vedtægter.

4til10.files.wordpress.com

vedtægter.

VEDTtrGTER

For

AlB Prastagade4-LA

ADMINISTRATOR

'r,'$iA&f

;i'j-

Administrator Teamet

Norrelundvej 88. l. sal

2730 Herlev


Vedtegter for A/B Praestogade 4-10 August 2006

NAVI\ OG HJEMSTED

$ 1.

( 1 . 1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Pre sto gade 4-10, forkortet A/B Praestogade 4- I 0.

(1.2) Foreningens hjemsted er i Ksbenhavns kommune.

FORMAL

$2.

(2.1) Foreningens formil er at erhverve, eje og administrereejendommen - matr.nr. 2745 og2746,

Kledebos Kvarter.

MEDLEMMER

$3.

(3.1) Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der samtidig med optagelsen

overtager en beboelseslejlighed eller en forretning i foreningens ejendom, og som erlegger de1

til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillag. Hvert medlem kan kun have en

beboelseslejlighed eller forretning i foreningen. Andelshavere med beboelseslejlighed i

foreningen er forpligtet til at bebo lejligheden. jfr. dog $ I l.

ilYDSKUD

$4.

(4.1) Indskud udgor et belsb svarende til 5 mineders boligafgift, siledes som denne er fastsat ved

stiftelsen.

(4.2) Indskuddet skal betales kontant, idet dog beboere, der indtreder ved stiftelsen, kan modregne

depositum, forudbetaling og indestiende pi indvendig vedligeholdelseskonto.

(4.3) Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et

tillegsbelob, siledes at indskud plus tillregsbelsb svarertil den pris, som efter $ l4 godkendes

for andel og lejlighed.

-1-


Vedtegter for A/B Prestogade 4-10 Ausust 2006

H,ISFTELSE

$s.

(5.1) Medlemmerne hefter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrsrende, jfr. dog

stk. 2.

(5.2) For de lin i kreditforeningen eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller

efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse pA generalforsamlingen, og som er siket ved

pantebrev eller h&ndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hefter medlemmerne uanset

stk. I personligt og pro rata, sAfrernt kreditor (pantehaver) har taget forbehold herom.

(5.3) Et fratredende medlem eller hans bo hefter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny

godkendt andelshaver har overtaget lejligheden og denled er indtrAdt i forpligtelsen.

ANDEL

$6.

(6.1) Andelshaveme har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsarnlingen

er kompetent til at foretage regulering af andelene, siledes at det indbyrdes forhold mellem

andelene kommer til at svare til boligens lejevrerdi.

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller pA anden m6de overfsres til andre i overensstemmelse med

reglerne i $$ 13 - 19 ved tvangssalg dog med de rendringer, der folger af regler i andelsboligforeningslovens

$ 6b.

(6.3) Andelen kan beldnes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen

kan krreve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklrring i henhold til

andelsboli gforeningslovens $ 4a.

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder pi navn. Borlkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen

udstede et nyt, der skal angive, at det treder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

$ 6,4.

(6,4. I ) Sammenlregning af to sammenstsdende lejligheder kan finde sted efter folgende regler:

Sammenlegning af lejligheder kan kun ske horisontalt og alene i samme opgang, dog kan en

dobbeltlejlighed

ikke yderligere sammenlegges.

Myndighedernes godkendelse af sammenlegningen soges af andelshaveren selv, hvorefter

tilladelsen afl everes til bestyrelsen.

-2-


Vedtegter for A/B Prrestogade 4-10 Ausust 2006

Planer for sammenlegningen skal forelegges bestyrelsen til godkendelse, for arbejdet

p6begyndes. Bestyrelsen har endvidere ret til at besigtige lejligheden efter sammenlegningen

er udfort.

En sammenlagt lejlighed betragtes som en andel, dog er andelsverdien sumrnen af

andelsverdierne for de lejligheder, som indgir i sammenlegningen.

En sammenlagt lejlighed kan ikke igen deles i to lejligheder.

BOLIGAFTALE

$7.

(7.1) Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om

lejlighedens brug m.v. Indtil generalforsamlingen har vedtaget andet, anvendes som boligaftale

sadvanlig lejekontrakt med de rendringer, der falger af disse vedtrgter og generalforsamlingens

beslutninger.

