Nr. 4 2011 - Luthersk Mission Bornholm

lm.bornholm.dk

Nr. 4 2011 - Luthersk Mission Bornholm

LM

BORNHOLM

2011

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER


FRA AFDELINGEN

Ny struktur

V/ afdelings-

formand Jørn

Bech

Den 19. august vedtoges de nye vedtægter

for LM-Bornholm ved et ekstraordinært

afdelingsmøde i Rønne.

Disse vedtægter bevirker ændringer i

strukturen for ledelsen for Bornholms

afdeling. Afdelingsstyrelsen (AS) har

arbejdet med denne ændring i længere

tid, da AS ønsker en mere handlingsdygtig

ledelse, der har en nærmere

kontakt til de enkelte kredse. En ledelse

der gerne må være en sparringspartner

og hjælp for de enkelte kredse.

Den nye struktur vil i store træk komme

til at bestå af et repræsentantskab

(RS), der samles to gange om året. RS

består af formanden og en repræsentant

fra de enkelte kredse, to repræsentanter

henholdsvis fra LM-Kids og

LMU, generalforsamlingsrepræsentanter,

afd.sekretær, afd.kasserer, missionssekretær

og evangelisationssekretær.

Første RS-møde bliver d. 6. oktober i

Årsballe. Her skal RS blandt andet vælge

5 mænd til den nye AS, der varetager

den daglige ledelse af foreningen.

Vi håber og beder til, at denne ændring

vil være til velsignelse og til evangeliets

fremme på Bornholm.

Ny hjemmeside

Hjemmesiden www.lm-bornholm.dk

kom i gang d. 1. juli. Kenneth Gudbergsen

har produceret den og er webmaster

på den. Stor tak til Kenneth, der

har lagt det første kvartals arrangementer

ud på hjemmesiden, men fra

den 1. oktober er det ønsket, at de enkelte

kredse selv lægger deres program

på deres side.

Hvis man har noget, der skal ligge på

siden, kan det sendes til Kenneth.

Det vil stadig være annoncen i Rytterknægten,

der er den retningsgivende

mødeplan, men da den ikke kan opdateres

med aktuelle ændringer vil hjemmesiden

være god til det.

Hjemmesiden indeholder også et intranet,

der kan indeholde dokumenter

osv. til brug for de enkelte bestyrelser.

Der er også en liste over bestyrelser,

prædikanter, m.fl. Kenneth efterlyser

her nogle billeder og mail adresser.

Lad os bruge hjemmesiden, der også

er et åbent vindue udadtil.

Rådgivning og terapisamtaler

Bornholm

v/ Ellen Esmarch Pedersen

sted oplyses ved henvendelse

pris pr. samtale: 600 kr.

Mobil: 61787783

Mail: ellenesmarch@gmail.com

Hjemmeside: www.ellenesmarch.dk


LM LEJREN

Status fra lejrudvalget

V/ formand for lejrudvalget Hans Ole

Kofoed

Nu er sommeren ved at være gået, og

lejren har været fuldt udnyttet sommeren

igennem, både med egne lejre og

udlejning til tre tyske grupper.

Det er dejligt at opleve, at lejren bliver

brugt, og at rigtig mange mennesker

har fået lov til at høre Guds ord på

mange forskellige måder.

Renovering

Som de fleste af jer sikkert ved har vi i

lejrbestyrelsen været i gang med at

renovere køkkenet. Der mangler stadig

nogle højskabe ind mod spisesalen.

Ellers synes vi selv, at resultatet er blevet

godt.

Solvarmen ser også ud til at virke optimalt

nu – efter nogle tilretninger.

Den ene kummefryser er stået af i løbet

af sommeren. Hvis du har en stående,

som du alligevel ikke bruger, så

vil lejren gerne overtage den.

De nye solceller på taget

Køkkenansvarlig

Desværre er Birthe - vores køkkenansvarlige

– nødt til at stoppe sit arbejde

pga. helbredsmæssige problemer.

