RIGSADVOKATEN - Justitsministeriet

justitsministeriet.dk

RIGSADVOKATEN - Justitsministeriet

RIGSADVOKATEN Bilag

Juni 2006

J.nr. 2005-120-0021

Oversigt over straffene i sager om overtrædelse af straffelovens § 222 efter ændringen af

Indledning

bestemmelsen

Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper:

Kæresteforhold og andre kærestelignende relationer

Familieforhold

Pasningsforhold

Betroet til undervisning

Andre tilfælde

Om denne opdeling henvises til beskrivelsen under de tilsvarende overskrifter i redegørelsen, afsnit

5.3.

Beskrivelsen er foretaget på en sådan måde, at de oplysninger, der må antages at have haft væsentlig

betydning for straffastsættelsen, fremgår. Såfremt der er uenighed mellem byret, landsret og Højeste-

ret om straffastsættelsen, eller såfremt der har været dissens, fremgår det ligeledes af beskrivelsen.

Kæresteforhold og andre kærestelignende relationer

• Dom 1 - Vestre Landsrets ankedom af 24. august 2005

• Betinget dom uden straffastsættelse (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224, begået af 16-årig ung mand over for en 14-årig

pige, som tiltalte havde kendt, siden de begge var børn, og som tiltalte havde været kæreste med nog-

le måneder forinden. Da de en aften skulle overnatte sammen hos en bekendt, berørte tiltalte foru-

rettedes kønsdel, herunder med en finger i hendes skede, mens han selv manipulerede sit lem. Tiltalte

blev samtidig fundet skyldig i to tilfælde af hærværk, jf. straffelovens § 291, stk. 1 og 2. Byretten

idømte tiltalte en betinget dom uden straffastsættelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom med

bemærkning om, at straffen var passende udmålt.

• Dom 2 - Maribo Rets dom af 26. oktober 2005

• Ingen tillægsstraf

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 89, begået af en 22-årig mand, der havde samleje med

en 14-årig pige, som han var forlovet med. Tiltalte var i august 2005 idømt fængsel i 2 år og 6 måneder

for en lang række andre overtrædelser af straffeloven, herunder flere røverier. Da retten ikke


fandt, at samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af den tidligere idømte straf, blev der ikke

fastsat nogen tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

• Dom 3 - Nykøbing Falster Rets dom af 13. december 2005

• Fængsel i 20 dage

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 19-årig mand, som i et solcenter

havde anden kønslig omgængelse end samleje med en 14-årig pige, som han var eller havde været

kæreste med. Tiltalte og forurettede var sammen i solarium, hvor de lå og kyssede og kælede med

hinanden. Endvidere havde tiltalte sit lem mellem forurettedes lår, mens han lavede samlejebevægelser.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 20 dage med henvisning til, at sagen havde været færdigefterforsket

i 6 måneder inden anklageskriftets modtagelse i retten.

• Dom 4 - Helsinge Rets dom af 20. september 2005

• Fængsel i 30 dage betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, begået af en 17-årig ung mand, der var anbragt på en institution.

Tiltalte var her blevet kæreste med en 13-årig pige, som han havde samleje med på sit værelse.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 30 dage, som blev gjort betinget.

• Dom 5 - Grenaa Rets dom af 10. august 2005

• Fængsel i 60 dage betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, begået af en 20-årig mand over for en 13-årig pige. Tiltalte

have kendt forurettede i ca. 1 måned, inden de havde samleje på tiltaltes bopæl. Retten fastsatte

straffen til 60 dages betinget fængsel. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at overtrædelsen var

sket i enighed mellem parterne og ikke på grund af tiltaltes overlegenhed med hensyn til alder.

• Dom 6 - Tønder Rets dom af 23. november 2005

• Fængsel i 60 dage betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 22-årig mand, som

i en vens lejlighed havde seksuelt samkvem med en 13-årig pige i form af samleje, analt samleje og

oralsex. Tiltalte og hans to venner havde inviteret forurettede og hendes to veninder hjem for at drikke

alkohol. Forurettede tog kontakt til tiltalte, da han i soveværelset var ved at klæde om efter et bad.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage, som blev gjort betinget med henvisning til, at det var

forurettede, som havde taget kontakt til tiltalte, og omstændighederne, hvorunder det seksuelle samvær

havde fundet sted.

• Dom 7- Esbjerg Rets dom af 4. januar 2006

• Fængsel i 60 dage betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, begået af en 19-årig mand, som på sin bopæl havde samleje

med en 13-årig pige. Tiltalte og forurettede var kommet i kontakt med hinanden via et chatrum på

internettet. De mødtes herefter nogle gange og var enige om at have sex sammen. Retten fastsatte

straffen til fængsel i 60 dage, som blev gjort betinget.

2


• Dom 8 - Vestre Landsrets ankedom af 18. april 2006

• Fængsel i 60 dage betinget (formildelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, begået af en 18-årig mand, som havde samleje med en 12-

årig pige i et søbads pigeomklædningsrum. Tiltalte og forurettede var en del af en gruppe på i alt 4

mænd og 3 piger, som ofte kørte på ture sammen i bil, hvorunder de til tider indtog spiritus og havde

sex med hinanden. Tiltalte og forurettede havde dog ikke været seksuelt sammen med nogen af de

øvrige personer. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage, hvoraf 30 dage blev gjort betinget

med henvisning til tiltaltes forholdsvis unge alder, og at der var tale om et enkeltstående forhold. Da

der var tale om samleje, fandt byretten ikke grundlag for i videre omfang at fastsætte en betinget sank-

tion. Landsretten fandt det derimod forsvarligt at gøre hele straffen betinget. Landsretten henviste

herved til tiltaltes alder og gode personlige forhold samt sagens omstændigheder, herunder at der ale-

ne var tale om et tilfælde af samleje af meget kortvarig karakter, som straks ophørte, da forurettede

sagde, at det gjorde ondt.

• Dom 9 - Tønder Rets dom af 12. december 2005

• Fængsel i 3 måneder betinget af bl.a. 30 timers samfundstjeneste (fællesstraf)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, begået af en 17-årig ung mand

over for en 14-årig pige, som besøgte tiltalte på hans bopæl. De kyssede hinanden, hvorefter forurettede

på tiltaltes forespørgsel suttede på hans lem. Retten fastsatte straffen til 3 måneders fængsel, der

blev gjort betinget af bl.a. 30 timers samfundstjeneste. Straffen var en fællesstraf, der tillige omfattede

den betingede del af en tidligere dom for bl.a. vold i gentagelsestilfælde, hvor tiltalte blev idømt 5

måneders fængsel, heraf 2 måneder betinget på nærmere angivne vilkår.

• Dom 10 - Hobro Rets dom af 14. november 2005

• Fængsel i 3 måneder betinget af bl.a. 60 timers samfundstjeneste

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 19-årig mand, som

i et skur havde samleje med en 12-årig pige, ligesom tiltalte havde ført en finger op i hendes skede.

Forurettede, der var veninde med tiltaltes lillesøster, havde sendt sms´er til tiltalte, og dette havde ført

til flere møder mellem dem. Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, som bl.a. blev gjort betinget

af 60 timers samfundstjeneste.

