INFORMATION FRA BEBOERFORENINGEN NR.14 ... - Meddelelser

allehusene.gentofte.dk

INFORMATION FRA BEBOERFORENINGEN NR.14 ... - Meddelelser

ALLÉHUSENE

INFORMATION FRA BEBOERFORENINGEN NR.14 APRIL 2013

1


Indhold

1. Velkommen til nye beboere

2. Referat fra generalforsamlingen i

Allèhusene, marts 2013

3. Formandens årsberetning for 2012

4. Årsregnskab for 2012

5. Nyt fra Arkitekternes Pensionskasse

(AP) vedr. salg af ejendomme

6. Arbejdsgruppe for Andelsboliger

7. Legeplads

8. Hundeluftning

9. Sommerfrokost

10. Praktiske oplysninger

FORSIDEBILLEDE:

Vinduesudskiftning

ALLÈHUSENE:

Bladet Alléhusene udkommer fortsat trykt på papir,

men alle informationer i bladet vil være at finde på

hjemmesiden.

Beboerbladet kan downloades fra foreningens hjemmeside:

www.allehusene-gentofte.dk

2

1. Velkommen til nye beboere

BR byder hermed velkommen til alle nye beboere,

der er flyttet ind i bebyggelsen Allèhusene, og håber

på et godt naboskab.


Vi har en beboerrepræsentation i Alléhusene:

I ejendomme med mindst 6 beboelseslejemål har

man ret til at vælge en beboerrepræsentation.

Allèhusenes beboerrepræsentation (BR) vælges

på beboerforeningens årlige generalforsamling til

at varetage beboernes interesser overfor udlejer:

Arkitekternes Pensionskasse og administrator

DEAS (Dan-Ejendommes nye navn) samt rådgivere

i lejespørgsmål (LLO) og øvrige relevante parter i

sager og projekter med tilknytning til Alléhusene.

Arbejdet i BR er frivilligt og ulønnet og udføres for

begrænsede økonomiske midler. Derfor involverer

BR sig alene i sager af principiel karakter og interesse

for beboerne.

Beboerrepræsentationen består efter generalforsamlingen,

den 13.03.2013 af:

Benni Svenningsen, formand. Tlf: 27 64 01 82

Berit Laulund, sekretær. Tlf: 31 13 92 77

Lis Kjærgaard, kasserer. Tlf: 26 25 24 44

Jannik Kempel Larsen, webmaster. Tlf: 22 95 14 46

Hans Emil Gjerding. Tlf: 39 65 35 44

Birgit Brøndum, suppleant

Christian Madsen, suppleant

Beboerbladet Alléhusene redigeres og udgives af

BR og omdeles til samtlige hustande i bebyggelsen.

Indholdet forfattes af beboerrepræsentationen i

fællesskab, hvis ikke andet er anført.

BR modtager gerne input til beboerbladet, ris og

ros eller orientering om andre anliggender af fælles

interesse for beboerne og kan kontaktes på BR’s

fælles mailadresse, br@allehusene-gentofte.dk,

eller ved direkte henvendelse til et af BR’s medlemmer.


1. Referat fra generalforsamlingen

i Allèhusene marts 2013

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Årseregnskab (herunder fastsættelse af kontin

gent)

4. Forslag fra beboerrepræsentationen

a. Forslag til skiltning vedr. hundeluftning.

b. Forslag til orientering fra BR-møder på

hjemmesiden.

5. Forslag fra beboerne

6. Valg af beboerrepræsentation

Den siddende bestyrelse modtager gerne gen

valg.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Generalforsamlingen for Alléhusene blev afholdt

i aulaen på Tjørnegårdsskolen. Vi beklager, at

Tjørnegårdsskolen dagen før vores generalforsamling

ændrede Multisalen til Aulaen.

17 lejemål ud af bebyggelsens 150 lejemål var mødt

op.

Tilstede var endvidere vicevært Thomas Jarrels (TJ)

fra Gartnergården, Gert Nielsen (GN) fra DEAS og de

5 bestyrelsesrepræsentanter: Formand Benni Svenningsen,

Kasserer Lis Kjærgaard, Hans Gjerding,

Jannik Kempel Larsen og Berit Laulund, sekrertær

(ref).

