15. Skolebladet Tovejs Sommer 2008 - Kerteminde Skole

kerteminde.skole.skoleintra.dk

15. Skolebladet Tovejs Sommer 2008 - Kerteminde Skole

TOVEJS

KERTEMINDE SKOLE & SFO

SOMMER 2008

www.kerteminde-skole.dk


TOVEJS

KERTEMINDE SKOLE

Nørregade 21

5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 10 15

Fax: 65 32 21 15

E-mail: kerteminde-skole@kerteminde.dk

www.kerteminde-skole.dk

KERNEHUSET SFO

Kontor: 65 15 18 20

0. + 1. klasses rum: 65 15 18 21

Pavillon: 65 15 18 22

Skovgruppe: 30 32 77 36

KERTEMINDE SKOLES LEDELSE

Skoleleder Peter Thomsen Adm. afdelingsleder Benni Hauge Pedersen

Souschef pædagogisk Birgit Schou Holton

afdelingsleder Sidser Andersen SFO-leder

Konstitueret SFO-leder Britta Arildsø Teknisk serviceleder Gert Mohr

Rengøring Kirsten Hansen

SEKRETÆRER

Diana Gillmeister Ilselil Brønnum

TOVEJS REDAKTION

Skoleleder Peter Thomsen

Lærer Gitte Pedersen

SFO-leder Birgit Schou Holton

LAYOUT OG FOTOGRAFERING

Skoleleder Peter Thomsen

SFO

FORSIDEN

Elever fra Kerteminde Skole

SKOLEVEJLEDER SUNDHEDSPLEJERSKE

Knud Verner Hansen Eva Lundberg

TOVEJS

2

FORÅR 2008


IMPLEMENTERING AF VÆRDIER

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Kvalitet Nærvær Udvikling Trivsel - ”KNUT”- er det

nye fælles værdigrundlag gældende for samtlige

medarbejdere i Kerteminde Kommune. Ledere og

medarbejder-repræsentanter for hele Kerteminde Kommune

har i fællesskab udarbejdet disse på en konference i november

2006.

Værdierne udgør grundlaget for arbejdet på de enkelte

arbejdspladser. ”KNUT” værdierne skal omsæes l praksk

handling på alle arbejdspladser i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Skole implementeres disse ”KNUT” værdier

sammen med vores egne seks værdier, som naturligt ligger i

forlængelse af ”KNUT”.

Vores værdier er:

1. Anerkendelse

2. Gensidig llid, tolerance og respekt

3. Hensyntagen og god omgangstone

4. Samarbejde der bærer præg af gensidig

åbenhed og respekt

5. Tryghed i hverdagen

6. Fællesskab og samhørighed

Vi har især lagt vægt på en praksk og handlingsorienteret

udmøntning af værdiarbejdet.

TOVEJS

3

VÆRDIER OG PSYKISK

ARBEJDSMILJØ

L ene

Jensen deltog også den 14.11.07 med foredrag om,

hvad stress er, og hvad man kan gøre for at forebygge.

Medarbejdere og deres ledsager var inviteret l arrangementet.

Vores proces har været en del af arbejdet med APV

(arbejdspladsvurdering) med særlig fokus på et godt psykisk

arbejdsmiljø. I januar 2007 var alle medarbejdere samlet en

hel dag, hvor skolens værdier blev gennemarbejdet. Resultatet

blev drøet i skolens MED udvalg og sammenskrevet l en

række handlingsudsagn, som eerfølgende blev drøet,

prioriteret og besluet på pædagogisk råd for alle skolens

medarbejdere i eeråret 2007.

Eerfølgende aoldes der 14.11.07 et

præsentaonsarrangement, hvor medarbejderne

præsenterede forpligtende handlinger for hinanden.

Skolebestyrelsen og medarbejdernes ledsager er ligeledes

inviteret l dee arrangement.

Arbejdets første fase er dermed afsluet. Men dee er kun

begyndelsen. I anden fase skal alle værdier og handlingerne

omsæes l virkelighed, så disse gennemsyrer dagligdagen

Kerteminde Skole. Formålet er forsat at skabe en

god skole, både for elever, forældre, medarbejdere og

samarbejdspartere.

Vi har lavet et hæe, hvor værdierne og handlingerne

præsenteres. Hæet vil blive brugt som informaon l nye

medarbejder, forældre og samarbejdspartere og l at huske

hinanden på, hvad det er, vi står for på Kerteminde Skole.

Hæet kan ses på vores hjemmeside

www.kerteminde-skole.dk under fanen udgivelser.

FORÅR 2008


SANTALUCIAOPTOG 07

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

En af skolens lbagevendende begivenheder er det årlige

lucia-optog. Tradionen tro var det igen i år eleverne fra

skolens tredjeklasse, der stod for optoget, og det var som

sædvanligt en virkelig flot oplevelse. I år var det dog om muligt

endnu floere end de foregående år. Det skyldes, at eleverne

i optoget i år havde fået ens og meget fine dragter. Disse

dragter var blevet l på iniav af en gruppe mødre, hvis børn

havde stået for lucia-optoget sidste skoleår. Mødrene havde

kontaktet skolen og lbudt at stå for fremsllingen af tøj, som

kunne bruges af de klasser, der i fremden skal gå lucia. Det

var naturligvis et lbud, som skolen ikke kunne sige nej l.

