Matr.nr. 4a Båstrup by, Kirkeleddet 1, *

Fredensborg

u 3.876 4.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 3.876 4.000

005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste

Torpenvej, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp,

Teglgårdsvej, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl.

Strandvej, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by,

Teglgårdsvej 155, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

005057 Matr.nr. 10e, Asminderød by,

Kratbjerg, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005058 Matr.nr. 9gl. Asminderød by,

Vilhelmsro, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastanieve j,

Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtv ej

104, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005061 Matr.nr. 10ck, Asminderød by, Lystho

lm 22, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

005062 4y, Nederste Torp. Boserupvej 104 A

Garage

709 Ejendomsskat m.v.

10 Fælles formål

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

u 19.877 27.000 -7.000

u 19.877 27.000 -7.000

u 316 1.000

u 316 1.000

u 32.072 32.000

u 32.072 32.000

u 15.121 23.000 -8.000

u 15.121 23.000 -8.000

u 4.288 4.000

u 4.288 4.000

u 76.945 12.000 -3.000

u 76.945 12.000 -3.000

u -194.406 103.000 60.000

u -194.406 103.000 60.000

u 202 1.000

u 202 1.000

u 92.735 92.000

u 92.735 92.000

u 399 1.000

u 399 1.000

* u 2.069.762 5.614.000 -18.557.000 17.261.000

010001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 2.069.762 5.614.000 -18.557.000 17.261.000

020 Værkstedsvogn

u 22.647 31.000

030 Landinspektør

u 14.000

058 Administration

u 85.085 21.000

431 Rengøring u 1.096.000 -1.008.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 1.489.101 4.452.000 -17.549.000 14.538.000

720 Energi (EMO) u 472.929 2.723.000


Regnskab 2010 87

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

11 Beboelse

* u 957.085 986.000 -51.000 39.000

* i -75.891 -83.000

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupv ej

16-20, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

*

u 44.960 53.000 1.000

u 21.084 20.000 1.000

u 17.336 26.000

u 6.540 7.000

011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsv ej *

5, Fredensborg

u 16.914 64.000 -15.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 17.959

710 El

u -1.045

33.000 -15.000

711 Varmeindtægt u 27.000

713 Renovation

u 4.000

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsve j *

25 a-b, Fredensborg

u 32.012 26.000

711 Varmeindtægt u 32.012 26.000

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,

Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

011007 Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød -

Højsagervej 24-46, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

011009 Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrup -

Langerødvej 11-25, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

*

u 16.236 17.000 2.000

u 10.744 9.000 2.000

u 3.312 6.000

u 2.180 2.000

* u

-46.310

u -38.007

u -8.303

i

* u

-37.128

u -25.851

u -11.277

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14 , *

Fredensborg

u 2.349 79.000 -18.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 8.375 27.000 -18.000

710 El

u 530

711 Varmeindtægt u -6.556 38.000

713 Renovation

u 14.000

011011 Matr. nr. 14 e Asminderød - Nørredam *

svej 12 B, Fredensborg

u 3.000

711 Varmeindtægt u 3.000

011013 Matr. nr. 8 ae Asminderød - 'Skolen ved *

Lunden', N. W. Gadesvej 18 A, Fr edensborg

u 102.395 44.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 47.712 44.000 4.000

711 Varme u 54.684

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød - Ha

mmersvej 12 - 26, Fredensborg

*

u 151.008 192.000 -14.000 3.000

* i -74.103 -83.000


Regnskab 2010 88

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

709 Ejendomsskat m.v.

u 65.607 62.000 3.000

710 El

u 702

711 Varme u 59.311 84.000

712 Vand

u 4.501 24.000 -14.000

713 Renovation

u 20.888 22.000

716 Varmeindtægt i -74.103 -83.000

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Lille W *

endorf' Helsingørsvej 5, Fredensborg

u 297.698 286.000 1.000 -5.000

703 Husleje u 199.852 309.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 5.000 -5.000

710 El

u 7.796 7.000

711 Varmeindtægt u 51.069 -46.000

711 Varme u 22.749 11.000 1.000

713 Renovation

u 13.080

715 Kabel TV u 3.152

011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- Tofte *

gårdsvænget 101 - 123, Fredensborg, Handicapbo u 298.670 162.000 10.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 81.187 71.000 10.000

710 El

u 6.432 5.000

711 Varme u 174.629 86.000

712 Vand

u 20.012

713 Renovation

u 16.410

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T *

eglgårdsvej 523, Humlebæk

u 44.568 35.000 6.000

* i -1.788

710 El

u 7.744

711 Varme u 6.833 14.000

712 Vand

u 28.868 20.000 6.000

i -1.788

713 Renovation

u 1.124 1.000

011021 1 bi, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A- *

B, Humlebæk

u 29.116 20.000 -11.000 24.000

709 Ejendomsskat m.v. u 23.543 24.000

710 El

u -2.109

711 Varme u 14.507

712 Vand

u -6.824 20.000 -11.000

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgård *

svej 2, Kokkedal

u 4.598 5.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 3.616 4.000

712 Vand

u 982 1.000

12 Erhvervsejendomme

* u 1.079.930 380.000 567.000 119.000

012060 Nivå Center

* u 1.079.930 380.000 567.000 119.000

703 Husleje u 580.500 567.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 499.430 380.000 119.000

13 Andre faste ejendomme

* u 217.265 275.000 1.000 -20.000


Regnskab 2010 89

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, *

Højsagervej 8, Fredensborg

u 15.843 22.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 9.090 8.000 1.000

710 El 5.540

711 Varme u 7.000

712 Vand

u 843 4.000

713 Renovation

u 369 3.000

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsv ej

25 (brandstationen)

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

*

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsve j 4 *

a, Humlebæk

u 22.754 24.000

710 El

u 10.533

711 Varme u 12.221 24.000

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10 ,

Kokkedal

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

013042 Gl. rådhusareal

709 Ejendomsskat m.v.

20 Grønne områder og naturpladser

*

u 54.826 82.000 2.000

u 25.819 24.000 2.000

u 25.000

u 29.007 33.000

u 72.243 62.000 1.000 10.000

u 70.796 61.000 10.000

u 1.446 1.000 1.000

* u 51.600 85.000 -33.000

u 51.600 85.000 -33.000

* u 105.715 106.000 -15.000 4.000

* i -81.968

020001 Fællesudgifter og -indtægter * u -11.568 2.000

712 Vand

u -11.568 2.000

020020 Bjerre Strand, Humlebæk

* u 2.000

711 Varme u 2.000

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humleb *

æk

u 46.653 43.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 46.653 43.000 4.000

020022 Haveforeningen Storemosen Ole

Kielbergs Vej 4

* u

33.637 2.000

* i -81.968

084 Indtægter i -81.968

712 Vand

u 33.637 2.000

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten

712 Vand

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334

709 Ejendomsskat m.v.

020061 Nivå Strand

709 Ejendomsskat m.v.

* u 1.462 25.000 -19.000

u 1.462 25.000 -19.000

* u 21.460 21.000

u 21.460 21.000

* u 13.487 14.000

u 13.487 14.000


Regnskab 2010 90

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

020064 Pensionisthaver, Byvejen 8

* u 584 1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 584 1.000

31 Stadion og idrætsanlæg

* u 3.018.712 2.866.000 549.000 -402.000

031001 Fællesudgifter og -indtægter * u 487.000 -487.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 487.000 -487.000

031002 Fredensborg stadion

* u 519.130 469.000 18.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 161.110 144.000 18.000

710 El 138.329

711 Varme u 142.933 208.000

712 Vand

u 61.319 99.000

713 Renovation

u 15.439 18.000

031003 Fredensborghallen

709 Ejendomsskat m.v.

* u 99.185 87.000

u 99.185 87.000

031004 Fredensborg tennisklub

* u -9.038 25.000

710 El u 2.391

712 Vand

u -12.661 24.000

713 Renovation

u 1.232 1.000

031022 Stadion i Humlebæk

* u 503.276 502.000 36.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 273.850 238.000 36.000

710 El

u 26.109 67.000

711 Varme u 141.589 142.000

712 Vand

u 37.031 37.000

713 Renovation

u 24.696 18.000

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand

* u 65.125 44.000 14.000

709 Ejendomsskat m.v. u 28.288 23.000 14.000

710 El

u 3.000

711 Varme u 35.372 9.000

713 Renovation

u 1.466 9.000

031040 Karlebo Idrætsanlæg

* u 346.147 174.000 -2.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 23.047 25.000 -2.000

710 El

u 325.804 116.000

711 Varme u -5.946 11.000

712 Vand

u 740 18.000

713 Renovation

u 2.501 4.000

031041 Møllevejs anlægget

* u 47.953 99.000 3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 28.532 25.000 3.000

710 El

u -19.488 11.000

711 Varme u 34.755 36.000

712 Vand

u 1.049 22.000

713 Renovation

u 3.105 5.000

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * u 631.740 630.000 15.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 188.685 173.000 15.000

710 El

u 246.756 107.000

711 Varme u 174.130 185.000

712 Vand

u 3.689 144.000


Regnskab 2010 91

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

713 Renovation

u 18.480 21.000

031043 Tennisbaner ved Græstedgård

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

* u 75.916 53.000 12.000 1.000

u 13.421 12.000 1.000

u 41.380 29.000

u 21.115 12.000 12.000

031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 K *

okkedal

u 739.279 783.000 50.000

431 Rengøring u 380.248 330.000 50.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 238.477 236.000

710 El

u 24.000

711 Varme u 83.252 141.000

712 Vand

u 17.234 36.000

713 Renovation

u 20.068 16.000

32 Idræts- og svømmehaller * u

i

032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 * u

Kokkedal

431 Rengøring u

35 Andre fritidsfaciliteter

* u 1.509.412 1.024.000 860.000 -445.000

035001 Fællesudgifter og -indtægter * u 507.000 -507.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 507.000 -507.000

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sør *

upvej, Fredensborg

u 47.400 26.000

710 El

u 36.392

711 Varme u 11.009 26.000

035004 Foreningshuse Fredensborg * u 321.121 3.000 204.000

709 Ejendomsskat m.v. u 91.447 91.000

710 El

u 84.982 39.000

711 Varme u 97.722 26.000

712 Vand

u 31.744 3.000 27.000

713 Renovation

u 15.226 21.000

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå

710 El

712 Vand

713 Renovation

* u 23.919 39.000

u 19.790 33.000

u 3.095 3.000

u 1.035 3.000

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, *

Humlebæk

u 57.284 51.000 2.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 19.029

710 El

u 36.630

17.000 2.000

711 Varme u 19.000

712 Vand

u -1.480 10.000

713 Renovation

u 3.105 5.000

035021 Foreningshuse Humlebæk * u 111.386 -45.000 154.000

709 Ejendomsskat m.v. u 72.342 72.000

710 El

u 12.052 20.000


Regnskab 2010 92

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

711 Varme u 33.447 14.000

712 Vand

u -9.602 -45.000 45.000

713 Renovation

u 3.147 3.000

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H)

709 Ejendomsskat m.v.

035041 Spejderhuset, Græstedgård

710 El

713 Renovation

* u -3.745 4.000

u -3.745 4.000

* u 23.783 21.000

u 21.076 21.000

u 2.707

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal

* u 119.347 130.000 7.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 61.192 54.000 7.000

710 El

u 23.364 19.000

711 Varme u 40.104 38.000

712 Vand

u -11.825 12.000

713 Renovation

u 6.512 7.000

035043 Foreningshuset Græstedgaard * u 29.595 32.000 60.000

431 Rengøring u 8.253 32.000 20.000

710 El

u 12.625 3.000

711 Varme u 8.717 24.000

712 Vand

u 13.000

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

035061 Byvejen 12

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

035062 Åvej 2, Musikboule

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

* u 33.793 30.000

u 14.848 14.000

u 17.670 12.000

u 240 1.000

u 1.035 3.000

* u 33.042 55.000

u 15.328 15.000

u 17.170 21.000

u -1.547 15.000

u 2.091 4.000

* u 52.853 62.000 -1.000

u 19.515 31.000 -1.000

u 31.595 26.000

u 276 2.000

u 1.466 3.000

035063 Byvejen 14 - Jobhus

* u 282.654 329.000 370.000 -367.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 370.000 -370.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 71.057 68.000 3.000

710 El

u 89.128 163.000

711 Varme u 110.244 80.000

712 Vand

u 9.119 12.000

713 Renovation

u 3.105 6.000

035064 Klubhus Lerhytten

710 El

712 Vand

713 Renovation

* u 20.211 23.000

u 15.464 17.000

u 2.135 3.000

u 2.611 3.000


Regnskab 2010 93

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2

* u 939 2.000

710 El

u 1.102 1.000

712 Vand

u -163 1.000

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for rok

lub og fritidsfiskere

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

*

u 86.246 75.000

u 14.431 11.000

u 54.309 46.000

u 14.228 13.000

u 3.278 5.000

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub * u 22.183

710 El

u 18.958

23.000 -1.000

711 Varme u 19.000

712 Vand

u 1.045 2.000 -1.000

713 Renovation

u 2.180 2.000

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Ni vå * u 43.747 59.000 -3.000

710 El

u 23.000

712 Vand

u 26.319 25.000 -3.000

713 Renovation

u 17.428 11.000

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug * u 128.412 60.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 14.275 15.000

710 El

u 62.726 17.000

711 Varme u 51.410 28.000

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

035081 Humlebæk roklub, Havnevej 9

709 Ejendomsskat m.v.

40 Kirkegårde

050 Underskud på gravstedslegater

* u 48.174 11.000 -3.000

u 3.275 3.000

u 39.734

u 2.985 6.000 -3.000

u 2.180 2.000

* u 27.067 24.000 3.000

u 27.067 24.000 3.000

* u 1.000 -1.000

u 1.000 -1.000

92 Foranstaltninger i øvrigt

* u 273.850 464.000 -83.000 1.000

010 Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn u

rengøring

50.000 55.000

431 Rengøring u 219.010 234.000 -15.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 74.000 -74.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 6.388 5.000 1.000