Der er omkring 12-14 lejre/

arrangementer i løbet af året som Birthe

plejer at tage sig af, så vi leder med

lys og lygte efter en eller flere, der vil

påtage sig opgaven. Det behøver altså

ikke være én person, der står med alle

arrangementerne. Hvis du kunne være

interesseret i at påtage dig denne opgave

– eller en del af den – hører vi

meget gerne fra dig. (Jobbet er lønnet)

Nøgler

Hvis du ligger inde med en nøgle til

lejren som du sjældent bruger, vil vi

meget gerne have den retur. Der er

efterhånden rigtig mange nøgler i omløb,

og det er svært at holde nøglerne

hjemme, så der kan være til dem, der

kommer og lejer lejren.


FORKYNDELSE

Tilhørernes repræsentant

Interview med Niels Chresten Andersen,

Rønne

LM har i mange år haft et kontaktled

mellem tilhørere og prædikanter. Opgaven

er måske ikke så synlig. Niels

Chresten Andersen fra Rønne fortæller

her lidt om denne opgave.

Hvordan er din opgave beskrevet?

Jeg skal vurdere forkyndelsen ved vore

møder og være med i afdelingens prædikantudvalg,

der arrangerer de årlige

prædikantkurser.

Hvordan vælges man til posten?

Afdelingsstyrelsen, der kalder prædikanter,

er også den instans, der kalder

en repræsentant for tilhørerne.

Hvad finder du selv væsentligt at

være opmærksom på?

Forkyndelsen i LM bør kendetegnes af

de fire kerneværdier, som vores generalsekretær

Jens Ole Christensen har

formuleret: Frit evangelium, troværdig

bibel, tydelig mission og nådegaver i

funktion.

Dernæst er det vigtigt at vi i forkyndelsen

kommer rundt om hele Guds Ord.

Hvordan er din kontakt til prædikanter

og tilhørere?

Mindst en gang årligt satser jeg på at få

hørt de enkelte af vore prædikanter.

Dernæst deltager jeg ved prædikant-

kurserne, hvor jeg giver en kort vurdering

af forkyndelsen.

Når det gælder kontakten til tilhørerne,

imødekommer dette interview et ønske

hos mig om, at vennerne herover bliver

mere opmærksomme på, at de som

tilhørere har en repræsentant, de kan

henvende sig til om forkyndelsen ved

vore møder.

Hvad er dit indtryk af forkyndelsen i

LM?

Positivt! Vore prædikanter virker velforberedte,

har velstrukturerede prædikener,

der indeholder appel til omvendelse.

De er gode til at anvende teksten

med nutidige eksempler og personlige

erfaringer. Det frie evangelium, bibelens

troværdighed og missionsperspektivet

står også centralt.

Hvad kunne du ønske, der blev sat

mere fokus på?

Vi har brug for at få tydeliggjort nådegaverne

i funktion og det mere konkrete

kald til tjeneste.

Forkyndelsen bør også i større udstrækning

tilskynde til åndelig samtale

og frie vidnesbyrd, så vi undgår møder

som rene ’nakkefællesskaber’.


FORKYNDELSE

Præst og LMprædikant

Interview med

Jakob Houler,

prædikant i LM

og tidligere

præst i Hasle &

Rutsker

Hvad kom først - præstegerning eller

prædikantgerning?

Jeg begyndte at prædike i LM på Nordsjælland

for ca. 23 år siden, og jeg fik

mit første præsteembede i 1992. Prædikantgerningen

kom altså først.

Har du haft problemer med at forene

de to opgaver og kald?

Nej, det synes jeg ikke. Da vi kom til

Hasle sagde næstformanden i menighedsrådet:

”Nu skal du først og fremmest

være præst, og du skal ikke føle

dig forpligtet til at prædike i missionshusene.”

Den besked var jeg faktisk glad

for. Jeg følte mig fri til at passe det, jeg

var kommet for at gøre.

Jeg sagde derfor ofte nej tak til møder i

missionshusene, mens jeg var ansat.

Jeg husker heller ikke, at der har været

folk i sognet, som fik ondt af, at jeg var

missionsk og brugte tid på møder i missionshusene.

Hvilken forskel er der, når du forbereder

en prædiken til en gudstjeneste

og til et møde i missionshuset?

