Betjeningsvejledning

gdlp01.c.wss.com

Betjeningsvejledning

PAL CEL-SR7EA240 HD videokamera Betjeningsvejledning


2 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. COPYRIGHTADVARSEL: Uautoriseret optagelse af materiale, der er beskyttet af copyright, kan bryde copyright indehaverens rettigheder og være i modstrid med copyrightlove. ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES. ADVARSEL: FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES. For at mindste risikoen for elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt. Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt, så det kan fjernes i tilfælde af et uheld. CA-570 indetifikationspladen er placeret i bunden. Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning CA-570, kan det skade videokameraet. Gælder kun i EU (og EØS). Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEEdirektivet (2002/96/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-forén-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis få negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt affaldsordning eller det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/environment for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt. (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)


Varemærker • SD, SDHC og SDXC logoerne er varemærker fra SD-3C, LLC. • Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. • Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registrerede i USA og andre lande. • “x.v.Color” og “x.v.Color” logoet er varemærker. • HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. • “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker fra Panasonic Corporation og Sony Corporation. • Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. • YouTube er et varemærke fra Google Inc. • Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra deres respektive firmaer. • Dette apparat indeholder exFAT teknologi givet i licens fra Microsoft. • ENHVER ANDEN BRUG AF DETTE PRODUKT END TIL FORBRUGERENS PERSONLIGE BRUG I ENHVER HENSEENDE, DER IMØDEKOMMER MPEG-2 STANDARDEN FOR INDKODNING AF VIDEOINFORMATION FOR PAKKEDE MEDIER ER STRENGT FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER RELEVANTE PATENTER I MPEG-2 PATENTPORTEFØLJEN, HVOR LICENSER ER TILGÆNGELIGE FRA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. • Dette produkt er givet i licens under AT&T patenter for MPEG-4-standarden og kan benyttes til indkodning af MPEG-4-kompatible videoer og/eller afkodning af MPEG-4-kompatible videoer, der udelukkende blev indkodet til (1) et personligt ikke-kommercielt formål eller (2) af en videoleverandør, som har licens under AT&T-patenterne til at levere MPEG-4-kompatible videoer. Ingen licens er givet eller implementeret til nogen anden brug af MPEG-4-standarden. 3


4 Highlights for LEGRIA HF G10 Canon LEGRIA HF G10 HD videokameraet er et højtydende videokamera, hvis kompakte størrelse gør det ideelt til mange forskellige situationer. De følgende funktioner er blot nogle blandt mange, der understøttes med dette videokamera. HD optagelse HD CMOS PRO og DIGIC DV III processor Videokameraet er udstyret med en 1/3-type CMOS sensor, som optager video med en effektiv pixelopløsning på cirka 2,07 megapixel (1920x1080). Videoen bliver herefter behandlet med state-of-the-art DIGIC DV III billedprocessoren. Dette gør det muligt for videokameraet at optage i svagt lys og producere et stort dynamikområde. Vidvinkelzoomobjektiv Med en brændvidde ved fuld vidvinkel på 30,4 mm (35 mm ækvivalent) har videokameraet en enestående vidvinkeloptagelseskapacitet. Den mindste motivafstand er 60 cm over hele zoomområdet, hvilket betyder, du kan lave en behagelig slørret baggrundseffekt ved fuld teleoptagelse. Den 8-kantede blænde forstærker ligeledes slørringseffekten af baggrunden. Optag cinemaskopisk video Ved at benytte CINEMA metoden og cinemalook filtre (0 100), kan du lave optagelser, der fremstår og føles fuldkommen cinemaskopiske. Betjening Enestående alsidighed Dette videokamera har faciliteter som et professionelt videokamera, men det er også lille nok til at tage med overalt. Den avancerede billedstabilisering (0 53) gør det muligt at optage i mange forskellige situationer i felten. Manuelle kontroller i dine fingerspidser Fokuseringsringen hjælper dig med at opnå den fokus, du ønsker. Endvidere kan du placere ofte benyttede funktioner i den brugerdefinerede knap og justere disse funktioner med det tilhørende hjul (0 82). Ansigtsgenkendelse Når et motivs ansigt bliver genkendt, kan videokameraet følge det og fokusere på det (0 47). Endvidere kan du lade videokameraet fokusere manuelt og kun skifte til autofokus, når et ansigt er genkendt for at sikre, at vigtige motiver er i fokus. Relæoptagelse og dobbeltoptagelse Når du benytter relæoptagelse (0 33), kan du benytte den dobbelte hukommelseskortholder til at fortsætte videooptagelse uden afbrydelse. Dobbeltoptagelse (0 34) gør det muligt at optage film samtidigt på to hukommelseskort, hvilket er en bekvem måde at lave backup af dine optagelser. Andre faciliteter Smart AUTO Smart AUTO (0 38) vælger automatisk den bedste scenemetode for den scene, du vil optage. Du får imponerende optagelser hver gang uden at skulle bekymre dig om nogle indstillinger. LCD-skærm og søger LCD-skærmen og søgeren viser begge 100% af billedfeltet, hvilket vil sikre, at du præcist kan kontrollere at optagelserne er indrammet, som du ønsker. Touch AE Ved helt enkelt at berøre skærmen kan du få mørke områder i billedet til at fremstå lysere (0 58). Denne operation er simpel og gør det muligt for dig at optage med den ønskede eksponering. Tilføjet og forbedret funktionalitet Andre funktioner indbefatter to typer videoscoper (0 77), konvertering til standarddefinition (0 132) og Historieskriver metode (0 97), som gør det muligt at oprette altopslugende videohistorier.


Oplev dine optagelser på andet udstyr Tilslut videokameraet til et HDTV (0 119) Afspil video direkte fra dit hukommelseskort med optagelser High-definition Eye-Fi Benyt et Eye-Fi kort (0 135) til trådløst at overføre optagelser til din computer eller et website for videoudveksling. Standard-definition Konverter dine HD film i selve videokameraet til standarddefinition filer (0 132). AVCHD-kompatible HDTV og digitale optagere med en hukommelseskortholder, kompatibel med den benyttede hukommelseskorttype*. Benyt det medfølgende PIXELA’s software (0 127, 132). Gem eller upload til webbet. Fremstil diske * Se betjeningsvejledningen for udstyret. Afhængig af det benyttede udstyr er korrekt afspilning måske ikke mulig, selv om udstyret er AVCHD-kompatibelt. I dette tilfælde kan du afspille optagelserne på hukommelseskortet med videokameraet. 5


6 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 9 Om denne manual 9 Symboler og referencer benyttet i denne manual 9 Medfølgende tilbehør og cd-rom’er 11 Oversigt over delene 13 2 Klargøring 19 Opladning af batteripakken 19 Klargøring af videokameraet 21 Montering af modlysblænden 21 Benyt søgeren 21 Justering af LCD-skærmens position og lysstyrke 22 Trådløs fjernbetjening 24 Anvendelse af et stativ 24 Grundlæggende betjening af videokameraet 25 Anvend touchskærmen 25 Betjeningsmetoder 26 Anvendelse af menuerne 27 Førstegangsindstillinger 29 Indstilling af dato og klokkeslæt 29 Skift sproget 29 Ændring af tidszonen 30 Anvendelse af et hukommelseskort 31 Hukommelseskort kompatible til brug med videokameraet 31 Indsætning og udtagning af et hukommelseskort 32 Valg af hukommelse til optagelserne 33 Relæoptagelse 33 Dobbeltoptagelse 34 Initialisering af hukommelsen 35 3 Optagelse 36 Optagelse af film og fotos 36 Klargøring til optagelse 36 Optagelse i AUTO metode 37 Optagelse i y (Manuel) metode 40 Hurtigstart funktion 42 Valg af videokvalitet (optagelsesmetode) 43 Valg af billedhastighed 44 Fokusering 45 Manuel fokusering 45 Autofokus 46 Ansigtsgenkendelse 47 Touch & Track 48 Zoom 50 Anvend zoomkontrollen eller den trådløse fjernbetjening 50 Anvend Touchskærmens zoomkontroller 51 Blød zoomstyring 52 Digital telekonverter 52 Avanceret billedstabilisering 53 Automatisk gainkontrol (AGC)grænse 54 Automatiske eksponeringsprogrammer 55 Eksponeringsjustering 57 Anvendelse af det manuelle eksponerings optagelsesprogram 57 Eksponeringskompensering 58 Hvidbalance 60 Specialscene optagelsesprogrammer 62 Billedeffekter 64 Selvudløser 65 Optagelseslydstyrke 66 Retningsfølsomhed for indbygget mikrofon 67 Audio equalizer 68 Lydmix 69 Benyt hovedtelefoner 70 Anvend mini avanceret tilbehørskoen 71 Anvend en ekstern mikrofon 72 Anvend SM-V1 Surround mikrofon eller DM-100 retningsbestemt stereomikrofon 72 Anvend WM-V1 trådløs mikrofon 72 Anvend kommercielt tilgængelige mikrofoner 73 Anvend en ekstern videolampe 74 Anvend en zoomfjernkontrol 75 Farvebjælker/Audio referencesignal 76 Videoscoper 77 Visning af bølgeformmonitoren under [A Programmeret AE] optagelsesprogram 77 Visning af bølgeformmonitoren under [y Manuel] optagelsesprogram 77 Visning af kantmonitoren 77 Videosnapshot 78


Pre-Recording 79 Skærminformationer og datakode 80 Udtoninger 81 4 Brugertilpasning 82 Brugerdefineret knap og hjul 82 Brugertildelte knapper 83 Ændring af de tildelte funktioner 83 Anvendelse af en brugertildelt knap 83 Gemme og indlæse menuindstillinger 84 Gemme menuindstillinger på et hukommelseskort 84 Indlæsning af videokamerindstillinger fra et hukommelseskort 84 5 Afspilning 85 Afspilning af video 85 Justering af lydstyrken 87 3D-flipvisning 88 Indeksmarkeringsbilledet: Valg af indhold til afspilning 89 Slette scener og historier 90 Slette en enkelt scene 90 Slette scener fra indeksbilledet 90 Slette en enkelt scene fra en historie 91 Slette scener fra en historie efter bedømmelse 91 Slette historier 92 Opdele scener 93 Valg af afspilningens startpunkt 94 Optagelse af videosnapshotscener og fotos fra en film 95 Optagelse af en videosnapshotscene 95 Optagelse af fotos 96 6 Videohistorier og cinema-stil 97 Anvend Historieskriver til at fremstille videohistorier 97 Fremstille en ny historie 97 Optage en scene i en historie 98 Optagelse af yderligere scener i en eksisterende historie 99 CINEMA metode og cinema-look filtre 100 Tilføje dekorationer 102 Dekorere scener under optagelse 102 Dekorere scener under afspilning 106 Afspilning af historier fra galleriet 107 Bedømme scener 109 Bedømme scener fra scenelisten 109 Bedømme scener under afspilning 109 Afspilning med baggrundsmusik 110 Anvend et af de medfølgende musikspor som baggrundsmusik 110 Anvend en ekstern audio afspiller til baggrundsmusik 111 Kopiere og flytte scener indenfor/mellem historier 113 Vælg en histories miniaturebillede 114 Skifte en histories titel 115 7 Eksterne tilslutninger 116 Bøsninger på videokameraet 116 Tilslutningsdiagrammer 117 Afspilning på en TV-Skærm 119 8 Fotos 120 Visning af fotos 120 Funktionen Overspring fotos 121 Sletning af foto 122 Slette et enkelt foto 122 Sletning af fotos fra indeksbilledet 122 Diasshow 123 9 Gemme/Udveksle optagelser 124 Kopiering af optagelser til et hukommelseskort 124 Koipere scener fra indeksbilledet 124 Kopiere scener fra en historie efter bedømmelse 125 Kopiere et enkelt foto 125 Kopiering af fotos fra indeksbilledet 125 Gemme optagelser på en computer 127 Gemme film (kun Windows) 127 Gemme fotos (Windows/Mac OS) 128 Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager 130 I high-definition 130 I standard-definition 130 7


8 Uploadning af film til websites for videoudveksling 132 Konvertere scener til standard-definition fra datoindeksbilledet 132 Tilslutning til en computer og uploadning af dine videoer 133 Konvertering af scener til standarddefinition fra en historie efter bedømmelse 134 Konvertering af en del af en scene eller historie 134 Upload dine videoer trådløst 135 10 Yderligere informationer 137 Appendiks: Liste over menupunkter 137 FUNC.-panel 137 Setup-menuer 139 Appendiks: Skærmens ikoner og informationer 148 Fejlfinding 152 Oversigt over meddelelser 157 Forholdsregler vedrørende håndtering 163 Videokamera 163 Batteripakke 164 Hukommelseskort 164 Indbygget genopladeligt lithiumbatteri 165 Lithium-batteri 165 Bortskaffelse 165 Vedligeholdelse/Andet 166 Rengøring 166 Kondens 166 Hvor kan videokameraet benyttes 167 Tilbehør 168 Ekstratilbehør 169 Specifikationer 173 Indeks 177


1Introduktion Introduktion Om denne manual Om denne manual Tak fordi du har købt en Canon LEGRIA HF G10. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke virke korrekt, henvises til Fejlfinding (0 152). Symboler og referencer benyttet i denne manual • VIGTIGT: Advarsler vedrørende videokameraets betjening. • BEMÆRKNINGER: Yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. • HUSK AT TJEKKE: Restriktioner eller krav vedrørende den beskrevne funktion. • 0: Sidetal for reference i denne vejledning. • r Henviser til afsnit i ‘Photo Application’ Betjeningsvejledningen, der medfølger som en pdf-fil på den medfølgende Videokamera Supplementdisk. • Følgende termer benyttes i denne manual: Hvis der ikke angivet “hukommelseskort” eller “indbygget hukommelse”, henviser termen “hukommelse” til begge. “Scene” henviser til en filmenhed fra det punkt, hvor du trykker på g-tasten for at starte optagelsen, indtil du trykker igen for at holde pause i optagelsen. “Foto” og “stillbillede” benyttes skiftevis med samme betydning. • Fotografierne i denne manual er simulerede billeder, optaget med et stillbillede kamera. • Visse skærmbilleder i denne manual er blevet forenklet til kun at vise relevante ikoner. 9


10 Om denne manual angiver, at en funktion er tilgængelig i den angivne betjeningsmetode, og angiver, at funktionen ikke er tilgængelig. For en detaljeret forklaring henvises til Betjeningsmetoder (0 26). Selvudløser Selvudløser Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Selvudløser] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Selvudløser] 2Berør [A Til n], og berør derefter [a]. n vil fremkomme på skærmen. Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke selvudløseren. Film: I pause i optagelse, tryk på g. Videokameraet starter optagelsen efter 10 sekunders nedtælling*. Nedtællingen fremkommer på skærmen. Fotos: I pause i optagelse, berør [PHOTO]. Videokameraet vil optage fotoet efter 10 sekunders nedtælling*. Nedtællingen fremkommer på skærmen. * 2 sekunder ved brug af den trådløse fjernbetjening. Navnene på fysiske taster og kontakter på videokameraet er angivet med en “tast” ramme. For eksempel h. Kantede parenteser [ ] benyttes som henvisning til kontrolknapper og menupunkter, du vil berøre på skærmen og til andre skærmmeddelelser og informationer. Pilen benyttes til at forkorte menuvalgene. For en detaljeret forklaring om at benytte menuerne henvises til Anvendelse af menuerne (0 27). For en kortfattet oversigt over alle tilgængelige menupunkter og indstillinger henvises til appendikset Liste over menupunkter (0 137).


Medfølgende tilbehør og cd-rom’er Det følgende tilbehør medfølger videokameraet: CA-570 kompakt strømforsyning (inkl. netkabel) Medfølgende tilbehør og cd-rom’er BP-808 batteripakke WL-D89 trådløs fjernbetjening (inkl. CR2025 lithiumbatteri) Tegnepen HTC-100/S HDMI kabel STV-250N stereo videokabel IFC-300PCU/S USB-kabel Modlysblænde Objektivdæksel Installationsvejledning for PIXELA’s software Lynmanual 11


12 Medfølgende tilbehør og cd-rom’er De følgende cd-rom’er og software medfølger videokameraet: • PIXELA’s Transfer Utility cd-rom* - Benyt Transfer Utility til at gemme og overføre film og musikfiler, du kan benytte til baggrundsmusik. • PIXELA’s VideoBrowser cd-rom* - Ud over alle funktionerne i Transfer Utility, kan du benytte VideoBrowser til at håndtere, redigere og afspille film. • Y Betjeningsvejledning/Photo Applications Ver.35*/Musikdata/Billedmixdata cd-rom (kaldes i denne vejledning “Videokamera Supplementdisk”). Indeholder følgende. - Betjeningsvejledning - Den komplette udgave af videokameraets betjeningsvejledning (denne pdf-fil). - Photo Application - Software til at gemme, håndtere og udskrive fotos. - Musikdata - Musikfiler, der kan benyttes som baggrundsmusik under afspilning. Disse filer er til eksklusiv brug med det medfølgende PIXELA’s software. Disken kan ikke afspilles på CDafspillere. - Billedmixdata - Billedfiler, der kan benyttes med billedmix funktionen (billedmix billeder). * Cd-rom’en indeholder softwarets betjeningsvejledning (som pdf-fil).


Oversigt over delene Set fra venstre 10 9 1 RESET (nulstil)-tast (0 155) 2 2 (kamera/afspilning)-tast (0 26) 3 DISP. (skærminformation)-tast (0 80)/BATT. INFO (batteriinfo)-tast (0 151) 4 Dæksel over dobbelt hukommelseskortholder 5 Hukommelseskortholder X (0 32) 6 Hukommelseskortholder Y (0 32) 1 2 3 4 8 7 5 6 Oversigt over delene 7 AV OUT-bøsning (0 116, 118)/ X (hovedtelefoner)-bøsning (0 70) 8 COMPONENT OUT-bøsning (0 116, 117) 9 Fokuseringsring (0 45) 10 Modlysblænde(0 21) 13


14 Oversigt over delene Set fra højre 1 MIC (mikrofon)-bøsning (0 73) 2 Håndrem (0 23) 3 USB-bøsning (0 116, 118, 130) 6 5 4 3 2 1 4 HDMI OUT-bøsning (0 116, 117) 5 REMOTE (fjernkontrol)-bøsning (0 75) 6 Indbygget højtaler (0 87)


Set forfra Set fra toppen 1 12 11 10 1 Direkte AF-sensor (0 166) 2 Søger (0 21) 3 START/STOP-tast (0 36) 4 Øsken til rem (0 23) 5 DC IN-bøsning (0 19) 6 Søgerens fokuseringskontakt (0 21) 7 CUSTOM (brugerdefineret)-hjul (0 82) 8 CUSTOM (brugerdefineret)-knap (0 82) 9 8 7 6 Oversigt over delene 2 3 4 9 LCD-touchskærm (0 22, 25) 10 POWERED IS-knap (0 53)/ Brugertildelt knap 2 (0 83) 11 AF/MF-tast (0 45)/ WEB-tast (0 132)/ Brugertildelt knap 1 (0 83) 12 Modtagersensor (0 24) 5 15


16 Oversigt over delene Set bagfra 1 Indbygget mikrofon (0 67) 2 Zoomkontrol (0 50) 3 Metodevælger (0 26) 4 Mini avanceret tilbehørsko 5 ACCESS-indikator (0 36) 6 ON/OFF (CHG)-indikator (0 19) Grøn - Tændt Orange - Standby (0 42) Rød - Opladning (0 19) 7 POWER-tast 1 2 3 7 4 5 6


Set fra bunden 1 Serienummer 2 BATTERY RELEASE-kontakt (0 20) 3 Stativgevind (0 24) 3 1 2 Oversigt over delene 17


18 Oversigt over delene Trådløs fjernbetjening WL-D89 1 2 3 4 5 6 1 START/STOP-tast (0 37) 2 b (indeksvalg)-tast (0 89) Tryk og hold nede i mere end 2 sekunder for at skifte mellem optagelses- og afspilningsmetode. 3 MENU-tast (0 28, 139) 4 DISP. (skærminfo)-tast (0 80) 5 SET-tast 6 B (stop)-tast (0 85) 7 PHOTO-tast (0 36) 8 Zoomtaster (0 50) 9 Navigationstaster ( Z/O/y/A ) 10 A/C (afspil/pause)-tast (0 85) 7 8 9 10


2Klargøring Klargøring Opladning af batteripakken Opladning af batteripakken Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller direkte med den kompakte strømforsyning. Når du benytter en batteripakke første gang, skal du oplade den helt og derefter benytte videokameraet, indtil batteripakken er helt afladet. Ved at gøre dette sikres, at den resterende optagelsestid vil blive vist præcist. For omtrentlige opladningstider og optagelses-/afspilningstider med en fuldt opladet batteripakke henvises til Opladnings-, optagelses- og afspilningstider (0 169). 1 Sæt netledningen i den kompakte strømforsyning. 2 Sæt netledningens stik i stikkontakten. 3 Tilslut den kompakte strømforsyning til videokameraets DC IN-bøsning. 4 Montér batteripakken på videokameraet. • Tryk batteripakken blidt ind i batterirummet, og skub den fremad, indtil den klikker på plads. 5 Opladningen vil starte, når videokameraet bliver slukket. • Hvis videokameraet var tændt, vil den grønne ON/OFF (CHG)-indikator gå ud, når du slukker videokameraet. Efter et øjeblik vil ON/OFF (CHG)indikatoren begynde at blinke rødt (batteripakke oplades). Den røde ON/OFF (CHG)-indikator vil gå ud, når batteripakken er helt opladet. • Hvis indikatoren blinker hurtigt, henvises til Fejlfinding (0 154). DC IN-bøsning ON/OFF (CHG) (lade)-indikator 19


20 Opladning af batteripakken For at fjerne batteripakken 1 Skub U i pilens retning, og hold den trykket ned. 2 Skub batteripakken, og træk den derefter ud. VIGTIGT BATTERY RELEASEkontakt • Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner den kompakte strømforsyning. Efter du har trykket på x for at slukke videokameraet, opdateres vigtige data i hukommelsen. Sørg for at vente, indtil den grønne ON/OFF (CHG)-indikator går ud. • Tilslut ikke videokameraets DC IN-bøsning eller den kompakte strømforsyning til nogen form for elektrisk udstyr, der ikke eksplicit er anbefalet til brug med dette videokamera. • For at forhindre overophedning og udstyr i at gå i stykker må du ikke tilslutte den medfølgende strømforsyning til spændingsomformere for oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc. BEMÆRKNINGER • Vi anbefaler at oplade batteripakken i temperaturintervallet mellem 10 °C og 30 °C. Hvis enten omgivelsernes temperatur eller batteripakkens temperatur er udenfor temperaturområdet på cirka 0 °C til 40 °C, vil opladningen ikke starte. • Batteripakken vil kun blive opladet, når videokameraet er slukket. • Hvis strømforsyningen blev fjernet under opladning af en batteripakke, vær sikker på, ON/OFF (CHG)-indikatoren er gået ud, før du tilslutter strømforsyningen igen. • Hvis den resterende batteritid er vigtig, kan du forsyne videokameraet med strøm fra den kompakte strømforsyning, hvorved batteripakken ikke vil blive brugt. • Opladede batteripakker aflades langsomt af sig selv. Derfor bør du oplade dem samme dag, de skal bruges, eller dagen før, for at sikre fuld opladning. • Vi anbefaler at klargøre batteripakker til mindst 2 - 3 gange længere tid, end du påregner at bruge.


Klargøring af videokameraet Klargøring af videokameraet Dette afsnit gennemgår den grundlæggende klargøring af videokameraet så som montering af modlysblænden, justering af håndremmen og justering af søgeren og LCD-skærmen. Når du monterer modlysblænden, håndremmen og remme, vær forsigtig, og tab ikke videokameraet. Montering af modlysblænden Montér modlysblænden for at beskytte objektivet og reducere mængden af lysstråler, der rammer objektivet. Fjern objektivdækslet, før du monterer modlysblænden. Placér modlysblænden på objektivets front, således falsen på modlysblænden passer ind i kransen på objektivet (), og drej derefter modlysblænden med uret (). • Pas på ikke at deformere modlysblænden. • Vær sikker på at modlysblænden er placeret ud for dens fatning. Benyt søgeren Hvis det er vanskeligt at benytte LCD-skærmen, når LCD-baggrundsbelysningen er tændt (0 22), kan du benytte søgeren. Du kan også benytte søgeren, når du roterer LCD-panelet 180 grader for at lade motivet iagttage optagelsen. 1 Træk søgeren ud. 2Tryk på x for at tænde videokameraet. 3 Justér søgeren med søgerens fokuseringskontakt. • Du kan lukke LCD-panelet eller rotere det mod motivet, som du foretrækker. • Indstillingen af LCD-baggrundsbelysningen (0 22) gælder for LCD-skærmen og for søgeren. BEMÆRKNINGER • For detaljer om at beskytte søgeren, henvises til Forholdsregler vedrørende håndtering (0 163), Rengøring (0 166). Søgerens fokuseringskontakt 21


22 Klargøring af videokameraet Justering af LCD-skærmens position og lysstyrke Rotering af LCD-panelet Åbn LCD-panelet 90 grader. • Du kan rotere panelet 90 grader nedad. • Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet. 180 graders rotation af LCD-panelet kan være praktisk i følgende situationer: - For at lade motivet betragte LCD-skærmen, mens du benytter søgeren. - Når du selv vil med i billedet under optagelse med selvudløser. - For at betjene videokameraet foran dets front med den trådløse fjernbetjening. 180° 90° 180° BEMÆRKNINGER • Om LCD- og søgerens skærmene: Skærmene er produceret ved brug af en ekstrem højpræcisions fremstillingsteknik med mere end 99,99% af billedpunkterne, som virker efter specifikationerne. Mindre end 0,01% af billedpunkterne kan lejlighedsvis lyse tilfældigt eller fremkomme som sorte, røde, blå eller grønne prikker. Dette har ingen effekt på det billede, der optages, og dette vil ikke forårsage fejl. LCD-baggrundsbelysning Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at benytte LCD-skærmen. Tænd LCD-baggrundsbelysningen for at gøre den kraftigere. Mens videokameraet er tændt, hold h trykket ned i mere end 2 sekunder. • Gentag denne handling for at skifte LCDbaggrundsbelysningen mellem slukket (normal) og tændt (kraftig). Motivet kan betragte LCD-skærmen (Du kan benytte søgeren på samme tid)


BEMÆRKNINGER Klargøring af videokameraet • Anvendes den kraftige indstilling, afkortes batteripakkens effektive brugstid. • Du kan endvidere justere LCD-skærmens lysstyrke med 6 [LCD-lysstyrke] indstillingen eller dæmpe den med 6 [LCD-skærmdæmpning] indstillingen for at benytte den på steder, hvor lyset fra LCD-skærmen kan være generende. • Justeringen af lysstyrken påvirker ikke lysstyrken i optagelserne. • For detaljer om at beskytte touchskærmen, henvises til Forholdsregler vedrørende håndtering (0 163), Rengøring (0 166). Håndrem og remme Stram håndremmen. • Justér håndremmen, således du kan nå zoomkontrollen med din pegefinger og g-tasten med din tommelfinger. • Du kan påsætte den medfølgende tegnepen på håndremmen. Montering af ekstratilbehøret håndledsrem Monter håndledsremmen i den bagerste øsken på videokameraet, juster længden og fastgør. • Du kan også montere håndledsremmen på øskenen på håndremmen for at benytte begge remme for ekstra beskyttelse. Montering af ekstratilbehøret skulderrem Montér skulderemmens ender i øskenen, og justér skulderremmens længde. 23


24 Klargøring af videokameraet Trådløs fjernbetjening Indsæt først det medfølgende CR2025 lithium-batteri i den trådløse fjernbetjening. 1 Tryk tappen i pilens retning, og træk batteriholderen ud. 2 Montér lithium-batteriet med + siden opad. 3 Indsæt batteriholderen. For at benytte den trådløse fjernbetjening Ret den trådløse fjernbetjening mod videokameraets modtagersensor, når du trykker på tasterne. • Du kan rotere LCD-panelet 180 grader for at benytte den trådløse fjernbetjening foran videokameraet. BEMÆRKNINGER • Når videokameraet ikke kan betjenes med den trådløse fjernbetjening, eller når det kun kan betjenes på meget kort afstand, skal batterierne udskiftes. • Den trådløse fjernbetjening virker måske ikke korrekt, når modtagersensoren bliver udsat for kraftige lyskilder eller direkte solskin. Anvendelse af et stativ Du kan montere videokameraet på et stativ, men benyt ikke stativer med befæstningsskruer længere end 6,5 mm, da dette kan ødelægge videokameraet. Tap


Grundlæggende betjening af videokameraet Anvend touchskærmen Grundlæggende betjening af videokameraet Kontrolknapperne og menupunkterne, som fremkommer på touchskærmen, skifter dynamisk afhængig af den betjeningsmetode og den funktion, du udfører. Med det intuitive touchskærminterface har du alle kontrollerne i dine fingerspidser. Du kan også benytte den medfølgende tegnepen for mere præcis betjening. Berør Tryk let på et element, der vises på touchskærmen. Benyttes til at afspille en scene i et indeksbillede, til at vælge en indstilling i menuen, til at vælge et motiv, som videokameraet vil genkende som hovedmotivet i scenen, etc. Træk Mens du trykker, stryg din finger op og ned eller mod venstre og højre over skærmen. Benyttes til at gennemløbe menuer, gennemgå indekssider eller justere skydekontroller, så som lydstyrke. VIGTIGT • Videokameraet benytter en trykfølsom touchskærm. Tryk let, når du benytter touchbetjeningerne. • I de følgende tilfælde kan du måske ikke udføre touch-betjeningerne korrekt. - Hvis du benytter dine negle eller andre spidse objekter end den medfølgende tegnepen, som f.eks. kuglepenne. - Hvis du betjener touchskærmen med våde eller svedige hænder. - Ved anvendelse af stor kraft eller hvis tourchskærmen ridses kraftigt. - Hvis der påsættes kommercielt tilgængelige skærmbeskyttere eller beskyttelsesfilm på touchskærmens overflade. 25


26 Grundlæggende betjening af videokameraet Betjeningsmetoder Optagelse I optagelsesmetode bestemmes videokameraets betjeningsmetode af metodevælgerens position. Betjeningsmetode Metodevælger Betjening Lad videokameraet tage sig af alle indstillingerne, mens du koncentrerer dig om optagelse (0 37). Denne betjeningsmetode er egnet, hvis du ikke vil bekymre dig om detaljerede videokameraindstillinger. Nyd den fulde adgang til menuer, indstillinger og avancerede funktioner (0 40). Afspilning Tryk på kamera/afspilning-tasten S for at skifte mellem kamera (optagelse) metode og afspilningsmetode. Du kan trykke på S, når videokameraet er slukket, for at tænde det direkte i afspilningsmetode. Betjeningsmetode Betjening Afspiller film (0 85). Viser fotos (0 120). Giv dine optagelser et cinemaskopisk look og benyt cinema-look filtre til at fremstille unikke film (0 100). BEMÆRKNINGER • Når du skifter til en afspilningsmetode, vil den valgte hukommelse til afspilning være den samme som den, der i øjeblikket benyttes til optagelse. • Du kan også trykke på B på den trådløse fjernbetjening i mere end 2 sekunder for at skifte mellem optagelse og afspilningsmetode.


Anvendelse af menuerne Grundlæggende betjening af videokameraet Mange af videokameraets funktioner kan justeres fra FUNC.-panelet og setup-menuerne. For detaljer om tilgængelige menupunkter og indstillinger henvises til appendikset Liste over menupunkter (0 137). FUNC.-panel Betjeningsmetoder: FUNC.-panelet viser en overskuelig oversigt over de mest benyttede optagelsesfunktioner. Berør [FUNC.] for at få adgang til FUNC.-panelet, og berør derefter den funktion, du vil vælge eller indstille. Du skal måske stryge din finger op eller ned over rullebjælken for at finde kontrolknappen for den ønskede funktion. I metode er adgangen til funktioner begrænset. Berør kontrolknappen for den ønskede funktion Redigér-panel Betjeningsmetoder: Berør [Redigér] til at vise et panel, som viser de tilgængelige operationer (kopiere, slette, etc.), og berør derefter den operation, du vil udføre. Berør kontrolknappen for den ønskede operation FUNC.-panel i metode Redigér-panel i metode 27


28 Grundlæggende betjening af videokameraet Setup-menuer Betjeningsmetoder: * * I metode er der ikke adgang til setup-menuerne, og de fleste indstillinger vil blive nulstillet til deres standardindstillinger. 1 Kun eller metode: Berør [FUNC.] 2 Berør [MENU] for at åbne setup-menuerne. • Du kan også trykke på u på den trådløse fjernbetjening. 3 Berør fanen for den ønskede menu. 4 Stryg din finger op eller ned for at anbringe den indstilling, du vil ændre, i den orange markeringsbjælke. • Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. • Du kan berøre et hvilket som helst menupunkt på skærmen for at anbringe det direkte i markeringsbjælken. 5 Når det ønskede menupunkt er inde i markeringsbjælken, berør den orange ramme til højre. 6 Berør den ønskede indstilling, og berør [a]. • Du kan berøre [a] for at lukke menuen til enhver tid.


Førstegangsindstillinger Indstilling af dato og klokkeslæt Du skal indstille videokameraets dato og klokkeslæt, før du begynder at bruge det. [Date/Time-Dato/klokkeslæt]skærmbilledet (dato og klokkeslæt setup skærmbilledet) vil fremkomme automatisk, når videokameraets ur ikke er indstillet. Førstegangsindstillinger 1Tryk på x for at tænde videokameraet. • Når [Date/Time-Dato/klokkeslæt]-skærmbilledet fremkommer, vil årstallet være markeret. 2 Berør det felt, du vil ændre (år, måned, dag, timer eller minutter). 3Berør [Z] eller [O] for at ændre feltet efter behov. 4 Indstil den korrekte dato og klokkeslæt ved at ændre alle felterne på samme måde. 5 Berør [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å] for at vælge det datoformat, du foretrækker. • I nogle skærmbilleder vises kun måneden og dagen, men det vil stadig følge den rækkefølge, du har valgt. 6 Berør [24H/24T] for at benytte 24-timers tidsangivelse eller efterlad denne kontrol uberørt for at benytte 12-timers tidsangivelse (AM/PM). 7 Berør [OK] for at starte uret og lukke setup-skærmbilledet. BEMÆRKNINGER • Du kan indstille datoen og klokkeslættet senere med 6 [Date/Time-Dato/klokkeslæt] indstillingen. • Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det indbyggede genopladelige lithiumbatteri blive helt afladet, og dato/klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. Hvis det sker, skal du genoplade det indbyggede lithium-batteri (0 165) og indstille tidszone, dato og klokkeslæt igen. Skift sproget Videokameraets standardsprog er engelsk. Du kan indstille det til ét ud af 27 sprog. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Language a/Sprog] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [Language a/Sprog] • Det er kun nødvendigt at berøre [FUNC.], når proceduren udføres i en optagelsesmetode. • Når videokameraets sprog er ændret til engelsk, vælg §6 skifte sproget. 2 Berør det ønskede sprog, og berør derefter [a]. [Language a/Sprog] for at 29


30 Førstegangsindstillinger BEMÆRKNINGER • Nogle kontrolknapper så som [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], vil fremkomme på engelsk uafhængig af det valgte sprog. Ændring af tidszonen Indstil tidszonen, så den passer til din lokalitet. Standardindstillingen er Paris. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Tidszone/sommertid] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [Tidszone/sommertid] • Det er kun nødvendigt at berøre [FUNC.], når proceduren udføres i en optagelsesmetode. 2Berør [S] for at indstille den hjemlige tidszone, eller [V] for at indstille tidszonen på din destination, når du er på rejse. 3Berør [Z] eller [O] for at indstille den ønskede tidszone. Om nødvendigt, berør [U] for at korrigere for sommertid. 4Berør [a] for at lukke menuen.


