Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

ligger på 1,32 i 1998, 1,42 i 1999 og 1,3 i 2000. Dette svarer til niveauet på 10

andre danske lokaliteter undersøgt i august måned (Personlig samtale, Jens Peter

Müller). I 1998 lå både sommer- og vinter konditionen under niveauet for de

efterfølgende år 1999 og 2000. Dette kan skyldes, at fødegrundlaget i 1998 var

dårligere end i 1999 og 2000, da blåmuslingerne i 1998 primært bestod af meget

små individer.

Normaliseret gonadevægt

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

02-99

04-99

06-99

08-99

10-99

Figur 4.5.12. Normaliseret gonadevægt (gonadevægt*100/fiskevægt) og konditionsfaktor

hos skrubber fanget i Mariager Fjord fra foråret 1999 til 2000. Datagrundlaget inkluderer

både han og hunfisk, men kønsfordelingen ændres ikke fra efterår til forår.

4.4.6 Faktorer af betydning for skrubbernes kondition

Fødeindtagelse I vintermånederne, hvor vandet er koldt, trækker skrubberne ud på dybere vand. I

denne periode spiser de ikke meget, hvilket kan forklare lidt af det store fald i

konditionen, der ses fra november/december til februar. Den kraftige

konditionsstigning i foråret skyldes sandsynligvis primært en forøget

fødeindtagelse og fødeomsætning i vækstsæsonen.

Gydning Skrubberne gyder allerede fra februar måned, hvorved specielt hunnerne taber en

del vægt i form af æg. Henholdsvis 10% af hunnernes og 3,8 % af hannernes

kropsvægt består af gonade i. Gonadevægten falder fra februar og frem til juni

(figur 4.5.12), hvor kun pletvise gydninger forekommer.

Efter gydningen stiger gonadevægten først igen fra midt i september måned og

frem til afslutningen af fiskeriet i en periode, hvor konditionen næsten er konstant.

Dette tyder på, at skrubberne i denne periode omdanner allerede oplagret næring til

gonadevæv.

Iltsvindet Eftersom konditionen har været normal fra 1997-2000, og der ikke har været nogen

forskel på konditionsniveuaet i Inder og -Yderfjorden i 1998, har iltsvindet i 1997

ikke været årsag til nogen ændring i skrubbernes kondition. Det er i

overensstemmelse med, at der hovedsagligt er tale om indtræk af nye individer fra

Kattegat.

12-99

02-00

04-00

06-00

1,45

1,4

1,35

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

Konditionsfaktor

61

More magazines by this user
Similar magazines