Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

jernekirke.dk

Kirkeblad nr 4 - Jerne kirke og sognehus

Jerne Sogns Kirkeblad

Nr. 4 · Sep. 2008 - Febr. 2009


Som det nok er bekendt, skal der være valg til menighedsråd til november. Om der bliver

kampvalg eller fredsvalg vil jo vise sig, men man må nok forvente en vis udskiftning denne

gang, hvor vi i Jerne Sogn på grund af de nye bestemmelser bliver tre medlemmer færre.

Det kunne være dejligt, hvis der ville melde sig nogle yngre kræfter – gennemsnitsalderen er

absolut i den høje ende.

Ved en sådan lejlighed tales der om et ”testamente” fra det gamle til det nye råd. Hvad vil

vi gerne se videreført?

Det har været diskuteret i et ’vision/debatudvalg’ og efterfølgende i rådet, så der fi ndes nu

et papir på det. Som bekendt er der et højt aktivitetsniveau i sognet, og det forestiller vi os

videreført på samme niveau. Desuden blev nogle væsentlige emner omtalt: ”Børn og unge”,

”Unge familier”, ”De fremmede i vort sogn” og ”Socialt belastede i sognet”. Det er tunge

emner, som har været diskuteret i udvalg og råd over en længere periode, og der har været

enkelte arrangementer på nogle af emnerne. Der var forslag om på sigt at søge at gøre minikonfi

rmandundervisning og konfi rmandundervisning obligatorisk to-årig.

Med hensyn til bygninger synes vi, at vi afl everer kirken i god stand. Sognehuset har nogle

ret alvorlige skavanker, som vi søger at afhjælpe nu

og de næste par år.

Og det nye råd kan glæde sig til at samarbejde

med præster og personale. Det har i denne – og

også i den forrige periode været en stor fornøjelse!

Der afl ægges regnskab og lægges budgetter for

tiden. Vi har oparbejdet et lille overskud, så vi nu

kan få et nyt lydanlæg i salen, så alle nu kan høre!

Desuden kan vi renovere det lille mødelokale, så

det kan bruges til forskellige formål.

Og så har vi lavet en kontrakt med galleri Slugen,

så vi for et mindre månedligt beløb kan få 3-5

forskellige billeder til væggene, bytte dem ud med

andre, når vi har lyst, og i øvrigt spare beløbet op

til senere køb.

Jeg vil ønske god arbejdslyst i de sidste måneder

af valgperioden og et godt valg.

Ole Brimnes

formand

2

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i 2008:

18. september og 20. oktober. Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er

fremlagt på Jerne Kirkes Kontor.

Mødedatoer for 2009 kan ses på www.jernekirke.dk


Højskoledagen

Den årlige højskoledag fi nder sted lørdag den 13. september 2008

Kl. 09.30: Morgenkaffe, velkomst og morgensang

Kl. 10.00: Ingelise Wenzel: ”Livet er en gåde” – om Storm P´s liv og virke

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Koncert i Jerne Kirke ved organist Mette Nørup

Kl. 13.45: Tomas Møllehave: ”Fryd” – noget om livskvalitet og

børneopdragelse

Kl. 15.00: Kaffe

Kl. 15.30: Visesanger Dorte Mørup Tagmose synger danske viser

Kl. 16.30: Afslutning

Tilmelding til højskoledagen er kun nødvendig til frokosten. Hele dagen koster 100 kr.

Tilmelding senest torsdag den 11. september kl. 13.00, tlf. 76 10 46 30 eller 76 10 46 36.

Ingelise Wenzel

Alle helgens dag 2. november 2008

Kl. 09.30: Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel

Kl. 10.30: Kirkekaffe

Kl. 11.00: Sygeplejerske Lise Erbs: ”Den sidste svære

tid”- om afl astning i hjem og på hospice

Kl. 16.30: Mindegudstjeneste ved Poul Erik Kammersgaard.

Alle er velkomne til gudstjenesten, men særligt

indbydes alle, der inden for det sidste år har mistet

et familiemedlem eller en ven. Ønskes afdøde nævnt,

afl everer man en seddel med navn, fødselsdag og -år

samt dødsdag. Det er underordnet, om afdøde har boet

i Jerne Sogn. Mindegudstjenesten indeholder desuden

salmesang, musik, bøn og bibelsk læsning.