Så blev der ellers indkøbt hvidt stof i lange baner, og de

fire-fem mødre brugte rigg mange mer på at klippe ud og

sy sammen. Resultatet blev 25 lucia-kjoler l pigerne og 25

kjortler l drengene. Et rigg flot stykke arbejde, som skolen

og dens elever vil kunne drage fordel af i mange år fremover.

TOVEJS 4

FORÅR 2008


TOVEJS 5

FORÅR 2008


KREATIV PC

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

Som noget ganske nyt har man i

dee skoleår indført et nyt fag på

4.- 6. årgang. Faget kaldes ”kreav

PC” og ligger som én ugentlig lekon i

skolens computerlokaler. Baggrunden

for at indføre dee nye fag var et

ønske om fra skolens side om at sikre,

at eleverne bliver undervist i brugen

af IT ud over den del, der indgår i den

almindelige undervisning. Skolens tre

IT-stærke lærere Mee Lorentzen,

Peter Rieber og Mads Nordby er

lknyet hver en årgang, og Mads

Nordby har l skolebladet fortalt lidt

om, hvad han har valgt at arbejde

med på 6. årgang i dee skoleår.

Som opstart fik eleverne en

gennemgang af computerens

basisfunkoner. De lærte om,

hvordan en computer i bund og grund

virker, og hvad man skal kigge på,

hvis man selv skal investere i nyt ITudstyr.

Da grundlaget for et kendskab

l computerens funkoner var lagt,

blev de mest almindelige og mest

brugte programmer gennemgået,

blandt andet opbygningen af et

word-dokument. Timerne har

også indeholdt kurser i skolens

pædagogiske programmer, som

senere vil kunne bruges l blandt

andet udarbejdelse af projekter.

Blandt disse programmer kan nævnes

foto-story og power point.

Nogle af de produkter, der på 6.

årgang er kommet ud af disse mer,

har blandt andet været julekort, en

præsentaon af en engelsk by lavet

som hjemmeside og små digitale

historier.

Eleverne har også arbejdet med

en anden side af brugen af computer

og et emne, der vedrører mange af de

unge mennesker, nemlig ek omkring

internet og chat.

Formålet med dee nye fag har

været at give eleverne mulighed

for at lære, hvordan de kan bruge

computeren på forskellige kreave

måder i de ng, de arbejder med

TOVEJS 6

FORÅR 2008

– både i den daglige undervisning og i

projektopgaver.

De lærere, der er involveret

i undervisningen i dee fag,

drømmer om, at der på sigt kan

blive et dybere samarbejde med

klassernes øvrige lærere for at skabe

en større sammenhæng mellem

IT-undervisningen og den daglige

undervisning.

Jeg har talt med et par drenge fra

6.b om, hvad de synes om det nye

fag på skemaet. Andreas synes, at

det både er spændende og kedeligt.

Han kan godt lide at arbejde med

computer og de fleste ng, som

de har arbejdet med i IT-merne,

kender han i forvejen. Gustav synes,

at merne i computerrummet er

de sjoveste mer, der er i løbet af

ugen. Også selv om der ikke ald er

computere nok l alle. Han synes,

at de har lært en hel del, og han

ville ønske, at det var muligt også at

få faget l næste år, når de skal i 7.

klasse.


BILLEDER FRA UNDERVISNINGEN

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Eleverne har arbejdet med mange forskellige temaer i

klasserne. Det kan være som projekter eller som en almindelig

del af undervisningen.

TOVEJS 7

FORÅR 2008


NYE LOKALER TIL SPM, 9.D OG

MODTAGEKLASSEN

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

En lille måned inden eerårsferien var der en lille flok af

skolens elever, der holdt store flyedag. Et par af skolens

klasser byede nemlig lokaler og fik dermed nye omgivelser.

Skolens specialklasser for mellemtrinnet og overbygningen,

l daglig kaldet SPM og 9.D,flyede fra lejligheden over

den gamle gymnasksal l nogle lokaler ved siden af

skolens bibliotek. Samdig flyede skolens modtageklasse

den modsae vej og har nu deres helt egen lille afdeling i

lejligheden.

Flytningen har givet klasserne mulighed for at indree

sig på nye måder, og de har fået andre faciliteter, end de

har været vant l. Et besøg i SPM-klassen, hvor der går syv

raske knægte, viser, at de i hvert fald er faldet rigg godt l

i deres nye omgivelser. Klassen har to sammenhængende

lokaler, hvor det ene bruges som grupperum og det andet

som decideret arbejdsrum. I arbejdsrummet har hver enkelt

elev sit eget lille kontorområde med hver sin pc. Eleverne har

så hver især indreet deres lille kontorområde med floe

selvproducerede projekter, billeder og plakater, som er med l

at gøre den enkeltes plads mere personlig.

Mads og Theis fortæller, at der både er gode og dårlige

ng ved at være flyet l de nye lokaler, dog flest gode. De er

glade for de store, lyse lokaler, men de savner den lille gård,

som ligger bag lejligheden, hvor de oe spillede fodbold i

frikvartererne. Det er også dejligt, at de nu har lokale så tæt

på skolebiblioteket, og at de nu slipper for at gå udenfor, hvis

de fx skal l festsalen eller lignende.