For mig ligger forskellen i, om jeg er

hjemme blandt søskende eller at er ude

blandt fremmede. Når jeg forbereder en

gudstjeneste, indstiller jeg mig på at

skulle mødes med mennesker, jeg ikke

kender. Jeg er usikker på, hvordan de

vil høre og tage imod Ordet. Det betyder,

at jeg ikke altid synes, jeg kan udtrykke

mig som jeg gerne ville. Og det

mærker jeg selvfølgelig i forberedelsen.

Både i IM, ELM & LM mærker jeg en

tillid til Bibelen som Guds ord. Vi bøjer

os for det, når der tales om synd og

nåde, himmel og helvede, og når Guds

ord vejleder og sætter grænser. Vi kan

godt blive uenige, og vi kan skændes

lidt ind i mellem, men kærligheden mellem

LM -vennerne er stor, og derfor

bærer vi over med hinanden.

Er der mulighed for at komme bedre

omkring i det bibelske budskab i

missionshusene end i kirken?

I kirken læses der flere bibeltekster end

i missionshuset, men det forventes, at

man prædiker over evangelieteksten og

kun knytter til ved de andre tekster.

I missionshuset er der frihed til at vælge

prædiketekster mere bredt. Det er

en god målsætning at ville nå så langt

omkring som muligt. Men så er vi også

nødt til at ville bruge mere af vor tid til

møder og bibeltimer.

En løsning kan være, at vi følger søndagens

gudstjeneste og mødes i missionshuset

midt i ugen om en tekst, som

ikke er med i kirkeåret. Så vil vi nå

langt omkring. Målet er, at Kristus bor

ved troen i vore hjerter, og at vi sammen

med alle de hellige må kunne fatte

hvor stor bredden og længden og højden

og dybden er, og fyldes med hele

Guds fylde. (Ef. 3)


FORKYNDELSE

Prædikant i LMU

Interview med

Simon Madsen

Simon Madsen fra Nexø har i nogle år

været prædikant i LM, men har især

virket som forkynder i LMU.

Hvorfor er der brug for prædikanter,

der har særligt fokus på de unge?

Nu er det jo ikke de unge, som er i særligt

fokus, men der er brug for forkyndelse

målrettet de unge. Jesu forkyndelse

forbløffer mig gang på gang.

Hvordan han på en gang træder ind i et

menneskes forståelsesramme, samtidig

med han sætter sig selv i centrum

som verdens frelser, er fantastisk,

f.eks. da han møder kvinden ved Jakobsbrønden.

Hvad spørger de unge efter, når de

planlægger ungdomsmøder?

Det er meget forskelligt. Nogle gange

er det de ting, som de går og tumler

med. Forkortelsen WWJD kan man af

og til se trykt på en t-shirt eller andet.

Det står for ”What Would Jesus Do?”

På dansk: Hvad ville Jesus gøre? Det

optager dem meget. Men de fleste gan-

ge, vil de bare gerne høre noget fra

Bibelen.

Hvad er din vurdering af LMU

arbejdet på Bornholm?

I LMU oplever jeg nogle lydhøre og

interesserede unge, som meget gerne

vil høre om Jesus.

Jeg hører til tider folk udtrykke bekymring

for de unge, og man kan jo nemt

komme til at bekymre sig. Men bekymringer

skulle gerne udmønte sig i handling,

ellers bliver bekymringen jo kun til

for bekymringens skyld og deraf uforpligtende

samtale om den.

De unge bombarderes dagligt med informationer,

de skal forholde sig til, og

de har ikke brug for en bekymrende

voksengeneration, men en i øjenhøjde

handlende og hjælpende medkristen.

Guds rige kan se småt og elendigt ud,

som et strå, der står og svajer i vinden.

Men Guds nåde og kraft må vi ikke undervurdere;

heller ikke blandt de unge.

Hvordan oplever du forskellen på at

tale i LMU og ved andre møder i LM?

Jeg glæder mig altid til at tale i LMU,

hvor der er stor lydhørhed og spørgelyst.

