Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

CPUE-antal

10000

100

1

april

juni

august

oktober

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.8. CPUE for 3-p. hundestejle i april, juni, august og oktober, Mariager Fjord 2000.

Bemærk logaritmisk skala.

Redskabs effektivitet Yngelruse var det redskab, der mest effektivt fangede 3-p. hundestejle og redskabet

fangede 98,9 % af hundestejlerne. Også i de bentiske garn blev der fanget en del 3p.

hundestejler.

Vurdering Den 3-p. hundestejle må formodes at være en af de arter, der har klaret sig bedst

under de ugunstige forhold, der var under og efter iltsvindet i 1997. Den 3-p.

hundestejle er kendt for at være meget robust, og den blev da også registreret i

levende live under perioden med iltsvind i 1997. I brakvand og i forurenet vand, er

den 3-p. hundestejle kendt for at blive den dominerende art på grund af sin

tolerance over for svingninger i saltholdigheder og lave iltkoncentrationer.

I forhold til andre fiskeundersøgelser, var fangsterne af 3-p. hundestejler i Mariager

Fjord i 2000 enorme (se tabel 3.3).

Tabel 3.3. Sammenligning af fangst (CPUE) af 3-p. hundestejle fra forskellige

fiskeundersøgelser i Danmark. *** betyder ingen data.

CPUE

Område

Biologisk

bentiske oversigtsgarn

Yngelruse

Mariager Fjord (2000) 46,9 4500,1

Limfjorden ved Egense (1999) 3,8 0,3

Ringkjøbing Fjord (1997) 1,7 ***

Ringkjøbing Fjord (1999) 0,3 9,2

Hornbæk Bugt (1998) 0,0 ***

Roskilde Fjord –Nordlige del (1999) 3,27 2,38

Roskilde Fjord –Sydlige del (1999) 47,92 237,31

Når hundestejlerne bliver så talrige, skyldes det blandt andet deres store

ægproduktion og yngelpleje og det forhold, at mange fisk undgår at æde den på

grund af piggene. Det må også forventes, at fødekonkurrencen efter iltsvindet har

været mindre end sædvanligt. Hertil kommer, at prædatoer med et stationært

tilhørsforhold til fjorden har været reduceret som følge af iltsvindet.

I de kommende år forventes forekomsten af 3-p. hundestejle at falde efterhånden

som mængden af fødekonkurrenter og prædatoer stiger.

24

More magazines by this user
Similar magazines