BESØG AF

FJORDVANGSKOLEN

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Elever og lærere fra 6. årgang på

Kerteminde Skole og Fjordvangskolen havde

en fællesdag, hvor man lærte hinanden

at kende. Eer sommerferien mødes alle

elever som ny

7. årgang.

TOVEJS 8

FORÅR 2008


KLIMAKARAVANEN.DK

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Eleverne havde besøg af klimakaravanen en hel dag. Det blev

afsluet om aenen med paneldebat i skolens festsal.

På deres hjemmeside klimakaravanen.dk skriver de:

”Fra august 2007 l november 2008 kører en

rapsoliedrevet bus, spækket med udstyr, oplevelser og

undervisningsakviteter ud mod 98 af landets skoler. Bussen

er en del af projekt “Klimakaravanen”.

Projektet bringer informaoner, holdninger og debat om

klimaforandringer og energibesparelser rundt i landet inden

FN’s klimatopmøde i Danmark i eeråret 2009.”

FORÆLDRE DANSK/MATEMATIK

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Hjælp l lekehjælp - dansk og matemak for forældre på

Kerteminde Skole.

Dansk og matemak for forældre handler om at gøre dig som

voksen bedre l at hjælpe dit barn med lekerne.

Det er i samarbejde med TietgenSkolen. Se mere på

www.foraeldredansk.dk/

9

TOVEJS FORÅR 2008


ELEVSTIL

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

9.a har eleverne i dansk skrevet en sl med udgangspunkt

I i et maleri. I første omgang skulle eleverne lave en

billedbeskrivelse, og eerfølgende skulle de skrive en sl med

udgangspunkt i billedet. Skolebladet bringer her én af disse

elevsle. Slen er skrevet af Joachim Serop.

ANDERS KIRKEGAARD:

FAMILIEKRØNIKE. SAMMEN HVER FOR SIG

BILLEDBESKRIVELSE

AF JOACHIM SEROP

Billedet viser en adskilt familie liggende i hver sit kisterum.

De ser ud l at have et presset forhold l hinanden og ser

ikke specielt glade ud. Der er ingen kontakt mellem børnene

og de voksne, og familien har tydeligvis et problem. De ser alle

fire ud l at være ved at rådne op.

I forgrunden ligger faderen med hovedet liggende l

højre på en rød pude. Han har kort mørkt hår og ligger med

armene på hver sin side, mens han formentligt sover. I venstre

side af billedet ligger en sort hund og gnaver i hans venstre

ankel. Der er en mørkerød baggrund bag ham.

I mellemgrunden ligger moderen med hovedet l venstre

på en grøn pude. Det ser ud l, at hun har kort brunt hår, og

hun ligger og srrer tomt ud i luen. Hendes højre arm ligger

skråt over hendes højre bryst, og venstre arm holder hun

på sin venstre hoe. Hendes venstre ben ligger oven på det

højre, og hun har rød neglelak på tæerne. Ved siden af hendes

fødder sidder en lille trædukke og skuer ud i luen. Der er en

lysere rød baggrund med lidt gult og blåt i toppen bag hende.

I baggrunden ligger de to børn. Den ene er en pige og

den anden en dreng. Drengen ligger med sin højre arm under

hovedet og den venstre støende l jorden. Han har et sort

armbånd rundt om sin højre arm, og han har kort brunt hår og

et lille overskæg. Hans krop dækker hendes op over hendes

liv. Hun ligger med sin venstre arm under hovedet og den

højre ned over sin mave. Hun har også forholdsvis kort brunt

hår. Der er en lyseblå og hvid baggrund med et skarpt lyst

skær bag dem.

LIDT I SEKS

AF JOACHIM SEROP

Jeg husker det stadig, som var det i går. Klokken var halv

seks, og det var fredag. Endelig weekend. Jeg sad inde på

min værelse og så ”Hvem vil være millionær?” i ernsynet.

Min søster, Henriee, sad inde i stuen og knoklede med

sine leker. Ja, det var ikke ald, jeg tog mig sammen l at

lave dem. Min mor stod ude i køkkenet og var i gang med at

lberede en lækker and, brune kartofler og sovs. Det duede

helt ind på mit værelse. Kunne det være meget bedre? Nu

ventede vi bare på, at far skulle komme hjem; men det gjorde

han ikke.

Klokken nærmede sig seks, og han var stadig ikke

kommet hjem. Vi prøvede at ringe l ham, men vi fik ikke

andet svar end ”Velkommen l mobilsvareren”. Det begyndte

at gå os lidt på nerverne, at han ikke kom. Især mor, som ikke

kunne stå slle mange sekunder ad gangen. Klokken var nu

halv syv, maden var ved at blive kold, og der var stadig intet

svar. Den eneste mulighed, vi kunne se, var at ringe l poliet.