BOLIGAFGIFT

$8.

(8.1) Boligafgiftens stsrrelse fastsettes til enhver tid bindende for alle medlemmer af

generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for

de enkelte lejligheder, siledes at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens stsrrelse kommer

til at svare til lejlighedens lejeverdi.

(8.2) Ved overskridelse af de til enhver tid fastsatte betalingsterminer for boligafgift samt andre

ydelser til foreningen betales et restancegebyr. I gentagelsestilfrelde indenfor samme kvartal

fordobles dette gebyr. Gebyrets stsrrelse fastsettes til enhver tid af bestyrelsen.

VEDLIGEHOLDELSE

$e.

(9.1) Andelshaveren har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering

samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven pihviler en lejer, eller

som efter serlig generalforsamlingsvedtagelse er pilagt andelshaverne.

(9.2) SAfremt en andelshaver groft forssmmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kreve

nodvendig vedligeholdelse foretaget inden n€rmere fastsat frist. Foretages den nodvendige

vedligeholdelse ikke inden fristens udlob, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og

brugsretten bringes til ophor med 3 mineders varsel, jfr. $ 20.

-3 -


Vedtregter for A/B Prrestagade

4-10 Ausust 2006

F'ORAIYDRINGER

$ 10.

(10.1) Andelshaveme er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal

udfsres hindverksmessigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i

byg gel ov givnin gen o g andre offentl i ge forskri ft er.

(10.2) Enhver forandring skal, inden den bringes til udforelse, anmeldes for bestyrelsen, men

bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighld. I tilfelde,

hvor byggetilladelse kraves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises

for bestyrelsen, inden arbejdet iverksettes.

FREMLEJE

{i 11.

(11'1) En andelshaver m6 hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end

medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

(11'2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller - l6ne sin bolig med bestyrelsens tilladelse,

som kun gives, nAr andelshaveren er midlerlidig fiavrrende pA grund af sygdom, institutionsanbringelse,

forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militrertjeneste, miOlertidig

forflyttelse eller lignende for en begrenset periode pi normalt hajst2 6r. Fiemleje kan siledes

ikke tillades efter fraflytning eller dsdsfald, uanset om der mAtte vere serlige grunde sAsom

svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne foifi-emlejem6let.

(11.3) Fremleje eller l6n af enkelte verelser kan tillades af bestyrelsen pA de af den fastsatte

betinselse.

HUSORDEN

$ 12.

(12-1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsaette resler for husorden,

husdyrhold m.v.

O\rERDRAGELSE

$ 13.

( I 3 . I ) Onsker en andelshaver at fraflytte sin beboel seslej lighed eller forretning, er han berettiget til at

overdrage sin andel efter regleme i $ 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med

overdragelsen overtager beboelseslejligheden eller fonetningen. Bestyrelsen skal godkende

den nye andelshaver, men negtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives.

-4-


Vedtegter for A/B Prestogade 4-10 Ausust 2006

(13.2) Ved fraflytning af en beboelseslejlighed

skal fortrinsrettil at overtage andel og lejlighed gives i

nedenstiende pri oriterede rrkke fal ge:

1) Til den, der indstilles af andelshaveren, sAfremt fraflyningen sker i forbindelse med

bytning af bolig, eller til en person, med hvem andelshaveren er beslegtet i lige op- og

nedstigende linie, eller til soskende, eller til en person, der har haft felles husstand med

andelshaveren i mindst de seneste 2 Ar fsr overdragelsen.

2) Til andre andelshavere siledes at den der har hojest anciennitet i nuvrerende lejlighed har

forsteret.

3) Til nr. I pi den af bestyrelsen fsfle venteliste. Hvis nr. I ikke snsker at oveflage lejligheden,

flytter vedkommende bagerst pA listen. Man bliver tilbudt en lejlighed i foreningen

2 gange. Accepterer man heller ikke anden gang, slettes man af listen. For optagelse pi

listen betales et gebyr, hvis stsrrelse fastsettes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan fastsette, at de indtegnede 6n gang 6rligt skal bekrrfte deres snske om at

stA pi ventelisten, idet de ellers slettes. Onsker den indskrevne at forblive pA ventelisten

betales et ventelistesebvr.