3


Lørdag den 13. september kl. 13.00: På højskoledagen er der koncert i Jerne Kirke med

organist Mette Nørup, som spiller orgelværker af bl. a. Bruhns, Widor, Messiaen og Alain.

Lørdag den 13. september kl. 15.30: Højskoledagen afsluttes med Dorte Mørup Tagmose,

som synger danske viser.

Mandag den 22. september kl. 16.30: I forbindelse med Vestjysk Orgelfestival er der

koncert med professor og rektor Anders Bondeman, som har givet mange koncerter i både

ind- og udland. Anders Bondeman er i dag ansat som professor ved konservatoriet i Stockholm,

samt rektor ved Kungl. Musikaliska Akademien. Anders Bondeman vil spille værker af

bl.a. Böhm og Bach og desuden improviserer over et opgivet tema.

4

Koncerter

Mandag den 10. november kl. 16.30: Til denne Alle helgens

koncert er død, engle og evighed de gennemgående temaer. En

koncert, der indeholder både dansk, engelsk og tysk musik. Det er

den lyriske sopran Inge-Lise Nygaard Parsons, der bliver akkompagneret

af organist Hanne Lund Nielsen. Inge-Lise Nygaard Parsons

er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium. Hun fortsatte sine studier i London,

hvor hun nu er bosat. Hanne Lund Nielsen er uddannet organist fra

Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har studeret i London, hvor

hun også var organist i Den danske Kirke. Hanne Lund Nielsen er

nu organist ved Nykøbing Mors Kirke.

Tirsdag den 2. december kl. 19.30: De Ni Læsninger i Jerne Kirke. Baryton Thomas Krogh,

kirkens kor, præster og organister medvirker.

Søndag den 14. december kl. 19.30:

Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med

Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor.

Kirkens præster og organist Mette Nørup

medvirker.

Mandag den 15. december kl. 14.30: Konservatoriets Forskolekor synger julemusik i Jerne

Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen.


Altertavlen i Jerne Kirke

Altertavlen i Jerne Kirke stammer fra 1653-54 og er blevet fremstillet på et lokalt værksted,

der også har forsynet andre kirker på egnen med altertavler.

Altertavlens hoveddel viser 3 scener fra lidelseshistorien. Hovedbilledet er den sidste

nadver, og de 2 sidebilleder er Jesu dåb og Jesus i Getsemane. Topstykkets maleri forestiller

korsfæstelsen, og øverst troner Jesus som verdens herre.

De 4 malerier er indrammet af slyngede søjler og pyntet med en rigdom af hoveder, drueklaser

m.m. - alt sammen kendetegnende for barokstilen.

I sidevingerne, der afslutter sidefelterne, ses fi gurer af de 4 evangelister, hver med deres

symbol: Matthæus med en engel, Markus med en løve, Lukas med en okse og Johannes

med en ørn.

Kirken har tidligere haft en gotisk fl øjaltertavle fra omkring 1475-1500, men denne befi

nder sig i dag i Løgumkloster Kirke. Efter en omfattende restaurering blev denne altertavle

taget ned, og den omtales i 1653 i forbindelse med dens udskiftning med den nuværende

som "gammel og slet".

Alterbordet, der er fra senmiddelalderen, måske samtidigt med den ældre altertavle, er

bygget af munkesten med et alterbordspanel i renæssancestil.

Ingelise Wenzel

Foto: Jens Chr. Jensen

5


Julemarked 2. søndag i Advent - 7. december 2008

Kl. 09.30: Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel

Kl. 10.45-15.30: Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde

i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting

og juledekorationer, tombola og andre lotterier, samt genbrug og antik

Kl. 12.30 og 13.30: Auktion over forskellige effekter

Kl. 14.30: Musikalsk underholdning

Kirkens Korshær i Jerne

Børnegudstjeneste Juleaften

I lighed med sidste år holder vi en børnegudstjeneste juleaften kl. 11.30, hvor vi synger 3

kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. ½ time, og

børn i alle aldre er velkomne.