Anvendelse af et hukommelseskort Hukommelseskort kompatible til brug med videokameraet Anvendelse af et hukommelseskort Du kan benytte kommercielt tilgængelige Secure Digital (SD) kort med dette videokamera. Pr. oktober 2010 er videooptagelsesfunktionen blevet testet med SD/SDHC/SDXC hukommelseskort fra Panasonic, Toshiba og SanDisk. Hukommelseskorttype: SD hukommelseskort, SDHC hukommelseskort, SDXC hukommelseskort SD Hastighedsklasse*: Kapacitet: 128 MB eller mere**. * Når du benytter et SD hukommelseskort uden en hastighedsklasse angivelse, er du måske ikke i stand til at optage film, afhængig af det benyttede hukommelseskort. **SD hukommelseskort med en kapacitet på 64 MB eller mindre kan ikke benyttes til filmoptagelse. BEMÆRKNINGER • Om hastighedsklasse: Hastighedsklasse er en standard, der angiver den mindst garanterede overførselshastighed for hukommelseskort. Når du køber et nyt hukommelseskort, se da efter hastighedsklasse logoet på pakken. Vi anbefaler at benytte hukommelseskort, klassificeret som SD hastighedsklasse 4, 6 eller 10. SDXC hukommelseskort Du kan benytte SDXC hukommelseskort med dette videokamera. Når du benytter hukommelseskort med andet udstyr, så som digitale optagere, computere og kortlæsere, skal du være sikker på, det eksterne udstyr er kompatibelt med SDXC kort. Tabellen nedenfor angiver kompatibiliteten efter computer operativsystem pr. oktober 2010. For den nyeste information, kontakt dog fabrikanten af computeren, operativsystemet eller hukommelseskortet. Kompatible operativsystemer for SDXC hukommelseskort Operativsystem Kompatibilitet Windows 7 Kompatilbel Windows Vista Kompatibel (kræver Service Pack 1 eller nyere) Windows XP Kompatibel (kræver Service Pack 3 og KB955704 opdateringen) Mac OS X Ikke kompatibel VIGTIGT • Hvis du benytter et SDXC hukommelseskort på et computer OS, der ikke er SDXC-kompatibelt, kan du blive spurgt om at formatere hukommelseskortet. I dette tilfælde skal du annullere operationen for at forhindre tab af data. • Efter at have optaget, slettet og redigeret scener gentagende gange (fragmenteret hukommelse), vil det tage længere tid at skrive data til hukommelsen, og optagelsen kan standse. Gem dine optagelser, og initialiser hukommelsen ved hjælp af videokameraet. 31


32 Anvendelse af et hukommelseskort Eye-Fi kort Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort. Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området. Indsætning og udtagning af et hukommelseskort Husk at initialisere (0 35) alle hukommelseskort, før de bruges med dette videokamera. 1 Sluk videokameraet. • Vær sikker på, at ON/OFF (CHG)-indikatoren er slukket. 2 Åbn dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. 3 Indsæt hukommelseskortet med etiketten mod videokameraets front, og tryk det hele vejen ind i hukommelseskortholderen, indtil det klikker. • Du kan også benytte to hukommelseskort, ét i hver hukommelseskortholder. • For at benytte trådløs kommunikation med et Eye-Fi kort, skal du indsætte det i hukommelseskortholder Y. Vær sikker på, du forstår informationerne, som du finder i Eye-Fi kort (0 32), før du benytter et Eye-Fi kort. 4 Luk dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. • Luk ikke dækslet med magt, hvis hukommelseskortet ikke er korrekt indsat. For at fjerne hukommelseskortet Tryk på hukommelseskortet en gang for at udløse det. Når hukommelseskortet springer ud, træk det hele vejen ud. VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Fjern ikke hukommelseskortet. • Sluk for videokameraet, før et hukommelseskort indsættes eller fjernes. Hvis du indsætter/fjerner hukommelseskortet, mens videokameraet er tændt, kan det resultere i permanent datatab. • Hukommelseskort har en forside og en bagside, som ikke kan ombyttes. Hvis et hukommelseskort indsættes med den forkerte side udad, kan det forårsage fejl i videokameraet. Sørg for at indsætte hukommelseskortet som forklaret i punkt 3.


Valg af hukommelse til optagelserne Anvendelse af et hukommelseskort Du kan vælge at optage dine film og fotos i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort. Standardhukommelsen for begge optagelser er den indbyggede hukommelse. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Vær sikker på, du forstår de informationer, du finder i Eye-Fi kort (0 32), før du benytter et Eye-Fi kort. 1 Åbn [Optagelsesmedie til film] eller [Optagelsesmedie til fotos] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Optagelsesmedie til film] eller [Optagelsesmedie til fotos] 2Berør [f] (indbygget hukommelse), [4] (hukommelseskort X) eller [7] (hukommelseskort Y), og berør derefter [a]. • Når du vælger hukommelsen, kan du kontrollere den omtrentlige tilgængelige optagelsestid/antal fotos, baseret på de aktuelt benyttede indstillinger. BEMÆRKNINGER • Vælg at optage film i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskort X, hvis du senere vil konvertere dine film til standard-definition for at kunne uploade dem til webbet. Relæoptagelse Du kan aktivere relæoptagelse, således at hvis den indbyggede hukommelse bliver fyldt under filmoptagelse, vil optagelsen fortsætte uafbrudt på et hukommelseskort. Når du optager på hukommelseskort X, kan du benytte hukommelseskort Y til relæoptagelse (497). Når du optager i den indbyggede hukommelse, kan du kun vælge at benytte hukommelseskort X til relæoptagelse (f94), eller benytte begge hukommelseskort (f9497). Betjeningsmetoder: 1 Indsæt et hukommelseskort, der ikke indeholder nogle videooptagelser, i den hukommelseskortholder, du vil benytte til relæoptagelse. • Ved relæoptagelse fra den indbyggede hukommelse: Hukommelseskortholder X eller begge hukommelseskortholdere. • Ved relæoptagelse fra hukommelseskort X: Kun hukommelseskortholder Y. 2 Åbn skærmbilledet for relæoptagelse. [FUNC.] [MENU] 8 [Optagelsesmedie til film] [f] eller [4] [Kont. optagelse] 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. • Den omtrentlige tilgængelige optagelsestid vil nu vise den samlede plads i de hukommelser, der benyttes til relæoptagelse. 33


34 Anvendelse af et hukommelseskort BEMÆRKNINGER • Du kan ikke foretage relæoptagelse fra den indbyggede hukommelse til hukommelseskort Y. Når du benytter et enkelt hukommelseskort, vær sikker på at indsætte det i hukommelseskortholder X. • Der vil være et kortvarigt stop i scenen i det punkt, hvor videokameraet skifter fra den ene hukommelse til den anden. • Enhver af de følgende handlinger vil deaktivere relæoptagelse funktionen. - Slukke for videokameraet. - Åbne dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Ændre positionen på metodevælgeren. - Ændre videokameraets betjeningsmetode. - Skifte hukommelse til filmoptagelse. Dobbeltoptagelse Med dobbeltoptagelse kan du optage den samme scene samtidigt på begge hukommelseskort. Dette er en bekvem måde at lave en backup kopi af din optagelse, mens du optager. Betjeningsmetoder: 1 Indsæt hukommelseskort i hukommelseskortholder X og hukommelseskortholder Y. 2 Åbn skærmbilledet [Optagelsesmedie til film]. [FUNC.] [MENU] 8 [Optagelsesmedie til film] 3 Aktivér dobbeltoptagelse. [4] [Dobbeltoptagelse] [A] 4Berør [a]. • vil fremkomme på skærmen. BEMÆRKNINGER • Hvis et hukommelseskort bliver fyldt under dobbeltoptagelse, vil optagelse på begge kort standse. • Hvis der opstår en fejl på et af hukommelseskortene, vil optagelsen fortsætte på det andet kort.


Initialisering af hukommelsen Anvendelse af et hukommelseskort Initialisér hukommelseskort, når du benytter dem første gang med dette videokamera. Du kan også initialisere et hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse for permanent at slette alle de optagelser, det indeholder. På købstidspunktet er den indbyggede hukommelse initialiseret på forhånd, og den indeholder musikfiler til brug som baggrundsmusik og billeder til brug for billedmix funktionen (billedmix rammer). Betjeningsmetoder: 1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning. • Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet, mens initialiseringen foregår. 2 Åbn initialiseringsskærmbilledet for den ønskede hukommelse. [FUNC.] [MENU] 6 [Initialisér f/g] [f Indbygget huk.], [4 Huk.kort A] eller [7 Huk.kort B] [Initialisér] • Det er kun nødvendigt at berøre [FUNC.], når proceduren udføres i en optagelsesmetode. • I initialiseringsskærmbilledet, berør [Komplet initialisering] for fysisk at slette alle data i modsætning til kun at slette hukommelsens filallokeringstabel. 3 Berør [Ja]. • Hvis du valgte indstillingen [Komplet initialisering], kan du berøre [Annullér] for at annullere initialiseringen, mens den foregår. Alle optagelserne vil blive slettet, og hukommelseskortet kan benyttes uden problemer. 4 Berør [OK], og berør derefter [a]. VIGTIGT • Initialisering af hukommelsen vil slette alle optagelser permanent. De mistede originale optagelser kan ikke genskabes. Vær sikker på, du har gemt vigtige optagelser på forhånd ved brug af et eksternt udstyr (0 124). • Initialisering af et hukommelseskort vil permanent slette alle musikfiler og billeder, du måtte have overført til kortet. ( Musikfilerne og billedmix rammerne, som kom forinstalleret i den indbyggede hukommelse, vil blive gendannet efter den er initialiseret.) For at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk til hukommelseskortet: - Windows brugere: Benyt det medfølgende PIXELA’s software. For detaljer henvises til Softwareguiden (pdf-fil) for det medfølgende PIXELA’s software. - Mac OS brugere: Benyt Finderen til at overføre musikfiler fra [MUSIC] mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk til hukommelseskortet. Se Om musikfilerne (0 176) for mappestrukturen på hukommelseskortet. • På købstidspunktet indeholder Eye-Fi kort nødvendigt netværks konfigureringssoftware. Vær sikker på at installere softwaret og udføre den krævede konfigureringsopsætning, før du initialiserer Eye-Fi kortet forud for at benytte det med dette videokamera. 35


36 Optagelse 3 af film og fotos Optagelse Optagelse Optagelse af film og fotos Som standard bliver film og fotos optaget i den indbyggede hukommelse. Du kan vælge den hukommelse, der vil blive brugt til film og fotos (0 33). Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 41), før du benytter et Eye-Fi kort. HUSK AT TJEKKE • Før du starter optagelse, lav en testoptagelse først, for at kontrollere om videokameraet virker korrekt. Klargøring til optagelse 1 Montér en opladet batteripakke i videokameraet (0 19). 2 Tænd videokameraet. 3 Vælg hukommelsen til optagelse (0 33). • For at benytte relæoptagelse (0 33), indsæt et hukommelseskort i hukommelseskortholder X eller i begge hukommelseskortholdere. • For at benytte dobbeltoptagelse (0 34), indsæt hukommelseskort i begge hukummelseskortholdere. 4 Fjern objektivdækslet. 5 Hvis du skal benytte søgeren, træk den ud, og justér den hvis nødvendigt med søgerens fokuseringskontakt. Objektivdæksel Søger


Optagelse i AUTO metode Optagelse af film og fotos Når du benytter metoden til at optage video og foto, vil videokameraet automatisk justere forskellige indstillinger for dig. Betjeningsmetoder: 1 Indstil metodevælgeren til . 2 Tænd videokameraet. For at optage video Tryk på g for at starte optagelse. • Tryk igen på g for at holde pause i optagelsen. • ACCESS-indikatoren vil blinke fra tid til anden, når scenen bliver optaget. • Under optagelse vil N fremkomme på skærmen. For at tage fotos Berør [PHOTO]. • Et grønt ikon (h) vil fremkomme kortvarigt på skærmen, og ACCESS-indikatoren vil blinke, mens fotoet bliver optaget. • Du kan optage fotos samtidigt med videooptagelse. • Du kan også trykke på j på den trådløse fjernbetjening. Når du har afsluttet optagelse 1 Vær sikker på, at ACCESS-indikatoren er slukket. 2 Sluk videokameraet. 3 Luk LCD-panelet. [PHOTO] 37


38 Optagelse af film og fotos Bedømme scener Du kan tænde for scenebedømmelsen i en optagelsesmetode med 8 [Bedøm scener (optagelse)] indstillingen. Umiddelbart efter du har optaget en scene, har du mulighed for at bedømme den ved at berøre en af bedømmelsesknapperne; du kan også berøre [ ] eller [a] for at efterlade en scene uden bedømmelse. Senere kan du afspille scenerne og udføre andre sceneoperationer efter bedømmelse. Du kan bedømme scener, når videokameraet er i metode, men du skal ændre indstillingen i eller metoden, som beskrevet ovenfor. Om AUTO metode • Kun følgende funktioner er tilgængelige i metode. - Zoom (0 50). - Hurtigstart (0 42). - Videosnapshot (0 78). - Avancerede billedstabiliseringsmetoder (0 53) til videooptagelse under gang eller til at stabilisere optagelsen under zoom på fjerne motiver (telefoto). - Ansigtsgenkendelse (0 47) til at opnå skønne optagelser af personer hver gang og fastholde motivet, selv hvis personen er i bevægelse. - Touch & Track (0 48) til at følge andre motiver i bevægelse ved at fastholde dem i fokus og benytte de bedste indstillinger til at optage dem. - Historieskriver (0 97) til at transformere dine film til kompilerede videohistorier ved at følge simple drejebøger for forskellige scenarier. - Dekoration (0 102) til at tilføje grafiske elementer ved at benytte stempler, tegninger, billedmix og mere. Om Smart AUTO funktionen I metoden vil videokameraet automatisk detektere bestemte karakteristika for motivet, baggrund, belysningskonditioner, etc. Det vil herefter justere forskellige indstillinger (fokusering, eksponering, farve, billedstabilisering, billedkvalitet og andre) ved at vælge de bedste indstillinger for den scene, du vil optage. Ikonet for Smart AUTO metoden vil skifte til en af følgende ikoner.


Smart AUTO ikoner Baggrund (ikonets farve) → Kraftig lys 1 Blå himmel (grå) 1 Klare farver (lyseblå) 1 Motiv ↓ Personer (stationære) (grønt/rødt) ( ) ( ) ( ) Personer (i bevægelse) ( ) ( ) ( ) Andre motiver end personer, som f.eks. landskaber ( ) ( ) ( ) Nære objekter / 2 / 2 / 2 ( / 2 ) ( / 2 ) ( / 2 ) VIGTIGT Optagelse af film og fotos Solnedgang 1 (orange) Baggrund (ikonets farve) → Mørk (mørkeblå) Motiv ↓ Spotlight Natscenarier Personer (stationære) — — Personer (i bevægelse) Andre motiver end personer, som f.eks. landskaber — — Nære objekter / 2 — — 1 Ikonerne i parentes fremkommer, ved modlys konditioner. 2 Dette ikon vil fremkomme under telemakro. Telemakro aktiveres automatisk, når du zoomer mod telefoto enden og nærmer dig motivet. Telemakro gør det muligt at komme tættere på små motiver og blødgør fokus på baggrunden, således motivet ikke blot fremstår større, men også træder tydeligere frem. • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab eller skade på hukommelsen. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Vær sikker på at gemme dine optagelser med jævne mellemrum (0 124), specielt efter vigtige optagelser. Canon kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for mistede eller ødelagte data. • Fotos optaget på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y vil automatisk blive uploadet, når du instiller videokameraet til en afspilningsmetode, hvis du er indenfor rækkevidden af et konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 135). — — — 39


40 Optagelse af film og fotos BEMÆRKNINGER • Om strømsparemetoden: Hvis 6 [Strømsparestatus] [Automatisk sluk] er indstillet til [A Til], vil videokameraet slukke automatisk for at spare strøm, hvis det er forsynet med strøm fra en batteripakke og efterlades uden nogen betjening i 5 minutter. Tryk på x for at tænde videokameraet. • Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at benytte LCD-skærmen. I dette tilfælde kan du tænde LCD-baggrundsbelysningen (0 22) eller justere LCD-skærmens lysstyrke med 6 [LCD-lysstyrke] indstillingen. Alternativt kan du også benytte søgeren (0 21). • Under bestemte omstændigheder vil det Smart AUTO ikon, der fremkommer på skærmen måske ikke matche den aktuelle scene. Specielt når du optager mod orange eller blå baggrunde, kan ikonerne for solnedgang eller blå himmel fremkomme, og farverne kan virke unaturlige. I disse tilfælde anbefaler vi at optage i metode (0 40). • I metode vil de fleste af videokameraets indstillinger vende tilbage til standardindstillingerne, men følgende indstillinger vil blive husket, selv hvis metodevælgeren ændres til . - FUNC.-panel: [Zoom], [Dekoration]. - 7 menu: [Blød zoomstyring], [Hastighedsniveau for zoom], [Zoom knap zoom hastighed], [Trådløs styrings zoomhast.], [AF-funktion], [Autom. langs. lukker], [Konverteringsobjektiv], [Rystelsesindik. for camc.]. - 8 menu: [Længde på videosnapshot], [Bedøm scener (optagelse)], [Optagelsesmedie til film], [Optagemetode], [Optagelsesmedie til fotos], [Scan omvendt optag.]. - 6 menu: Alle indstillinger. • Foto optages som JPG-filer. Fotostørrelsen (1.920 x 1.080) og kvaliteten kan ikke ændres. Med denne størrelse kan et 1 GB hukommelseskort indeholde cirka 670 fotos. Det aktuelle antal fotos, der kan optages, vil dog afhænge af motivet og optagelsesbetingelserne. • Fotos kan ikke optages, når den digitale zoom er aktiveret, eller mens der tones op eller ned til/fra en scene. Optagelse i y (Manuel) metode Når metodevælgeren er indstillet til y (Manuel metode), kan du nyde den fulde adgang til menuerne og manuelt justere eksponeringen, fokuseringen, hvidbalancen og mange flere af videokameraets indstillinger til det, du foretrækker. Selv i metoden, kan videokameraet dog hjælpe dig med indstillingerne. For eksempel ved at benytte Specialscene optagelsesprogrammerne (0 62). Betjeningsmetoder:


1 Indstil metodevælgeren til y. 2 Tænd videokameraet. 3 Optagelse af film og fotos. • Proceduren er den samme som i metode (0 37). Optagelse af film og fotos Kontrol af den sidst optagede scene Du kan kontrollere de sidste 4 sekunder af den sidste scene, der er optaget med videokameraet uden at skulle skifte til afspilningsmetode. Under kontrol af den sidste scene, vil billedet blive afspillet uden lyd. Betjeningsmetoder: 1 Indstil metodevælgeren til y eller . 2 Kontrollér de sidste 4 sekunder af scenen. [FUNC.] [ Gennemgå optag.] BEMÆRKNINGER • Når dobbeltoptagelse er aktiveret, er det kun scenen optaget på hukommelseskort X, som afspilles. VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab eller skade på hukommelsen. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Vær sikker på at gemme dine optagelser med jævne mellemrum (0 124), specielt efter vigtige optagelser. Canon kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for mistede eller ødelagte data. • Fotos optaget på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y vil automatisk blive uploadet, når du indstiller videokameraet til en afspilningsmetode, hvis du er indenfor rækkevidden af et konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 135). BEMÆRKNINGER • Om strømsparemetoden: Hvis 6 [Strømsparestatus] [Automatisk sluk] er indstillet til [A Til], vil videokameraet slukke automatisk for at spare strøm, hvis det er forsynet med strøm fra en batteripakke og efterlades uden nogen betjening i 5 minutter. Tryk på x for at tænde videokameraet. • Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at benytte LCD-skærmen. I dette tilfælde kan du tænde LCD-baggrundsbelysningen (0 22) eller justere LCD-skærmens lysstyrke med 6 [LCD-lysstyrke] indstillingen. Alternativt kan du også benytte søgeren (0 21). • Foto optages som JPG-filer. Fotostørrelsen (1.920 x 1.080) og kvaliteten kan ikke ændres. Med denne størrelse kan et 1 GB hukommelseskort indeholde cirka 670 fotos. Det aktuelle antal fotos, der kan optages, vil dog afhænge af motivet og optagelsesbetingelserne. • Fotos kan ikke optages, når den digitale zoom er aktiveret, eller mens der tones op eller ned til/fra en scene. 41


42 Hurtigstart funktion Hurtigstart funktion Når du lukker LCD-panelet, mens videokameraet er tændt, indstilles videokameraet til standby metoden. I standby metoden forbruger videokameraet kun ca. 1/3 af den energi, det benytter under optagelse, hvorved du sparer energi, når du benytter en batteripakke. Endvidere, når du åbner LCDpanelet eller trækker søgeren ud, er videokameraet klar til at starte optagelse indenfor ca. 1 sekund*, så du kan optage motivet med det samme. * Den aktuelle tid, der kræves, afhænger af optagelsesbetingelserne. Betjeningsmetoder: 1 Med videokameraet tændt og i en optagelsesmetode, luk LCD-panelet. • Der lyder et beep, og den grønne ON/OFF (CHG)-indikator vil skifte til orange for at fortælle, at videokameraet er gået i standby metode. • Når du kun benytter søgeren (med LCD-panelet lukket), kan du trykke søgerne sammen for at indstille videokameraet i standby metode. 2 Når du ønsker at genoptage optagelsen, skal du åbne LCD-panelet. • ON/OFF (CHG)-indikatoren bliver grøn igen, og videokameraet er klar til at optage. • Du kan også trække søgeren ud for at starte optagelse med LCD-panelet lukket. VIGTIGT • Fjern ikke strømforsyningen i standby metoden (mens ON/OFF (CHG)-indikatoren lyser orange). BEMÆRKNINGER • Videokameraet vil ikke gå i standby tilstand, mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker, mens en menu vises, eller når søgeren benyttes. Videokameraet kan måske heller ikke gå i standby metoden, hvis den resterende batterikapacitet er for lav. Kontroller, at ON/OFF (CHG)-indikatoren skifter til orange. • Om standby metode og automatisk sluk: - Videokameraet slukker automatisk, hvis det efterlades i standby metoden i mere end 10 minutter. Tryk på x for at tænde videokameraet. - Du kan ændre tidslængden, indtil videokameraet slukker, eller slukke helt for Hurtigstart funktionen med 6 [Strømsparestatus] [Hurtig start (standby)] indstillingen. - Den normale 5-minutters automatisk sluk indstilling i [Strømsparestatus] er ikke anvendelig, når videokameraet er i standby metode. • Ændres positionen af metodevælgeren, mens videokameraet er i standby metode, genaktiveres videokameraet i den valgte betjeningsmetode.


Valg af videokvalitet (optagelsesmetode) Valg af videokvalitet (optagelsesmetode) Videokameraet har 5 optagelsesmetoder. Ved at ændre optagelsesmetoden kan du ændre den optagelsestid, der er til rådighed i hukommelsen. Vælg MXP eller FXP metoden for bedre videokvalitet; vælg LP metoden for længere optagelsestider. Den følgende tabel angiver omtrentlige optagelsestider. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Optagemetode] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Optagemetode] 2 Berør den ønskede optagelsesmetode, og berør derefter [a]. BEMÆRKNINGER • Film optaget i MXP metode kan ikke gemmes på AVCHD diske. Benyt en ekstern Blu-ray disk optager til at kopiere MXP film til Blu-ray diske, eller benyt det medfølgende software VideoBrowser til at fremstill AVCHD diske*. • Videokameraet benytter en variabel bithastighed (VBR) til at omsætte videodataene, så den aktuelle optagelsestid vil variere afhængig af indholdet i scenerne. • Videokameraet husker de sidst benyttede indstillinger, selv hvis du indstiller videokameraet til metoden. * MXP scener vil blive konverteret til en billedkvalitet, der svarer til den for FXP scener. Omtrentlige optagelsestider Standardværdi Optagelsesmetode → MXP 1 Optages i 1.920 x 1.080 opløsning. Film optaget med andre optagelsesmetoder bliver optaget i 1.440 x 1.080 opløsning. 2 På købstidspunktet indeholder den indbyggede hukommelse cirka 70 MB med musikfiler (baggrundsmusik) og 5 MB med billedfiler (billedmixrammer). 3 En enkelt scene kan optages kontinuerligt i 12 timer. I dette punkt vil videokameraet stoppe i cirka 3 sekunder, før optagelsen genoptages. 1 FXP 1 XP+ SP Hukommelse ↓ LP 4 GB hukommelseskort 20 min. 30 min. 40 min. 1 time 10 min. 1 time 30 min. 8 GB hukommelseskort 40 min. 1 time 1 time 25 min. 2 timer 20 min. 3 timer 16 GB hukommelseskort 1 time 25 min. 2 timer 5 min. 2 timer 50 min. 4 timer 45 min. 6 timer 5 min. 32 GB hukommelseskort/ Indbygget hukommelse 2 2 timer 55 min. 4 timer 10 min. 5 timer 45 min. 9 timer 35 min. 12 timer 15 min. 3 64 GB hukommelseskort 5 timer 55 min. 8 timer 20 min. 11 timer 30 min. 19 timer 10 min. 3 24 timer 30 min. 3 43


44 Valg af billedhastighed Valg af billedhastighed Du kan ændre billedhastigheden (antal enkeltbilleder optaget per sekund) for at ændre fremtoningen af dine film. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Billedhastighed] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Billedhastighed] 2 Berør den ønskede billedhastighed, og berør derefter [a]. Indstillinger [w 50i (Standard)] 50 felter per sekund, interlaced. Standard billedhastighed for PAL analoge TV-signaler. [D PF25] Optager med 25 billeder per sekund, progressiv*. Ved at benytte denne billedhastighed får dine optagelser et “biograflignende” udseende. Optagelse i metode vil yderligere forstærke denne effekt. * Optages som 50i.


Fokusering Fokusering Du kan fokusere manuelt og benytte peaking funktionen som hjælp, eller du kan lade videokameraet fokusere for dig ved at benytte autofokus. For autofokus kan du indstille autofokus hastigheden. Videokameraet har også to andre fokuseringsfunktioner, ansigtsgenkendelse og Touch & Track. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Justér zoomen, før du starter proceduren. Manuel fokusering Benyt fokuseringsringen til at fokusere manuelt. Du kan også benytte peaking som hjælp til at fokusere mere præcist. 1 Åbn fokuseringskontrollerne. [FUNC.] [X Fokusering] • For at skifte til autofokus uden at åbne fokuseringskontrollerne, tryk på . I dette tilfælde vil Touch AF (punkt 3) ikke være tilgængelig. 2Berør [2]. 3 Berør et motiv, der fremkommer indenfor X-rammen. • Touch AF-mærket (P) vil blinke, og fokuseringsafstanden vil blive justeret automatisk. Du har mulighed for yderligere at justere fokuseringen manuelt om nødvendigt. 4 Drej fokuseringsring for at justere fokuseringen. • Skærmens centrum vil blive forstørret for at hjælpe dig med at fokusere lettere. Du kan også afbryde denne funktion med 7 [Fokus hjælp] indstillingen. • Informationen om fokuseringsafstanden vil ændres, når du justerer fokuseringen. Du kan ændre den enhed, afstanden angives i med 6 [Afstandsenheder] indstillingen. • Du kan benytte 6 [Fokusringrespons] indstillingen til at justere følsomheden for fokuseringsringen. • Du kan benytte 6 [Fokusringretning] indstillingen til at vælge, hvilken retning fokuseringsringen skal drejes i. Fast fokuseringsposition Når du fokuserer manuelt, kan du indstille en fast position for fokuseringen på forhånd, så du senere kan vende tilbage øjeblikkeligt til denne faste fokuseringsposition. 1 Åbn fokuseringskontrollerne. [FUNC.] [X Fokusering] 2 Berør [MF]. 3 Drej fokuseringsring til den ønskede fokuseringsposition. 4 Berør [ ] for at indstille den faste fokuseringsposition. 45


46 Fokusering 5 Når du har justeret fokuseringen, berør [ ] for at vende tilbage til den faste fokuseringsposition. • Berør [ ] igen for at annullere den aktuelle faste fokuseringsposition. • [ ] vil være grå, når fokuseringen eller zoomen justeres. • Du kan benytte 6 [Forindstillet fokushastighed] indstillingen til at justere den hastighed videokameraet benytter til at vende tilbage til den faste fokuseringsposition. BEMÆRKNINGER • Den faste fokuseringsposition vil blive slettet, når videokameraet slukkes. • Når videokameraet er i metode, kan funktionen fast fokuseringsposition ikke benyttes. Peaking Når peaking er aktiveret, vil omridsene af det, der er i fokus på skærmen, blive fremhævet i rødt, blåt eller gult. Endvidere kan du vælge at indstille skærmen til sort/hvid for at forstærke omridsene. 1 Åbn fokuseringskontrollerne. [FUNC.] [X Fokusering] 2 Berør [5]. For sort/hvid indstillingen: Berør [Fra] eller [Til] For peaking farven: Berør [Rød], [Blå] eller [Gul] 3 Berør [f]. 4 Berør [d]. • Peaking er aktiveret, og omridsene er fremhævet. Du kan dreje fokuseringsringen i dette skærmbillede eller berøre [a] for at skjule fokuseringskontrollerne. • Peaking effekten og det sort/hvide billede vil ikke fremkomme i dine optagelser. Autofokus Når autofokus er aktiveret, fokuserer videokameraet kontinuerligt på motivet i skærmens centrum. Fokuseringsområdet er 2 cm (ved fuld vidvinkel, målt fra objektivets cylinder) til f og 60 cm (gennem zoomområdet, målt fra objektivets cylinder) til f. Udfør følgende procedure for at indstille autofokushastigheden. 1 Åbn [AF-funktion] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [AF-funktion] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. • Ikonet for den valgte indstilling fremkommer på skærmen. Indstillinger ( Standardværdi) [R Direkte AF] Indstiller autofokus til Direkte AF. Fokuseringen indstilles ved den højeste hastighed. Denne metode er nyttig, selv under optagelse i kraftigt oplyste eller svagt belyste omgivelser. Denne metode benytter både TTL-systemet og en ekstern sensor til fokusering. [ Mellem AF] Indstiller autofokus til Mellem AF. Videokameraet fokuserer roligere på motivet, end når [R Direkte AF] indstillingen benyttes. Denne metode benytter både TTL-systemet og en ekstern sensor til fokusering. [S Normal AF] Indstiller autofokus til Normal AF. Fokuseringen indstilles ved en konstant hastighed.


BEMÆRKNINGER Fokusering • I autofokus metode kan du dreje fokuseringsringen for at fokusere manuelt. Når du stopper med at dreje ringen, vender videokameraet tilbage til autofokus. Dette er nyttigt i situationer, hvor du f.eks. fokuserer på et motiv på den anden side af et vindue. • Under optagelse på kraftigt belyste steder, lukker videokameraet blænden. Dette kan forårsage, at billedet fremstår slørret, og det er mere udtalt mod vidvinkel-enden i zoomområdet Indstil i dette tilfælde 7 [ND-filter] til [O Automatisk]. • Når du indstiller 7 [Konverteringsobjektiv] til en anden indstilling end [B Fra], er [ Direkte AF] og [ Mellem AF] indstillingerne ikke tilgængelig. • Det tager længere tid at fokusere med autofokus, når billedhastigheden er indstillet til [D PF25], end når den er indstillet til [w 50i (standard)]. • Når du optager på mørke steder indskrænkes fokuseringsområdet, og billedet kan fremstå sløret. • Autofokus virker måske ikke korrekt på følgende motiver eller i følgende tilfælde. I disse tilfælde fokuseres manuelt. - Reflekterende overflader - Motiver med ringe kontrast eller uden lodrette linier - Motiver i hurtig bevægelse - Gennem snavsede eller våde vinduer - Natoptagelser Ansigtsgenkendelse Videokameraet genkender automatisk personers ansigter og benytter denne information til at vælge optimale indstillinger for fokusering og eksponering. Betjeningsmetoder: * * Ansigtsgenkendelse er altid aktiveret i metode. HUSK AT TJEKKE • Vælg et andet optagelsesprogram end [q Natscene], [p Svagt lys], [M Fyrværkeri] eller [y Manuel]. Som standard er ansigtsgenkendelse aktiveret. Hvis denne funktion var slukket, udfør følgende procedure for at tænde den. 1 Åbn [Face Detection og sporing] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Face Detection og sporing] 2Berør [A Til o], og berør derefter [a]. 47


48 Fokusering For at vælge hovedmotivet Hvis der er mere end en person i billedet, vil videokameraet automatisk vælge den person, det udnævnte til hovedmotiv. Hovedmotivet er markeret med en hvid ansigtsgenkendelsesramme og videokameraet vil optimere indstillingerne for denne person. Andre ansigter vil have grå rammer. Berør et andet ansigt på touchskærmen for at optimere videokameraets indstillinger for denne person, når du benytter Touch & Track funktionen. Begrænsning af autofokus til ansigter Når du benytter autofokus, kan du begrænse autofokus funktionen til kun at virke, når en persons ansigt er detekteret og benytte manuel fokusering til alle andre scener. Videokameraet vil også indstille lysstyrken, når det fokuserer automatisk på motivets ansigt. Indstil brugertildelt knap 2 til [ AF kun for ansigt] (0 83), og tryk på tasten. • fremkommer på skærmen. BEMÆRKNINGER • Videokameraet kan fejlagtig genkende “ansigter” af ikke-menneskelige motiver. Sluk i dette tilfælde for ansigtsgenkendelse. • I nogle tilfælde bliver ansigter måske ikke genkendt korrekt. Typiske eksempler kan være: - Ansigter, der er ekstremt smalle, store, mørke eller lyse i forhold til det overordnede billede. - Ansigter med siden til, på skrå eller delvist skjult. • Ansigtsgenkendelse kan ikke benyttes i følgende tilfælde. - Når den benyttede lukkertid er langsommere end 1/25. - Når digital zoom er aktiveret ved mere end 40x zoom (mørkeblåt område på zoomindikatoren). - Når 8 [Scan omvendt optag.] er indstillet til en anden indstilling end [B Fra]. • Når ansigtsgenkendelse er aktiveret, er den langsomste lukkertid videokameraet benytter 1/25. Touch & Track Når en gruppe personer optages ved brug af ansigtsgenkendelse, vil videokameraet automatisk vælge en person som hovedmotiv. Du kan benytte Touch & Track til at fortælle videokameraet, det skal følge og optimere indstillingerne for en anden person. Du kan også benytte Touch & Track til altid at holde fokuseringen på andre motiver i bevægelse, så som kæledyr og biler i bevægelse. Betjeningsmetoder: Hovedmotiv 1 Vær sikker på ansigtsgenkendelse (0 47) og autofokus (0 46) er aktiveret. • Ansigtsgenkendelse er altid aktiveret i metode. 2 Ret videokameraet mod et motiv i bevægelse, og berør motivet på touchskærmen. • En hvid dobbeltramme vil fremkomme omkring motivet og spore det som det bevæger sig. • Berør [Annullér z] for at fjerne rammen og annullere sporingen.


Fokusering BEMÆRKNINGER • Ved at berøre noget med farve eller et karakteristisk mønster på motivet, vil gøre det lettere at spore. Men, hvis der er et andet motiv i billedfeltet, der har samme karakteristik, som det valgte motiv, kan videokameraet starte med at spore det forkerte motiv. Berør motivet igen for at vælge det ønskede motiv. • I flere tilfælde kan Touch & Track måske ikke spore motivet. Typiske eksempler kan være: - Motiver, der er ekstremt små eller store i forhold til det overordnede billede. - Motiver, der ligner baggrunden for meget. - Motiver der har for ringe kontrast. - Motiver i hurtig bevægelse - Ved indendørsoptagelse med utilstrækkelig belysning. 49


50 Zoom Zoom Betjeningsmetoder: Du kan zoome ind og ud på tre måder: Ved at benytte zoomkontrollen på videokameraet, benytte zoomtasterne på den trådløse fjernbetjening eller benytte zoomkontrollerne på touchskærmen. Udover 10x optisk zoom kan du i metode tænde for digital zoom* (40x eller 200x) med 7 [Digital zoom] indstillingen. Dette videokamera har også en digital telekonverter, med hvilken du kan forstørre billedet på skærmen digitalt. * Digital zoom er ikke tilgængelig i og metoderne. Anvend zoomkontrollen eller den trådløse fjernbetjening Flyt zoomkontrollen mod Q (vidvinkel) for at zoome ud. Flyt den mod P (telefoto) for at zoome ind. • Som standard arbejder zoomkontrollen med en variabel hastighed – tryk let for en langsom zoom; tryk hårdere for en hurtigere zoom. • Du kan også benytte zoomtasterne på den trådløse fjernbetjening. Indstilling af zoomhastigheden Du kan indstille zoomhastigheden for zoomkontrollen og den trådløse fjernbetjening. For at indstille zoomkontrollens zoomhastighed For zoomkontrollen, indstil først den overordnede zoomhastighed til et af tre niveauer. Vælg derefter om zoomkontrollen skal arbejde ved en konstant eller variabel hastighed. Se den efterfølgende tabel for en oversigt over zoomhastighederne. W Zoome ud T Zoome ind 1 Åbn zoomhastighedskontrol skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Hastighedsniveau for zoom] 2 Berør [J Hurtig], [K Normal] eller [L Langsom], og berør derefter [f]. 3 Berør [Zoom knap zoom hastighed]. 4 Berør [I] for variabel hastighed eller [ ] for konstant hastighed. • Hvis du valgte [ ], berør [ ] eller [ ], eller stryg din finger langs bjælken for at vælge en konstant hastighed. 5 Berør [a].


