28.07.2013 Views

31. maj 2013 - Team Danmark

31. maj 2013 - Team Danmark

31. maj 2013 - Team Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Notat<br />

Til sagen 14. juni <strong>2013</strong><br />

Referat af virksomhedsmøde med <strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong> d. <strong>31.</strong> <strong>maj</strong> <strong>2013</strong><br />

Kulturministeriet og <strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong> afholdt virksomhedsmøde d. <strong>31.</strong> <strong>maj</strong> <strong>2013</strong> i<br />

Kulturministeriet med følgende dagsorden:<br />

Dagsorden:<br />

1. Gennemgang af årsrapport 2012<br />

2. Afrapportering på opfyldelse af rammeaftalens målsætninger i 2012<br />

3. Rammeaftale for <strong>2013</strong>-2016<br />

4. Fremadrettet regnskabsaflæggelse, herunder afrapportering af<br />

rammeaftaler samt indsendelse af budgetter.<br />

5. Evt.<br />

Mødedeltagere:<br />

Michael Andersen, TD<br />

Søren Willeberg, TD<br />

Per Boldt, TD<br />

Bente Skovgaard Kristensen, KUM<br />

Camilla Vange Mynster, KUM<br />

Mads Schear Mikkelsen, Kulturstyrelsen<br />

Ad pkt. 1:<br />

TD orienterede om, at et OL år altid er et travlt år for TD, både i forhold til<br />

elitearbejdet frem mod OL, men også fordi man udarbejder det kommende<br />

støttekoncept for den næste olympiske periode <strong>2013</strong>-2016.<br />

2012 var et rigtig godt år resultatmæssigt. <strong>Danmark</strong> var repræsenteret i 17<br />

sportsgrene ved OL, som førte til top 8 placeringer i 13 discipliner, hvilket er rigtig<br />

godt for et forholdsvis lille land som DK.<br />

TD bemærkede i øvrigt, at man over de sidste 4 år har vist, at bredden i dansk<br />

eliteidræt er blevet større, til trods for at man har reduceret i antallet af forbund<br />

(fra 32 til 29), som får støtte, så har flere forbund med TD-støtte fået medaljer i de<br />

sidste år (2009-2012) end tidligere (2005-2008).<br />

TD er udfordret af de specialforbund, som ikke fungerer optimalt i forhold til<br />

sportslig ledelse, administrativ ledelse og politisk ledelse.<br />

TD fremhævede særligt talentarbejdet, som en af de største styrker TD har<br />

internationalt. Den danske indsats, der bl.a. har været understøttet af KUM i<br />

perioden 2008-<strong>2013</strong> som en del af Regeringens handlingsplan for større<br />

Dok. nr. 1774768


sportsbegivenheder, ligger i top 5-8 i verdenen, og store idrætsnationer som bl.a.<br />

Frankrig, UK og Tyskland kigger meget på, hvad vi gør i <strong>Danmark</strong> på<br />

talentområdet.<br />

TD bemærkede endeligt, at organisationen har fået ny formand, og at man er glad<br />

for, at processen kørte, således at formanden var klar til start d. 1. juni 2012.<br />

KUM bemærkede til årsrapporten, at der er genereret yderligere egenkapital i<br />

2012, og at TD derfor, ud fra det budget KUM har godkendt for <strong>2013</strong>-2016, vil have<br />

en større egenkapital i 2016 end budgeteret. KUM bemærkede, at der er en stor<br />

afvigelse i budgetteringen i regnskabet i forhold til udgifterne for 2012.<br />

TD forklarede, at afvigelsen dels fremkom på udgiftssiden, hvor det mindre forbrug<br />

til direkte forbundsstøtte primært skyldes forskydning/periodisering af støtten til<br />