”Poliet, det er Stephan Andersen”. ”Ja, hej, det er

Susanne Sørensen. Jeg ville høre, om I ikke kunne starte

en eersøgning på min mand, Peter Sørensen. Han skulle

have været hjemme for over en me siden, men han er ikke

kommet hjem endnu, og jeg begynder altså at blive lidt

bekymret”. ”Hvor arbejder din mand?” ”Han arbejder i Danske

Bank nede i byen”. ”Har I prøvet at kontakte ham der eller via

et andet nummer?” ”Ja, vi har prøvet alt, men vi kan ikke få fat

på ham”. ”Har du kunnet mærke noget mærkeligt ved ham her

på det sidste? Har I måske et presset forhold?” ”Øh, altså, det

ved jeg nu ikke riggt. Han er begyndt at komme lidt for sent

hjem her på det sidste, og han virker ikke så social, som han

plejer”. ”Okay, det kunne godt være tegn på noget. Vi prøver

at finde ham, og kontakter dig, når vi ved mere”. ”Mange tak,

hej”.

”Mor, jeg er hammersulten; skal vi ikke bare begynde?”

”Jo, Henrik, gør I bare det”. ”Henriee! Skal du have noget at

spise?” ”Ja, jeg kommer nu”. Så sad Henriee og jeg og spiste.

Ja, for mor ville ikke have noget. Ikke før far kom hjem. Men

der skete ikke noget. Han kom ikke.

Urets viser strejfede oetallet. Jeg lå inde på mit værelse

og slog mave eer en dejlig omgang mad og spiste chips.

Pludselig kom mor ind og sagde, ”Nu kører jeg selv ud for at

finde ham! Skal I med?” ”Mm, jo”, jamrede jeg. ”Når poliet

ikke kan finde ud af det, så må man jo tage sagen i egen

hånd!” råbte hun på vej ud af døren. ”Henriee, skal du med

ud og lede eer far?” ”Nej, ikke nu, jeg går over l Chrisne

om lidt”. ”Nå, okay. Vi ses så”. ”Ja, hej hej”.

Så fræsede min mor og jeg ned gennem byen. Ja, der var

TOVEJS 10

FORÅR 2008


selvfølgelig ikke noget, jeg hellere ville lave her på en fredag

aen. Der var ikke meget liv i de smalle gader. Vi havde set

cirka fem mennesker indl videre, og vi var inde midt i byen.

Vi kiggede begge forvirret rundt for at finde noget, vi kunne

bruge l noget. Men vi kunne ikke se ham nogen steder. Jeg

ved nu heller ikke helt, hvad vi havde regnet med. Vi kørte

ned forbi Aldi. Det hele lå dødt. ”Mor, prøv at køre ned forbi

Tribble-x”. ”Jamen, far kunne da ikke finde på at gå derind!”

”Nej nej, men prøv nu bare alligevel!” Ja, Tripple-x var byens

stripperbar. Det gjorde vi så.

Nu kunne vi se stedet. Det var åbenbart det eneste sted

i byen, der skete noget. Vi parkerede bilen på den modsae

side og gik slle og roligt derhen. Vi havde ikke specielt lyst

l at nærme os det sted, men det var nok nødvendigt, hvis vi

ville have bare det mindste ud af vores tur gennem byen. Ja,

altså ud over at sidde i bilen og skue ud over de tomme gader.

Vi nærmede os stedet. Der stod en stor pumpet mand

ved indgangen. ”Hvad vil sådan to splejser som jer her?” ”Ja,

øh, vi leder eer min mand”. ”Og hvorfor tror du, at I kan

finde ham her?” ”Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har været

nede i byen, og der er ikke en levende sjæl”. ”Næ, det her er

det eneste rigge sted i byen!” ”I kan få lov l at gå ind og

kigge, men I skal være lbage her om 10 minuer, ellers skal

jeg nok selv gå ind og hente jer!” ”Ja, det skal vi nok”, sagde

jeg. Så vi gik ind.

Der var nøgne damer og fulde mænd over det hele. Ja,

sådan er det vel sådan nogle steder. Vi gik rundt og kiggede

eer far. Ja, det var nok mest min mor, der gjorde det. Jeg

kunne jo ikke lade være med at kigge eer så mange andre

ng derinde. Men han var ikke l at finde. Pludselig ruskede

min mor mig i min ene arm. ”Er det ikke ham, der sidder

derovre?” ”Mm, det ved jeg nu ikke, om det er”. ”Jeg har

ikke riggt lyst l at være herinde mere. Vi må gå over og

se”, sagde hun. Vi kom slle og roligt tæere på. Tæere på

sandheden. Jeg kunne mærke, at jeg blev helt kold inden i.

Det føltes nærmest, som om der var en stor isklump, der var

ved at glide ned ad ryggen på mig, jo tæere jeg kom på. Nu

var jeg næsten sikker. Det var ham. Han sad på en stol med

en flaske i den ene hånd og en halvnøgen kvinde på skødet.

”F-f-far. Er det virkelig dig?”, sagde jeg. Min mor stod ved

siden af og så på uden at sige et eneste ord. Tårerne løb ned

af kinderne på hende. ”Hallo! Så svar dog!” sagde jeg. Jeg

rykkede i hans ene skulder, og kvinden rejste sig og gik. Nu

var det kun os tre. ”Hvad fanden laver du, far?” råbte jeg.

”Mm, ja, har man ikke lov l at have det sjovt eller hvad?”

”Hvad fanden tror du selv! Du sidder herinde på en stripbar

og drikker dig fuld, og du sidder og rager på andre kvinder!