PRIS

$ 14.

(14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende

eventuelle aftaler efter $ 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og hojst et belsb

opgjort efter nedenstiende retningslinier:

1) Verdien af andelen i foreningens formue settes til den pris. der er fastsat pA den seneste

irlige generalforsamling med tilleg/fradrag af en eventuel prisregulering, som generalforsamlingen

har godkendt for tiden indtil nrste generalforsamling. Andelens pris og

prisregulering fastsrettes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i

avrigt underhensyn til vaerdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt stsrrelsen af

foreningens geld. Generalforsamlingens prisfastsettelse er bindende, selvom der lovligt

kunne have veret fastsat en hojere pris.

2) Verdien af forbedringer i lejligheden ansettes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel

vaerdiforringelse pA grund af alder og slidtage.

3) Vrerdien af inventar, der er serligt tilpasset eller installeret i lejligheden, fastsettes under

' hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slidtage.

4) Sifremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usedvanlig god eller mangelfuld, kan

bestyrelsen vedtage regler for beregning af et eventuelt pristilleg respektiv prisnedslag

under hensyntagen hertil.

-5-


Vedtregter for A/B Prastogade 4-10 August 2006

5) Eventuel verdi af forretninB ffi.v., herunder goodwill udover ovennrevnte

verdi som n&vnt

i punkt l-4, er foreningen uvedkommende.

(14.2) Sifremt der samtidig med overdragelse af andel og lejlighed overdrages lssffie eller indg6s

anden retshandel, skal vederlaget settes til vaerdien i fri handel. Ksber skal indtil overtagelsesdagen

frit kunne afvise eller fortryde kobet eller retshandlen. Bestyrelsen skal

godkende vederlaget og de avrige aftalte vilk6r.

(14'3) Fastsettelse af prisen for fbrbedringer, inventar og losore sker pA grundlag af en opgorelse udarbejdet

af en af bestyrelsen udpeget sagkyndig vurderingsmand og betalt af den fiaflyttende

andelshaver.

(14.4) S6fiemt der opstir uenighed mellem kober, srelger eller bestyrelsen om fastsrttelse af pris for

forbedringer, inventar og lasare eller ved eventuelt pristilhg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand,

fastsrttes prisen af en voldgiftsmand, der skal vere srerlig sagkyndig med

hensyn til de sporgsmil, voldgiften anghr, og som udpeges af Andelsboligforening.-.,

Frlleslepresentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en

vurderingsrappon, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering

er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsrnanden fastsetter selv sit honorar og

traeffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parteme

eller eventuelt pAlegges 6n part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til. hvem af

panerne, der har f6et medhold ved voldeiften.

FREMGANGSMADN

$ 1s.

(15.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med

bestyrelsens pitegning om godkendelse. Inden aftalens indgielse skal erhverver have udleveret

et eksemplar af andelsboligforeningens vedtcgter. seneste irsregnskab og budget, samt en

opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen,

forbedringer, inventar og lasare, samt eventuelt pristilbg eller nedslag for ved ligeholdelsesstand.

Erhverver skal endvidere inden aftalens indgielse skriftligt gores bekendt med

andel sboli gforeningslovens bestemmel se om pri sfastsette I se o g om straf.

(15.2) Alle vilkAr for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at

overdragelsen skal oprettes pi en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver

opkreve et gebyr. Foreningen kan endvidere kreve, at overdrageren iefunderer udgiften

til foresporgsel til Andelsboligbogen samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt

vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller

udhgshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

(15.3) Overdragelsessummen skal senest to uger fsr overtagelsesdagen indbetales kontant til

foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavenderog nodvendigt belob til indfrielse af et

eventuelt garanteret l6n med henblik pA frigivelse af garantien - afregner provenuet forst til

eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlagshavere, og dernest til den fraflyttede

andelshaver.

