Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.9 Ørred (Salmo trutta)

Fangsten af havørred varierede i 2000 betydeligt over året, hvilket også har været

tilfældet i tidligere år. Havørreden er en vandrende fisk, og derfor er det

forventeligt at der en betydelig variation i fangsterne.

Iltsvindets betydning for havørrederne kan ikke vurderes med sikkerhed, men

havørreden er en meget mobil fisk, der normalt ikke omkommer ved iltsvind.

Havørreder med herkomst fra Mariager Fjord vandløb kan på tidspunktet for

iltsvindet have befundet sig udenfor det berørte område. Hertil kommer at yngel og

smolt under iltsvindet var i sikkerhed i de tilstødende vandløb. Elektrobefiskninger

i Villestrup Å har også vist, at bestanden i 1999 var på niveau med

bestandsstørrelsen før iltsvindet i 1997 (Nordjyllands Amt, 2000). Havørredens

fremtid i fjorden må formodes at afhænge af fødegrundlaget og af rekrutteringen af

smolt fra de tilstødende vandløb.

CPUE-antal

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

april

juni

august

oktober

Bentiske garn

Figur 3.27. CPUE-værdier for havørred i bentiske garn ved Mariager i 1998-2000.

Redskabs effektivitet Med 69% af den totale fangst af havørred, var bentiske garn det redskab, der mest

effektivt fangede havørrederne. Ruserne fangede også havørred - primært små fisk.

CPUE-antal

2

2

1

1

0

april

juni

august

oktober

1998

1999

2000

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.28. CPUE for havørred april, juni, august og oktober i de forskellige

redskabstyper; Mariager Fjord 2000.

37

More magazines by this user
Similar magazines