Efter velkomst af Benni Svenningsen blev der taget

hul på dagsordenen.

1. Valg af dirigent:

Michael Steen Johnsen (SJ) blev valgt som dirigent

for generalforsamlingsmødet.

(SJ) konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Årsberetning

Formand for Alléhusenes Beboerforening, Benni

Svenningsen, forelagde BR’s årsberetning for 2012.

Årsberetningen blev godkendt og taget til efterretning.

Bemærkninger/ spørgsmål til beretningen:

Udskiftning af vinduesfacadeparti mod altan:

AP har ikke planer om en udskiftning foreløbig. DEAS

har fokus på utætheder i partiet, specielt omkring

altandøren.

Træk fra emhætteventil og træk fra udluft-

3

ningshuller i ydermuren:

Emhætten bør have en ventil, i aftræk til ydermur,

der kan lukkes. GN vil se på, om udluftningshullerne

i ydermuren kan blive isoleret og lukket.

Vaskerier:

Der er kommet nye vaskemaskiner i alle 4 blokke.

Kan betalingssystemet ændres, så man ikke behøver

betale med ‘5-kroner’. GN vil undersøge muligheden

for en mere fleksibel ordning.

Kolde vægoverflader i karnapper i tagetagen:

AP/DEAS har dårlige erfaringer med indvendig

isolering som forårsager skimmelsvamp i konstruktionen.

BR har derfor undersøgt mulighederne for en reduktion

i varmeudgiften og har forespurgt LLO, der

oplyste, at lejemål beliggende udsat enten over

port, med gavl eller under loft automatisk får en

reduktion.

Det finder sted hos Alléhusene og Ista oplyser, at der

er reduktion på 20% på gavle der vender mod SØ, NØ

og NV, og 15% på SV. Taglejlighederne har en reduktion

på 15%.

Vinduesrenovering:

Det en vigtigt, at den udsendte mangelliste udfyldes

med alle de indvendige skader, der er sket i forbindelse

med vinduesudskiftningen. Udvendige mangler

skal ikke med på listen.

Affaldsordning:

Vores kældernøgle bruges til at åbne storskraldsgaragerne

med.

Der klages over at lås/nøgle er stram, og derfor har

alle ikke kræfter nok til at låse storskraldsgaragerne

op.

Sorter affald og storskraldet efter anvisningerne.

Ellers merudgift til os alle.

Skraldemændene nægter at tømme storskraldsrum-

met, hvis det ser sådan ud.


Nummerskiltning:

BR foreslog sidste år, at nummerskiltningen blev

forbedret og renoveret. Dette arbejde er iværksat

og udføres her i foråret.

3. Regnskab

- herunder fastsættelse af kontingent.

Lis Kjærgaard fremlagde regnskabet for 2012. Regnskabet

viste et overskud på kr. 23.981,35.

Udgifterne indbefatter medlemsskab af LLO, trykudgifter

til opslag og de to årlige udgivelser af beboerbladet

Allèhusene, udgifter til generalforsamlingen,

BR møder og tilskud til sommerfesten.

BR foreslog, at kontingentet til beboerrepræsentationen

på kr. 27 pr. mdr. pr lejlighed bibeholdes

uændret.

Regnskabet, kontingentet til BR og fortsat medlemsskab

til LLO blev godkendt uden kommentarer.

4. Forslag fra beboerrepræsentationen:

a) Skiltning vedr. hundeluftning:

DEAS har pålagt, at alle hunde skal føres i snor på

Alléhusenes ejendom, jfr. skrivelse af 23. marts

2012.

Det er der mange hundeejere, der ikke overholder.

BR foreslår, at der opsættes “hunde i snor” skilte til

vores område.

Når der er et skilt, er det lettere at gøre “syndere”

opmærksom på reglen.

Vi håber så, at vores legeplads og friareal bliver fri

for løse hunde og deres efterladenskaber.

b) Forslag om orientering fra BR-møder på hjemmesiden:

Der blev vedtaget, at det var en god idé at offentliggøre

BR-mødernes dagsorden og beslutningsreferat

på Alléhusenes hjemmeside.