Ingelise Wenzel

Adventseftermiddag

Onsdag den 3. december kl. 14.30 i konfi rmandstuen, Fortuna Allé 61. Vi drikker kaffe og

synger advents- og julesalmer. Organist Mette Nørup spiller, og Poul Erik Kammersgaard taler

om advent og jul. Alle er velkomne.

Tove og Poul Erik Kammersgaard

Julefest

Søndag den 28. december kl. 19.00 i Jerne Sognehus for hele familien. Vi synger julesalmer.

Der vil være bibelhistorie og leg for børnene. Kaffebord á 15 kr. Alle, både børn og voksne,

er velkomne.

Poul Erik Kammersgaard

Tirsdag den 2. december kl. 19.30 er der De Ni Læsninger i Jerne Kirke. Der er - traditionen

tro - dansk og engelsk julemusik på programmet. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor,

præster og organister medvirker.

Mandag den 15. december kl. 14.30 synger Konservatoriets Forskolekor i Jerne Sognehus

i forbindelse med mandagsarrangementet.

Søndag den 14. december kl. 19.30 er der julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Eseko-

ret, Jerne Mandskor Mandskor og Rørkjærkoret. Kirkens Kirkens kor, præster og og organister medvirker.

6

Advent og Jul i Jerne

Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke op til jul

Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn

besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 julesalmer

og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagplejebørn og børnehavebørn

er velkomne. Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf. 76 10 46 30.


Børn og Unge i Jerne Sogn

I sensommeren/efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfi rmander velkomne. I uge

35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i samarbejde

med Grundtvigskirken. Onsdag den 3. september kl. 17 holder vi intro-eftermiddag for

elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole. Vi begynder med en fortællegudstjeneste i Jerne

Kirke. Bagefter hygger vi os i sognehuset og spiser pizza. Allerede ugen efter går det løs med 3

måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveforløb bl.a. bibelfortælling, salmer, drama, billedkunst,

bagning, udfl ugt, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte besked til familierne.

På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole.

Thomas Krog, minikonfi rmandunderviser

Fastelavn

Gudstjeneste søndag den 22. februar kl.

11.00 i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard.

Derefter er der samvær i Jerne

Sognehus, hvor vi bl.a. slår katten af tønden.

Både børn og voksne er velkomne.

Babysalmesang

Babysalmesang

Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem

mor eller far og det lille barn. Det foregår i kirken,

og en overvejende del af det musikalske indhold er

salmer eller kirkelig musik. Børnene skal ”opleve”

salmerne med deres sanser – ved både at høre, se,

mærke og bevæge sig. De skal erfare genkendelsen

ved at komme der og høre de samme toner

gentaget.

Alder: 0-12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne

Præstegaard Thomsen.

Tidspunkt: Kl. 10.15-11.00 med efterfølgende

samvær i sognehuset.

Datoer: Datoer: Tirsdage Tirsdage 9/9, 9/9, 16/9, 16/9, 23/9, 23/9, 30/9, 30/9, 7/10, 7/10, 21/10, 21/10,

28/10, 4/11 og 11/11. Tilmelding ikke nødvendig.

Til foråret begynder der et nyt hold. Se herom på

www.jernekirke.dk

www.jernekirke.dk

BUSK-aften:

(Børn Unge Sogn Kirke)

onsdag 29. oktober kl. 18.30 i Jerne Kirke. Vi

holder en speciel børne-/ungdomsgudstjeneste

ved Poul Erik Kammersgaard.

Børnegudstjeneste

Juleaften

I I lighed lighed med med sidste sidste år år holder holder vi vi en en børnebørnegudstjenestegudstjeneste juleaften juleaften kl. 11.30 11.30 ved ved IngeIngeliselise Wenzel. Wenzel. Vi synger synger 3 kendte kendte julesalmer julesalmer

og og hører hører juleevangeliet juleevangeliet genfortalt. genfortalt. GudstjeGudstjenestennesten varer varer ca. ca. en halv halv time, time, og og børn børn i alle alle

aldre aldre er velkomne. velkomne.