-6-


Vedtregter

for A/B Prcstogade 4-10 Ausust 2006

(15.4) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflynede andelshaver berettiget til at tilbageholde et

belsb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af vanieudgifter

og lignende. Sifremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget-til at

tilbageholde et sksnsmessigt belsb til dekning af erhververens &entuelle krav i anlednins af

mangler konstateret ved overtagelsen.

( 1 5.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgd

boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved

forbedringer, inventar og losore, der er overtaget i forbindels. -.d boligen. Safremr erhververen

fbrlanger prisnedslag for sidanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet sksnnes

rimeligt, tilbageholde et tilsvarende belsb ved afiegningen til overdrageren, s6ledes at belsbet

fsrst udbetales, nfir det ved dom eller forlig mellem parlerne er fastsliei. hvem det tilkornrrier.

(15.6) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nevnt istk.3-5, skal afregnes senest 4

uger efter overtagelsesdagen, lbrudsat at belsbet er modtaget fra erhververen.

3 MANEDERS REGEL VED FRAFLYTNING / ULOVLIG OYERDRAGELSE

$ 16.

(16'1) Har en andelshaverikke, inden 3 mdneder efter at vrere fraflyttet, indstillet en anden i sit stecl,

eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem

der skal overtage andel og lejlighed, og de vilk6r overlagelsen skal ske pi, hvorefter afregning

finder sted som anfsrt i I 15.

DODSFALI)

$ 17.

(11 .1) I tilfrelde af en andelshavers dsd skal den pigeldendes eventuelle regtefrelle vere beretriget til

at fortsette medlemskab og beboelse af lejligheden.

(17.2) Hvis der ikke efterlades egtefrelle, eller denne ikke onsker at benytte sin ret, kan andel og bolig

overtages af nedennevnte, idet der gives fortrinsret i den nrevnie rekkefslse

A) Samlever, som indtil dsdsfaldet havde haft felles husstand med den afdsde i

mindst 3 mineder.

B)

c)

D)

Anden person, som indtil dsdsfaldet havde

frlles husstand med den afdsde i

mindst 3 mAneder.

Afdodes barn, barnebom, forel dre el I er bedsteforeldre, samt ssskende.

Personer, som af den afdsde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til

andel og bolig ved hans dsd.

-7 -


Vedtaegter for A/B Prrstogade 4-10 Ausust 2006

Erhvervelsen skal ogsi i disse tilfrelde godkendes

af bestyrelsen.

(17.3) Ved dsdsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgiende stykker berettigede

personer finder $$ 14-15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudleg til en af de efter forudg6ende

stykker berettigede personer finder $$ l4 og l5 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra $ 15

stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfelde indtreder i afdsdes

forpligtelser over for foreningen og eventuelt l6ngivende pengeinstitut.

(17.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den mAned, der

indtreder naestefter 3-m6neders dagen for dodsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrAdt

forinden, bestemrner bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkAr, sorn

overtagelsen skal ske p6, hvorefterdet indkomne belobafregnes til boet efterregleme i $ 15.

SAMLIVSOPH,4f,\.ELSE

$ 18.

(18.1) Ved ophevelse af samliv mellern egtefeller ligesorn ved ophevelse af san-rlivsforhold i ovrigt,

er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til bolig

eller forretning, berettiget til at fortsrette medlemskab og beboelse af lejligheden.

( 1 8.2) Reglen i stk. I finder tilsvarende anvendelse ved ophrevelse af samlivsforhold i ovrigt, s6fremt

den person, der i henhold hertil skal oveflage andel og bolig, har haft frelles husstand med

andelshaveren i mindst det seneste t$ fsr samlivsophrevelsen.

(18.3) Ved egtefrelles fortsettelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge egtefreller vere

forpligtet til at lade fortsrettende egtefelle overtage andel gennem skifte eller overdragelse.

Ved overdragelse i henhold hertil ellerved overdragelse i henhold til $ 15 stk.2 finder $$ 14l5

tilsvarende anvendelse. Ved fortsettende rgtefrelles overtagelse gennem egtefelleskifte

finder $$ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortsetlra $ 15 stk.3-6 om indbetaling og afregning,

idet fortsettende regtefelle i disse tilfrelde indtrreder i tidligere andelshavers forpligtelser

over for foreningen og eventuelt lAngivende pengeinstitut.