I LMU kan kaffen godt udskydes

lidt, når et åndeligt spørgsmål trænger

sig på. Og så glæder jeg mig over, at

de fleste lmu´ere har deres bibel med.

Jeg glæder mig også til at tale i LM,

men jeg savner samtalen/responsen

efter prædiken, fornemmelsen af at det

man har sagt har gjort en forskel. Men

jeg tror noget skyldes, at folk er så betænksomme,

at de helst ikke vil komme

til at såre én eller gøre én usikker ved

at stille spørgsmål.


FORKYNDELSE

Plejehjemsandagt

V/ Mogens R. Keseler, Hasle

Andagter på Toftegården i Hasle

Plejehjemmet Toftegården i Hasle, blev

taget i brug i 1975. Den første leder af

plejehjemmet, Esper Madsen opfordrede

missionsforeningerne til at holde

andagter én gang ugentlig på plejehjemmet.

Ideen blev godt modtaget, og

Luthersk Missionsforening, Evangelisk

Luthersk Mission, Indre Mission og Pinsemenigheden,

som alle havde mødevirksomhed

i Hasle dengang, lavede en

turnusordning med andagt hver mandag.

Derudover deltog organist Henry

Ipsen med sit kor ind imellem.

Nogle af foreningerne er nu nedlagt, så

i 2011 er det LM og ELM i Hasle og

Rønne, der deles om opgaven. Andagterne

er blevet holdt ugentligt uafbrudt i

alle årene, siden de begyndte i 1975.

Forløbet ved andagter

Andagterne holdes mellem kl. 19,00 og

20,00. Man synger nogle fællessange,

og nogle gange er der korsang. Andagten

er på 10 – 15 min, hvorefter man

drikker kaffe sammen med deltagerne.

Er der mere tid, synger man igen nogle

sange, som alle kan foreslå, Beboerne

vil gerne høre og synge nogle af de

sange, som de har kendt gennem hele

deres liv, så det prøver man at tage lidt

hensyn til.

Det er jo ældre og svækkede beboere,

der bor på plejehjemmet og i de beskyttede

boliger, der ligger umiddelbart ved

siden af, så indholdet skal være letfor-

ståeligt med en appel til at tænke over,

at livet snart kan være forbi. Man skal

tale klart og tydeligt, da en del af dem

hører dårligt.

Reaktioner fra tilhørere

Det er svært at vurdere, hvor meget

tilhørerne opfatter, men vi tror, at Gud

også bruger de ”små dryp”, som kan

trænge ind i hjertet hos dem. Normalt

er der ingen af personalet, der deltager,

men de er der jo og kan træde til,

hvis det en sjælden gang bliver nødvendigt.

Personalet er positivt indstillet

og sørger gerne for at beboerne kommer

af sted og hentes igen.

Generelt er beboerne i dag væsentlig

”dårligere” end tidligere. Derfor er der

nu kun ca. 20, der deltager.

Hvordan kan andre komme i gang

med andagter på plejehjem?

Først skal man have ”baglandet” med,

inden man henvender sig til institutionen

med ideen, så det ikke ”strander

igen” nogle måneder senere. Det er

også godt, hvis man har lidt kendskab

til nogle af beboerne og lufter tanken

for dem, så man ligesom kan ”lodde

interessen” – men det allervigtigste er

at lægge det frem i bøn til Gud og bede

om vejledning i spørgsmålet.


Ø-KALENDEREN

Oktober

02. Lovsang 2011 fælles med IM

& ELM i Muzikhuset, Rønne

kl. 16.00

06.-09. Hakon Christensen på

Bornholm

06. Repræsentantskabsmøde i

Årsballe kl. 19.00

08.-09. Prædikantmøde v/ Ole

Andersen på LM Lejren

08. Møde for bestyrelsesmed-

lemmer på LM Lejren v/ Ole

Andersen kl. 19.30

28.-30. Juniorweekendlejr

31. Afdelingsstyrelsesmøde

31. Hakon Christensen på

Bornholm

Og han, som vokse lod på jord

de gyldne aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,

det ord, som aldrig glipper

(Grundtvig)

