2009-09-10 - GGGF

gggf.dk

2009-09-10 - GGGF

Godkendt

02 Godkendelse af referat fra mødet den 18.06.2009

Referat:

Bjarne Frølund bemærkede vedørende pkt. 03 c Dongenergy-gruppen, at der var enighed om, at

Bjarne Frølund var repræsentant, såfremt det kun var mulighed for én repræsentant.

03 Orientering fra nedsatte arbejdsgrupper

Orientering fra følgegrupperne:

a) Affaldsgruppen

b) Bjørneklogruppen

c) Dongenergy-gruppen

d) Kollektiv Trafikgruppen

e) Mobilantennemast-gruppen

f) Rodegruppen

g) Strand- og Kystsikringsgruppen

h) Trafiksikkerhedsgruppen

i) Vandmiljøgruppen

j) Vejlaugsgruppen

Referat:

a) Affaldsgruppen: Der har været afholdt møde den 25.08.2009, hvor mange emner blev drøftet,

bl.a store og små vogne til afhentning af dagrenovation. Man har ligeledes drøftet plastiksække

kontra papirsække, plastsækkene koster kun det halve. Håndtering af batteriaffald, og herunder

indsamlet mængde i forhold til potentiale er behandlet, og man ønsker yderligere oplysninger i

gruppen. Der skal gøres mere opmærksom på, hvor man kan aflevere batterier. Byttehuset

fungerer i forsøgsordning, og der arbejdes med en permanent løsning, ligesom man også har

drøftet, om Byttehuset kan laves større. Indsamling af farligt affald er ligeledes drøftet -

kortlægning for 2008 vil være klar i nærmeste fremtid.

b) Bjørneklogruppen: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Det er opfattelsen, at driften

klare opgaven, og gruppen ikke er nødvendig mere.

c) Dongenergy-gruppen: Jan Ferdinandsen orienterede om, at der fortsat er behov for en vis

opfølgning i forhold til arbejdet. Bjarne Frølund supplerede.

d) Kollektiv Trafikgruppen: Der er ikke afholdt møde siden sidst. Erik Kjærsgaard orienterede

om nedlæggelse af 2 busruter. Der pågår udarbejdelse af et større analysearbejde med henblik

på retænkning af den kollektive trafik. Gruppen er i dvale indtil oplæg fra Movia modtages -

skulle være klar til januar.Der blev spurgt til telebussen - ordningen fungerer i teorien fortsat,

men også her arbejdes på forbedring.

e) Mobilantennemast-gruppen: Der er ikke afholdt møde, da man afventer anvendelse af

politikken i Gilleleje by. Det ser ud til, at der er tre ansøgninger undervejs.

Page 2 of 8

f) Rodegruppen: Sidste planlagte møde er aflyst. Der er flere tunge sager, men arbejdet forløber

godt. Der er ca. 20 aktive sager.

g) Strand- og Kystsikringsgruppen: Strandfordringprojektet drøftes under pkt. 09. Puljemidler

til oprydningsprojekter - sten og bolværker - skal søges inden 1. oktober 2009.

Der har været badevandsproblemer langs hele Nordkysten, og der er kun 2 blå flag tilbage i

Gribskov Kommune. Forureningskilden har ikke kunnet fastlægges. Vibeke Meno supplerede

med orientering om badevandssituationen i 2009 og arbejdet med kildeopsporing.

h) Trafiksikkerhedsgruppen: Lasse Røssel deltog i sidste møde, hvor også gruppens fremtid

http://www.gribskov.dk/gribskov/mode.nsf/0/FE81518EE2BC3241C1257535004E8...

27-09-2010

More magazines by this user
Similar magazines