• Dom 11 - Vestre Landsrets ankedom af 8. marts 2006

• Fængsel i 3 måneder betinget af bl.a. 80 timers samfundstjeneste (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, § 224, jf. § 222, stk. 1, til dels jf. § 226, samt § 232 begået

af en 18-19-årig mand, som i løbet af en periode på ca. 5 måneder havde seksuelt samkvem med tre

mindreårige piger. Tiltalte havde anden kønslig omgængelse end samleje med en 13-årig pige, idet

tiltalte i et tilfælde havde stukket en finger op i hendes skede og i 8-10 tilfælde fået hende til at onanere

sig. Tiltalte og pigen mødtes i en motionsklub og så hinanden i ca. 1 måned. Endvidere havde

tiltalte to gange samleje med en anden pige på 13 år, der var veninde med den første pige, og som på

et tidspunkt havde været alene med tiltalte på hans bopæl. Herudover havde tiltalte anden kønslig

3


omgængelse end samleje med en 14-årig pige, ligesom tiltalte havde krænket hendes blufærdighed,

idet tiltalte en gang gned sit lem mellem hendes baller, to gange holdt hendes hånd om sit lem, mens

han førte hendes hånd frem og tilbage, og en gang onanerede, mens han sad oven på hende og holdt

hende fast. Tiltalte og den sidstnævnte pige havde kendt hinanden i lang tid, men det blev lagt til

grund, at tiltalte ikke med sikkerhed var klar over, at hun var under 15 år. Byretten fastsatte straffen til

fængsel i 3 måneder med henvisning til, at der var tale om flere forhold. Under hensyn til tiltaltes alder

og gode personlige forhold fandt byretten det forsvarligt at gøre straffen betinget af bl.a. 80 timers

samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede byrettens dom med henvisning til tiltaltes og de forurettedes

alder, og at tiltalte havde haft et kærestelignende forhold til den førstnævnte pige i ca. 1 måned.

• Dom 12 - Horsens Rets dom af 11. oktober 2005

• Fængsel i 3 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. til dels § 224, begået af en 38-årig mand, som på sin

bopæl havde samleje med en 13-årig pige, ligesom tiltalte i løbet af en periode på ca. 5 måneder et

ukendt antal gange havde anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede, idet han kælede

for hendes kønsdel og førte fingre op i hendes skede. Tiltalte og forurettede havde lært hinanden at

kende, da forurettede boede i samme etageejendom som tiltalte og hans daværende kæreste. De mødtes

ofte hos tiltalte og skrev mange sms´er til hinanden. Forurettede opfattede deres forhold som et

kæresteforhold. Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder. Efter karakteren af forholdet, der

havde strakt sig over en længere periode, og den betydelige aldersforskel mellem tiltalte og forurettede,

fandt retten ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

• Dom 13 - Østre Landsrets ankedom af 25. april 2006

• Fængsel i 3 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. til dels § 224, begået af en 37-årig mand, som i løbet af

en periode på ca. 7 måneder i to tilfælde havde samleje med en 13-årig pige, dels på sin bopæl, dels i

et sommerhus. Endvidere havde tiltalte oralsex med forurettede, herunder i en bil. Tiltalte og forurettede

var kommet i kontakt med hinanden via en datinghjemmeside på internettet, og de sms´ede også

en del sammen, inden de begyndte at mødes. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, idet

byretten lagde vægt på, at forurettedes forhold til tiltalte var frivilligt. Henset til den tidsmæssige udstrækning

af forholdet fandt byretten ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Landsretten stadfæstede

byrettens dom med bemærkning om, at der ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller

delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

• Dom 14 - Københavns Byrets dom af 7. oktober 2005

• Fængsel i 4 måneder betinget

Overtrædelse af straffelovens § 226, jf. § 222, stk. 1, jf. § 225 og § 223, stk. 2, jf. § 225, begået af en

48-årig mand, som havde analt samleje, oralsex og gensidig onani med en 13-årig dreng, som dog

udgav sig for at være 15 år. Tiltalte og forurettede havde chattet sammen på en internethjemmeside

for homoseksuelle, hvorefter de telefonisk aftalte at mødes. Retten, der fandt, at tiltalte burde have

4


indset, at forurettede kunne være under 15 år, fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder. Straffen blev

gjort betinget med henvisning til, at tiltalte under stor mediebevågenhed var blevet anholdt og varetægtsfængslet,

samt at tiltalte havde været varetægtsfængslet i 3 måneder.

• Dom 15 - Odense Rets dom af 12. december 2005

• Fængsel i 4 måneder betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 1, og § 232 begået af en 26-årig

mand, som i løbet af en periode på ca. 3 måneder flere gange mødtes med en 13-årig pige. De første

gange rørte de kun ved hinanden, men senere havde de også vaginalt og analt samleje samt oralsex.

Tiltalte og forurettede havde mødt hinanden via internettet, hvor de chattede sammen, inden de også

begyndte at sende hinanden sms´er og mødes. Retten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder. Henset

til den lange tid, hvor sagen mod tiltalte havde verseret, herunder at dette ikke skyldtes tiltaltes forhold,

samt tiltaltes gode personlige forhold, fandt retten det forsvarligt at gøre straffen betinget.

• Dom 16 - Rødding Rets dom af 2. november 2005

• Fængsel i 4 måneder betinget af bl.a. 100 timers samfundstjeneste

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, begået af en 38-årig mand, som i løbet af en periode på ca.

5 måneder i 3-4 tilfælde havde samleje med en 14-årig pige. Tiltalte og forurettede havde sms´et

sammen, inden de begyndte at mødes, og forurettede var blevet forelsket i tiltalte. Samlejerne fandt

sted i tiltaltes bil og på hans bopæl. Retten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder, som blev gjort

betinget af bl.a. 100 timers samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at forurettede

var indforstået med det seksuelle forhold og ikke ønskede, at det skulle ophøre. Retten lagde endvidere

vægt på, at forurettede 5 måneder efter forholdets begyndelse fyldte 15 år, og at forholdet herefter

ville have været lovligt.

• Dom 17 - Odense Rets dom af 27. januar 2006

• Fængsel i 6 måneder, heraf 4 måneder betinget

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 25-årig mand, som

på sin bopæl havde samleje og anden kønslig omgængelse end samleje med en 13-årig pige. Tiltalte

var kommet i kontakt med forurettede via en datinghjemmeside på internettet, og de sms´ede også

sammen, inden de begyndte at mødes. Der var tale om eksperimenterende/avanceret sex, og tiltalte

tog samtidig fotos af deres seksuelle samkvem. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i overtrædelse

af straffelovens § 235, stk. 1 og 2, idet tiltalte havde oprettet en hjemmeside med 44 seksuelle fotos af

forurettede, ligesom tiltalte på sin pc og i sine digitalkameraer var i besiddelse af yderligere 32 fotos

med børnepornografi. Retten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, idet retten herved lagde vægt

på, at der var tale om eksperimenterende/avanceret sex, og at tiltalte tog fotos heraf, som han lagde på

en hjemmeside. Retten fandt som udgangspunkt, at straffen skulle være ubetinget. Henset til den lange

tid, hvor sagen mod tiltalte havde verseret, herunder at dette ikke skyldtes tiltaltes forhold, samt

tiltaltes gode personlige forhold, fandt retten det dog forsvarligt at gøre 4 måneder af straffen betinget.

5


• Dom 18 - Østre Landsrets ankedom af 23. november 2005 (TfK 2006.136)

• Fængsel i 6 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 36-37-årig mand, som i løbet af en

periode på ca. 6 måneder i tre tilfælde havde anden kønslig omgængelse end samleje med en 13-14-

årig pige, idet tiltalte fik forurettede til at onanere ham og give ham oralsex, mens han befølte hende

på brysterne og i skridtet inden for tøjet. Tiltalte og forurettede havde fået kontakt med hinanden via

en chathjemmeside for børn på internettet. Efter ca. en måned begyndte forurettede at rejse fra Jylland

til Sjælland for at besøge tiltalte, og tiltalte betalte flere af disse rejser. Byretten fastsatte straffen til

fængsel i 6 måneder, og landsretten stadfæstede byrettens dom.

• Dom 19 - Holbæk Rets dom af 10. januar 2006

• Fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 1 år betinget af bl.a. psykiatrisk/sexologisk behand-

ling

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, til dels jf. § 224, begået af en 37-årig mand, som i løbet af

en periode på ca. 1 måned gentagne gange havde samleje med en 14-årig pige, ligesom han gentagne

gange formåede at få hende til at give ham oralsex. Tiltalte og forurettede var kommet i kontakt med

hinanden via en datinghjemmeside på internettet, hvor de chattede med hinanden, inden de begyndte

at mødes med henblik på seksuelle aktiviteter. Tiltalte blev samtidig fundet skyldig i overtrædelse af

straffelovens § 232 og § 235, stk. 1, idet tiltalte havde oprettet en falsk profil på en anden dating-

hjemmeside med fotos af sit seksuelle samkvem med forurettede og en 15-årig pige, ligesom tiltalte

på lignende måde havde offentliggjort seksuelle fotos af sin ex-kæreste. Retten fastsatte straffen til

fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf 1 år blev gjort betinget af bl.a. psykiatrisk/sexologisk behandling

med et pensionsophold på en af Kriminalforsorgens institutioner i 6 måneder. Endvidere blev tiltalte i

medfør af straffelovens § 236, stk. 2, meddelt pålæg om ikke at lade børn under 18 år tage ophold i

sin bolig eller uden politiets tilladelse selv at tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig

børn under den nævnte alder.