Lovsangsarrangement

i Musikhuzed i Rønne

Søndag, d. 2. oktober kl. 16-18

Deltagelse af Sunshine, By Grace,

Face Down og Bornholmerkirkens

Lovsangsband

Gratis entré - men mulighed for at give

en gave til dækning af arrangementets

udgifter

Arrangør IM, ELM og LM

November

01. Hakon Christensen på

Bornholm

05.-06. Teenlejr

12.-13. Hakon Christensen på

Bornholm

12.-13. Årsmøde i Rønne

21.-24. Hakon Christensen på

Bornholm

24. Afdelingsstyrelsesmøde

24.-27. Møderække i Aarsballe v/

Dan Hessellund

December

01.-02. Hakon Christensen på

Bornholm

31.12.-01.01. Nytårslejr

Ny hjemmeside for LM Bornholm

www.lm-bornholm.dk

Sdr. Hammer 55, Nexø

telefon 56 49 32 11

Daglige ledere Merete & Vilmer Riis

Tlf. 56492082

Åben: ma-fr 13-17

lø 10-13.

Modtager (og afhenter) gerne brugte

effekter – også dødsboer.


ADRESSER

Luthersk Mission Bornholm

Formand: Jørn Bech

Årsdalevej 61, 3740 Svaneke

T 5649 6111

E formand@lm-bornholm.dk

Afdelingssekretær

Hakon Christensen

Jespervej 64, 3400 Hillerød

T 4050 9175. E hc@dlm.dk

Kasserer: Thorkil Lund

Engløkken 1 B, 3730 Nexø

T 5649 4175 - Giro: 522 2842

E th.sonnelund@mail.dk

Missionssekretær: Helmer Olsen

Østerled 18, 3700 Rønne

T 5695 7370 - Udlån af projektor

E helmer.olsen@hotmail.com

LMU: Jeppe Rasmussen

Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem

T 2726 8417

E kenneth@gudbergsen.dk

LM Kids: Helene Andersen

Svanekevej 77, 3700 Rønne

T 5695 8205

E svane77@worldonline.dk

LM-lejren: Strandvejen 16,

Pedersker, 3720 Aakirkeby

T 5697 8447

Udlejning v/ Helmer Olsen

T 5695 7370

E mail@lm-lejren.dk

H www.lm-lejren.dk

LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55,

3730 Nexø. T 5649 3211

Merete & Vilmer Riis

T 56492082

H www.lumigenbrug.dk

Trykning af lokale LM-programmer

Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44,

3700 Rønne

T 5699 9160

E godthaab@holm.mail.dk

Husk: Der trykkes kun én gang månedligt.

Stof afleveres senest d. 10. i hver måned.

Luthersk Mission Danmark

Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej

4, 3400 Hillerød. T 74 74 51 05.

E jpr@dlm.dk

Næstformand Henrik P. Jensen, Højvang

Nord 21, 6580 Vamdrup. T 75 58 38 16.

E hpj@hotmail.dk

Sekretariat:

Industrivænget 40, 3400 Hillerød

T 48 20 76 60. F 48 20 76 69

E dlm@dlm.dk. H www.dlm.dk

Giro 542 7754. Bank 2230 - 0100078342.

LMU

Landsleder Reidar Poulsen

Postmosen 52, 3400 Hillerød

T 2810 4411

E reidar@lmu.dk

LM-Kids

Erik Nielsen, Frederiksborgvej 179, 2400

København NV.

T 38 28 95 37 / 61 69 95 37.

E ejn@dlm.dk


LUMI RADIO

OKTOBER

Mandag d. 3.

17.00 Små ord om

store ord

17.30 Fokus på Israel

21.00 Ønskeprogram

Ring 56 95 21 60

med dit musikønske.

Tirsdag d. 4

09.00 Prioritering af fejl

09.30 Over en åben bibel

(se 30.9)

Fredag d. 7.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Boghylden

Nehemias (1)

Søndag d. 9.

17.00 Mødetransmission

21.00 Genuds. fra 17.00

Mandag d. 10.