Hvordan tror du, mor har det med det?”, sagde jeg. ”Mm det

rager mig også!” Bum, sagde det. Han faldt ned fra stolen og

lå nu harmløst dér. Han var åbenbart for fuld l at sidde på en

stol. ”Lad os skride, mor. Han er ikke en værdig mand. Lad os

gå”. Og det gjorde vi.

Der var helt slle i bilen på vej hjem. Vi sagde ikke

et eneste ord l hinanden. Ikke et eneste. Jeg sad lidt og

spekulerede over, hvad der egentligt var sket. At min far bare

var en sjofel og fordrukken gammel skid, som åbenbart var

ligeglad med min mor, og som bare sad og ragede på alle

de kvinder, han kunne komme l. Uhyggeligt. Næsten helt

uvirkeligt.

Da vi kom hjem, hjalp jeg min mor ind på hendes

soveværelse. Hun var gået fuldstændig i opløsning og var ved

at drukne i sine egne tårer. Jeg hjalp hende i seng, og hun

ville helst være alene, så jeg gik ind på mit værelse. Henriee

sov, så jeg gik direkte i seng. Den værste dag i mit liv var ved

at nå l ende. Det værste, der overhovedet kan ske for et

barn, havde jeg en fornemmelse af snart ville ske for mig. En

skilsmisse. Endda på sådan en grusom måde.

Min mor kom sig aldrig riggt over det. Hun gik ikke på

arbejde i flere måneder eer, og hun kunne overhovedet ikke

finde rundt i sit liv og var ikke i stand l at passe os mere.

Henriee og jeg valgte at flye op l vores moster. Ja,

der bor vi faksk stadig. Så lidt kan gøre så stor en forskel.

Sådan gik vores familie i opløsning.

TOVEJS 11

FORÅR 2008


MUSICAL SE 09

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

Igen i år blev der på skolen lavet en musical for skolens ældste

elever. Musicalmerne lå som valgfag torsdag eermiddag,

og der deltog i alt ca. 20 elever. Eleverne udarbejdede

selv musicalen i samarbejde med de lknyede lærere.

Lærerbemandingen i år bestod af Mee Andersen, Jes

Rasmussen og Chrisan Pedersen.

Malte fra 8.a fortæller her om, hvordan de har brugt deres

valgfags-mer, og hvordan det endelige resultat endte med at

blive.

12

”MUSICAL HAR FANDEN SKABT”

AF MALTE 8.A

Mange af de lekoner, der var viet l den årlige musical,

startede med et skræmmende lavt kreavitets-niveau. SMS’er

blev sendt og modtaget, der blev udvekslet blikke, der blev

vendt det hvide ud af øjnene, og kun sparsom opmærksomhed

blev ldelt Mee, der desperat måe kæmpe en urimelig

kamp for forsamlingens opmærksomhed.

Vi sad vel alle sammen på et dspunkt i starasen og tænkte

”…” (det vil sige, at vi halvsov) og dem, der ikke gjorde det, sad

givetvis og tænkte: ”Hvor bliver det her dog en skræmmende

dårlig musical!”

De resterende elever nøjedes med at forbande alt, hvad der

hed valgfag langt ned i helvedes flammer, og konstaterede, at

musicals – det har Fanden da vist skabt!

I hvert fald ønskede vi vel alle, før eller senere, at vi kunne

slippe for dee fordømte musicalfag, men der sad vi altså og

TOVEJS FORÅR 2008


skulle foreslle ivrigt ventende skuespilsaspiranter.

Årets musical havde dermed en hård fødsel, og der var

vel i grunden ikke mere end 2 uger l deadline, før vi

rigg kom i gang. Mee og co. skal da ikke snydes for

at være det bærende led (det eneste led, red.), når det

kommer l materialer og manuskript, men eerhånden

kom vi sløve skuespillere også i omdrejninger, og de første

gennemlæsninger blev gennemført stående i en halvcirkel.

Ideer opstod, nogle mere brugbare end andre, og der kom

mimik og bevægelse på replikkerne. Snart blev enkelte

skoledage viet l øvning, og kulisserne blev fremsllet.

Foran os tog et skuespil form. Det var en cocktail af udtryk

og følelser, en overvældende samling af energi. Der gik ikke

længe, før vi indså, at ideer var blevet l realiteter, og at det

lille barn, som vi sammen havde skabt, havde vokset sig l en

høj, tyk mand med hår på brystet og 8pack (intern joke..) der

samdig havde en sårbar, fin og smuk side.

13

Der blev øvet, snakket, danset og hørt sange (de samme tre

igen og igen, det var l at blive sindssyg af) og snart høstede vi

vores belønning i form af et taknemmeligt, omend utålmodigt,

publikum, der ikke var ræd for at tage del i de overvejelser, vi

selv havde gjort os under processen.

Til slut ser vi lbage på nogle, i sidste ende, gode mer.

Musicalen blev en succes, (det synes vi i hvert fald selv), og vi

slap for adskillige tyskmer (halleluja!)

Vi ses næste år!

El pueblo unido jamás será vencido!