5. Forslag fra beboerne:

Forespørgsel fra nyindflyttede beboere om tilladelse

til at montere en markise på tagetagens køkkenaltanvæg.

Markise størrelse: 1,5 x 1,8 m og med

dug i en diskret farve, - samt forslag om at benytte

gasgrill på køkkenaltanen.

Beboerforeningen henholder sig til vores vedtagne

husorden, hvor det ikke er tilladt, og henviser til

ejeren af bebyggelsen: Arkitekternes Pensionskasse.

BR vil gerne værne om vores berømte bebyggelse.

Her kommer mange - både danske og udenlandske

arkitekter - for at se og studere vores - Arne Jacobsens

- bebyggelse. Vi er stolte af at bo her og

vil gerne værne om den - og det er bl.a. det der er

nedfældet i vores husorden.

4

Hvis man giver lov ét sted til at grillle gælder det jo

alle køkkenaltaner.

Der er i en lejlighed i blok 3, hvor lejlighedens køkkenvindue

er placeret i tagfladen lige over en nabos

altan. Kan disse beboere så ikke få lov til at lufte ud

- fordi naboen griller? Det er jo ligegyldigt hvilken

grill man tænder på altanen - der vil altid komme til

at lugte af mad!

6. Valg af beboerrepræsentation:

Den siddende bestyrelse modtog gerne genvalg, og

BR’s bestyrelse blev valgt til endnu en periode.

Bestyrelsen betår således af:

Benni Svenningsen, formand

Berit Laulund, sekretær

Lis Kjærsgaard, kasserer

Jannik Kempel Larsen, webmaster

Hans Emil Gjerding.

7. Valg af revisor:

Åse Ott blev igen foreslået som revisor og modtog

genvalg.

8. Eventuelt:

Antennebidrag pr. 1. marts reguleres med tilbagevirkende

kraft.

BR har drøftet det med LLO:

Antennebidraget er pligtigt. På grund af administrationsudgiften

er på kr. 20.000,- undersøgte BR

via LLO om udgiften var i overensstemmelse med

lovgivningen. LLO oplyste, at der ikke i private

udlejningsejendomme er maksimum for udgifternes

størrelse.

Forebyggelser for skybrud? - hvad gøres der?

Vores bebyggelse ligger ret højt.

Ved tidligere tilfælde med vand i kælderen, var årsagen

brud på kloakledningen, som nu er udbedret.

Renovering af legeplads ønskes:

Der mangler legeredskaber til større børn, i den

forbindelse blev der efterlyst forslag til forbedringer.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hans

Gjerding og Sharon Givskov, som vil vende tilbage

med et forslag.

Renovering af grill-plads, der ønskes en ekstra grill.

(GN) DEAS vil undersøge mulighederne.

Borde-/bænkesektionerne i området er Allèhusenes,

og må selvfølgelig gerne flyttes derhen

hvor I, beboere, har brug for dem. Ta’ dem med på

grillpladsen eller et sted på plænen.

Men hold dem inde på vores område!


2. Beboerrepræsentationens

årsberetning for 2012

HUSLEJENÆVNSSAG

I september 2011 varslede DEAS en omkostningsbestemt

huslejestigning for 2012, som Beboerrepræsentationen

i samarbejde med LLO indklagede

for Huslejenævnet.

Gennem det meste af 2012 arbejdede BR med

sagen, fremskaffelse af dokumentation m.m., som

forklarede vores modstand mod den varslede stigning.

Efter et forbilledligt arbejde fra LLO´s side, trak

DEAS den varslede huslejestigning tilbage og i begyndelsen

af oktober 2012 afsluttede Huslejenævnet

sagen til vores store tilfredshed.

I den forbindelse vil Beboerrepræsentationen gøre

opmærksom på, at Alléhusenes medlemskab også

giver den enkelte lejer mulighed for individuel henvendelse

og assistance.

LLO tilbyder også bistand i forbindelse med fraflytning,

der dog kræver individuel betaling af et honorar

for assistancen. Størrelsen kan, i hvert enkelt

tilfælde, oplyses af LLO.