17.00 Musik i oktober

17.30 Hør om Gideon (1)

21.00 Små ord om store

ord (se 3.10)

21.30 Fokus på Israel

(se 3.10)

Tirsdag d. 11.

09.00 Musikmosaik

09.30 Nehemias (se 7.10)

Fredag d. 14.

17.00 Lidt af hvert

17.30 Over en åben bibel

(Lukas 22,7-16)

Mandag d. 17.

17.00 Musikmosaik

(se 11.10)

17.30 Nehemias (2)

21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 18.

09.00 Lidt af hvert

09.30 Over en åben bibel

(se 14.10)

Fredag d. 21.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Udefra

LUMI-magasinet

Mandag d. 24.

17.00 Samuel

21.00 Musik i oktober

21.30 Hør om Gideon

(se 10.10)

Tirsdag d. 25.

09.00 Nehemias (se 17.10)

09.30 LUMI-magasinet

(se 21.10)

Fredag d. 28.

17.00 Sangprogram

(se 30.8)

17.30 Over en åben bibel

(Lukas 22,17-23)

Mandag d. 31.

17.00 Efeserbrevet (1)

21.00 Samuel (se 24.10)

NOVEMBER

Tirsdag d. 1.

09.00 Musik i november

09.30 Over en åben

bibel (se 28.10)

Fredag d. 4.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Boghylden

Gæstebogen

Søndag d. 6.

17.00 Mødetransmission

21.00 Genuds. fra 17.00

Mandag d. 7.

17.00 Små ord om

store ord

17.30 Fokus på Israel

21.00 Ønskeprogram

Ring 56 95 21 60

med dit musikønske.

Tirsdag d. 8.

09.00 Hør om Gideon (2)

09.30 Gæstebogen

(se 4.11)

Fredag d. 11.

17.00 Musik i november

(se 1.11)

17.30 Over en åben bibel

(Luk. 22,24-30)

Mandag d. 14.

17.00 Efeserbrevet (2)

21.00 Små ord om store

ord (se 7.11)

21.30 Fokus på Israel

(se 7.11)

Tirsdag d. 15.

09.00 Musikmosaik

09.30 Over en åben bibel.

(se 11.11)

Fredag d. 18.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Udefra

LUMI-magasinet

Mandag d. 21.

17.00 Musikmosaik

17.30 Hør om Gideon

(se 8.11)

21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 22.

09.00 Nehemias (3)

09.30 LUMI-magasinet

(se 18.11)

Fredag d. 25.

17.00 Lidt af hvert

17.30 Over en åben bibel

(Lukas 22,31-34)

Mandag d. 28.

17.00 Advent

21.00 Genuds. fra 17.00

Tirsdag d. 29.

09.00 Lidt af hvert

(se 25.11)

09.30 Over en åben bibel

(se 25.11)


LUMI RADIO

DECEMBER

Fredag d. 2.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Boghylden

Nehemias (4)

Søndag d. 4.

17.00 Mødetransmission

21.00 Genuds. fra 17.00

Mandag d. 5.

17.00 Små ord om store ord

17.30 Fokus på Israel

21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 6.

09.00 Musik i december

09.30 Nehemias (se 3.12)

Fredag d. 9.

17.00 Musik i december

(se 6.12)

17.30 Over en åben bibel

(Lukas 18,15-17)

Mandag d. 12.

17.00 Hør om Gideon (3)

17.30 Musikmosaik

21.00 Små ord om store

ord (se 5.12)

DAB - Fremtidens radio?

Hvis du lytter på Danmarks Radios P2,

bliver det faktisk dagligt sagt, at denne kanals

indhold ændres markant, men at man

stadig kan høre f.eks. klassisk musik på

DAB-kanalen via en særlig DAB-radio.

I kort form betyder det et skifte fra den hidtidige

analoge radio til digital. Faktisk det

skifte, som skete med TV for 2 år siden,

hvor alle enten skulle skifte til nyt TV eller

have en særlig boks til det gamle TV.

Den udvikling er altså også på vej for radio,

men foreløbig sker der ingen ændringer for

lokalradioerne før tidligst i 2015, men der

arbejdes på at få den politiske beslutning

udskudt, så man finder en fremtidssikret

21.30 Fokus på Israel

(se 5.12)

Tirsdag d. 13.

