Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.6 Ål (Anguilla anguilla)

Fangsten af ål varierede fra 6 til 22 pr. yngelruse med de laveste fangster i oktober.

I forhold til 1999, blev der fanget flere ål i 2000, bortset fra august. Det kan bl.a.

skyldes, at der i 1999 blev sat ål ud i Mariager Fjord. En del af disse ål blev

allerede fanget i 1999, og er sandsynligvis forklaringen på den store fangst i

august.

CPUE-antal

120

100

80

60

40

20

0

april

juni

august

oktober

Figur 3.20. Fangst i antal (CPUE) af ål i yngelruse i 1999 og 2000 i Mariager Fjord.

1999

2000

Ålens biologi er velkendt for de fleste. Åleyngelen kommer drivende til de danske

farvande som glasål fra Sargassohavet. Forekomstens fremtidige status afhænger af

mængden af udtrækkende ål fra de ferske tilløb og på længere sigt også af

mængden af glasål fra Sargassohavet. Disse faktorer blev ikke påvirket af

iltsvindet. Da ålene er en udpræget vandrefisk, som kun opholder sig kortvarigt i

Mariager Fjord som glasål og blankål, kan bestanden ikke siges at være påvirket af

iltsvindet i 1997. Men det er klart , at iltsvindet i 1997, der netop skete under ålens

vandring fra ferskvand til fjorden, var af stor betydning for årets forekomst og

fiskeriet længere ude i fjorden.

Redskabs effektivitet Ålene blev primært fanget i ruserne, og her var yngelruse den mest effektive og

fangede 96,3% af alle ålene. Ålen fanges pga. sin kropsform yderst sjældent i garn.

CPUE-antal

25

20

15

10

5

0

april

juni

august

oktober

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.21. CPUE for ål i april, juni, august og oktober i de forskellige redskabstyper;

Mariager Fjord 2000.

32

More magazines by this user
Similar magazines