710 El

u -51.524 15.000

712 Vand

u 47.291 75.000 6.000

713 Renovation

u 2.686 6.000

95 Redningsberedskab

* u 689.513 440.000 -62.000 6.000

095041 Beredskab ejendomme,

*

Kommandocentral Fredtoften og Brandstation u 689.513 440.000 -62.000 6.000

021 Det kommunale redningsberedskab

u 2.875 24.000

431 Rengøring u 35.912 47.000 -11.000


Regnskab 2010 94

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

701 Bygningsvedligholdelse u 57.000 -57.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 41.113 24.000 6.000

710 El

u 209.790 235.000

711 Varme u 201.059

712 Vand

u 193.569 44.000 6.000

713 Renovation

u 5.196 9.000

02 Transport og infrastruktur

* u 105.478 110.000 -4.000

05 Driftsbygninger og -pladser

* u 105.478 110.000 -4.000

431 Rengøring u 105.478 110.000 -4.000

03 Undervisning og kultur

01 Folkeskoler

* u 36.147.296 26.030.000 7.709.000 -445.000

* i -63.537 -9.000 7.000

* u 33.373.125 22.771.000 12.071.000 -4.100.000

301001 Fælles udgifter og indtægter

* u 17.066.662 9.176.000 11.961.000 -4.312.000

431 RENGØRING VED EG u 11.014.422 8.473.000 266.000 2.643.000

681 Pavillionleje Asminderød Skole u 4.959.360 4.628.000

701 Bygningsvedligeholdelse

u 4.924 32.000 7.274.000 -6.955.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 873.155 907.000 -207.000

718 Legepladser u 214.801 431.000

720 Energi u -667.000

301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3 *

480 Fredensborg

u 1.420.168 1.657.000 48.000 -20.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 150.623 583.000 -20.000

710 El

u 1.330.212 351.000

711 Varme u -125.181 525.000

712 Vand

u 93.000 48.000

713 Renovation

u 64.514 105.000

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3 *

480 Fredensborg

u 1.057.799 892.000 -14.000 -25.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 334.568 360.000 -25.000

710 El

u 227.127 178.000

711 Varme u 402.430 267.000

712 Vand

u 28.683 44.000 -14.000

713 Renovation

u 64.991 43.000

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 Fre *

densborg

u 1.537.546 1.091.000 -7.000 53.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 549.713 496.000 53.000

710 El

u 332.701 181.000

711 Varme u 534.110 271.000

712 Vand

u 90.947 82.000 -7.000

713 Renovation

u 30.076 61.000

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 *

0 Humlebæk

u 1.025.675 974.000 44.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 333.814 290.000 44.000

710 El

u 218.540 193.000

711 Varme u 567.392 290.000

712 Vand

u -133.762 144.000


Regnskab 2010 95

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

713 Renovation

u 39.691 57.000

301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, *

3050 Humlebæk

u 1.647.001 1.256.000 17.000 63.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 475.355 413.000 63.000

710 El

u 326.732 294.000

711 Varme u 749.948 439.000

712 Vand

u 42.854 25.000 17.000

713 Renovation

u 52.112 85.000

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, *

3050 Humlebæk

u 1.603.293 1.346.000 66.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 506.770 440.000 66.000

710 El

u 485.250 284.000

711 Varme u 530.090 426.000

712 Vand

u 26.733 132.000

713 Renovation

u 54.450 64.000

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko *

kkedal

u 344.024 250.000 -6.000 3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 41.295 38.000 3.000

710 El

u 74.875 54.000

711 Varme u 157.787 95.000

712 Vand

u 19.341 36.000 -6.000

713 Renovation

u 50.726 27.000

301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, *

2980 Kokkedal

u 2.920.727 2.306.000 17.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 221.435 204.000 17.000

710 El

u 772.088 831.000

711 Varme u 1.616.591 900.000

712 Vand

u 141.821 198.000

713 Renovation

u 168.792 173.000

301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 *

0 Kokkedal

u 1.373.970 1.222.000 10.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 131.439 121.000 10.000

710 El

u 523.648 530.000

711 Varme u 615.827 456.000

712 Vand

u 45.353 65.000

713 Renovation

u 57.703 50.000

301060 Nivå Centralskole Niverødvej 38, 299 0 *

Nivå

u 1.680.439 973.000 72.000 17.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 221.789

710 El

u 377.812

204.000 17.000

711 Varme u 805.060 537.000

712 Vand

u 121.999 72.000 72.000

713 Renovation

u 153.778 160.000

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 299 *

0 Nivå

u 1.695.821 1.476.000 18.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 235.296 217.000 18.000

710 El

u 432.691 501.000

711 Varme u 911.574 627.000


Regnskab 2010 96

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

712 Vand

u 49.339 60.000

713 Renovation

u 66.922 71.000

301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 * u 152.000 -34.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 64.000 -34.000

710 El

u 65.000

711 Varme u 23.000

05 Skolefritidsordninger

305001 Fællesudgifter for SFO

431 Rengøring ved EDC

* u 18.084 1.057.000 -838.000

* u 697.000 -697.000

u 697.000 -697.000

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29 *

, 3480 Fredensborg

u 18.084 141.000 -141.000

712 Vand

u 18.084 141.000 -141.000

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej

48, 2980 Kokkedal

710 El

*

u 3.000

u 3.000

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegår *

dsvej 101, 2990 Kokkedal

u 87.000

710 El

u 87.000

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen Ho *

lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal

u 26.000

711 Varme u 26.000

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole N

iverødvej 34, 2990 Nivå

710 El

*

u 50.000

u 50.000

305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mar *

iehøj 501, 2990 Nivå

u 53.000

710 El

u 53.000

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 12.000 -12.000

307041 Dyssegården - specialundervisning * u 12.000 -12.000

711 Varme u 12.000 -12.000

50 Folkebiblioteker

* u 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000

350002 Biblioteker

* u 1.902.780 1.464.000 58.000 99.000

431 Rengøring u 647.375 607.000 40.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 491.156 392.000 99.000

710 El

u 376.800 287.000

711 Varme u 302.016 115.000

712 Vand

u 41.537 16.000 18.000

713 Renovation

u 43.894 47.000

60 Museer

* u 89.145 65.000 1.024.000 -1.022.000

360001 Fællesudgifter og -indtægter * u 1.024.000 -1.024.000


Regnskab 2010 97

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

701 Bygningsvedligeholdelse u 1.024.000 -1.024.000

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980 *

K okkedal

u 79.602 51.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 19.644 18.000 1.000

710 El

u 29.173 8.000

711 Varme u 28.491 21.000

712 Vand

u 828 1.000

713 Renovation

u 1.466 3.000

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokk

edal

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

61 Biografer

361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3

050 Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

712 Vand

713 Renovation

62 Teatre

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990

Nivå

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

712 Vand

713 Renovation

64 Andre kulturelle opgaver

*

u 9.542 14.000 1.000

u 8.674 7.000 1.000

u -146

u 1.015 7.000

* u 47.447 52.000 1.000

*

u 47.447 52.000 1.000

u 19.514 18.000 1.000

u 4.266 3.000

u 23.667 31.000

* u 96.532 88.000 1.000

*

u 96.532 88.000 1.000

u 38.481 38.000

u 50.277 43.000

u 4.668 2.000 1.000

u 3.105 5.000

* u 5.408 35.000 -4.628.000 4.593.000

364000 Budgetforlig

* u -367.000 -4.628.000 4.995.000

681 Pavillion leje Asminderødskole u -367.000 -4.628.000 4.995.000

364010 Foreningshuse Fredensborg

* u 193.000 -193.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 80.000 -80.000

710 El

u 39.000 -39.000

711 Varme u 26.000 -26.000

712 Vand

u 27.000 -27.000

713 Renovation

u 21.000 -21.000

364019 Foreningshuset Græstedgaard

* u 5.408 60.000 -60.000

450 Rengøring

u 20.000 -20.000

710 El

u 5.408 3.000 -3.000

711 Varme u 24.000 -24.000

712 Vand

u 13.000 -13.000

364020 Foreningshuse Humlebæk

* u 149.000 -149.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 67.000 -67.000

710 El

u 20.000 -20.000

711 Varme u 14.000 -14.000


Regnskab 2010 98

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

712 Vand

u 45.000 -45.000

713 Renovation

u 3.000 -3.000

75 Fritidsaktiviteter uden for

u

folkeoplysningsloven *

75.136

375040 Egedalshallen Holmegårdsvej 3, 2980

i

* u

Kokkedal

75.136

711 Varme u 75.136

76 Ungdomsskolevirksomhed

* u 539.640 486.000 21.000 -4.000

* i -63.537 -9.000 7.000

376001 Fælles udgifter og indtægter * u 55.126 -17.000 72.000

431 Rengøring EDC u 55.126 -17.000 72.000

376002 Fredenborg-Humlebæk ungdomsskole

710 El

712 Vand

713 Renovation

* u -16.442 19.000

u 1.608

u -19.085 19.000

u 1.035

376004 Ungecenter, Møllevej

* u 419.855 467.000 4.000 -76.000

* i -63.537 -9.000 7.000

709 Ejendomsskat m.v.

u -953 92.000 -76.000

i 2.821 -9.000 7.000

710 El

u 182.896 204.000

i -43.108

711 Varme u 199.504 139.000

i -13.855

712 Vand

u 1.779 4.000

i -680

713 Renovation

u 36.630

i

-8.716

32.000

376008 Alexandra House * u 81.101 34.000

709 Ejendomsskat m.v. u 20.723 15.000

710 El

u 21.709

711 Varme u 30.440 10.000

712 Vand

u 2.281 3.000

713 Renovation

u 5.949 6.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

10 Fælles formål

* u 23.792.165 23.351.000 -34.000 2.924.000 722.000

* u 1.290.320 470.000 4.590.000 -3.136.000

510001 Fælles udgifter og indtægter

* u 1.290.320 470.000 4.590.000 -3.136.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 4.590.000 -3.669.000

704 Vedligeholdelse af køkkener u 533.000 533.000

718 Legepladser u 757.320 650.000

720 Energi u -180.000

11 Dagpleje

* u 184.773 86.000 102.000

511001 Dagplejen

* u 184.773 86.000 102.000

431 Rengøring u 57.611 102.000


Regnskab 2010 99

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

709 Ejendomsskatter m.v.

u 32.577 33.000

710 El

u 47.604 8.000

711 Opvarmning

u 21.584 17.000

712 Vand

u 3.358 17.000

713 Renovation

u 22.039 11.000

12 Vuggestuer

* u 206.822 226.000 -17.000

512001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 134.192 151.000 -17.000

431 Rengøring u 134.192 144.000 -10.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 7.000 -7.000

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1,

Kokkedal

710 El

711 Opvarmning

713 Renovation

13 Børnehaver

513001 Fællesudgifter og -indtægter

430 Rengøring

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE

513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fred

ensborg

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benedikte

vej 33, Fredensborg

710 El

711 Opvarmning

14 Integrerede daginstitutioner

*

u 72.630 75.000

u 24.249 28.000

u 37.338 36.000

u 11.043 11.000

* u 535.776 667.000 -324.000 164.000

* u 392.588 511.000 -324.000 164.000

u 392.588 505.000 -318.000 164.000

u 6.000 -6.000

*

*

u 60.923 76.000

u 17.678 17.000

u 4.641 25.000

u 32.791 17.000

u 1.297 11.000

u 4.516 6.000

u 82.265 80.000

u 39.094 47.000

u 43.171 33.000

* u 9.028.408 9.581.000 -515.000 381.000

514001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 4.321.435 4.574.000 -561.000 405.000

431 Rengøring u 4.320.410 4.376.000 -481.000 406.000

709 Ejendomsskat

u 1.000 -1.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 1.025 197.000 -80.000