7


September

Mandag den 1. september kl. 14.00

”Iran: Præsteskabet og befolkningen”

Lysbilledforedrag ved

Finn Christensen, Viborg

Tirsdag den 2. september kl. 10.00

”Skal vi læse en bog sammen”

Torsdag den 4. september kl. 18.00

+aften (se omtale)

Mandag den 8. september kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 9. september

kl. 10.15: Babysalmesang

kl. 19.30: Orienteringsmøde vedr.

menighedsrådsvalg

Lørdag den 13. september - Højskoledag

Se omtale og særskilt program

Mandag den 15. september kl. 14.00

”Hvad vil vi med historien – din og min historie”

foredrag ved biskop Herluf Eriksen, Højbjerg

Tirsdag den 16. september

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

Tirsdag den 16. september kl. 19.30

”Salmestafet” (se omtale)

Mandag den 22. september

kl. 14.00: Sangeftermiddag

kl. 16.30: Koncert i Jerne Kirke med

Anders Bondeman (se omtale)

Tirsdag den 23. september kl. 10.15

Babysalmesang

Torsdag den 25. september kl. 19.00

”Stormøde” ved sognepræst

Henrik Vejlgaard Kristensen, Borris

Mandag den 29. september kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 30. september

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

8

Kalender

september 2008 – februar 2009

Oktober

Torsdag den 2. oktober kl. 18.00

+aften (se omtale)

Mandag den 6. oktober kl. 14.00

”Fra Hjerting til Peru – kontrasternes land”

lysbilledforedrag ved

Irene og Jørgen Larsen, Hjerting

Tirsdag den 7. oktober kl. 10.15

Babysalmesang

Mandag den 13. oktober kl. 14.00

Sangeftermiddag

Mandag den 20. oktober kl. 14.00

”Den som mærker græsset…”

sange og fortællinger ved

højskoleforstander Erik Sommer, Nr. Nissum

Tirsdag den 21. oktober

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale)

Mandag den 27. oktober kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 28. oktober

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang

Onsdag den 29. oktober kl. 18.30 i Jerne Kirke

BUSK – aften (se omtale)

November

Søndag den 2. november kl. 11.00

Sygeplejerske Lise Erbs: "Den sidste svære tid"

(se omtale)

Mandag den 3. november kl. 14.00

”Under de blomstrende kirsebærtræer”

- en rejse i det japanske forår

ved Peter Porskjær, Esbjerg

Tirsdag den 4. november kl. 10.15

Babysalmesang

Torsdag den 6. november kl. 18.00

+aften (se omtale)


Mandag den 10. november

kl. 14.00: Sangeftermiddag

kl. 16.30: Alle helgens koncert i Jerne Kirke

(se omtale)

Tirsdag den 11. november

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 10.15: Babysalmesang – afslutning

Mandag den 17. november kl. 14.00

”Livet er utroligt – men sandt”, en fortælleog

sangeftermiddag om Benny Andersen

ved familietrioen Anders, Niels og Arne Mårup,

Hjerting

Lørdag den 22. november kl. 10.00-15.00

”Basar” (se omtale)

Mandag den 24. november kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 25. november

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale)

December

Mandag den 1. december kl. 14.00

”På cykeltur langs Donau” rejseforedrag

ved Mette og Poul Nørup, Esbjerg

Tirsdag den 2. december kl. 19.30

”De Ni Læsninger” i Jerne Kirke

Søndag den 7. december kl. 10.45-15.30

Julemarked (se omtale)

Mandag den 8. december kl. 14.00

Sangeftermiddag

Torsdag den 11. december kl. 18.00

+aften (se omtale)

Søndag den 14. december kl. 19.30

Julemusikgudstjeneste (se omtale)

Mandag den 15. december kl. 14.00

Juleafslutning med

Musikkonservatoriets Forskolekor

Søndag den 28. december kl. 19.00

Julefest i Jerne Sognehus (se omtale)

Januar

Mandag den 5. januar kl. 14.00

”Carl Johans Venner” underholder

Tirsdag den 6. januar kl. 10.00

”Skal vi læse en bog sammen”

Mandag den 12. januar kl. 14.00

Sangeftermiddag

Tirsdag den 13. januar kl. 19.30

”Salmestafet” (se omtale)

Mandag den 19. januar kl. 14.00

Se nyt program

Tirsdag den 20. januar kl. 10.00

”Skal vi læse en bog sammen”