OPSIGELSE

$ le.

(19.1) Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden,

men kan alene udtrede efter regleme i $$ 13-18 om overfsrsel af andelen.

-8-


Vedtaegter for A/B Prestogade 4-10 August 2006

EKSKLUSION

$ 20.

(20.1) Sifremt et medlem ikke betaler et eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med

boligafgift eller andre ydelser, som skal erlaegges sammen med denne eller groft forssmmer sin

vedligeholdelsespligt, sAvel som hvis et medlem optrrder til alvorlig skade for foreningens

virksomhed eller andre medlemmer, eller i forbindelse med overdragelse af andelen betinger

sig et storre pris end godkendt af bestyrelsen, eller sAfremt et medlem gor sig skyldig i forhold

svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at opheve lejemdlet, kan

det p6geldende rnedlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophar af

bestyrelsen.

(20.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der

forholdes som bestemt i g 16.

GENERALFORSAMLING

$ 21.

(21.1) Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen.

(21.2) Den ordinere generalforsamling afholdes hvert Ar inden 5 mineder efter resnskabsArets udlsb

med folgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Foreleggelse af irsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

6rsregnskabet.

4) Forelreggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og evenruel endring af

boligafgiften.

5) Forslag

6) Valg:

a. Valg af formand.

b. Eventuelt valg af kasserer.

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

d. Valg af revisor.

e. Valg af administrator.

7) Eventuelt.

(21.3) Ekstraordiner generalforsamling afholdes, nir en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens

medlemmer eller t/t af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med

angivelse af dagsorden.

-9-


Vedte ster for A/B Prrstssade 4-10 August 2006

INDKALDELSE M.V.

I22.

(22.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, der dog ved ekstraordinere

generalforsamlinger om nsdvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde

dagsorden for general forsamlingen.

(22.2) Forslag, som onskes behandlet pA generalforsamlingen skal vere formanden i hende senest 8

dage for general forsamli ngen.

(22.3) Regnskab samt indkomne forslag udsendes til andelshaveffle senest 4 dage for generalforsamlingen.

(22.4) Adgang til at deltage i og tage ordet pA generalforsamlingen samt stille forslag har enhver

andelshaver og dennes egtefrelle eller en myndig nrertst6ende, der bebor lejligheden eller driver

forretningen sammen med andelshaveren. Administrator og revisor har ligeledes adgang til

at deltage i og tage ordet pi generalforsamlingen.

(22.5) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin rgtefrelle eller en

myndig nertstAende, der bebor lejligheden eller driver forretning sammen med andelshaveren,

eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive 6n stemme i henhold til

fuldmast.

FLERTAL

$ 23.

(23.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om

beslutninger, som er nevnt i stk. 2 - 4. Dog skal altid mindst Yq af foreningens medlemmer

vaere til stede.

(23.2) Forslag om vedtegtsrendringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem

boligafgiften, eller om iverksattelse af forbedringsarbejder eller istandsrettelsesarbejder,

hvis finansiering krever forhojelse af boligafgiften med mere end 25 yo, eller om henhggelse

til sAdanne arbejder med et belob, der oversti ger 25 o/o af den hidtidige boligafgift, kan kun

vedtages pA en generalforsamling, hvor mindst 213 af samtlige mulige stemmer er

repraesenteret, og rned et flertal pi mindst 213 af ja og nej stemmer. Er ikke mindste 213 af

samtlige mulige stemmer representeret pA generalforsamlingen, men opnis et flertal pA mindst

213 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og pa derme

kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal pi mindste 213 ja og nej stemmer, uanset hvor

mhnge stemmer der er representeret.

(23.3) ,iEndringer af $ 5 krever dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hefter.

(23.4) Forslag om salg af fast ejendom eller foreningens oplosning kan kun vedtages med et flertal pi

mindst 3/q

af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst '/o af samtlige medlemmer til stede pi

-10-


Vedtegter for A/B Prestogade 4-10 August 2006

generalforsamlingen, men er et flertal pi mindst % af de fremmodte for forslaget, kan der

indkaldes til en ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages med

mindst 3/+ flertal, uanset for mange der er msdt.