TOVEJS FORÅR 2008


SPILANMELDELSE

AF SEAN AAGAARD 6.C

THE SIMS 2

Spillet, som rigg mange piger og

nogle drenge spiller, er et fantassk

spil, det er sjovt, og det tager d,

meget d. Sims er ikke bare et spil,

man går hen og spiller som et hurgt

spil kort eller noget i den sl. Man skal

have rigg god d og en stor poron

tålmodighed, for det er et stort spil.

Det tager d at lære.

Jeg spillede Sims første gang l en

børnefødselsdag i anden klasse, hvor

jeg gik alene og ikke havde noget at

lave. Der var kun fem minuer lbage

af festen, så jeg syntes, at det lød som

en god idé. Der var som sagt kun fem

minuer lbage, så jeg nåede ikke så

meget, men jeg syntes, det var meget

sjovt.

(Det var dog kun The Sims 1)

The Sims 2 udkom for første gang i

2004 her i Danmark, og EA kaldte det:

”Fortsæeren l det største pc-spil

nogen sinde”, som jo var The Sims, og

ja, det blev en stor succes, da 100.000

personer købte det i Danmark, men da

folk begyndte at synes, at Sims 2 også

var kedeligt, lavede EA i marts 2005 en

udvidelsespakke, der kom l at hedde:

”University”, på dansk universitet.

Det blev alle Sims-fans rigg glade

for, for nu kunne deres simmere

komme på universitetet. EA gjorde

det igen i september samme år, hvor

de lavede ”Nightlife”, på dansk naeliv,

hvor folks simmere kunne komme ud

i byen og feste naen lang. En måned

eer, i november 2005, kom ”Open for

Business”, hvor folk kunne lave deres

egne bukker, og så gik det stærkt:

April 2006: ”Family-fun” - ng og sager

l din familie.

August 2006: ”Glamour-life” - hvor dine

simmere kunne leve i luksus.

Oktober 2006: ”Pets” - nu kunne dine

simmere få kæledyr.

November 2006: ”Christmas” - hold en

dejlig jul med dine simmere.

TOVEJS

14

FORÅR 2008

Marts 2007: ”Seasons” - oplev

årsderne med dine simmere.

April 2007: ”Celebraon” - hold fest med

dine simmere.

Juni 2007: ”H&M Fashion” - H&M ng l

dine simmere.

September 2007: ”Bon voyage - tag ud

og rejs med dine simmere.

November 2007: ”T - en style-ng l

dine teenagere i Sims.

Februar 2008: ”Freeme” - lav hobbyer

med dine simmere.

Marts 2008: ”Kitchen & Bath” - ng l

badeværelset og køkkenet.

Så indl videre har EA lavet 14 spil,

og det bliver nok ikke det sidste. I

slutningen af 2008 kommer THE SIMS

3, som nok kommer l at afløse The

Sims 2.


BOGANMELDELSE

AF FREJA GROOSS & ASTA BROMARK

Vil du læse en god bog? Så vil vi

anbefale:

SKAMMERENS DATTER

- Af Lene Kaaberbøl

Bogen handler om en pige ved navn

Dina, hun er 11 år og bor sammen

med sin mor, bror og lillesøster.

Dina er ikke helt almindelig, hun

har arvet en hel speciel gave fra sin

mor, nemlig `Skammerkræerne`.

Disse kræer har ald gået i arv

fra mor l daer, men kun i helt få

familier og anvendes, når man skal

finde sandheden.

Det gør dog også, at Dina ikke

kan se nogen i øjnene, uden at hun

ser ind i andre folks sind og finder

sandheden…

Dina går en eermiddag ned l

Møllerens, og i laden finder hun

den mest modbydelige pige i byen,

Birkene. Pigen Cilla opfører sig dumt

og vil ikke have Dina med i legen, men

l sidst får hun lov. Cilla ser straks

sit snit l at nedværdige Dina, endnu

mere end ellers, da hun er allermest

forsvarsløs. Men Dina sender Cilla l

jorden med et blik fra sine berygtede

Skammerøjne.

Samme aen kommer et sendebud

fra Dunark, den store by i Højlandet,

og Dinas mor Melussina bliver kaldt l

en opgave, der omhandler en mordsag,

hvor fyrsten, hans gravide svigerdaer

og svigerdaerens lille søn er blevet

myrdet. Den mistænkte er ingen ringere

end fyrstens søn, og Melussina skal

finde ud af, om det er sandt.

Næste dag ankommer en mørkt

klædt ryer l det lille hus på bakken

over byen. Ryeren, som hedder

Drakan, tager Dina med l byen Dunark,

fordi noget er gået galt med den

mordsag, som Dinas mor var blevet

kaldt ud l.

TOVEJS

15

FORÅR 2008

Snart ender Dina i et fangehul sammen

med fyrstesønnen og skal flygte gennem

en gård fuld af drager.

Dina bliver bidt af et af bæsterne, og

hun kommer væk fra sin mor, hendes sår

kommer under behandling, og hun får

nye venner: Nicodemus af Ravnens, som

er fyrstesønnen, og Mester Magnus. De

skal sammen befri hendes mor, som er

i hullet for falskt Skammerarbejde, som

den onde Drakan kalder det.

Dina bliver rodet ud i en farlig og

barsk verden, og alle er eer hende og

fyrstesønnen…

Dee er kun bind 1 af en serie på 4 bind.