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16 *

, Fredensborg

u 513.667 778.000 -44.000 10.000

431 Rengøring u 44.000 -44.000

709 Ejendomsskat

u 97.783 88.000 10.000

710 El

u 128.208 295.000

711 Opvarmning

u 173.286 236.000

712 Vand

u 67.754 65.000

713 Renovation

u 46.636 50.000

514004 Dr. Louises børnehus, Stenbækgårdsve

j 202, Fredensborg

*

u 129.680 126.000 131.000 -10.000


Regnskab 2010 100

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

709 Ejendomsskat

u 10.000 44.000 -10.000

710 El

u 43.124 43.000 45.000

711 Opvarmning

u 45.638 29.000 30.000

712 Vand

u 22.353 23.000 4.000

713 Renovation

u 18.565 21.000 8.000

514006 Dr.Louises Asyl, Østervej 1A Fredens

borg

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

u 72.647 105.000

u 15.469 15.000

u 20.139 43.000

u 22.492 29.000

u 8.402 10.000

u 6.146 8.000

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20 *

, Fredensborg

u 94.740 133.000

709 Ejendomsskat

u 8.231 8.000

710 El

u 11.537 20.000

711 Opvarmning

u 34.963 71.000

712 Vand

u 11.521 11.000

713 Renovation

u 28.489 23.000

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, Fre *

densborg

u 79.842 122.000 -131.000 4.000

709 Ejendomsskat

u 43.877 40.000 -44.000 4.000

710 El

u 5.833 42.000 -45.000

711 Opvarmning

u 19.304 28.000 -30.000

712 Vand

u 2.692 4.000 -4.000

713 Renovation

u 8.136 8.000 -8.000

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5,

Humlebæk

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

u 280.073 280.000 2.000

u 35.269 33.000 2.000

u 89.382 105.000

u 69.644 71.000

u 55.147 59.000

u 30.631 12.000

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, H *

umlebæk

u 140.666 155.000 -21.000

709 Ejendomsskat

u 14.178 35.000 -21.000

710 El

u 29.378 54.000

711 Opvarmning

u 65.995 37.000

712 Vand

u 17.369 15.000

713 Renovation

u 13.745 14.000

514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej

701, Humlebæk

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

u 169.113 205.000 2.000

u 27.802 26.000 2.000

u 42.299 82.000

u 83.308 55.000

u 8.126 33.000

u 7.579 9.000


Regnskab 2010 101

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, Huml *

ebæk

u 292.365 344.000 -6.000 -8.000

709 Ejendomsskat

u 140.346 148.000 -8.000

710 El

u 45.818 100.000

711 Opvarmning

u 80.112 68.000

712 Vand

u 24.656

713 Renovation

u 1.433

28.000 -6.000

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej

552-554, Humlebæk

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, Brønshol

mdalsvej 42, Kokkedal

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

514041 Vuggestue/børnehave Børneengen,

Broe ngen 1, Kokkedal

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard,

Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal

709 Ejendomsskat

712 Vand

713 Renovation

514044 Integreret institution Bøgegården, B

rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal

709 Ejendomsskat

710 El

712 Vand

713 Renovation

*

*

*

*

*

u 394.599 450.000 6.000

u 68.614 63.000 6.000

u 114.016 149.000

u 124.626 100.000

u 51.929 92.000

u 35.415 46.000

u 205.674 138.000 56.000 2.000

u 31.722 30.000 2.000

u 49.971 42.000

u 57.967 38.000

u 44.606 6.000 56.000

u 21.409 22.000

u 259.333 277.000 66.000

u 54.715 112.000

u 83.680 84.000

u 90.278 46.000 66.000

u 30.659 35.000

u 15.057 56.000 -32.000

u 15.057

u 32.000 -32.000

u 24.000

u 626.537 515.000 40.000 -12.000

u 57.638 70.000 -12.000

u 437.513 324.000

u 71.621 48.000 40.000

u 59.765 73.000

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården A *

uderødvej 52 A, Kokkedal

u 200.376 139.000 1.000 1.000

709 Ejendomsskat

u 18.472 17.000 1.000

710 El

u 164.770 103.000

712 Vand

u 7.863 8.000 1.000

713 Renovation

u 9.272 11.000

514046 Områdeinstitutionen Fasangården og G

ræstedgård

709 Ejendomsskat

710 El

*

u 208.449 188.000

u 15.000

u 45.148 52.000


Regnskab 2010 102

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

711 Opvarmning

u 145.557

712 Vand

u 1.524

713 Renovation

u 16.220

121.000

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltofte n

1, Nivå

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfu

glen, Lærkereden, Solstrålen Niverød gårdsvej

709 Ejendomsskat

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

*

u 214.207 217.000 -5.000

u 39.690 36.000

u 40.055 42.000

u 90.737 87.000

u 24.030 32.000 -5.000

u 19.694 20.000

u 737.309 749.000

u 41.293 107.000

u 165.895 203.000

u 331.036 248.000

u 118.622 107.000

u 80.463 84.000

514062 Vuggestue/børnehave Lærkereden, Isla *

ndshøjparken 80, Nivå

u 29.720 11.000 -11.000

709 Ejendomsskat

u 29.720

712 Vand

u 11.000 -11.000

514063 Vuggestue/børnehave Mariehønen, Mari *

ehøj 481, Nivå

u 16.658 13.000 -13.000

709 Ejendomsskat

u 16.658

712 Vand

u 13.000 -13.000

514064 Integreret institution Påfuglen, Isl

andshøjparken 54 A-B, Nivå

709 Ejendomsskat

712 Vand

15 Fritidshjem

*

u 26.262 6.000 -6.000

u 26.262

u 6.000 -6.000

* u 1.462.872 1.502.000 -946.000 1.171.000

515001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 911.781 606.000 -945.000 1.169.000

431 Rengøring u 911.781 540.000 -882.000 1.172.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 3.000 -3.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE u 63.000 -63.000

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesve j *

1, Fredensborg

u 144.132 181.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 8.231 8.000

710 El

u 81.180 89.000

711 Opvarmning

u 34.963 61.000

713 Renovation

u 19.758 23.000

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, Fr

edensborg

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

u 79.767 112.000 5.000

u 18.863 111.000

u 55.499

u 3.973 1.000 5.000

u 1.433


Regnskab 2010 103

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, Hu *

mlebæk

u 103.416 144.000 7.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 15.169 14.000 1.000

710 El

u 12.768 54.000

711 Opvarmning

u 35.571 37.000

712 Vand

u 19.995 11.000 7.000

713 Renovation

u 19.913 28.000

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebj

ergvej 405, Humlebæk

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

*

*

u 10.685 230.000 -17.000

u 118.000

u 80.000

u 17.000 -17.000

u 10.685 15.000

u 90.285 138.000

u 17.634 17.000

u -1.424 72.000

u 74.075 49.000

515060 Lions Fritidshjem, Johannes Hages Al le *

2, Nivå

u 122.806 91.000 4.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 14.098 13.000 1.000

710 El

u 25.438 21.000

711 Opvarmning

u 63.310 51.000

712 Vand

u 9.869

713 Renovation

u 10.092

6.000 4.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud * u 1.720.265 1.868.000 -635.000 947.000

516001 Fællesudgifter og -indtægter

430 Rengøring

709 Ejendomsskat m.v.

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesve j

1, Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516004 Fritidsklubben Endrup, Lindelyvej 3 A,

Fredensborg

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516005 Asminderød klub Benediktevej 33, Fre

densborg

* u 761.765 517.000 -592.000 907.000

u 761.765 479.000 -555.000 908.000

u 1.000 -1.000

u 37.000 -37.000

*

*

*

u 99.083 334.000 -10.000

u 8.231 8.000

u 21.213 156.000

u 34.963 105.000

u 19.776 42.000 -10.000

u 14.900 23.000

u 115.188 136.000 11.000

u 16.189 5.000 11.000

u 27.555 56.000

u 37.875 38.000

u 9.902 11.000

u 23.667 26.000

u 54.408 134.000


Regnskab 2010 104

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

710 El

u 11.638 78.000

711 Opvarmning

u 41.337

713 Renovation

u 1.433

56.000

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsve j

701, Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345,

Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

*

u 94.698 97.000 2.000

u 36.577 34.000 2.000

u 16.555 20.000

u 30.221 14.000

u -968 15.000

u 12.313 14.000

u 81.030 46.000

u 14.198 14.000

u -793

u 34.882

u 15.010 13.000

u 17.734 19.000

516026 UNG3050 * u 7.489 13.000

709 Ejendomsskat m.v.

1.791

710 El

u 5.698 8.000

711 Opvarmning

u 5.000

516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516030 Alexandra House

709 Ejendomsskat m.v.

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehø j

129, Nivå

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

516061 Fritidsklubben Basen, Niverødgårdsve j

2, Nivå

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

711 Opvarmning

712 Vand

713 Renovation

*

u 75.112 114.000 8.000 -2.000

u 27.846 30.000 -2.000

u 12.223 42.000

u 17.304 28.000

u 11.593 6.000 8.000

u 6.146 8.000

* u -4.145 34.000 -34.000

u -4.145 15.000 -15.000

u 10.000 -10.000

u 3.000 -3.000

u 6.000 -6.000

*

*

u 256.125 290.000 -7.000 -25.000

u 23.765 49.000 -25.000

u 25.772 55.000

u 171.624 100.000

u -1.461 55.000 -7.000

u 36.426 31.000

u 179.513 153.000 54.000

u 87.340 33.000 54.000

u 34.223 73.000

u 18.472 14.000

u 19.565 13.000

u 19.912 20.000


Regnskab 2010 105

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 499.313 351.000 23.000 129.000

517001 Fællesudgifter og -indtægter

430 Rengøring, hovedrengøring

* u 120.000 -337.000 217.000

u 120.000 -337.000 217.000

517050 Specialbørnehaven i Karlebo

* u 294.187 139.000 246.000 -88.000

431 Rengøring 153.291 153.000

701 Bygningsvedligeholdelse 93.000 -93.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 49.214 44.000 5.000

710 El

u 29.485 32.000

711 Opvarmning

u 46.813 48.000

712 Vand

u 7.805 7.000

713 Renovation

u 7.578 8.000

517060 Spiren - specialbørnehave for autist *

iske børn, Nivåhøj 483, Nivå

u 205.126 92.000 114.000

431 Rengøring 113.596 114.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 15.747 15.000

710 El

u 19.596 19.000

711 Opvarmning

u 34.283 39.000

712 Vand

u 11.439 13.000

713 Renovation

u 10.464 6.000

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder

mv. * u 131.580 205.000 -7.000

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77 ,

Humlebæk

710 El

711 Opvarmning

*

u 23.000

u 7.000

u 16.000

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus

* u 131.580 182.000 -7.000

431 Rengøring u 45.704 53.000 -7.000

710 El

u 67.396 53.000

711 Opvarmning

u 56.000

713 Renovation

u 18.480 20.000

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat

dagpleje, private fritidshjem, p rivate klub * u 24.336 34.000 -34.000 24.000

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjer *

gvej 118, Humlebæk

u 24.336 34.000 -34.000 24.000

709 Skatter og afgifter u 23.905 20.000 -20.000 24.000

712 Vand

u 431 14.000 -14.000

21 Forebyggende foranstaltninger for

børn og unge * u 579.118 286.000 95.000 38.000

430 Rengøring

u 1.000 -1.000

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal * u 548.494 315.000 96.000 8.000

431 Rengøring * u 275.415 179.000 96.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 69.909

710 El

42.969

62.000 8.000

711 Varme 115.407

712 Vand

u 32.678 61.000


Regnskab 2010 106

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

713 Renovation

u 12.116 13.000

521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå

709 Ejendomsskat m.v.

710 El

23 Døgninstitutioner for børn og unge

* u 30.624 -30.000 30.000

u 30.624 -36.000 30.000

u 6.000

* u 1.335.100 976.000 106.000 107.000

523002 Granbohus

* u 1.150.143 701.000 111.000 215.000

431 Rengøring 322.849 -347.000 670.000

701 Bygningsvedligeholdelse 458.000 -458.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 118.756 106.000 3.000

710 El

u 240.139 222.000

711 Varme u 360.362 290.000

712 Vand

u 80.096 60.000

713 Renovering u 27.941 23.000

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 *

Kokk edal

u 184.956 164.000 -5.000 3.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 33.962 31.000 3.000

710 El

u 69.759 88.000

711 Varme 42.945

712 Vand

u 23.554 30.000 -5.000

713 Renovering u 14.735 15.000

523041 Dyssegården - Døgn

* u 111.000 -111.000

711 Varme u 111.000 -111.000

30 Ældreboliger

* u 366.323 535.000 -106.000 16.000

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensbo *

rg

u 166.166 380.000 -126.000 9.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 66.368 57.000 9.000

710 El

u 29.133 64.000

711 Varme u 43.000

712 Vand

u 9.003 136.000 -126.000

713 Renovation

u 61.663 80.000

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå * u 200.156 155.000 20.000 7.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 56.020 49.000 7.000

710 El

u 4.486 9.000

711 Varme u 95.541 73.000

712 Vand 20.155 20.000

713 Renovation

u 23.955 24.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand

icappede * u 3.064.577 4.287.000 539.000 30.000

532001 Fællesudgifter og -indtægter * u 942.321 677.000 265.000

431 Rengøring u 942.321 58.000 884.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 619.000 -619.000

532002 Benediktehjemmet- Pleje- og Aktivite

tscenter

*

u 358.948 1.024.000 205.000


Regnskab 2010 107

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

709 Ejendomsskat m.v.

u 224.101 19.000 205.000

710 El

u 22.530 334.000

711 Varme u 96.006 501.000

712 Vand

u 16.312 170.000

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter * u 508.147 406.000 40.000 2.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 179.891 178.000 2.000

710 El

u 102.655 91.000

711 Varme u 179.259 137.000

712 Vand

46.342 40.000

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og Aktivite *

tscenter

u 648.235 418.000 22.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 162.812 141.000 22.000

710 El

u 330.165 111.000

711 Varme u 155.258 166.000

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscent er * u -3.198 1.401.000 -491.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 10.732 502.000 -491.000

710 El

u -21.909 313.000

711 Varme u -407 400.000

712 Vand

u 80.000

713 Renovation

u 8.385 106.000

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetsc *

enter

u 483.863 782.000 -178.000 18.000

431 Rengøring u 180.000 -180.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 143.740 126.000 18.000

710 El

u 145.858 218.000

711 Varme u 146.788 168.000

712 Vand

u 21.398 58.000 2.000

713 Renovation

u 26.080 32.000

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset * u 74.227 138.000 9.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 61.806 53.000 9.000

710 El

u -20.805 42.000

711 Varme u 24.971 28.000

712 Vand

u -3.859 9.000

713 Renovation

u 12.115 6.000

532075 Humlebæk Dagcenter

* u 52.035 118.000

710 El

u 50.602 71.000

711 Varme u 47.000

713 Renovation

u 1.433

50 Botilbud til længerevarende ophold (

pgf. 108) * u 2.950.223 2.027.000 14.000 686.000

550001 Fælles udgifter og indtægter * u -995.000 995.000

431 Rengøring u -995.000 995.000

550002 Lindegården

* u 926.450 834.000 301.000 -34.000

431 Rengøring u 311.911 312.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 59.000 -59.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 126.096 164.000 -63.000 25.000


Regnskab 2010 108

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

710 El

u 165.664 160.000

711 Varme u 211.191 388.000

712 Vand

u 78.218 87.000 -7.000

713 Renovation

u 33.370 35.000

550003 Linden, dagtilbud * u 174.831 196.000 -51.000

431 Rengøring u 82.045 82.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 51.000 -51.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 63.048