DIRIGENT M.V.

5 24.

(24.1) Generallbrsamlingen

velger selv sin dirigent, som ikke mA vare medlem af bestyrelsen.

(24-2) Sekreteren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet undersklives af dirigent

og hele bestyrelsen.

BESTYRELSE

$ 25.

(25.1) Generalforsamlingen velger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og

udfore general forsamlin gens beslutnin ger.

BESTYRELSESMEDLEMMER

$ 26.

(26.1) Bestyrelsen best6r af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens

formand og eventuelle kasserer udpeges af generalforsamlingen, men i avrigt konstituerer

bestyrelsen sig selv med en neestformand og en sekretrer. Generalforsamlingen velger desuden

en eller to suppleanter.

(26.2) Som bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter kan velges andelshavere, disses egtefrller samt

myndige nertstiende, sifremt de bebor lejligheden eller driver forretning sanrnen med en

andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun velges dn person for hver andel.

(26.3) Bestyrelsesmedlemmer,

herunder formand, velges for to ar ad gangen. Bestyrelsessuppleanter

vrelges for et Ar ad gangen.

(26.4) Sifremt et bestyrelsesmedlem fratraeder i valgperioden, indtreder suppleanten i bestyrelsen for

tiden indtil neste ordinere generalforsamling. Ved formandens fratreden fungerer

nrestformanden i formandens sted indtil neste ordinere generalforsamling. SAfremt antallet af

bestyrelsesmedlemmer ved fratreden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til

valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et

fratrAdt, sker kun for den resterende del afden fratridtesvalgperiode.

- 1l


Vedtegter for A/B Prrestogade 4-10 August 2006

MODER

s 27.

(21.1) Et bestyrelsesmedlem mi ikke deltage i behandling af en sag, sAfremt han eller en person, som

han er beslegtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have serinteresser i

sagens afgorelse.

(27.2) Sekreteren skriver referat for bestyrelsesmsderne. Referatet underskrives af hele bestvrelsen.

(27.3) I ovrigt bestemmer bestyrelsen selv sin foretningsorden.

TEGI\I-INGSRET

$ 28.

(28.1) Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Hvor en administrator efter $ 29 er

valgt, tegnes foreningen af formanden og nestformanden iforening.

ADMINISTRATION

$ 2e.

(29.1) Generalf6rsamlingen kan veelge en administrator til at forest6 ejendommens almindelige

skonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsatte

administrator.

(29.2) Bestyrelsen traffer n&rnere aftale med administrator om hans opgaver og befojelser.

(29.3) Bestyrelsen aftaler lon- og arbejdsvilkar med de personer,

som er ansat i stillinger, godkendt af

generalforsamlingen.

REGNSKAB

$ 30.

(30.1) Foreningens Arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og

underskrives af adrninistrator og hele bestyrelsen. Regnskabsiret er fra l. maj - 30. april.

(30.2) I forbindelse med udarbejdelse af irsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og

eventuelle prisreguleringer pfl andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden

indtil naeste irlige generalforsamling, jfr. $ 14. Forslaget anfsres som note i regnskabet.

-12-


I

!

Vedtegter for A/B Prestogade 4-10 August 2006

REVISION

$ 31.

(3 1 .1) Generalforsamlingen velger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere

Arsregnskabet. Revi sor skal fsre revisionsprotokol.

UDSEIYDELSE AF ANSNNCNSKAB M.V.

$ 32.

(32.1 Det reviderede, underskrevne irsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes

til andelshaverne senest 4 dage for generalforsamlingen, jfr. g 22.3.

OPLOSNING

$ 33.

(33.1) Oplosning ved likvidation forestis af to likvidatorer, dervalges af generalforsamlingen.

(33.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gelden, deles den resterede formue

mellem de til den tid verende medlemmer i forhold til deres andels stsrrelse.

Siledes vedtaget pi foreningens ordinere generalforsamling den 28. september 20A6.

I bestyrelsen:

Formand:

Sekreter:

Bestyrelsesmedlem:

-13-

Nestformand:

Bestyrelsesmedlem:

Similar magazines