Mandag den 26. januar kl. 14.00

Sangeftermiddag

Februar

Mandag den 2. februar kl. 14.00

Se nyt program

Tirsdag den 3. februar kl. 10.00

”Skal vi læse en bog sammen”

Torsdag den 5. februar kl. 18.00

+aften (se omtale)

Mandag den 9. februar kl. 14.00

Sangeftermiddag

Mandag den 16. februar kl. 14.00

Se nyt program

Tirsdag den 17. februar

kl. 10.00: ”Skal vi læse en bog sammen”

kl. 19.30: ”Salmestafet” (se omtale)

Mandag den 23. februar kl. 14.00

Sangeftermiddag

Program

Forårets mandagsprogram forventes klar i

midten af december.

9


Kirkeligt Samfund i Jerne hedder nu

- Grundtvigsk Forum i Jerne

På Kirkeligt Samfunds årsmøde i Vartov 2007 vedtog man, at moderforeningen fremover skal

bære navnet: ”Grundtvigsk Forum” med undertitlen: Kirkeligt Samfund Kirke Skole Kultur

Samfund.

Bestyrelsen i Jernekredsen har valgt at følge eksemplet fra Vartov, så ved to på hinanden

følgende generalforsamlinger var der blandt de fremmødte medlemmer enighed om, at

vores forening fremover hedder Grundtvigsk Forum i Jerne.

Aktiviteter:

”Pisk, gulerod eller tryllestav…?” om børneopdragelse. Hvert år arrangerer Grundtvigsk

Forum en landsomspændende samtaledag om et eller andet påtrængende emne af fælles

interesse. I år er emnet BØRNEOPDRAGELSE. Det har tilsyneladende alle en mening om:

Unge og gamle, forældre og bedsteforældre, barnløse og børnerige, professionelle børneopdragere

og såkaldt almindelige mennesker. Læs mere på: http://www.samtaledag.dk

Samtaledagen i Jerne Sognehus er i år tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 16.30. Der er gratis

adgang.

Fællesmøde for de grundtvigske kredse og foreninger i Esbjerg Kommune onsdag den

7. januar 2009 kl. 19.30 i Jerne Sognehus. Foredragsholder er tidligere folketingsmedlem,

redaktør Hans Engell med emnet: ”Hvem bestemmer – politikerne eller medierne?”

Der er gratis adgang for medlemmer.

Grundtvigshusfondens årsmøde finder sted mandag den 20. april 2009 i Sognegården, Nørregade

52 a, 6740 Bramming. Årsmødet er for kredsens medlemmer.

Hvad vil vi med historien - din og min historie

Biskop Herluf Eriksen kommer mandag den 15. september på besøg i Jerne Sognehus og

fortæller personlige erindringer knyttet til historien, som han har oplevet den. Idéen er, at

tilhørerne får en fornemmelse af, at deres historie også er inddraget.

Salmestafet

2008 er Sangens År. Det vil vi i Jerne markere med en salmestafet. Til den første aften finder

vi 6 personer, der hver især vælger en salme fra salmebogen. De 6 salmer synges ved den

første salmesangsaften. Nu skal de 6 personer hver finde en efterfølger til at overtage stafetten

og så videre.

Vi mødes følgende tirsdage kl. 19.30 i Jerne Sognehus: 16/9, 21/10,

25/11 2008. 13/1 og 17/2 2009.

Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget. Man kan henvende

sig til Jerne Kirkes Kontor, hvis man har lyst til at vælge en salme.

Alle i sognet er velkomne disse aftener.

10

Omtale


Høstgudstjeneste

Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl. 9.30 ved

Ingelise Wenzel.

Indsamling til Kirkens Korshær.

Fra Hjerting til Peru – kontrasternes land

Mandag den 6. oktober gæster Irene og Jørgen Larsen sognehuset. De fortæller og viser

lysbilleder fra en rejse til Peru. Der vil denne eftermiddag være en lille udstilling med salg af

ting fra Peru.