Spændingen forsæer i bind 2:

SKAMMERTEGNET


GULDALDERMALERIER

AF LÆRER GITTE PEDERSEN

På 3. årgang har de i den seneste periode i billedkunst

arbejdet med emnet ”Guldaldermalerier”.

Klasserne startede med at se forskellige eksempler på

malerier fra guldalderperioden (1830-1900). Eerfølgende

valgte de hver sit maleri, som de ville lave en reprodukon af.

Maria og Laura fra 3.b valgte begge at male et billede, som var

malet af en af de første guldaldermalere. Billedet foresllede

blandt andet en vindueskarm.

Pigerne startede med at tegne en skitse med blyant. Da

skitsen var færdig, brugte de farvekridt l at farvelægge deres

billede, og eerfølgende brugte de en våd l at jævne farven

ud, så alle små huller var dækket af farve. Begge piger synes,

at det var rigg spændende at arbejde på denne måde. Det

var både svært og udfordrende, og de lærte meget om, hvilke

teknikker man kan bruge, når man maler. Anton, Chrisan og

Abdul Aziz fra 3.a synes også, at det havde været en rigg god

oplevelse.

Det havde været sjovt at tegne eer andre billeder og se,

hvor meget man kan få sit eget maleri l at ligne. Drengene

synes desuden, at det var spændende at være med l at

producere noget, som alle andre mennesker kan komme l at

se. Elevernes produkter vil blive udsllet på det store bibliotek

forhåbentlig eer påskeferien.

TOVEJS

16

FORÅR 2008


MUSIK OG KUNST

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

F ørste

årgang spillede musik og viste kunst i Kerteminde

Skoles nye KUNSTHAL i vores fagfløj. Det var et meget

velbesøgt og flot arrangement. Tak l elever og lærere for

endnu en spændende skoleoplevelse.

TOVEJS

ELEVER SAMLER AFFALD FORAN

SKOLEN

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

E lever

Kerteminde Skole hjælper oe med at samle

skrald op i skolegården eller som her foran skolen. Det er

med l at gøre vores skole lidt bedre at færdes i og omkring,

når der ikke ligger og flyder så meget skrald.

17

FORÅR 2008


IDRÆTSAKTIVITETER

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Se billederne fra idrætsdagen i indskolingen. Eleverne blev

delt op i forskellige hold og prøvede mange forskellige

akviteter.

Kerteminde Skole har eleverne mange muligheder for at

være fysisk akve. Vi har sportspladsen, Kompan legepladsen,

mulbanen, skatebanen, basketkurvene, sørøverskibet,

bordtennis, byggelegepladsen og endelig skoven som mulige

akvitetssteder. Her kan I se elever udfolde sig ved bordtennis

og på skatebanen.

TOVEJS

18

FORÅR 2008


TOVEJS

19

FORÅR 2008


BILLEDER FRA EN AKTIV HVERDAG

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Se billeder fra skolens hverdag. Morgensang, skuespil, dans,

skolekøkken, kontoret, soloklaver og sang. De floe tegninger

bagved er kalkmalerier.

TOVEJS

20

FORÅR 2008


SKOLEBESTYRELSENS MØDE

MED KLASSERÅDSFORÆLDRENE

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Hvert år mødes skolebestyrelsen to gange med

klasseforældrene. Det har igen været en hyggelig aen

med god debat og kreave forslag l at gøre skolen endnu

bedre. Vi talte bl.a. leker, 10. klasse m.m.

TOVEJS

21

FORÅR 2008


JULETRADITIONER

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

December måned bød på mange spændende

juleakviteter. Der har været lige fra juleklip l krybbespil

i kirken. Se billederne her. Måske er du selv med!

TOVEJS

22

FORÅR 2008


TOVEJS

23

FORÅR 2008


FASTELAVN ER MIT NAVN..

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Pædagoger, lærere og elever havde igen i år en festlig

fastelavn. Kaen blev slået af tønden, eleverne sang

fastelavnssange i festsalen og viste deres floe udklædninger

frem. Der blev gået fastelavnsoptog gennem hele byen og

budt på kager på plejehjemmet. Senere på dagen var der også

fastelavnsakviteter i festsalen med SFO.

TOVEJS

24

FORÅR 2008


TOVEJS

25

FORÅR 2008


ÅBENT HUS FOR DEN NYE

BØRNEHAVEKLASSE 08/09

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Kerteminde skole har ha besøg af elever og forældre fra

den kommende børnehaveklasse l næste år. Elever og

forældre blev akveret af børnehaveklasselærerne, og det

var meget festligt. Eerfølgende blev eleverne taget med

over i deres kommende lokaler i SFO og prøvede at være

rigg i et klasselokale. Imens blev forældrene præsenteret

for medarbejdere og informaon fra skolen. Det hele sluede

med kaffe, kage og frugt i SFO. Det var rart at hilse på de nye

forældre.

SFO TOVEJS FORÅR 2008

26

OPSTART AF TVÆRSUGEN

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Alle elever mødtes l opstart af vores tværsuge. Snoren blev

klippet, og der blev sunget tværsuge sangen.