• Dom 20 - Hvidovre Rets dom af 14. september 2005

• Fængsel i 1 år og 7 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, § 224, stk. 1, jf. § 222, stk. 1, jf. til dels § 23, § 232 og §

235, stk. 1 og 2, begået af en 31-34-årig mand, som via internettet, herunder chatfora rettet mod børn,

søgte kontakt med unge piger, idet tiltalte anvendte dæknavn og urigtigt oplyste, at hans alder var 18-

20 år. Tiltalte indledte i den forbindelse seksuelle forhold til to piger på henholdsvis 12-13 år og 13-

14 år, som han i løbet af en periode på ca. 1 år mange gange havde samleje og anden kønslig omgængelse

end samleje med. Endvidere havde tiltalte optrådt som mellemmand til kønslig usædelighed,

idet tiltalte tog kontakt til en anden mand for at arrangere betalt seksuel kontakt til den ene pige, da

hun var 13 år, hvorefter tiltalte sammen med den anden mand havde samleje og anden kønslig omgængelse

end samleje med hende, for hvilket både tiltalte og hun modtog betaling. Tiltalte havde desuden

i løbet af en periode på ca. 3 år telefonisk og via internettet adskillige gange krænket blufærdigheden

hos en 12-14-årig pige. Herudover havde tiltalte optaget og besiddet en videofilm, hvor han

havde samleje med en af de ovennævnte piger, ligesom han i sin mobiltelefon havde været i besid-

6


delse af 8 utugtige fotos af en af disse. Tiltalte havde endvidere besiddet 50 yderligere utugtige bille-

der af børn under 18 år, hvoraf 16 billeder var udbredt til en videre kreds af personer via forskellige

chatfora på internettet. Tiltalte, der i oktober 1999 udenretligt havde vedtaget en bøde på 1.000 kr. for

at have krænket en 12-årig drengs blufærdighed, og som ikke blev fundet egnet til at indgå i ordningen

om behandling af visse seksualkriminelle som alternativ til straf, blev nu straffet med fængsel i 1

år og 7 måneder. Samtidig blev tiltalte meddelt pålæg i medfør af straffelovens § 236, stk. 2, om ikke

at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer,

hos hvem der opholder sig børn under den nævnte alder. Ved strafudmålingen lagde retten først

og fremmest vægt på de mange overtrædelser af straffelovens § 222, stk. 1, der var begået gennem en

længere periode. Retten lagde endvidere vægt på den langvarige blufærdighedskrænkelse af en mindreårig,

distributionen af børneporno, og at tiltalte havde opnået en økonomisk vinding ved at skabe

kontakt mellem en af de forurettede og tredjemand, om end disse forhold ved rettens samlede fastsættelse

af en passende straf for samtlige forhold havde været af mere underordnet betydning. Som

skærpende omstændigheder lagde retten vægt på den store aldersforskel mellem tiltalte og de forurettede,

at tiltalte ved at chatte på internettets sider for børn havde opsøgt mindreårige, at tiltalte for at

opnå kontakt med de mindreårige piger havde løjet om egen alder, samt at overgrebene var begået

over en længere periode og havde været rettet mod flere børn. Som en formildende omstændighed

lagde retten vægt på, at der ikke var anvendt vold eller ulovlig tvang, samt at de seksuelle overgreb

mod pigerne i vidt omfang var foretaget i enighed med de forurettede.

Familieforhold

• Dom 21- Rudkøbing Rets dom af 11. august 2005

• Fængsel i 60 dage (tillægsstraf)

Overtrædelse af straffelovens § 232 og § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. § 89, begået af 28-årig mand, der i

flere tilfælde havde tungekysset sin 10-årige niece og dennes 9-årige veninde samt ladet pigerne berøre

og vaske sit lem, ligesom tiltalte havde befølt sin nieces kønsdel. Tiltalte blev samtidig dømt for

overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, jf. § 89, ved at have været i besiddelse af flere videoklip

med børnepornografisk indhold. Visitationsudvalget fandt tiltalte egnet til og motiveret for en behandlingsordning.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 60 dage. Straffen var en tillægsstraf i forhold

til en tidligere dom fra februar 2005, hvor tiltalte blev idømt 4 måneders fængsel for bl.a. berigelseskriminalitet.

Ved strafudmålingen blev det anset som en skærpende omstændighed, at der var tale om

mindre børn, samt at der havde bestået et tillidsforhold mellem tiltalte og børnene samt disses forældre.

På denne baggrund og med henvisning til arten af den begåede kriminalitet fandt retten ikke

grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om sexologisk/psykiatrisk behandling.

Samtidig fandt retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at meddele tiltalte pålæg i medfør af straffelovens

§ 236, stk. 2, om ikke at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden politiets tilladelse

selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år. Retten lagde herved

vægt på, at der ikke var tale om meget alvorlige forhold, at de forurettede til en vis grad selv havde

taget initiativet samt den tid, der var gået, siden forholdene blev begået.

7


• Dom 22 - Roskilde Rets dom af 8. august 2005

• Fængsel i 3 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, begået af en 41-årig mand. Tiltalte havde i løbet af ca.

1 måned flere gange befølt sin kærestes 12-årige datter på bagdelen og ført en finger ind i hendes

skede. Tiltalte havde været kæreste med forurettedes mor i 9-10 år og overnattede regelmæssigt på

forurettedes bopæl. Overgrebene fandt sted i forbindelse med, at forurettede skulle vække tiltalte.

Retten fastsatte straffen til 3 måneders fængsel.

• Dom 23 - Frederikssund Rets dom af 17. august 2005

• Fængsel i 3 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, og § 232 begået af en på domstidspunktet 61-

årig mand. Tiltalte havde i nogle år forud for juni 2004 ca. 10 gange befølt sin ægtefælles barnebarn -

en 7-8-årig pige - på kroppen, herunder på ballerne og omkring endetarmen. Endvidere havde tiltalte

ved en enkelt lejlighed vist forurettede flere pornografiske blade. Visitationsudvalget fandt ikke til-

talte egnet til og motiveret for en behandlingsordning. Retten fastsatte straffen til 3 måneders fængsel,

som der ikke var grundlag for at gøre betinget. Ved strafudmålingen lagde retten primært vægt på

kriminalitetens art og antallet af befølinger.

• Dom 24 - Vestre Landsrets ankedom af 9. januar 2006

• Fængsel i 4 måneder betinget (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 1, jf. § 21, § 232 og § 123 begået af en på

domstidspunktet 54-årig mand, som i 2001 krænkede sin 14-årige nevøs blufærdighed ved at berøre

hans lem uden på tøjet, ligesom tiltalte forsøgte at få forurettede til at sutte på tiltaltes lem, hvilket

mislykkedes på grund af forurettedes modstand. Endvidere havde tiltalte på et ikke nærmere angivet

tidspunkt i perioden fra 2002 til primo 2004 - efter forurettedes fyldte 15. år - krænket forurettedes

blufærdighed ved at forsøge at indføre sit lem i hans endetarm, hvilket mislykkedes på grund af forurettedes

modstand, ligesom tiltalte ved en anden lejlighed onanerede sit lem, mens han sad oven på

forurettede. Herudover havde tiltalte telefonisk fremsat trusler over for forurettede i anledning af hans

anmeldelse til politiet. Byretten, der alene havde fundet tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens

§ 232 og § 266 fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel. Landsretten, der fandt tiltalte skyldig

som ovenfor refereret, forhøjede straffen til 4 måneders betinget fængsel (dissens af to dommere for at

gøre straffen ubetinget).