Omtrentlige zoomhastigheder* (zoomkontrol) [Zoom knap zoom hastighed] indstilling Valgt konstant hastighed * Målt fra fuld vidvinkel til fuld telefoto. **Når zoomhastigheden er for hurtig (cirka 2 sekunder ende-til-ende), vil videokameraet have sværere ved at fokusere automatisk under zoom. Zoom For at indstille den trådløse fjernbetjenings zoomhastighed For den trådløse fjernbetjening, indstil først den overordnede zoomhastighed til et af tre niveauer. Den trådløse fjernbetjening arbejder med en konstant hastighed, så indstil hastigheden. Se den efterfølgende tabel for en oversigt over zoomhastighederne. 1 Åbn zoomhastighedsniveau skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Hastighedsniveau for zoom] 2 Berør [J Hurtig], [K Normal] eller [L Langsom], og berør derefter [f]. 3 Berør [Trådløs styrings zoomhast.]. 4 Berør [ ] eller [ ], eller stryg din finger langs bjælken for at vælge en konstant hastighed. 5 Berør [a]. Omtrentlige zoomhastigheder* (trådløs fjernbetjening) [Trådløs styrings [Hastighedsniveau for zoom] indstilling zoomhast.] hastighedsindstilling [L Langsom] [K Normal] [J Hurtig] 1 (langsomst) 4 min. 45 sek. 3 min. 1 min. 16 (hurtigst) 4 sek. 3 sek. 2 sek.** * Målt fra fuld vidvinkel til fuld telefoto. **Når zoomhastigheden er for hurtig (cirka 2 sekunder ende-til-ende), vil videokameraet have sværere ved at fokusere automatisk under zoom. Anvend Touchskærmens zoomkontroller 1 Vis zoomkontrollerne på touchskærmen. [FUNC.] [ZOOM] • Zoomkontrollerne fremkommer i skærmens venstre side. 2 Berør zoomkontrollerne for at betjene zoomen. • Berør hvor som helst indenfor Q området for at zoome ud eller hvor som helst indenfor P området for at zoome ind. Berør tættere på centrum for en langsom zoom; berør tættere på e/d ikonerne for hurtigere zoom. 3Berør [a] for at skjule zoomkontrollerne. [Hastighedsniveau for zoom] indstilling [L Langsom] [K Normal] [J Hurtig] [I] (variabel) – 4 sek. til 4 min. 45 sek. 3 sek. til 3 min. 2 sek.** til 1 min. [ ] (konstant) 1 (langsomst) 4 min. 45 sek. 3 min. 1 min. 16 (hurtigst) 4 sek. 3 sek. 2 sek.** 51


52 Zoom Blød zoomstyring Blød zoomstyring gør det muligt at starte og/eller stoppe zoomen gradvist. 1 Åbn blød zoomstyring skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Blød zoomstyring] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [f]. Indstillinger ( Standardværdi) [B Fra] Benyt denne indstilling, hvis du ikke vil benytte den bløde zoomstyring. [ Start] Zoom starter gradvist. [ Stop] Zoom stopper gradvist. [ Start og stop] Zoom start og stopper gradvist. Digital telekonverter Ved at benytte den digitale telekonverter kan du digitalt forøge videokameraets brændvidde med en faktor på cirka 2 og optage det forstørrede billede med fuld HD opløsning. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Digital zoom] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Digital zoom] 2 Berør [ Digital telekonvert.], og berør derefter [a]. 3 Åbn zoomkontrollerne. [FUNC.] [ZOOM] 4 Berør [ ] (digital telekonverter), og berør derefter [a]. • Berør [ ] igen før skærmbilledet lukkes for at deaktivere den digitale telekonverter. • Skærmens centrum vil blive forstørret cirka 2 gange, og ikonet vil fremkomme. BEMÆRKNINGER • Du kan montere ekstratilbehøret telekonverter og benytte den sammen med denne funktion for at forstærke effekten. • Den digitale telekonverter kan ikke tændes under optagelse. • Når den digitale telekonverter er aktiveret, kan fotos ikke optages. • Da billedet bliver behandlet digitalt, vil billedet forringes gennem zoomområdet.


Avanceret billedstabilisering Avanceret billedstabilisering Billedstabilisatoren reducerer videokamera sløring (sløring der skyldes videokamerabevægslse), så du få rolige, stabile optagelser. Vælg billedstabiliseringsmetoden efter optagelsesbetingelserne. Betjeningsmetoder: 1 Åbn billedstabilisator skærmbilledet. [FUNC.] [Billedstabilisator] 2 Berør den ønskede IS metode, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [ Dynamisk] Kompenserer for en højere grad af videokamerarystelser, som for eksempel ved optagelse, når du går, og er mere effektiv, når zoomen er i nærheden af fuld vidvinkel. [ Standard] Kompenserer for en lavere grad af videokamerarystelser, som f.eks. ved optagelse, når du står stille, og den er egnet til naturligt forekomne scener. Benyt denne indstilling, når du optager film med ekstratilbehøret vidvinkelkonverter eller telekonverter. [ Fra] Benyt denne indstilling, når videokameraet er monteret på et stativ. Powered IS Du kan benytte Powered IS til at gøre billedstabilisering endnu mere effektiv. Powered IS er mest effektiv, når du står stille og zoomer ind på motiver i hurtig bevægelse ved at benytte store zoomforhold (jo tællere du er på telefoto-enden). Hvis du holder LCD-panelet med din venstre hånd, vil det give mere stabile optagelser. Som standard er brugertildelt knap 2 indstillet til Powered IS. Betjeningsmetoder: Tryk og hold på Y så længe, du vil aktivere Powered IS. • fremkommer i gult, mens Powered IS er aktiveret. Graden af videokamerarystelser vil blive indikeret af selve ikonet ( - ), men du kan slukke for denne information med 7 [Rystelsesindik. for camc.] indstillingen. • Du kan ændre betjeningen af Y-tasten (langt tryk eller skifte mellem til/fra) med 6 [POWERED IS-knap] indstillingen. • Powered IS er tilgængelig, selv når [Billedstabilisator] er indstillet til [ Fra]. BEMÆRKNINGER • Hvis graden af videokamerarystelser er for høj, kan billedstabilisatoren måske ikke kompensere helt. • For totalbilleder og efterfølgende skud, når du panorerer videokameraet fra side til side eller tilter det op eller ned, anbefaler vi at indstille billedstabiliseringsmetoden [ Dynamisk] eller [ Standard]. 53


54 Automatisk gainkontrol (AGC)-grænse Automatisk gainkontrol (AGC)-grænse Under optagelse i mørke omgivelser vil videokameraet automatisk forøge gain for at prøve at opnå et lysere billede. Ved at bruge højere gainværdier, kan man dog få mere udpræget videostøj. Du kan indstille AGC-grænsen for at begrænse støjniveauet ved at fastsætte den maksimale gainværdi, der kan benyttes. Jo mindre AGC-grænsen er, des mørkere vil billedet blive, men det vil have mindre støj. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene optagelsesprogrammerne og [y Manuel]. 1 Åbn skærmbilledet for AGC-grænse justering. [FUNC.] [P AGC-grænse] [y Manuel] • Berør [z Automatisk] for at fjerne AGC-grænsen. 2Berør [y] eller [A] for at indstille AGC-grænsen. • Du kan også stryge din finger langs hjulet. 3Berør [a]. • Den valgte AGC-grænse fremkommer på skærmen. BEMÆRKNINGER • Hvis du indstiller 6 [Brugerdef. knap/hjul] til [P AGC-grænse] (0 82), kan du justere AGCgrænsen med CUSTOM-hjulet.


Automatiske eksponeringsprogrammer Automatiske eksponeringsprogrammer Med de automatiske eksponerings (AE) optagelsesprogrammer vil videokameraet justere lukkertiden og/eller blændeværdien for at opnå den optimale eksponering. Når du benytter AE optagelsesprogrammer, kan du ændre funktioner som hvidbalance og billedeffekter. Betjeningsmetoder: 1 Åbn skærmbilledet for det ønskede optagelsesprogram. [FUNC.] [Opt.programmer] [B Lukkerprio. AE] eller [C Blændeprio. AE] 2Berør [y] eller [A] for at indstille den ønskede lukkertid (B) eller blændeværdi (C), og berør derefter [a]. • Du kan også stryge din finger langs hjulet. Indstillinger ( Standardværdi) [A Programmeret AE] Videokameraet indstiller automatisk blændeværdien og lukkertiden for at opnå den optimale eksponering for motivet. [B Lukkerprio. AE] Indstil lukkertiden. Videokameraet indstiller automatisk den korrekte blændeværdi. [C Blændeprio. AE] Indstil blændeværdien. Videokameraet indstiller automatisk den korrekte lukkertid. Tilgængelige lukkertidsindstillinger [1/6] [1/12] [1/25] [1/50] [1/120] [1/250] [1/500] [1/1000] [1/2000] Tilgængelige blændeværdiindstillinger Da 7 [ND-filter] som standard er indstillet til [O Automatisk], vil ND filter indstillinger være tilgængelige for blændeværdier [F4.0] og højere. [F1.8] [F2.0] [F2.2] [F2.4] [F2.6] [F2.8] [F3.2] [F3.4] [F3.7] [F4.0] [F4.4] [F4.8] [F5.2] [F5.6] [F6.2] [F6.7] [F7.3] [F8.0] 55


56 Automatiske eksponeringsprogrammer BEMÆRKNINGER • [B Lukkerprio. AE]: - På skærmen er det kun nævneren, som vises – [B 250] angiver en lukkertid på 1/250 sekund, etc. - Når du optager på mørke steder, kan du få et lysere billede ved at benytte langsomme lukkertider, men billedkvaliteten er måske ikke så god, og autofokus virker måske ikke korrekt. - Billedet kan flimre på optagelser med hurtige lukkertider. • [C Blændeprio. AE]: Det aktuelle område af blændeværdier, der kan vælges, vil afhænge af den indre zoomposition. • Når du indstiller en talværdi (blænde eller lukkertid), vil tallet blinke, hvis blændeværdien eller lukkertiden ikke er hensigtsmæssig for optagelsesbetingelserne. I sådan et tilfælde skal du vælge en anden værdi. • Når eksponeringen er låst, kan blændeværdien/lukkertiden ikke ændres. Indstil blændeværdien eller lukkertiden, før eksponeringen justeres manuelt. • Hvis du indstiller 6 [Brugerdef. knap/hjul] til [o Tv / Av] (0 82), kan du indstille lukketiden eller blændeværdien med CUSTOM-hjulet.


Eksponeringsjustering Eksponeringsjustering Nogle gange kan motiver i modlys fremstå for mørke (undereksponeret), eller motiver i meget kraftig belysning kan fremstå for lyse eller blændende (overeksponeret). I sådanne tilfælde vil justering af eksponeringen korrigere dette. Dette videokamera har et dedikeret optagelsesprogram, [y Manuel], for at justere eksponeringen manuelt. Du kan dog også justere eksponeringen ved at benytte andre optagelsesprogrammer. Anvendelse af det manuelle eksponerings optagelsesprogram Når du benytter [y Manuel] optagelsesprogrammet, kan du indstille blændeværdien, lukkertiden og gain for at opnå den ønskede eksponering. Betjeningsmetoder: 1Aktivér [y Manuel] optagelsesprogram. [FUNC.] [Opt.programmer] [y Manuel] 2 Berør kontrolknappen for den indstilling, du vil justere. Blænde Lukkertid Gain Justeringshjul 3Berør [y] eller [A] for at indstille den ønskede værdi. • Du kan også stryge din finger langs hjulet. • Eksponeringen vil skifte i henhold til de nye indstillingsværdier. Gentag punkt 2 og 3 for at justere andre indstillinger. • Før du berører [a], kan du også benytte zebramønstret (se nedenfor) og bølgeformmonitoren (0 77). 4Berør [a]. BEMÆRKNINGER • Når du justerer eksponeringen, kan du også benytte bølgeformmonitoren (0 77). • Hvis du indstiller 6 [Brugerdef. knap/hjul] til [ Manuel] (0 82), kan du justere blænden, lukkertiden og gain med CUSTOM-hjulet. 57


58 Eksponeringsjustering Anvendelse af zebramønster Du kan benytte zebramønstret til at identificere områder, der kan blive overeksponeret, så du kan korrigere eksponeringen tilsvarende. Videokameraet har to niveauer af zebramønstre: Med 100% er det kun områder, der vil miste detaljer i højlysene, der vil blive identificeret, mens 70% også vil identificere områder, der er faretruende tæt på at miste detaljer. 1 I eksponeringsjustering skærmbilledet, berør [5] for at vælge zebramønstret. 2 Berør [70%] eller [100%], og berør herefter [f]. 3 Berør [a] eller [b], og berør herefter [a]. • Zebramønstret vil fremkomme i de overbelyste områder i billedet. • Berør igen for at afbryde zebramønstret. BEMÆRKNINGER • Anvendelse af zebramønstret vil ikke påvirke optagelserne. Eksponeringskompensering Når du benytter et andet optagelsesprogram end [y Manuel], vil videokameraet indstille eksponeringen automatisk. Du kan dog justere og låse eksponeringen eller benytte Touch-AEfunktionen for automatisk at indstille den optimale eksponering for det motiv, du har valgt. Dette er bekvemt, når lysstyrken af det motiv, du vil optage, er væsentlig lysere/mørkere end billedets generelle lysstyrke. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Vælg et andet optagelsesprogram end [M Fyrværkeri] eller [y Manuel]. 1 Åbn skærmbilledet for eksponeringsjustering. [FUNC.] [e Eksponering] 2 Berør et motiv, der fremkommer indenfor e-rammen. • Touch-AE mærket (P) vil blinke, og eksponeringen vil automatisk blive justeret, så det område, du berørte, vil blive eksponeret korrekt. Du har mulighed for yderligere at justere eksponeringen manuelt om nødvendigt. Afhængig af motivet vil du måske benytte [Højlys] indstillingen, som beskrevet nedenfor. • Du kan i stedet berøre [y] for at justere eksponeringen manuelt uden at aktivere Touch-AE funktionen. • Det manuelle eksponeringshjul fremkommer, og justeringsværdien er indstillet til ±0. • Berør [y] igen for at vende tilbage til videokameraets automatiske eksponering. 3Berør [y] eller [A] eller stryg din finger langs hjulet for at indstille eksponeringsjusteringen. • Justeringsområdet kan variere afhængig af billedets overordnede lysstyrke, og nogle værdier kan fremkomme i gråt. • Før du berører [a], kan du også benytte zebramønstret (0 58) og bølgeformmonitoren (0 77). 4Berør [a] for at låse eksponeringen på den valgte værdi. • Under låst eksponering vil e og den valgte justeringsværdi for eksponeringen fremkomme på skærmen.


Eksponeringsjustering For at justere Touch-AE funktionen efter højlys (Højlys AE) Bestemte motiver, som skyer eller hvide objekter bliver let overeksponeret og kan ende med at fremstå som lyse områder uden detaljer. Ved at benytte [Højlys] indstillingen kan du berøre det lyseste område indenfor e-rammen, og videokameraet vil automatisk korrigere, således dette område ikke er overeksponeret. Når du berører et mørkt område i billedet eller højlysene er for kraftige, er videokameraet måske ikke i stand til at justere eksponeringen korrekt. Efter punkt 1 ovenfor: 1 Berør [5]. 2 Berør [Højlys], og berør derefter [f]. • Berør [Normal] for at genindstille videokameraet til normal Touch-AE indstillinger. For at benytte modlyskompensation Under optagelse i situationer hvor motivet er i konstant modlys, kan du benytte baggrunds lyskompensation til at gøre hele billedet lysere, specielt de mørke områder. Dette vil tage precedens over 7 [Autokorr. af baggrundsbel.] indstillingen, som er nyttig i situationer, hvor motivet ikke konstant er i modlys. 1 Åbn [ Bagg.lyskomp. til] skærmbilledet. [FUNC.] [ Bagg.lyskomp. til] 2 Berør [A Til], og berør derefter [a]. BEMÆRKNINGER • Hvis optagelsesprogrammet ændres under låst eksponering, vil videokameraet vende tilbage til automatisk eksponering. • Du kan justere eksponeringsværdien med CUSTOM-hjulet (0 82), som er indstillet til [e Eksponering] som standard. 59


60 Hvidbalance Hvidbalance Hvidbalancefunktionen hjælper dig med at reproducere farver præcist under forskellige belysningssituationer. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene optagelsesprogrammerne. 1 Åbn hvidbalance skærmbilledet. [FUNC.] [m Hvidbalance] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. • Når du har valgt [ Farvetemperatur], [ Indstilling 1] eller [ Indstilling 2], indstil farvetemperaturen eller en brugerdefineret hvidbalance med den tilsvarende procedure, før du berører [a]. • Ikonet for den valgte indstilling vil fremkomme på skærmen. For at indstille farvetemperaturen ([ Farvetemperatur]) Berør [y] eller [A] for at indstille den ønskede værdi. • Du kan også stryge din finger langs hjulet. For at indstille en brugerdefineret hvidbalance ([ Indstilling 1] eller [ Indstilling 2]) Ret videokameraet mod et hvidt motiv, zoom ind, til det udfylder hele skærmen, og berør [Indstil WB]. Når justeringen er afsluttet, stopper g med at blinke og forsvinder. Videokameraet vil huske den brugerdefinerede hvidbalance, selv hvis du slukker det. Indstillinger ( Standardværdi) [Y Automatisk] Videokameraet indstiller automatisk hvidbalancen for naturligt udseende farver. [a Dagslys] Til udendørs optagelser på en lys dag. [b Skygge] Til optagelse på skyggefulde steder. [c Skyet] Til optagelse på en skyet dag. [e Lysstofrør] belysning. Til optagelse under varm hvid, kold hvid eller varm hvid-type (3-bånd) fluorescerende [f Stærkt lysstofrør] belysning. Til optagelse under dagslys eller dagslys-type (3-bånd) fluorescerende [d Glødelampe] belysning. Til optagelse under glødelampe eller glødelampe-lignende (3-bånd) fluorescerende [ Farvetemperatur] Gør det muligt for dig at indstille farvetemperaturen mellem 2.000 K og 15.000 K. [ Indstilling 1], [ Indstilling 2] Benyt de brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til at få hvide motiver til at se hvide ud under farvet belysning.


Hvidbalance BEMÆRKNINGER • Når du har valgt brugerdefineret hvidbalance: - Indstil 7 [Digital zoom] til [B Fra]. - Genindstil hvidbalancen, når du skifter lokalitet, eller hvis belysningen eller andre konditioner skifter. - Afhængig af lyskilden, kan g fortsætte med at blinke. Resultatet vil stadig være bedre end med [Y Automatisk]. • Brugerdefineret hvidbalance kan give bedre resultater i følgende tilfælde: - Skiftende belysningsforhold - Næroptagelser - Motiver i en enkelt farve (himmel, hav eller skov) - I belysning med kviksølvlamper og adskillige typer fluorescerende lys. • Afhængig af typen af fluorescerende lys kan optimal hvidbalance måske ikke opnås med [e Lysstofrør] eller [f Stærkt lysstofrør]. Hvis farverne ser unaturlige ud, vælg [Y Automatisk] eller en brugerdefineret hvidbalanceindstilling. 61


62 Specialscene optagelsesprogrammer Specialscene optagelsesprogrammer Optagelse på kraftigt belyste skisportssteder, eller registrering af alle farverne i en solnedgang eller fra et fyrværkeri er lige så let som at vælge et specialscene optagelsesprogram. Betjeningsmetoder: 1 Åbn optagelsesprogram skærmbilledet. [FUNC.] [Opt.programmer] [F Portræt] 2 Berør det ønskede optagelsesprogram, og berør herefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [F Portræt] Videokameraet benytter en stor blændeåbning for at opnå skarpt fokus på et motiv foran en slørret baggrund. [G Sport] Til optagelse af sportscener som f.eks. tennis eller golf. [q Natscene] Til optagelse af skarpe scener om natten med lav støj. [I Sne] Til optagelse på kraftigt oplyste skisportssteder uden motivet bliver undereksponeret. [J Strand] Til optagelse på en strand i solskin uden motivet bliver undereksponeret. [K Solnedgang] Til optagelse af solnedgang i stemningsfyldte farver. [p Svagt lys] Til optagelse i svagt belysning.


[L Spotlight] Til optagelse af scener i spotlight. [M Fyrværkeri] Til optagelse af fyrværkeri. BEMÆRKNINGER Specialscene optagelsesprogrammer • [F Portræt]/[G Sport]/[I Sne]/[J Strand]: Billedet er måske ikke klart under afspilning. • [F Portræt]: Sløringseffekten af baggrunden stiger, jo mere du zoomer ind (P). • [I Sne]/[J Strand]: Motivet kan blive overeksponeret på overskyede dage eller på skyggefulde steder. Kontrollér billedet på skærmen. • [p Svagt lys]: - Motiver i bevægelse kan efterlade et forsinket “efter-billede”. - Billedkvaliteten er måske ikke så god som ved andre metoder. - Der kan fremkomme hvide punkter på skærmen. - Autofokus virker måske ikke så godt, som i andre metoder. I sådanne tilfælde indstilles fokuseringen manuelt. • [M Fyrværkeri]: For at undgå videokamerarystelser (rystelser på grund af videokamerabevægelse) anbefaler vi at benytte et stativ. 63


64 Billedeffekter Billedeffekter Du kan justere farvedybde, lysstyrke, kontrast og skarphed i billedet. Betjeningsmetoder: HUSK AT TJEKKE • Vælg et andet optagelsesprogram end Special Scene optagelsesprogrammerne. 1 Åbn skærmbilledet for billedeffekter. [FUNC.] [Billedeffekt] 2 Berør [ON], og berør derefter [Farvedybde], [Skarphed], [Kontrast] eller [Lysstyrke]. • Vælg [OFF] for at slukke for billedeffekterne. 3 Berør [y] eller [A], eller stryg din finger langs hjulet for at indstille effektniveauet. • + niveauer: Rigere farver, skarpere billede, højere kontrast, lysere billede. - niveauer: svagere farver, blødere billede, lavere kontrast, mørkere billede. • For at justere andre parametre, berør den ønskede kontrolknap, og gentag punkt 3. 4 Berør [a] for at gemme og benytte de brugertilpassede billedindstillinger. • Z vil fremkomme på skærmen.


Selvudløser Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Selvudløser] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Selvudløser] 2Berør [A Til n], og berør derefter [a]. • n vil fremkomme på skærmen. • Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke selvudløseren. Film: I pause i optagelse, tryk på g. Videokameraet starter optagelsen efter 10 sekunders nedtælling*. Nedtællingen fremkommer på skærmen. Fotos: I pause i optagelse, berør [PHOTO]. Videokameraet vil optage fotoet efter 10 sekunders nedtælling*. Nedtællingen fremkommer på skærmen. * 2 sekunder ved brug af den trådløse fjernbetjening. Selvudløser BEMÆRKNINGER • Når først nedtællingen er begyndt, vil enhver af de følgende handlinger annullere selvudløseren. - Trykke på g, ved optagelse af film. - Trykke på j (på den trådløse fjernbetjening) eller berøre [PHOTO] (på skærmen), ved optagelse af fotos. - Slukke for videokameraet. - Ændre videokameraets betjeningsmetode. - Lukke LCD-panelet for at indstille videokameraet til standby metode. 65


66 Optagelseslydstyrke Optagelseslydstyrke Du kan justere optagelseslydstyrken for den indbyggede eller en ekstern mikrofon. Du kan vise lydniveauindikatoren under optagelse. Betjeningsmetoder: 1 Åbn skærmbilledet for manuel lydstyrkejustering. [FUNC.] [c Mikrofonniveau] [y Manuel] • Lydniveauindikatoren og den aktuelle optagelseslydstyrke vil fremkomme på skærmen. Når 7 [Lydmix] er indstillet til [A Til], vil der fremkomme to lydniveauindikatorer, den øverste for den indbyggede mikrofon, og den nederste for den eksterne lyd. • Berør [z Automatisk] for at vende tilbage til videokameraets automatiske optagelseslydstyrke. Manuel lydstyrkejustering Lydstyrke justeringslinje Lydniveauindikator Øjeblikkeligt lydstyrke 2 Berør og hold på [y] eller [A] for at justere optagelseslydstyrken som nødvendigt. • Som en retningslinie bør optagelseslydstyrken justeres således, lydstyrkemetret kun lejlighedsvis kommer til højre for -12 dB mærket. • Når lydmixfunktionen er tændt, vil (0 69), [INT] (indbygget mikrofon) eller [EXT] (ekstern lydkilde) fremkomme ved siden af lydniveauindikatoren. 3Berør [a] for at låse optagelseslydstyrken på det øjeblikkelige niveau. For at vise lydniveauindikatoren Normalt vil lydniveauindikatoren kun blive vist efter aktivering af manuel justering af optagelseslydstyrken. Du kan også vælge at vise den, når lydstyrken justeres automatisk. 1 Åbn skærmbilledet for automatisk lydstyrkejustering. [FUNC.] [c Mikrofonniveau] [z Automatisk] 2 Berør [Lydniveauindikator], og berør derefter [a]. BEMÆRKNINGER • Når lydniveaumetret når det røde punkt (0 dB mærket), kan lyden blive forvrænget. • Vi anbefaler at benytte hovedtelefoner til at kontrollere lydniveauet, mens optagelses lydniveauet justeres, eller mens mikrofondæmpningen er aktiveret.


Retningsfølsomhed for indbygget mikrofon Retningsfølsomhed for indbygget mikrofon Du kan ændre retningsfølsomheden for den indbyggede mikrofon for at få mere kontrol med, hvordan lyden bliver optaget. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Indb. mikrofons retning] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Indb. mikrofons retning] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [ Mono] Monooptagelse, som fremhæver den lyd, der kommer fra fronten af videokameraet. [ Normal] Standard stereooptagelse; et middelniveau mellem [Vidvinkel] og [Mono] indstillingen. [ Vidvinkel] Stereooptagelse af lyden over et bredt område, som tilføjer en fornemmelse af bredde i filmen. [ Zoom] Stereooptagelse, med lyden sammenkædet med zoompositionen. Jo større motivet fremkommer på skærmen, des kraftigere og mere fokuseret vil lyden være. BEMÆRKNINGER • Bortset fra når lydmixfunktionen benyttes, vil en ekstern mikrofon overskrive den indbyggede mikrofon. I følgende tilfælde kan den indbyggede mikrofons retningsfølsomhed ikke ændres. - Når en ekstern mikrofon er monteret på mini avanceret tilbehørsko. - Når en ekstern mikrofon er tilsluttet til MIC-bøsningen med 7 [Lydmix] indstillet til [B Fra]. 67


68 Audio equalizer Audio equalizer Du kan benytte audio equalizeren til at justere lydniveauerne ved specifikt at indstille det høj- eller lavfrekvente område. Audio equalizer indstillingerne kan kun benyttes, når lyden optages med den indbyggede mikrofon. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Indb. mikr.s retningsi] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [Indb. mikr.s retningsi] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [ Normal] Anvendelig for balanceret lyd under de fleste optagelsessituationer. [ Øg LF-interval] Forstærker det lavfrekvente område til en mere kraftfuld lyd. [ Beskæringsfilter] Filtrerer det lavfrekvente område for at reducere støj fra vinden, en bils motor og andre uønskede lyde. [ Øg MF-interval] Bedst til optagelse af menneskers stemmer og dialog. [ Øg HF+LF-interval] Bedst til, for eksempel optagelse af live musik og klart optage de specielle lydkarakteristika for forskellige instrumenter.


Lydmix Lydmix Under optagelse kan du mixe lyd fra den indbyggede mikrofon med ekstern lyd fra MIC-bøsningen og justere lydbalancen for at få originale lydeffekter. Den eksterne lyd kan komme fra ekstratilbehøret WM-V1 trådløs mikrofon, en kommercielt tilgængelig ekstern mikrofon eller fra en ekstern lydgiver (analog Line In). Betjeningsmetoder: 1 Tilslut den eksterne lydgiver MIC-bøsningen. 2 Åbn [MIC-terminalindgang] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [MIC-terminalindgang] 3 Berør [ Ekstern lyd] eller [ Mikrofon], og berør derefter [f]. • Dette punkt er ikke nødvendig, når ekstratilbehøret WM-V1 trådløs mikrofon er tilsluttet. 4 Aktivere lydmix. [Lydmix] [A Til] 5 Justér lydmixbalancen som nødvendigt. • Berør [INT] (mere lyd fra den indbyggede mikrofon) eller [EXT] (mere lyd fra den eksterne lyd), eller stryg din fingre langs lydmix bjælken for at justere mixbalancen, som ønsket. 6Berør [a] for at indstille lydmix, og luk menuen. 69


70 Benyt hovedtelefoner Benyt hovedtelefoner Benyt hovedtelefoner til afspilning eller til at kontrollere audioniveauet under optagelse. Hovedtelefonerne tilsluttes AV OUT/X-bøsningen, som benyttes til både hovedtelefon- og audio/ video-udgang. Før hovedtelefonerne tilsluttes, følg proceduren nedenfor for at ændre bøsningens funktion fra AV-udgang til X (hovedtelefon)-udgang. Betjeningsmetoder: * * Hovedtelefoner kan også benyttes i metoden, men bøsningens funktion kan ikke ændres i denne metode. Skift indstillingerne på forhånd i en af de andre betjeningsmetoder. 1 Åbn [AV/hovedtelefoner] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [AV/hovedtelefoner] • Det er kun nødvendigt at berøre [FUNC.], når proceduren udføres i en optagelsesmetode. 2 Berør [Hovedtelefoner], og berør derefter [f]. 3 Tilslut hovedtelefonerne til AV OUT/X-bøsningen. 4 Tilbage i menuen, berør [Lydstyrke]. 5Berør [c] eller [d] for at justere lydstyrken, og berør derefter [a]. • Du kan også stryge din finger langs [Hovedtelefoner] bjælken. • J vil fremkomme på skærmen. For at justere lydstyrken under afspilning I metode og i metode under afspilning af et diasshow, justér hovedtelefonernes lydstyrke på samme måde, som du justerer højtalerens lydstyrke (0 87). VIGTIGT • Når du benytter hovedtelefoner, vær sikker på at sænke lydstyrken til et passende niveau. • Tilslut ikke hovedtelefonerne til AV OUT/X-bøsningen, hvis J ikonet ikke fremkommer på skærmen. Den støj, der udsendes i dette tilfælde, kan være skadelig for din hørelse. BEMÆRKNINGER • Benyt kommercielt tilgængelige hovedtelefoner med et ∅ 3,5 mm minijack og et kabel ikke længere end 3 m. • Selv hvis [AV/hovedtelefoner] var indstillet til [J Hovedtelefoner] i en afspilningsmetode, vil funktionen af AV OUT/X-bøsningen automatisk vende tilbage til AV-udgang, når du slukker videokameraet.


Anvend mini avanceret tilbehørskoen Anvend mini avanceret tilbehørskoen Ved at anvende mini avanceret tilbehørskoen kan du montere en række ekstratilbehør på videokameraet for at udvide dets funktionalitet. For detaljer om ekstratilbehør, der er tilgængelig til brug med dit videokamera, henvises til Tilbehør (0 168). For detaljer om hvordan tilbehøret monteres og benyttes, henvises også til betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør. 1 Åbn dækslet over mini avanceret tilbehørsko. 2 Monter ekstratilbehøret i mini avanceret tilbehørskoen. • Når der er monteret et kompatibelt tilbehør i mini avanceret tilbehørskoen, vil fremkomme på skærmen. Eksempel: Påsætning af ekstratilbehøret DM-100 retningsbestemt stereomikrofon. BEMÆRKNINGER • Tilbehør, der er designet til den avancerede tilbehørsko kan ikke benyttes med dette videokamera. Se efter videotilbehør med dette logo for at sikre, det er kompatibelt med mini avanceret tilbehørskoen. 71


72 Anvend en ekstern mikrofon Anvend en ekstern mikrofon Når du optager i meget stille omgivelser, kan den indbyggede mikrofon opfange videokameraets interne motorlyd. Ved udendørs optagelser kan den indbyggede mikrofon opfange kraftig støj fra vinden. I dette tilfælde anbefaler vi at benytte en ekstern mikrofon med en vindskærm. Betjeningsmetoder: Anvend SM-V1 Surround mikrofon eller DM-100 retningsbestemt stereomikrofon Ved at bruge SM-V1 kan du tilføje en følelse af dybde og nærhed til dine optagelser med 5.1ch surround sound. Ved at bruge DM-100 kan du præcist optage lyden direkte fra den retning, som du optager. I begge tilfælde anbefaler vi at benytte den vindskærm, der medfølger mikrofonen for at reducere størrelsen af vindstøjen. Montér ekstratilbehøret SM-V1 surround mikrofon eller DM-100 retningsbestemt stereomikrofon i mini avanceret tilbehørskoen. Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen (0 71). vil fremkomme på skærmen. For detaljer om brugen af ekstratilbehøret ekstern mikrofon henvises til betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør. Anvend WM-V1 trådløs mikrofon Ved at benytte WM-V1 kan du optage pålidelig lyd, selv når du optager et motiv på en afstand, der er ud over den praktiske rækkevidde for den indbyggede mikrofon. Du kan også mixe og optage lyd fra WM-V1 med lyden fra den indbyggede mikrofon. 1 Påsæt modtageren på videokameraets håndrem.


2 Tilslut modtageren til videokameraets MIC-bøsning. MIC-bøsning Anvend en ekstern mikrofon 3 Om nødvendigt, aktiver lydmix funktionen (0 69), og juster lydmixbalancen. 4 Påsæt mikrofonen (senderen) på motivet. • For detaljer om brugen af WM-V1 henvises til betjeningsvejledningen, der medfølger mikrofonen. Anvend kommercielt tilgængelige mikrofoner Du kan også benytte kommercielt tilgængelige kondenser mikrofoner med egen strømforsyning og et kabel, der ikke er længere end 3 m. Du kan tilslutte næsten enhver stereomikrofon med et ∅ 3,5 mm stik, men lydoptagelsesniveauet kan variere. 1 Tilslut den eksterne mikrofon til MIC-bøsningen. 2 Åbn [MIC-terminalindgang] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 7 [MIC-terminalindgang] 3 Berør [Mikrofon], og berør derefter [a]. • Om nødvendigt, aktivér og justér lydmixbalancen (0 69). BEMÆRKNINGER • Når en ekstern mikrofon er tilsluttet videokameraet, vil 7 [Vindskærm] automatisk blive indstillet til [B Fra Z]. • Hvis lydniveauet er for højt, og lyden bliver forvrænget, justér optagelseslydniveauet manuelt (0 66). • Når du benytter en ekstern mikrofon, vær sikker på, at hylstret over stikket er mindre end ∅ 9,5 mm. • Når du benytter ekstratilbehøret SM-V1 surround mikrofon: - Skift mikrofonens retningsfølsomheds metode med 7§ [Retning for surround mik.] indstillingen. - Du kan nyde den fulde effekt af optagelser udført med 5.1ch surround sound på HDTV, der er kompatible med 5.1ch surround sound, der er tilsluttet videokameraet ved brug af det medfølgende HDMI-kabel. Audio udsendt gennem AV OUT/X-bøsningen (inklusive hovedtelefonudgang) vil blive konverteret til 2 kanal stereo. Videokameraets indbyggede højtaler er mono. 73


74 Anvend en ekstern videolampe Anvend en ekstern videolampe Du kan benytte ekstratilbehøret VL-5 videolampe eller VFL-2 videoflashlampe, når du skal optage film i mørke omgivelser. Betjeningsmetoder: Påsæt ekstratilbehøret videolampe i mini avanceret tilbehørskoen. • Se Anvend mini avanceret tilbehørskoen (0 71). • vil fremkomme på skærmen, når du tænder for ekstratilbehøret videolampe (ON eller AUTO). For detaljer om brugen af videolampen henvises til betjeningsvejledningen for det benyttede tilbehør. • Ekstratilbehøret VFL-2 videoflashlampe kan ikke benyttes som flash med dette videokamera.


Anvend en zoomfjernkontrol Anvend en zoomfjernkontrol Med ekstratilbehørerne ZR-2000 eller ZR-1000 zoomfjernkontrol kan du benytte forskellige funktioner uden at berøre videokameraet, mens du ser billedet på en ekstern monitor. Dette er specielt nyttigt, når videokameraet er monteret på et stativ, og du ønsker størst mulig stabilitet under optagelsen. Betjeningsmetoder: Tilslut ekstratilbehøret ZR-2000 eller ZR-1000 zoomfjernkontrol til REMOTE-bøsningen på videokameraet. For detaljer vedrørende brugen af zoomfjernkontrollen henvises til betjeningsvejledningen for ZR-2000 eller ZR-1000. ZR-2000 Tilgængelige funktioner med zoomfjernkontrollen Ved brug af ZR-2000 eller ZR-1000: Tænd/sluk for videokameraet, start/stop af en optagelse, zoom, fokusering og visning af skærminformationer på en ekstern monitor. Kun ved brug af ZR-2000: Skifte mellem autofokus og manuel fokusering, Push AF* og fokushjælp (MAGNIFYING-knap). * Med Push AF funktionen kan du midlertidigt skifte til autofokus under manuel fokusering. BEMÆRKNINGER • I metoden er de tilgængelige funktioner kun tænde/slukke, starte/stoppe en optagelse og zoome. 75


76 Farvebjælker/Audio referencesignal Farvebjælker/Audio referencesignal Du kan lade videokameraet udsende og optage farvebjælker og et 1 kHz audio referencesignal. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Farvebjælker og testtone] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 8 [Farvebjælker og testtone] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [B Fra] Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil benytte farvebjælker eller audio referencesignal. [ Farvebjælker] Viser et standard SMPTE-farvebjælkemønster. [ Farvebjælker og tone] Ud over farvebjælkemønstret, udsendes et audio referencesignal.


