Ankenævnet for Tekniske Installationer - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer - Dansk Gas Forening

Ankenævnet for Tekniske Installationer

og

ELFO og Dansk VVS’ Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af

TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes

Landsforening.

TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere og

efterleve ankenævnets afgørelser.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Klageret og klageområder

• Kun private forbrugere kan klage.

• Der kan klages over ”alt” med undtagelse af:

• Kalkulationsmetoder og lignende interne

forretningsprincipper (kundetime- og materialepriser).

• Rene materialeleverancer uden installation.

• Hvidevarer, elektriske apparater og butiksvarer.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Indgivelse af klager

• Klageformular (ikke obligatorisk).

• Kun hvis forudgående kontakt mellem parterne.

• Mangler ind til 5 år fra arbejdets aflevering, eller hvis

parterne er enige (her ingen garantiordning).

• Ikke for arbejder der er påbegyndt før 01.01.2001/2003.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Indgivelse af klager

• Erkendt skyldige og forfaldne beløb skal være indbetalt til

indklagede.

• Deponering af omtvistede beløb kun i ”særlige tilfælde”.

• Klagegebyr på kr. 300 som tilbagebetales, hvis klager får helt eller

delvist medhold eller klagen ikke bliver behandlet i Ankenævnet.

• Omtvistet beløb min. 2.000 og max. 150.000 inkl. moms.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet

• Uvildig formand der er jurist m.m..

• 2 Forbrugerrepræsentanter (Forbrugerrådet 1, Parcelhusejernes

Landsforening 1).

• 2 Brancherepræsentanter.

• Antallet af møder fastlægges af formanden.

Ankenævnet modtager sager til behandling senest 14 dage før et

møde.

• Formanden kan tillægge en repræsentant 2 stemmer.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet

• Kendelser afsiges normalt på det af sekretariatet og

syns- og skønsmanden tilvejebragte grundlag (ikke

parts- og vidneforklaringer).

Ankenævnet skal have alle oplysninger.

• Beslutninger træffes ved stemmeflerhed.

• Kendelser skal være begrundede og skriftlige.

• Parterne skal have en kopi af kendelsen.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet

Ankenævnet kan afvise en klage, der skønnes uegnet til

behandling i Ankenævnet, eller hvis det er åbenbart, at der ikke

kan gives medhold.

• Kendelser er bindende for TEKNIQs medlemmer, men ikke for

klager.

Ankenævnet kan beslutte, at kendelser offentliggøres uden navne.

• Enhver kan ved henv. blive bekendtgjort med kendelserne evt.

mod et gebyr. Ankenævnet afgør, om navne skal offentliggøres.

Ankenævnet kan udsætte behandling af en sag, hvis den ikke er

tilstrækkeligt belyst.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Sekretariatet

• Besvare skriftlige, telefoniske og personlige

henvendelser.

• Forberede klagesager til nævnsbehandling.

• Yde vejledning til klager ved indsendelse af klager.

• Påse at vedtægterne overholdes af parterne.

• Sikre at parterne får de nødvendige oplysninger.

• Tage stilling til nødvendigheden af syn og skøn.

• Rekvirere syn og skøn.

• Mægle forlig mellem parterne.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Sekretariatet (fortsat)

• Indkalde til møder i samarbejde med formanden og

udarbejde sagsfremstilling.

• Forelægge sagerne for Ankenævnet.

• Fremlægge en oversigt over forlig.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Syn og skøn

• Syns- og skønsmænd skal godkendes af Ankenævnet.

• Syns- og skønsmanden fastsætter tidspunkt for

skønsforretningen og indkalder parterne.

• Rapporten sendes til sekretariatet, som sender denne

til parterne til udtalelse.

• Syns- og skønsmanden kan sammen med sekretariatet

mægle forlig mellem parterne.


Ankenævnet for Tekniske Installationer

Vedtægtsændringer m.m.

Ankenævnet administreres af TEKNIQ.

• Der skal føres regnskab.

• Vedtægtsændringer kræver enighed mellem de

stiftende organisationer samt ministergodkendelse.


ELFO og Dansk VVS`s

Garantiordninger

• Skal sikre at en forbruger der får medhold i en klage,

får kendelsen opfyldt, hvis indklagede er konkurs eller

lignende.

• Der ydes ikke dækning for følgeskader og skader og

følgeskader hos tredjemand.

• Dækker udgifter til og med kr. 150.000 inkl. moms.

• Fejl og mangler udbedres af medlemmer af ELFO.


København

36%

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Geografisk fordeling af henvendelser i %

Uspecificeret

0%

Øerne øst for

Storebælt

26%

Jylland

31%

Fyn

7%


35

30

25

20

15

10

5

0

Timeforbrug

33

Prisoverslag

8

Arbejdets kvalitet

28

1

Manglende færdiggørelse

Dårlige aftaler

Ankenævnet for Tekniske Installationer - El

7

5

Årsag til klager i %

Dårlig rådgivning

Tilbudsarbejder/Ekstraarbejder

Kundetimepriser

3

2

Materialepriser

5

Garantiarbejder

1 1

Forsikringsskader

Urimelige krav

0

Diverse

7


Henvendelser: 327

Igangværende sager: 30

Kendelser: 19

Ankenævnet for Tekniske Installationer - VVS

Årsag til klager i %

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

22

4

41

2

8

3

5

1

2

Timeforbrug

Prisoverslag

Arbejdets kvalitet

Manglende færdiggørelse

Dårlige aftaler

Dårlig rådgivning

Tilbudsarbejder/Ekstraarbejder

Kundetimepriser

Materialepriser

Garantiarbejder

Forsikringsskader

Urimelige krav

Diverse

3

1

2

6

Timeforbrug: 22

Prisoverslag: 4

Arbejdets kvalitet: 41

Manglende færdiggørelse: 2

Dårlige aftaler: 8

Dårlig rådgivning: 3

Tilbudsarb./Ekstraarb.: 5

Kundetimepriser: 1

Materialepriser: 2

Garantiarbejder: 3

Forsikringsskader: 1

Urimelige krav: 2

Diverse: 6


Garanti

og

Reklamationsret


Man påtager sig en

garantiforpligtelse, når man:

1. meddeler, at der gives garanti f.eks. for

holdbarhed

2. videregiver en garanti fra en leverandør /

producent

Foreligger der ikke et garantiansvar er der kun

ansvar for mangler


Reklamationsret

Bygherrens ret til at reklamere over

mangler ved arbejder og materialer.

Installatøren har et ansvar, hvis manglen

var til stede på afleveringstidspunktet, men

først viser sig senere (skjulte mangler).

Synlige mangler skal påtales senest på

afleveringsforretningen.

Bygherren skal bevise, at der er et svigt.

Installatøren skal bevise, at dette svigt ikke

skyldes hans fejl eller forsømmelse.


Entreprise Detailsalg

Materialeleverance og Fra butik

udførelse af installation

Grossist Grossist

Købelov Købelov

Salgs- og leverings- Salgs- og leveringsbetingelser

betingelser

Installatør Installatør

AB 92 Købelov

hvis aftalt ufravigelige regler

Bygherre Forbruger


Særlige spørgsmål

Afhjælpning af mangel

Forlænger ikke reklamationsfrist

Vedligeholdelse inden for reklamationsfristen

Selvstændigt ansvar og reklamationsfrist

Bygherreleverancer

Installatøren har ansvaret for installeringen og

egnetheden til formålet, synlige mangler.

Ikke ansvar for mangler i øvrigt.

Køber må reklamere til leverandør og betale for

eventuel demontering og ny montering.

More magazines by this user
Similar magazines