HULMURSISOLERING

Arkitekternes Pensionskasse havde i efteråret 2011

besluttet at lade Alléhusenes hulmursisolere.

Et stort anerkendt firma blev valgt til at gennemføre

forundersøgelser som baggrund for hulmursisoleringen.

Konklussionen på forundersøgelsen viste,

hvorledes hulmursisoleringen kunne gennemføres og

der blev valgt entreprenør til at gennemføre arbejdet.

Da den valgte entreprenør, som en start på arbejdet

foretog kontrollerende undersøgelser, viste det sig

at de gennemførte forundersøgelser var meget misvisende,

idet det ikke kan lade sig gøre, at hulmursisolere

Alléhusene, idet hulmuren er udfyldt med

Lecabeton.

Det påbegyndte arbejde blev herefter indstillet.

En meget pinlig sag, som medførte at det pågældende

firma, der gennemførte forundersøgelserne,

ikke fremover vil blive anvendt af Arkitekternes

Pensionskasse eller DEAS.

LOFTSISOLERING AF SKRALDERUM

For at minimere risikoen for skimmelsvamp i

overliggende lejligheder, er lofterne i de gamle

skralderum i nordgavlene blevet isoleret. Samtidig

er lofterne i de igangværende skralderum ved

5

ramperne også blevet isoleret, og de gamle utætte

jerndøre er blevet udskiftet med nye udvendige

kælderdøre i nordgavlene.

VINDUESUDSKIFTNINGERNE

Arbejdet med udskiftning af vinduer og franske altandøre

skrider planmæssigt frem. Beboerrepræsentationen

får kun positive tilbagemeldinger omkring

arbejdet og der er især stor ros til de håndværkere

der udfører arbejdet.

I forbindelse med arbejdet findes der er også en

række skader i murværket m.m. som bliver udbedret

i samme ombæring.

Alt i alt må Beboerrepræsentationen udtrykke stor

tilfredshed med den forbilledlige måde arbejdet

udføres på.

ISOLERING AF TAGLEJLIGHEDER

Arkitekternes Pensionskasse har, på grund af

risikoen for skimmelsvamp, besluttet at der ikke kan

gennemføres indvendig isolering af taglejlighederne.

Beboerrepræsentationen undersøgte derfor om der

var mulighed for , at andelen af varmeudgifterne for

taglejlighederne kunne nedsættes, som kompensation

for den ringe isolering.

I den forbindelse fik vi igen udmærket assistance af

LLO, som oplyste, at lejemål beliggende udsat enten

over port, med gavl eller under loft automatisk

får en reduktion.

Ved henvendelse til DEAS fik vi at vide, at aflæsningsfirmaet

oplyser, at i Alléhusenes tilfælde er der

en reduktion i andelene i gavllejligheder på 20% og

i taglejlighedernes tilfælde på 15%.

VELKOMSTBESØG

Bestyrelsen har diskuteret hvorledes vi fik budt nye

beboere velkommen til Alléhusene. I efteråret 2012

blev det besluttet, at 2 medlemmer besøgte nye

beboere en måned efter indflytningen.

Ved besøget bliver de nye beboere budt velkommen

og orienteret om Alléhusene og beboerrepræsentationen

og får udleveret det seneste nummer af

beboerbladet.

Indtil nu er der gennemført 9 velkomstbesøg og med

udgangspunkt i de modtagne positive reaktioner, har

bestyrelsen besluttet, at fortsætte med velkomstbesøgene.

LØSGÅENDE HUNDE

Beboerrepræsentationen får jævnligt henvendelser


om løse hunde på ejendommens arealer. Det er til

stor gene og det er ikke alle der er glade for de løse

hunde der kommer springende og det er især et

problem omkring legepladsen med de små børn.

Det er samtidigt ikke i overensstemmelse med

reglerne for hundehold i Alléhusene og derfor

foreslår bestyrelsen, som et forslag til beslutning

på generalforsamlingen, at der opsættes skilte ved

indgangene til vores friarealer, især omkring legepladsen.

NUMMERSKILTNINGEN

Besøgende, taxaer, redningskøretøjer, m.m har

svært ved at se husnumrene når det er mørkt.