710 El

u 29.738

63.000

550060 Johannes Hages Hus

* u 1.848.942 1.193.000 512.000 -224.000

701 Bygningsvedligeholdelse u 432.000 -432.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 114.938

710 El

u 446.289

57.000 44.000

711 Varme u 925.202 1.046.000

712 Vand

u 282.554 90.000 80.000

713 Renovation

u 79.959 164.000

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (

pgf. 45, 97-99) * u 248.974 250.000 12.000

553002 Rosings Minde, Fredensborg

* u 248.974 233.000 12.000

703 Husleje u 191.902 226.000

710 El

u 11.500 25.000

711 Varme u 32.763 -18.000

712 Vand

u 10.928

713 Renovation

u 1.882

12.000

553004 Opgangsfællesskabet

* u 17.000

710 El

u 10.000

711 Varme u 7.000

98 Beskæftigelsesordninger * u 163.385 -7.000 165.000

i

598100 Jobhuset * u 163.385 -7.000 165.000

431 Rengøring u 163.385 -7.000 165.000

06 Fællesudgifter og administration m.v

50 Administrationsbygninger

* u 7.924.068 5.551.000 6.102.000 -1.607.000

* u 7.924.068 5.551.000 6.102.000 -1.607.000

650002 Flyglet, Kokkedal

* u 7.924.068 5.547.000 6.110.000 -1.611.000

431 Rengøring, Rådhuset m.v. u 4.118.135 1.923.000 4.611.000 -125.000

701 Bygningsvedligeholdelse 1.494.000 -1.494.000

703 Husleje 9.328

709 Ejendomsskat m.v.

u 855.145 827.000 3.000 25.000

710 El

u 2.014.118 1.397.000 4.000 -4.000

711 Varme u 593.665 1.029.000

712 Vand

u 146.552 160.000 -2.000

713 Renovation

u 187.126 242.000 -13.000

720 Energi u -31.000

650003 Ejerforeningen Flyglet, Kokkedal

700 Grunde og bygninger

* u 3.000 -6.000 3.000

u 1.000 -2.000 1.000


Regnskab 2010 109

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Kommunale Ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

709 Ejendomsskat m.v.

u 2.000 -4.000 2.000

650004 Fredensborg rådhus, Fredensborg

430 Rengøring

* u 1.000 -2.000 1.000

u 1.000 -2.000 1.000


Regnskab 2010 110

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

05 Fritid og erhverv * u 24.904.849 1.019.000 23.356.000 1.468.000

(Tidl. 16 Erhverv og Turisme) * i -2.371.915 -2.104.000

00 Byudvikling, bolig- og

u

miljøforanstaltninger * 9.976.973 8.914.000 -115.000 1.342.000

i -67.009

31 Stadion og idrætsanlæg * u

i

9.099.121 8.886.000 -210.000 558.000

031001 Fællesudgifter og -indtægter * u -10.000 -543.000 558.000

000 Vedtagne korrektioner u -10.000 15.000

750 Overførsel mellem årene u

i

-558.000 558.000

031002 Fredensborg stadion * u 1.016.949 1.147.000 -67.000

022 Personale u 105.612 252.000 -100.000

025 Arealer og pladser u 15.060 20.000

026 Drift af stadionanlæg u 70.277 82.000

707 Udenomsarealer

u 826.000

i

793.000 33.000

031003 Fredensborghallen * u 944.917 852.000 95.000

024 Administrationstilskud u 219.000 219.000

035 Driftstilskud a'conto u

i

725.917 633.000 95.000

031004 Fredensborg tennisklub * u 187.187 190.000 5.000

035 Driftstilskud a'conto u 12.187 20.000

707 Udenomsarealer

u 175.000

i

170.000 5.000

031020 Humlebækhallen * u 1.015.511 999.000 28.000

024 Administrationstilskud u 653.000 653.000

035 Driftstilskud a'conto u 354.000 326.000 28.000

036 Arealer og pladser u

i

8.511 20.000

031021 Drift af ny Humlebæk hal * u 41.919 45.000 36.000

087 Tilskud u

i

41.919 45.000 36.000

031022 Stadion i Humlebæk * u 1.030.599 935.000 65.000

038 Rengøring

u 263.109 236.000

041 Indvendig vedligeholdelse u 94.490 57.000 34.000

707 Udenomsarealer

u 673.000

i

642.000 31.000

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand * u 3.000 13.000

042 Inventar og materiel u 10.000

707 Udenomsarealer

u 3.000

i

3.000

031024 Humlebæk Tennisklub * u 123.000 159.000 4.000

024 Administrationstilskud u 79.000 79.000

035 Driftstilskud a'conto u 44.000 40.000 4.000

037 Lokaleudgifter u

i

40.000

031026 Pulje til stadion- og idrætsanlæg * u 178.629 193.000

707 Udenomsarealer

u 103.336 193.000

031040 Karlebo Idrætsanlæg * u 264.000 257.000 7.000


Regnskab 2010 111

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

707 Udenomsarealer

u 264.000

i

257.000 7.000

031041 Møllevejs anlægget * u 85.000 82.000 3.000

707 Udenomsarealer

u 85.000

i

82.000 3.000

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård * u 1.221.000 1.187.000 34.000

040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård u 195.000 195.000

707 Udenomsarealer

u 1.026.000

i

992.000 34.000

031043 Tennisbaner ved Græstedgård * u 236.000 229.000 7.000

707 Udenomsarealer

u 236.000

i

229.000 7.000

031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 * u

Kokkedal

618.412 724.000 -133.000

023 Halinspektør u 487.524 445.000

038 Rengøring

u 17.000

041 Indvendig vedligeholdelse u 125.004 102.000 20.000

043 Vedligeholdelse af EDB-lokale u 5.884 10.000

050 Ekstraordinær vagtordning u

i

150.000 -153.000

031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen * u 63.000 61.000 2.000

707 Udenomsarealer

u 63.000

i

61.000 2.000

031061 NKK-hallen * u 2.070.000 2.016.000 54.000

045 Timetalskøb u 2.070.000 2.016.000 54.000

32 Idræts- og svømmehaller * u 5.000 -5.000

000 Vedtagne korrektioner u 5.000 -5.000

i

35 Andre fritidsfaciliteter * u 877.852 23.000 100.000 784.000

i -67.009

035004 Foreningshuse Fredensborg * u 374.151 70.000 313.000

i -67.009

038 Rengøring

u 218.118 231.000

i -6.880

600 Inventar u 25.983 21.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 130.050 70.000 61.000

i -60.129

035005 Foreningshuset Laden (Mariehøj) * u 318.394 263.000

703 Husleje u

i

318.394 263.000

035021 Foreningshuse Humlebæk * u 118.624 189.000

038 Rengøring

u 97.044 147.000

600 Inventar u 3.543 13.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 18.038

i

29.000

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * u 51.665 23.000 30.000

038 Rengøring

u 33.410 16.000 30.000

058 Administration

u 18.256

i

7.000

035043 Foreningshuset Græstedgaard * u 19.740 19.000

038 Rengøring

u 2.000

605 Pulje til drift u 9.227 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 10.513 11.000


Regnskab 2010 112

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

035080 Mobil Isskøjtebane * u -4.723

708 Forsikringer u -4.723

i

02 Transport og infrastruktur * u 1.560.558 1.389.000 -100.000

i -1.671.473 -1.419.000

41 Lystbådehavne m.v. * u 1.560.558 1.389.000 -100.000

i -1.671.473 -1.419.000

241060 Nivå Lystbådehavn * u 1.560.558 1.389.000 -100.000

i -1.671.473 -1.419.000

022 Personale - opsyn u 796.187 716.000

023 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -53.126 -10.000

025 Oprensning af havneindløb u 104.600 85.000

030 Renholdelse - Miljøstation m.v. u 5.323 10.000

035 Havnekontor u 136.394 110.000

040 El og vand til havnens bruger u 243.288 115.000

045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring af u

bad/toilet

64.341 67.000

050 Nyanskaffelser u 54.933 107.000

055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") u 42.607 25.000

058 Vagtordning sommernætter u 28.593 60.000

060 Vedligeh. af fortøjningspladser u 137.419 104.000

070 Gæstepladsleje i -161.134 -122.000

075 Ventelistegebyr i -41.600 -24.000

080 Betaling for elforbrug vinter i 1.264 -33.000

085 Faste bådpladser sommer/vinterleje i -1.438.611 -1.176.000

090 Beregnede renter af kommunens udlæg i -31.393 -64.000

750 Overførsel mellem årene u

i

-100.000

03 Undervisning og kultur * u 12.530.990 13.213.000 115.000 226.000

i -633.432 -685.000

64 Andre kulturelle opgaver * u 583.927 649.000 50.000

i

364001 Fællesudgifter og - indtægter * u 56.000

055 Streetbasket u 56.000

i

364060 Fritidsbutik * u 583.927 593.000 50.000

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -8.000

i

70 Fælles formål * u 1.029.272 1.439.000 176.000

i -569.191 -619.000

370001 Fællesudgifter og -indtægter * u 1.029.272 1.439.000 176.000

i -569.191 -619.000

010 Betaling for pensionister u 200.116 357.000

015 Betaling til/fra kommuner -

u

voksenundervisning

786.371 1.030.000

i -569.191 -619.000

020 Tilskud til læreres videreuddannelse u 5.000 5.000

035 Fælles foreningsarrangementer u 2.121 14.000

050 Folkeoplysningsudvalget u 33.000

055 Fritidspulje u

i

35.664 176.000


Regnskab 2010 113

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

71 Start- og udviklingspuljen * u 22.300 82.000 -10.000

010 5% ramme til nye initiativer u

i

22.300 82.000 -10.000

72 Folkeoplysende voksenundervisning * u

i

3.137.243 2.944.000

372001 Fællesudgifter og -indtægter * u 3.137.243 2.944.000

010 Puljebeløb til folkeoplysende

u

voksenundervisning

2.938.000

015 Liberalt Oplysnings Forbund u 2.002.100

020 Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) u 524.243

025 Fredensborg-Humlebæk aftenskole u 610.900

035 Handicapforanstaltninger u

i

6.000

73 Frivilligt folkeoplysende

u

foreningsarbejde * 4.900.851 5.141.000 -42.000

000 Vedtagne korrektioner u

i

-21.000 21.000

373001 Fællesudgifter og -indtægter * u 4.900.851 5.162.000 -63.000

010 Medlemstilskud u 1.407.167 4.007.000 -2.587.000

012 Grundtilskud u 570.400 577.000

014 Træner/Instruktør tilskud u 2.043.621 2.053.000

025 Ledertilskud u 262.494 254.000 26.000

030 Lejrtilskud u 206.400 439.000 -132.000

040 Tilskud til foreninger og formål u 380.769 400.000

055 Revision af foreninger u

i

30.000 62.000

74 Lokaletilskud * u 1.747.563 1.695.000 147.000

002 Lokaletilskud til det frivillige

u

folkeoplysende foreningsarbejde

1.406.492 1.337.000 93.000

010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. u

i

302.247 358.000

374040 Fredensborg Gymnastikforening * u 38.824 54.000

002 Lokaletilskud til det frivillige

u

folkeoplysende foreningsarbejde

i

38.824 54.000

75 Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven *

u

1.109.835 1.263.000 20.000

i -64.241 -66.000

375001 Fællesudgifter og -indtægter * u 358.271 444.000

i -1.600

010 Tilskud til børnekomiteen u 10.000 10.000

015 Handicapkørsel u 39.147 56.000

037 Udlån af frisbee i -1.600

040 Driftstilskud, klubhus på Nokken u 172.961 174.000

045 Leje af Nivåhøj u 53.000

046 Bådpladsleje u 136.163 151.000

i

375090 Sommerferieaktiviteter * u 329.098 349.000

i -51.180 -51.000

375091 Svømmeundervisning * u 80.097 93.000

i -11.461 -15.000

401 Undervisningspersonale u 79.693 90.000

510 Administration u 1.000


Regnskab 2010 114

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Fritid og erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

610 Inventar u 403 2.000

910 Deltagerbetaling i -11.461 -15.000

375092 Interessegrupper * u 299.986 338.000 10.000

400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole u 95.731 108.000

515 Kontorartikler u

i

3.108

375093 Lederprisarrangement * u

i

42.383 39.000 10.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v * u

i

588.838 549.000

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder u

mv. *

i

588.838 549.000

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus * u 588.838 549.000

400 Personale u 487.055 459.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter u 60.609 62.000

520 Kvarterhus - drift u

i

41.174 28.000

06 Fællesudgifter og administration m.v * u 247.489 1.019.000 -709.000

42 Kommissioner, råd og nævn * u 5.030 41.000

024 Folkeoplysningsudvalg u

i

5.030 41.000

62 Turisme

* u 750.000 -750.000

010 Turismevirksomhed

u 394.000 -394.000

020 Infostandere

u 21.000 -21.000

025 Turistformål

u 285.000 -285.000

028 Diverse tilskud

u 50.000 -50.000

67 Erhvervsservice og iværksætteri

030 Tilskud til erhvervsråd

031 Virksomhedsbesøg

032 Erhvervsinitiativer

* u 242.459 269.000

u 3.680 31.000

u 2.185 31.000

u 236.595 207.000


Regnskab 2010 115

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

06 Skole

* u 434.270.819 434.465.000 9.780.000 -90.000 -12.146.000

* i -47.399.299 -38.454.000 90.000 -854.000

00 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger * u 112.469 153.000

* i -36.000

31 Stadion og idrætsanlæg

031025 Langebjerghallens Cafeteria

042 Inventar og materiel

084 Forpagtning

087 Tilskud

03 Undervisning og kultur

01 Folkeskoler

* u 112.469 153.000

* i -36.000

* u 112.469 153.000

* i -36.000

u 20.000

i -36.000

u 112.469 133.000

* u 404.028.880 410.116.000 3.203.000 -12.022.000

* i -38.452.065 -28.778.000 148.000 -1.139.000

* u 234.458.118 235.419.000 1.766.000 -9.825.000

* i -11.693.560 -2.858.000 -791.000

301001 Fælles udgifter og indtægter

* u 22.343.571 18.837.000 9.038.952 -4.435.000

* i -3.257.988 -2.858.000 -421.000

030 Sekretariat og ledelse

u 82.719 161.000 -97.000

035 Konsulentteam

u 3.268.910 3.371.000 313.000 -283.000

040 Kompetence og skoleudvikling

u 766.849 1.089.000 -44.808

045 Personalerelaterede udgifter

u -306.598 146.000

i -154.608

050 Elevrelaterede udgifter

u 16.762.582 9.661.000 8.567.760 -174.000

i -3.103.380 -2.858.000 -421.000

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger

u -2.000 2.000

060 Fusions udgifter - ny skolestruktur u 994.178

066 Justering af budget - Ullerød Skolen

u -399.000 399.000

525 Haver til maver

u 774.930

680 Afledte driftsudgifter i forbindelse med

30.000 700.000

renovering af Asminderød skole

740 Pulje - Finansiering af centralt

u 4.628.000 -4.628.000

driftsbudget vedr. Pc/Telefoni til udmøntning. u 1.000

750 Overførsel mellem årene u -650.000 650.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008)

u 151.000 -151.000

301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3 *

480 Fredensborg

u 19.396.739 22.052.000 -2.107.467 -998.000

* i -339.139 -370.000

100 PUC u 39.757 3.000 36.500

400 Personale u 17.023.625 18.745.000 -2.071.500 89.000

420 Teknisk personale

u 1.183.357 1.208.000 24.000

430 Rengøring ved EDC

u 21.644 135.000 -111.000

450 Kantinedrift

u 305.334 4.000 301.000

i -189.743 -200.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 563.619 1.423.000 -545.300

i -149.366 -170.000


Regnskab 2010 116

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 117.481 137.500

i -30

600 It, inventar og materiel

u 24.502 94.833

652 Foranstaltninger (Omstillingspulje)

u 31.897 292.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 85.523 242.000 -84.500