Videoscoper Videoscoper Videokameraet kan vise en simplificeret bølgeformmonitor. Det kan også vise en kantmonitor* som hjælp til fokuseringen. Videoscoperne fremkommer kun på LCD-skærmen. De fremkommer ikke i søgeren eller på en ekstern monitor. * Kantmonitoren ser på fokuseringen i hele billedet og viser resultatet som en bølgeform. Betjeningsmetoder: Visning af bølgeformmonitoren under [A Programmeret AE] optagelsesprogram 1 Vær sikker på, optagelsesprogrammet er [A Programmeret AE]. [FUNC.] [Opt.programmer] [A Programmeret AE] 2 Åbn skærmbilledet for eksponeringsjustering. [FUNC.] [e Eksponering] 3 Berør [ ] (manuel justering), og berør derefter [ ] (bølgeformmonitor). • Bølgeformmonitoren vil fremkomme i et vindue på skærmen. Berør vinduet for at lukke det. • Du kan justere eksponeringen ved at benytte hjulet i bunden af skærmen eller ved at berøre inde i e-rammen (0 58). Du kan se resultatet øjeblikkeligt i bølgeformmonitoren. Visning af bølgeformmonitoren under [y Manuel] optagelsesprogram 1Åbn [y Manuel] skærmbilledet. [FUNC.] [Opt.programmer] [y Manuel] 2 Berør [ ] (bølgeformmonitor). • Bølgeformmonitoren vil fremkomme i et vindue på skærmen. Berør vinduet for at lukke det. • Du kan justere eksponeringen ved at benytte kontrollerne på skærmen (0 57). Du kan se resultatet øjeblikkeligt i bølgeformmonitoren. Visning af kantmonitoren 1 Åbn skærmbilledet for fokuseringsjustering. [FUNC.] [X Fokusering] 2 Berør [ ] (manuel fokusering), og berør derefter [ ] (bølgeformmonitor). • Kantmonitoren vil fremkomme i bunden af skærmen. Berør kantmonitoren for at lukke den. • Du kan justere fokuseringen med fokuseringsringen eller ved at berøre inde i X-rammen (0 45). Du kan se resultatet øjeblikkeligt i kantmonitoren. 77


78 Videosnapshot Videosnapshot Optag en serie korte scener. Afspil herefter dine videosnapshotscener tilsat din foretrukne baggrundsmusik (0 110). Standardlængden for en videosnapshotscene er 4 sekunder, men du kan ændre den til 2 eller 8 sekunder, eller til den anbefalede længde for den valgte historiescene (kategori) i Historieskriver, med 8 [Længde på videosnapshot] indstillingen. Betjeningsmetoder: 1 Åbn videosnapshot skærmbilledet. [FUNC.] [Z Videosnapshot] • Alternativt kan du indstille en brugertildelt knap til [Z Videosnapshot] (0 83). Gå til punkt 3. 2Berør [A Til]. • Der fremkommer en blå ramme på skærmen. • Berør [B Fra] for at vende tilbage til normal videooptagelsesmetode. 3Tryk på g. • Videokameraet optager nogle få sekunder (den blå ramme virker som en visuel proceslinie) og vender herefter automatisk tilbage til pause i optagelsen. • Når videokameraet har afsluttet optagelsen, vil scenen kortvarigt skifte til sort, som hvis en kameralukker er udløst. BEMÆRKNINGER • Hvis videokameraets betjeningsmetode ændres, deaktiveres videosnapshot metoden.


Pre-Recording Pre-Recording Videokameraet vil starte optagelse 3 sekunder før, du trykker på g, for at sikre du ikke mister vigtige optagelsesmuligheder. Dette er specielt nyttigt, når det er vanskeligt at forudsige, når optagelsen skal starte. Betjeningsmetoder: 1 Åbn pre-recording skærmbilledet. [FUNC.] [d Pre REC] 2Berør [A Til], og berør derefter [a]. • d vil fremkomme på skærmen. • Gentag og vælg indstillingen [B Fra] for at slukke pre-recording. 3Tryk på g. • Den scene, der optages i hukommelsen, vil starte 3 sekunder før der blev trykket på g. BEMÆRKNINGER • Videokameraet vil ikke optage de fulde 3 sekunder, før der blev trykket på g, hvis der blev trykket på tasten mindre end 3 sekunder efter at have tændt for pre-recording funktionen eller at have afsluttet den forrige optagelse. • Enhver af de følgende handlinger vil deaktivere pre-recording funktionen. - Efterlade videokameraet uden nogen betjening i 5 minutter - Ændre positionen på metodevælgeren. - Trykke på S. - Aktivere videosnapshot. - Indstille videokameraet til standby metode. - Berøre enhver af de følgende kontrolknapper i FUNC.-panelet: [MENU], [Opt.programmer], [Hvidbalance], [AGC-grænse], [Billedstabilisator], [Udtoninger], [Dekoration] eller [Gennemgå optag.]. 79


80 Skærminformationer og datakode Skærminformationer og datakode Du kan tænde eller slukke for de fleste skærminformationer. Betjeningsmetoder: Tryk gentagende gange på h for at vise/skjule for skærminformationerne i følgende rækkefølge: , metode: • Alle informationer vises • De fleste informationer skjules 1 , metode2 : • Kun datakode vises • Alle informationer vises 1 Ved at trykke på h slukkes for de fleste ikoner og informationer, der fremkommer automatisk, men vil ikke fjerne kontrolknapper ([FUNC.], [PHOTO], etc.) og skærminformationer, der blev tændt manuelt (for eksempel, skærmmarkører eller lydniveaumetre). 2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. Om datakoden For hver optaget scene eller foto gemmer videokameraet en datakode (dato/klokkeslæt for optagelsen, information om kamera setup mv.). Du kan vælge den information, der skal vises med y / z [Datakode] indstillingen.


Udtoninger Udtoninger Videokameraet har to professionelt udseende overgangseffekter til at tone ind og ud af scener. Du har mulighed for at aktivere udtoning kun en gang eller hver gang, du starter eller stopper optagelse. Betjeningsmetoder: 1 Åbn skærmbilledet for valg af udtoning. [FUNC.] [O Udtoninger] 2 Berør den ønskede udtoning, og berør derefter [a]. • Du kan se et preview af overgangseffekten på skærmen. • Ikonet for den valgte udtoning fremkommer i grønt. For at tone op/ned Tryk på g i pause i optagelsen (M) for at starte optagelsen med at tone op. Tryk på g under optagelse (N) for at tone ned til pause i optagelse. BEMÆRKNINGER • Når du benytter en op-/nedtoning, er det ikke kun billedet men også lyden, der toner op eller ned. • Udtoninger kan ikke benyttes i følgende tilfælde: - Når du benytter [Gamle film] cinema-look filter i metode. - Når scener optages med dekorationer. - Når videosnapshotscener optages. - Når pre-recording er aktiveret. • Du kan vælge at tone op/ned til/fra sort skærm eller en hvid skærm med 7 [Udtoning] indstillingen. 81


82 Brugerdefineret 4 knap og hjul Brugertilpasning Brugertilpasning Brugerdefineret knap og hjul Du kan placere én af de funktioner, du ofte benytter, i f og CUSTOM-hjulet. Du kan derefter justere den valgte funktion med f og CUSTOM-hjulet uden at skulle benytte menuen. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Brugerdef. knap/hjul] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [Brugerdef. knap/hjul] 2 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi) [o Tv / Av] Når du indstiller optagelsesprogrammet til [B Lukkerprio. AE] eller [C Blændeprio. AE], kan du justere lukkertiden eller blændeværdien med CUSTOM-hjulet. [ Manuel] Når du indstiller optagelsesprogrammet til [y Manuel], tryk på f for at skifte mellem blændeværdi, lukkertid og gain. Benyt derefter CUSTOMhjulet til at justere indstillingen. [P AGC-grænse] Når du indstiller [P AGC-grænse] i FUNC.-panelet til [y Manuel], kan du justere AGC-grænsen med CUSTOM-hjulet. Tryk først på f, hvis AGCgrænsen ikke fremkommer på skærmen. [e Eksponering] Justerer eksponeringen. Tryk på f for at vise eksponeringsværdien, og benyt derefter CUSTOM-hjulet til at justere eksponeringsværdien. [B Fra] Benyt denne indstilling, hvis du ikke vil benytte f eller CUSTOM-hjulet. BEMÆRKNINGER • Du kan trykke og holde på f i stedet for proceduren ovenfor for at vise en hurtigmenu med indstillingerne. Benyt CUSTOM-hjulet til at vælge en indstilling, og tryk derefter på f.


Brugertildelte knapper Brugertildelte knapper Videokameraet er forsynet med 2 knapper, som du kan tildele forskellige funktioner. Ved at tildele oftebenyttede funktioner, kan du hurtigt få adgang til dem ved et enkelt tryk på en knap. Betjeningsmetoder: Ændring af de tildelte funktioner 1 Åbn valgskærmbilledet for den ønskede brugertildelte knap. [FUNC.] [MENU] 6 [Tildel knap 1] eller [Tildel knap 2] 2 Vælg den ønskede indstilling, og berør derefter [a]. Indstillinger ( Standardværdi for brugertildelt knap 1, standardværdi for brugertildelt knap 2) [ Bagg.lyskomp. til] Tænder/slukker for modlyskompensering. [ AF kun for ansigt] Tænder/slukker for autofokus på ansigter (0 48). [ Historieskriver] Aktiverer Historieskriver metode (0 97). [Z Videosnapshot] Tænder/slukker for videosnapshot (0 78). [m HB-prioritet] Tænder/slukker for hvidbalance prioritet (0 146). [ AF/MF] Skifter mellem autofokus og manuel fokusering (0 45). Denne funktion er kun tilgængelig for brugertildelt knap 1. [ Elektr. billedstabil.] Tænder/slukker for Powered IS (0 53). Denne funktion er kun tilgængelig for brugertildelt knap 2. [B Fra] Der tildeles ingen funktioner til de brugertildelte knapper. Anvendelse af en brugertildelt knap Efter du har tildelt en funktion til en af knapperne, tryk på knappen for at aktivere funktionen. 83


84 Gemme og indlæse menuindstillinger Gemme og indlæse menuindstillinger Når du har justeret cinema-look filtrene og andre indstillinger i FUNC.-panelet og setupmenuerne, kan du gemme disse indstillinger på et hukommelseskort. Betjeningsmetoder: Gemme menuindstillinger på et hukommelseskort Menuindstillinger skal gemmes på hukommelseskort Y. Hvis hukommelseskortet allerede indeholder menuindstillinger, vil de blive overskrevet. 1 Indsæt et hukommelseskort i hukommelseskortholder Y. 2 Åbn [Menu for sikk.kopi 7] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [Menu for sikk.kopi 7] 3 Berør [Gem], og berør derefter [Ja]. • De aktuelle indstillinger bliver gemt på hukommelseskortet. 4 Berør [OK], og berør derefter [a]. Indlæsning af videokamerindstillinger fra et hukommelseskort 1 Indsæt et hukommelseskort med menuindstillinger i hukommelseskortholder Y. 2 Åbn [Menu for sikk.kopi 7] skærmbilledet. [FUNC.] [MENU] 6 [Menu for sikk.kopi 7] 3 Berør [Ilæg], og berør derefter [Ja]. • Når videokameraets indstillinger er erstattet med de indstillinger, der er gemt på hukommelseskortet, vil skærmen kortvarigt blive sort, og videokameraet vil genstarte. BEMÆRKNINGER • Dette videokamera kan indlæse indstillinger fra andre Canon XA10 og LEGRIA HF G10 videokameraer. Indlæsning af menuindstillinger vil erstatte alle de menuindstillinger, der er fælles for begge typer videokameraer. Derudover vil de indstillinger, der ikke er fælles for begge typer blive nulstillet til deres standardværdier.


5Afspilning Afspilning Afspilning af video Betjeningsmetoder: 1Tryk på S. • Du kan også trykke og holde på B på den trådløse fjernbetjening i mere end 2 sekunder for at skifte mellem optagelse og afspilningsmetode. 2 Åbn datoindeksbilledet, hvis det ikke vises. [b] [1 Dato] 3 Se efter de scener, du vil afspille. • Flyt zoomkontrollen mod Q for at vise 15 scener pr. side; flyt den mod P for at vise 6 scener pr. side. AHukommelse som læses. BOptagelsesdato. CSkillelinje mellem optagelsesdatoer. DStryg din finger mod venstre for næste indeksside*. EStryg din finger mod højre for forrige indeksside*. FÅbn indeksmarkeringsbilledet (0 89). G3D-flipvisning (0 88). HScenens tidslinje (0 94). * Når du gennemser indekssiderne, vil der fremkomme en rullebjælke i bunden af skærmen i nogle få sekunder. Hvis du har et stort antal scener, er det måske lettere at stryge din finger over rullebjælken. Afspilning af video 85


86 Afspilning af video 4 Berør den ønskede scene for at afspille den. • Afspilningen vil starte fra den valgte scene og fortsætte til slutningen af den sidst scene i indeksbilledet. • Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. Under afspilning vil afspilningskontrollerne forsvinde automatisk efter få sekunder uden betjening. I pause i afspilningen, berør skærmen igen for at skjule afspilningskontrollerne. Under afspilning: ASpring til begyndelsen af scenen. Berør to gange for at springe til begyndelsen af forrige scene. BSpring til begyndelsen af næste scene. CHold pause i afspilningen. DHurtig afspilning* baglæns/forlæns. EViser kontrollerne for lydstyrke (0 87) og baggrundsmusik mixbalance (0 110). FStands afspilningen. GDekoration (0 102). * Berør flere gange for at forøge afspilningshastigheden cirka 5x → 15x → 60x den normale hastighed. Under hurtig afspilning, berør et hvilket som helst sted på skærmen for at vende tilbage til normal afspilning.


Justering af lydstyrken Afspilning af video 1 Berør scenen under afspilningen for at vise afspilningskontrollerne. 2 Berør [ ], stryg din finger langs [Højttalerstyrke]* bjælken for at justere lydstyrken, og berør [f]. *Når 6 [AV/hovedtelefoner] er indstillet til [J Hovedtelefoner], justér [Hovedtelefonstyrke] bjælken i stedet. Under pause i afspilning: AGenoptag afspilning. BLangsom afspilning* baglæns/forlæns. COptag det viste billede som et foto (0 96). DDekoration (0 102). * Berør flere gange for at formindske afspilningshastigheden 1/8 → 1/4 af normal hastighed. Under langsom afspilning, berør et hvilket som helst sted på skærmen for at vende tilbage til normal afspilning. VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Med dette videokamera kan du måske ikke afspille, film optaget på et hukommelseskort med andet udstyr. BEMÆRKNINGER • Du kan fjerne den viste optagelsesdato og klokkeslæt eller ændre den viste information med y [Datakode] indstillingen. • Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan du måske opleve et kort stop i videoen eller lyden mellem scenerne under afspilningen. • Under hurtig/langsom afspilning kan du se nogle unormalheder (videostøj, opdelt videobillede, etc.) i det afspillede billede. • Hastighedsangivelserne på skærmen er omtrentlige. • Langsom baglæns afspilning vil se ud på samme måde som kontinuerlig enkeltbillede baglæns. 87


88 Afspilning af video 3D-flipvisning Berør [ ] i datoindeksbilledet for at skifte til 3D-flipvisning. Dette er en bekvem måde at vise scener grupperet efter optagelsesdato i et 3D-layout, som kan være nyttig til at gennemgå et stort antal optagelser. AOptagelsesdato. BStryg din finger til venstre for at gå til næste dato med optagelser. CStryg din finger op og ned for at gennemse de optagede, der er optaget den viste dato. DStryg din finger til højre for at gå til forrige dato med optagelser. EReturner til datoindeksbilledet. FAktuel scene / Total sceneantal optaget på den valgte dato. GBerør scenen i front for at afspille den.


Indeksmarkeringsbilledet: Valg af indhold til afspilning Indeksmarkeringsbilledet: Valg af indhold til afspilning Fra indeksmarkeringsbilledet kan du vælge det indhold, du vil afspille (originale scener efter dato eller efter historie, eller fotos, for eksempel). Du kan også vælge den hukommelse, hvorfra du vil afspille optagelserne. Betjeningsmetoder: I ethvert indeksbillede, berør [b]. Under enkeltfoto visning, berør skærmen en gang for at vise kontrollerne, og berør herefter [Q] for at åbne [Fotos] indeksbilledet. A Berør fanen for den ønskede hukommelse: Indbygget hukommelse, hukommelseskort X eller hukommelseskort Y. BBerør en kontrolknap for at vælge det indhold, du vil afspille. Indstillinger [1 Dato] Scener organiseret efter optagelsesdato. [ Galleri] Scener organiseret efter historie (0 107). [2 Fotos] Fotoindeksbillede. [u SD-film] (kun når et hukommelseskort er valgt) Scener, som blev konverteret til standarddefinition for at kunne uploade dem til webbet (0 132). BEMÆRKNINGER • Hurtig/langsom afspilning metoder er ikke tilgængelig for scener, der er konverteret til standarddefinition. Scener i [u SD-film] indeksbilledet kan kun afspilles ved normal hastighed. To afspilningsmetoder: Datoindeksbilledet versus galleriet I datoindeksbilledet kan du finde alle de film, du har optaget, bekvemt organiseret efter optagelsesdato. Når du afspiller scener i datoindeksbilledet, vil de blive afspillet i kronologisk rækkefølge. I galleriet, vil du finde scenerne grupperet som videohistorier. Hvis du optager med Historieskriver funktionen (0 97), vil dine scener fremkomme i de historier, du fremstillede; de scener, du optog uden at benytte denne funktion vil fremkomme i [Usorteret] historie (eller [Videosnapshot] historie for videosnapshotscener). Når du afspiller en historie i galleriet, vil scenerne blive afspillet i den rækkefølge, de fremkommer i historien uafhængig af optagelsesdatoen. 89


90 Slette scener og historier Slette scener og historier Du kan slette de scener og historier, du ikke vil beholde. Ved at slette scener får du også mere fri plads i hukommelsen. Betjeningsmetoder: Slette en enkelt scene 1 Afspil den scene, du vil slette. 2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 3 Åbn scenen for at slette den. [C] [Redigér] [Slet] 4 Berør [Ja]. • Scenen er slettet. 5Berør [OK]. Slette scener fra indeksbilledet 1 Åbn datoindeksbilledet. • For at slette alle scener, der er optaget på en bestemt dato, stryg din finger til venstre/højre, indtil den ønskede dato fremkommer i titelbjælken. 2 Åbn [Slet] skærmbilledet. [Redigér] [Slet] 3 Berør den ønskede indstilling. • Når du har valgt [Vælg], udfør følgende procedure for at vælge de individuelle scener, du vil slette, før du berører [Ja]. 4Vælg [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke desto mindre blive slettet. • De valgte scener er slettet. 5Berør [OK]. For at vælge individuelle scener 1 Berør de individuelle scener, du vil slette. • Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de scener, du har berørt. Det totale antal valgte scener vil fremkomme ved siden af o ikonet. • Berør en markeret scene igen for at fjerne afkrydsningsmærket. For at fjerne alle afkrydsningsmærker på en gang, berør [Fjern alle] [Ja]. 2 Efter alle ønskede scener er valgt, berør [OK]. Indstillinger [dato] Sletter alle scener, der er optaget på den dato, der er vist på kontrolknappen. [Vælg] Vælger de individuelle scener, der skal slettes. [Alle scener] Sletter alle scenerne.


Slette en enkelt scene fra en historie 1 Åbn scenelisten for den historie, der indeholder den scene, du vil slette. [b] [ Galleri] Bring den ønskede historie i front [Sceneliste] Slette scener og historier 2 I [Sceneliste] skærmbilledet, stryg din finger op/ned for at vælge den scene, du vil slette. 3 Berør den orange boks til højre for at åbne [Rediger scene] skærmbilledet. 4Berør [d], og berør derefter [Ja]. • Den valgte scene er slettet. 5 Berør [OK], og berør derefter [f]. Slette scener fra en historie efter bedømmelse 1 Åbn informationsskærmbilledet for den historie, der indeholder de scener, du vil slette. [b] [ Galleri] Bring den ønskede historie i front [Historiedata] 2 Åbn bedømmelsesskærmbilledet. [Rediger historie] [Slet] 3 Berør en eller flere at bedømmelsesknapperne for at vælge alle de relevante scener. • En grå bedømmelsesknap angiver, at historien ikke indeholder scener med denne specifikke bedømmelse. 4 Slet alle relevante scener. [Vælg] [Ja] • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke desto mindre blive slettet. 5 Berør [OK], og berør derefter [f]. 91


92 Slette scener og historier Slette historier Slettes en historie permanent, slettes alle de scener, den indeholder. De to på forhånd eksisterende historier [Usorteret] og [Videosnapshot], kan ikke slettes. 1Åbn galleriet. [b] [ Galleri] 2 Vælg den historie, du vil slette. • Stryg din finger til højre/venstre for at bringe den ønskede scene i front. 3 Åbn [Slet historie] skærmbilledet. [Historiedata] [Rediger historie] [Slet historie] 4 Berør [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle scener vil ikke desto mindre blive slettet. 5Berør [OK]. VIGTIGT • Vær forsigtig med at slette optagelser. Når de først er slettet, kan originale scener ikke gendannes. • Slettes en historie permanent, slettes alle de scener, den indeholder. • Når scener slettes, vil scenerne blive fjernet fra datoindeksbilledet, og fra enhver historie i galleriet, de måtte tilhøre, uafhængig af den metode, de slettes med. • Gem kopier af vigtige scener, før du sletter dem (0 127). • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker (mens scenerne bliver slettet). - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. BEMÆRKNINGER • For at slette alle film og gøre alt optagelsesbart plads tilgængeligt igen foretrækker du måske at initialisere hukommelsen (0 35).


Opdele scener Du kan opdele scener for at kunne beholde de bedste dele og senere skære resten væk. Betjeningsmetoder: Opdele scener 1 Afspil den scene, du vil opdele. 2 Hold pause i afspilningen i det punkt, hvor du vil opdele scenen. 3 Åbn skærmbilledet for sceneopdeling. [Redigér] [Opdel] 4 Find om nødvendigt det præcise punkt. • Afspilningskontrollerne vil fremkomme på skærmen (0 86). Benyt de specielle afspilningsmetoder (hurtig/langsom afspilning, enkeltbillede baglæns/forlæns) som nødvendigt for at lokalisere det ønskede billede. 5 Opdel scenen. [A Opdel] [Ja] • Videoen fra opdelingspunktet til slutningen af scenen vil fremkomme som en ny scene i indeksbilledet. BEMÆRKNINGER • Under forlæns/baglæns enkeltbilledafspilning under opdeling af scener, vil intervallet mellem enkeltbillederne være cirka 0,5 sekund. • Hvis en scene ikke kan opdeles i det punkt, hvor du holdt pause i afspilningen, benyt forlæns/ baglæns enkeltbilledafspilning, og opdel herefter scenen. • Under afspilning af en scene, der er blevet opdelt, kan du opleve nogle unormalheder i billede/lyd i det punkt, hvor scenen blev delt. • De følgende scener kan ikke opdeles: - Scener, der er for korte (mindre end 3 sekunder). - Scener, der blev ført tilbage til videokameraet ved brug af det medfølgende PIXELA's software. • Scener kan ikke opdeles indenfor 1 sekunder fra starten eller slutningen af scenen. 93


94 Valg af afspilningens startpunkt Valg af afspilningens startpunkt Hvis du har en meget lang scene, vil du måske starte afspilningen fra et bestemt punkt. Du kan benytte film tidslinjen til at nedbryde scenen i segmenter med faste tidsintervaller fra 6 sekunder til 6 minutter. Betjeningsmetoder: 1 Åbn datoindeksbilledet. 2 Åbn scenens [Tidslinje] skærmbilledet. [c] Ønsket scene • [Tidslinje]-skærmbilledet fremkommer. Det store miniaturebillede vil vise det første enkeltbillede i scenen. Under det viser tidslinje linealen enkeltbilleder fra scenen i faste intervaller. 3 Berør det ønskede billede i tidslinjelinealen for at starte afspilningen fra dette punkt. ABerør to gange for at vende tilbage til indeksbilledet. BForrige/næste scene. CStryg din finger mod venstre over linialen for at vise de næste 5 enkeltbilleder. DScenens optagelsemetode og længde. EOptagelsesdato og klokkeslæt. FStryg din finger mod højre over linealen for at vise de forrige 5 enkeltbilleder. GAktuel scene / Total sceneantal. HAktuelt interval mellem enkeltbilleder. For at skifte interval mellem enkeltbillederne 1 Berør [6 sek.]. 2 Vælg den ønskede indstilling, og berør derefter [f].


Optagelse af videosnapshotscener og fotos fra en film Optagelse af videosnapshotscener og fotos fra en film Du kan optage videosnapshotscener, enkelte fotos eller en serie af kontinuerlige fotos fra en tidligere optaget scene. For eksempel kan du udskrive fotos fra en videooptagelse fra en fest eller oprette et lille videoklip med videosnapshotscener med højdepunkter fra en begivenhed. Betjeningsmetoder: Optagelse af en videosnapshotscene 1 Afspil den scene eller historie, hvorfra du vil optage videosnapscener. 2Tryk på g for at optage videosnapshotscenen. • Videokameraet optager videosnapshotscenen i cirka 4 sekunder (den blå ramme virker som en visuel proceslinje) og vender herefter automatisk tilbage til pause i afspilningen. Du kan ændre længden på videosnapshotscener til 2 eller 8 sekunder med 8§ [Længde på videosnapshot] indstillingen. 3Berør [B] for at stoppe afspilningen. BEMÆRKNINGER • En videosnapshotscene kan kun optages under afspilning; den kan ikke optages under pause i afspilningen. • Den optagede videosnapshotscene bliver gemt i samme hukommelse, som den der indeholder kildescenen. • Videosnapshotscener kan ikke optages fra følgende scenetyper. - Scener, der er kortere end 1 sekund - Scener, der blev ført tilbage til videokameraet ved brug af det medfølgende PIXELA's software. • Når kildescenen selv er en videosnapshotscene, er du måske ikke i stand til at optage en videosnapshotscene afhængig af kildescenen og den aktuelt valgte længde for videosnapshotscener. • Når du begynder at optage en videosnapshotscene, hvor der er kortere end 1 sekund til afslutningen af scenen, vil videosnapshotscenen blive optaget fra starten af den efterfølgende scene. • Under afspilning af videosnapshotscener, der er optaget fra en tidligere optaget film, kan du opleve uregelmæssigheder i billede/lyd i det punkt, hvor afspilningen skifter til en ny scene. 95


96 Optagelse af videosnapshotscener og fotos fra en film Optagelse af fotos Du kan optage et enkelt foto eller en serie fotos. Størrelsen for de optagede fotos vil være 1920x1080, og den kan ikke ændres. Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 96) før du benytter et Eye-Fi kort. For at vælge indstillinger for fotooptagelse 1 Åbn [Fotooptagelse fra video] skærmbilledet. [MENU] 8 [Fotooptagelse fra video] 2 Berør [A Enkelt foto] eller [B Fotosekvens], og berør derefter [a]. For at optage fotos 1 Afspil den scene eller historie, hvorfra du vil optage fotoet. 2 Hold pause i afspilningen i det punkt, hvor du vil optage. 3 Berør [PHOTO]. • For at optage en fotosekvens, fortsæt med at berøre [PHOTO]. Scenen vil blive afspillet som enkeltbilleder og hvert enkeltbillede vil blive optaget som et separat foto. 4 Berør [B] for at stoppe afspilningen. VIGTIGT • Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 135). BEMÆRKNINGER • Datakoden for fotoerne vil angive dato og klokkeslæt for optagelsen af den originale scene. • Fotos, der er optaget fra en scene med megen bevægelse, kan fremstå sløret. • Fotos vil blive optaget i den hukommelse, der er valgt til fotooptagelse. • [B Fotosekvens]: - Der kan optages op til 100 fotos på en gang. - Fotosekvens optagelsen vil standse, når slutningen af scene er nået (afspilningen vil pause i begyndelsen af den efterfølgende scene). - Fotos vil blive optaget i intervaller på 1/25 sekund.


6Videohistorier og cinema-stil Anvend Historieskriver til at fremstille videohistorier Anvend Historieskriver til at fremstille videohistorier Historieskiver er en nyttig funktion, der tilbyder forslag til typiske scener i et antal situationer. Med Historieskriver er det lige så let at fremstille en struktureret og interessant historie som at vælge et tema for historien, som f.eks. [Rejse], [Børn og kæledyr] eller [Blog], og følge de foreslåede kategorier til videooptagelse. Du kan endog vælge [Ubegrænset] til at organisere optagelserne i en enkelt historie uden at følge de andre historieelementer. Under afspilning kan du vælge din historie i galleriet for at afspille de scener du optog, som en enkel, kompileret videohistorie (0 107). Betjeningsmetoder: Videohistorier og cinema-stil Fremstille en ny historie 1 Start Historieskriver metoden. [FUNC.] [ Historieskriver] • Alternativt kan du indstille en brugertildelt knap til [ Historieskriver] (0 83). • Hvis hukommelseskortet allerede indeholder andre historier, vil historie markeringsbilledet fremkomme. Berør i dette tilfælde [Ny historie]. 2 Vælg det ønskede tema. • Stryg din finger til venstre/højre for at gennemse temaerne, og berør mniaturebilledet for det ønskede tema. • En liste over foreslåede kategorier (historiescener) for det valgte tema fremkommer. 3 Stryg din finger op/ned for at vælge en kategori, og berør [OK]. 4 Berør [Ja] i skærmbilledet for bekræftelse for at fremstille historien. • Til start vil den aktuelle dato blive benyttet som historiens titel, men du kan berøre [ ] kontrolknappen for at ændre den (0 115) før du trykker på [Ja]. • Der bliver oprettet en ny historie, og videokameraet vil gå i pause i optagelse. Den valgte kategori for historiescenen vil fremkomme som en knap på skærmen. 97


98 Anvend Historieskriver til at fremstille videohistorier Optage en scene i en historie Tryk på g for at optage film inde i den valgte historiescene (kategori). • Benyt den viste anbefalede scenelængde som en reference ved optagelse af scener. • Scener vil blive optaget under den aktuelt valgte historie og kategori. • Du kan også optage videosnapshotscener (0 78). AReturnerer til listen over historiescener (kategorier). BAnbefalet længde for scenerne i denne kategori. CAktuelt valgt historiescene (kategori). Du kan også berøre her for at vende tilbage til listen med historiescener. For at vælge en anden historiescene (kategori) 1 Berør [ ] for at vende tilbage til listen over historiescener. • Når den fremkommer på skærmen, kan du også berøre den aktuelle kategori i bunden af skærmen. 2 Stryg din finger op/ned for at vælge en anden kategori, og berør den orange ramme til højre (antal scener). For at afslutte Historieskriver metoden 1 Berør [FUNC.], og berør derefter [ Historieskriver]. 2 Berør [Ja]. BEMÆRKNINGER • Når du optager videosnapshotscener, kan du lade videokameraet automatisk sammenkæde længden af videosnapshotscener med den anbefalede længde af historiescener med 8 [Længde på videosnapshot] indstillingen. • Under Historieskriver metoden er relæoptagelse og dobbeltoptagelse ikke tilgængelig.


Anvend Historieskriver til at fremstille videohistorier Optagelse af yderligere scener i en eksisterende historie 1 Start Historieskriver metoden. [FUNC.] [ Historieskriver] • Alternativt kan du indstille en brugertildelt knap til [ Historieskriver] (0 83). 2 Vælg den historie, du vil tilføje nye scener. • Listen over historiescener vil fremkomme. Den orange ramme til højre vil vise, hvor mange scener, du har optaget i hver historiescene (kategori). 3 Stryg din finger op/ned for at vælge en kategori, og berør den orange ramme til højre (antal scener). • Videokameraet vil gå i pause i optagelse, og den valgte historiescene vil fremkomme i bunden af skærmen. 4Tryk på g for at optage en scene inde i den valgte historiescene. 99


100 CINEMA metode og cinema-look filtre CINEMA metode og cinema-look filtre I metode vil videokameraet justere enkeltbilledhastighed og flere andre billedrelaterede indstillinger for at give dine optagelser et biograflignende look. I denne metode kan du også benytte en række professionelle cinema-look filtre til at fremstille unikke film med et karakteristisk look. Betjeningsmetoder: 1 Indstil metodevælgeren til . 2 Vælg det ønskede cinema-look filter. [FILTER 1] Ønsket cinema-look filter* [OK] * Du kan ændre effektniveauet, før du trykker på [OK]. [Biografstandard] har andre indstillingsmuligheder end de andre cinema-look filtre. • Det valgte cinema-look filter vil blive anvendt, og dets nummer vil fremkomme på kontrolknappen. For at vælge effektniveauet for [Biografstandard] 1 Åbn skærmbilledet for valg af parametre. [5] [A] 2 Berør [Farvedybde], [Blødgøringsfilter], [Tone (Lysstyrke)] eller [Kontrast]. 3 Berør [y] eller [A] for at justere parameteren. • Du kan også stryge din finger langs hjulet. • Billedet vil ændres øjeblikkeligt i henholdt til justeringen. For at vælge effektniveauet for de øvrige cinema-look filtre 1 Berør [5] for at åbne justeringsskærmbilledet. 2 Berør [L] (lavt), [M] (medium) eller [H] (højt). 3 Berør [f], og berør derefter [OK].


CINEMA metode og cinema-look filtre Indstillinger ( Standardværdi) Videokameraet har 9 cinema-look filtre. Vælg det ønskede filter, mens du ser et preview af effekten på skærmen. [1: Biografstandard] [2: Levende] [3: Drøm] [4: Kølig] [5: Nostalgisk] [6: Sepia] [7: Gamle film] [8: Hukommelse] [9: Dramatisk S/H] BEMÆRKNINGER AFilternummer (vil fremkomme på kontrolknappen) BFilternavn CPreview af effekten på skærmen DVælg det ønskede niveau EKort beskrivelse (vejledning på skærmen) • Foto kan ikke optages, når videokameraet er indstillet til metode. • Under optagelse i mode, vil 8 [Billedhastighed] indstillingen blive indstillet til [D PF25]. 101


102 Tilføje dekorationer Tilføje dekorationer Ved at benytte dekorationsfunktionen kan du tilføje forskellige grafiske elementer til billedet, så som stempler, vandmærker, dato/klokkeslæt og endog dine egne frihåndstegninger. Frihåndstegninger kan hjælpe med at fremhæve en del af billedet for at påkalde beskuerens opmærksomhed. Den medfølgende tegnepen er speciel nyttig til at dekorere scener med. Du kan dekorere scener efterhånden som de bliver optaget, under afspilning eller lige før de konverteres til standarddefinition. Dekorere scener under optagelse Betjeningsmetoder: 1 Åbn dekorationsskærmbilledet. [FUNC.] [ Dekoration] • Dekorationsskærmbilledet vil også åbne automatisk, når du klapper LCD-panelet i med touchskærmen udad. 2 Benyt et værktøj fra værktøjslinien, om forklaret i den efterfølgende procedure. 3Tryk på g for at optage film med dine dekorationer. • Du kan endog dekorere, mens du optager en scene. 4Berør [a] for at afslutte dekorationsskærmbilledet.


For at benytte [Penne og stempler] 1 Berør [ ]. • [Penne og stempler] skærmbilledet vil fremkomme. 2 Vælg den ønskede pen eller stempel i [Værktøjer]. 3 Vælg hvid eller sort i [Farver]. • Alternativt kan du berøre [ 4 Tegn frit på lærredet. ], og vælge en farve i farvepaletten. • Berør [ ] [Ryd] [Ja] for at rydde lærredet og starte igen. • Fortsæt kun med proceduren, hvis du vil gemme lærredet. 5 Berør [ ], og berør derefter [f Gem]. 6 Berør [Ja]. • Frihåndstegninger og stempler vil blive gemt i den indbyggede hukommelse. 7 Berør [f]. Tilføje dekorationer ALærred - Det område, hvor du vil tegne og se dine dekoreringer i aktion. BVærktøjslinje. C[ Penne og stempler] Vælg typen af pen eller stempel og dens farve. Du kan også gemme lærredet eller ilægge et tidligere gemt lærred. D[ Animerede stempler] Vælg et animeret stempel, som tilføjes din dekoration. E[ Overskrifter] Tilføj dato, dato og klokkeslæt, historietitel eller historietema kategori som overskrift, som vil blive inkluderet i optagelsen. F[ ]* (Billedmix) Vælg at tilføje en af 27 forskellige rammer til lærredet. Billedmix kan benyttes i kombination med penne, stempler og animerede stempler. Under afspilning kan du tilføje et vandmærke til billedet ved at benytte billedmix. G[C]* I optagelsesmetode: Hold pause i live video. Berør [C] igen for at starte live video igen. Du kan tilføje dekorationer og optage det frosne billede. I pause i optagelse: Hold pause i afspilningen. Berør [A] for at genoptage afspilningen af scenen. H[ ] Minimér værktøjslinjen til toppen af skærmen for at se det meste af lærredet. Berør [ ] for at gendanne værktøjslinjen. * Ikke tilgængelig i metode. 103


104 Tilføje dekorationer For at ilægge et tidligere gemt lærred I dekorationsskærmbilledet: 1 Berør [ ], og berør derefter [f Ilæg]. 2 Berør [Ja]. • De frihåndstegninger og stempler, der er gemt i den indbyggede hukommelse vil blive ilagt. 3 Berør [f]. For at benytte [Animerede stempler] 1 Berør [ ]. • [Animerede stempler] skærmbilledet vil fremkomme. 2 Berør en af kontrolknapperne. 3 Berør hvor som helst på lærredet for at vælge animerede stempler. Du kan også trække det animerede stempel til en anden position. For at benytte [Overskrifter] 1 Berør [ ]. • [Overskrifter] skærmbilledet vil fremkomme. 2 Berør [Dato] eller [Klokkeslæt]. • Når en scene optages ved hjælp af Historieskriver, kan du også vælge [Titel] (historiens titel) eller [Historiescene] (historiescenens kategori). 3 Vælg de ønskede tekstindstillinger, og berør [f]. • Berør [ ] (hvid tekst på sort baggrund), [ ] (hvid tekst) eller [ ] (sort tekst). • Den valgte overskrift vil fremkomme i skærmens centrum. 4 Berør overskriften, og flyt den til den ønskede placering. For at benytte billedmix 1 Åbn [Vælg billede] skærmbilledet. [ ] [ON] 2 Berør [+] eller [-] for at vælge en anden billedmix ramme. • Du kan berøre et af hukommelses ikonerne i bunden af skærmen for at læse de billedmixrammer, der er gemt i en anden hukommelse. 3 Berør [f] for at mixe den valgte ramme med live video.