09.00 Lidt af hvert

09.30 Over en åben bibel

(se 9.12)

Fredag d. 16.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Udefra

LUMI-magasinet

Mandag d. 19.

17.00 Juletanker.

21.00 Ønskeprogram

Tirsdag d. 21.

09.00 Hør om Gideon

(se 12.12)

09.30 LUMI-magasinet

(se 16.12)

Fredag d. 23.

17.00 Lidt af hvert

(se 13.12)

17.30 Over en åben bibel

(Lukas 22,39-45)

Mandag d. 26. 2. juledag

17.00 Julemusik

21.00 Juletanker. (se 19.12)

Tirsdag d. 27.

09.00 Musikmosaik

(se 12.12)

09.30 Over en åben bibel

(se 23.12)

Fredag d. 30.

17.00 LUMI-weekend

Livsværdier

Netop nu

Boghylden

Gæstebogen

JANUAR 2012

Søndag d. 1. nytårsdag

17.00 Mødetransmission

21.00 Genuds. fra 17.00

Mandag d. 2.

17.00 Små ord om

store ord

17.30 Fokus på Israel

21.00 Ønskeprogram

Ring 56 95 21 60

med dit musikønske.

Tirsdag d. 8.

09.00 Musikmosaik

09.30 Gæstebogen

(se 30.12.11)

———————————————————————————————————–

løsning. DAB er således ”kasseret” i de

fleste europæiske lande, og udbuddet af

disse radioer er meget begrænset.

Beslutningen er også vigtig for lokalradioerne,

som må investere i meget dyrt udstyr til

spredning af de nye radiosignaler.

Økonomi.

Gaver til LUMI-radio kan overføres til konto i

DIBA bank: reg. 6060 konto 0005 468 218.

Tak for din gave, så evangeliet kan spredes

på vores ø.

HUSK:

LUMI-radio er også din radio. Fortæl naboer

, familie og venner om radioen, for udsendelserne

er også for dem!

Bed for din radio og for medarbejderne.


TIL EFTERTANKE

Lad kaldet lyde

Af Niels Chresten Andersen

”Som gode forvaltere af Guds mangfoldige

nåde skal enhver af jer tjene de

andre med den nådegave, han har fået.”

(1. Pet. 4,10)

”Bygge Guds rige, bygge Guds rige…” I

LM bliver vi fra barnsben oplært med,

at vi alle står i en tjeneste med at bygge

Guds rige.

Luthersk Mission (LM) er en fri organisation

inden for den danske folkekirke,

hvis formål er at forkynde Bibelens

budskab, så mennesker kommer til tro

på Jesus som Guds søn og verdens

frelser.

Som lemmer på Kristi legeme har vi

alle en funktion i menigheden. Alle lemmer

er vigtige. Selv de iblandt os, der

synes at være de svageste, er nødvendige,

understreger Paulus.

Derfor er det vigtigt, at der hos os lyder

et klart kald til tjeneste. Vigtigt, at forkyndelse

og undervisning fremmer bevidstheden

om de nådegaver, Jesus

ved sin Ånd udruster os med til tjenesten.

Nådegaver til at lede, prædike,

evangelisere, vise omsorg, formane,

helbrede, bedømme ånder, til at give,

tale i tunger eller hvilke nådegaver, Kristus

nu vælger at udruste os med.

Nådegaverne er til for at blive brugt, til

fælles gavn – til at opbygge Guds menighed.

Lad os derfor give plads til at

nådegaverne kan udfolde sig blandt os.

Der er velsignelse i at være der, hvor

Gud vil, at vi skal være. Det gælder

også i tjenesten

LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse

fordelt ud over øen.

www.lm-bornholm.dk

Redaktion: Peter Krak

Email: jytteogpeter@krak.nu

Tlf: 5697 5085

Forsidefoto: Birger Bendtsen

Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på:

www.bjbendtsen.dk

Oplag: 600 eks.

Tryk: Niveau2, 3700 Rønne

More magazines by this user
Similar magazines