750 Overførsel mellem årene u -976.000

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3 *

480 Fredensborg

u 20.405.870 20.671.000 602.000 -885.000

* i -238.623

100 PUC u 53.354 -30.000

400 Personale u 17.858.738 18.118.000 534.000 12.000

i -26.036

420 Teknisk personale

u 752.519 785.000 23.000

430 Rengøring ved EDC

u 40.415 113.000 -99.000

450 KANTINEDRIFT u 24.398

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 310 1.465.000 -1.493.000

504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER u 1.053.958 1.545.792

i -208.407

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 291.063 22.208

i -4.180

600 It, inventar og materiel

u 153.803

705 Indvendig vedligeholdelse

u 135.039

707 Udenomsarealer

u 4.139

190.000 -27.000

717 INTERN VAGTORDNING u 38.133

750 Overførsel mellem årene u -771.000

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 Fre *

densborg

u 20.975.607 21.135.000 -308.367 -251.000

* i -325.400

100 PUC u 34.545

400 Personale u 18.141.027 18.534.000 -1.156.560 177.000

420 Teknisk personale

u 765.391 793.000 15.000

430 Rengøring ved EDC

u 97.303 78.000 -59.000

450 Kantinedrift

u 321.235 3.000 -3.000

i -204.709

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 1.498.000 -1.498.000

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 844.865 2.334.193

i -102.206

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 226.929

i -18.485

600 It, inventar og materiel

u 322.043

705 Indvendig vedligeholdelse

u 222.271 229.000

750 Overførsel mellem årene u -369.000

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 *

0 Humlebæk

u 21.296.142

-788.219

19.615.000 920.804 -389.000

100 PUC u 14.490

400 Personale u 18.831.382 17.193.000 830.000 110.000

i -587.221

420 Teknisk personale

u 757.060 785.000 23.000

430 Rengøring ved EDC

u 2.734 17.000

450 Kantinedrift

u 323.999 5.000 -5.000

i -200.998


Regnskab 2010 117

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 1.430.000 -1.452.000

505 UNDERVISNING u 1.086.866 1.524.804

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 155.264

600 It, inventar og materiel

u 19.641

705 Indvendig vedligeholdelse

u -18.889

707 Udenomsarealer

u 107.962

185.000 -18.000

717 INTERN VAGTORDNING u 15.633

750 Overførsel mellem årene u -481.000

301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, *

3050 Humlebæk

u 12.716.393 13.138.000 -460.137 269.000

100 PUC u 30.778 -32.000

400 Personale u 10.176.000 10.999.000 -448.000 151.000

420 Teknisk personale

u 1.027.881 1.189.000 43.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 653.966

600 It, inventar og materiel

u 382.058

739.000 -23.137

705 Indvendig vedligeholdelse

u 405.262

707 Udenomsarealer

u 33.353

713 Renovation

u 7.095

211.000 60.000

750 Overførsel mellem årene u 58.000

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, *

3050 Humlebæk

u 21.008.478 20.725.000 -402.937 -784.000

* i -768.795

100 PUC u 21.715 14.000

400 Personale u 18.962.087 18.217.000 -273.200 38.000

i -646.446

420 Teknisk personale

u 807.834 793.000 15.000

430 Rengøring ved EDC

u 45.000 -22.000

450 Kantinedrift

u 186.993 3.000 27.000

i -44.235

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 3.639 1.449.000 -860.420

505 UNDERVISNING u 723.683 637.683

i -77.635

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 217.250 133.000

i -479

600 It, inventar og materiel

u 18.914 43.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 40.876 218.000 -159.000

707 Udenomsarealer

u 25.488 20.000

750 Overførsel mellem årene u -800.000

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko *

kkedal

u 7.153.082 7.077.000 -238.616 -6.000

* i -218.513

100 PUC u 32.676 -40.000

400 Personale u 6.319.385 6.149.000 -261.700 24.000

i -218.513

420 Teknisk personale

u 431.002 395.000 17.000

430 Rengøring ved EDC

u 28.434 56.000 26.000 -50.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 166.602

600 It, inventar og materiel

u 122.277

462.000 6.084

705 Indvendig vedligeholdelse

u 52.707 15.000 14.000

750 Overførsel mellem årene u 20.000


Regnskab 2010 118

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, *

2980 Kokkedal

u 17.912.103 18.457.000 -2.979.310 -136.000

* i -2.149.587

100 PUC u 201.275 -35.000

i -1.350

400 Personale u 15.010.450 15.911.000 -2.762.000 248.000

i -1.908.229

420 Teknisk personale

u 1.253.022 1.208.000 24.000

430 Rengøring ved EDC

u 58.221 239.000 -197.000

450 Kantinedrift

u 545.394 7.000 -7.000

i -198.845

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 989.000 -1.281.000

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 436.089 1.081.690

i -41.163

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 94.465

600 It, inventar og materiel

u 238.574

705 Indvendig vedligeholdelse

u 74.613 103.000 31.000

750 Overførsel mellem årene u -218.000

301042 Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 *

0 Kokkedal

u 22.123.218 21.012.000 422.926 -49.000

* i -1.185.173

100 PUC u 126.653 -15.000

400 Personale u 19.111.809 18.259.000 277.000 180.000

i -1.142.494

420 Teknisk personale

u 1.004.539 1.208.000 24.000

431 RENGØRING VED EG u 32.807 138.000 -117.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 1.446.555

600 It, inventar og materiel

u 454.729

-42.679

1.319.000 136.926

705 Indvendig vedligeholdelse

u -53.875 88.000

750 Overførsel mellem årene u -112.000

301060 Nivå Centralskole Niverødvej 38, 299 0 *

Nivå

u 30.236.275

-1.722.906

32.008.000 -574.666 -1.955.000

100 PUC u 76.856

400 Personale u 26.225.370

-1.261.439

27.011.000 -555.000 79.000

420 Teknisk personale

u 1.289.824 1.165.000 22.000

430 Rengøring ved EDC

u 437.549 1.598.000 -1.490.000

450 KANTINEDRIFT u 324.473

i -448.726

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 1.470.767

-12.741

2.127.000 -41.666

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 115.854

605 INVENTAR u 148.469

705 Indvendig vedligeholdelse

u -107.729

707 Udenomsarealer

u 254.843

107.000

750 Overførsel mellem årene u -544.000

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 299 *

0 Nivå

u 18.890.639

-699.218

20.692.000 -2.147.182 -206.000

100 PUC u 52.825 47.000


Regnskab 2010 119

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

400 Personale u 16.406.562

-654.433

17.759.000 -2.140.000 84.000

420 Teknisk personale

u 1.274.234 1.183.000 119.000

430 Rengøring ved EDC

u 36.030 160.000 -130.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 437.992

-19.280

1.234.000 -730.813

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER u 413.184 396.813

i -25.505

600 It, inventar og materiel

u 206.026 160.818

703 Husleje u 263.000 -263.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 63.785 93.000

750 Overførsel mellem årene u 103.000

03 Syge- og hjemmeundervisning

050 Hospitalsundervisning

* u 362.183 609.000

u 362.183 609.000

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning

m. v. * u 11.762.458 12.120.000 266.000 227.000

400 Personale u 11.677.003 11.819.000 266.000 227.000

401 Administration

u 102.948 157.000

430 Rengøring

u 10.000

600 Inventar

u 27.844 13.000

601 Testmateriale

u 12.705 121.000

304000 PPR * u -58.042

400 Personale u -58.042

05 Skolefritidsordninger

* u 29.737.883 29.315.000 37.000 386.000

* i -9.179.375 -7.811.000 -107.000 -1.139.000

305001 Fællesudgifter for SFO

* u 7.333.497 5.641.000 353.000 860.000

* i -9.168.121 -7.811.000 -107.000 -1.139.000

002 Søskenderabat

u 1.535.475 1.710.000

003 Fripladser i skolefritidsordninger

u 1.690.277 1.587.000

025 Annoncer - fælles

u -98.000

040 Manglende forældrebetaling

u 18.000

090 Betaling til/fra kommuner

u 1.427.952 382.000 351.000

i -334.843 -129.000 -107.000

092 Forældrebetaling incl. fripladser og

søskenderabat i -8.833.278 -7.682.000 -1.139.000

303 Indførelse af yderligere 2 lukkedage u -600.000 657.000

305 Overføres til 5.10

u -693.000 -655.000 1.313.000

400 Personale u 2.923.594 3.335.000 -453.000

435 Administration u -243.802

305002 Fælles udgifter - Morgenpasning

340 Budget til fordeling

* u 35.000 150.000

u 35.000 150.000

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29 *

, 3480 Fredensborg

u 5.331.938 5.900.000 -251.000 47.000

400 Personale u 5.094.801 5.433.000 -148.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 215.000 -197.000

430 Rengøring

u 15.000 -15.000

500 Pædagogiske materialer

u 70.643 113.000 -34.000

510 Andre pasningsudgifter

u 120.967 74.000 98.000


Regnskab 2010 120

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

600 IT, maskiner og materiel u 30.414 25.000

702 Legepladser

u 1.966 23.000 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 13.147 27.000 13.000

750 Overførsel mellem årene u 47.000

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej *

48, 2980 Kokkedal

u 2.863.804 3.021.000 -107.000 -141.000

* i -11.254

400 Personale u 2.714.801 2.825.000 -67.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 109.110 97.000

i -11.254

430 Rengøring

u 29.000 -26.000

435 Administration

u 9.195 5.000

500 Pædagogiske materialer

u 10.584 8.000

510 Andre pasningsudgifter

u 19.086 32.000

600 IT, maskiner og materiel

u 2.000

702 Legepladser

u 1.029 11.000 -2.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 12.000 -12.000

750 Overførsel mellem årene u -141.000

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegår *

dsvej 101, 2990 Kokkedal

u 5.999.888 5.383.000 444.000 272.000

400 Personale u 4.885.926 5.118.000 67.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 532.695 123.000 327.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde

u 456 2.000

430 Rengøring

u 11.125 59.000 3.000

435 Administration

u 4.785 6.000

500 Pædagogiske materialer

u 234.153 5.000 49.000

510 Andre pasningsudgifter

u 42.000 -40.000

600 IT, maskiner og materiel u 25.928 10.000

650 Busdrift u 27.506 19.000

702 Legepladser

u 13.000 9.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 277.316 15.000

750 Overførsel mellem årene u 272.000

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen Ho *

lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal

u 2.471.724 3.373.000 -607.000 -393.000

400 Personale u 2.354.466 3.068.000 -607.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 49.780 80.000

430 Rengøring

u 177.000 -174.000

510 Andre pasningsudgifter

u 66.343 29.000

702 Legepladser

u 1.135 9.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 10.000

750 Overførsel mellem årene u -219.000

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole N *

iverødvej 34, 2990 Nivå

u 2.929.635 3.132.000 -34.000 -141.000

400 Personale u 2.468.684 2.775.000 -34.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 248.768 97.000 40.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde

u 1.000

430 Rengøring

u 12.307 198.000 -194.000

435 Administration

u 11.730 5.000 9.000

510 Andre pasningsudgifter

u 45.270

600 IT, maskiner og materiel

u 49.537

33.000 4.000

702 Legepladser

u -26.823 11.000


Regnskab 2010 121

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

705 Indvendig vedligeholdelse

u 120.162 12.000

750 Overførsel mellem årene u -53.000 53.000

305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mar *

iehøj 501, 2990 Nivå

u 2.807.397 2.830.000 89.000 -118.000

400 Personale u 2.514.065 2.671.000 -31.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter

u 260.129 87.000 132.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde

u 1.000

430 Rengøring

u 16.000

435 Administration

u 480 4.000

510 Andre pasningsudgifter

u 26.472 31.000 -12.000

600 IT, maskiner og materiel

u 1.000

702 Legepladser

u 3.624 9.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 2.626 10.000

750 Overførsel mellem årene u -118.000

06 Befordring af elever i grundskolen * u 7.445.211 7.895.000 905.000

060 Befordring af elever i grundskolen

u 1.258.536

061 Befordring af syg- og tilskade- komm

1.672.000 -387.000

ende elever u 100.129 53.000

062 Tilskud til elevers befordring

u 143.269

063 Befordring af børn til andre kommune rs

49.000

folkeskoler

064 Befordring af børn til specialunderu

13.000

visning udenfor kommunen u 90.882 5.342.000 -5.042.000

065 Befordring af PPR-elever

u 1.166.316 592.000 808.000

066 KFS Skolekørsel/ Movia Skoleflekstrafik u 4.686.079 5.500.000

067 KFS Administration

u 174.000 26.000

07 Specialundervisning i regionale tilbud * u 2.451.691 1.989.000 443.000

* i -23.000 23.000

001 Objektiv finansiering af regionaletilbud u 366.602 896.000 36.000

002 Køb af pladser

u 2.085.090 1.092.000 408.000

i -23.000 23.000

020 Betaling vedr. undervisning af skole

elever u 1.000 -1.000

08 Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 * u 73.974.798 77.310.000 960.000 -2.810.000

