Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 1

0. Sammenfatning

Iltsvindet I august 1997 opstod der et omfattende iltsvind i Mariager Fjord i området fra

Hobro til Hadsund. Under iltsvindet døde store dele af fiskefaunaen i fjorden.

Omkring å udløb stod tusindvis af ål og gispede efter vejret, og mange fisk forsøgte

uden held at flygte ud af Inderfjorden. Nordjyllands Amt og Århus Amt, der

sammen fører miljøtilsyn med fjorden, iværksatte herefter fiskeundersøgelser, hvis

formål var at vurdere fiskefaunaens udvikling og status efter iltsvindet.

Undersøgelsesmetode Fiskefaunaen i fjorden er undersøgt fra 1997 – 2000 med baggrund i forskellige

metoder. Der er blevet brugt specialredskaber som yngelruser, kasteruser,

breaderfælder og biolgiske oversigtsgarn. Redskaber som samlet giver mulighed

for både kvalitative som kvantitative resultater om artssammensætning og om

tætheden af en række arter. En anden del af undersøgelsen er lavet i samarbejde

med de lokale fritidsfiskere. Fritidsfiskerne har fisket med almindelige skrubbegarn

i forskellige zoner af fjorden. Desuden har fiskerne bidraget med årelang

fiskeerfaring fra fjorden, idet de for en række arter har vurderet om fiskeriet var

dårligere eller bedre end før iltsvindet i 1997.

Resultaterne fra undersøgelserne viste, at en lang række fiskearter er vendt tilbage

til fjorden. Der er i alt blevet fanget 26 fiskearter.

Resultater Bestanden af tre piggede hundestejler vendte hurtigt tilbage i fjorden, og findes i

store mængder i fjorden. Den tre piggede hundestejle er meget tolerant overfor lave

iltkoncentrationer og en del af bestanden har sikkert overlevet iltsvindet. Med en

kort reproduktionscyklus, stor reproduktionsevne samt en mindre fødekonkurrence

har arten bredt sig med succes i fjorden, og udgør nu et vigtig fødegrundlag for en

del af fjordens andre fisk.

Vandrefisk Mariager Fjord er et åbent system og en del fiskearter vandrer ind og ud af fjorden

på forskellige tider af året. De fleste af vandrefiskene er vendt tilbage til fjorden og

har nydt godt af fjordens spisekammer i form af hundestejler, sandkutlinger, rejer

og nysettlede blåmuslinger. Sild, hornfisk og torsk er en del af de arter, der vandrer

ind i fjorden og arterne forekommer efter fritidsfiskernes vurderinger i antal som

før iltsvindet. Forekomsten af de arter der kun midlertidigt opholder sig i fjorden,

er primært betinget af forhold i de omgivende havområder.

Standfisk Nogle af de standfisk, der lever hele livet i fjorden er i forhold til før iltsvindet

væsentligt reduceret i Inderfjorden. Det er arter som ålekvabbe, ulk og sort kutling.

For ålekvabben kan iltsvindet i 1997 have betydet, at en lokal race af arten helt er

udryddet.

Skrubben Skrubben er en vigtig konsumfisk for fiskerne i Mariager Fjord. Allerede i

november 1997 indvandrede de første skrubber igen til Inderfjorden, på trods af at

fødegrundlaget var kraftigt reduceret. Undersøgelserne fra 1998-2000 viste, at der i

Mariager Fjord normalt er flest skrubber i Yderfjorden og at tætheden aftager ind

mod Hobro. Svingningerne i tætheden af de voksne skrubber over 25 cm har fulgt

temperatursvingningerne i overfladevandet. Store dele af bestanden vandrer ind fra

Kattegat om foråret og ud igen om efteråret. Forekomsten af skrubber i fjorden er

ikke afhængig af en lokal reproduktion i fjorden, og effekten af iltsvindet har derfor

tilsyneladende begrænset sig til en akut og kortvarig nedgang i bestanden.

1

More magazines by this user
Similar magazines