FÆLLESSPISNING 7. ÅRGANG

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

7. årgang var bænket l fællesspisning i skolens aula. Både

elever og lærere nød maden, som man selv havde været med

l at fremslle.

TOVEJS

27

FORÅR 2008

SFO


KÆRE BØRN OG FORÆLDRE…

Jeg vil starte med at takke for den pæne velkomst, jeg

har fået af alle børn, forældre samt øvrige personale.

Det er ald dejligt at starte et nyt sted, når man føler sig

velkommen. Tusind tak for det !

Sommeren er på vej l Kerteminde, og vi hilser den

velkommen. Det er dejligt at vi igen skal udendørs og

benye de skønne udenomsarealer. Et sikkert tegn på forår

og sommer er genåbning af ”Byggeren”, hvor Gynthers

små nybyggere kan udfolde deres tømrertalenter. Men

også rulleskøjter, sjippetove, fodbold, rundbold, sand – og

vandlege er tegn på forår og sommer og et akvt udeliv.

Skoven er igen en fast del af Kernehusets akviteter. Vi er

glade for, at I forældre støer op omkring skoven, da det er

en herlig og sund måde at udforske naturen på.

Da dee er det sidste tovejs inden ferien, vil vi gerne

benye lejligheden l at sige tak for dee skoleår. En

speciel tak l børn og forældre i 3. klasse for 4 gode år. Det

er ald vemodigt at sige farvel l børn, vi har kendt siden

bh. klasse, hvor I var noget mere forsigge, usikre og en hel

del mindre, end I er i dag. Held og lykke l jer fremover!

Alle børn og forældre ønskes en god og forhåbentlig lang

varm sommer.

På personalets vegne

Birgit

SFO TOVEJS FORÅR 2008

28


PERSONALESITUATIONEN

Vi er i den uheldige situaon at vi ikke fik en

pædagogstuderende fra seminariet pr. 1.2.08. Vi har derfor

ansat Susanne i disse mer frem l sommerferien.

Bria står for at skulle langdssygemeldes, da hun skal have

en ny ankel. I hendes slling har vi ansat Sidsel ligledes frem l

sommerferien.

TOVEJS

29

PERSONALEFORDELINGEN

Næste skoleår vil personalefordelingen se således ud:

- 0-1: Berit kontaktpædagog for 0a. Tove for 0b, Bria

for 1.a, Janne for 1.b samt studerende.

- 2.kl: Gynther for 2a og 2b

- 3.kl: Jan 3a, Rikke 3.b, Safa

- Spi + tosprogede: Lone

- Gynther: Bygger og træværksted.

- Jan : Skov

- Malerværksted vil blive bemandet med skiende

personale.

FORÅR 2008

SFO


KERNESHOW

Så er endnu en sæson af Kerneshowet ved at være ved vejs

ende. Vi sluede 11. april . Det har været et forrygende år

med rigg mange dygge børn på scenen. Det er fantassk at

se, hvilket mod og kreavitet de alle har. Der har også været

en utrolig god opbakning i salen fra de andre børn i Frieren,

men ikke mindst fra forældre, søskende, bedsteforældre

osv. Vi vil gerne sige tak l alle, som har støet op omkring

vores Kerneshow, for uden optrædende og publikum, intet

Kerneshow. På gensyn l en ny omgang l eeråret.

Gynther og Berit.

BYGGELEGEPLADSEN FORÅRET/

SOMMEREN 2008

Åbent: Mandag kl. 13.45-16.30

Tirsdag kl. 13.45-15.30

Torsdag kl.13.45-16.30

Det er blevet bygged igen. Vi håber på en tør og varm

sommer, så der bliver mange gode byggedage.

Pladsen er klargjort. Reparaoner af bevaringsværdige huse

er påbegyndt, og der er gøres plads l opstart af nybygninger.

Børnenes små nyehaver er blevet sået og lplantet.

Børn, der endnu ikke er med i et husprojekt, men ønsker

at være en del af et sådant fællesskab, skal henvende sig l

Gynther, så finder vi en løsning.

Ind imellem vores bygge – havearbejde skal vi også have

akviteter omkring vores bålplads.

Venlig hilsen Gynther.

SFO TOVEJS FORÅR 2008

30


TOVEJS

31

HULK HULK

Kære 3.klasser!

Nu lakker det mod enden. 3. klasserene er jo blevet så store,

at deres afslutning i Kernehuset er nær.

Det har været en fornøjelse at være sammen med jeres børn

på godt og ondt - mest godt, og vi er helt kede af, at det

stopper.

Her i løbet af foråret har vi tradionen tro besøgt

Strandgården et par gange, så børnene har fået en forsmag

på, hvilke akviteter de kan se frem l, når FRITTERLIVET

sluer.

Vi ønsker jer alle børn & voksne en forhåbentlig god sommer

og god vind fremover.

Kærlig hilsen

Berit & Lone

FORÅR 2008

SFO


SIDSTE SKOLEDAG

9. OG 10. ÅRGANG

AF SKOLELEDER PETER THOMSEN

Vejret var med os på sidste skoledag, som bød på

karameller, udklædte elever, fodboldkamp og l sidst

vandkamp på sportspladsen.

KERTEMINDE SKOLE & SFO

www.kerteminde-skole.dk

More magazines by this user
Similar magazines