* -17.206.630 -18.072.000 1.023.000

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgå ede

institutioner u 2.000

308002 Salg af pladser - specialklasser * u 650.597

* i -1.083.649

308012 Specialundervisning Endrupskolen, En *

drupvej 32, Fredensborg

u 4.770.623 4.831.000 -78.000

* i -23.550

400 Personale u 4.504.399 4.588.000 -75.000

501 Undervisning / Elevaktiviteter

u 266.223 243.000 -3.000

i -23.550

308021 Specialundervisning Baunebjergskolen

Baunebjergvej 401, Humlebæk

*

u 4.006.408 2.880.000 1.627.000


Regnskab 2010 122

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

400 Personale u 3.893.664 2.581.000 1.619.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 112.744 299.000 8.000

308040 Ullerødskolen

* u 12.860.988 12.939.000 490.000 -2.126.000

* i -14.520.151 -15.509.000 -90.000

400 Personale u 11.665.719

11.556

10.875.000 1.040.000 69.000

420 Elevrelaterede udgifter

u 101.530

-6.029

1.096.000 67.000

425 Kompetencecenter u 1.163

i -239.763

435 Administration

u 5.390 34.000

502 Administration u 90.654

505 Kompetencecenter u 491

510 Transport u 750

600 Fagudvalg mm u 27.319

700 IT, Inventar og Materiel u 23.324

750 Overførsel mellem årerne u -2.812.000

760 Indvendig Vedligeholdelse

900 Puljer udenfor institutionens

u 12.662

rammebudget u 931.986 934.000 -617.000 617.000

i -14.285.915 -15.509.000 -90.000

308041 Specialundervisning Holmegårdsskolen

Holmegårdsvej 102, Kokkedal

*

u 8.254.507 8.411.000 170.000

-177.600

400 Personale u 8.150.275 8.002.000 99.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 409.000 71.000

501 Undervisning / Elevaktiviteter u 104.232

801 Betaling til/fra kommuner/regioner u

i -177.600

308042 Specialundervisning Egedalsskolen, H *

olmegårdsvej 101, Kokkedal

u -2.000 2.000

400 Personale u -2.000 2.000

308061 Specialundervisning Niverødgårds- sk *

olen, Mariehøj 501, Nivå

u 405.000 -405.000

400 Personale u 405.000 -405.000

308080 Betaling for spec. undervisning på k *

ommunale skoler § 20.2

u 43.431.675 47.844.000 -846.000 -684.000

* i -1.401.681 -2.563.000 1.113.000

002 Lægeordinerede støttetimer

u 3.110.487 183.000 3.351.000

003 Allerød

u 4.170.008 4.841.000 -282.000

004 Fredensborg

u 4.061.238 4.981.000 -481.000

005 Frederikssund

u 392.525 686.000 -286.000

006 Hillerød

u 4.254.295 4.980.000 -680.000

007 Helsingør

u 8.751.207

008 Øvrige kommunale skoler spec.under-

6.992.000 2.800.000 -684.000

visning

009 Betaling for spec.undervisning af sk

u 1.464.000 -1.464.000

oleelever på privat skoler § 20.2

010 Betaling for spec.undervisning af sk

u 234.465 343.000

oleelever på dagbehandling- og ophol dssteder u 4.932.210 9.362.000 -3.462.000


Regnskab 2010 123

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole

011 Betaling for spec.undervisning af sk

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

oleelever på efterskoler

012 Betaling og opkrævning for spec. und

u 512.000 -512.000

ervisning af plejeanbragte elever u 1.991.768 3.147.000 -897.000

i -1.059.204 -2.563.000 1.463.000

013 Undervisning og hjælpemidler til int

egrerede elever i kommunens skoler u 11.449.052 10.353.000 997.000

i -342.478 -350.000

014 Kommunikationscentret (børn i den

u

skolepligtig alder)

84.421 70.000

10 Bidrag til statslige og private skoler

001 Elever i frie grundskoler samt grund

* u 38.877.461

-163.675

39.643.000 -732.000

skoleafdelinger ved private gymnasie skoler u 38.877.461 36.733.000 206.000

004 Skolefritidsordninger ved frie grund

i -163.675

skoler u 2.878.000 -938.000

006 Kommunale tilskud til frie grundskol er u 32.000

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

030 Efterskoler

031 Ungdomsskoler

* u 4.507.886 5.016.000 -508.000

* i -196.667

u 4.507.886 4.682.000 -406.000

i -196.667

u 334.000 -102.000

16 Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen * u 342.478 -6.000 506.000

400 Personale u 342.478 -6.000 506.000

44 Produktionsskoler

* u -191.287 505.000 -116.000

* i -12.158

001 Produktionsskoler u -191.287

i -12.158

002 Grundtilskud til produktionsskoler

u 504.000 -116.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008)

u 1.000

45 Erhvervsgrunduddannelser

* u 300.000 301.000 -324.000

* i -14.000

001 Skoleydelse

u 300.000 109.000 -109.000

004 Udgifter til forløb på værksteds- skoler u -23.000

024 Fællesudgifter

u 195.000 -192.000

i -14.000

035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje u -3.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

* u 29.706.425 23.674.000 9.780.000 -3.273.000 -124.000

* i -8.947.234 -9.640.000 -58.000 285.000

10 Fælles formål * u

i

8.619.517 9.780.000 -800.000

510002 Specialpædagogteam * u 8.619.517 9.780.000 -800.000

400 Personale u

i

8.619.517 9.780.000 -800.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 21.086.908 23.674.000 -2.473.000 -124.000

* i -8.947.234 -9.640.000 -58.000 285.000


Regnskab 2010 124

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

022 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede u

institutioner

221.000

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko *

kkedal

u 8.544.070 7.947.000 58.000 -124.000

* i -8.630.189 -8.909.000 -58.000

400 Personale u 7.836.523 6.957.000 416.000

420 Elevrelaterede udgifter u 142.289

426 Pulje

u 702 438.000 23.000

430 Rengøring, hovedrengøring

u 14.000

436 Annoncer

u 1.075 20.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

900 Puljer udenfor institutionens

-550.000

rammebudget u 563.481 518.000 -381.000 426.000

i -8.630.189 -8.909.000 -58.000

517080 Fritidsordninger i forbindelse med S *

pec.undervisning.

u 12.542.837 15.727.000 -2.752.000

* i -317.046 -731.000 285.000

009 Allerød

u 1.975.214 2.314.000 -314.000

010 Fredensborg

u 2.430.951 2.789.000 -289.000

011 Frederikssund

u 200.283 221.000

012 Hillerød

u 1.307.220 1.977.000 -507.000

013 Helsingør

u 5.773.833 6.087.000 356.000

014 Privat inst.

u

015 Betaling og opkrævning for særlige d

41.000

agtilbud til plejeanbragte elever u 379.061 754.000 -754.000

i -132.417 -232.000

087 Økonomiske fripladser u 38.002

088 Socialpædagogiske/økonomiske tilskud u 636

089 Søskendetilskud

092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særl ige

u 22.272

dagtilbud (pgf. 32)

801 Betaling til andre offentlige

i -184.629 -499.000 285.000

myndigheder(og private tilbud) u 415.366 1.544.000 -1.244.000

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Kommissioner, råd og nævn

022 Skolebestyrelser

* u 423.045 522.000 -20.000

* u 423.045 522.000 -20.000

u 423.045 522.000 -20.000


Regnskab 2010 125

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

07 Unge og Integration * u 29.299.916 25.878.000 1.427.000 2.637.000 687.000

(Tidl. 07 Unge) * i -2.886.810 -315.000 -2.564.000

03 Undervisning og kultur

01 Folkeskoler

301001 Fælles udgifter og indtægter

065 SSP

* u 27.512.671 21.188.000 7.493.000 1.015.000

* i -2.886.810 -165.000 -2.714.000

* u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000

* i -220.706 -220.000

* u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000

* i -220.706 -220.000

u 2.300.830 2.334.000 5.000 -22.000

i -220.706 -220.000

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning * u 5.756.840 5.587.000 -40.000 204.000

400 Personale u 3.701.325 4.263.000

404 Drift UU Øresund u 2.048.120 1.316.000 204.000

406 Telefon u 7.165 8.000

410 Øvrig drift u 230

750 Overførsel mellem årene u -40.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) u 1.324.000 -1.324.000

76 Ungdomsskolevirksomhed

* u 19.455.002 13.267.000 7.528.000 833.000

* i -2.666.105 -165.000 -2.494.000

376003 Ungeafdeling

* u 7.342.027 6.033.000 1.123.000 953.000

i -1.408.384 -1.330.000

400 Personale u 6.324.047 5.520.000 381.000 649.000

-585.396 -550.000

510 Administration

u 329.243 172.000 193.000 -21.000

515 Inventar

u 239.512 147.000 130.000 -50.000

518 Fælles aktiviteter u -552

540 Aktiviteter u 64.286 63.000

i -12.238 -30.000

605 Drift af bus

u 50.196 156.000 -93.000

610 Leasing af bus

u 38.000 -38.000

620 Projekter u 118.793 112.000

i -60.750

630 Partnerskabsaftale u 216.501 750.000

i -750.000 -750.000

750 Overførsel mellem årene u -375.000 375.000

376004 Ungecenter, Møllevej

* u 2.899.861 2.156.000 864.000 -107.000

* i -488.707 -489.000

430 Rengøring

u 390.391 270.000 132.000

i -59.406 -60.000

703 Husleje u 2.074.521 1.546.000 528.000

i -354.025 -355.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 170.382 130.000 32.000

i -32.403 -32.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 205.453 149.000 55.000

i -32.403 -32.000

708 Forsikringer

u 59.115 61.000 10.000


Regnskab 2010 126

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

i -10.471 -10.000

750 Overførsel mellem årene u 107.000 -107.000

376005 Fredensborg Ungdomsskole

* u 2.246.291 2.029.000 252.000 57.000

* i -170.029 -112.000 -58.000

400 Personale u 1.491.785 1.651.000 194.000

500 Rammebeløb

u 378.000 -378.000

i -112.000 112.000

510 Administration u 101.988 82.000

515 Inventar og AV-udstyr u 69.256

540 Aktiviteter u 27.052 13.000

555 Almene hold u 252.141 154.000

i -30.229 -30.000

560 Rejser og ture u 294.207 234.000

i -139.800 -140.000

570 Ung med mening u 4.943 6.000

605 Drift af bus u 4.919 4.000

750 Overførsel mellem årene u -57.000 57.000

376006 Møllevejens skole

* u 3.377.154 3.049.000 422.000 2.000

* i -331.870 -53.000 -272.000

400 Personale u 2.777.743 2.702.000 150.000

500 Rammebeløb

u 347.000 -347.000

i -53.000 53.000

510 Administration u 39.915 34.000

515 Inventar og AV-udstyr u 57.412 25.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter u 72.310 152.000

i -275.308 -275.000

530 Valghold u 26.754 28.000

535 Lejrskoler u 123.713 123.000

540 Aktiviteter u 70.731 61.000

605 Drift af bus u 48.667 40.000

610 Leasing af bus u 40.754 51.000

615 Skolebod u 119.156 107.000

i -56.562 -50.000

750 Overførsel mellem årene u -2.000 2.000

376007 UNG3050 * u 398.944 1.396.000

i -1.796

400 Personale u 56.629 1.021.000

430 Rengøring u 4.635 2.000

510 Administration u 17.062 30.000

515 Inventar og AV-udstyr u 116.483 125.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter u 45.178 64.000

i -500

525 Kiosk u 2.004

i -1.296

705 Indvendig vedligeholdelse

u 22.313 20.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 15.138 15.000

750 Overførsel mellem årene u 119.500 119.000

376008 Alexandra House * u 1.477.432 1.665.000 -72.000

i -61.529 -125.000

400 Personale u 1.236.368 1.361.000

430 Rengøring u 2.402 73.000 -72.000


Regnskab 2010 127

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

505 Klubkontingent i -8.700 -22.000

510 Administration u 28.852 28.000

515 Inventar og AV-udstyr u 66.015 10.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter u 63.079 107.000

i -12.160 -43.000

525 Kiosk u 47.327 60.000

i -40.669 -60.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 33.038 23.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 352 3.000

376010 UC Klubben * u 1.713.293 1.806.000

i -203.791 -220.000

400 Personale u 1.285.262 1.373.000

i -159.296 -160.000

510 Administration u 35.980 36.000

515 Inventar og AV-udstyr u 150.523 12.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter u 13.988 30.000

i -1.600

540 Aktiviteter u 8.115 16.000

545 Ungdomskulturhus u 197.658 320.000

i -32.045 -50.000

605 Drift af bus u 964 3.000

625 Kantine u 20.803 16.000

-10.850 -10.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

* u 1.772.340 4.618.000 1.427.000 -4.806.000 -330.000

* i -150.000 150.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud * u 943.090 4.618.000 -4.879.000 261.000

* i -150.000 150.000

516026 Teglgården Ungdomsklub (aftenklub) T *

eglgårdsvej 701, Humlebæk

u 937.875 1.264.000 -1.491.000 227.000

400 Personale u 937.963 1.067.000 -1.067.000

430 Rengøring

u 12.000 -12.000

510 Andre pasningsudgifter

u 160.000 -160.000

600 Inventar

u -88 25.000 -25.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-239.000 239.000

516029 Ungdomsklubben Møllevej

* u 2.128 1.497.000 -1.536.000 39.000

* i -25.000 25.000

400 Personale u 2.128 1.369.000 -1.369.000

550 Rammebeløb ungeklub

u 108.000 -108.000

i -4.000 4.000

560 Kantine

u 20.000 -20.000

i -21.000 21.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-39.000 39.000

516030 Alexandra House

* u 3.087 1.857.000 -1.852.000 -5.000

* i -125.000 125.000

400 Personale u 3.087 1.523.000 -1.523.000

430 Rengøring

u 135.000 -135.000


Regnskab 2010 128

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 151.000 -151.000

i -60.000 60.000

520 Administration

u 13.000 -13.000

600 Inventar

u 14.000 -14.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 18.000 -18.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 3.000 -3.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