• Dom 25 - Østre Landsrets ankedom af 26. september 2005

• Fængsel i 4 måneder (formildelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. § 21, og § 232 begået

af en 47-50-årig mand, som i 2001 befølte sit nøgne 10-årige barnebarn overalt på kroppen, idet

tiltalte smurte hendes krop ind i creme og stak en finger op i hendes kønsdel. Endvidere havde tiltalte

i 2003, da forurettede var 12 år, krænket hendes blufærdighed ved at vise hende billeder af nøgne

mennesker og spørge, om de ikke skulle se efter, om hun så ud på samme måde, ligesom han ved en

anden lejlighed befølte hende på kroppen og forsøgte at berøre hendes kønsdel. Tiltalte og hans ægte-

8


fælle havde godkendelse til at have plejebørn, og tiltalte underviste endvidere på en handelshøjskole.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder. Endvidere blev tiltalte indtil videre frakendt retten

til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under

18 år, ligesom tiltalte i medfør af straffelovens § 236, stk. 2, blev meddelt pålæg om ikke at lade børn

under 18 år tage ophold i sin bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer, hos

hvem der opholder sig børn under den nævnte alder. Landsretten nedsatte straffen til fængsel i 4 måneder

med bemærkning om, at det første forhold var begået inden strafskærpelsen i 2002 (dissens af

tre dommere for fængsel i 6 måneder). Byrettens bestemmelse om rettighedsfrakendelse blev tiltrådt

af landsretten, som dog ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at meddele tiltalte pålæg efter straffelovens

§ 236, stk. 2. Tiltaltes ansøgning om tilladelse til at anke landsrettens dom til Højesteret blev

ikke imødekommet af Procesbevillingsnævnet.

• Dom 26 - Vestre Landsrets ankedom af 8. november 2005

• Fængsel i 4 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 3, jf. stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1, begået af en

23-årig mand, som havde slikket sin 5-årige datter på kønsdelen og omkring endetarmsåbningen. Retten

fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder. Endvidere blev tiltalte, der var uddannet pædagogmedhjælper,

indtil videre frakendt retten til at undervise eller på anden måde erhvervsmæssigt eller i

forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn under 18 år. Landsretten stadfæstede

dommen med bemærkning om, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre straffen

betinget.

• Dom 27 - Randers Rets dom af 21. september 2005

• Fængsel i 6 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, begået af en 39-årig mand, som tidligere i 2002

var idømt 2 års fængsel for ligeartet kriminalitet. Tiltalte havde nu haft anden kønslig omgængelse

end samleje med sin kærestes 6-årige datter under en tur i tiltaltes lastbil, idet tiltalte slikkede forurettedes

kønsdel og fik hende til at sutte på sit lem, hvorpå han onanerede til sædafgang. Retten fastsatte

straffen til fængsel i 6 måneder. Ved straffastsættelsen lagde retten især vægt på, at forholdet var

begået over for tiltaltes daværende kærestes 6-årige datter, og at tiltalte tidligere var dømt for et tilsvarende

forhold. Anklagemyndighedens anke til domfældelse også for forsøg på at opnå samleje med

pigen og til skærpelse af straffen blev ikke forkyndt rettidigt for tiltalte.

• Dom 28 - Vestre Landsrets ankedom af 4. oktober 2005

• Fængsel i 1 år (stadfæstelse) – ikke endeligt afgjort

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 224, jf. § 222, stk. 1, samt § 232 begået af

en 42-årig mand, som i løbet af en periode på ca. 8 måneder adskillige gange hver uge havde anden

kønslig omgængelse end samleje med sin 14-15-årige datter og krænkede hendes blufærdighed, idet

tiltalte tog forurettede på brysterne og i skridtet, tungekyssede hende, stak sine fingre ind i hendes

skede og bevægede hånden frem og tilbage, ligesom tiltalte ved enkeltstående lejligheder tog hendes

hånd og førte den frem og tilbage på sit lem, onanerede i hendes tilstedeværelse og slikkede hende i

9


skridtet. Endvidere havde tiltalte ved en enkeltstående efterfølgende episode krænket forurettedes

blufærdighed, idet han tog hende på brystet. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år, idet byretten

lagde vægt på hyppigheden af forholdene og disses karakter, herunder at forholdene var begået over

for tiltaltes egen datter, samt den forholdsvise lange periode, hvorunder overgrebene havde fundet

sted. Efter forholdenes karakter og en erklæring fra visitationsudvalget om, at tiltalte ikke umiddelbart

var egnet til at indgå i den rent ambulante del af behandlingsordningen for personer, der har begået

visse seksualforbrydelser, som alternativ til straf, fandt byretten ikke grundlag for at gøre straffen

betinget af behandling. Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten vedrørende strafud-

målingen henviste til de af byretten anførte grunde. Landsretten fandt heller ikke tiltalte for egnet til at

indgå i den omtalte behandlingsordning, ligesom landsretten efter forholdenes karakter ikke fandt

grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket sagen til Højesteret med påstand om, at

straffen gøres betinget som led i ordningen med behandling af personer, der har begået visse seksual-

forbrydelser, som alternativ til straf, subsidiært formildelse. Anklagemyndighedens påstand er skær-

pelse.

• Dom 29 - Vestre Landsrets ankedom af 13. februar 2006

• Fængsel i 1 år (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1, begået af en 64-årig mand, som i

et sommerhus havde samleje med sit 10-årige barnebarn. Tiltalte havde bedt forurettede om at gå med

ham ind i soveværelset og lægge sig på sengen, hvorefter tiltalte viste forurettede nogle gaver, som

hun og hendes lillebror ville få, hvis hun medvirkede til seksuelt samvær. Tiltalte tog herefter foru-

rettedes tøj af og førte flere gange sit lem helt eller delvist ind i forurettedes skede, ligesom tiltalte

lavede samlejebevægelser, mens han pressede sit lem mod forurettedes kønsdel. Byretten, der anså

den sidste del af forholdet for at være anden kønslig omgængelse end samleje, fastsatte straffen til

fængsel i 1 år. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på omstændighederne, hvorunder forholdene

blev begået, forurettedes alder på gerningstidspunktet, den nære familiemæssige tilknytning mellem

tiltalte og forurettede samt forholdets karakter. Som følge af forholdets karakter og de foreliggende

oplysninger om tiltalte fandt retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Landsretten

stadfæstede byrettens strafudmåling med henvisning til de af byretten anførte grunde, idet forholdet

dog i det hele blev henført til straffelovens § 210, stk. 1, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1. Endvidere

tiltrådte landsretten, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre nogen del af straffen

betinget. Landsrettens dom blev forelagt rigsadvokaturen efter udløbet af fristen for at ansøge Procesbevillingsnævnet

om anketilladelse til Højesteret.

• Dom 30 - Vestre Landsrets ankedom af 28. februar 2006

• Fængsel i 1 år (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224, § 210, stk. 3, jf. stk. 1, og § 232 begået af en 60årig

mand, som havde befølt sit 12-årige barnebarn i skridtet uden på tøjet, ligesom tiltalte i løbet af

en periode på ca. 1 måned i adskillige tilfælde havde stukket en finger op i forurettedes skede, slikket

hendes kønsdel og formået at få hende til at onanere ham med hånden. Byretten fastsatte straffen til

10


fængsel i 1 år. Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten dog ikke fandt det bevist, at

tiltalte havde slikket forurettede i kønsdelen adskillige gange, men kun ved en enkelt lejlighed.

