Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.4 Rovfiskenes fødevalg

Efter det udbredte iltsvind i Inderfjorden i 1997 er der sket en genindvandring af

fiskearter fra Kattegat gennem Yderfjorden. I begyndelsen af 1998 var der kun få

individer af flere arter til gengæld optrådte enkelte andre arter i meget stort tal f.

eks. 3-pigget hundestejle. Senere er mangfoldigheden af arter gradvis steget, mens

individantallet af enkelte arter sandsynligvis er aftaget. For at belyse om den

udvikling, der må forventes at være sket i forekomsten af byttedyr, også afspejles i

rovfiskenes føde, sammenlignes rovfiskenes føde i 1999 og 2000.

Der er ofte et betydeligt samspil mellem rovfisk og deres byttedyr. Dels kan rovfisk

ved prædation være i stand til at påvirke forekomsten af en eller flere arter af

byttedyr. Dels er forekomsten af egnede byttedyr afgørende for om der er grundlag

for en forekomst af rovfisk. For at belyse om forekomsten af byttedyr og rovfisk

påvirker hinanden, sammenholdes rovfiskenes føde med forekomsten af byttedyr (i

form af småfisk).

Formålet med maveanalyserne har været at vurdere om der er en årstidsbestemt og

en geografisk variation i rovfiskenes føde i Mariager Fjord, og om der er sket en

udvikling i rovfiskenes føde fra 1999 til 2000.

I 1999 blev der foretaget maveundersøgelser på 6 ulke, 3 hornfisk, 2

regnbueørreder, 2 sej, 12 skrubber, 228 torsk og 63 havørreder (se tabel 3.4). Af

havørrederne havde 46 fødeemner i maven, mens 16 kun havde spol- eller

bændelorm i tarmsystemet. I 2000 blev der foretaget maveundersøgelser på 17

havørreder og 81 torsk fra transektet ved Mariager. Heraf havde 10 havørreder og

14 torsk intet i mavesækken.

I det følgende er den procentvise fordeling af de enkelte fødeemner opgjort i

forhold af antallet af fisk med fødeemner i maven. Det skal bemærkes, at de

angivne procentsatser ikke kan lægges sammen. Der var ofte flere arter af

fødeemner i de enkelte maver.

Tabel 3.4. Fangst af torsk og havørred i Mariager Fjord i 1999 og 2000.

1999 2000

art april juni august oktober april juni august oktober

torsk 26 110 23 69 51 8 13 9

havørred 28 12 5 18 5 7 1 4

For de arter, hvor datagrundlaget har været stort nok, er der set på sæson, års og

geografisk variation.

42

More magazines by this user
Similar magazines