Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.4.2 2000

I 2000 blev fiskene registreret, selv om de intet havde i mavesækken. Der blev

observeret tom mave hos hver 7´ende torsk og hos mere end halvdelen af

havørrederne. Det er uafklaret om den høje andel af tomme maver blandt

havørrederne afspejler deres reelle tilstand lige inden de gik i nettet, eller er en

følge af fangstmetoden. Det er observeret, at fisk kan kaste op, når de er ved at

blive kvalt i nettet.

Udvikling i torskenes valg af føde fra 1999 til 2000

Torsk En fjerdedel af de torsk, der havde noget i mavesækken, havde spist

ler/sandkutlinger, hvilket svarede til hyppigheden i 1999, se figur 3.39.

3-piggede hundestejler var i 2000 til stede i over halvdelen af torskenes maver og

udgjorde dermed en markant større del af føden end i 1999, hvor de kun var til

stede i hver 5´ torsk.

Enkelte torsk indeholdt vegetation - sandsynligvis indtaget i forbindelse med

fangst af smådyr.

Hyppigheden af mysider, rejer og tanglopper var markant mindre i 2000 end i

1999, og der blev ikke observeret krabber i torskene i 2000.

Valget af øvrige fødeemner var betydeligt mere varieret i 2000 end i 1999. En lang

række emner som snegle, æg, havbænkebidere, tanglus, dyndsnegle, slikkrebs,

rurer, myggelarver indgik i maveindholdet i 2000. Dette afspejler sandsynligvis, at

det biologiske samfund gradvis blev mere og mere artsrigt.

Det vurderes dermed, at fjorden stadig var i udvikling efter iltsvindet i 1997 og

endnu ikke var kommet frem til en stabil tilstand.

Procent

60

50

40

30

20

10

0

kutling

hundestejle

brisling

krabbe

vegetation

snegl

æg

havbænkebider

tanglus

myside

Figur 3.39. Føde hos torsk i 1999 og 2000.

reje

dyndsnegl

tangloppe

slikkrebs

siphon

ruer

myggelarve

blåmusling

børsteorm

1999

2000

spoleorm

47

bændelorm

More magazines by this user
Similar magazines