5.000 -5.000

900 Klubkontingenter

i -65.000 65.000

99 Øvrige sociale formål * u 829.250 1.427.000 73.000 -591.000

i

599110 Kokkedal * u 386.250 266.000 140.000

160 Frie aktivitetsmidler u 256.000 117.000 139.000

161 Personale u 130.250 149.000 1.000

i

599120 Nivå * u 353.000 1.161.000 39.000 -847.000

160 Frie aktivitetsmidler u 353.000 263.000 37.000 53.000

161 Personale u 898.000 2.000 -900.000

i

599140 Integrationsprojekter * u 90.000 -106.000 256.000

162 Projekter u 90.000 -106.000 256.000

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Kommissioner, råd og nævn

023 Ungdomsskolebestyrelse

037 SSP udvalg

* u 14.905 72.000 -50.000 2.000

* u 14.905 72.000 -50.000 2.000

u 4.665 11.000

u 10.240 61.000 -50.000 2.000


Regnskab 2010 129

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

08 Børn

* u 277.566.433 302.199.000 -9.746.000 -97.000 -568.000

* i -79.094.577 -78.361.000 97.000 106.000

03 Undervisning og kultur

* u 311.240 1.123.000 -732.000 60.000

* i -10.900

09 Sprogstimulering for tosprogede børn

i førskolealderen * u 311.240 1.123.000 -732.000 60.000

* i -10.900

001 Personale u 241.629 1.123.000 -762.000

i -2.800

002 Tosprogskonsulent u 37.714 30.000

i -8.100

003 Projekt tidlig dialog u 31.897 60.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

10 Fælles formål

* u 277.255.192 301.076.000 -9.746.000 635.000 -628.000

* i -79.083.677 -78.361.000 0 97.000 106.000

* u 29.351.752 42.822.000 -9.780.000 -2.975.000 1.859.000

* i -4.206.107 -1.592.000 0 -500.000

510001 Fælles udgifter og indtægter

* u 26.407.048 29.864.000 -3.037.000 2.149.000

* i -4.206.107 -1.592.000 -500.000

002 Fripladser i vuggestuer

u 267.320 233.000 37.000

003 Fripladser i børnehaver

u 124.329 189.000 -54.000

004 Fripladser i integrerede institutioner

u 7.065.201 5.864.000 2.100.000 -128.000

005 Fripladser i fritidshjem

u 1.549.611

006 Fripladser i klubber og andre social

1.646.000 37.000

pædagogiske fritidstilbud u 780.259 792.000 55.000

007 Efterregulering af fripladser i -1.218.949 -500.000

017 Søskendetilskud

u 6.517.442

018 Tilskud til forældre, der vælger pri vat

7.308.000 50.000 -300.000

pasning (§ 80 i dagtilbuds- love n) u 1.554.045 1.155.000 399.000

021 Fripladser i dagpleje u 504.536 474.000 77.000

088 Betaling til/fra kommuner - fritvalg

u 5.449.485 3.045.000

i -2.987.158 -1.592.000

400 Personale u 2.164.561 4.230.000 -1.077.000 -60.000

420 Elektronisk sprogvurdering u 41.565 42.000

504 Abonnement tyverianlæg Karlebo inst. u -2.000 2.000

520 Bysamfund

u 79.795 175.000

741 Hjemmesider til fordeling

u 198.000 -198.000

750 Overførsel mellem årene u -3.952.000 3.952.000

797 Overføres til 3.05

u -141.000 -172.000 498.000

798 IT-pulje til fordeling

u 6.000 -6.000

800 Demografisk udvidelse

u -741.000 741.000

801 Kapacitetstilpasning

u 132.450 6.663.000 -3.591.000 -2.811.000

802 Børnedirektørens pulje

u 32.200 97.000 -65.000

803 Pædagogiske læreplaner

u 144.248 933.000 -788.000

804 Daginstitutionsbestyrelser

u 39.000 -39.000

805 Obligatorisk madordning.

u 3.688.000 -2.100.000 476.000

806 Pulje vedr. social profil

u 973.000 -973.000

812 Reduktioner budget 2010 u -6.960.000 6.240.000 720.000


Regnskab 2010 130

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

510002 Specialpædagogteam

* u 9.780.000 -9.780.000

400 Personale u 9.780.000 -9.780.000

510003 Pædagogisk konsulent

* u 2.944.704 3.178.000 62.000 -290.000

400 Personale u 2.923.090 2.992.000 154.000 -290.000

410 Sprogscreening af 3-årige

u 186.000 -92.000

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. u 21.614

11 Dagpleje

* u 20.735.928 30.294.000 -4.713.000

* i -4.224.685 -6.590.000 308.000

511001 Dagplejen

* u 20.735.928 30.294.000 -4.713.000

* i -4.224.685 -6.590.000 308.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3 1-33

og 41-42 i dagtilbudslo- ven) i -4.183.189 -6.465.000 308.000

250 Pulje vedr. børnene

u 225.041 399.000

400 Personale u 20.059.737 29.125.000 -4.763.000

i -41.496 -125.000

430 Rengøring

u 100.130 121.000

436 Brandmaterialeeftersyn u 126

500 Beskæftigelsesmaterialer

u 9.102 109.000

501 Pavillion til legestue for dagplejen i

u

Fredensborg

276

600 Inventar

u 221.032 293.000 100.000

715 Husleje

u 120.484 247.000 -100.000

750 Overførsel mellem årene u 50.000

12 Vuggestuer

* u 4.075.473 4.474.000 298.000 -500.000

* i -1.273.545 -1.374.000 100.000

512001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 258.902 458.000 -199.000

* i -1.273.545 -1.374.000 100.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3 1-33

og 41-42 i dagtilbuds- loven) i -1.273.545 -1.374.000 100.000

400 Personale u 258.902 458.000 -199.000

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1, *

Kokkedal

u 3.816.571 4.016.000 497.000 -500.000

400 Personale u 3.694.773 3.808.000 497.000

500 Materiale- og aktiviteringudgifter

u 1.133 132.000

510 Andre pasningsudgifter

u 68.737 46.000

520 Forældrebetalt madordning u 40

600 Inventar u 39.814

704 Legepladser og inventar

u 200 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 11.876 16.000

750 Overførsler mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-500.000

13 Børnehaver

* u 7.323.118 8.240.000 -694.000 -118.000

* i -2.055.119 -2.733.000 678.000

513001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 85.000

* i -2.055.119 -2.733.000 678.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31- 33

og 41-42 i dagtilbudsloven i -2.055.119 -2.733.000 678.000


Regnskab 2010 131

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

400 Personale u 31.000

703 Husleje u 54.000

513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fred *

ensborg

u 976.109 1.838.000 -893.000 26.000

400 Personale u 949.528 1.775.000 -835.000

430 Rengøring

u 4.000 -4.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 7.156 37.000 -25.000

510 Andre pasningsudgifter

u 19.425 12.000 7.000

704 Legepladser

u 4.000 -4.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 6.000 -6.000

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u -30.000 30.000

513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benedikte *

vej 33, Fredensborg

u 3.885.896 3.606.000 230.000 69.000

400 Personale u 3.401.554 2.889.000 435.000

430 Rengøring

u 14.000 -14.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 27.323 116.000

510 Andre pasningsudgifter

u 62.477 40.000

600 Inventar u 4.407

703 Husleje u 345.564 521.000 -173.000

704 Legepladser

u 32.645 12.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 11.926 14.000

707 Udenomsarealer

u -32.000 32.000

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u 51.000

513060 Nivågård Børnehave Teglværksvej 8, 2 *

990 Nivå

u 2.461.113 2.711.000 -31.000 -213.000

350 Udbetalt månedligt tilskud u -90.938

400 Personale u 2.364.667 2.371.000 -31.000 -16.000

430 Rengøring

u 14.648 130.000 -130.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 8.416 65.000

510 Andre pasningsudgifter

u 33.674 24.000

600 Inventar

u 31.043 1.000

704 Legepladser

u 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 15.573 12.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 1.611 13.000

708 Forsikringer

u 4.578 9.000

709 Ejendomsskat m.v.

u 13.066 14.000

710 El

u 21.560 11.000

711 Opvarmning

u 31.887 29.000

712 Vand

u 9.953 11.000

713 Renovation

u 14.000

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) u 1.376 -67.000

14 Integrerede daginstitutioner

* u 156.107.711 151.807.000 8.700.000 687.000

* i -47.803.238 -46.171.000 -1.740.000 606.000

514001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 7.527.483 7.366.000 176.000 605.000

* i -47.620.297 -45.007.000 -2.904.000 606.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31- 33

og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71- 72 og 74 i -47.620.297 -45.007.000 -2.904.000 606.000

400 Personale u 5.669.981 5.488.000 605.000

700 Grunde og bygninger

u 1.857.502 1.878.000 176.000


Regnskab 2010 132

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12- *

16 , Fredensborg

u 14.526.619 14.833.000 492.000 -927.000

400 Personale u 12.177.446 13.286.000 -507.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 63.340 448.000

510 Andre pasningsudgifter

u 111.730 558.000 -401.000

520 Forældrebetalt madordning u 1.350.757 1.400.000

600 Inventar u 78.050

703 Husleje u 374.659 410.000

704 Legepladser

u 52.609 47.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 206.424 64.000

707 Udenomsarealer

u 111.605 20.000 219.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-1.146.000

514003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Freden *

sborg

u 51 -5.000

400 Personale u 51 -5.000

514004 Dr. Louises børnehus, Stenbækgårdsve *

j 202, Fredensborg

u 3.237.662

-24.173

3.495.000 67.000 -360.000

400 Personale u 3.140.551

-24.173

3.327.000 35.000

430 Rengøring

u 4.808 11.000 -11.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 779 99.000

510 Andre pasningsudgifter

u 61.365 34.000

600 Inventar u 10.333

704 Legepladser

u 1.217 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 14.970 13.000

707 Udenomsarealer

u 3.638 32.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-349.000

514006 Dr.Louises Asyl, Østervej 1A Fredens *

borg

u 3.631.279 3.532.000 12.000 357.000

400 Personale u 3.261.775 3.377.000 12.000

430 Rengøring

u 8.681 6.000 -6.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 49.726 94.000

510 Andre pasningsudgifter

u 75.956 32.000

520 Forældrebetalt madordning u 11.770

600 Inventar u 186

704 Legepladser

u 128.665 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 32.080 12.000

707 Udenomsarealer

u 62.440 46.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

317.000

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej *

20 , Fredensborg

u 5.414.215 5.350.000 46.000 30.000

400 Personale u 5.144.672 5.099.000 46.000 -150.000

430 Rengøring

u 147.000 -147.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 71.723 65.000

510 Andre pasningsudgifter

u 166.261 24.000

600 Inventar u 14.721

704 Legepladser

u 15.145 7.000


Regnskab 2010 133

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

705 Indvendig vedligeholdelse

u 1.694 8.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

327.000

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, *

Fre densborg

u 3.855.068 4.304.000 89.000 -704.000

400 Personale u 3.681.752 4.053.000 89.000 -50.000

430 Rengøring

u 6.431 35.000 -35.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 60.734 137.000

510 Andre pasningsudgifter

u 77.242 47.000

600 Inventar u 8.065

704 Legepladser

u 15.439 15.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 5.405 17.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-619.000

514020 Sct.Georgs Børnehus, Solvangsvej 5, *

Humlebæk

u 10.317.971 9.868.000 734.000 -236.000

400 Personale u 8.892.610 9.073.000 -399.000

430 Rengøring

u 309.112 349.000 -31.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 23.782 273.000

510 Andre pasningsudgifter

u 163.882 108.000 -13.000

520 Forældrebetalt madordning u 798.563 1.152.000

600 Inventar

u 44.067 4.000 -6.000

704 Legepladser

u 23.965 29.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 29.208 32.000

707 Udenomsarealer

u 32.783 87.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-292.000

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, *

H umlebæk

u 3.660.138 3.830.000 212.000 -250.000

400 Personale u 3.344.766 3.628.000 3.000

430 Rengøring

u 15.000 -15.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 42.343 99.000

510 Andre pasningsudgifter

u 50.934 44.000

520 Forældrebetalt madordning u 170.538 209.000

600 Inventar

u 834 4.000

704 Legepladser

u 42.572 25.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 8.153 15.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-235.000

514024 Langebjerghuset, Langebjergvej 347, *

Humlebæk

u 5.289.227 5.132.000 297.000 -253.000

400 Personale u 4.657.915 4.846.000 -289.000

430 Rengøring

u 9.000 -9.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 10.517 175.000 -90.000

510 Andre pasningsudgifter

u 74.645 62.000 42.000

513 Madordning u 129 -42.000 42.000

520 Forældrebetalt madordning u 504.698 661.000

600 Inventar u 15.847 15.000

704 Legepladser

u 5.476 19.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 7.575 21.000

707 Udenomsarealer

u 12.425 69.000


Regnskab 2010 134

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-355.000

514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, *

Huml ebæk

u 4.325.758 4.911.000 57.000 -573.000

400 Personale u 4.183.156 4.394.000 157.000

430 Rengøring

u 1.775 228.000 -228.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 32.276 47.000 -10.000

510 Andre pasningsudgifter

u 79.645 164.000 -75.000

520 Forældrebetalt madordning u 2.233

600 Inventar u 8.002

704 Legepladser

u 104 45.000 -15.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 18.568 33.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-345.000

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej *

552-554, Humlebæk

u 10.344.597 10.694.000 216.000 911.000

400 Personale u 9.345.566 9.910.000 407.000

430 Rengøring

u 185.000 -127.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 70.572 381.000 -361.000

509 Pgf. 4a - sproggruppe u 57.408

510 Andre pasningsudgifter

u 157.483 133.000 170.000

600 Inventar u 179.562

704 Legepladser

u 155.236 40.000 -40.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 162.727 45.000

707 Udenomsarealer

u 216.042 40.000 64.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

974.000

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, Brønshol *

mdalsvej 42, Kokkedal

u 4.368.753 4.016.000 562.000 -354.000

400 Personale u 4.056.203 3.809.000 346.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 37.955 132.000 -72.000

510 Andre pasningsudgifter

u 53.886 45.000 15.000

520 Forældrebetalt madordning u 201.869 244.000

600 Inventar u 3.052 15.000

704 Legepladser

u 7.397 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 6.683 16.000 12.000

707 Udenomsarealer

u 1.709 2.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-354.000

514041 Vuggestue/børnehave Børneengen, *

Broe ngen 1, Kokkedal

u 57.176 8.065.000 -8.032.000

400 Personale u 45.538 7.598.000 -7.565.000

430 Rengøring

u 1.000 -1.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 3.959 297.000 -297.000