Valg til menighedsråd 2008

I henhold til lov om valg til menighedsråd, § 1, stk. 2, skal der afholdes ordinært valg til

menighedsråd tirsdag den 11. november 2008. Til menighedsrådet ved Jerne Kirke skal der

vælges 12 medlemmer, en reducering fra de nuværende 15 medlemmer. Valgret har ethvert

medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i

riget uafbrudt i et år forud for valgdagen. Valgbar er enhver, som har valgret og er optaget på

en valgliste. Til anmeldelse af kandidatlister skal anvendes Kirkeministeriets godkendte formular,

der kan udskrives fra kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk eller udleveres på kordegnekontoret.

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn,

bopæl og CPR-nummer. Kandidater skal anføres med det fulde navn, dvs. det fulde navn,

som vedkommende er registreret med i CPR. En kandidatliste kan indeholde fra 1 til 18 kandidater.

Enhver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højest 15 af menighedsrådskredsens

vælgere som stillere. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller

valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. Det skal på kandidatlisten være

angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge. Kandidatlister

kan tidligst afl everes den 23. september kl. 19.00 og senest den 30. september kl. 19.00.

Der afholdes offentligt orienteringsmøde

i Jerne Sognehus

tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.30,

hvor der orienteres om menighedsrådets

arbejde.

Kandidatlister kan afl everes i Jerne Sognehus

tirsdag den 23. september kl. 19.00 til

20.00 og tirsdag den 30. september kl.

18.00 til 19.00, hvor valgbestyrelsen vil

være til stede og modtage lister.

11


FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds)

Vi mødes hver onsdag kl. 19.00-20.30 i Fasanhuset,

Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn Olesen,

Rolfsgade 123 B st., tlf. 75 15 73 95.

Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne)

Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget

14, tlf. 75 11 72 73.

Jerne Børneklub

Kom og vær med hver mandag fra kl.

16.30-17.45 i konfi rmandstuen, Fortuna

Allé 61. Klubben er for alle børn i alderen

4-11 år. Vi samles i et godt kammeratskab,

hvor vi synger, leger, hører noget fra Bibelen,

løser opgaver, tegner og får en forfriskning.

Kontaktperson: Birgitte Boiskov Jakobsen,

Hasselvej 13, tlf. 75 12 51 56.

Danmissionens Mødrekreds

i Jerne

Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej

101, tlf. 75 15 15 95.

Besøgstjenesten

Er du interesseret i at

blive besøgsven eller få en

besøgsven, så kontakt undertegnede.Besøgstjenesten

får bistand fra Afl astningstjenesten

med henblik

på den mere praktiske del

af arbejdet, såsom kurser,

undervisning, opfølgning

m.m.

Ingelise Wenzel

Kirkens Korshær

Vi mødes i kredsen den første

mandag i hver måned

kl. 9.30 i Jerne Sognehus.

Ingelise Wenzel

12

Jerne Sogn

Grundtvigsk Forum i Jerne

Poul Nørup,

Fredensgade 18,

6705 Esbjerg Ø

tlf. 75 12 85 23

E-post: pon@esenet.dk

Sogneeftermiddage

Hver mandag i Jerne Sognehus fra september

til midt i december og fra januar til maj.

Huset åbner kl. 13.00, og kl. 14.00 kommer

kaffen på bordene. Hver anden mandag er

der ”Åbent Hus”, hvor vi efter kaffen synger

sammen og hyggesnakker. De øvrige mandage

har vi forskellige foredrag.

Skal vi læse en bog sammen?

Datoer: 2/9, 16/9, 30/9, 21/10, 28/10, 11/11

og 25/11 2008. 6/1, 20/1, 3/2 og 17/2 2009.

Tidspunkt: Kl. 10.00-11.30 i Jerne Sognehus.

Alle er velkomne disse tirsdag formiddage,

hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og

fortalt. Vi begynder på en ny bog den 2/9.

Ingelise Wenzel


Jerne Menighedssamfund Effata

Torsdag den 11. september kl. 19.30:

Høstfest under medvirken af organist Karen

Margrethe Hjort, Kolding.

Torsdag den 25. september kl. 19.00:

”Stormøde” (fælles for Indre Mission i hele

Esbjerg) i Jerne Sognehus, - tale ved sognepræst

Henrik Vejlgaard Kristensen, Borris.

Torsdag den 9. oktober kl. 19.30:

Møde ved Inger Gimm, Bramming.

