Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3 De enkelte arter

I ferske søer er langt hovedparten af fiskebestanden stationær, og den

sæsonmæssige placering af fiskeundersøgelser er fastlagt for at undgå fiskenes

gydeperiode og ekstreme aktivitetsmønster. I fjordområder er forholdene langt

mere komplicerede, i det en række fisk kun optræder i store bestande i fjordene i

kortere eller længere perioder. Arter som sild, hornfisk, makrel og stenbider kan i

forbindelse med gydetræk optræde i store mængder, mens de fleste fladfisk først i

sommermånederne trækker ind i de lavvandede områder for at æde og torskene

som regel først i sommermånederne. Ligeledes kan der forventes en fordeling

afhængig af salt- og temperaturgradienter i fjorden og afstanden til Kattegat. (Se

Bio/consult, 1999 og 2000).

CPUE Fangsten pr. indsats som CPUE-værdier i antal og vægt for hver enkelt art og for

hver redskab fremgår af bilag 2. CPUE-antal er et reproducerbart udtryk for

fiskebestandens tæthed, og tilsvarende er CPUE-vægt et udtryk for fiskebestandens

biomasse. CPUE-værdierne gengiver dog ikke den faktiske tæthed og biomasse i

fjorden, men er alene et udtryk anvendt i forbindelse med sammenligninger.

CPUE-værdierne er reproducerbare og kan derfor bruges som grundlag for at

vurdere eksemplevis udviklingen i en fiskebestand.

CPUE-værdierne for vægten er for arter med megen lille egenvægt som

eksempelvis rejer, hundestejler og kutlinger behæftet med relativ stor usikkerhed,

eftersom forhold som udtørring af prøver, vind mv. kan påvirke resultaterne.

Vurdering af fiskebestanden på grundlag af CPUE-vægt vil derfor for nogle arter

blive forbigået, såfremt der kun er registreret få individer.

CPUE-værdier for 2000 er sammenholdt med CPUE-værdier for tidligere år, hvor

det er skønnet relevant. Tidligere år er fiskeundersøgelserne gennemført på

transekter i fjorden ved Hadsund, Mariager og Hobro. Data, der er brugt til den

tidslige sammenligning af CPUE, er udelukkende data fra Mariager-transektet.

Således stammer data der sammenlignes mellem årene fra samme transekt og fra

samme redskab.

Biologi I afsnittene er de enkelte arters biologi ikke nærmere gennemgået. For yderligere

oplysninger se Danmarks natur, 1968, Muus et al., 1998 og www.fishbase.org

21

More magazines by this user
Similar magazines