Trin & Toner 07-2011 - Spillemandskredsen.dk

spillemandskredsen.dk

Trin & Toner 07-2011 - Spillemandskredsen.dk

Trin & Toner

Nummer 7 – Oktober 2011 – 82. årgang

Udgiver

Landsforeningen Danske Folkedansere og

Danske Folkedanseres Spillemandskreds.

Redaktion

Trin & Toner, LDF’s Sekretariat,

Enrumvej 6A,5270 Odense N

Tlf. 6618 5860,

e-mail: trinogtoner@folkedans.dk

Lone Schmidt (ansvarshavende).

Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen

i hænde senest den 11. oktober 2011.

Der kvitteres for modtagne indlæg.

Hvis du ikke modtager en kvittering så ring

venligst til redaktøren.

De i artiklerne fremførte synspunkter er

forfatterens og deles ikke nødvendigvis af

landsforeningerne. Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte fremsendte indlæg.

Bestilling af abonnement

Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,

5270 Odense N

Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263

Årsabonnement (8 numre)

kr. 190,00 portofrit tilsendt.

Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto.

Adresseændring i årets løb skal meddeles det

lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens

kasserer samt sekretariatet.

Annoncepriser

Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.

for 50 kr.

Foreningsannoncer for medlemsforeninger

(7,5 x 5 cm) 250 kr.

1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)

1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. rabat)

1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr. (20%

medl. rabat)

1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr. (20% medl. rabat)

Faste annoncer for et helt år (8 numre) – kontakt

redaktionen.

Priserne er inkl. moms!

Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 3. oktober

2011. Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden.

Layout og tryk:

Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,

licens 541 601. Trykt med vegetabilske farver uden

opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir.

Forsidefoto:

Jan, Anine, Randi og Brian ved åbningen af

Landsstævnet i Aabenraa

Foto: www.aalborg-reklamefoto.dk

2 Trin & Toner · Nummer 7 · Oktober 2011

Styrelsen

Indhold

Vagtskifte på sekretariatet .....3

Nyhedsbreve fra LDF .............3

Mails til

trinogtoner@folkedans.dk .....3

Noget om helte ....................4

Årets sidste udgave af

Trin & Toner ........................4

Ansøgningsfrist

til Initiativpuljen .................4

Regionskonference

3. september 2011 ...............5

Glemte sager fra

Landsstævnet i Aabenraa .......5

Arkiv i Landsforeningen

Danske Folkedansere .............6

NORDLEK 2012 i Norge ..........7

Kurser

Nytårskursus på

Højskolen Snoghøj 2012 ........8

Sådan vinder du

en konkurrence! ...................9

Dommerkursus .....................9

Elitekursus 2012 ................ 10

Tilmeldingsblanket

Nytårskursus ...................... 19

Spillemandskredsen

Spillemandsmusik fra

Fyn og andre landsdele ....... 11

Nytårskursus Snoghøj

1.-4. januar 2012 ............... 11

Husketavle ........................ 11

Region Syddanmarks spilleog

dansearrangement ......... 12

Spillemandsuddannelsen

Bjerringbro 2011 ................ 12

Nekrolog Nete Weiss ........... 12

Det sker i din region

Nyt fra regionerne .............. 13

Medlemmerne

Børnehold i Sønderborg

Folkedansere ...................... 16

Spillemandstræf

– dansekursus – bal ............ 16

Tillykke ............................. 16

Månedens Succes ................ 17

Tanker efter landsstævnet .... 17

Tillykke Niels Henning

Akselbo............................. 17

Mindeord Annie Sørensen .... 17

Sommertræf på Læsø .......... 19

Rettelser og tilføjelser til

Mødetider 2011-2012 .......... 20

Familielandsstævne

i Tommerup 2012 ............... 21

B&U

Aktivitetskalender .............. 22

Regionskonference

for unge ............................ 22

Annoncer

Annoncer .......................... 23

Aktivitetskalender .............. 24

More magazines by this user
Similar magazines