• Dom 31 - Hjørring Rets dom af 18. august 2005

• Fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 1 år betinget af bl.a. psykiatrisk/sexologisk behand-

ling

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 3, jf. stk. 1, sammenholdt med § 222, stk. 1, jf. § 224, begået

af en på domstidspunktet 41-årig mand. Tiltalte havde i løbet af en periode på ca. 1½ år i ca. 20 tilfælde

haft anden kønslig omgængelse end samleje med sin 12-13-årige datter, idet han befølte og

slikkede hende i skridtet, berørte hendes bryster og hjalp hende med at barbere sig i skridtet. Tiltalte

var i flere tilfælde selv nøgen og fik sædafgang. Tiltalte blev samtidig dømt for overtrædelse af straffelovens

§ 235, stk. 2, jf. § 232, ved at have fotograferet sin datter og sin 11-årige søn i seksuelle stillinger

og lagret billederne på en computer i hjemmet. Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 6

måneder, hvoraf 1 år blev gjort betinget med vilkår om bl.a. psykiatrisk/sexologisk behandling med et

indledende pensionsophold på en af Kriminalforsorgens institutioner i 3-6 måneder, og at tiltalte ikke

uden tilsynsmyndighedens og de sociale myndigheders godkendelse måtte opholde sig, hvor der er

børn under 18 år, eller lade børn tage ophold hos sig.

• Dom 32 - Østre Landsrets ankedom af 29. september 2005

• Fængsel i 1 og 6 måneder (formildelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, og § 210, stk. 3, jf. stk. 1, begået af en 39-årig

mand, som tidligere i 2004 var idømt 2 års fængsel for seksualkriminalitet. Tiltalte havde nu i løbet af

en weekend, hvor han havde samvær med sin 4-årige datter, flere gange formået at få hende til at sutte

på sit lem til sædafgang, ligesom han havde befølt hende på kroppen og slikket hende i skridtet. Byretten

fastsatte straffen til fængsel i 2 år, som landsretten nedsatte til fængsel i 1 år og 6 måneder (dissens

af tre dommere for fængsel i 2 år).

• Dom 33 - Tønder Rets dom af 24. november 2005

• Fængsel i 1 år og 9 måneder, heraf 1 år og 3 måneder betinget af bl.a. sexologisk/psykiatrisk

behandling

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og 2, til dels jf. § 21, samt § 224, jf. § 222, stk. 1 og 2, begået

af en 15-20-årig mand, som fra henholdsvis 1998-2004 og 1998-2002 seksuelt misbrugte sine to

kusiner på henholdsvis 8-14 år og 10-14 år. Tiltalte havde på en legeplads og på sin bopæl i 6-8 tilfælde

haft samleje med sin yngste kusine og flere gange forsøgt at skaffe sig samleje med hende, ligesom

tiltalte i 3-5 tilfælde formåede at få hende til at udføre oralsex. Endvidere havde tiltalte i mindst

10 tilfælde samleje med sin ældste kusine på en legeplads og yderligere et antal gange på sin bopæl,

ligesom tiltalte i flere tilfælde førte en finger ind i hendes kønsdel. Retten fastsatte straffen til fængsel

i 1 år og 9 måneder, hvoraf 1 år og 3 måneder blev gjort betinget af bl.a. sexologisk/psykiatrisk behandling

med et ophold på en af Kriminalforsorgens institutioner i op til 6 måneder og behandling

mod misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Ved straffastsættelsen tillagde retten det væsentlig

betydning, at tiltalte havde gennemført samleje med de forurettede, fra de var henholdsvis 8 og 10 år,

11


og at dette var sket gentagne gange over perioder på henholdsvis 6 og 4 år. Retten fandt på denne

baggrund, at en del af straffen skulle fuldbyrdes.

• Dom 34 - Københavns Byrets dom af 1. oktober 2004

• Fængsel i 1 år og 9 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1, § 224, jf. § 223, stk. 1, og § 232 begået

af 37-årig mand over for hans samlevers 3-årige datter. I løbet af en periode på ca. 1 måned havde

tiltalte to gange befølt forurettede i skridtet, mens hun var nøgen, en gang stukket en finger op i hen-

des skede, to gange ladet forurettede tage hans lem i munden og en gang ladet forurettede berøre hans

lem, ligesom tiltalte en gang selv havde manipuleret sit lem foran forurettede. Tiltalte blev samtidig

fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, bekendtgørelse om euforiserende stoffer

og våbenloven ved at have været i besiddelse af børnepornografi, et gram hash og et oversavet jagtgevær.

Visitationsudvalget fandt ikke tiltalte motiveret for og egnet til en behandlingsordning. Retten

fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder, idet retten lagde vægt på, at der bl.a. var tale om to

tilfælde af oralsex. Tiltalte blev samtidig meddelt pålæg i medfør af straffelovens § 236, stk. 2, om

ikke at lade børn under 18 år tage ophold på sin bopæl eller uden politiets tilladelse selv tage ophold

hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

• Dom 35 - Vestre Landsrets ankedom af 9. januar 2006

• Fængsel i 1 år og 10 måneder, heraf 1 år og 6 måneder betinget af bl.a. psykiatrisk/sexologisk

behandling (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, § 224, jf. § 222, stk. 1, § 223, stk. 1, og § 224, jf. § 223,

stk. 1, begået af en 29-32-årig mand over for hans 12-15-årige steddatter. Tiltalte havde fra sommeren

2002 til marts 2005 haft anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede i syv tilfælde, idet

han befølte hende på brysterne og i skridtet, slikkede hende på kønsdelen og førte en finger op i hendes

skede, ligesom tiltalte fik forurettede til at beføle hans lem. Endvidere havde tiltalte haft samleje

med forurettede i to tilfælde. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 10 måneder, heraf 1 år og

6 måneder betinget af bl.a. psykiatrisk/sexologisk behandling med et indledende ophold på en af Kriminalforsorgens

institutioner i 6 måneder, og at tiltalte ikke uden tilsynsmyndigheden og de sociale

myndigheders godkendelse måtte tage ophold, hvor der er børn under 18 år, eller lade sådanne børn

tage ophold hos sig. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på tiltaltes personlige forhold, at tiltalte

positivt havde medvirket under sagen, at han stort set var dømt i overensstemmelse med egen tilståelse,

og at han ikke havde udøvet tvang eller overtalelse i forhold til forurettede. Landsretten stadfæstede

strafudmålingen med henvisning til de af byretten anførte grunde.

• Dom 36 - Vestre Landsrets ankedom af 10. maj 2006

• Fængsel i 2 år betinget af bl.a. sociale hjælpeforanstaltninger (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, og § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 15-årig ung mand,

som i løbet af en periode på ca. 11 måneder i flere tilfælde havde samleje og oralsex med sin 6-7-årige

niece. Overgrebene fandt sted under familiesammenkomster hos tiltalte og forurettede, og når tiltalte

skulle passe forurettede. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder. Under hensyn til

12


tiltaltes unge alder, og at han ikke tidligere var straffet, fandt byretten, uanset den alvorlige karakter af

tiltaltes handlinger, det forsvarligt at gøre straffen betinget af, at tiltalte bl.a. undergav sig hjælpefor-

anstaltninger efter § 40 i lov om social service. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 2 år, som

ligeledes blev gjort betinget på de af byretten fastsatte vilkår. Ved straffastsættelsen lagde landsretten

på den ene side vægt på overgrebenes karakter og forurettedes alder, på den anden side på tiltaltes

unge alder.

• Dom 37 - Vestre Landsrets ankedom af 3. januar 2006 (TfK 2006.223)

• Fængsel i 2 år (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 232, § 244, § 210, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 222, stk. 1, jf. § 224, jf. til dels

§ 21, begået af en 36-37-årig mand. Tiltalte havde fra et tidspunkt i 2003 til maj 2005 forgrebet sig på

sin 13-15-årige datter, idet han adskillige gange manipulerede sit lem foran hende, flere gange slikkede

hendes kønsdel, to gange førte sin finger ind i hendes kønsdel samt fik hende til at manipulere

hans lem op til to gange dagligt. Endvidere havde tiltalte udøvet vold mod forurettede, idet han under

en af de ovennævnte episoder spyttede hende i ansigtet, ligesom tiltalte ved en anden lejlighed – som

ikke var relateret til de seksuelle overgreb - skubbede forurettede omkuld, hvorefter han tildelte hende

slag og spark. Herudover havde tiltalte i perioden fra juni 2004 til maj 2005 krænket sin yngre 12-13årige

datters blufærdighed, idet han tre gange manipulerede sit lem i hendes overværelse. Byretten

fastsatte straffen til 2 års fængsel med henvisning til, at der var tale om mange overgreb over en lang

periode begået mod tiltaltes to biologiske døtre, og at overgrebene mod den ældste datter var foregået

under anvendelse af særdeles grove og systematiske manipulationer. Landsretten stadfæstede byrettens

strafudmåling med henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002. Endvidere lagde

landsretten på den ene side vægt på de af byretten anførte momenter og på den anden side, at der ikke

havde været tale om egentlige samlejer eller forsøg herpå (dissens af en dommer for fængsel i 2 og 6

måneder).