For at benytte Chroma-nøglefunktionen 1 Åbn [Vælg billede] skærmbilledet for billedmixfunktionen (0 104). Tilføje dekorationer Mixe dine egne billeder med live video Du kan benytte billeder, du har fremstillet på din computer til billedmix (Chroma-nøgle) funktionen. Vær sikker på, det billede du vil benytte har et blåt eller grønt område, som vil blive erstattet med live video ved hjælp af Chroma-nøgle mix. Se Om billedfilerne til billedmixfunktionen (0 176) for detaljer om de billedfiltyper, der kan benyttes, og hvor de skal overføres til. Billedfilerne findes i [MY_PICT] mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk. Eksempel på et billede til brug for Chroma-nøgle Blåt/grønt område vil blive erstattet med live video 2 Berør [+] eller [-] for at vælge det billede, du fremstillede. 3 Berør [A] for at åbne [Chroma-nøgle] skærmbilledet. 4 Berør [Grøn] eller [Blå] afhængig af karakteristikken for det billede, du vil benytte, og berør [y] eller [A], eller stryg din finger langs den nederste bjælke for at justere chroma-nøgle indstillingerne som nødvendigt. 5 Berør [A] i toppen af skærmen for at åbne [Transparent] skærmbilledet. 6 Berør [y] eller [A], eller stryg din finger langs den nederste bjælke for at justere billedets overordnede transparens. 7 Berør [f] for at mixe dit billede med live video. 105


106 Tilføje dekorationer Dekorere scener under afspilning Betjeningsmetoder: 1 Afspil den scene, du vil dekorere. 2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 3 Berør [ ] for at åbne dekorationsskærmbilledet. 4 Dekorer scenen med værktøjerne fra værktøjslinjen, som forklaret i forrige afsnit. • I afspilningssmetode vil dekorationerne ikke blive gemt sammen med den originale optagelse. BEMÆRKNINGER • Hvis en hukommelse initialiseres, slettes enhver [Penne og stempler] tegning på lærred, og enhver billedfil, du måtte have gemt. (De billedmixrammer, som kom for-installeret i den indbyggede hukommelse, vil blive gendannet, efter den er initialiseret.) • Animerede stempler og overskrifter kan ikke benyttes på samme tid. • Når 8 [Optagelsesmedie til film] er indstillet til [f] (indbygget hukommelse), kan du ikke vælge en billedmixramme, der er gemt på et hukommelseskort. • Billedmix kan ikke vælges under afspilning eller under konvertering af en scene til standarddefinition. Vælg billedmix under pause i afspilning, eller før du starter konverteringen.


Afspilning af historier fra galleriet Afspilning af historier fra galleriet Du kan afspille Historieskriver-optagelser som en enkelt kompileret videohistorie ved at følge handlings rækkefølge. Regulære scener og videosnapshotscener, der er optaget uden brug af Historieskiver, vil fremkomme i galleriet under [Usorteret] eller [Videosnapshot] historier. Når historier afspilles fra galleriet, kan du vælge kun at afspille scener med en bestemt bedømmelse. Betjeningsmetoder: 1 Åbn galleriet. [b] [ Galleri] AStryg din finger til højre eller venstre for at vælge en historie. BHistoriens tema. CValgt historie (stort miniaturebillede i front). DHistoriens titel (0 115). EÅbn indeksmarkeringsbilledet (0 89). FDetaljer om historien (antal scener, total afspilningstid) og redigeringsindstillinger. GListe med scener optaget i den valgte historie. 2 Vælg den historie, du vil afspille. • Stryg din finger til højre/venstre for at bringe den ønskede scene i front. • For kun at afspille scener med en bestemt bedømmelse, fortsæt til punkt 3. Hvis ikke, gå til punkt 5. 3 Åbn [Afspil efter bedøm.] skærmbilledet. [Historiedata] [Afspil efter bedøm.] 4 Berør den ønskede bedømmelse, og berør [f] to gange. 5 Berør historiens miniaturebillede for at starte afspilningen. • Alle relevante scener vil blive afspillet fra første til sidste scene. Når afspilningen er færdig, vil videokameraet vende tilbage til galleriet. • Under afspilning af en anden historie end [Usorteret] eller [Videosnapshot], berør scenen, og berør derefter [ ] for at vise scenens kategori under afspilning. Berør kontrolknappen igen for at slukke for informationen om historiescenen. • Afspilningskontrollerne er de samme, som under afspilning af scener fra datoindeksbilledet (0 86). 107


108 Afspilning af historier fra galleriet VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode.


Bedømme scener Bedømme scener Du kan bedømme historiescener umiddelbart efter, du har optaget dem (0 38) eller under afspilning. Du kan derefter vælge flere scener med samme bedømmelse, for eksempel for at afspille eller kopiere dine favoritscener. Betjeningsmetoder: Bedømme scener fra scenelisten 1 Åbn scenelisten for den historie, der indeholder den scene, du vil slette. [b] [ Galleri] Bring den ønskede scene i front [Sceneliste] 2 I [Sceneliste] skærmbilledet, stryg din finger op/ned for at vælge den scene, du vil bedømme. 3 Berør den orange boks til højre for at åbne [Rediger scene] skærmbilledet. 4 Berør kontrolknappen for den ønskede bedømmelse, og berør [f] to gange for at vende tilbage til galleriet. Bedømme scener under afspilning 1 Afspil den historie i galleriet, der indeholder de scener, du vil bedømme. 2 Under afspilning af en scene du vil bedømme, hold pause i afspilningen, og bedøm scenen. Berør skærmen [C] 3 Åbn [Bedømmelse] skærmbilledet. [Redigér] [Bedømmelse] 4 Berør den ønskede bedømmelse, og berør derefter [a]. 5Berør [A] for at genoptage afspilningen, og bedøm andre scener på samme måde, eller berør [B] for at vende tilbage til galleriet. 109


110 Afspilning med baggrundsmusik Afspilning med baggrundsmusik Afspil film (eller et fotodiasshow) med baggrundsmusik. Du kan benytte et af de medfølgende musikspor eller tilslutte en ekstern audio afspiller for at benytte dine favoritsange som baggrundsmusik. Betjeningsmetoder: Anvend et af de medfølgende musikspor som baggrundsmusik Den medfølgende Videokamera Supplementdisk indeholder 3 musikspor, du kan benytte som baggrundsmusik. Musikfilerne er forinstalleret i den indbyggede hukommelse. Du kan mixe original lyd og baggrundsmusik, og justere baggrundsmusikbalancen, til din foretrukne. HUSK AT TJEKKE • For at afspille scener eller et diasshow med fotos optaget på hukommelseskortet, skal du overføre musiksporerne til hukommelseskortet på forhånd. Se BEMÆRKNINGER afsnittet (0 112). 1 Åbn galleri eller datoindeksbilledet. [b] [ Galleri] eller [1 Dato] 2 Åbn [Vælg musik] skærmbilledet. [MENU] y [Vælg musik] [A Til] 3Berør [Z] eller [O] for at vælge det ønskede musikspor. AVælg det ønskede musikspor. BJustér baggrundsmusikbalancen. CAfspil den originale lyd (ingen baggrundsmusik). DSlet det valgte musikspor. ELyt til det valgte musikspor. Berør igen (B) for at stoppe afspilningen. 4 Justér mixbalancen mellem den originale lyd og baggrundsmusikken. • Berør [1] (mere af den originale lyd) eller [b] (mere af baggrundsmusikken), eller stryg din finger langs [Balance for musik] bjælken for at justére baggrundsmusikbalancen som ønsket. 5Berør [a], og berør derefter en historie eller scene for at starte afspilningen med den valgte baggrundsmusik.


For at justere baggrundsmusikbalancen under afspilning 1 Berør scenen under afspilningen for at vise afspilningskontrollerne. 2 Berør [ ], stryg din finger langs [Balance for musik] bjælken for at justere baggrundsmusikbalancen som ønsket, og berør [f]. For at slette et musikspor I [Vælg musik] skærmbilledet, berør [Z] eller [O] for at vælge det spor, du vil slette. Berør [d], og berør derefter [Ja]. • Det valgte musikspor er slettet. Anvend en ekstern audio afspiller til baggrundsmusik Anvend dine favoritsange som baggrundsmusik ved at tilslutte en ekstern afspiller. Afspilning med baggrundsmusik HUSK AT TJEKKE • Du skal have et kommercielt tilgængeligt audiokabel med mindst et mini-stereo stik (til at tilslutte MIC-bøsningen på videokameraet). Den anden ende vil afhænge af den benyttede eksterne afspiller). • Vær sikker på, at hylstret omkring mini-stereostikket er mindre end ∅ 9,5 mm. 1 Åbn galleri eller datoindeksbilledet. [b] [ Galleri] eller [1 Dato] 2 Åbn [Ekstern lydudgang] skærmbilledet. [MENU] y [Ekstern lydudgang] 3Berør [A Til ]. 4 Tilslut den eksterne afspiller til videokameraets MIC-bøsning. 5 Justér lydstyrken som nødvendigt. • Start musikafspilningen på den eksterne afspiller, og justér lydstyrken i henhold til skærmindikatorerne. Når lydinputtet er i det korrekte område, stands musikafspilningen, og berør [a] på videokameraet. • Berør [Kæde til ekst afspiller] for at kæde videoafspilningen sammen med begyndelsen/ afslutningen af musikken fra den eksterne afspiller. Afspilning med video, der er kædet sammen med den eksterne lyd 6 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller. • Afspilningen vil starte fra den første scene i historie- eller indeksskærmbilledet. • Når det eksterne lydinput holder op, vil videoafspilningen gå i pause. Når det eksterne lydinput kommer igen, vil videoafspilningen automatisk starte. • Selv om videoafspilningen stopper, vil lydafspilningen på den eksterne afspiller ikke stoppe automatisk. Afspilning af videoen, der ikke er kædet sammen med den eksterne lyd 6 Berør en historie eller scene for at starte videoafspilning. 7 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller. 111


112 Afspilning med baggrundsmusik VIGTIGT • Hvis du benytter sange og musikspor, der er beskytte af copyright, i dine videofremstillinger, skal du huske, at musik med copyright måske ikke må benyttes uden tilladelse fra copyright indehaveren, bortset fra de undtagelser, der er i relevante love, som f. eks. til personlig brug. Vær sikker på at overholde relevante love, når du benytter musikfiler. BEMÆRKNINGER • Initialisering af et hukommelseskort vil permanent slette alle musikfiler, du måtte have overført til kortet. ( Musikfilerne, som kom for-installeret i den indbyggede hukommelse, vil blive gendannet, efter den er initialiseret.) For at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk til hukommelseskortet: - Windows brugere: Benyt det medfølgende PIXELA’s software. For detaljer henvises til Softwareguiden (pdf-fil) for det medfølgende PIXELA’s software. - Mac OS brugere: Benyt Finderen til at overføre musikfiler fra [MUSIC] mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk til hukommelseskortet. Se Om musikfilerne (0 176) for mappestrukturen på hukommelseskortet. • Overfør musikfilerne til det hukommelseskort, der indeholder de optagelser, du vil afspille med baggrundsmusik. • I nogle tilfælde bliver videoafspilningen måske ikke kædet korrekt sammen med den eksterne afspiller. For eksempel, hvis lydstyrken fra den eksterne afspiller er for svag, eller hvis lydsignalet indeholder meget støj, etc.


Kopiere og flytte scener indenfor/mellem historier Kopiere og flytte scener indenfor/mellem historier Du kan kopiere og flytte scener i galleriet indenfor samme historiescene (kategori), mellem historiescener og mellem historier, optaget på samme hukommelse. Betjeningsmetoder: 1 Åbn scenelisten for den historie, der indeholder den scene, du vil kopiere eller flytte. [b] [ Galleri] Bring den ønskede scene i front [Sceneliste] 2 I [Sceneliste] skærmbilledet, stryg din finger op/ned for at vælge den scene, du vil kopiere/flytte. 3 Berør den orange boks til højre for at åbne [Rediger scene] skærmbilledet, og berør [Kopiér] eller [Flyt]. 4 Vælg destinationen. • Stryg din finger til højre/venstre for at vælge den ønskede historie, og berør dens miniaturebillede. Stryg derefter din finger op/ned for at vælge den ønskede kategori, og berør den orange ramme til højre (antal scener). Og til sidst, stryg din finger op/ned for at flytte den orange bjælke indenfor kategorien for at vælge scenens position. 5 Kopier eller flyt scenen [Vælg]* [Ja]** * Dette punkt er ikke nødvendig, når scener kopieres/flyttes til en historiescene kategori, der ikke indeholder andre scener. **Når en scene kopieres, kan du berøre [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. 6 Berør [OK], og berør derefter [f]. BEMÆRKNINGER • Du kan ikke kopiere eller flytte scener mellem de to på forhånd eksisterende historier, [Usorteret] og [Videosnapshot]. 113


114 Vælg en histories miniaturebillede Vælg en histories miniaturebillede Til start vil det billede, der benyttes som historiens miniaturebillede, være det første billede i den første scene i historien. Du kan vælge din favoritscene som det miniaturebillede, der vil repræsentere historien i galleriet. Betjeningsmetoder: 1Åbn galleriet. [b] [ Galleri] 2 Vælg den historie hvis miniaturebillede, du vil ændre. • Stryg din finger til højre/venstre for at bringe den ønskede scene i front. 3 Åbn [Historieminiature] skærmbilledet. [Historiedata] [Rediger historie] [Historieminiature] 4 Find det enkeltbillede, du vil benytte som historiens miniaturebilledel. • Afspilningskontrollerne vil fremkomme på skærmen (0 86). Benyt de specielle afspilningsmetoder (hurtig/langsom afspilning, enkeltbillede baglæns/forlæns) som nødvendigt for at lokalisere det ønskede billede. 5 Berør [Vælg] for at ændre historiens miniaturebillede. 6Berør [f] for at vende tilbage til galleriet.


Skifte en histories titel Skifte en histories titel Når du starter med at fremstille en historie, vil den aktuelle dato blive benyttes som historiens titel, men du kan ændre den senere. Titlen kan være op til 14 karakterer lang (de tilgængelige karakterer er begrænset). Titlen for de på forhånd eksisterende historier [Usorteret] og [Videosnapshot], kan ikke ændres. Betjeningsmetoder: 1 Åbn galleriet. [b] [ Galleri] 2 Vælg den historie hvis titel, du vil ændre. • Stryg din finger til højre/venstre for at bringe den ønskede scene i front. 3 Åbn [Rediger titel] skærmbilledet. [Historiedata] [Rediger historie] [Rediger titel] 4 Benyt det virtuelle tastatur til at ændre titlen. 5Berør [OK] [f] [f] for at vende tilbage til galleriet. ASkift mellem bogstaver og tal/special karakterer. BSkift cursorens position. CSlet karakteren til venstre for cursoren (backspace). DCaps Lock. Når det numeriske tastatur er vist, [#%?] skiftes mellem karaktersæt 1 og 2 af special karakterer. BEMÆRKNINGER • Når du importerer filer med det medfølgende software VideoBrowser og benytter muligheden for at sammensætte og importere musik- og videofiler fra galleriet, vil nogle special karakterer i historiens titel (/, \, , :, *, ", |, ?) blive ændret til understregning (_) i filnavnet. 115


116 Bøsninger 7 på videokameraet Eksterne tilslutninger Eksterne tilslutninger Bøsninger på videokameraet 1 COMPONENT OUT-bøsning* Adgang: Åbn LCD-panelet og dækslet over bøsningerne. Videokomponent-bøsningen er kun for video. Når du benytter tilslutning B, glem ikke audiotilslutningerne via AV OUT/X-bøsningen. 2 AV OUT/X-bøsning Adgang: Åbn LCD-panelet og dækslet over bøsningerne. Lyd fra den indbyggede højtaler vil blive afbrudt, mens STV-250N stereo-videokablet er tilsluttet videokameraet. Justér lydstyrken på det tilsluttede TV. 3 HDMI OUT-bøsning* Adgang: Åbn dækslet over bøsningerne på siden. HDMI OUT-bøsningen giver en høj-kvalitets digital tilslutning, der kombinerer audio og video i et enkelt praktisk kabel. 4 USB-bøsning Adgang: Åbn dækslet over bøsningerne på siden. * Når du tilslutter et kabel til videokameraet, skal du være sikker på at placere trekantmærket på kablets stik ud for trekantmærket på videokameraets bøsning.


Tilslutningsdiagrammer Tilslutningsdiagrammer I de følgende tilslutningsdiagrammer viser venstre side bøsningerne på videokameraet og højre side viser (kun som reference) et eksempel på bøsninger på tilsluttet udstyr. Tilslutning A HDMI Type: Digital Kvalitet: High-definition Kun output Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) med en HDMI indgangsbøsning. Hvis dit HDTV understøtter HDMI-CEC eller 1080p input, kan du aktivere disse funktioner med henholdsvis 6 [Kontrol for HDMI] og [HDMI 1080p udgang] indstillingerne. Du kan kontrollere standarden for det aktuelle udgangssignal med 6 [HDMI-status] indstillingen. (HDMI mini connector) HTC-100/S HDMI-kabel (medfølger) (standard HDMI connector) Om HDMI TM tilslutningen HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-tilslutningen (A) er en praktisk fuldkommen digital tilslutning, der benytter et enkelt kabel til både video og lyd. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV, der er forsynet med en HDMI-bøsning, kan du nyde afspilning af video og audio i den højeste kvalitet. - HDMI OUT-bøsningen på videokameraet er kun en udgang. Tilslut den ikke til en HDMIudgangsbøsning på et eksternt udstyr, da dette vil kunne skade videokameraet. - Når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af tilslutning A, vil der ikke være videooutput fra andre bøsninger. - Korrekt betjening kan ikke garanteres, når videokameraet tilsluttes DVI monitorer. - Afhængig af HDTV’et vil korrekt afspilning af personligt videoindhold måske ikke være muligt med tilslutning A. Prøv en af de andre tilslutninger. Tilslutning B Komponentvideo Type: Analog Kvalitet: High-definition Kun output Tilslutning til et high-definition TV (HDTV) med komponent video indgangsbøsninger. Skift følgende indstillinger på videokameraet: - 6 [AV/hovedtelefoner] til [H AV] CTC-100 komponentkabel (ekstratilbehør) STV-250N stereo-videokabel (medfølger) Rød Blå Grøn Hvid Rød 117


118 Tilslutningsdiagrammer Tilslutning C Komposit video Type: Analog Kvalitet: Standard-definition Kun output Tilslutning til et standard TV eller en VCR med audio/video indgange. Skift følgende indstillinger på videokameraet: - y [Tv-type] i henhold til TV-apparatet (widescreen eller 4:3), hvis TV'et ikke automatisk kan detektere og ændre aspektforholdet - 6 [AV/hovedtelefoner] til [H AV] Tilslutning c Komposit video (SCART) I alle henseender eksakt den samme tilslutning som tilslutning C. Tilslut til et standard TV eller VCR med SCART-indgang. Kræver en SCART-adapter (fås i handlen). Tilslutning D USB Type: Digital datatilslutning Tilslut en computer for at gemme dine optagelser eller en kompatibel digital videooptager for at kopiere dine optagelser. BEMÆRKNINGER STV-250N stereo-videokabel (medfølger) STV-250N stereo-videokabel (medfølger) USB-kabel (medfølger) Rød Hvid Gul • Forsyn videokameraet med strøm fra den kompakte strømforsyning, og tilslut det først derefter til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel i følgende tilfælde. - For at tilbageføre scener, der er optaget med dette videokamera, og som tidligere blev gemt på en computer. - For at overføre musikfiler fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk til et hukommelseskort i videokameraet for at kunne benytte dem som baggrundsmusik. Gul Hvid Rød SCART-adapter (fås i handlen)


Afspilning på en TV-Skærm Afspilning på en TV-Skærm Tilslut videokameraet til et TV for at vise og kontrollere dine optagelser. Afspilning på et HDTV ved brug af high-definition tilslutningerne vil give den bedste afspilningskvalitet. Betjeningsmetoder: 1 Sluk for videokameraet og TV’et. 2 Tilslut videokameraet til TV’et. • Se Tilslutningsdiagrammer (0 117), og vælg den mest hensigtsmæssige tilslutning for dit TV. 3 Tænd for det tilsluttede TV. • Vælg samme bøsning på TV’et som videoindgang, som du har tilsluttet videokameraet. Se betjeningsvejledning for det tilsluttede TV. 4 Tænd videokameraet, og indstil det til eller metode. • Afspil filmene eller fotoene. BEMÆRKNINGER • For at afspille film korrekt, der er optaget med x.v.Color (0 143) på et HDTV kompatibelt med denne standard, skal der måske foretages yderligere indstillinger på det tilsluttede HDTV. Se betjeningsvejledningen til TV’et. • Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte strømforsyning. • Tilslutning C eller c: Når du afspiller dine 16:9 film på et standard TV-apparat med et 4:3 aspektforhold, vil TV-apparatet automatisk skifte til widescreen metode, hvis det er kompatibelt med WSS systemet. Ellers skal du skifte TV’s aspektforhold manuelt. 119


120 Visning 8af fotos Fotos Fotos Visning af fotos Betjeningsmetoder: 1Tryk på S. 2 Åbn [Fotos] indeksbilledet, hvis det ikke vises. [b] [Fotos] 3 Se efter de fotos, du vil afspille. • Flyt zoomkontrollen mod Q for at vise 15 fotos pr. side; flyt den mod P for at vise 6 fotos pr. side. AHukommelse som læses. BStryg din finger mod venstre for næste indeksside.* CStryg din finger mod højre for forrige indeksside.* DÅbn indeksmarkeringsbilledet (0 89). * Når du gennemser indekssiderne, vil der fremkomme en rullebjælke i bunden af skærmen i nogle få sekunder. Hvis du har et stort antal fotos, er det måske lettere at stryge din finger over rullebjælken.


4 Berør det foto, du vil vise. • Fotoet bliver vist i enkeltfoto-visning. • Stryg din finger mod venstre/højre for at gennemse billederne et efter et. For at vende tilbage til indeksbilledet fra enkeltfoto-visning 1 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 2 Berør [Q]. Funktionen Overspring fotos Når du har optaget et stort antal fotos, kan du let overspringe et stort antal fotos ved at benytte rullebjælken. 1 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 2Berør [g]. 3 Stryg din finger mod venstre eller højre langs rullebjælken, og berør derefter [f]. VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Følgende billedfiler bliver måske ikke vist korrekt. - Billeder, der ikke er optaget med dette videokamera. - Billeder, der er redigeret på en computer. - Billeder, hvis filnavne er blevet ændret. Visning af fotos 121


122 Sletning af foto Sletning af foto Du kan slette de fotos, du ikke vil beholde. Betjeningsmetoder: Slette et enkelt foto 1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil slette. 2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 3 Åbn skærmbilledet for at slette fotos. [Redigér] [Slet] 4Berør [d Fortsæt], og berør derefter [Ja]. • Fotoet er slettet. 5 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som skal slettes, eller berør [a]. Sletning af fotos fra indeksbilledet 1 Åbn [Fotos] indeksbilledet. [b] [Fotos] 2 Åbn skærmbilledet for at slette fotos. [Redigér] [Slet] 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [Ja]. • Når du har valgt [Vælg], udfør følgende procedure for at vælge de individuelle fotos, du vil slette, før du berører [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. Nogle fotos vil ikke desto mindre blive slettet. 4Berør [OK]. For at vælge individuelle fotos 1 Berør de individuelle fotos, du vil slette. • Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de fotos, du har berørt. Det totale antal valgte fotos vil fremkomme ved siden af o ikonet. • Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket. For at fjerne alle afkrydsningsmærker på en gang, berør [Fjern alle] [Ja]. 2 Efter alle ønskede fotos er valgt, berør [OK]. Indstillinger [Vælg] Vælger de individuelle fotos, der skal slettes. [Alle fotos] Sletter alle fotos. VIGTIGT • Vær forsigtig med at slette fotos. Slettede fotos kan ikke gendannes. • Fotos, der blev sikret med andet udstyr kan ikke slettes med dette videokamera.


Diasshow Du kan afspille et diasshow med alle foto og endog sætte musik til. Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Fotos] indeksbilledet. [b] [Fotos] 2 Valg af baggrundsmusik, der skal benyttes til foto diasshow. • Musikspor: Punkt 2 - 3 (0 110). Ekstern lyd: Punkt 2 - 4 (0 111). Diasshow indstillet til et musikspor Diasshow 3 Ved at berøre fotoet åbnes diasshowet for at vise det i enkeltfotovisning. 4 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne, og berør derefter [A] for at afspille diasshowet indstillet til det valgte musikspor. Diasshow, der ikke er kædet til ekstern audio 3 Ved at berøre fotoet åbnes diasshowet for at vise det i enkeltfotovisning. 4 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne, og berør derefter [A] for at starte diasshowet. 5 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller. Diasshow, der er kædet til ekstern audio 3 Start musikafspilningen på den eksterne afspiller. • Afspilningen vil starte fra det første foto i indeksbilledet. • Fotos vil blive vist kontinuerligt, indtil musikken stopper. Når det eksterne lydinput holder op, vil diasshowet også holde op. Under foto diasshow • Berør skærmen, og stryg din finger mod venstre eller højre over lydstyrkebjælken for at justere lydstyrken. • Berør skærmen, og berør [C] for at stoppe diasshowet. Skjul om nødvendigt afspilningskontrollerne. For at skifte diasshowets overgangseffekter 1 Åbn [Diasshowovergang] skærmbilledet. [MENU] z [Diasshowovergang] 2 Berør [Fra], [Opløs] eller [Diasbillede], og berør derefter [a]. 123


124 Kopiering 9 af optagelser til et hukommelseskort Gemme/Udveksle optagelser Kopiering af optagelser til et hukommelseskort For at kunne kopiere dine optagelser skal du vælge optagelser i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskort X. I begge tilfælde vil optagelserne blive kopieret til hukommelseskort Y. Scener og fotos vil blive kopieret fra indeksbilledet eller fra en historie i galleriet på kildehukommelsen til det samme indeksbillede eller den samme historie på hukommelseskort Y. Læs venligst VIGTIGT afsnittet (0 126), før du benytter et Eye-Fi kort. Koipere scener fra indeksbilledet Betjeningsmetoder: Gemme/Udveksle optagelser 1 Åbn datoindeksbilledet. • Kontroller, du har valgt f fanen (indbygget hukommelse) eller 4 fanen (hukommelseskort X). • For at kopiere alle scener, der er optaget på en bestemt dato, stryg din finger til venstre/højre, indtil den ønskede dato fremkommer i titelbjælken. 2 Åbn skærmbilledet til at kopiere scener. [Redigér] [Kopiér (f97)] eller [Kopiér (497)] 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [Ja]. • Når du har valgt [Vælg], udfør følgende procedure for at vælge de individuelle scener, du vil kopiere, før du berører [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. 4Berør [OK]. For at vælge individuelle scener 1 Berør de individuelle scener, du vil kopiere. • Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de scener, du har berørt. Det totale antal valgte scener vil fremkomme ved siden af o ikonet. • Berør en markeret scene igen for at fjerne afkrydsningsmærket. For at fjerne alle afkrydsningsmærker på en gang, berør [Fjern alle] [Ja]. 2 Efter alle ønskede scener er valgt, berør [OK]. Indstillinger [dato] Kopierer alle scener, der er optaget på den dato, der er vist på kontrolknappen. [Vælg] Vælger de individuelle scener, der skal kopieres. [Alle scener] Kopierer alle scenerne.


Kopiere scener fra en historie efter bedømmelse Kopiering af optagelser til et hukommelseskort 1 Åbn galleriet, og bring den ønskede historie i front. [b] [ Galleri] Ønsket historie • Kontroller, du har valgt f fanen (indbygget hukommelse) eller 4 fanen (hukommelseskort X). 2 Åbn [Afspil efter bedøm.] skærmbilledet. [Historiedata] [Afspil efter bedøm.] 3 Berør den ønskede bedømmelse, og berør derefter [f] to gange. 4 Åbn skærmbilledet til at kopiere scener. [Historiedata] [Rediger historie] [Kopiér (f97)] eller [Kopiér (497)] 5 Berør [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. • De valgte scener bliver kopieret. 6 Berør [OK], og berør derefter [f]. Kopiere et enkelt foto Betjeningsmetoder: 1 I enkeltfoto-visning, vælg det foto, du vil kopiere. • Vær sikker på, du viser fotos optaget i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet X. (f eller 4 fremkommer ved siden af fotonummeret.) 2 Berør skærmen for at vise afspilningskontrollerne. 3 Åbn skærmbilledet til at kopiere fotos. [Redigér] [Kopiér (f97)] eller [Kopiér (497)] 4Berør [i Fortsæt]. 5 Berør [Ja]. • Fotoet bliver kopieret. 6 Stryg din finger mod venstre/højre for at vælge et andet foto, som skal kopieres, eller berør [a]. Kopiering af fotos fra indeksbilledet Betjeningsmetoder: 1 Åbn [Fotos] indeksbilledet. • Kontroller, du har valgt f fanen (indbygget hukommelse) eller 4 fanen (hukommelseskort X). 2 Åbn skærmbilledet til at kopiere fotos. [Redigér] [Kopiér (f97)] eller [Kopiér (497)] 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [Ja]. • Når du har valgt [Vælg], udfør følgende procedure for at vælge de individuelle fotos, du vil kopiere, før du berører [Ja]. • Berør [Stop] for at afbryde operationen, mens den foregår. • De valgte fotos bliver kopieret. 4Berør [OK]. 125


126 Kopiering af optagelser til et hukommelseskort For at vælge individuelle fotos 1 Berør de individuelle fotos, du vil kopiere. • Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de fotos, du har berørt. Det totale antal valgte fotos vil fremkomme ved siden af o ikonet. • Berør et markeret foto igen for at fjerne afkrydsningsmærket. For at fjerne alle afkrydsningsmærker på en gang, berør [Fjern alle] [Ja]. 2 Efter alle ønskede fotos er valgt, berør [OK]. Indstillinger [Vælg] Vælger de individuelle fotos, der skal kopieres. [Alle fotos] Kopierer alle fotos. VIGTIGT • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Når du optager fotos på et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, vil fotos automatisk blive uploadet, hvis du er indenfor rækkevidden af et konfigureret netværk. Kontroller altid, at Eye-Fi kort er blevet godkendt til brug i landet/regionen. Se også Anvendelse af et Eye-Fi kort (0 135). BEMÆRKNINGER • I de følgende tilfælde kan du ikke kopiere optagelser til hukommelseskortet: - Hvis dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder er åben. - Hvis LOCK-kontakten på hukommelseskort Y er indstillet til at forhindre skrivning. - Hvis der ikke er noget hukommelseskort i hukommelseskortholder Y. • Scener, som blev tilbageført til videokameraet med det medfølgende PIXELA's software kan ikke kopieres til hukommelseskortet. • Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskort Y, vil så mange fotos som muligt blive kopieret, før kopieringen standser.


Gemme optagelser på en computer Gemme optagelser på en computer Film optaget med dette videokamera bliver gemt i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskortet. Da pladsen er begrænset, skal du være sikker på at gemme dine optagelser på en computer med jævne mellemrum. Gemme film (kun Windows) Med det medfølgende software Transfer Utility eller VideoBrowser kan du gemme de scener på en computer, du har optaget. Derudover har det medfølgende software VideoBrowser mange muligheder for at organisere dit videobibliotek, redigere video, fremstille diske med mere. Installation Installer softwaret, før du slutter videokameraet til computeren første gang. Se Installationsvejledningen (medfølgende hæfte) og følg instruktionerne i Softwareguiden (pdf-fil) for at installere det medfølgende PIXELA’s software. Tilslut videokameraet til en computer 1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning. • Hvis videokameraet er tilsluttet computeren, mens det kun forsynes med strøm fra batteripakken, kan tidligere gemte videofiler ikke føres tilbage til videokameraet, og musikfiler kan ikke overføres fra den medfølgende Videokamera Supplementdisk til et hukommelseskort i computeren. 2 Åbn datoindeksbilledet. 3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. • Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 118). 4 Videokamera: Vælg [Alle (kun for pc)]. • Videokamera: Når forbindelsen er etableret, fremkommer [USB-tilslutning] på skærmen. 5 Computer: Afhængig af det software, du har valgt at installere, vil Transfer Utility eller VideoBrowser starte automatisk. • Transfer Utility: Klik på [Import af videofil] for at starte filoverførslen. For detaljer om at benytte softwaret, klik på [Hjælp] for at åbne Softwareguiden (pdf-fil). • VideoBrowser: Klik på i menupanelet for at starte filoverførslen. For detaljer om at benytte softwaret, klik på for at åbne Softwareguiden (pdf-fil). 127


128 Gemme optagelser på en computer Gemme fotos (Windows/Mac OS) Med det medfølgende software Photo Application kan du gemme fotos på din computer og let organisere og redigere dem. Installation Installer softwaret, før du slutter videokameraet til computeren første gang. Se også de relevante afsnit i ‘Photo Application’ Betjeningsvejledning (r pdf-fil i [MANUALS_DANISH] mappen på den medfølgende Videokamera Supplementdisk). Installer det medfølgende Photo Application software ved at følge instruktionerne i softwarets betjeningsvejledning. r Se Installation af Photo Application. Førstegangstilslutning til en computer, der kører Windows Kun Windows brugere: Første gang du tilslutter videokameraet til computeren, skal du også vælge CameraWindow’s indstillinger for automatisk indlæsning. r Se Start CameraWindow. Tilslut videokameraet til en computer 1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning. 2 Åbn [Fotos] indeksbilledet. • Vælg på forhånd den hukommelse, der indeholder de fotos, du vil gemme. 3 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. • Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 118). • Videokamera: Når forbindelsen er etableret, fremkommer [USB-tilslutning] på skærmen. 4 Gem fotos på computeren. r Se Downloadning af still-billeder til computeren. VIGTIGT • Når videokameraet er tilsluttet en computer: - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, og fjern ikke hukommelseskortene. - Du må ikke læse, ændre eller slette nogen som helst af videokameraets mapper eller filer direkte fra computeren, da dette kan resultere i permanent datatab. Benyt altid kun det medfølgende PIXELA’s software til at gemme film på computeren, og hvis nødvendigt til at tilbageføre tidligere gemte videofiler til videokameraet. • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke USB-kablet. - Sluk ikke for videokameraet eller computeren. - Skift ikke videokameraets betjeningsmetode. • Når du gendanner videofiler til videokameraet, som tidligere blev gemt på computeren, må du ikke fjerne USB-kablet eller slukke for videokameraet eller computeren. Hvis det sker, kan det resultere i scener, der ikke kan afspilles på videokameraet.


Gemme optagelser på en computer • Betjeningen virker måske ikke korrekt afhængig af softwaret og specifikationerne/indstillingerne på din computer. • Hvis du vil benytte billedfilerne på din computer, lav kopier af dem først. Benyt kopierne, og behold originalerne. BEMÆRKNINGER • Se også betjeningsvejledningen til computeren. • Med det medfølgende software VideoBrowser, kan du også vælge at gemme komplette historier fra galleriet. I dette tilfælde vil alle scenerne i en historie blive sat sammen og gemt som en enkelt videofil. • Brugere af Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Mac OS X: Dit videokamera er forsynet med standard Picture Transfer Protocol (PTP), som tillader at overføre fotos (kun JPEG) ved helt enkelt at tilslutte videokameraet til en computer med det medfølgende USB-kabel uden at skulle installere det medfølgende software Photo Application. • Hvis du tilslutter videokameraet til en computer, mens det er indstillet til metoden, vil processen med at oprette miniaturebilleder for scenerne starte automatisk. Hvis din plan var at gemme fotos på computeren, kan du berøre [Spring over] for at afbryde processen og benytte computerens Sikker fjernelse af hardware funktion (Windows) eller Eject funktion (Mac OS) til at afbryde forbindelsen til videokameraet. Afmonter USB-kablet, indstil videokameraet til metoden, og genopret forbindelsen. 129


130 Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager Betjeningsmetoder: I high-definition Tilslut videokameraet til Blu-ray Disc optagere og andre AVCHD-kompatible digitale videooptagere ved brug af det medfølgende USB-kabel for at lave perfekte kopier af dine film i high-definition. Hvis den eksterne digitale videooptager har en SD hukommelseskortrille*, kan du benytte hukommelseskortet til at kopiere dine film uden at tilslutte videokameraet. * Vær sikker på, det eksterne udstyr er kompatibelt med den benyttede type hukommelseskort. Tilslutning 1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning. 2 Åbn datoindeksbilledet eller galleriet. 3 Tilslut videokameraet til den digitale optager med det medfølgende USB-kabel. • Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 118). 4 Videokamera: Vælg den hukommelse, der indeholder de scener, du vil kopiere. • Vælg en anden indstilling end [Alle (kun for pc)]. • Videokamera: Når forbindelsen er etableret, fremkommer [USB-tilslutning] på skærmen. Optagelse Detaljerne vil afhænge af det benyttede udstyr, så vær sikker på at læse betjeningsvejledningen til den digitale videooptager. I standard-definition Du kan kopiere dine optagelser ved at tilslutte videokameraet til en VCR eller et digitalt udstyr med analoge audio/video-indgange. Videooutputtet vil være i standard-definition, selvom de originale scener er i high-definition. Tilslutning Tilslut videokameraet til VCR’en ved at benytte tilslutning C eller c. Se Tilslutningsdiagrammer (0 118). Optagelse 1 Ekstern optager: Sæt en blank kassette eller disk i, og indstil optageren til pause i optagelsen. 2 Tænd videokameraet, og indstil det til metode. • Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte strømforsyning. • Kontrollér, at 6 [AV/hovedtelefoner] er indstillet til [H AV]. 3 Videokamera: Find den scene eller historie, du vil kopiere, og indstil afspilning til pause kort før den ønskede scene.