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30:

Møde ved Oda Hansen, Ølgod.

Torsdag den 13. november kl. 19.30:

Møde ved sognepræst Bent Skovhus Christensen,

Sædding: ”Bøn – alt er muligt for

den, som tror”.

Torsdag den 27. november kl. 19.00:

”Stormøde” (fælles for Indre Mission i hele

Esbjerg) i Sædding Menighedshus, C.M.

Nielsens Vej 12 – tale ved sognepræst Anders

Dalgaard, Øster Snede.

4.-11. januar: Evangelisk Alliances bedeuge i

Esbjerg hver aften kl. 19 (se særskilt program

med stederne).

Onsdag den 21. januar kl. 19.30: Møde

ved indremissionær Bjarne Lindgren Christensen,

Ringkøbing.

Torsdag den 22. januar kl. 19.30:

Møde.

Fredag den 30. januar kl. 19.00: ”Stormøde”

for hele familien (fælles for Indre Mission

i hele Esbjerg) i Esbjerg Missionshus, Kirkegade

25 – tale ved Thorkild Vad, Videbæk.

Torsdag den 12. februar kl. 19.30: Møde

ved diakonikonsulent i Blå Kors, Poul Arne

Nyborg, Branderup: ”Diakoni”.

Torsdag den 26. februar kl. 19.30:

Generalforsamling.

Arrangementerne fi nder sted i

Fredensgade 12, hvis andet ikke er

anført.

Kontaktperson: Bent Jensen, Januarvej

33, tlf. 75 16 04 38

+aften (plusaften)

Torsdagene 4/9, 2/10, 6/11, 11/12 2008 og

5/2 2009 kl.18.00-21.00 i Jerne Sognehus.

Vi begynder med at spise. Derefter vil der

være oplæg og samtale om et emne med

relation til den kristne tro. Alle er velkomne

uanset alder! Pris: 25 kr. pr. person - under 16

år halv pris. Tilmelding senest tirsdagen før til

P. E. Kammersgaard. Ønsker du ikke at deltage

i spisningen, kan du komme kl. 19.00.

Basar

Lørdag den 22. november i Jerne

Sognehus kl. 10-15. Der vil være

salgsboder, tombola og lodsedler.

Smørrebrød og drikkevarer kan

købes. Overskuddet går til Danmissionens

arbejde.

Bibelkreds

Torsdagene: 18/9, 23/10, 20/11 2008,

15/1 og 19/2 2009 kl. 19.30 i konfi rmandstuen,

Fortuna Allé 61. Alle er

velkomne. Poul Erik Kammersgaard.

13


September

Søndag den 7. september

16. søndag efter trinitatis

09.30 I Wenzel - høstgudstjeneste (kaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 14. september

17. søndag efter trinitatis

09.30 JC Jensen

11.00 I Wenzel

Søndag den 21. september

18. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 28. september

19. søndag efter trinitatis

09.30 JC Jensen

11.00 JC Jensen

Oktober

Søndag den 5. oktober

20. søndag efter trinitatis

09.30 I Wenzel (kaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 12. oktober

21. søndag efter trinitatis

09.30 JC Jensen

11.00 JC Jensen

Søndag den 19. oktober

22. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 I Wenzel

Søndag den 26. oktober

23. søndag efter trinitatis

09.30 JC Jensen

11.00 PE Kammersgaard

Onsdag den 29. oktober

18.30 PE Kammersgaard (børnegudstjeneste)

14

Gudstjenester i Jerne Kirke

November

Søndag den 2. november

Alle helgens dag

09.30 I Wenzel (kaffe og foredrag)

11.00 PE Kammersgaard

16.30 PE Kammersgaard (mindegudstjeneste)

Søndag den 9. november

25. søndag efter trinitatis

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 JC Jensen

Søndag den 16. november

26. søndag efter trinitatis

09.30 JC Jensen

11.00 I Wenzel

Søndag den 23. november

Sidste søndag i kirkeåret

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 JC Jensen

Søndag den 30. november

1. søndag i advent

09.30 JC Jensen

11.00 I Wenzel

December

Søndag den 7. december

2. søndag i advent

09.30 I Wenzel

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 14. december

3. søndag i advent

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 I Wenzel

19.30 Julemusikgudstjeneste

Søndag den 21. december

4. søndag i advent

11.00 JC Jensen


Onsdag den 24. december

Juleaften

11.30 I Wenzel (børnegudstjeneste)

13.00 I Wenzel

14.30 PE Kammersgaard

16.00 I Wenzel

Torsdag den 25. december

Juledag (Kristi fødsels dag)