Derfor har beboerrepræsentationen, sammen med

vores projektleder fra DEAS, Gert F. Nielsen, indledt

et arbejde med at forbedre nummereringen af Alléhusene.

Arbejdet med at forbedre skiltningen ved

Jægersborg alle er bestilt og en prøveopsætning på

lamperne ved 2 opgange er aftalt.

AFFALDSSORTERING

Der er store problemer med vores affaldssortering.

Det kniber stadig med at sortere affaldet i overensstemmelse

med vejledningen.

Vognmanden har gentagne gange nægtet, at tømme

storskraldsgaragerne fordi affaldet ikke er sorteret

som skiltningen forskriver. Det betyder ekstra udgifter

og ekstra arbejde for vores vicevært.

Viceværten har holdt møde med vognmanden

vedrørende sorteringen. De blev enige om, at den

bedste løsning er at benytte den ene garage til

brændbart affald og den anden garage til henholdsvis

jern og el-artikler, lagt i hver side af garagen.

Der er opsat skilte på garageportene.

Men også i de almindelige skralderum henstilles der

affald, der ikke er i overensstemmelse med skiltningen.

Det betyder igen unødvendigt ekstra arbejde for

viceværten.

Beboerrepræsentationen skal derfor henstille, at

vejledningen for sorteringen, som angivet på skiltningen,

følges. I den forbindelse henvises til den

sidste linie i den udleverede vejledning, hvoraf det

fremgår, at alt andet affald, end angivet i vejledningen,

skal vi selv bringe til kommunens genbrugsstation.

SOMMERFEST

Også i 2012 gennemførtes vores traditionelle sommerfrokost

i slutningen af august, takket være det

gode vejr. Vi hyggede os sammen med lækker mad

6

VASKEMASKINER

Det er også lykkedes, at få de 2 sidste gamle vaskemaskiner

udskiftet til nye. I den forbindelse er de

sidste centrifuger blevet fjernet bl.a. for at spare

udgifter til vedligeholdese, da de nye vaskemaskiner

centrifugerer tilstrækkeligt.


og petanque. Beboerrepræsentionen vil gerne opfordre

alle gamle og nye beboere til at deltage i vores

traditionelle sommerfrokost.

Der er kommet flere børn i vores bebyggelse. Er der

interesse for at lave specielle arrangementer for

børn – f.eks. fastelavn, kan beboerrepræsentationen

yde et tilskud.

”LØSE ENDER”

Vores projektleder Gert Nielsen, DEAS, oplyser, at

den manglende hæk ved nr. 191/Petanquebanen

bliver plantet nu, når man kan komme i jorden. Det

beskadigede værn ved nr. 191 vil blive repareret

næste gang smeden er på ejendommen. Til slut

oplyste Gert, at en ekstra affaldsbeholder til hundeposer

vil blive opsat i hækken ved petanquebanen.

HJEMMESIDEN

I et forsøg på at forbedre orienteringen/kommunikationen

med beboerne har bestyrelsen stillet et

forslag til generalforsamlingen om at lægge dagsorden

og beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne på

4. Årsregnskab for 2012

7

hjemmesiden.

Det kan oplyses, at der er en voksende brug af

hjemmesiden.

I 2009 blev der ”klikket” 381 gange på hjemmesiden.

Dette tal var i 2012 vokset til 2408 gange.

NYE BEBOERE

Siden sidste generalforsamling kan det til orientering

oplyses, at der er foregået udskiftning af

beboere i 18 lejligheder. 6 af disse lejligheder er

blevet moderniseret.

Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder siden

sidste generalforsamling.

Til slut vil beboerrepræsentationen rose Gartnergården

for det arbejde der udføres for Alléhusene.

Især skal rosen gå til Thomas Jarrels, vores vicevært,

for hans altid venlige og imødekommende

måde, at håndtere vores mange og til tider

uhåndterlige problemer på.


5. Nyt fra Arkitekternes Pensionskasse

(AP) vedr. salg af

ejendomme

Bestyrelsen har sendt AP nedenstående brev.