Kopiere dine optagelser til en ekstern videooptager 4 Videokamera: Genoptag afspilningen. • Som standard vil skærminformationerne blive integreret i udgangsvideosignalet. Du kan ændre informationen ved at trykke gentagende gange på h (0 80). 5 Ekstern optager: Start optagelsen, når den scene, du vil kopiere, fremkommer; stands optagelsen, når den slutter. 6 Videokamera: Stands afspilningen. 131


132 Uploadning af film til websites for videoudveksling Uploadning af film til websites for videoudveksling Med det medfølgende software Transfer Utility, kan du uploade dine scener til dit favorit website for videoudveksling. For at gøre det skal du først konvertere dem til standard-definition scener i videokameraet. Med det medfølgende software VideoBrowser, kan du konvertere og uploade highdefinition scener, du har overført til din computer. Hvis du benytter et Eye-Fi-kort, kan du uploade standard-definition scener trådløst direkte fra videokameraet. Se Eye-Fi’s hjemmeside for de nyeste informationer om kompatible websites. Installation Installer softwaret, før du slutter videokameraet til computeren første gang. Se Installationsvejledningen (medfølgende hæfte) og følg instruktionerne i Softwareguiden (pdf-fil) for at installere det medfølgende PIXELA’s software. Konvertere scener til standard-definition fra datoindeksbilledet Betjeningsmetoder: 1 Forsyn videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning. 2 Vær sikker på, der er et hukommelseskort i hukommelseskortholder Y med tilstrækkelig ledig plads. 3 Åbn datoindeksbilledet. • Kontroller, du har valgt f fanen (indbygget hukommelse) eller 4 fanen (hukommelseskort X). • For at konvertere alle scener, der er optaget på en bestemt dato, stryg din finger til venstre/højre, indtil den ønskede dato fremkommer i titelbjælken. 4Tryk på Z for at konvertere alle scener, der er optaget på den valgte dato. Alternativt, berør [Redigér] [Konvertér HD9SD (f97)] eller [Konvertér HD9SD (497)], og vælg en af indstillingerne for at konvertere flere scener. • Du kan konvertere alle scener, der er optaget på den dato, der er vist i kontrolknappen, vælge individuelle scener til konvertering, eller konvertere alle scenerne. • Når du vælger [Vælg], udfør proceduren, der er beskrevet nedenfor, for at vælge de individuelle scener, du vil konvertere. • Hvis der fremkommer en copyrightmeddelelse, læs den grundigt, og berør [OK], hvis du er enig. 5 Kontrollér konverteringsindstillingerne, og berør [Næste]. • Før du berører [Næste], kan du berøre [5] for at ændre konverteringsindstillingerne, som beskrevet nedenfor. 6 Berør [START] for at konvertere scenen. • Før du berører [START], kan du berøre [ ] for at tilføje grafiske elementer til de konverterede SD film (0 102), eller berøre [ ] for at justere lydstyrken (0 87) og baggrundsmusikbalancen (0 111). • Du kan også dekorere scenerne, efterhånden som de bliver konverteret. • Berør [STOP] for at afbryde operationen, mens den foregår.


Uploadning af film til websites for videoudveksling 7 Når konverteringen er afsluttet, fremkommer et skærmbillede for bekræftelse. • Tilslut nu videokameraet til computeren for at fortsætte med at uploade de konverterede videoer til webbet, eller berør [Slut uden at tilslutte] for at tilslutte til computeren senere. For at vælge individuelle scener (punkt 4) 1 Berør de individuelle scener, du vil konvertere. • Der vil fremkomme et afkrydsningsmærke O på de scener, du har berørt. Det totale antal valgte scener vil fremkomme ved siden af o ikonet. • Berør en markeret scene igen for at fjerne afkrydsningsmærket. For at fjerne alle afkrydsningsmærker på en gang, berør [Fjern alle] [Ja]. 2 Efter alle ønskede scener er valgt, berør [OK]. For at vælge bithastighed (punkt 5) Anvendelse af en højere bithastighed vil resultere i bedre videokvalitet, mens en lavere bithastighed vil resultere i mindre filstørrelse og hurtigere uploadning. 1 Berør [5]. 2 Berør [Bithastigh. (kval.)]. 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [f] to gange. For at vælge automatisk opdeling af scener (punkt 5) Hvis du konverterer en lang scene, kan du lade videokameraet opdele den i 10-minutters SD-film for at gøre det lettere at uploade. 1 Berør [5]. 2 Berør [Auto-opdel]. 3 Berør [Til], og berør derefter [f] to gange. Tilslutning til en computer og uploadning af dine videoer 1 Tilslut videokameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. • Tilslutning D. Se Tilslutningsdiagrammer (0 118). 2 Computer: Afhængig af det software, du har valgt at installere, vil Transfer Utility eller VideoBrowser starte automatisk. • Transfer Utility: Klik på [Internetupload] for at uploade dine SD film til webbet. For detaljer om at benytte softwaret, klik på [Hjælp] for at åbne Softwareguiden (pdf-fil). • VideoBrowser: Klik på i menupanelet for at uploade dine SD film til webbet. For detaljer om at benytte softwaret, klik på for at åbne Softwareguiden (pdf-fil). VIGTIGT • Når videokameraet er tilsluttet computeren, må du ikke åbne dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, og du må ikke fjerne hukommelseskortene. • Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker. Hvis du ikke er det, kan det resultere i permanent datatab. - Åbn ikke dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. - Fjern ikke USB-kablet. - Fjern ikke den kompakte strømforsyning, og sluk ikke for videokameraet eller computeren. 133


134 Uploadning af film til websites for videoudveksling BEMÆRKNINGER • Den tid, der kræves for at konvertere scener er cirka den samme som den totale afspilningstid for de konverterede scener. I de fleste tilfælde er det stadig hurtigere end at konvertere scenerne i computeren, så vi anbefaler at konvertere scenerne i videokameraet. • Hvis du har valgt [Slut uden at tilslutte] indstillingen, skal du efter at have konverteret scenerne, uploade SD filmene manuelt, når du tilslutter videokameraet til computeren. Åbn først [SD-film] indeksbilledet på den hukommelse, der indeholder de konverterede SD film, og gem dem på computeren (0 127). Benyt herefter det medfølgende PIXELA’s software til at uploade SD filmene til webbet. • Du kan kontrollere og afspille de konverterede SD film i [SD-film] indeksbilledet for det hukommelseskort, der benyttes til konverteringen. Konvertering af scener til standard-definition fra en historie efter bedømmelse 1 Åbn galleriet, og bring den ønskede historie i front. [b] [ Galleri] Ønsket historie • Kontroller, du har valgt f fanen (indbygget hukommelse) eller 4 fanen (hukommelseskort X). 2 Åbn [Afspil efter bedøm.] skærmbilledet. [Historiedata] [Afspil efter bedøm.] 3 Berør den ønskede indstilling, og berør derefter [f]. 4Tryk på Z, og fortsæt konverteringen til standard-definition fra punkt 5 i den forrige procedure (0 132). BEMÆRKNINGER • Når scener konverteres fra en historie: - Alle scener bliver flettet sammen til én konverteret SD film. - Hvis den konverterede SD film er for stor, vil den blive opdelt i mindre 10-minutters lange film, når [Auto-opdel] (0 133) er indstillet til [Til]. - Den maksimale totale afspilningstid for descener, der skal konverteres er 2 timer og 30 minutter. Konvertering af en del af en scene eller historie 1 Afspil den scene eller historie, du vil konvertere delvist. • Vær sikker på, du har valgt en scene optaget i den indbyggede hukommelse eller hukommelseskort X. 2 Hold pause i afspilningen i det punkt, hvor du ønsker, konverteringen til SD film skal starte. 3Tryk på Z, og fortsæt konverteringen til standard-definition fra punkt 5 i den forrige procedure (0 132). • Videoen fra punktet, hvor afspilningen er i pause indtil slutningen af scenen/historien (eller op til maksimalt 10 minutter, hvis det er en lang scene/historie) vil blive konverteret til standarddefinition.


Upload dine videoer trådløst Uploadning af film til websites for videoudveksling Hvis du benytter et Eye-Fi kort, kan du automatisk uploade de konverterede SD film til dit favorit website for videoudveksling. Du skal have installeret det software, der medfølger dit Eye-Fi kort og udført alle de nødvendige konfigureringsopsætninger på forhånd. Se betjeningsvejledningen til Eye-Fi kortet. Læs venligst VIGTIGT afsnittet, før du benytter et Eye-Fi kort. 1 Indsæt dit Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y, og vær sikker på, der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet. 2 Konverter de ønskede videoer (0 132). • Når konverteringen er afsluttet, berør [Slut uden at tilslutte]. • Hvis du er indenfor rækkevidden af det konfigurerede netværk, vil Web upload starte automatisk. • Status for den trådløse kommunikation er vist med Eye-Fi ikoner som følger: - g (i gråt) Kommunikation ikke etableret - g (hvidt, blinker) Tilslutter; g (hvid, konstant lys) Trådløs upload på standby - g (animeret) Trådløs upload foregår - i [Eye-Fi-kommunikation] er indstillet til [B Fra] - h Trådløs upload stoppet fra videokameraet (0 156) - o Fejl ved læsning fra Eye-Fi kortet (0 155) VIGTIGT Anvendelse af et Eye-Fi kort • Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort. Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området. • Benyt ikke Eye-Fi kort i fly og andre steder, hvor trådløs datakommunikation er forbudt. Fjern Eye-Fi kortet fra videokameraet på forhånd. BEMÆRKNINGER • Afhængig af den datamængde, der skal uploades og det trådløse netværkets forbindelsestilstand, kan det tage nogen tid at uploade videofiler. Hvis den trådløse forbindelse er for svag, kan den trådløse uploadning slå fejl, og videofilerne vil blive registreret som uafsluttet uploads. • Om strømspare: - Trådløs kommunikation dræner batteripakken hurtigere end normalt. Vi anbefaler at forsyne videokameraet med strøm via den kompakte strømforsyning. - Mens filer bliver uploadet trådløst, vil videokameraets automatisk sluk funktion være afbrudt. • At uploade filer trådløst er ikke muligt, når Eye-Fi kortet er i hukommelseskortåbning X (Eye-Fi ikonet fremkommer ikke på skærmen). Vær sikker på at indsætte et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y. • Når du benytter et Eye-Fi kort, kan ACCESS-indikatoren blinke fra tid til anden. • Trådløs kommunikation er kun tilgængelig i afspilningsmetode. Enhver igangværende trådløs overførsel vil blive stoppet, hvis du indstiller videokameraet til en optagelsesmetode. • Trådløs kommunikation er ikke tilgængelig, når ekstratilbehøret WM-V1 trådløs mikrofon er monteret på videokameraet. Enhver igangværende trådløs overførsel vil blive stoppet, i det øjeblik, du monterer WM-V1 på videokameraet. 135


136 Uploadning af film til websites for videoudveksling • Du kan slukke den trådløse kommunikation med 6 [Eye-Fi-kommunikation]* indstillingen. • Hvis LOCK-kontakten på Eye-Fi kortet er indstillet til at forhindre skrivning, vil du ikke være i stand til at tænde/slukke for den trådløse kommunikation, og status ikonet vil skifte til o. For at benytte den trådløse kommunikation skal du være sikker på, at kontakten på Eye-Fi kortet ikke står på LOCKpositionen. * Dette menupunkt fremkommer kun ved brug af et Eye-Fi fort.


10 Yderligere informationer Appendiks: Liste over menupunkter Appendiks: Liste over menupunkter Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. For detaljer om hvordan et punkt vælges henvises til Anvendelse af menuerne (0 27). For detaljer om hver funktion henvises til referencesiden. Menuindstillinger uden en referenceside bliver forklaret efter tabellerne. Understregede menupunkter angiver standardværdier. FUNC.-panel Yderligere informationer FUNC.-panel - Optagelsesmetoder Kontrolknap Indstilling/Funktion AUTO y CINEMA 0 [MENU] Åbner menuerne – 28 [Opt.programmer] [A Programmeret AE], [B Lukkerprio. AE], – 55, [C Blændeprio. AE], [y Manuel] 57 [F Portræt], [G Sport], [q Natscene], [I Sne], [J Strand], [K Solnedgang], [p Svagt lys], [L Spotlight], [M Fyrværkeri] – – 62 [ Bagg.lyskomp. til] [A Til], [B Fra] – 59 [m Hvidbalance] [Y Automatisk], [a Dagslys], [b Skygge], [c Skyet], [e Lysstofrør], [f Stærkt lysstofrør], [d Glødelampe], – 60 [ Farvetemperatur], [ Indstilling 1], [ Indstilling 2] [P AGC-grænse] [z Automatisk], [y Manuel] – 54 [X Fokusering] Touch AF-ramme; [2] (manuel fokusering): Skift mellem til eller fra; [d] (peaking): Skift mellem til eller fra; [5] (indstillinger): [Peaking og S/H], [Peaking-farve] – 45 Når [2] er til - [ ] (fast fokus), [ ] (kantmonitor) Når [ ] er til - [ ] (retur til fast fokusposition) [e Eksponering] Touch AE-ramme; [y] (manuel jusering): Skift mellem til eller fra, [5] (indstillinger); [AE-lås (berør)], [Zebramønster]; [a] eller [b] (zebramønster) – 58 Når [y] er til - [ ] (bølgeformmonitor), [ZOOM Zoom] eksponeringsjusteringshjul Zoomkontroller, [START]/[STOP] kontrol (for film) og [PHOTO] kontrol (for fotos) 1 51 [c Mikrofonniveau] 2 [z Automatisk], [y Manuel] [Lydniveauindikator]: Skift mellem til eller fra – 66 [Billedeffekt] [ON], [OFF] Når [ON] - [Farvedybde], [Skarphed], [Kontrast], [Lysstyrke]: ±0 (-2 til +2) – – 64 [Billedstabilisator] [ Dynamisk], [ Standard], [ Fra] – 53 [O Udtoninger] 1 [N Fra], [0 Fade-trigger/Én gang], [6 Fade-trigger/ Altid], [1 Wipe/Én gang], [7 Wipe/Altid] – 81 137


138 Appendiks: Liste over menupunkter Kontrolknap Indstilling/Funktion AUTO y CINEMA 0 [ Dekoration] 1 [ Penne og stempler], [ Animerede stempler], [ Overskrifter] 3 1 Punkt ikke tilgængelig i metode. 2 Punktet er kun tilgængeligt for filmoptagelse. 3 Nogle punkter er kun tilgængelig under optagelse af en historie med Historieskriver. Redigér-panel - metode Fra galleriet: [ ] (billedmix): Skift mellem til eller fra, [C] (pause live video) 102 – – [ ] (minimiere værktøjelinje) [ Historieskriver] Historietema, [Ny historie] 97 [Z Videosnapshot] [A Til], [B Fra] – 78 [d Pre REC] 1 [ Gennemgå optag.] 1 [A Til], [B Fra] – 79 – – 41 Kontrolknap Datoindeksbillede: [SD-film] Indeksbillede Pause i afspilning 0 [Kopiér (f97)] 1 [Kopiér (497)] 1 , [Vælg], – – 124 [Alle scener] [Konvertér HD9SD (f97)] 1 [Konvertér HD9SD (497)] 1 , [Vælg], [Alle scener] – – 132 [Slet] eller [d] , [Vælg], [Denne scene], [Alle [Denne scene] 90 [Alle scener] scener] [Opdel] – – 93 Kontrolknap [Kopiér (f97)] 1 [Kopiér (497)] 1 [Konvertér HD9SD (f97)] 1 [Rediger historie] fra [Historiedata] skærmbilledet [Rediger scene] fra [Sceneliste] skærmbilledet Pause i afspilning 0 – – 125 – – 134 [Konvertér HD9SD (497)] 1 [Slet] eller [d] [Denne scene] [Denne scene] 90 [Slet historie] 2 – – 92 [Historieminiature] 2 – – 114 [Rediger titel] 2 – – 115


Kontrolknap Appendiks: Liste over menupunkter [Kopiér] – – 113 [Flyt] – – 113 [Opdel] – – 93 [Bedømmelse] – [ ], [ ], [ ], [ ] (ikke-bedømt), [ ] (andre) 1 Operationen er ikke tilgængelig ved optagelse på hukommelseskort Y (7 fane). 2 Operation er ikke tilgængelig for de to forvalgte historier [Usorteret] og [Videosnapshot]. Redigér-panel - metode [Kopiér (f97)]* [Kopiér (497)]* * Operation ikke tilgængelig ved optagelse på hukommelseskort Y (7 tab). Setup-menuer Kontrolknap Indeksbillede Enkeltfoto visning 0 7 Kamera setup [Rediger historie] fra [Historiedata] skærmbilledet [Rediger scene] fra [Sceneliste] skærmbilledet 109 [Vælg], [Alle fotos] 125 [Slet] 122 Menupunkt Indstillinger y CINEMA 0 [Digital zoom] 1 [B Fra], [G 40x], [H 200x], [ Digital telekonvert.] – – [Blød zoomstyring] [B Fra], [ Start], [ Stop], [ Start og stop] 52 [Hastighedsniveau for zoom] [J Hurtig], [K Normal], [L Langsom] 50 [Zoom knap zoom hastighed] [I] (variabel hastighed), [ ] (konstant hastighed) Når [ ] er valgt: 1-16 (8) 50 [Trådløs styrings zoomhast.] 1-16 (8) 51 [AF-funktion] [R Direkte AF], [ Mellem AF], [S Normal AF] – [Fokus hjælp] 1 [A Til], [B Fra] – [Face Detection og sporing] [A Til o], [B Fra] 47 [Autokorr. af baggrundsbel.] [A Til], [B Fra] 59 [Autom. langs. lukker] [A Til], [B Fra] – [ND-filter] [O Automatisk], [B Fra] – [Konverteringsobjektiv] [ Telekonvertering], [ Vidvinkelkonvert.], [B Fra] – [Udtoning] 1 [ Sort skærm], [ Hvid skærm] 81 [On-screen-markører] [B Fra], [e Niveau (hvid)], [f Niveau (grå)], [g Gitter (hvidt)], [h Gitter (gråt)] Pause i afspilning 0 – [Rystelsesindik. for camc.] [A Til], [B Fra] – [Vindskærm] 1 [O Automatisk], [B Fra Z] – 139


140 Appendiks: Liste over menupunkter [Mikrofondæmpning] 1 [O Automatisk],[A Til V] – [MIC-terminalindgang] 1 [ Ekstern lyd], [ Mikrofon] 69 [Lydmix] 1 [B Fra], [A Til] 69 Når [A Til] er valgt: [INT] [Intern mikrofon]/ [MIC-terminalindgang] [EXT], [Indb. mikr.s retningsi] 1 [ Normal], [ Øg LF-interval], [ Beskæringsfilter], 68 [ Øg MF-interval], [ Øg HF+LF-interval] [Indb. mikrofons retning] 1 Menupunkt Indstillinger y CINEMA 0 [ Mono], [ Normal], [ Vidvinkel], [ Zoom] 67 1, 2 [Retning for surround mik.] [ Surround], [ Zoom], [ Retningsbestemt] – 1 Punktet er kun tilgængeligt for filmoptagelse. 2 Punktet er kun tilgængeligt, når ekstratilbehøret SM-V1 surround mikrofon er monteret på videokameraet, og efter videokameraets firmware er blevet opdateret ved brug af det hukommelseskort, der medfølger SM-V1. [Digital zoom]: Bestemmer betjeningen af den digitale zoom. Indikatorens farve angiver zoomen. • Når [G 40x] eller [H 200x] er valgt, skifter videokameraet automatisk til digital zoom, når du zoomer ud over det optiske zoomområde. • Med den digitale zoom bliver billedet behandlet digitalt, hvorfor billedets opløsning vil falde, jo mere du zoomer ind. • For en forklaring om den digitale telekonverter, se Digital telekonverter (0 52). Optisk zoom Digital zoom Hvid Lyseblå Mørkeblå Op til 10x 10x - 40x 40x - 200x [Fokus hjælp]: Når fokushjælp er aktiveret, bliver billedet i skærmens centrum forstørret for at hjælpe dig med at fokusere manuelt (0 45). • Anvendelse af fokushjælp vil ikke påvirke optagelserne. Den vil blive afbrudt automatisk efter 4 sekunder, eller når du starter optagelse. [Autom. langs. lukker]: Videokameraet benytter automatisk langsomme lukkertider for at opnå lysere optagelser på steder med utilstrækkelig belysning. • Mindste benyttet lukkertid: 1/25; 1/12 når billedhastigheden er indstillet til [D PF25]. • Auto langsom lukker kan kun aktiveres, når optagelsesprogrammet er indstillet til [A Programmeret AE], men indstillingerne vil ikke ændres, selv hvis du indstiller videokameraet til metode. • Hvis der fremkommer et forsinket “efterbillede”, indstil den langsomme lukker til [B Fra]. [ND-filter]: Kun tilgængelig i [C Blændeprio. AE] og [y Manuel] optagelsesprogrammerne. Når det er indstillet til [O Automatisk], kan ND-filtret vælges, når du justerer blænden. Afhængig af den valgte indstilling, vil [ND1/2], [ND1/4] eller [ND1/8] fremkomme på skærmen ved siden af blændeværdien. [Konverteringsobjektiv]: Når du monterer ekstratilbehøret TL-H58 telekonverter eller WD-H58W vidvinkelkonverter på videokameraet, vælg den tilsvarende indstilling for konverteringsobjektivet. Videokameraet vil derefter optimere billedstabiliseringen og justere den mindste fokuseringsafstand. Den mindste fokuseringsafstand over hele zoomområdet vil være 130 cm for TL-H58 og 40 cm for WD-H58W. • Når du har valgt en anden indstilling end [B Fra], vil AF-metode automatisk blive indstillet til [S Normal AF].


Appendiks: Liste over menupunkter • Den omtrentlige motivafstand, der vises på skærmen, vil skifte efter denne indstilling. Hvis du ikke benytter et konverteringsobjektiv, vælg [B Fra]. [On-screen-markører]: Du kan vise et gitter eller en horisontal linje i skærmens centrum. Benyt markørerne som en reference til at sikre, at dit motiv er komponeret korrekt (lodret og/eller vandret). • Anvendelse af skærmmarkørerne vil ikke påvirke optagelsen. [Rystelsesindik. for camc.]: Graden af videokamerarystelser vil blive angivet med POWERED IS ikonet (5 niveauer: , , , , ) for at advare dig om ekstreme bevægelser. [Vindskærm]: Videokameraet reducerer automatisk vindens baggrundsstøj ved udendørs optagelser. • Noget lavfrekvent lyd vil blive undertrykt sammen med vindstøjen. Ved optagelse på steder, der ikke er påvirket af vinden, eller hvis du ønsker at optage lavfrekvent lyd, anbefaler vi at indstille vindskærmen til [B Fra Z]. [Mikrofondæmpning]: Hjælper med at forhindre forvrængning af lyd. [O Automatisk]: Videokameraet vil om nødvendigt aktivere mikrofondæmpningen automatisk for optimal optagelseslydniveauer, så høje lydniveauer ikke vil blive forvrænget. [A Til V]: Mikrofondæmpningen vil være aktiveret hele tiden for at gengive lydens dynamik mere troværdigt. V vil fremkomme på skærmen. [Retning for surround mik.]: Indstiller retningsmetoden for ekstratilbehøret SM-V1 surround-mikrofon. [ Surround]: Optager 5.1ch surround lyd. [ Zoom]: Optager 5.1 audio kanaler. Endvidere er lyden linket til zoompositionen. Jo større motivet fremkommer på skærmen, des kraftigere vil lyden ligeledes være. [ Retningsbestemt]: Optager mono lyd med en meget snæver retningskarakteristik, som er mest følsom overfor den lyd der kommer direkte fra fronten af videokameraet/mikrofonen. 141


142 Appendiks: Liste over menupunkter y / z Afspilning setup Menupunkt Indstillinger 1 2 0 [Vælg musik] [B Fra], [A Til] 1 110 Når [A Til] - liste med musikspor, [1] (Original lyd/Baggrundsmusik) [b] [Ekstern lydudgang] [B Fra], [A Til ] 111 Når [A Til ] - [Kæde til ekst afspiller]: Skift mellem til eller fra [Datakode] [B Fra], [I Dato], [J Klokkeslæt], [K Dato og klokkeslæt], [L Kameradata] – [Diasshowovergang] [B Fra], [i Opløs], [j Diasbillede] – 123 [Tv-type] 2 [F Normalt tv], [G Bredt tv] – 1 Standard i metode. 2 Punktet er ikke tilgængelig, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af det medfølgende HDMIkabel. [Datakode]: Viser datoen og/eller klokkeslættet for hvornår, scenen eller fotoet blev optaget. [L Kameradata]: Viser den blænde (f-værdi) og lukkertid, der blev benyttet til optagelse af scenen. [Tv-type]: Når du tilslutter videokameraet til et TV ved brug af det medfølgende STV-250N stereovideokabel, vælg indstillingen i henhold til det typen af TV’et for at kunne vise det fulde billede i det korrekte aspektforhold. [F Normalt tv]: TV med 4:3 aspektforhold. [G Bredt tv]: TV med 16:9 aspektforhold. • Når TV typen er indstillet til [F Normalt tv], vil billedet under afspilning af video, der oprindeligt blev optaget med et aspektforhold på 16:9, ikke udfylde hele skærmen. 8 Setup for optagelse & tilslutninger Menupunkt Indstillinger y CINEMA 1 2 0 [Selvudløser] [A Til n], [B Fra] – – 65 [Længde på videosnapshot] 1 [i 2 sek.], [j 4 sek.], [l 8 sek.], [Ud fra hist.længde]: Skift mellem til eller fra – – 78, 95 [i 2 sek.], [j 4 sek.], [l 8 sek.] – – [Bedøm scener (optagelse)] 1 [A Til], [B Fra] – – – [Optagelsesmedie til film] 1 [f] (indbygget hukommelse), [4] (hukommelseskort X), [7] (hukommelseskort Y), Når det er indstillet til [f] eller [4]: [Kont. optagelse]: [B], [f94], [f9497], [497] Når det er indstillet til [4]: [Dobbeltoptagelse]: [B], [A] – – 33 [Optagemetode] 1 [h Høj kvalitet 24 Mbps], [i Høj kvalitet 17 Mbps], [j Høj kvalitet 12 Mbps], [l Standard-afspilning 7 Mbps], [k Long Play 5 Mbps] – – 43 1, 2 [Billedhastighed] [w 50i (Standard)], [D PF25] – – 44 [Optagelsesmedie til fotos] 3 [f] (indbygget hukommelse), [4] (hukommelseskort X), [7] (hukommelseskort Y) – – 33


Appendiks: Liste over menupunkter [Fotooptagelse fra video] 3 [A Enkelt foto], [B Fotosekvens] – – – 96 [Scan omvendt optag.] 1 Menupunkt Indstillinger y CINEMA 1 2 0 [B Fra], [ Lodret], [ Vandret], [ Begge] – – – [Hukommelsesinfo] [f] (indbygget hukommelse), [4] (hukommelseskort X), [7] (hukommelseskort Y) – [x.v.Color] [A Til F], [B Fra] – – – [Farvebjælker og testtone] 1 [Fotonummerering] 3 [B Fra], [ Farvebjælker], – – 76 [ Farvebjælker og tone] [a Nulstil], [b Kontinuerlig] – – 1 Punktet er kun tilgængeligt for filmoptagelse. 2 Kan indstilles uafhængigt for [D PF25]. og metode. Standardværdien i metode er 3 Punktet er kun tilgængeligt for fotooptagelse. [Bedøm scener (optagelse)]: Når det er indstillet til [A Til], vil scenebedømmelsesskærmbilledet fremkomme, hver gang, du optager. [Scan omvendt optag.]: Spejlvender det optagede billede vandret, lodret eller vandret og lodret. [Hukommelsesinfo]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere hvor meget af den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet, der er i brug i øjeblikket (l total optagelsestid og k total fotoantal) og hvor meget plads, der er tilgængelig for optagelse. • De estimerede angivelser om tilgængelig videooptagelsestid og tilgængelige antal fotos er omtrentlige og baseret på det øjeblikkeligt valgte optagelsesmetode og fotokvalitet/-størrelse. • I informationsskærmbilledet for hukommelseskortet kan du også kontrollere dets hastighedsklasse. • Den [Samlet plads], der er vist for den indbyggede hukommelse, angiver det aktuelle plads, der er tilgængelig. Den kan være lidt mindre end den nominelle kapacitet for den indbyggede hukommelse, der er angivet i specifikationerne. [x.v.Color]: Ved at benytte et farverum med en større gamut opnås dybere farver, tættere på den virkelige verden. • Benyt kun denne funktion til videooptagelse, når du planlægger at afspille dine optagelser på et HDTV kompatibelt med x.v.Color, tilsluttet videokameraet ved brug af det medfølgende HDMI-kabel.Hvis optagelser udført med x.v.Color bliver afspillet på et ikke-kompatibelt TV, bliver farverne måske ikke gengivet korrekt. [Fotonummerering]: Vælg den fotonummereringsmetode, der skal benyttes på et nyt hukommelseskort. Fotos får automatisk et fortløbende filnummer fra 0101 til 9900 og bliver gemt i mapper med op til 100 fotos. Mapperne bliver nummereret fra 101 til 998. [a Nulstil]: Fotonumrene vil starte forfra med 101-0101, hver gang du indsætter et nyt hukommelseskort. [b Kontinuerlig]: Fotonumrene vil fortsætte fra det nummer, som følger efter det sidste billede optaget med videokameraet. • Hvis det hukommelseskort, du indsætter, allerede indeholder et foto med højere billednummer, vil et nyt foto blive tillagt et nummer et højere end det sidste foto på hukommelseskortet. • Vi anbefaler at benytte [b Kontinuerlig] indstillingen. • Fotonummeret angiver navnet og placeringen af filen på hukommelseskortet. For eksempel er filnavnet for et foto med nummeret 101-0107 “IMG_0107.JPG”, gemt i mappen “DCIM\101CANON”. 143


144 Appendiks: Liste over menupunkter 6 System setup Menupunkt Indstillinger y CINEMA 1 2 0 [Udlæs skærmvisninger] [A Til], [B Fra] – [Sprog a] [ ], [Dansk], [Deutsch], [ ], [English], [Español], 29 [Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [ ], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] [LCD-lysstyrke] k l – [LCDskærmdæmpning] [A Til], [B Fra] – [LCD-spejlbillede] [A Til], [B Fra] – – – [AV/hovedtelefoner] [H AV], [J Hovedtelefoner] 70 [Lydstyrke] [Højttaler]: – – 87 q h, r [Hovedtelefoner]: 70 c d, e [Påmindelseslyde] [N Høj lydstyrke], [M Lav lydstyrke], [B Fra] – [Trådløs fjernbetjening] [A Til], [B Fra L] – [POWERED IS-knap] [x Tryk på og hold], [y Skift Til/Fra] – – 53 [Brugerdef. knap/ [o Tv / Av], [ Manuel], [P AGC-grænse], – – 82 hjul] [e Eksponering], [B Fra] [Tildel knap 1] [ Bagg.lyskomp. til], [ AF kun for ansigt], – – 83 [ Historieskriver], [Z Videosnapshot], [m HB-prioritet], [ AF/MF], [B Fra] [Tildel knap 2] [ Bagg.lyskomp. til], [ AF kun for ansigt], – – 83 [ Historieskriver], [Z Videosnapshot], [Indstil [m HB-prioritet], [Z Elektr. billedstabil.], [B Fra] [Y Automatisk], [a Dagslys], [b Skygge], – – – hvidbalanceprioritet] [c Skyet], [e Lysstofrør], [f Stærkt lysstofrør], [d Glødelampe], [ Farvetemperatur], [ Indstilling 1], [ Indstilling 2] [Fokusringretning] [ Normal], [ Tilbage] – – – [Fokusringrespons] [J Hurtig], [K Normal], [L Langsom] – – – [Forindstillet fokushastighed] [J Hurtig], [K Normal], [L Langsom] – – – [Dekoration med autostart] [A Til], [B Fra] – – – [Strømsparestatus] [Automatisk sluk]: [B Fra], [A Til] [Hurtig start (standby)]: [Fra], [10 min], [20 min], [30 min] –


Appendiks: Liste over menupunkter Menupunkt Indstillinger y CINEMA 1 2 0 [Initialisér f/g] [f Indbygget huk.], [4 Huk.kort A], [7 Huk.kort B] [Komplet initialisering]: Skift mellem til eller fra 35 [Tidszone/ sommertid] [S] (hjemlig tidszone) eller [V] (rejse-tidszone): [Paris], liste med verdens tidszoner [U] (Sommertid): Skift mellem til eller fra 30 [Dato/klokkeslæt] [Dato/klokkeslæt]: – [Datoformat]: [Å.M.D], [M.D,Å], [D.M.Å] (Å- år, M- måned, D- dag) [24T]: Skift mellem til (24-timers ur) eller fra (12-timers ur) 29 [Batteriinfo] – – [Kontrol for HDMI] 1 [A Til], [B Fra] – [HDMI 1080p udgang] 1 [A Til], [B Fra] – [HDMI-status] – – [Afstandsenheder] [m meter], [n fod] – – – [Menu for sikk.kopi 7] [Gem], [Ilæg] – – 84 [Demometode] [A Til], [B Fra] – – – [Firmware] – – – – – [Eye-Fikommunikation] 2 [O Automatisk], [B Fra] 135 1 Punktet er ikke tilgængeligt, når videokameraet er tilsluttet et HDTV ved brug af det medfølgende HDMI-kabel. 2 Punkt er kun tilgængeligt, når der er indsat et Eye-Fi kort i hukommelseskortholder Y. [Udlæs skærmvisninger]: Når den er indstillet til [A Til], vil videokameraets skærminformationer også fremkomme på et tilsluttet TV eller monitor. [LCD-lysstyrke]:Justerer LCD-skærmens lysstyrke. • Ændring af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken af dine optagelser eller af det afspillede billede på et TV. [LCD-skærmdæmpning]: Når den er indstillet til [A Til], bliver LCD-skærmen dæmpet. Det er ideelt at gøre det, når videokameraet benyttes på steder, hvor LCD’ens belysning kan virke generende på andre. Hold h trykket ned i cirka 2 sekunder for at genindstille LCD-skærmen til dens tidligere indstilling. • Dæmpningen af LCD-skærmens lysstyrke påvirker ikke lysstyrken af dine optagelser eller af det afspillede billede på et TV. • Når skærmdæmpningen er indstillet til [B Fra], vil LCD-skærmen vende tilbage til det lysstyrkeniveau, der blev benyttet, før skærmen blev dæmpet. [LCD-spejlbillede]: Når det er indstillet til [A Til], kan du rotere LCD-panelet 180 grader, således motivet kan se billedet, mens du optager. Når LCD-panelet er drejet mod motivet, kan du ikke dekorere scenen. 145


146 Appendiks: Liste over menupunkter [Påmindelseslyde]: Et beep vil ledsage nogle betjeningsfunktioner, som at tænde videokameraet, selvudløserens nedtælling, etc. • Når pre-recording (0 79) er aktiveret, vil videokameraet ikke udsende påmindelseslyde. [Trådløs fjernbetjening]: Gør det muligt at betjene videokameraet med den trådløse fjernbetjening. [POWERED IS-knap]: Bestemmer betjeningsmetoden for POWERED IS-knappen. [x Tryk på og hold]: Powered IS vil blive aktiveret, mens du holder tasten trykket ned. [y Skift Til/Fra]: Hvert tryk på knappen vil skiftevis tænde eller slukke for Powered IS funktionen. [Indstil hvidbalanceprioritet]: Du kan trykke på den brugertildelte knap, der er indstillet til [m HB-prioritet] for at skifte mellem den aktuelle hvidbalance og den hvidbalanceindstilling, der er valgt under [Indstil hvidbalanceprioritet]. [Fokusringretning]: Skifter den retning fokuseringsringen skal drejes. [Fokusringrespons]: Vælger responsfølsomheden, når fokuseringsringen betjenes. [Forindstillet fokushastighed]: Bestememr den hastighed, med hvilken fokuseringen ændres til den forindstillede position. [Dekoration med autostart]: Når det er indstillet til [A Til], vil dekorationsskærmbilledet automatisk åbne, når du klapper LCD-panelet i med LCD-skærmen udad. [Strømsparestatus]: Kontrollerer videokameraets automatisk sluk indstilling. [Automatisk sluk]: For at spare energi, når videokameraet forsynes med strøm fra en batteripakke, vil videokameraet automatisk slukke, hvis det efterlades uden nogen betjening i 5 minutter. • Cirka 30 sekunder før videokameraet slukker, fremkommer [Automatisk sluk]. • I standby metoden vil videokameraet slukke efter den tid, der er angivet for [Hurtig start (standby)] indstillingen. [Hurtig start (standby)]: Vælg om hurtigstart funktionen (0 42) skal aktiveres, når du lukker LCD-panel i en optagelsesmetode, og den tidslængde efter hvilken videokameraet automatisk afslutter standby metoden og slukker automatisk. • Du kan for eksempel indstille Hurtigstart til [Fra], hvis videokameraet står på et stativ, og du ønsker at fortsætte optagelse med LCD-panelet lukket for at spare på batterispændingen. [Batteriinfo]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere batteriets ladning (som en procentdel) og den resterende optagelsestid ( , metode) eller afspilningstid ( , metode). [Kontrol for HDMI]: Aktiverer HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) funktionen. Når du tilslutter videokameraet til et HDTV, der er kompatibelt med HDMI-CEC ved brug af det medfølgende HDMIkabel, kan du kontrollere videokameraets afspilning med TV'ets fjernbetjening. • Hvis det er indstillet til [A Til], når videokameraet er tilsluttet et kompatibelt HDTV ved brug af det medfølgende HDMI-kabel, vil videoindgangen på TV'et automatisk blive indstillet til videokameraets videoinput. Herefter kan du benytte op/ned/venstre/højre tasterne og OK eller SET-tasten på TV’ets fjernbetjening til at afspille dine optagelser. • Afhængig af TV-apparatet kræves måske yderligere indstillinger på selve TV’et for at aktivere HDMI- CEC-funktionen. Se betjeningsvejledningen til TV’et. • Korrekt funktionalitet for HDMI-CEC-funktionen kan ikke garanteres, selv når videokameraet tilsluttes kompatible TV-apparater. Hvis du ikke kan benytte TV’ets fjernbetjening, indstil [Kontrol for HDMI] til [B Fra], og betjen videokameraet direkte eller benyt videokameraets trådløse fjernbetjening.