• Dom 38 - Østre Landsrets ankedom af 1. november 2005

• Fængsel i 2 år og 6 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224, § 223, stk. 2, til dels jf. § 224 og § 21, samt §

232 begået af en på domstidspunktet 50-årig mand. Tiltalte havde i perioden fra sommeren 2000 til

ultimo 2004 seksuelt misbrugt sin 12-16-årige niece, idet han fotograferede forurettede nøgen, adskillige

gange slikkede hende på kønsdelen, stak sine fingre op i hendes skede, befølte hende på brysterne

og kyssede hende, ligesom han fra maj 2003 flere gange havde og forsøgte at have samleje med forurettede,

adskillige gange fik hende til at manipulere og sutte på hans lem samt en enkelt gang forsøgte

at have analt samleje med hende. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder, idet retten

lagde vægt på forholdenes karakter, hyppigheden af disse, den lange periode, hvor overgrebene havde

fundet sted, samt at en del af overgrebene var begået efter ikrafttrædelsen af lov nr. 380 af 6. juni

2002. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

13


• Dom 39 - Lemvig Rets dom af 11. november 2005

• Fængsel i 2 år og 6 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 og 3, og § 222, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 224, begået af en 37årig

mand. Tiltalte havde i løbet af en periode på ca. 1 måned i to tilfælde haft samleje med sin 11årige

datter, ligesom han i et tilfælde havde haft analt samleje med forurettede. Retten fastsatte straffen

til fængsel i 2 år og 6 måneder, som der efter forholdets grovhed ikke var grundlag for at gøre

betinget med vilkår om sexologisk behandling.

• Dom 40 - Østre Landsrets ankedom af 2. februar 2006

• Fængsel i 2 år og 6 måneder (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 244, § 210, stk. 3, jf. stk. 1, § 224, § 222, stk. 2, § 232, § 223, stk. 1,

jf. § 224 og § 232 begået af en på domstidspunktet 42-årig mand. Tiltalte havde gennem flere år i

adskillige tilfælde udøvet vold mod sin samlever i form af bl.a. slag og spark, ligesom han i samme

periode og på lignende måde i flere tilfælde havde udøvet vold mod sin datter. Endvidere havde tiltalte

i løbet af en periode på ca. 2 år i flere tilfælde ved tvang eller fremsættelse af trusler skaffet sig

anden kønslig omgængelse end samleje med sin datter, fra hun var 8-10 år, ligesom han havde krænket

hendes blufærdighed, idet tiltalte i flere tilfælde fastholdt hende, mens han trak hendes bukser ned,

befølte hende i skridtet, i nogle tilfælde stak en finger op i hendes kønsdel og formåede at få hende til

at berøre hans blottede lem med hånden, ligesom han efterfølgende truede med at slå hende, hvis hun

fortalte nogen om det passerede. Herudover havde tiltalte i løbet af en periode på ca. 1 år i adskillige

tilfælde skaffet sig anden kønslig omgængelse end samleje med sin 15-16-årige plejedatter, ligesom

han havde krænket hendes blufærdighed, idet tiltalte i mindst 8-10 tilfælde iagttog hende i badet samt

berørte hendes bryster og kønsdel både inden- og udenfor tøjet og i mindst fem tilfælde førte en finger

op i hendes kønsdel. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år. Ved strafudmålingen lagde byretten

bl.a. vægt på tiltaltes nærmest systematiske misbrug af henholdsvis datter og plejedatter, og at han i

den forbindelse udnyttede deres såvel fysiske som psykiske underlegenhed/afhængighed af ham. Endvidere

lagde byretten vægt på den gentagne og umotiverede vold over for såvel samleverske som datter.

Landsretten skærpede straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder med henvisning til de af byretten

anførte grunde.

• Dom 41 - Københavns Byrets dom af 15. august 2005

• Fængsel i 3 år (fællesstraf)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 21, jf. § 223, og § 224, jf. § 222, stk. 1 og 2, jf. § 223,

og § 232 begået af en på domstidspunktet 37-årig mand. Tiltalte havde fra foråret 1997 til august 2003

jævnligt forgrebet sig på sin steddatter, fra hun var 8 til 14 år. Tiltalte havde forsøgt at skaffe sig samleje

med forurettede, ligesom han i den omhandlede periode mange gange havde anden kønslig omgængelse

end samleje med forurettede, idet han berørte og kærtegnede hendes bryster og kønsdel, stak

en finger op i hendes skede og foretog samlejebevægelser med fingeren, slikkede hende i kønsdelen

samt lod hende manipulere sit lem og udføre oralsex. Retten fastsatte straffen til 3 års fængsel. Straffen

var en fællesstraf, der tillige omfattede en tidligere dom fra april 2004 vedrørende spirituskørsel,

14


hvor tiltalte var frakendt førerretten, samt idømt en tillægsbøde og 10 dages betinget fængsel med

vilkår om samfundstjeneste. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at forholdet havde stået på

over flere år, fra forurettede var 8 år, og at det var foregået over flere gange om ugen. Efter forholdets

beskaffenhed fandt retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, ej heller med

vilkår om samfundstjeneste.

• Dom 42 - Vestre Landsrets ankedom af 7. september 2005

• Fængsel i 3 år (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og 2, jf. § 223, stk. 1, og § 224, jf. § 222, stk. 1 og 2, jf. §

223, stk. 1, begået af en på domstidspunktet 35-årig mand. Tiltalte havde i flere år misbrugt sin steddatter

seksuelt, idet han mange gange havde haft både samleje og anden kønslig omgængelse end

samleje med forurettede. Byretten fandt det bevist, at misbruget havde fundet sted fra 1999-2004,

hvor forurettede var 8-13 år. Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år og 6 måneder med henvisning til

handlingernes karakter og omfang samt det tidsrum, hvori de havde fundet sted. Landsretten, der

fandt, at samlejerne først havde fundet sted fra 2002, forhøjede straffen til fængsel i 3 år. Landsretten

lagde herved vægt på overgrebenes udstrækning og karakter, ligesom landsretten henviste til lov nr.

380 af 6. juni 2002.

• Dom 43 - Ringsted Rets dom af 21. september 2005

• Fængsel i 3 år

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. § 210, stk. 3, og § 232 begået

af en 39-42-årig mand, som i løbet af en periode på ca. 3 år krænkede sin ældste datter seksuelt,

idet tiltalte i to tilfælde havde anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede, da hun var 14

år, i form af berøringer af hendes kønsdel, ligesom tiltalte efter forurettedes fyldte 15. år havde anden

kønslig omgængelse end samleje med hende i flere tilfælde, herunder ved berøringer af hendes kønsdel

og bryster, ved at stikke en finger ind i hendes skede og ved at gnide sit lem mod hendes skede.

Tiltalte havde endvidere i mindst tre tilfælde samleje med forurettede. Herudover havde tiltalte i løbet

af en periode på ca. 8-9 måneder krænket sin yngste 10-årige datter seksuelt, idet tiltalte befølte forurettede

på brysterne, kyssede hende på brysterne, bed i hendes brystvorter og stak en finger ind i hendes

skede. Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 år, som der ikke fandtes grundlag for at gøre helt

eller delvist betinget på vilkår af sexologisk/psykiatrisk behandling. Ved strafudmålingen lagde retten

vægt på, at tiltalte i forhold til sin ældste datter havde begået forseelserne over en længere periode og

gentagne gange, og at tiltaltes yngste datter kun var 10 år på tidspunktet for forseelserne.