Til bestyrelsen for Arkitekternes Pensionskasse

Den 14. april, dagen efter Beboerrepræsentationens

årlige generalforsamling, modtog alle beboere,

via DEAS, meddelelsen om AP´s beslutning

om at afhænde ejendommen ved salg.

På vegne af beboerne må vi her markere vores

endog meget store betænkeligheder ved en sådan

beslutning.

“Alléhusene” er tegnet af arkitekt, professor ved

Kunstakademiet, Arne Jacobsen.Bebyggelsen står,

både nationalt som internationalt, som et markant

og usædvanligt bud på en samlet plan og disposition

for en boligblokbebebyggelse, og besøges

hvert år af mange interesserede arkitekter og

designere fra ind- og udland.

I en lang årrække har vi som medlemmer af AP og

beboere oplevet en meget professionel dialog i

arkitektfaglige spørgsmål og forståelse for vigtigheden

af bevaringen af “Alléhusene”, senest

med arkitekt m.a.a. Knirke Balslev.

Ved et frasalg kan vi kun frygte en ny ejers manglende

kompetencer, evner og muligheder for at

fastholde den høje arkitektoniske standard, både

hvad angår det arkitektoniske, som de landskabelige

værdier, som senest blev justeret med hjælp

fra landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste, AP til at

genoverveje beslutningen om et frasalg og idet

mindste sikre de arkitektoniske værdier bevares,

f. eks. ved indføjelse af krav om bevaring i salgsdokumenterne

og tinglysning af bevarende bestemmelser

for den samlede bebyggelse inden et

evt. frasalg.

Det må alt andet lige være det mindste, der kan

forventes af en arkitektsammenslutning.

På bestyrelsens vegne

venlig hilsen

benni svenningsen

8

6. Arbejdsgruppe for andelsboliger

Med udgangspunkt i DEAS’s brev vedrørende salg af

Alléhusene, har Lone Feifer, Jægersborg Allé 217,

1.th., taget initiativ til etablering af en arbejdsgruppe

med henblik på en evt. andelsboligforening.

BR bestyrelsen er enig i, at det uforbindende undersøges,

om der er interesse for en andelsboligforening.

I den forbindelse kan evt. interesserede melde sig

til at deltage i en arbejdsgruppe rette henvendelse

til Lone Feifer - (mail: lone.feifer@velux.com)

Der vil løbende blive informeret på hjemmesiden og

Lone er tovholder for arbejdsgruppen.

En evt. interesse for en andelsboligforening er på

nuværende tidspunkt uforbindende og er alene en

undersøgelse af hvem der er interesserede, hvis vi

får ejendommen tilbudt.

7. Legeplads

Der mangler aktivitets- og legefaciliteter til de

større børn i vores område

Og det vil jeg gøre noget ved

”Jeg elsker at være ude, og vil gerne lære de andre

børn i Alléhusene at kende, men jeg ved ikke, hvad

vi skal lave, for her er ikke noget. Jeg elsker at

spille fodbold, og jeg elsker at klatre, men træerne

her på området må man ikke klatre i, og der er

ingen fodboldmål”, siger en 9-årig dreng fra Alléhusene.

Og dette udsagn rammer meget godt den

udfordring, vi står over for i øjeblikket.

Vi har smukke udendørsarealer og en masse dejlige

børn, der giver liv til vores arealer, men vi mangler

legefaciliteter for de større børn i aldersgruppen

5-13 år. Det vil bestyrelsen og jeg gerne ændre, så

derfor opfordrer vi nu dig som beboere til at komme

med i en dialog omkring, hvilke muligheder der er

for at skabe legefaciliteter til vores 5-13-årige børn.

Legefaciliteterne skal passe ind i vores grønne arealer.

Mulighederne er uendelige. Det kunne være en mobil

legeplads, fx i form af nogle fodbold- eller basketballnet,

der kan flyttes rundt for at undgå slitage

på græsset. Det kunne også være bordtennisborde

der kan stå ude hele året, eller et klatretårn.

For at skabe et samvær også blandt de andre beboer

kunne det også være en ide at sætte flere bænke

op omkring legepladsen, som vil være med til at

skabe et socialt rum på tværs af boligerne i


Alléhusene.