Appendiks: Liste over menupunkter • TV’ets fjernbetjening kan kun benyttes til at afspille film eller fotos (kun eller metode). Hvis videokameraet er tilsluttet TV’et, mens det er indstillet til en optagelsesmetode, vil videokameraet afhængig af det benyttede TV, automatisk slukke, hvis TV’et slukkes, selv om videokameraet optager på dette tidspunkt. • Vi anbefaler ikke at tilslutte mere end 3 HDMI-CEC-kompatible enheder ad gangen. [HDMI 1080p udgang]: Hvis det er indstillet til [A Til], når videokameraet er tilsluttet et HDTV, der understøtter 1080p standarden, med det medfølgende HDMI-kabet, vil dine optagelser (udført i 1080i) blive konverteret og udsendt som 1080p. [HDMI-status]: Viser et skærmbillede, hvor du kan kontrollere standarden for videoudgangssignalet fra HDMI OUT-bøsningen. [Afstandsenheder]: Vælger den enhed, der skal benyttes for fokuseringsafstanden under manuel fokusering. [Demometode]: Demonstrationsmetoden viser videokameraets vigtigste funktioner. Den starter automatisk, når videokameraet benytter den kompakte strømforsyning og efterlades tændt uden hukommelseskort i mere en 5 minutter. • Demonstrationsmetoden afbrydes, når den først er begyndt, ved at trykke på en hvilken som helst tast eller slukke videokameraet. [Firmware]: Du kan kontrollere den aktuelle version af videokameraets firmware. Dette menupunkt er normalt ikke tilgængeligt. 147


148 Appendiks: Skærmens ikoner og informationer Appendiks: Skærmens ikoner og informationer Filmoptagelse (når Historieskriver benyttes) 1 2 3 4 1 Kontrolknap [FUNC.]: Åbn FUNC.panelet (0 27) 2 Smart AUTO (0 38) 3 Ansigtsgenkendelsesramme (0 47) 4 Touch & Track ramme (0 48) 5 Kontrolknap [PHOTO]: Tag et foto (0 37, 96) 6 Kontrolknap [ ]: Returnerer til listen over historiescener (0 98) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 Hukommelsesoperation (0 151) 8 Billedstabilisator (0 53) 9 Resterende batteritid (0 151) 10 Zoom (0 51) 11 Optagelsesmetode (0 43) 12 Aktuel historiescene (kategori) (0 98) 13 Anbefalet scenelængde (0 98) 14 Dekoration (0 102)


1 15 16 17 18 19 20 21 Appendiks: Skærmens ikoner og informationer , Filmoptagelse y Manuel metode CINEMA metode 5 22 23 24 7 25 8 2627 34 35 36 3738 39 40 4142 43 15 Optagelsesprogram (0 55, 62) 16 Eksponeringskompensation (0 58) 17 AGC-grænse (0 54); Gain (under [y Manuel] optagelsesprogrammet) (0 57) 18 Direkte AF/ Medium AF/ N Normal AF (0 139), MF Manuel fokusering (0 45) 19 Ansigtsgenkendelse (0 47) 20 Hvidbalance (0 60) 21 Lydstyrkeindikator (0 66) 22 x.v.Color (0 143) 23 Under optagelse/under afspilning: Scenetæller (timer : minutter : sekunder) 24 Dobbeltoptagelse (0 34) 25 Modtagersensor slukket (0 146) 26 Digital telekonverter (0 52) 27 Billedhastighed (0 44) 28 Resterende optagelsestid 4/7 På hukommelseskort f I den indbyggede hukommelse 3/5 Relæoptagelse (0 33) 29 Billedeffekt (0 64) 30 Modlyskorrektion (0 59) 31 Mikrofondæmpning (0 141) 32 Ekstern audioinput fra MIC-bøsningen (0 69) 9 28 11 29 30 31 32 33 1 44 45 17 18 46 47 48 49 50 33 Hovedtelefonudgang (0 70) 34 Peaking (0 46) 35 Zebramønster (0 58) 36 Niveau markør (0 141) 37 Konverteringsobjektiv (Telekonverter vist) (0 140) 38 Udtoning (0 81) 39 Vindskærm slukket (0 141) 40 Retningsfølsomhed for indbygget mikrofon (0 67), Retningsfølsomhed for ekstratilbehøret SM-V1 surround mikrofon (0 72) 41 Mini avanceret tilbehørsko (0 71) 42 Audio equalizer (0 68) 43 Kontrolknap: Sidst benyttede funktion ([ZOOM] i dette tilfælde) 44 Blændeværdi (0 55, 57) 45 Lukkertid (0 55, 57) 46 ND-filter (0 140) 47 Kontrolknap [FILTER 1]: Filtre for cinema-look (0 100) 48 metode (0 100) 49 Selvudløser (0 65) 50 Pre-recording (0 79) 149


150 Appendiks: Skærmens ikoner og informationer Afspilning af film (under afspilning) BEMÆRKNINGER 51 56 14 51 Afspilnings kontrolknapper (0 86) 52 Ekstern lydinput (0 111) 53 Eye-Fi trådløs kommunikation (0 135) 54 Scenenummer Vise foto 57 58 62 63 57 Kontrolknap [MENU]: Åbn setupmenuerne (0 139) 58 Kontrolknap [Redigér]: Åbn Redigérpanelet (0 139) 59 Øjeblikkelig foto / Total fotoantal 11 7 52 • Du kan trykke på DISP.-tasten for at slukke for de fleste ikoner og informationer. 53 9 23 54 55 55 Datakode (0 80, 142) 56 Kontroller for lydstyrke og baggrundsmusikbalance (0 87, 111) 9 59 60 61 55 60 Fotonummer (0 143) 61 Kontrolknap [g]: Overspring fotos (0 121) 62 Kontrolknap [A]: Diasshow (0 123) 63 Kontrolknap [Q]: Returnerer til [Fotos] indeksbilledet (0 120)


Appendiks: Skærmens ikoner og informationer 7 Hukommelsesoperation N Optagelse, M Pause i optagelse, A Afspilning, C Pause i afspilning, I Hurtig afspilning, J Hurtig baglæns afspilning, G Langsom afspilning, H Langsom baglæns afspilning, E Enkeltbillede fremad, F Enkeltbillede tilbage. 9 Resterende batteritid • Ikonet viser et groft estimat over den resterende 100% 75% 50% 25% 0% kapacitet som procentdel af den fulde kapacitet for batteripakken. Den resterende optagelses-/ afspilningstid for batteripakken bliver vist i minutter ved siden af ikonet. • Når fremkommer i rødt, udskift batteripakken med en, der er fuldt opladet. • Når du påsætter en afladet batteripakke, kan videokameraet slukke, uden fremkommer. • Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængigt af de betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under. • Når videokameraet er slukket, tryk på R for at vise batteripakkens kapacitet. Det intelligente system vi vise status for opladningen (som en procentdel) og den resterende optagelsestid (i minutter) i 5 sekunder. Hvis batteripakken er helt afladet, vil batteriinformationen måske ikke blive vist. 28 Resterende optagelsestid Når der ikke er mere ledig plads i hukommelsen, vil [f Slut] (indbygget hukommelse), [4 Slut] (hukommelseskort X) eller [7 Slut] (hukommelseskort Y) blive vist i rødt, og optagelsen vil standse. 151


152 Fejlfinding Fejlfinding Hvis du har problemer med videokameraet, kan nedenstående liste måske være en hjælp. Nogle gange kan det, du tror er en fejl ved videokameraet, have den enkleste løsning - læs venligst “KONTROLLER DETTE FØRST” nedenfor, før du fortsætter med de mere detaljerede problemer og løsninger. Kontakt din forhandler eller et Canon Servicecenter, hvis problemet fortsætter. KONTROLLER DETTE FØRST Strømforsyning • Er batteriet opladet? Er den kompakte strømforsyning tilsluttet korrekt til videokameraet? (0 19) Optagelse • Tændte du for videokameraet, og indstillede du det korrekt til en optagelsesesmetode? (0 36) Hvis du optager på et hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? (0 32) Afspilning • Tændte du for videokameraet indstillede det korrekt til en afspilningsmetode? (0 85, 120) Hvis du afspiller optagelser fra et hukommelseskort, er det korrekt indsat i videokameraet? (0 32) Indeholder det nogle optagelser? Andet • Udsender videokameraet en raslende lyd? Det indre objektivs ophæng kan bevæge sig, når videokameraet slukkes eller er i en afspilningsmetode. Det er ikke en fejl. Strømforsyning Videokameraet vil ikke tænde, eller det slukker selv. - Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken. - Fjern batteripakken, og montér den korrekt. Kan ikke oplade batteripakken. - Kontroller, at videokameraet er slukket, så opladningen kan starte. - Batteripakkens temperatur er udenfor dens arbejdstemperturområde (cirka 0 – 40 °C). Fjern batteripakken, varm den om nødvendigt op eller køl den ned, og prøv at oplade den igen. - Oplad batteripakken ved temperaturer mellem cirka 0 °C og 40 °C. - Batteripakken er udbrændt. Erstat batteripakken. - Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke. Batteripakker, der ikke er anbefalet af Canon til brug med dette videokamera, kan ikke oplades med dette videokamera. - Hvis du benytter en batteripakke, som Canon anbefaler til brug med dette videokamera, kan der være et problem med videokameraet eller batteripakken. Kontakt et Canon Servicecenter. Der kan høres støj fra den kompakte strømforsyning. - Der kan høres en svag støj, mens den kompakte strømforsyning er tilsluttet lysnettet. Det er ikke en fejl. Batteripakken er udbrændt ekstremt hurtigt, selv ved normale temperaturer. - Batteriet kan have nået afslutningen på dets levetid. Køb en ny batteripakke.


Optagelse Fejlfinding Tryk på g vil ikke starte optagelsen. - Du kan ikke optage, mens videokameraet skriver den forrige optagelse til hukommelsen (mens ACCESS-indikatoren er tændt eller blinker). Vent indtil videokameraet er færdigt. - Hukommelsen er fyldt, eller den indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scener). Slet nogle optagelser (0 90, 122), eller initialisér hukommelsen (0 35) for at frigøre noget plads. Det punkt, hvor der blev trykket på g, svarer ikke helt til begyndelsen/slutningen af optagelsen. - Der er en lille forsinkelse mellem trykket på g, og den aktuelle start/slut på optagelsen. Det er ikke en fejl. Videokameraet vil ikke fokusere. - Autofokus virker ikke på dette motiv. Fokuser manuelt (0 45). - Objektivet eller Direkte AF-sensoren er snavset. Rens objektivet eller sensoren med en blød renseklud til objektiver (0 166). Benyt aldrig papirlommetørklæder til at rense objektivet med. Når et motiv flagrer rundt foran objektivet, kan billedet forekomme en anelse buet. - Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer. Når et motiv krydser meget hurtigt foran videokameraet, kan billedet synes svagt vindskævt. Det er ikke en fejl. At skifte betjeningsmetode mellem optagelse (N)/pause i optagelse (M)/afspilning (A) tager længere tid end normalt. - Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid end normalt. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). Film eller fotos kan ikke optages korrekt. - Dette kan forekomme efterhånden som film og fotos bliver optaget/slettet gennem tiden. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). Kan ikke optage et foto under videooptagelse. - Du kan ikke tage fotos i metode, når den digitale zoom er aktiveret (0 140), når der tones ind eller ud på en scene (0 81), eller mens den digitale telekonveretr er aktiveret (0 52). Når videokameraet har været i brug i lang tid, bliver det varmt. - Videokameraet kan blive varmt efter fortsat brug i længere tid. Det er ikke en fejl. Hvis videokameraet bliver usædvanlig varm eller bliver varm efter kort tid, kan det indikere et problem med videokameraet. Kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke fremstille en ny historie. - Et hukommelseskort kan maksimalt indeholde 98 brugerfremstillede historier. Slet nogle historier i galleriet (0 92), eller vælg en anden hukommelse (0 33). Afspilning Kan ikke kopiere/flytte scener i en historie. - Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads. Kan ikke slette en scene. - Du kan måske ikke slette scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr. At slette scener tager længere tid end sædvanligt. - Når hukommelsen indeholder et stort antal scener, kan nogle operationer tage længere tid end normalt. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). 153


154 Fejlfinding Kan ikke optage en videosnapshotscene fra en film. - Du kan ikke optage videosnapshotscener fra scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr. - Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads. Når videosnapshotscener eller et diasshow afspilles med baggrundsmusik, bliver musiksporet ikke afspillet korrekt. - Dette kan forekomme, når du overfører musikfiler til et hukommelseskort, hvor scener er blevet optaget og slettet gentagende gange (fragmenteret hukommelse). Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelseskortet (0 35). Overfør dernæst musikfilerne, og først derefter overfør videofilerne. - Musiksport vil ikke blive afspillet korrekt, hvis forbindelsen blev afbrudt, mens musikfilerne blev overført til et hukommelseskort Slet musiksporerne, og overfør musikfilerne igen. - Overførselshastigheden for det benyttede hukommelseskort er for lav. Benyt et anbefalet hukommelseskort (0 31). Under afspilning af scener/et diasshow, der er kædet sammen med ekstern lyd, er videoafspilningen ikke kædet korrekt sammen med den eksterne afspiller. - Den eksterne afspillers lydstyrke er måske for lav. Prøv at forøge afspillerens lydstyrke. Kan ikke opdele scener - Du kan ikke opdele scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr. - Hukommelsen er fyldt. Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads. Kan ikke kopiere scener/fotos - Du kan måske ikke kopiere scener/fotos, der er optaget eller redigeret med andet udstyr. Kan ikke markere individuelle scener/fotos i indeksbilledet med et afkrydsningsmærke O - Du kan ikke markere mere end 100 individuelle scener/fotos. Vælg [Alle scener] eller [Alle fotos] indstillingen i stedet for [Vælg]. Indikatorer og skærminformationer lyser rødt. - Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken. fremkommer på skærmen. - Videokameraet kan ikke kommunikere med den påsatte batteripakke, så den resterende batteritid kan ikke vises. 4/7 lyser rødt. - Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Sluk videokameraet. Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Initialisér hukommelseskortet, hvis informationerne ikke skifter tilbage til normal. - Hukommelseskortet er fyldt. Udskift hukommelseskortet, eller slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads på hukommelseskortet. Selv efter optagelsen er stoppet, slukker ACCESS-indikatoren ikke. - Scenen bliver optaget i hukommelsen. Det er ikke en fejl. Den røde ON/OFF (CHG) indikator blinker hurtigt ( et blink i 0,5 sekunders intervaller). - Opladningen er standset, fordi batteripakken er udbrændt. Kontakt et Canon Servicecenter. Den røde ON/OFF (CHG) indikator blinker meget langsomt ( et blink i 2 sekunders intervaller). - Batteripakkens temperatur er udenfor dens arbejdstemperturområde (cirka 0 – 40 °C). Fjern batteripakken, varm den om nødvendigt op eller køl den ned, og prøv at oplade den igen. - Oplad batteripakken ved temperaturer mellem cirka 0 °C og 40 °C. - Batteripakken er beskadiget. Benyt en anden batteripakke.


Fejlfinding o fremkommer på skærmen - LOCK-kontakten på Eye-Fi kortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift positionen af LOCK-kontakten. - Der opstod en fejl under forsøg på kommunikation med kontroldata på et Eye-Fi kort. Sluk videokameraet, og tænd det derefter igen. Hvis ikonet ofte fremkommer, kan der være et problem med Eye-Fi kortet. Kontakt kortfabrikantens kundesupport. Billede og lyd Skærmbilledet er for mørkt. - LCD-skærmen er dæmpet. Hold h trykket ned i cirka 2 sekunder for at genindstille LCDskærmen til dens tidligere indstilling. Skærmens informationer tænder og slukker skiftevis. - Batteripakken er udbrændt. Udskift eller oplad batteripakken. - Fjern batteripakken, og montér den korrekt. Unormale karakterer fremkommer på skærmen, og videokameraet virker ikke korrekt. - Fjern strømforsyningen, og påsæt den igen efter en kort tid. Hvis problemet fortsætter, fjern batteripakken og afmonter alle andre spændingsforsyninger fra videokameraet. Tryk derefter på RESET-tasten med en spids genstand for at nulstille alle videokameraets indstillinger til standardindsillingerne. Der fremkommer videostøj på skærmen. - Hold afstand mellem videokameraet og udstyr, der udsender kraftige elektromagnetiske felter (plasma TV, mobiltelefoner, etc.). Der fremkommer vandrette bånd på skærmen. - Dette er et typisk fænomen for CMOS-billedsensorer, som forekommer ved optagelse under nogle typer fluorescerende, kviksølv eller natriumlamper. For at formindske symptomerne, indstil optagelsesprogrammet til [Programmeret AE] eller [Lukkerprio. AE] (0 55). Det er ikke en fejl. Der er intet billede i søgeren. - Træk søgeren ud for at aktivere den. - Der vil ikke være noget billede på søgeren, hvis der er tilsluttet et kabel i HDMI OUT-, COMPONENT OUT- eller AV OUT/X-bøsningen i afspilningsmetode. Fjern kablet. Billedet i søgeren er slørret. - Justér søgeren med søgerens fokuseringskontakt (0 21). Audio kan ikke optages. - Når du benytter en mikrofon, tilsluttet MIC-bøsningen, vær sikker på den er tændt. Vær også sikker på, dens batterier ikke er udbrændte. - Lydoptagelsesniveauet er ikke indstillet korrekt (0 66). Lyden er forvrænget eller er optaget med en lavere lydstyrke. - Ved optagelse nær kraftige lydkilder (f.eks. fyrværkeri eller koncerter), kan lyden blive forvrænget eller den vil måske ikke blive optaget ved den aktuelle lydstyrke. Indstil lydoptagelsesniveauet manuelt (0 66). Der er kortvarige stop i lyden, optaget med ekstratilbehøret WM-V1 trådløs mikrofon. - Dette kan forekomme, hvis LOCK-kontakten på Eye-Fi kortet er indstillet til at forhindre skrivning, hvilket forårsager trådløs kommunikation under optagelse. Skift positionen af LOCK-kontakten. Billedet bliver vist korrekt, men der kommer ingen lyd fra den indbyggede højtaler. - Højtalerens lydstyrke er skruet helt ned. Justér lydstyrken. - Hvis STV-250N stereo-videokablet er tilsluttet til videokameraet, så kobl det fra. - AV-bøsningen er indstillet til hovedtelefonudgang. Indstil 8 [AV/hovedtelefoner] til [AV]. 155


156 Fejlfinding Hukommelseskort og tilbehør Kan ikke indsætte hukommelseskortet. - Hukommelseskortet var ikke vendt rigtigt. Vend det rigtigt, og sæt det i igen. Der kan ikke optages på hukommelseskortet. - Hukommelseskortet er fyldt. Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads eller udskift hukommelseskortet. - Initialisér hukommelseskortet (0 35), når du benytter det med videokameraet. - LOCK-kontakten på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift positionen af LOCK-kontakten. - Der skal benyttes et kompatibelt hukommelseskort for at kunne optage film på et hukommelseskort (0 31). - Mappe- og filnumrene har nået deres maksimalværdi. Indstil 8 [Fotonummerering] til [Nulstil], og indsæt et nyt hukommelseskort. Den trådløse fjernbetjening virker ikke. - Indstil 6 [Trådløs fjernbetjening] til [Til]. - Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening. Kan ikke uploade filer trådløst ved brug af et Eye-Fi kort. - Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i hukommelseskortholder Y. - 6 [Eye-Fi-kommunikation] er indstillet til [Fra] (i fremkommer på skærmen). Indstil den til [Automatisk]. - Trådløs kommunikation er ikke tilgængelig i optagelsesmetode, eller når ekstratilbehøret WM-V1 trådløs mikrofon er monteret på videokameraet. Indstil videokameraet til afspilningsmetode, eller fjern WM-V1. - Det kan hjælpe at åbne LCD-panelet, hvis den trådløse forbindelse ikke er tilstrækkelig kraftig. - Under trådløs overførsel kan den trådløse kommunikation standse, når konditionerne for det trådløse signal bliver dårlige (h fremkommer på skærmen). Udfør trådløs overførsel på steder med gode signal konditioner. - Kontakt kortfabrikantens kundesupport. Ikonet for status for den trådløse kommunikation fremkommer ikke - Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i hukommelseskortholder Y. Tilslutning til eksternt udstyr Der fremkommer videostøj på TV-skærmen. - Når du benytter videokameraet i et rum, hvor der findes et TV, skal du holde en vis afstand mellem den kompakte strømforsyning og TV’ets netledning og antennekabel. Afspilningen ser fine ud på videokameraet, men der er intet billede TV skærmen. - Videoindgangen på TV’et er ikke indstillet til den videobøsning, hvor du har tilsluttet videokameraet. Vælg det korrekte videoinput. - Der vil ikke være noget videosignal fra AV OUT-bøsningen, når ekstratilbehøret CTC-100 komponentkabel er tilsluttet videokameraets COMPONENT OUT-bøsning. Fjern CTC-100 komponentkablet på forhånd for at benytte AV OUT-bøsningen. Der kommer ingen lyd fra TV’et. - Når videokameraet tilsluttes et HDTV ved brug af ekstratilbehøret CTC-100 komponentkabel, vær sikekr på også at tilslutte audioforbindelserne ved at benytte de hvide og røde stik på STV-250N stereo-videokablet.


Fejlfinding Videokameraet er tilsluttet ved brug af det medfølgende HDMI-kabel, men der er intet billede eller lyd på HDTV'et. - Afmonter HDMI-kablet, og monter det herefter igen, eller sluk for videokablet, og tænd det igen. Videokameraet er tilsluttet ved brug af det medfølgende HDMI-kabel, men HDMI-CEC virker ikke (kan ikke afspille ved brug af TV’ets fjernbetjening). - Fjern HDMI-kablet, og sluk for videokameraet og TV'et. Tænd dem begge igen efter et øjeblik og genetablér forbindelsen. - 68 [Kontrol for HDMI] er indstillet til [Fra]. Indstil den til [Til]. - HDMI-CEC er ikke aktiveret på det tilsluttede TV. Aktiver denne funktion på TV'et. - Selv for TV-sæt, der er kompatible med HDMI-CEC vil de tilgængelige funktioner afhænge af TVtypen. Se betjeningsvejledningen for det tilsluttede TV. Computeren genkender ikke videokameraet, selv om videokameraet er tilsluttet korrekt. - Afmonter USB-kablet, og sluk videokameraet. Efter kort tid, tænd det igen, og tilslut USB-kablet igen. - Tilslut videokameraet til en anden USB-port på computeren. Kan ikke gemme fotos på min computer - Når hukommelseskortet indeholder for mange fotos (Windows – 2.500 fotos eller flere, Macintosh – 1.000 fotos eller flere), kan du måske ikke overføre fotos til en computer. Prøv at benytte en kortlæser til at overføre fotos på hukommelseskortet. For at overføre fotos i den indbyggede hukommelse, kan du kopiere dem til hukommelseskortet på forhånd (0 124). Oversigt over meddelelser (i alfabetisk rækkefølge) Antal historier er allerede på maks. - Galleriet indeholder allerede det maksimale antal historier (98 brugerfremstillede historier i enhver given hukommelse). Slet nogle historier (0 92), eller vælg en anden hukommelse til filmoptagelse (0 33). Buffer-overløb. Optagelse blev stoppet. - Dataoverførselshastigheden var for høj til det benyttede hukommelseskort, og optagelsen blev standset. Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som SD hastighedsklasse 2, 4, 6 eller 10. - Efter at have optaget, slettet og redigeret scener gentagende gange (fragmenteret hukommelse), vil det tage længere tid at skrive data til hukommelsen, og optagelsen kan standse. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). Dæksel til hukommelseskort er åbent - Efter et hukommelseskort er indsat, luk dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. Denne scene blev optaget med en anden enhed og kan ikke kopieres. - Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskort Y. Der er ingen scener med den valgte bedømmelse - Ingen scener er bedømt endnu. Bedøm scenerne, som du synes (0 109). - Der er ingen scener, der er bedømt efter det kriterium, du har valgt som scenebedømmelse. Vælg et andet bedømmelsekriterium at vælge scener udfra. Dette foto kan ikke vises - Du kan måske ikke vise fotos, der er optaget med andet udstyr eller billedfiler, der er fremstillet eller redigeret på en computer. Dette huk.kort indeholder scener. Slet alle scener for at anv. relæoptagelse. - Gem om nødvendigt dine film (0 127), og slet alle filmene fra hukommelseskortet (0 90). 157


158 Fejlfinding Du skal gendanne filer fra hukommelseskortet. Skift placering af LÅS-omskifteren på hukommelseskortet. - Denne meddelelse fremkommer næste gang, du tænder videokameraet, hvis strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i gang med at skrive til hukommelseskortet og hvis positionen på kortets LOCK-kontakt senere blev ændret til at forhindre sletning Skift positionen af LOCK-kontakten. Fejl i filnavn - Mappe- og filnumrene har nået deres maksimalværdi. Indstil 8 [Fotonummerering] til [Nulstil], og slet alle fotos på hukommelseskortet (0 122), eller initialisér det (0 35). Fejl i indbygget hukommelse - Den indbyggede hukommelse kunne ikke læses. Kontakt et Canon Servicecenter. Fejl ved skrivning på hukommelseskortet. Data kan måske gendannes, hvis hukommelseskortet ikke er blevet fjernet. Forsøg at gendanne dataene? - Denne meddelelse vil fremkomme, næste gang du tænder videokameraet, hvis strømforsyningen blev afbrudt ved et uheld, mens videokameraet var i færd med at skrive til hukommelseskortet. Vælg [Gendan] for at prøve at gendanne optagelserne. Hvis du fjernede hukommelseskortet og benyttede det i et andet udstyr, efter dette skete, anbefaler vi at vælge [Giv op]. For at bruge den trådløse funktion: Isæt Eye-Fi-kortet i kortholder B. - Du kan have indsat Eye-Fi kortet i hukommelseskortholder X. Indsæt det i hukommelseskortholder Y. For at optage på dette hukommelseskort anbefales det kun at bruge optagemetoderne XP+/SP/LP - Film kan måske ikke optages korrekt på dette hukommelseskort, hvis optagelsesmetoden er indstillet til MXP eller FXP metode (0 43). For mange fotos. Frakobl USB-kablet. - Fjern USB-kablet. Prøv at benytte en kortlæser eller formindsk antallet af fotos på hukommelseskortet til mindre end 2.500 fotos (Windows), eller 1.000 fotos (Mac OS). - Hvis der fremkommer en dialogboks på computerens skærm, luk den. Fjern USB-kablet, og tilslut det igen efter et kort stykke tid. Huk.kort Kan ikke genkende dataene - Hukommelseskortet indeholder scener, der er optaget med en videokonfiguration, der ikke understøttes (NTSC). Afspil optagelserne på hukommelseskortet med det udstyr, der oprindeligt er benyttet til at optage dem. Huk.kort Maks. antal scener er allerede nået - Hukommelseskortet indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scener); der kan ikke kopieres flere scener til hukommelseskortet. Slet nogle scener (0 90) for at frigøre noget plads. Hukommelseskortet er skrivebeskyttet - LOCK-kontakten på hukommelseskortet er indstillet til at forhindre utilsigtet sletning. Skift positionen af LOCK-kontakten. Hukommelskortet er fyldt - Hukommelseskortet er fyldt. Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads eller udskift hukommelseskortet. Ikke-understøttede gallaridata registreret. Kan ikke registrere eller redigere. Slet galleridata? - Galleridata for filmene i det valgte hukommelseskort understøttes ikke. Filmene kan afspilles, men du kan ikke redigere dem eller optage yderligere scener i dette galleri. Vælg [Ja] for at slette ikkeunderstøttede galleridata. Bemærk, efter du har gjort dette, kan du ikke afspille filmene med det udstyr, der oprindeligt blev benyttet at optage de ikke-understøttede galleridata.


Fejlfinding Indbygget hukommelse er fyldt - Den indbyggede hukommelse er fyldt (“f Slut” fremkommer på skærmen). Slet nogle optagelser (0 90, 122) for at frigøre noget plads. Alternativt kan du gemme dine optagelser (0 127), og initialisér den indbyggede hukommelse (0 35). Ingen fotos - Der er ingen fotos til afspilning. Ingen scener - Der er ikke optaget nogle scener i den valgte hukommelse. Initalisér kun med videokameraet - Der er et problem med filsystemet, som forhindrer kommunikation med den valgte hukommelse. Initialisér hukommelseskortet med dette videokamera (0 35). Intet hukommelseskort - Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i videokameraet (0 32). Kan ikke afspille - Du kan ikke afspille scener, som blev optaget eller redigeret med andet udstyr og derefter tilbageført til den indbyggede hukommelse. - Hvis et hukommelseskort var optaget med andet udstyr og kortets LOCK-kontakt derefter blev indstillet til at forhindre skrivning, kan galleriinformationen ikke tilgås korrekt, hvorfor afspilning ikke er mulig fra galleriskærmbilledet. Afspil scenerne fra datoindeksbilledet eller skift position på LOCK-kontakten på hukommelseskortet. - Der er et problem med hukommelsen. Hvis denne meddelelse ofte fremkommer uden forståelig grund, kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke afspille Kan ikke tilgå den indbyg. hukommelse - Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Hvis problemet fortsætter, kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke afspille Tjek hukommelseskortet - Der er et problem med hukommelseskortet. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Hvis problemet fortsætter, benyt et andet hukommelseskort. Kan ikke afspille film i den indbyggede hukommelse Initalisér kun med videokameraet - Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialisér den indbyggede hukommelse med dette videokamera (0 35). Kan ikke afspille film på dette hukommelseskort Initalisér kun med videokameraet - Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialisér hukommelseskortet med dette videokamera (0 35). Kan ikke afspille film på dette hukommelseskort - Film kan ikke afspilles fra et hukommelseskort på 64 MB eller mindre. Benyt et anbefalet hukommelseskort (0 31). Kan ikke gå i standby-status nu - Videokameraet kan ikke gå i standby metoden, hvis den resterende batterikapacitet er for lav. Oplad eller udskift batteripakken (0 19). Kan ikke gemme lærred? - Kan ikke gemme dine [Penne og stempler] tegninger i hukommelsen. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). 159


160 Fejlfinding Kan ikke gendanne data - Kunne ikke gendanne en ødelagt fil. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelseskortet med [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Kan ikke genkende dataene - Du overførte data til videokameraet, der er optaget med en videokonfigration, der ikke understøttes (NTSC). Afspil optagelserne med den enhed, de oprindeligt blev optaget med. Kan ikke ilægge lærred - Den lærreds-fil, der blev gemt i hukommelsen er ødelagt. - Lærreds-data kan ikke læses fra lærreds-filer, der er fremstillet med andet udstyr. Kan ikke kommunikere med batteripakken. Fortsæt med at bruge batteripakken? - Du monterede en batteripakke, som ikke er anbefalet af Canon til brug med dette videokamera. - Hvis du benytter en batteripakke, som Canon anbefaler til brug med dette videokamera, kan der være et problem med videokameraet eller batteripakken. Kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke konvertere - Kan ikke kommunikere med hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet, og vær sikker på, det er indsat korrekt. - Du indsatte et MultiMediaCard (MMC) i videokameraet. Benyt et anbefalet hukommelseskort (0 31). - Der var fejl under oprettelse af filnavnet. Indstil 8 [Fotonummerering] til [Nulstil], og initialisér hukommelseskortet (0 35), eller slet alle fotos (0 122) og konverterede SD film (0 90). Kan ikke kopiere - Den totale størrelse af de scener, du valgte at kopiere, overskrider den tilgængelige plads på hukommelseskortet. Slet nogle optagelser på hukommelseskortet (0 90, 122), eller formindsk antallet af scener, der skal kopieres. - Hukommelseskortet indeholder allerede det maksimale antal scener (3.999 scenes). Slet nogle scener (0 90) for at frigøre noget plads. - Galleriet indeholder allerede det maksimale antal historier (98 historier i enhver given hukommelse). Slet nogle historier (0 92) for at frigøre noget plads. Kan ikke opdele scenen. Initalisér kun med videokameraet. - Scenen kunne ikke opdeles, fordi videokameraets interne datalog for scenehåndtering er fyldt. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelsen (0 35). Skriv de sikkerhedskopierede filer tilbage, og prøv at opdele scene igen. - Benyt det medfølgende software VideoBrowser til at gemme scenen, og opdel den på computeren. Kan ikke optage - Du kan ikke indfange videosnapshotscener fra scener, der er optaget eller redigeret med andet udstyr. - Der er et problem med hukommelsen. Hvis denne meddelelse ofte fremkommer uden forståelig grund, kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke optage Kan ikke tilgå den indbyg. hukommelse - Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Hvis problemet fortsætter, kontakt et Canon Servicecenter. Kan ikke optage Tjek hukommelseskortet - Der er et problem med hukommelseskortet. Gem dine optagelser (0 127), og initialisér den indbyggede hukommelse med [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Hvis problemet fortsætter, benyt et andet hukommelseskort.