• Dom 44 - Næstved Rets dom af 30. november 2005

• Fængsel i 3 år

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og 2, jf. § 223, til dels jf. § 21, og § 224, jf. § 222, stk. 1 og

2, og § 232 begået af en 27-31-årig mand, som i løbet af en periode på ca. 4½ år mange gange havde

samleje med sin samlevers 9-13-årige datter, ligesom tiltalte havde anden kønslig omgængelse end

samleje med forurettede i form af analt samleje og oralsex. Endvidere havde tiltalte krænket blufærdigheden

hos samleverens anden datter, da hun var henholdsvis 6 og 9 år, idet tiltalte adskillige gange

15


tog hendes underbenklæder af og befølte hende. Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 år, idet retten

ved strafudmålingen lagde vægt på børnenes alder, den lange periode, hvor overgrebene havde fundet

sted, at overgrebene havde rettet sig mod to piger samt på strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni

2002.

• Dom 45 - Østre Landsrets ankedom af 9. august 2005

• Fængsel i 3 år og 6 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. § 222, stk. 1, § 210, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 224, jf. § 222,

stk. 1 og 2, begået af en på domstidspunktet 42-årig mand. Tiltalte havde i perioden fra august 1998

til august 2004 tre gange haft samleje med sin yngste datter på 8-12 år, idet tiltalte forsøgte at trænge

op i hende, hvilket på grund af de fysiologiske forhold ikke kunne lade sig gøre, hvorefter tiltalte foretog

samlejebevægelser mellem hendes ben til sædafgang. Endvidere havde tiltalte i samme periode

adskillige gange haft anden kønslig omgængelse end samleje med både sin yngste og ældste datter,

idet han slikkede sin yngste datter i skridtet og formåede at få hende til at udføre oralsex, ligesom han

befølte sin ældste datter på 9-13 år på brysterne og i skridtet, førte en finger op i hendes skede og forsøgte

at få hende til at udføre oralsex. Tiltalte blev samtidig dømt for overtrædelse af straffelovens §

232 ved at have optaget flere pornografiske fotos af sine døtre, herunder hvor døtrene rører ved egne

eller hinandens kønsdele, hvor den ene datter slikker den anden i skridtet, og hvor tiltalte rører og

slikker den yngste datters kønsdel. Endelig blev tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 235,

stk. 1 og 2, ved at have downloaded/optaget og herefter besiddet en stor mængde børnepornografi og

for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen ved at have besiddet en springkniv. Byretten, der anså tiltalte

for omfattet af persongruppen i straffelovens § 69, fastsatte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på karakteren af de omhandlede forhold, hyppigheden

af disse, de forurettedes alder og den lange periode, forholdene var begået i. Landsretten stadfæstede

strafudmålingen.

• Dom 46 - Østre Landsrets ankedom af 31. januar 2006

• Fængsel i 3 år og 6 måneder (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. til dels stk. 3, jf. § 222, stk. 1 og 2, jf. til dels § 224,

begået af en 35-38-årig mand. Tiltalte havde i perioden fra marts 2001 til august 2003 i mindst 20-25

tilfælde forgrebet sig seksuelt på sin 11-13-årige datter, herunder ved samleje i 15-20 tilfælde, gensidig

oralsex samt ved at stikke sine fingre op i hendes skede. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel,

idet retten på den ene side lagde vægt på det forholdsvis store antal krænkelser samt den forholdsvis

lange periode og på den anden side, at tiltalte havde aflagt tilståelse. Landsretten ændrede straffen

til fængsel i 3 år og 6 måneder med henvisning til, at en del af de seksuelle overgreb havde fundet

sted, da forurettede var under 12 år, samt at en ikke uvæsentlig del af overgrebene måtte have fundet

sted efter strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002.

16


• Dom 47 - Vestre Landsrets nævningedom af 8. februar 2006

• Fængsel i 5 år

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 og 3, jf. til dels § 222, stk. 1, jf. til dels § 21 og § 222, stk.

2, jf. § 224 begået af en 44-55-årig mand. Tiltalte havde i perioden fra juli 1994 til juli 2000 adskillige

gange haft anden kønslig omgængelse end samleje med sin datter, fra hun var 6-11 år, idet tiltalte

befamlede forurettede, lavede samlejebevægelser mod hendes nøgne krop, fik hende til at onanere sit

lem, selv onanerede sit lem til sædafgang ud over hendes nøgne krop, slikkede hende i skridtet, for-

måede at få hende til at sutte på hans lem og forsøgte at have samleje med hende. Endvidere havde

tiltalte i perioden fra juli 2000 til marts 2005, da forurettede var 12-16 år, i adskillige tilfælde samleje

med forurettede og anden kønslig omgængelse end samleje, idet tiltalte befamlede forurettede, fik

hende til at onanere hans lem, selv onanerede sit lem til sædafgang ud over hendes krop, slikkede

hende i skridtet, formåede at få hende til at sutte på hans lem og førte en dildo op i hendes skede.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år (14 stemmer for fængsel i 5 år og 10 stemmer for fængsel i 6 år).

• Dom 48 – Højesterets dom af 9. juni 2006

• Fængsel i 7 år (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 og 3, jf. § 222, stk. 2, jf. til dels § 224 og § 21, § 210, stk.

3, jf. § 225 og våbenloven begået af en 30-34-årig mand, som fra sommeren 2001 til primo 2005 adskillige

gange havde vaginalt og analt samleje med sin 6-9-årige datter, ligesom tiltalte havde ført en

finger op i hendes endetarm, flere gange slikket hende i kønsdelen, ført en finger op i hendes skede,

fået hende til at gnide hans lem og forsøgt at få hende til at give ham oralsex. Endvidere havde tiltalte

i ca. samme periode adskillige gange suttet på sin 3-7-årige søns lem. Herudover havde tiltalte besiddet

seks patroner og to knive. Ved landsrettens nævningedom blev straffen fastsat til fængsel i 6 år

(19 stemmer for 6 års fængsel og 5 stemmer for 5 års fængsel). Straffen var en fællesstraf, der tillige

omfattede en tidligere betinget dom for spirituskørsel med vilkår om samfundstjeneste, tillægsbøde og

førerretsfrakendelse. Højesteret forhøjede straffen til fængsel i 7 år. Ved strafudmålingen lagde Højesteret

vægt på, at tiltalte var dømt for i en periode på 3½-4 år i adskillige tilfælde at have haft samleje

og anden kønslig omgængelse end samleje med sin datter og have haft anden kønslig omgængelse end

samleje med sin søn, fra de var henholdsvis 6 og 3 år. Endvidere lagde Højesteret vægt på, at den

overvejende del af forholdene var begået efter skærpelsen af straffen for seksuelt misbrug af børn, jf.

lov nr. 380 af 6. juni 2002.