Der findes mange forskellige og interessante udbydere,

men vi mener, at Kompan eller Uno er gode

bud på leverandører - især fordi de er gode til at

tilpasse deres produkter, med respekt for det arkitektoniske

udtryk.

Fortæl os din mening.

Bestyrelsen og jeg håber, du vil deltage og give din

mening til kende, så vi i fællesskab kan få skabt de

rigtige legefaciliteter for vores børn. Hvis du ønsker

at deltage, så send en mail til www. Allehuse-gentofte.dk

Sharon Givskov

Jægersborg Allé 225

Links til leverandørerne af legepladser.

http://www.kompan.dk

http://www.uno.dk

8. Hundeluftning

I samarbejde med DEAS udpeger BR i foråret

markeringer på strategiske steder, herunder omkring

legepladsen, på udearealerne for opsætning af

skilte med “Hunde i snor”.

Skiltene tænkes i deres udformning, at være de

allerede kendte fra “Skov-og Naturstyrelsen.

9. Sommerfrokost

Alléhusenes sommerfest afholdes - hvis vejr og

vind er med os - lørdag den 24. august kl. 12.30 på

petanque-plænen bag blok 1.

Vi håber, som sidste år, at en masse voksne og børn

vil møde op. Det er en god mulighed for at lære

andre beboere i bebyggelsen at kende.

Så sæt X i kalenderen. Der bliver opsat en invitation

i alle opgange når tiden nærmer sig.

10. Praktiske oplysninger

Viceværtfunktionen

Ejendommens vicevært, Thomas Jarrels, har ikke

fast kontortid men kan træffes i dagtimerne fra kl.

8.00 - 17.00 på telefon nr. 26 18 02 67.

Ved akut hjælp (udenfor normal træffetid), kan der

9

lægges besked på viceværtens telefonsvarer på

tlf. nr. 46 73 02 67 eller 26 18 02 67 som aflyttes og

der vil blive taget sig af ploblemet med det samme.

e-mail til vicevært: mail@gartnergaarden.dk

DEAS A/S, bebyggelsens administrator, René Krøger:

Tlf.nr. 70 30 20 20 eller 39 46 62 35

Lejernes Landsorganisation LLO

I forbindelse med beboernes fælles medlemskab af

LLO har den enkelte husstand også mulighed for at

få rådgivning.

Ved opkald på tlf. 33 11 30 75 til LLO opgives

medlems nr. 111956.

Affaldshåndtering

For at bebyggelsens affaldshåndtering kan leve op

til moderne arbejdsmiljøstandarder og endvidere

omfatte flere fraktioner af affald skal husstandenes

affald sorteres efter forskrifterne i det omdelte

“Storskraldsordningen Alléhusene - sådan sorterer

du dit affald”. Denne anvisning har alle beboere fået

og den er tillige opsat i opgangene.

Parkering

Der skal parkeres i parkeringsbåsene, i garagerne

eller i parkeringsfelterne eller på gaden.

Lad være med at parkere foran garageportene.

Husorden

På BR’s hjemmeside: www.allehusene-gentofte.dk

kan du se Alléhusenes regler for Husorden.

Denne blev udsendt af AP/DEAS i aug. 2011 og offentliggjort

i ALLÈHUSENE nr. 9, 2010

Endvidere findes den på hjemmesiden, www.allehusene-gentofte.dk.

Petanque

Alle nye nye beboere - og også hidtidige - skal

herved erindres om, at bebyggelsen har en

petanque bane bag blok 1.

Vi er en lille gruppe, der har haft stor glæde af den

i snart mange år, - og vi vil gerne være flere.

Vi er alle amatører, og reglerne kan læres på 5

minutter.

Vi plejer at spille søndag kl. 14 og onsdag kl. 17,

men banen er til rådighed på alle tidspunkter.

Nogle bruger den sammen med gæster.

Kom og vær med. Det er ren hygge. Tidspunkterne

behøver ikke at ligge fast.

Kontaktperson:

Benni Svenningsen, tlf.: 27 64 01 82

More magazines by this user
Similar magazines