Kan ikke optage film i den indbyggede hukommelse Initalisér kun med videokameraet - Videokameraets indbyggede hukommelse blev initialiseret med en computer. Initialisér den indbyggede hukommelse med dette videokamera (0 35). Kan ikke optage film på dette hukommelseskort Initalisér kun med videokameraet - Hukommelseskortet i videokameraet blev initialiseret med en computer. Initialisér hukommelseskortet med dette videokamera (0 35). Kan ikke optage film på dette hukommelseskort - Film kan ikke optages på et hukommelseskort på 64 MB eller mindre. Benyt et anbefalet hukommelseskort (0 31). Kan ikke tilgå den indbyg. hukommelse - Der er et problem med den indbyggede hukommelse. Kontakt et Canon Servicecenter. Fejlfinding Lav backups af optagelser regelmæssigt - Denne meddelelse kan fremkomme, når du tænder videokameraet. I tilfælde af en fejlfunktion kan optagelser gå tabs, så tag en sikkerhedskopi regelmæssigt. LCD-skærm er blevet dæmpet -Hold h trykket ned i 2 sekunder for at genindstille LCD-skærmen til dens tidligere lysstyrkeindstilling. Maks. antal scener er allerede nået - Det maksimale antal scener (3.999 scener) er nået. Slet nogle scener (0 90) for at frigøre noget plads. Muligvis ikke muligt at optage film på dette hukommelseskort - Du kan måske ikke optage film på et hukommelseskort uden en hastighedsklassificering. Udskift hukommelseskortet med et, der er klassificeret som SD hastighedsklasse 2, 4, 6 eller 10. Opgave i gang. Sluk ikke for strømmen. - Videokameraet opdaterer hukommelsen. Vent indtil operationen er afsluttet, og fjern ikke den kompakte strømforsyning eller batteripakken. Samlet spilletid er for lang - Når scener konverteres fra en historie, er den maksimale totale afspilningstid for de scener, der skal konverteres 2 timer og 30 minuter. Formindsk antallet af scener, der skal konverteres til SD. Scene er optaget med en anden enhed. Kan ikke afspille scenen. - Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke afspilles. Scene optaget med en anden enhed. Kan ikke opdele scenen. - Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke opdeles med dette videokamera. Skift batteri - Batteripakken er opbrugt. Udskift eller oplad batteripakken. Tilgår hukommelseskortet. Fjern ikke hukommelseskortet. - Du åbnede dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder, mens videokameraet kommunikerede med hukommelseskortet, eller videokameraet startede med at kommunikere med hukommelseskortet, da du åbnede dækslet over den dobbelte hukommelseskortholder. Fjern ikke hukommelseskortet, før denne meddelelse forsvinder. 161


162 Fejlfinding Tilslut ikke strømkilden Kan ikke skrive data med denne tilslutn. For at skrive data til videokameraet: Tilslut den kompakte strømadapter og tilslut videokamera/computer igen. Tilslut ikke USB-kablet, medmindre du først anvender pc'en til sikker afbrydelse af forbindelsen. - Videokameraet kan ikke arbejde, fordi det ikke forsynes med strøm fra den kompakte strømforsyning, og det er tilsluttet en computer med det medfølgende USB-kabel. Endvidere kan scener ikke skrives tilbage og musikfiler kan ikke overføres til videokameraet. For at undgå ødelagte data i videokameraets hukommelse skal du benytte computerens funktion Sikker fjernelse af hardware til at afslutte forbindelsen og derefter fjerne USB-kablet, før videokameraet benyttes. - For at blive i stand til at skrive scener tilbage og overføre musikfiler til videokameraet skal du benytte computerens funktionen Sikker fjernelse af hardware til at afslutte forbindelsen, fjerne USB-kablet, forsyne videokameraet med strøm ved brug af den kompakte strømforsyning og først derefter slutte det til computeren igen. Tilslut ikke strømkilden Tilslut ikke USB-kablet, medmindre du først anvender pc'en til sikker afbrydelse af forbindelsen. - Når videokameraet er indstillet til metoden og tilsluttet en computer med et USB-kabel, kan videokameraet ikke betjenes. Hvis USB-kablet eller strømforsyningen fjernes, mens denne meddelelse fremkommer, kan det resultere i permanent tab af optagelser i videokameraet. Benyt computerens funktion Sikker fjernelse af hardware til at afslutte tilslutningen, og fjern USB-kablet, før videokameraet benyttes. - For at være i stand til at skrive scener tilbage og overføre musikfiler fra computeren til videokameraet skal videokameraet forsynes med strøm fra den kompakte strømforsyning, og først derefter må det tilsluttes computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Tjek hukommelseskortet - Kan ikke kommunikere med hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet, og vær sikker på, det er indsat korrekt. - Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Videokameraet kan ikke optage eller vise billedet. Prøv at fjerne og genindsætte hukommelseskortet, eller benyt et andet hukommelseskort. - Du indsatte et MultiMediaCard (MMC) i videokameraet. Benyt et anbefalet hukommelseskort (0 31). - Hvis 4/7 fremkommer i rødt efter denne meddelelse forsvinder, udfør følgende: Sluk videokameraet og fjern og genindsæt hukommelseskortet. Hvis 4/7 bliver grøn igen, kan du genoptage optagelse/afspilning. Hvis problemet fortsætter, gem dine optagelser (0 127), og initialisér hukommelseskortet (0 35). Utilstrækkelig ledig plads - Slet nogle optagelser på hukommelseskortet (0 90, 122), eller vælg [3 Mbps] bithastighed for konvertering til SD. Vælg det ønskede scenenummer - Et antal scener har samme optagelsesdato, men forskellig filkontrol information. Dette kan forekomme, hvis du for eksempel har redigeret fotos og skrevet filerne tilbage til videokameraet. Vælg et nummer for at vise den korresponderende gruppe af scener. Visse scener blev optaget med en anden enhed og kan ikke kopieres. - Scener, der ikke er optaget med dette videokamera, kan ikke kopieres til hukommelseskort Y. Visse scener kunne ikke konverteres - Visse scener, der er valgt til konvertering til SD, var optaget med andet udstyr. Disse scener blev ikke konverteret. Visse scener kunne ikke slettes - Film, der blev sikret/redigeret med andet udstyr kan ikke slettes med dette videokamera.


Forholdsregler vedrørende håndtering Videokamera Forholdsregler vedrørende håndtering Vær opmærksom på følgende forholdsregler vedrørende håndtering for at sikre maksimal ydeevne. • Gem dine optagelser med jævne mellemrum. Vær sikker på at overføre dine optagelser til et eksternt udstyr, som f.eks. en computer eller digital videooptager (0 124), og gemme dem regelmæssigt. Dette vil sikre dine vigtige optagelser i tilfælde af skade og give mere ledig plads i hukommelsen. Canon kan ikke gøres ansvarlig for tabte eller ødelagte data. • Bær ikke videokameraet i LCD-panelet. Vær forsigtig, når du lukker LCD-panel. Når du benytter håndledsremmen, må du ikke svinge videokameraet eller ramme et objekt med det. • Behandl touchskærmen med forsigtighed. Tryk ikke hårdt, når du benytter den medfølgende tegnepen, og benyt ikke kuglepenne eller andre hårde spidse genstande til at betjene touchskærmen med. Dette kan skade touchskærmens overflade eller det trykfølsomme lag bag den. • Påsæt ikke beskyttelsesfilm på touchskærmen. Touchskærmens funktionalitet er baseret på aftastning af det benyttede tryk, så du kan måske ikke betjene touchskærmen korrekt, hvis der er påsat et ekstra beskyttelseslag. • Efterlad ikke videokameraet på steder med høje temperaturer (som inde i en bil, der er parkeret i direkte solskin) eller ved høj luftfugtighed. • Benyt ikke videokameraet tæt på kraftige elektriske eller magnetiske felter, som f.eks. over TV, nær plasma-TV eller mobiltelefoner. • Ret ikke objektivet eller søgeren mod kraftige lyskilder. Efterlad ikke videokameraet rettet mod et lyst motiv. • Benyt eller opbevar ikke videokameraet på steder med støv og sand. Videokameraet er ikke vandtæt – undgå også vand, mudder eller salt. Hvis noget af dette kommer ind i videokameraet, kan det skade videokameraet og/eller objektivet. • Vær forsigtig med varmen fra belysningsudstyr. • Adskil ikke videokameraet. Hvis videokameraet ikke virker, som det skal, kontakt da et kvalificeret serviceværksted. • Behandl videokameraet varsomt. Udsæt ikke videokameraet for stød eller vibrationer, da dette kan beskadige videokameraet. • Når du optager film, prøv at få et roligt, stabilt billede. Overdreven bevægelse af videokameraet og overdreven brug af hurtig zoom og panorering kan give urolige scener. I ekstreme tilfælde kan afspilningen af sådanne scener resultere i visuel fremkaldt søsyge. Hvis du oplever en sådan reaktion, skal du standse afspilningen øjeblikkeligt og om nødvendigt tage en pause. • Put ikke den medfølgende tegnepen i munden. Hvis den sluges, kontakt da en læge omgående. • Behandl den medfølgende tegnepen med forsigtighed, og hold den udenfor børns rækkevidde. Hvis den behandles forkert, kan den forårsage beskadigelse af øjnene eller endog blindhed. Langtidsopbevaring Hvis du ikke påregner at benytte videokameraet i længere tid, skal det opbevares i et tørt og rent rum med lav luftfugtighed, hvor temperaturen ikke overstiger 30 °C. 163


164 Forholdsregler vedrørende håndtering Batteripakke FARE! Behandl batteripakken med forsigtighed. • Udsæt den ikke for ild (den kan eksplodere). • Udsæt den ikke for temperaturer højere end 60 °C. Efterlad den ikke tæt på et varmeapparat eller inde i en bil i varmt vejr. • Forsøg ikke at adskille eller modificere den. • Udsæt den ikke for stød eller slag. • Gør den ikke våd. • Snavsede kontaktpunkter kan give dårlig kontakt mellem batteripakken og videokameraet. Tør kontaktpunkterne af med en blød, tør klud. Langtidsopbevaring • Opbevar batteripakker på et tørt sted ved temperaturer ikke højere end 30 °C. • For at forlænge batteripakkens levetid, aflad det helt før det opbevares. • Oplad og aflad alle dine batteripakker fuldstændigt mindst én gang om året. Resterende batteritid Hvis den resterende batteritid, der vises ikke er korrekt, oplad batteripakken helt. Den korrekte tid vil måske ikke vises korrekte efter mange gentagende opladninger, hvis en fuld opladet batteripakke efterlades ubrugt, eller hvis en batteripakke benyttes i lange perioder ved høje temperaturer. Opfat den viste tid som vejledende. Vedrørende brug af ikke-Canon batteripakker • Af hensyn til din sikkerhed, kan du ikke oplade batteripakker, der ikke er originale Canon batteripakker, hvis du monterer dem i dette videokamera eller i ekstratilbehøret CG-800E batterioplader. • Vi anbefaler at benytte originale Canon batteripakker, der bærer Intelligent System mærket. • Hvis du monterer batteripakker på videokameraet, der ikke er originale Canon batteripakker, vil fremkomme, og den resterende batteritid vil ikke blive vist. Hukommelseskort • Vi anbefaler at sikkerhedskopiere optagelserne på hukommelseskortet til din computer. Data kan beskadiges eller tabes på grund af defekter i hukommelseskortet, eller hvis det udsættes for statisk elektricitet. Canon kan ikke gøres ansvarlig for tabte eller ødelagte data. • Berør ikke kontaktpunkterne og udsæt dem ikke for støv eller snavs. • Benyt ikke hukommelseskortet på steder med kraftige magnetfelter. • Efterlad ikke hukommelseskort på steder med høj luftfugtighed eller høje temperaturer. • Hukommelseskortet må ikke adskilles, bøjes, tabes, udsættes for kraftige rystelser eller stød, og de må ikke udsættes for vand. • Kontrollér placeringen, før hukommelseskortet isættes. Hvis du trykker hukommelseskortet ind i rillen med magt, når det er vendt forkert, kan det skade hukommelseskortet eller videokameraet. • Montér ikke etiketter eller klistermærker på hukommelseskortet.


• Secure Digital (SD) hukommelseskort har en fysisk kontakt til at forhindre, at der skrives på kortet, og til at undgå utilsigtet sletning af kortets indhold. For at skrivebeskytte hukommelseskortet skal du indstille kontakten til LOCK-positionen. Indbygget genopladeligt lithium-batteri Forholdsregler vedrørende håndtering Videokameraet har et indbygget genopladeligt lithium-batteri til at huske dato/klokkeslæt og andre indstillinger. Det indbyggede batteri bliver genopladet, hver gang du benytter videokameraet. Det vil dog blive totalt afladet, hvis du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder. For at genoplade det indbyggede lithium-batteri: Tilslut den kompakte strømforsyning til videokameraet, og efterlad det tilsluttet i 24 timer med videokameraet slukket. Lithium-batteri • Tag ikke batteriet med en pincet eller andet metalværktøj, da dette vil forårsage en kortslutning. • Tør batteriet af med en ren, tør klud for at sikre god kontakt. Bortskaffelse LOCK-kontakt ADVARSEL! • Hvis batteriet behandles forkert, er der risiko for brand eller kemisk ætsning. • Det må ikke adskilles, modificeres, udsættes for vand, udsættes for temperaturer over 100 °C eller brændes. • Udskift det med et CR2025 batteri, fremstillet af Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, FDK, eller med Duracell2025. Brug af andre batterier kan forårsage risiko for brand eller eksplosion. • Put ikke batteriet i munden. Hvis det sluges, kontakt da en læge omgående. Batteriet kan gå i stykker, hvorved batterivæsken kan gøre indre skade. • Hold batteriet udenfor børns rækkevidde. • Batteriet må ikke genoplades, kortsluttes eller indsættes i den forkerte retning. • Det brugte batteri bør leveres tilbage til forhandleren for sikker destruktion. Når du sletter film eller initialiserer hukommelsen, er det kun filallokeringstabellen, der bliver ændret, mens de gemte data ikke fysisk slettes. Når du bortskaffer videokameraet eller hukommelseskortet eller giver en af delene til en anden person, initialisér det ved at benytte [Komplet initialisering] indstillingen (0 35). Fyld det op med ubetydelige optagelser, og initialisér det igen ved at benytte samme indstilling. Dette vil gøre gendannelsen af de originale optagelser meget vanskelig. 165


166 Vedligeholdelse/Andet Vedligeholdelse/Andet Rengøring Kamerahus • Benyt en blød, tør klud til at rengøre kamerahuset. Brug aldrig kemisk behandlede klude eller flydende opløsningsmidler, som f.eks. fortynder. Objektiv, søger og Direkte AF-sensor • Hvis objektivets overflade eller Direkte-AF sensoren er snavset, virker autofokus måske ikke korrekt. • Fjern alt snavs eller støvpartikler ved at benytte en luftspray af non-aerosol-typen. • Benyt en ren, blød renseklud til objektiver til forsigtigt at aftørre objektivet eller søgeren. Benyt aldrig papirlommetørklæder. LCD-touchskærm • Rens LCD-touchskærmen med en ren, blød renseklud til objektiver. • Der kan dannes kondens på skærmens overflade, hvis temperaturen ændres brat. Tør den af med en blød, tør klud. Kondens Hvis videokameraet flyttes hurtigt mellem varme og kolde temperaturer, kan der dannes kondens (vanddråber) på de indre dele. Stop brugen af videokameraet, hvis der er konstateret kondens. Fortsat brug kan skade videokameraet. Der er risiko for kondens i følgende tilfælde: • Når videokameraet flyttes hurtigt fra et koldt til et varmt sted • Når videokameraet efterlades i et fugtigt lokale • Når et koldt lokale opvarmes meget hurtigt For at undgå kondens • Udsæt ikke videokameraet for pludselige og ekstreme temperaturændringer. • Fjern hukommelseskortet og batteripakken. Placér derefter videokameraet i en lufttæt plastpose, og lad det langsomt tilpasse sig temperaturen, før det fjernes fra posen. Når der er konstateret kondens: Videokameraet slukker automatisk. Den præcise tid, der kræves for at vanddråberne fordamper, afhænger af lokaliteten og vejret. Vent 2 timer som en generel regel med at genoptage brugen af videokameraet.


Hvor kan videokameraet benyttes Strømforsyninger Vedligeholdelse/Andet Du kan benytte den kompakte strømforsyning til at strømforsyne videokameraet og oplade batteripakker i alle lande, der har netspænding mellem 100 og 240 V AC, 50/60 Hz. Kontakt et Canon servicecenter for information om stikadaptere til oversøisk brug. TV afspilning Du kan kun afspille dine optagelser på TV, der benytter PAL-systemet. PAL (eller det kompatible SECAM-system) benyttes i følgende områder/lande: Europa: Hele Europa og Rusland. Amerika: Kun i Argentina, Brasilien, Uruguay og Franske territorier (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, etc.). Asien: Det meste af Asien (bortset fra Japan, Filippinerne, Sydkorea, Taiwan og Myanmar). Afrika: Hele Afrika og de afrikanske øer. Australien/ Oceanien: Australien, New Zealand, Papua New Guinea; de fleste Stillehavsøer (bortset fra Mikronesien, Samoa, Tonga og US-territorier som Guam og Amerikansk Samoa). 167


168 Tilbehør Tilbehør Det følgende ekstratilbehør er kompatibelt med dette videokamera. Udvalgt tilbehør er beskrevet mere detaljeret på de følgende sider. BP-808, BP-809(B), BP-809(S), BP-819, BP-827 batteripakke Beskyttelsesfilter 58 mm, ND4L-filter 58 mm, ND8L-filter 58 mm SM-V1 surround mikrofon CTC-100 komponentkabel (Varierer fra land til land) CG-800E batterioplader TL-H58 telekonverter WD-H58W vidvinkelkonverter VL-5 videolampe VFL-2 videoflashlampe WM-V1 trådløs mikrofon DM-100 retningsfølsom stereomikrofon SS-600/SS-650 skulderrem ZR-1000 zoomfjernkontrol ZR-2000 zoomfjernkontrol WS-20 håndledsrem SC-2000 blød taske BEMÆRKNINGER • Tilbehør, der er kompatibel med den avancerede tilbehørsko, kan ikke monteres på dette videokamera. Se efter Mini ADVANCED SHOE logoet for at være sikker på, tilbehøret passer til mini avanceret tilbehørsko.


Ekstratilbehør Batteripakker Når du har behov for ekstra batteripakker, kan du vælge blandt følgende: BP-808*, BP-809(B)*, BP-809(S)*, BP-819, eller BP-827. * Bemærk venligst, at udseendet/farven af dette batteri ikke passer eksakt til videokameraets design. Tilbehør Det anbefales at benytte originaltilbehør fra Canon. Dette produkt er udviklet til at opnå fremragende ydelser, når det bruges sammen med originaltilbehør fra Canon. Canon kan ikke holdes ansvarlig for skader på dette produkt og/eller ulykker (som f.eks. brand), som er opstået som følge af fejl i tilbehør, der ikke er fra Canon (f.eks. lækage og/eller eksplosion af en batteripakke). Bemærk, at denne garanti ikke dækker reparationer, der er foretaget pga. fejl i tilbehør fra andre producenter end Canon. Du kan dog få produktet repareret til normal takst. Når du benytter batteripakker, der bærer Intelligent System mærket, vil videokameraet kommunikere med batteriet og vise den resterende brugstid (præcision på 1 minut). Du kan kun benytte og oplade disse batteripakker med videokameraer og opladere, der er kompatible med Intelligent System. CG-800E batterioplader Benyt batteriopladeren til at oplade batteripakker. Opladnings-, optagelses- og afspilningstider De opladningstider, der er opgivet i den følgende tabel, er omtrentlige og varierer efter opladningsbetingelserne og batteripakkens indre ladningstilstand. Batteripakke→ Opladningsbetingelser↓ BP-808 BP-809 BP-819 BP-827 Med videokameraet 150 min. 260 min. 385 min. Ved brug af CG-800E batterioplader 105 min. 190 min. 260 min. Optagelses- og afspilningstiderne, der er opgivet i de følgende tabeller, er omtrentlige og varierer i henhold til optagelsesmetoden og opladnings-, optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Den effektive brugstid for batteripakken kan falde ved optagelse i kolde omgivelser, ved brug af den kraftige lysstyrke på skærmen, etc. 169


170 Tilbehør Ved brug af den indbyggede hukommelse Batteripakke BP-808 BP-809 BP-819 BP-827 Optagelses- Optagelse (maksimum) Optagelse (typisk)* Afspilning metode LCD Søger LCD Søger LCD MXP 110 min. 120 min. 65 min. 70 min. 150 min. FXP 110 min. 120 min. 65 min. 70 min. 155 min. XP+ 115 min. 125 min. 65 min. 75 min. 155 min. SP 115 min. 125 min. 70 min. 75 min. 155 min. LP 115 min. 125 min. 70 min. 75 min. 155 min. MXP 225 min. 240 min. 140 min. 150 min. 310 min. FXP 230 min. 245 min. 145 min. 155 min. 315 min. XP+ 235 min. 255 min. 150 min. 160 min. 320 min. SP 240 min. 255 min. 150 min. 160 min. 320 min. LP 240 min. 255 min. 150 min. 160 min. 320 min. MXP 345 min. 370 min. 210 min. 225 min. 470 min. FXP 345 min. 370 min. 215 min. 230 min. 475 min. XP+ 360 min. 385 min. 220 min. 235 min. 485 min. SP 360 min. 390 min. 220 min. 235 min. 490 min. LP 360 min. 390 min. 220 min. 235 min. 490 min. Ved brug af et hukommelseskort Batteripakke BP-808 BP-809 BP-819 BP-827 Optagelses- Optagelse (maksimum) Optagelse (typisk)* Afspilning metode LCD Søger LCD Søger LCD MXP 110 min. 120 min. 65 min. 70 min. 150 min. FXP 110 min. 120 min. 65 min. 70 min. 150 min. XP+ 115 min. 125 min. 70 min. 75 min. 155 min. SP 115 min. 125 min. 70 min. 75 min. 155 min. LP 115 min. 125 min. 70 min. 75 min. 155 min. MXP 225 min. 245 min. 145 min. 155 min. 310 min. FXP 230 min. 245 min. 145 min. 155 min. 310 min. XP+ 240 min. 255 min. 150 min. 160 min. 320 min. SP 240 min. 260 min. 150 min. 165 min. 320 min. LP 240 min. 260 min. 150 min. 165 min. 320 min. MXP 345 min. 370 min. 210 min. 225 min. 465 min. FXP 350 min. 375 min. 215 min. 230 min. 475 min. XP+ 360 min. 390 min. 220 min. 235 min. 485 min. SP 365 min. 390 min. 220 min. 240 min. 485 min. LP 365 min. 390 min. 220 min. 240 min. 485 min. * Omtrentlige tider for optagelse med gentagende operationer, så som start/stop, zoom og tænd/sluk.


TL-H58 telekonverter Denne telekonverter forøger brændvidden af videokameraets objektiv med en faktor 1,5. • Billedstabilisatoren er ikke så effektiv, når telekonverteren er påsat. • Den mindste fokuseringsafstand ved maksimal tele med telekonverteren er 1,3 m. WD-H58W vidvinkelkonverter Denne vidvinkelkonverter formindsker brændvidden med en faktor 0,7, så du får et bredere perspektiv til indendørs optagelser eller panorama-optagelser. Beskyttelsesfilter 58 mm, ND4L-filter 58 mm, ND8L-filter 58 mm Grå- og MC-beskyttelsesfiltre hjælper dig med at kontrollere vanskelige belysningssituationer. VL-5 videolampe Denne videolampe gør det muligt for dig at optage klare farver selv på mørke steder. Den monteres i videokameraets mini avancerede tilbehørsko for kabelfri betjening. VFL-2 Videoflashlampe Denne videoflashlampe gør det muligt at optage fotos og film selv om natten eller på mørke steder. Den monteres i videokameraets mini avancerede tilbehørsko for kabelfri betjening. • VFL-2 kan ikke benyttes som flash med dette videokamera. WM-V1 trådløs mikrofon Optag sandfærdige lyd, selv hvis du optager motiver på afstand. Senderen er forsynet med en bekvem tøjklemme, og modtageren kan monteres på videokameraets håndrem. SM-V1 surround mikrofon Benyt 5.1ch surround sound til at tilføje en følelse af nærvær til dine film. Du kan linke surround lyden til zoompositionen eller benytte mikrofonen som en super-retningsbestemt mikrofon (mono). Tilbehør 171


172 Tilbehør DM-100 retningsfølsom stereomikrofon Denne højfølsomme, super-retningsfølsomme mikrofon påsættes videokameraets mini avancerede tilbehørsko. Den kan benyttes som retningsbestemt mikrofon (mono) eller stereomikrofon. ZR-2000 Zoomfjernkontrol Når ZR-2000 er tilsluttet REMOTE-bøsningen, er det muligt at kontrollere funktioner som start og stop af optagelsen, zoom og fokuseringsfunktionerne uden at skulle berøre videokameraet. Dette er specielt nyttigt, når videokameraet er monteret på et stativ, og du ønsker størst mulig stabilitet under optagelsen. SC-2000 blød taske En handy videokamerataske med polstrede rum og god plads til tilbehør. Dette mærke identificerer originalt Canon videotilbehør. Når du benytter Canon videoudstyr, anbefaler vi Canon tilbehør eller tilbehør, der bærer det samme mærke.


Specifikationer LEGRIA HF G10 — De opgivne værdier er omtrentlige angivelser. System Specifikationer • Optagelsessystem Film: AVCHD Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264; Audiokomprimering: Dolby Digital 2ch; Dolby Digital 5.1ch* * Kun ved brug af ekstratilbehøret SM-V1 surround-mikrofon. Fotos: DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel med Exif* Ver. 2.2 Billedkomprimering: JPEG * Dette videokamera understøtter Exif 2.2 (også kaldet “Exif Print”). Exif Print er en standard for kommunikation mellem videokameraer og printere. Ved tilslutning til en Exif Print-kompatibel printer, benyttes videokameraets billeddata på optagelsestidspunktet og optimeres for at opnå ekstrem høj udskrivningskvalitet. • Videosignal konfiguration 1080/50i* * Optagelser lavet med [PF25] billedhastigheden bliver konverteret og optaget i hukommelsen som 50i. • Optagelsesmedium - Indbygget hukommelse: 32 GB - SD, SDHC (SD High Capacity) eller SDXC (SD eXtended Capacity) hukommelseskort (ikke inkluderet) • Maksimal optagelsestid 32 GB indbygget hukommelse: MXP metode: 2 timer 55 min. FXP metode: 4 timer 10 min. XP+ metode: 5 timer 45 min. SP metode: 9 timer 35 min. LP metode: 12 timer 15 min. Kommercielt tilgængeligt 8 GB hukommelseskort: MXP metode: 40 min. FXP metode: 1 time XP+ metode: 1 time 25 min. SP metode: 2 timer 20 min. LP metode: 3 timer • Billedsensor 1/3-type CMOS, 2.370.000 pixel Effektive pixel: 2.070.000 pixel • LCD-touchskærm: 8,8 cm (3,5 inch), wide, TFT farve, 922.000 punkter , 100% dækning, touchbetjening • Søger: 0,61 cm (0,24 inch), wide, farve, ækvivalent med 260.000 punkter , 100% dækning • Mikrofon: Stereo elektret kondensormikrofon • Objektiv f=4,25-42,5 mm, F/1,8-2,8, 10x optisk zoom, irisblænde 35 mm ækvivalent: 30,4 – 304 mm • Objektivets opbygning: 12 elementer i 10 grupper (2 dobbeltsidede asfæriske elementer) • AF-system Autofokus (TTL + ekstern afstandssensor ved indstilling [Direkte AF] eller [Mellem AF]) eller Manuel fokusering 173


174 Specifikationer • Filterdiameter: 58 mm • Mindste fokuseringsafstand 60 cm; 2 cm ved fuld vidvinkel • Hvidbalance Automatisk hvidbalance, brugerindstilt hvidbalance (2 indstillinger), brugerdefineret farvetemperatur eller fast hvidbalanceindstillinger: Dagslys, overskyet, fluorescerende, fluorescerende H, glødelampe • Mindste belysning 0,1 lx ([Svagt lys] optagelsesprogram, lukkertid på 1/2) 1,3 lx ([Programmeret AE] optagelsesprogram, automatisk langsom lukker [Til], lukkertid på 1/25) • Anbefalet belysning: Mere end 100 lx • Billedstabilisator: Optical-Shift billedstabilisator • Størrelse på videooptagelser MXP, FXP metode: 1.920 x 1.080 pixel; XP+, SP, LP metode: 1.440 x 1.080 pixel • Fotostørrelse: 1.920 x 1.080 pixel Bøsninger • AV OUT/X-bøsning ∅ 3,5 mm minijack; Kun udgang (dobbeltfunktionsbøsning benyttes også som hovedtelefonudgang) Video: 1 Vp-p / 75 Ω ubalanceret Audio: –10 dBV (47 kΩ belastet) / 3 kΩ eller mindre • USB-bøsning: mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB) • COMPONENT OUT-bøsning (proprietary mini-D bøsning) Luminans (Y): 1 Vp-p / 75 Ω; Chrominance (PB /PR ): ±350 mV / 75 Ω 1080i (D3) kompatibel; kun udgang • HDMI OUT-bøsning HDMI mini connector; kun udgang; kompatibel med HDMI-CEC og x.v.Color • MIC-bøsning ∅ 3,5 mm stereo minijack (ubalanceret) Følsomhed: For mikrofonindgang: -65 dBV (auto volume, full scale -12 dB) / 5 kΩ For line input: -30 dBV (auto volume, full scale -12 dB) / 5 kΩ Mikrofondæmpning: 20 dB Spænding/Andet • Mærkespænding 7,4 V DC (batteripakke), 8,4 V DC (kompakt strømforsyning) • Effektforbrug : 3,0 W (SP metode, AF til, LCD normal lysstyrke) 2,8 W (SP metode, AF til, søger) • Arbejdstemperatur : 0 – 40 °C • Dimensioner [B x H x D] (uden håndrem og modlysblænde): 94 x 78 x 195 mm • Vægt (kun videokamerahus): 545 g


CA-570 kompakt strømforsyning • Forsyningsspænding: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz • Mærkespænding / forbrug: 8,4 V DC, 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V) • Arbejdstemperatur : 0 – 40 °C • Dimensioner : 52 x 29 x 90 mm • Vægt : 135 g BP-808 batteripakke • Batteritype Genopladeligt lithium-ion batteri kompatibelt med Intelligent System • Mærkespænding: 7,4 V DC • Arbejdstemperatur : 0 – 40 °C • Batterikapacitet: 890 mAh (typisk); 6,3 Wh / 850 mAh (minimum) • Dimensioner : 30,7 x 23,3 x 40,2 mm • Vægt : 46 g Specifikationer 175


176 Specifikationer Om musikfilerne Specifikationerne for musikfiler, der er kompatible med dette videokamera er følgende. Audio indkoding: Lineær PCM Audio sampling: 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler Minimumlængde: 1 sekund Filtype: WAV Musikdataene er gemt i hukommelsen under følgende mappestruktur. I den indbyggede hukommelse: \CANON\MY_MUSIC\MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV På hukommelseskortet \CANON\PRIVATE\MY_MUSIC\MUSIC_01.WAV til MUSIC_99.WAV Om billedfilerne til billedmixfunktionen Specifikationerne for de billedfiler, der kan benyttes til billedmixfunktionen er følgende. Billedstørrelse: 1.920 x 1.080 pixel Filtype: Baseline JPEG Farvesampling: 2:2 eller 4:2:0 Billedfilerne er gemt i hukommelsen under følgende mappestruktur. I den indbyggede hukommelse: \CANON\MY_PICT\MIX_01.JPG til MIX_99.JPG På hukommelseskortet \CANON\PRIVATE\MY_PICT\MIX_01.JPG til MIX_99.JPG Vægt og dimensioner er omtrentlige. Med forbehold for fejl og udeladelser. Informationerne i denne manual er kontrolleret pr. januar 2011. Ret til ændringer uden varsel


Indeks 3D-flipvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 A Afspilning film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 107 fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ansigtsgenkendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Aspektforhold for tilsluttet TV (TV type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Audio equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Audio referencesignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Automatisk gainkontrol (AGC)-grænse . . . . . 54 Automatisk langsom lukker. . . . . . . . . . . . . . 140 Av (optagelsesprogram). . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AV OUT/X-bøsning . . . . . . . . . . . . . 70, 116, 118 B Baggrundsmusik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Batteripakke Batteriinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Indikator for resterende opladning . . . . 151 Opladning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bedømme scener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 109 Billedeffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Billedhastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Billedmix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Billedstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Blænde (f nummer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Bølgeformmonitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Brugertildelte knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 C Chroma-nøgle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 CINEMA metode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Cinema-look filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 COMPONENT OUT- bøsning . . . . . . . . 116, 117 CUSTOM-hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CUSTOM-knap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 D Datakode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 142 Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dekoration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Diasshow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dobbeltoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 E Ekstern lydinput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 111 Ekstern mikrofon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Eye-Fi kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 F Farvebjælker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Fast fokuseringsposition . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Fejlmeddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Fokuseringsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fotonumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 FUNC.-panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 137 Fyrværkeri (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . 63 G Galleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 107 Gemme optagelser Overførsel til en computer . . . . . . . . . . . 127 Ved brug af eksterne videooptagere . . . 130 H HD til SD konvertering . . . . . . . . . . . . . . 132, 134 HDMI OUT-bøsning . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 117 HDMI-CEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Historieskriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Hovedtelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Højlys AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hukommelseskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 164 Hurtigstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Hvidbalance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hvor kan videokameraet benyttes . . . . . . . . 167 I Indbygget backup-batteri . . . . . . . . . . . . . . . 165 Indeksmarkeringsbillede . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Initialisering af hukommelsen . . . . . . . . . . . . . 35 K Kantmonitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Kondens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Kontrol af optagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kopiering af optagelser til et hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 177


178 L LCD-skærmdæmpning . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 LCD-touchskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 25 Lukkertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Lydmix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 M M (Manuel) metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Manuel eksponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Manuel fokusering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Markører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Menuindstillinger, genne og indlæse. . . . . . . .84 Metodevælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 MIC-bøsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72, 73 Mikrofondæmpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Mini avanceret tilbehørsko . . . . . . . . . . . . . . . .71 Modlysblænde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Modlyskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Modtagersensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 N Natscene (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . .62 ND-filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Nulstiller alle videokameraets indstillinger . .155 O Opdele scener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Optagelse film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40, 100 fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Optagelse af fotos/videosnapshotscener fra en film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Optagelseslydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Optagelsesmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Optagelsesprogrammer . . . . . . . . . . . .55, 57, 62 Optagelsestid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 P P (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Påmindelseslyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Portræt (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . . .62 Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Pre-recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 R Redigere historier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Redigér-panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 138 Relæoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 REMOTE-bøsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Retningsfølsomhed for mikrofon . . . . . . . . . . 67 S Scan omvendt optagelse . . . . . . . . . . . . . . . 143 Selvudløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Setup-menuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 139 Skærmens ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Sletning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Smart AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sne (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Solnedgang (optagelsesprogram) . . . . . . . . . 62 Søger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sport (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . . . . 62 Spotlight (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . 63 Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Strand (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . . . 62 Strømspare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 41 Svagt lys (optagelsesprogram) . . . . . . . . . . . . 62 T Tele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tidslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Tidszone/sommertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tilslutning til eksternt udstyr . . . . . . . . . . . . . 117 Touch & Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Touch-AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Touch-AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Touchskærmbetjeninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Trådløs fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tv (optagelsesprogram). . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 U Udtoninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Uploadning af film til websites for videoudveksling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 USB-bøsning . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 118, 130 V Valg af hukommelse for afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 til optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Valg af skærminformation . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166


Videokamera Supplementdisk . . . . . . . . . . . . 12 Videosnapshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Vidvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vindskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Z Zebramønster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Blød zoomstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Digital zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Zoomhastighedskontrol . . . . . . . . . . . . . . 50 179


CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON AUSTRIA GmbH Oberlaaer Strasse 233, A – 1100 Wien, Austria Helpdesk: 0810 081009 (0,07 €/min) www.canon.at CANON BELGIUM N.V. / S.A. Berkenlaan 3, B – 1831 Diegem, Belgium Helpdesk: (02) 620.01.97 (0,053 € + 0,053 €/min) Fax: (02) 721.32.74 www.canon.be CANON DANMARK A/S Knud Højgaards Vei 1, DK-2860 Søborg, Denmark Helpdesk: 70 20 55 15 (0,25DKK + 0,25 DKK/min) Fax: 70 155 025 www.canon.dk CANON DEUTSCHLAND GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, GERMANY Helpdesk: 069 2999 3680 www.canon.de CANON ESPAÑA S.A. Avenida de Europa nº 6. 28108 Alcobendas (Madrid) Helpdesk: 901.900.012 (€0,039/min) Fax: (+34) 91 411 77 80 www.canon.es CANON FRANCE SAS 17, quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie cedex, France Hot line 0170480500 www.canon.fr CANON ITALIA S.P.A Via Milano,8 I-20097 San Donato Milanese (MI), Italy Servizio clienti: 848 800519 (0,0787 €+ 0,0143 €/min) Fax: 02-8248.4600 www.canon.it CANON LUXEMBOURG S.A. Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg Helpdesk: 27 302 054 (0,12 €/min) Fax: (352) 48 47 96232 www.canon.lu © CANON INC. 2011 CANON NEDERLAND N.V. Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen The Nederlands Helpdesk: 020 7219 103 www.canon.nl CANON OY Kuluttajatuotteet, Huopalahdentie 24, PL1, 00351 Helsinki, Finland Helpdesk: 020 366 466 (0,0821 €+ 0,0149 €/min) www.canon.fi CANON PORTUGAL S.A. Rua Alfredo Silva, 14 - Alfragide, 2610-016 Amadora, Portugal Helpdesk: +351 21 42 45 190 (€0,0847 + €0,031/min) www.canon.pt CANON (SCHWEIZ) AG Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Helpdesk: 0848 833 838 (0,08 CHF/min) www.canon.ch CANON (SUISSE) SA Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Helpdesk: 0848 833 838 (0,08 CHF/min) www.canon.ch CANON SVENSKA AB Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Helpdesk: +46 (0)8 519 923 69 (0,23 SEK + 0,45 SEK/min) Fax: +46 (0)8 97 20 01 www.canon.se CANON UK LTD For technical support, please contact the Canon Help Desk: Canon UK, RCC Customer Service Unit 130, Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SE, UK Helpdesk: 0844 369 0100 (5 pence/min from a BT landline, other costs may vary) Fax: 020 8731 4164 www.canon.co.uk For support vedrørende det medfølgende PIXELA´s software, ring venligst til PIXELA kundesupport (se bagsiden af installationsvejledningen til PIXELA’s software).

More magazines by this user
Similar magazines