DHF. Endvidere havde man et overskud på 1 mio. kr. på budgetteret medaljebonus<br />

samt ikke forbrugt direkte støtte til forbund på 1 mio. kr. På indtægtssiden skyldes<br />

afvigelsen, at udlodningen i 2012 fra Danske Spil var godt 6 mio. kr. større end<br />

forventet.<br />

KUM bemærkede hertil, at KUM har godkendt, at TD i 2016 skal være nede på en<br />

egenkapital på ca. 13 mio. kr., og at man løbende bør tilrette aktiviteterne, så man<br />

når ned i denne størrelsesorden i 2016, selv om der eventuelt generes yderligere<br />

mindre forbrug og/eller større indtægter i årene frem mod 2016.<br />

KUM bemærkede i øvrigt, at KUM fremadrettet gerne ser, at der i årsrapporten<br />

fremgår en særskilt post for den samlede direktionens aflønning, hvilket der dog<br />

ikke stilles særskilt krav om i bekendtgørelsen.<br />

KUM tog årsberetningen til efterretning, og bemærkede, at der bliver foretaget en<br />

egentlig regnskabsgodkendelse i efteråret <strong>2013</strong>.<br />

Ad pkt. 2.<br />

KUM bemærker, at afrapporteringsformen fungerer fint for KUM i det nuværende<br />

koncept, og at der derfor ikke er yderligere krav hertil i år.<br />

Fremadrettet har KUM behov for, at der i højere grad bliver afrapporteret mere på<br />

effekterne af de enkelte mål, hvilket vil blive afspejlet i den kommende<br />

rammeaftale, som drøftes under pkt. 3.<br />

TD bemærkede, at man er meget tilfredse med, at det har været muligt at<br />

fastholde det sportslige niveau, til trods for de bekymringer, der var i forbindelse<br />

med indgåelse af rammeaftalen for 2009-2012 for, om niveauet ville kunne<br />

fastholdes.<br />

Side 2


Med henvisning til den samlede afrapportering af rammeaftalens fulde forløb<br />

(2009-2012), som TD udarbejdede og KUM godkendte i efteråret 2012, godkendte<br />

KUM <strong>Team</strong> <strong>Danmark</strong>s afrapportering af rammeaftalen for 2012.<br />

Ad pkt. 3:<br />

KUM orienterede om forløbet frem mod at kunne indgå en ny rammeaftale, som<br />

har været en proces, der har været påvirket af Rigsrevisionens bemærkninger til<br />

såvel KUM’s resultatstyring af statsinstitutioner som af ministeriets<br />

resultatstyring af private selvejende mfl. institutioner. Der er endnu ikke fuld<br />

klarhed over Rigsrevisionens kommentarer til de justeringer af resultatstyringen,<br />

som KUM vil implementere. Det skønnes dog nu muligt at indgå en rammeaftale<br />

med TD dog med det forbehold, at der kan blive tale om en tilretning af<br />

rammeaftalen, såfremt konceptet for den indgåede rammeaftale, modtager kritik<br />

fra Rigsrevisionen.<br />

TD bemærkede, at det er vigtigt fortsat at have et armslængde princip således, at<br />

det er muligt fortsat at få kompetente folk ind i bestyrelsen. Hvis ikke bestyrelsen<br />

får et råderum for prioritering, så er det ikke interessant for velkvalificerede<br />

kandidater at sidde i bestyrelsen. KUM anerkendte dette behov og kommenterede,<br />

at man er helt opmærksomme på dette hensyn. KUM har således netop påpeget<br />

overfor Rigsrevisionen, at hensynet til autonomien hos bestyrelserne i selvejende<br />

institutioner mv., er en afgørende faktor ift., hvordan ministeriet tilrettelægger sin<br />

resultatstyring.<br />

Til det konkrete rammeaftaleudkast af 30. <strong>maj</strong> <strong>2013</strong>:<br />

KUM bemærkede overordnet, at man ikke er så langt fra målet. Ambitionen er at<br />

aftalen er færdig til fremlæggelse og godkendelse for TD’s bestyrelse på deres<br />

seminar d. 24. juni, og således at aftalen er underskrevet inden sommerferien.<br />