510 Andre pasningsudgifter

u 2.401 102.000 -102.000

600 Inventar u 3.690

704 Legepladser

u 32.000 -32.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 1.587 35.000 -35.000

514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard,

Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal

*

u -26.000 26.000


Regnskab 2010 135

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

430 Rengøring

u -26.000 26.000

514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318,

Kokkedal

*

u 4.695.119 4.427.000 303.000 -29.000

* i -86.663 -1.164.000 1.164.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31- 33

og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71- 72 og 7 i -1.164.000 1.164.000

400 Personale u 4.348.525 3.716.000 356.000

430 Rengøring

u 9.100 188.000 -53.000

450 Administration

u 120.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 22.243 116.000

510 Andre pasningsudgifter

u 101.587 40.000

i -86.663

600 Inventar

u 52.567 2.000

704 Legepladser

u 13.000

704 Legepladser

u 12.601 20.000

706 Udvendig vedligeholdelse

u 28.000

707 Udenomsarealer

u 3.128 22.000

708 Forsikringer u 14.552

709 Ejendomsskat

u 29.576 42.000

710 El

u 28.374 29.000

711 Opvarmning

u 44.705 52.000

712 Vand

u 26.729 12.000

713 Renovation

u 1.433 27.000

750 Overførsel mellem år (kun

bevillingskonto)

u

514044 Integreret institution Bøgegården, B *

rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal

u 11.968.018 10.757.000 819.000 282.000

* i -26.095

400 Personale u 10.280.595 10.159.000 303.000

430 Rengøring

u 361.618 11.000 513.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 1.034.772

-26.095

362.000

510 Andre pasningsudgifter

u 291.034 125.000

520 Forældrebetalt madordning u 516.000

704 Legepladser

u 38.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 62.000

707 Udenomsarealer

u 88.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-319.000

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården *

A uderødvej 52 A, Kokkedal

u 4.390.429 4.485.000 14.000 -132.000

* i -30.000

400 Personale u 4.276.710 4.271.000 14.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 3.928 132.000

510 Andre pasningsudgifter

u 66.730

-30.000

45.000

600 Inventar u 21.385

704 Legepladser

u 7.925 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 13.752 23.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-132.000

-29.000


Regnskab 2010 136

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

514046 Områdeinstitutionen Fasangården og G *

ræstedgård

u 21.126.974 12.155.000 9.234.000 1.347.000

400 Personale u 19.442.021 11.185.000 8.668.000

430 Rengøring

u 690 35.000 -25.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 857.230 753.000 297.000

510 Andre pasningsudgifter

u 101.396 109.000 90.000

511 Andre Pasningsudgifter/ Fællesudgifter u 717.460 102.000

600 Inventar u 3.955

704 Legepladser

u 34.000 32.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 4.222 39.000 50.000

707 Udenomsarealer

u 20.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

1.347.000

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltofte n *

1, Nivå

u 5.830.392 5.375.000 404.000 394.000

400 Personale u 5.139.867 5.078.000 404.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 62.898 188.000

510 Andre pasningsudgifter

u 528.066 65.000

704 Legepladser

u 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 99.561 24.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

394.000

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfu *

glen, Lærkereden, Solstrålen Niverød gårdsvej u 24.183.321 21.810.000 2.857.000 652.000

* i -16.010

400 Personale u 18.734.280

-670

20.381.000 444.000 47.000

430 Rengøring

u 63.000 88.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 306.635 643.000 20.000

505 Skovbørnehaven u 47.000 -47.000

510 Andre pasningsudgifter

u 862.455 503.000 47.000

i -15.340

520 Forældrebetalt madordning u 2.208.543 2.413.000

525 Integration/venskabsprojekt u 10.555

600 Inventar u 1.005.808

704 Legepladser

u 781.113 68.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 210.932 80.000

720 Ombygning u 500.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-520.000 605.000

514062 Vuggestue/børnehave Lærkereden, * u

Nivåhøj 80, Nivå

5.172

400 Personale u

i

5.172

514063 Vuggestue/børnehave Mariehønen, * u

Mariehøj 481, Nivå

1.160

400 Personale u 1.160

514065 Integreret institution Dyssegården, *

Smedebakken 9, Nivå

u 3.741.582 3.707.000 101.000 -4.000

400 Personale u 3.299.819 3.269.000 101.000

430 Rengøring

u 111.000


Regnskab 2010 137

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

450 Administration

u 68.938 69.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 29.465 99.000

510 Andre pasningsudgifter

u 122.189 34.000

600 Inventar u 97.832

704 Legepladser

u 2.780 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 27.879 18.000

707 Udenomsarealer

u 24.800

709 Ejendomsskat

u 13.304

36.000

710 El

u 11.125 18.000

711 Opvarmning

u 33.491 54.000

712 Vand

u 8.280 11.000

713 Renovation

u 3.084 13.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-1.404 -40.000

514066 Smedebakkens Børnehus,

*

Smedebakken 1 1, Nivå

u 3.609.548 3.726.000 14.000 -69.000

400 Personale u 3.327.534 3.318.000 14.000

430 Rengøring

u 110.000 -110.000

450 Administration

u 67.585 68.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 19.105 99.000

510 Andre pasningsudgifter

u -7.895 34.000

600 Inventar u 81.842

704 Legepladser

u 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 27.780 18.000

707 Udenomsarealer

u 38.000

709 Ejendomsskat

u 12.382 6.000

710 El

u 14.219 17.000

711 Opvarmning

u 39.483 27.000

712 Vand

u 24.028 11.000

713 Renovation

u 4.516 7.000

750 Overførsel mellem år (kun

u

bevillingskonto)

-1.031 3.000

15 Fritidshjem

* u 32.244.638 33.604.000 -288.000 -303.000

* i -13.570.083 -15.107.000 1.557.000

515001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 2.489.248 2.528.000 45.000

* i -13.549.188 -15.107.000 1.557.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 5 7-58

og 61-62 i dagtilbudsloven) i -13.549.188 -15.107.000 1.557.000

400 Personale u 2.118.772 2.201.000

703 Husleje u 370.476 327.000 45.000

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesve *

j 1, Fredensborg

u 5.566.150 6.397.000 71.000 -393.000

* i -17.184

400 Personale u 5.089.729 6.104.000 228.000 -550.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 119.372 185.000

510 Andre pasningsudgifter

u 216.069 65.000

i -17.184

600 Inventar u 13.873

704 Legepladser u 32.134 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 89.418 23.000

707 Udenomsarealer

u 5.555 -157.000 157.000


Regnskab 2010 138

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, Fr *

edensborg

u 6.415.467 6.233.000 -50.000 315.000

400 Personale u 6.162.871 5.867.000 -12.000

430 Rengøring

u 39.000 -39.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 62.449 207.000 -116.000

510 Andre pasningsudgifter

u 91.784 72.000 26.000

600 Inventar u 29.653 12.000

610 Arrangementer u 14.699 24.000

704 Legepladser

u 40.189 22.000 16.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 13.822 26.000

707 Udenomsarealer

u 42.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

312.000

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, Hu *

mlebæk

u 5.328.489 5.589.000 90.000 -34.000

400 Personale u 5.026.169 4.943.000 141.000

430 Rengøring

u 5.576 179.000 -179.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 48.741 100.000

510 Andre pasningsudgifter

u 128.345 149.000

600 Inventar u 64.348

704 Legepladser

u 37.488 149.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 17.822 69.000

707 Udenomsarealer

u -51.000 51.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

94.000

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebj *

ergvej 405, Humlebæk

u 2.940.649 2.781.000 6.000 17.000

400 Personale u 2.671.042 2.578.000 6.000 47.000

430 Rengøring

u 45.000 -45.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 52.739 100.000

510 Andre pasningsudgifter

u 115.242 34.000

704 Legepladser

u 78.383 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 14.023 13.000

707 Udenomsarealer

u 9.220 33.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-18.000

515022 Sct. Georg Gårdens Fritidshjem, Solv *

angsvej 5, Humlebæk

u 6.766.873 7.325.000 -425.000 -192.000

400 Personale u 6.040.748 6.564.000 -425.000

430 Rengøring

u 242.747 469.000 -191.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 61.625 182.000

505 Koloni u 52.255

510 Andre pasningsudgifter

u 165.924 64.000

600 Inventar

u 86.127 3.000

704 Legepladser

u 40.275 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 76.304 23.000

707 Udenomsarealer

u 868 41.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-42.000


Regnskab 2010 139

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

515060 Lions Fritidshjem, Johannes Hages Al le *

2, Nivå

u 2.737.762

-3.712

2.751.000 -25.000 -16.000

400 Personale u 2.435.623 2.457.000 -25.000

430 Rengøring

u 5.800 168.000 -168.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 69.894 77.000

510 Andre pasningsudgifter

u 79.587 27.000

600 Inventar u 133.271

704 Legepladser

u 1.052 8.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 12.536 14.000

i -3.712

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

152.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud * u 20.874.772 22.329.000 254.000 -1.740.000

* i -5.950.899 -4.794.000 -806.000

516001 Fællesudgifter og -indtægter

* u 2.732.048 2.778.000 100.000

* i -5.590.622 -4.794.000 -805.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 7 1-72

og 74-75 i dagtilbudsloven) i -5.590.622 -4.794.000 -805.000

400 Personale u 2.732.048 2.778.000 100.000

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesve j *

1, Fredensborg

u 2.137.751 1.810.000 361.000 -150.000

* i -78.967

400 Personale u 1.661.764 1.700.000 361.000 -150.000

430 Rengøring

u 2.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 85.988 59.000

510 Andre pasningsudgifter

u 197.733 21.000

i -78.967

600 Inventar

u 21.883 15.000

704 Legepladser

u 144.639 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 25.744 7.000

516004 Fritidsklubben Endrup, Lindelyvej 3 A, *

Fredensborg

u 2.624.769 2.529.000 6.000 -117.000

* i -102.146

400 Personale u 2.337.789 2.345.000 6.000

430 Rengøring

u 651 6.000 -6.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 251.679 118.000 5.000

i -102.146

510 Andre pasningsudgifter u 1.700

600 Inventar u 6.174

704 Legepladser

u 49.000 -5.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 21.173

707 Udenomsarealer

u 5.604

11.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-111.000

516005 Asminderød klub Benediktevej 33, Fre *

densborg

u 2.275.152

-67.797

2.653.000 -182.000 -95.000

400 Personale u 1.665.376 2.045.000 -268.000


Regnskab 2010 140

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

430 Rengøring

u 174.000 -174.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 290.875 66.000 174.000

i -67.797

510 Andre pasningsudgifter

u 2.523 25.000 -25.000

600 Inventar u 40.035

703 Husleje u 256.297 328.000 -48.000

704 Legepladser

u 7.000 -7.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 8.000 -8.000

707 Udenomsarealer

u 20.045 9.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

70.000

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsve j

701, Humlebæk

*

u 288.383 875.000 -433.000 -177.000

-1.490 -1.000

400 Personale u 402.003 820.000 -440.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 431 35.000 -35.000

510 Andre pasningsudgifter

u 5.449 12.000 -7.000

i -1.490 -1.000

704 Legepladser

u 4.000 -4.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 4.000 -4.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-119.500 57.000 -177.000

516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345, *

Humlebæk

u 2.662.597 2.518.000 490.000 -83.000

400 Personale u 2.410.332 2.196.000 490.000

430 Rengøring

u 1.804 210.000 -210.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 67.629 70.000

510 Andre pasningsudgifter

u 66.737 25.000

600 Inventar u 59.686

704 Legepladser

u 12.205 8.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 33.635

707 Udenomsarealer

u 10.570

9.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

127.000

516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk

*

u 2.348.040 2.303.000 -55.000 -62.000

-31.575

400 Personale u 2.025.051 2.080.000 -55.000

430 Rengøring

u 57.200 126.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 58.491 59.000

i -9.300

505 Koloni u 30.480

i -20.700

510 Andre pasningsudgifter

u 116.487 22.000

i -1.575

600 Inventar

u 49.585 1.000

704 Legepladser

u 2.289 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 8.458 8.000

707 Udenomsarealer

u 18.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

-80.000


Regnskab 2010 141

Regnskabsoversigt 2010 Forbrug 2010 Opr. Budget 2010 Flyttet politik område Omplacering Tillægsbevilling

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehø j *

129, Nivå

u 3.173.133 3.986.000 -506.000 -168.000

400 Personale u 2.856.128 3.406.000 -506.000

430 Rengøring

u 20.641 351.000 10.000 -351.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 15.577 138.000 -10.000

510 Andre pasningsudgifter

u 172.541 48.000

600 Inventar u 46.264

704 Legepladser

u 46.617 15.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 15.364 18.000

707 Udenomsarealer

u 10.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

183.000

516061 Fritidsklubben Basen, Niverødgårdsve j *

2, Nivå

u 2.632.898 2.877.000 573.000 -988.000

* i -78.303

060 Busdrift u 21.289

400 Personale u 2.287.144 2.770.000 33.000

430 Rengøring

u 5.000 -5.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

u 183.249 54.000 140.000

510 Andre pasningsudgifter

u 138.656 19.000

i -78.303

600 Inventar u 925

704 Legepladser

u 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse

u 6.000

707 Udenomsarealer

u 1.635 17.000

750 Overførsel mellem årene (kun

u

budgetkonto)

400.000 -983.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber * u 2.914.063

021 Særlige klubtilbud til større og ung e

3.457.000 53.000 -592.000

børn med nedsat fysisk eller psyki sk funkt u 539.000 -539.000

517003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Freden *

sborg

u 2.108.616 1.617.000 363.000

400 Personale u 1.965.623 1.550.000 349.000

500 Materiale - og aktivitetsudgifter

u 25.553 12.000

510 Andre pasningsudgifter

u 69.722 45.000 14.000

520 Forældrebetalt madordning u 47.719

704 Legepladser

u 10.000

517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, *

Kokkedal

u 805.447 1.301.000 -310.000 -53.000

400 Personale u 750.681 1.259.000 -296.000 -53.000