Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kap. 2

2.2.1. Redskaberne

Biologisk oversigtsgarn Det biologiske oversigtsgarn (Lundgren gællenet) er 42 meter langt og 1,5 meter

højt. Garnet er opdelt i 14 sektioner med forskellige maskestørrelser:

10, 60, 30, 43, 22, 50, 33, 12,5, 25, 38, 75, 16,5, 8 og 6,25 mm.

Der er ikke mellemrum mellem de enkelte sektioner. Der er i undersøgelsen både

anvendt bentiske og pelagiske oversigtsgarn. I rapporten benævnes de pelagiske

biologiske oversigtsgarn som flydegarn, og de bentiske biologiske oversigtsgarn

som garn.

Alm. Kasteruse En dobbeltradet kasteruse er en standardruse med en ruseåbning på ca. 60 cm og

med 2*3 kalve med en maskevidde på 17 mm i de yderste kalve, 14 mm i de

mellemste kalve og 11 mm i de inderste kalve. Raden er otte meter lang med en

maskevidde på 18 mm.

Yngelruse En yngelruse er en dobbelt kasteruse med 8 m rad, som er 55 cm høj og med en

maskevidde på 8 mm. Der er 2*3 kalve hvor den 1. kalv har en diameter på 55 cm

og en maskevidde på 8 mm, 2. kalv med en diameter på 45 og maskevidde på 8

mm og 3. kalv med en diameter på 35 og maskevidde på 5 mm. Samlet længde for

1*3 kalve : ca. 3,4 m. Desuden er der sat ekstra vægt på bundlinen i raden for at

minimere rulning i blæsevejr.

2.3. Beregninger

CPUE Fangst pr. indsats (CPUE = Catch Per Unit Effort) beregnes som den

gennemsnitlige fangst pr. redskab pr. sætning af en given art på en given transekt.

CPUE beregnes både for antal (CPUE-antal) og vægt (CPUE-vægt) ud fra

fangsterne for hvert fiskeredskab. Indsatsenheden er én nats fiskeri med ét redskab

af en given type. Beregningerne foretages som beskrevet i vejledningen til

fiskeundersøgelser i søer (Miljøstyrelsen, 1990). CPUE er angivet med

standardafvigelsen for at give et indtryk af den variation, der var i fangsterne.

2.4. Metodebetinget usikkerhed

Redskaberne, der er brugt i denne undersøgelse, er alle passive redskaber. Fangsten

i passive redskaber afhænger af fiskenes aktivitet og af redskabets størrelse og

effektivitet. Således beskriver fangsten ikke umiddelbart fiskenes tæthed, men er et

resultat af fiskenes aktivitet og tæthed og af redskabernes selektionsforhold. Dette

opvejes ved at kunne standardisere fiskeriet og dermed opnå reproducerbarhed.

Fiskes på samme måde og tidspunkt er fiskenes aktivitet antagelig sammenlignelig

ved de forskellige undersøgelser, og forskelle i fangsterne af respektive arter og

størrelser vil herefter beskrive forskelle i fiskenes tæthed.

Selvom næsten alle fisk kan fanges i biologiske oversigtsgarn, har garnene dog sine

begrænsninger. Garnenes fysiske udformning kan i sig selv medvirke til en

størrelsesselektiv fordeling af fangsten. En given maskestørrelse er mest effektiv

over for fisk af en bestemt størrelse og udformning. Usikkerheden forårsaget af

størrelsesselektion er forsøgt imødekommet ved brug af flere forskellige

maskestørrelser. Derudover kan de biologiske garn til en vis grad "mættes" i de

enkelte sektioner, hvorefter garnene ikke længere fisker effektivt over for fisk af en

given størrelse. Den anvendte metode med montering af oversigtsgarnene uden

mellemrum mellem de enkelte sektioner kan muligvis indebære en selektivitet (og

heraf følgende overestimering af CPUE-værdier) for store fisk.

13

More magazines by this user
Similar magazines