KUM bemærkede til det konkrete udkast, at der er brug for også at nævne noget<br />

om TD’s kerneydelser. Det blev aftalt, at TD indarbejder en konkret tekst på side 3<br />

efter opremsningen af de tre indsatsområder, som beskriver<br />

kerneopgaverne/driftsopgaverne for TD I afsnittet kan også beskrives, hvordan og<br />

hvorfor man er nået frem til de 8 nye indsatsområder (se også nedenfor).<br />

KUM spurgte til arbejdet med anti-doping, og om det på relevant vis kunne indgå i<br />

rammeaftalen. TD bemærker hertil, at det er vigtigt for TD, at Anti Doping<br />

<strong>Danmark</strong> er en autonom enhed, som varetager dopingspørgsmål i DK. TD oplyste,<br />

at man i samarbejdsaftaler med specialforbundene betinger sig, at forbundet skal<br />

følge antidoping-reglerne, for at kunne få tilskud fra TD. TD udbetaler ikke støtte<br />

direkte til atleter, kun til forbund. TD’s eksperter arbejder i forhold til atleterne<br />

med at sikre præstationsoptimering og at ”gå til grænserne” herfor uden at<br />

overskride disse. Det blev aftalt, at TD formulerer en tekst i afsnittet om<br />

kerneområdet, om at TD arbejder med området for præstationsoptimering uden at<br />

det handler om egentlig dopingbekæmpelse. KUM vil efterfølgende vurdere, om det<br />

opfylder KUM’s behov for fokus på antidoping-arbejdet i dansk idræt generelt.<br />

Side 3


KUM spurgte endvidere til, hvorfor disse målepunkter er udvalgt. TD oplyste, at<br />

det stammer fra støttekonceptet <strong>2013</strong>-2016 og den undersøgelse, man havde forud<br />

for konceptet. Udkastet bliver for indforstået og bør udbygges lidt mere, så det er<br />

lettere at forstå, hvad det er for indsatser, TD laver på de enkelte områder.<br />

Det blev aftalt, at der skal være mere fokus på effekterne af de enkelte mål. Dvs.<br />

de indikatorer for effekten af indsatser, som er brugbare for TD som input til at<br />

evaluere og justere sin indsats, og som samtidig kan sandsynliggøre for<br />

bestyrelsen, KUM og omverdenen, at man opnår de ønskede effekter.<br />

Indledningsvist skal det også beskrives, hvor målene for indsatserne kommer fra,<br />

og hvordan man vil bruge viden om de opnåede effekter til løbende at justere TD’s<br />

indsats og til at udarbejde et revideret støttekoncept, når det nuværende udløber i<br />

2016.<br />

Det blev aftalt, at TD skriver det nye udkast som aftalt og indsender til KUM<br />

inden for en uges tid. Udkastet skal være færdig d. 14. juni, for at kunne nås<br />

bestyrelsesseminaret d. 24. juni.<br />

Ad pkt. 4:<br />

Budget skal indsendes med udgangen af oktober til godkendelse.<br />

Årsrapporten skal fremadrettet indeholde en kort afrapportering af rammeaftalen<br />

– gerne suppleret med et bilag og/eller henvisning til afrapporteringen i TD’s<br />

årsberetning.<br />

Ad pkt. 5:<br />

TD nævnte rapporten ”Elitesportsmiljøet i <strong>Danmark</strong> 2012”, som er en analyse af<br />

det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen ”Sport Policy Factors<br />

Leading to International Sporting Succes” (SPLISS). Der bliver afholdt en<br />

konference i SPLISS-regi i efteråret i Bruxelles om hele projektet, hvor det kunne<br />

være interessant, at KUM deltog med en person.<br />

Konklusionerne i undersøgelserne stemmer meget fint overens med de indsatser<br />

TD har i støttekoncept <strong>2013</strong>-2016 og de problemer, som undersøgelsen adresserer<br />

inden for eliteidrætten, svarer til de, som TD arbejder med fremadrettet.<br />

Side 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!