11.00 JC Jensen

Fredag den 26. december

Anden juledag (Sankt Stefans dag)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 28. december

Julesøndag

11.00 JC Jensen

Januar

Torsdag den 1. januar

Nytårsdag

16.00 PE Kammersgaard

Søndag den 4. januar

Helligtrekongers søndag

11.00 I Wenzel

Søndag den 11. januar

1. søndag efter helligtrekonger

09.30 JC Jensen

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 18. januar

2. søndag efter helligtrekonger

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 I Wenzel

Søndag den 25. januar

3. søndag efter helligtrekonger

09.30 Finn Ryneld

11.00 JC Jensen

Februar

Søndag den 1. februar

Sidste søndag efter helligtrekonger

09.30 I Wenzel (kaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 8. februar

Søndag septuagesima

09.30 PE Kammersgaard (kaffe)

11.00 PE Kammersgaard

Søndag den 15. februar

Søndag seksagesima

09.30 JC Jensen

11.00 I Wenzel

Søndag den 22. februar

Fastelavns søndag

09.30 JC Jensen

11.00 PE Kammersgaard

(børnegudstjeneste og fastelavnsfest)

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen

til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til

Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00. Hjemkørslen arrangeres

af kirkebetjeningen.

15


Jerne Kirke

Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1

Jerne Kirkes Kontor

Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 76 10 46 30, fax 75 45 18 88

E-post: kordegn@jernekirke.dk

Åbent: mandag - fredag 9 - 13, tors. tillige 16 – 18

Kordegn Gyda E. Pedersen

Privat: Tlf. 75 27 24 38

Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.)

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 33

E-post: jcj@jernekirke.dk

Fridag fredag, træffes bedst man.-tors. 11.30-12.30

Privat: Randersvej 44, tlf. 75 12 10 44

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard

Fortuna Allé 61

Tlf. 75 12 00 46, mobil 30 12 55 46

E-post: peka@jernekirke.dk

Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre. 12-13

Sognepræst Ingelise Wenzel

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 36

E-post: iwenzel@jernekirke.dk

Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors.

12-13 i sognehuset eller privat tirs. 17-18

Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg

Tlf. 75 17 02 25

Organist Jesper Topp

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 34

Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf. 75 17 13 39

E-post: organist@jernekirke.dk

Organist Mette Nørup

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 35

Privat: Fredensgade 18, tlf. 75 12 85 23

E-post: organist@jernekirke.dk

E-post: men@esenet.dk (privat)

Kirketjenerne

Karin Lindsov og Britta Houlrik

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 38

E-post: kirketjener@jernekirke.dk

Minikonfirmandunderviser

Thomas Krogh

Jerne Sognehus, tlf. 76 10 46 37

Babysalmesang

Anne Præstegaard Thomsen

Tlf. 75 14 57 14

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsformand Ole Brimnes

Kornvangen 13, tlf. 75 13 12 31

E-post: ole.brimnes@esenet.dk

Jerne Kirkegårds Kontor

Skolebakken 156, tlf. 76 16 20 35

Jerne Sogns Kirkeblad

Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd.

Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Karin

Rohr Lynge, Alice Nielsen og Mette Nørup

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg

Forsidebillede: J. Chr. Jensen

Fødsel

anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage

efter fødslen. Forældres attester og CPR nr.

medbringes.

Dåb

finder sted ved gudstjenesterne kl.11.00 på

alle søn- og helligdage. Dåbshandlingen aftales

med den præst, der har gudstjeneste den

pågældende dag.

Bryllup

Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret

retter henvendelse til bopælskommunen

om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af

bryllupshandlingen aftales med den præst, der

skal forestå handlingen.

Begravelse

Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Forløbet

af handlingen aftales med den præst, der

skal forestå handlingen.

www.jernekirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines