2009-09-10 - GGGF

gggf.dk

2009-09-10 - GGGF

Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > Grundejerkontaktudvalgsmøder >

Mødereferat

d.: 10-09-2009 kl.: 16:30 til 18:30 :

Grundejerkontaktudvalg

Afholdt: Gillelejehuset, det gl. Rådhus i Gilleleje, Birkevang 214, Den gl. Byrådssal

Mødedeltagere

Mødets

deltagere

Referat Opgaveliste

Mødets deltagere og referent Top

Deltagere: Bjarne Frølund-Møller - Grundejersammenslutningen

Gunnar Lerche - Grundejersammenslutningen

Flemming Keller - Grundejersammenslutningen

Vagn Christensen - Grundejersammenslutningen

Tonny Bruun Nielsen - Grundejersammenslutningen

Klaus Engbart - Grundejersammenslutningen

-

Kjeld Sandstød - Grundejerforbundet

Jørn Olsen - Grundejerforbundet

Hans Skogstad - Grundejerforbundet

-

Jørn Stålfos - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Torkil Lund - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Erik Larsson - Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

-

Jan Ferdinandsen - formand for Teknisk Udvalg

Erik Kjærsgaard - Teknisk Udvalg

Bo Jul Nielsen - Teknisk Udvalg

-

Dorethe Pedersen - Afdelingschef TVF

Christian Sabber Jensen - Fagchef Plan og Byg

Vibeke Meno - Teamleder Spildevand

Grethe Larsen - team Vej og Park

Fraværende: Flemming Denker

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

Mødeleder: Jan Ferdinandsen

Referent: Grethe Larsen

Bemærk.:

Dagsorden + referat

Punkter Top

01 Bemærkninger til dagsordenen

Referat:

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 1 of 8

27-09-2010


Godkendt

02 Godkendelse af referat fra mødet den 18.06.2009

Referat:

Bjarne Frølund bemærkede vedørende pkt. 03 c Dongenergy-gruppen, at der var enighed om, at

Bjarne Frølund var repræsentant, såfremt det kun var mulighed for én repræsentant.

03 Orientering fra nedsatte arbejdsgrupper

Orientering fra følgegrupperne:

a) Affaldsgruppen

b) Bjørneklogruppen

c) Dongenergy-gruppen

d) Kollektiv Trafikgruppen

e) Mobilantennemast-gruppen

f) Rodegruppen

g) Strand- og Kystsikringsgruppen

h) Trafiksikkerhedsgruppen

i) Vandmiljøgruppen

j) Vejlaugsgruppen

Referat:

a) Affaldsgruppen: Der har været afholdt møde den 25.08.2009, hvor mange emner blev drøftet,

bl.a store og små vogne til afhentning af dagrenovation. Man har ligeledes drøftet plastiksække

kontra papirsække, plastsækkene koster kun det halve. Håndtering af batteriaffald, og herunder

indsamlet mængde i forhold til potentiale er behandlet, og man ønsker yderligere oplysninger i

gruppen. Der skal gøres mere opmærksom på, hvor man kan aflevere batterier. Byttehuset

fungerer i forsøgsordning, og der arbejdes med en permanent løsning, ligesom man også har

drøftet, om Byttehuset kan laves større. Indsamling af farligt affald er ligeledes drøftet -

kortlægning for 2008 vil være klar i nærmeste fremtid.

b) Bjørneklogruppen: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Det er opfattelsen, at driften

klare opgaven, og gruppen ikke er nødvendig mere.

c) Dongenergy-gruppen: Jan Ferdinandsen orienterede om, at der fortsat er behov for en vis

opfølgning i forhold til arbejdet. Bjarne Frølund supplerede.

d) Kollektiv Trafikgruppen: Der er ikke afholdt møde siden sidst. Erik Kjærsgaard orienterede

om nedlæggelse af 2 busruter. Der pågår udarbejdelse af et større analysearbejde med henblik

på retænkning af den kollektive trafik. Gruppen er i dvale indtil oplæg fra Movia modtages -

skulle være klar til januar.Der blev spurgt til telebussen - ordningen fungerer i teorien fortsat,

men også her arbejdes på forbedring.

e) Mobilantennemast-gruppen: Der er ikke afholdt møde, da man afventer anvendelse af

politikken i Gilleleje by. Det ser ud til, at der er tre ansøgninger undervejs.

Page 2 of 8

f) Rodegruppen: Sidste planlagte møde er aflyst. Der er flere tunge sager, men arbejdet forløber

godt. Der er ca. 20 aktive sager.

g) Strand- og Kystsikringsgruppen: Strandfordringprojektet drøftes under pkt. 09. Puljemidler

til oprydningsprojekter - sten og bolværker - skal søges inden 1. oktober 2009.

Der har været badevandsproblemer langs hele Nordkysten, og der er kun 2 blå flag tilbage i

Gribskov Kommune. Forureningskilden har ikke kunnet fastlægges. Vibeke Meno supplerede

med orientering om badevandssituationen i 2009 og arbejdet med kildeopsporing.

h) Trafiksikkerhedsgruppen: Lasse Røssel deltog i sidste møde, hvor også gruppens fremtid

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

27-09-2010


lev drøftet. Der er tanker om at oprette et trafiksikkerhedsråd, oprettelse af

trafiksikkerhedsrådet sker som led i det præventive arbejde med baggrund i kommunens

Tafiksikkerhedsplan.Tafiksikkerhedsplanen drøftes jævnligt, og gruppen tilslutter sig den. Jan

Ferdinandsen supplerede med, at det er vigtigt, at man prioriterer i henhold til planen, og at der

arbejdes på at tilføre flere midler.

Der blev stillet forslag om, at man opretter en pulje til mindre reparationer. Det er vigtigt at

melde ind, når man opdager huller etc., således at der kan ske en udbedring - man kan sende

mail til tvf@gribskov.dk. Jan Ferdinandsen supplerede yderligere om tilsynsførelsen på

området.

i) Vandmiljøgruppen: Der er primært drøftet badevand og oversvømmelser ved seneste møde -

badevand er behandlet jf. pkt. g og oversvømmelser behandler i pkt. 06

j) Vejlaugsgruppen: Der er afholdt møde den 03.09.2009, hvor man særligt har drøftet

udfordringer med områder i den tidligere Helsinge kommune. Det er svært, da der er landregler

og byregler, og det er et vanskeligt lovkompleks, der administreres efter. De veje, der har været

vedligeholdt af Helsinge Kommune i henhold til vejkendelser, administreres efter landreglerne.

Man drøfter udfordringer med at få grundejerne langs sidevejene til at deltage i

vedligeholdelsen. Administrationen er ved at udarbejde en folder med oplysninger om, hvordan

man etablerer vejlaug.

04 Anlægsarbejder

Udsat fra mødet den 18.06.2009 - pkt. 7

Drøftelse af mulige anlægsarbejder.

Grundejersammenslutningen foreslår påtrængende kloak-, vej- og stiarbejder.

Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen.

Referat:

Jan Ferdinandsen orienterede kort om selskabsgørelse af spildevandsforsyningen. Der er et

anlægsbudget på ca. 35 mio. pr. år, som fremover administreres i selskabet. Selskabet får til

opgave at arbejde videre med 'masterplanen'

På vejområdet er der desværre meget begrænsede anlægsmidler. Der kan alene gives

hensigtserklæringer. I det omfang der sker tiltag fra Folketinget, som åbner muligheder, vil man

forsøge at sikre flere midler via lånefinansiering. På stiområdet er der åbnet mulighed for at

søge midler, og det forventes, at der er politisk enighed om at søge midler.

Bo Jul Nielsen bemærkede i forhold til selskabsgørelsen, at der er kommer et prisloft for

fastsættelse af takster.

Vibeke Meno orienterede nærmere om det tekniske i prisloftet. Der er netop sket udsættelse af

prisloftet til 2011. I forhold til prioritering af anlægsarbejder henvises til dagsordenspunkt til

Teknisk Udvalgs møde jf. pkt. 06

Erik Kjærsgaard bemærkede, at det er problematisk med prisloftet set i lyset af udfordringer

som konsekvens af klimaændringer. Jan Ferdinandsen supplerede med orientering om Teknisk

Udvalgs arbejde på området.

Erik Larsson bemærkede, at selskabsgørelsen formodentligt vil være gunstigt for likviditeten i

området, da man får adskilt økonomien.

05 Jordvolde

Udsat fra mødet den 18.06.2009 - pkt. 10

Udarbejdelse af borgerrettet informationsmateriale vedrørende jordvolde samt anmodning om genoptagelse af

sag på grundejerforeningen Sandets område.

Se vedhæftede fil.

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 3 of 8

27-09-2010


Punktet er fremsat af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.

Fra hjemmesiden - Teknik, Vej og Forsyning - Veje

Referat:

Christian Sabber Jensen orienterede om informationen på hjemmesiden - se den vedlagte fil i

dagsordenen "Vejl. jordvolde".

06 Status oversvømmelser

Punktet er fremsat af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.

Arbejdet med oversvømmelser varetages i Vandmiljøgruppen, som har drøftet problemerne senest på mødet

den 27/8-09.

Nedenfor et udpluk fra referatet hvor Steen Larsen og Vibeke Meno orienterede:

"Steen Larsen orienterede om tiltag på vandløbsområdet:

Højbro Å - kommunen ser på å-løbet, vandmængderne fra opstrøms beliggende arealer (herunder

Helsinge by) samt diget

Tinkerup Å - Kommunen overvejer projekt med buffer-bassin på en tom og lavtliggende kommunal

grund

Holløselund - Kommunen undersøger afløbsforholdene i grøfter og dræn

Vibeke Meno orienterede om tiltag på kloak-området:

Helhedsplan for Helsinge by - 12 projektpakker er identificeret og skal undersøges nærmere.

Neddrosling af vandmængder i afløb til Tobro Å iværksættes omgående.

Der forventes tilført ekstra anlægsmidler i budgettet fra 2010 - sagen behandles af Byrådet den 14/9

Opsporing af uvedkommende vand i sommerhusområder kører sideløbende. Det er meget

ressourcekrævende og vil køre mange år fremover

Torkil Lund oplyser, at grundejere ofte ikke har kendskab til faskiner / kloakforhold på egen grund.

Bjarne Frølund foreslog, at kommunen laver en vejledning til grundejerne, som beskriver hvordan man selv kan

kortlægge og kontrollere afløbsforholdene på egen grund.

Landliggersammenslutningen vil gerne hjælpe med at sprede informationsmateriale til grundejerne.

Jan Christiansen ønsker en differentieret vandafledningsbidrag i forhold til hvorvidt man er kloakeret for

regnvand. Vibeke Meno oplyser, at det ikke er lovligt at have forskellige takster.

Torkil Lund spørger, hvornår man forventer at kunne holde et nyt møde med grundejerne ved Højbro Å. Jan

Ferdinandsen oplyser, at man først vil holde et møde, når der foreligger nye oplysninger. Erik Kjærsgaard

ønsker et informationsmøde for alle grundejere (ikke kun grundejerforeningsformændene). Ønsket er ligeledes

fremsat i Teknisk Udvalg."

Der henvises iøvrigt til referat fra Teknisk Udvalgs møde den 20/8 - 09 - sag nr. 70 og 71.

Sagen behandles endvidere af Økonomiudvalget 31/8 - 09 og af Byrådet den 14/9 - 09.

Referat:

Vibeke Meno orienterede om drøftelser i Vandmiljøgruppen jf. ovenstående.

07 Vejbelysningsplan

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 4 of 8

27-09-2010


Formålet med en belysningsplan er at opstille nogle mål for vejbelysningens funktion og design, og for hvordan

hele vejbelysningsområdet fremadrettet skal håndteres. Som udgangspunkt for arbejdet, skal der i første

omgang foretages kortlægning af status og analyser i forhold til kabellægning og driftarbejder på alle veje i

kommunen. Planen skal vise, hvordan belysningen kan bruges til at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel. Den

skal kunne bruges som redskab/opslagsværk for borgere, entreprenører, kommunen, m.fl.

Belysningsplanen skal danne baggrund for den videre politiske behandling i forhold til, hvordan Gribskov

Kommune fremadrettet skal håndtere vejbelysning på såvel kommuneveje som private fællesveje.

Selve udarbejdelsen foregår i projektform og i samarbejde med ekstern rådgiver.

Grundejerkontaktudvalgets arbejdsgruppe Dongenergy vil blive inddraget i følgegruppen til belysningsplanen.

Igangsættelsen af arbejdet forventes at ske på Teknisk Udvalgs møde i oktober.

Referat:

Dorethe Pedersen orienterede om arbejdet med igangsættelse af udarbejdelse af en

Vejbelysningsplan.

Jan Ferdinandsen opfordrede til, at arbejdet forankres i Dongenergy-gruppen. Der lægges vægt

på, at der skabes overblik over området, og at der sikres føling med udarbejdelsen.

Vagn Christensen supplerede med, at betaling af privat vejbelysning også medtages i planen,

hvilket der også er lagt op til.

Bjarne Frølund understregede, at der efter hans vurdering fortsat bør være en gruppe - navn

underordnet - og at gruppen også bør tage sig af opfølgning på udførte arbejder eksempelvis

kabellægning og lysarmaturer.

08 Vindmøllepolitik

På baggrund af forespørgsel herom efterlyses Gribskov Kommunes eventuelle Vindmøllepolitik.

Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen.

Plan og Byg oplyser, at Byrådet i forbindelse med kommuneplanarbejdet har besluttet at "Byrådet ønsker i

planperioden at undersøge, hvorvidt der kan udpeges områder i Gribskov Kommune til opstilling af store

vindmøller. Byrådet vil fortsat tillade, at der opstilles husstandsmøller."

Retningslinjer og tilhørende redegørelse om vindmøller kan ses i Forslag til kommuneplan 2009-21.

Referat:

Jan Ferdinandsen orienterede kort om drøftelse vedrørende vindmøller i Byrådet. Bo Jul

Nielsen supplerede.

Christian Sabber Jensen orienterede om, at der skal planlægges for større vindmøller, men der

kan ske godkendelse af husstandsvindmøller på baggrund af vurdering i forhold til kriterier.

Derudover kan der gives tilladelse til nogle endnu mindre - såkaldte prototyper - meget små

vindmøller, som næsten kan sættes på taget.

09 Sandfodring

Page 5 of 8

En drøftelse af kommunens rolle i folder om sandfodring fra Rågeleje og Udsholt Strand

Grundejerlav/Klitgårdens Grundejerforening samt Strand- og Kystsikringsgruppens eventuelle deltagelse heri.

Punktet er fremsat af Grundejersammenslutningen.

Gribskov Kommune er ikke medafsender af denne folder, Den er udarbejdet af initiativtagerne, der i øvrigt har

medvirket til at igangsætte de kommunale drøftelser om sandfodring, og orienteret kommunen om, at de ville

benytte sommeren til at undersøge borgernes holdning til problemstillingen.

Initiativtagerne vil orientere Teknisk Udvalg om resultaterne af dette på Teknisk Udvalgs møde den 3.

september 2009.

Det, folderen omhandler, forventes ligeledes drøftet i Strand- og Kystsikringsgruppen på deres næste møde.

Derudover vil Gribskov Kommune, når der er udarbejdet et skitseprojekt, involverer relevante parter - herunder

Grundejerkontaktudvalget og dennes Strand- og Kystsikringsgruppe - i de videre drøftelser forud for beslutning

om et stort sandfodringsprojekt.

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

27-09-2010


Referat:

Jan Ferdinandsen orienterede jf. ovenstående. Der arbejdes på etablering af et tværkommunalt

samarbejde med henblik på sandfordring langs hele Nordkysten. Bo Jul Nielsen supplerede

med, at man på sidste møde i Teknisk Udvalg havde haft besøg af initiativtagerne, som havde

fremlagt et rigtigt godt projekt.

Erik Kjærsgaard orienterede om, at Kystdirektoratet har meldt ud, at man bør gå væk fra den

'hårde' kystsikring med høfder og i stedet arbejde med sandfordring.

Flemming Keller bemærkede, at man også har drøftet projektet i arbejdsgruppen, og at der er et

stort ønske om et fælles projekt, hvor alle tre kommuner langs Nordkysten er med.

10 Seminar Landsbytemaforum

Søndag den 27. september 2009 kl. 13 -16 i Annisse Forsamlingshus afholder Gribskov Kommune i samarbejde

med Landsbytemaforum et seminar om landsbyerne i Gribskov Kommune.

Der medtages et antal indbydelser til mødet til uddeling til grundejerforeningerne.

Referat:

Jan Ferdinandsen orienterede om seminaret - alle er velkommen

Christian Sabber Jensen orienterede - på baggrunde af spørgsmål - om formål og virke for

Landsbytemaforum. Der fokuseres på bred planlægning med inddragelse og dialog. Ørby er

blevet brugt som pilotprojekt.

Der kan læses mere på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/projektfokus.

11 Statusliste

Referat:

Flemming Keller udtrykte undren over, at kommunen ikke ville samarbejde om registrering af

formænd for grundejerforeninger - statuslisten pkt. 5. Sagen blev kort drøftet og Flemming

Keller indbydes til møde med Jan Ferdinandsen for at få løst problemet.

12 Korte meddelelser

Fast punkt på dagsordenen.

Under dette punkt kan såvel paraplyorganisationerne som kommunen oplyse om eller spørge ind til konkrete

sager. En række af disse sager bør fremstå uden at det medfører egentlig mundtlig dialog, idet forklarende

tekst/bilag skal være udarbejdet.

1. Yderligere orientering om samarbejdsaftale og controllere, jf. møde den 18.06.2009 pkt. 12.

(Grundejersammenslutningen v/ Bjarne Frølund)

Den grønne drift er opdelt i 8 områder:

1: Skilte, afmærkning og vejinventar

2: Vedligeholdelse af rabatter

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 6 of 8

27-09-2010


3: Renhold ( tømning af affaldsstativer, offentlige toiletter, ukrudt i kantsten, fejning af veje mm)

4: Grønne arealer ved institutioner og bygninger

5: Grønne arealer, idrætsanlæg

6: Brolægning

7: Asfaltarbejder

8: Brovedligeholdelse

3 entreprenørerne; NCC, LMK-vej og LK- Gruppen har siden 15. april 2009 varetaget disse opgaver.

Kommunens ansvar for at føre tilsyn med udførelsen af arbejdet er ikke ændret siden udliciteringen. Det

er medarbejderne i Team Vej, der parvis har ansvar for kontakten og tilsynet med entreprenørernes

arbejde. Samarbejdet mellem kommunen og entreprenørerne er stadig i en indkøringsfase, hvor der på

ugentlige møder bl.a. drøftes kvaliteten og timingen for udførelsen af de enkelte opgaver.

Kommunens institutioner har indenfor visse gartnerfaglige grænser, mulighed for selv at have

indflydelse på, hvordan området omkring institutionerne holdes.

På sigt er der meningen, at alle borgere på kommunens hjemmeside vil kunne se en oversigt over,

hvornår der bliver klippet/beskåret på hvilke arealer og hvor mange gange om året, man kan forvente

det sker.

2. En mere konkret beskrivelse af styring af henvendelser ønskes beskrevet, jf. møde den 18.06.2009 pkt.

13. (Grunejersammenslutningen v/Bjarne Frølund)

Grundejerkontaktudvalget har tidligere efterspurgt praksis for styring af henvendelser i Gribskov

Kommune. I forlængelse heraf skal det fremhæves, at sagshåndtering generelt og visitationsprocessen i

det hele taget er en central del af den Service- og Kvalitetspolitik, som Byrådet i Gribskov Kommune har

vedtaget. Teknik, Vej og Forsyning arbejder lokalt med bl.a. styring af henvendelser, idet det område

også er omfattet af lovkravet om inden nytår at få indført og certificeret et kvalitetsstyringssystem. Helt

konkret består det arbejde i udarbejdelse af procesbeskrivelser, opstilling af normer for svartider mv.

Tillige arbejder Teknik, Vej og Forsyning lokalt med Service- og Kvalitetspolitikkens målsætninger,

herunder tilgængelighed og sammenhæng for borgerne samt forventningsafstemning med borgerne.

På baggrund af praksis for god forvaltningsskik samt Gribskov Kommunes Service- og Kvalitetspolitik

har Teknik, Vej og Forsyning udarbejdet normer for styring af henvendelser.

Disse indebærer bl.a.:

- Journalisering af borgerhenvendelser

- Kvittering for borgerhenvendelser inkl. orientering om forventet sagsbehandlingstid

- Normer for svartider (5 dage i Teknik, vej og Forsyning)

- Snitfladeaftaler med andre afdelinger, herunder Plan og Byg, i form af sikring af at en sag behandles,

hvis den videreformidles til en anden afdeling

- Evt. klagevejledning

- Aktiv brug af træffes ikke-agenten i e-mailsystemet

- Opsamling på telefonbeskeder

Økonomiudvalget vedtog mandag den 31.08.2009 retningslinier for mail og telefonkultur.

Retningslinierne formidles i den kommende tid bredere ud til alle virksomheder og afdelinger - bl.a. med

henblik på drøftelser i lokaludvalgene. Herefter pågår et arbejde med at implementere og efterleve

retningslinierne i alle dele af organisationen. Retningslinierne er udarbejdet efter proces i Hovedudvalget

og Fællesudvalgene samt input fra en række ledere og medarbejdere.

3. Status for betaling af vejbelysning på private fællesveje med hensyn til retningslinier ønskes oplyst, jf.

møde den 18.06.2209 pkt. 15.1 (Grundejersammenslutningen v/Bjarne Frølund)

Se pkt. 8

4. Status for annoncering om ajourføring af formænd i henhold til møde den 18.06.2009 pkt. 15.2 ønskes

genoptaget på baggrund af GS-tilbud om servicering af disse formænd.

Der henvises til tidligere behandling i Grundejerkontaktudvalget den 18.06.2009, 05.03.2009 og

11.12.2008 jf. Planchef Michel van der Lindens udmelding.

Referat:

Bjarne Frølund bemærkede vedørende første punkt, at det forlyder, at en del stier

vokser til. Jan Ferdinandsen orienterede om, at der jævnligt sker drøftelser og

koordinering af opgaverne med henblik på at sikre beskæring. Vi er meget

opmærksomme på forholdene. Erik Kjærsgaard supplerede med, at alt ikke er

forvaltningens skyld.

Vedrørende pkt. 2 bemærkede Bjarne Frølund, at det er lige så vigtigt at få svaret på de

skriftlige henvendelser som for mail og telefon. Bjarne Frølund havde et helt konkret

eksempel på et brev, han havde sendt for 14 dage siden, og endnu ikke fået svar på 14

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 7 of 8

27-09-2010


dage efter.

13 Eventuelt

Referat:

Erik Larsson bemærkede, at han tidligere har gjort opmærksom på, at Ugeposten ikke omdeles

i alle områder af kommunen - eksempelvis ikke i postdistrikt 3300 Frederiksværk, hvorunder

Sandets sommerhusbeboere tilhører. Vurderer at dette er meget problematisk i forhold til

information fra kommunen. Jan Ferdinandsen vil straks skrive til Ugeposten og gøre dem

opmærksom på dette.

Jørn Olsen rejste spørgsmålet om, hvad man gør ved bevoksning med høje træer inde på privat

grund. Christian Sabber Jensen kunne oplyse, at der er en lille "krølle" i Hegnsloven om at et

træ skal være dårligt eller farligt, for at kunne påbydes fældet og det drejer sig kun om et meget

lille fåtal. Generelt kan kommunen ikke gøre noget, det er et privatretligt område.

Gunnar Lerche rettede en varm tak til kommunen for oprydning ved entreprenør Isaksens

losseplads.

14 Punkter til næste møde

Evaluering - vægten af dagrenovationsbiler

1. Gribskov Lokalforeningsråd udsættes til slutningen af 2009

2. Kommissorium for Dongenergy-gruppen

Referat:

Opgaveliste

Opgaver og handlinger besluttet på mødet Top

Opgaver/handlinger Ansvarlige

Forventet

realiseret Gennemført

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

Page 8 of 8

27-09-2010

More magazines by this user
Similar magazines