Pasningsforhold

• Dom 49 - Vestre Landsrets ankedom af 6. februar 2006

• Fængsel i 5 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, og § 232 begået af 59-årig mand over for en 7årig

pige, som sammen med sin lillebror var på ferie hos tiltalte, der var en bekendt af familien. Tiltalte

berørte forurettede i skridtet og smurte solcreme på hendes kønsdel, ligesom han lagde et håndklæde

over hendes hoved og slikkede hende i skridtet. Byretten fastsatte straffen til 5 måneders fængsel,

som der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre helt eller delvist betinget. Lands-

17


etten stadfæstede strafudmålingen med henvisning til, at forholdet var begået over for en 7-årig pige,

mens hun var på ferie hos tiltalte. Efter forholdets karakter fandt landsretten heller ikke grundlag for

at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

• Dom 50 - Hvidovre Rets dom af 17. august 2005

• Fængsel i 9 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 2, jf. § 225, og § 232 begået af en på domstidspunktet 40årig

mand over for en 10-12-årig dreng. Tiltalte var ven med forurettedes far og passede ofte forurettede

på sin bopæl. I løbet af en periode på ca. 1½ år havde tiltalte ved disse lejligheder i flere tilfælde

afklædt forurettede og herefter masseret ham på ryggen, bagdelen, benene, brystet og i skridtet, hvilket

medførte, at forurettede fik rejsning. Tiltalte havde endvidere i flere tilfælde manipuleret forurettedes

lem med sin hånd. Tiltalte blev samtidig dømt for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2,

ved at have gjort sig bekendt med fotos og film med børnepornografisk indhold og ved mod betaling

at have downloaded og besiddet en meget stor mængde materiale af denne karakter. Retten fastsatte

straffen til fængsel i 9 måneder, idet retten ved strafudmålingen lagde vægt på forholdenes tidsmæssige

udstrækning samt mængden og karakteren af det børnepornografiske materiale. Tiltalte blev samtidig

meddelt pålæg i medfør af straffelovens § 236, stk. 2, om ikke at lade børn under 18 år tage ophold

i sin bolig eller uden politiets tilladelse selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig

børn under 18 år. Da tiltalte var spejderleder, blev han endvidere i medfør af straffelovens § 79, stk. 2,

frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn

og unge under 18 år.

Betroet til undervisning

• Dom 51 - Vestre Landsrets ankedom af 5. april 2006

• Fængsel i 4 måneder

En 30-årig mandlig skolelærer, der var blevet frifundet i byretten, blev i landsretten fundet skyldig i

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 223, stk. 1, jf. § 224, og § 232 ved i løbet af en periode

på ca. 3½ måned flere gange at have haft anden kønslig omgængelse end samleje med en 13-14årig

elev i et klasselokale og en plantage. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder, som

der efter forholdets karakter ikke var grundlag for at gøre betinget. Endvidere blev tiltalte indtil videre

frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn

eller unge under 18 år. Ved straffastsættelsen lagde landsretten dels vægt på, at tiltalte havde misbrugt

sin stilling som lærer, dels de omstændigheder, hvorunder forholdet var begået, herunder den provokerende

og udfordrende optræden fra pigerne i forurettedes klasse over for tiltalte som ung og uerfaren

lærer.

18


Andre tilfælde

• Dom 52 - Gladsaxe Rets dom af 15. november 2005

• Betinget dom uden straffastsættelse

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, § 224, jf. § 222, samt § 232 begået af en 15-årig ung

mand, som på sin bopæl havde samleje med en 13-årig pige, ligesom tiltalte flere gange havde ført en

finger op i forurettedes skede og befølt hende på brysterne. Forurettede var veninde med tiltaltes lillesøster

og skulle overnatte hos dem. Da pigerne havde lagt sig til at sove, kom tiltalte ind på værelset

og lagde sig ved siden af forurettede, der lod som om hun sov. Det seksuelle samkvem ophørte, da

forurettede efter nogle minutter rejste sig og gik. Under henvisning til tiltaltes gode personlige forhold

og unge alder fandt retten det efter omstændighederne upåkrævet, at tiltalte skulle afsone en frihedsstraf.

Straffastsættelsen blev herefter udsat i medfør af straffelovens § 56.

• Dom 53 - Holbæk Rets dom af 24. november 2005

• Betinget dom uden straffastsættelse

Overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 1, begået af en 15-årig dreng, som var anbragt uden

for hjemmet på grund af omsorgssvigt. Under sit ophold på institutionen formåede tiltalte at få en 13årig

retarderet dreng til at give sig oralsex. Henset til tiltaltes unge alder fandt retten, at den forskyldte

straf kunne gøres betinget på vilkår om hjælpeforanstaltninger efter kommunens nærmere bestemmelser,

herunder om opholdssted, uddannelse eller arbejde.

• Dom 54 - Københavns Byrets dom af 2. november 2005

• Fængsel i 6 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, begået af en 51-årig mand, som i løbet af en periode

på ca. 1 måned i 4-6 tilfælde fik en 11-årig pige til at manipulere hans lem til sædafgang. Tiltalte

havde lært forurettede at kende, fordi hendes mormor havde hus i samme haveforening som tiltalte.

Når forurettede var på besøg hos sin mormor, besøgte hun også tiltalte, som gav hende slik, sodavand

og gaver, ligesom de sammen spillede på computer, så fjernsyn, spillede bold mv. Retten fastsatte

straffen til fængsel i 6 måneder, som der ikke var grundlag for at gøre betinget. Ved strafudmålingen

lagde retten vægt på, at det strafbare forhold havde fundet sted flere gange. Den af tiltalte

iværksatte anke blev afvist af landsretten på grund af tiltaltes udeblivelse, hvorefter anklagemyndigheden

uden forelæggelse for rigsadvokaturen frafaldt sin anke.

• Dom 55 - Vestre Landsrets ankedom af 9. februar 2006

• Fængsel i 1 år (stadfæstelse) - ikke endeligt afgjort

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224, § 225, § 232 og § 235, stk. 2, begået af en 50-51årig

mand, der var massivt forstraffet for ligeartet kriminalitet. Tiltalte opsøgte samvær med unge

drenge i seksuel hensigt, dels ved at tilbyde kvarterets drenge underholdning i form af kørsel på crossmaskine,

fisketure, computerspil og lignende, dels ved at søge bekendtskab med kvinder, der havde

unge sønner, via internettet. Tiltalte havde bl.a. et seksuelt forhold til en dreng på 12 år, idet tiltalte i

løbet af en periode på ca. 6 måneder havde analt samleje med forurettede i tre tilfælde, i et til to til-

19


fælde suttede og manipulerede forurettedes lem samt i samme omfang formåede at få forurettede til at

sutte og manipulere tiltaltes lem. Tiltalte havde endvidere krænket blufærdigheden hos to yngre drenge,

idet tiltalte i et tilfælde havde befølt og manipuleret en 11-årig drengs lem, ligesom tiltalte i få

tilfælde havde befølt og manipuleret en 10-årig drengs lem. Herudover havde tiltalte været i besiddelse

af fem filmklip og 47 billeder med børnepornografi. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år,

som der ikke var grundlag for at gøre hel eller delvis betinget. Ved straffastsættelsen lagde byretten

vægt på tiltaltes tidligere domme for sædelighedskriminalitet, at tiltalte havde udnyttet sin overlegenhed

over for de forurettede og disses tillid til ham, de forurettedes unge alder samt overgrebenes omfang,

art og stærkt krænkende karakter. Landsretten fandt straffen på 1 års fængsel passende udmålt

efter forholdenes antal og karakter samt af de af byretten anførte grunde. Anklagemyndigheden har

med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket dommen til Højesteret med påstand om skærpelse af

straffen. Sagen er endnu ikke berammet.

• Dom 56 - Vestre Landsrets ankedom af 22. maj 2006

• Fængsel i 1 år (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1, og § 232 begået af en 29-årig mand,

som lokkede to piger på henholdsvis 5 og 6 år ind på et supermarkeds toilet ved at love dem slik og

penge, hvorefter tiltalte manipulerede sit lem i deres tilstedeværelse, ligesom tiltalte fik den 6-årige

pige til at holde om hans lem og sutte på det til sædafgang, mens den anden pige så på. Tiltalte havde

endvidere ved to andre lejligheder krænket to pigers blufærdighed, herunder en pige på 11 år. Byretten

fastsatte straffen til fængsel i 7 måneder med henvisning til karakteren af det førstnævnte forhold

og disse pigers alder. Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år. Ved strafudmålingen lagde

landsretten vægt på, at det førstnævnte forhold var planlagt, og på disse pigers alder, ligesom landsretten

lagde vægt på den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede skærpelse af straffen.

• Dom 57 - Østre Landsrets ankedom af 7. december 2005

• Fængsel i 1 år og 3 måneder (formildelse) – ikke endeligt afgjort

Overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 2, og § 232 begået af en 32-33-årig mand, som

seksuelt misbrugte to brødre på henholdsvis 10-11 år og 6 år. Tiltalte havde lært de forurettede at

kende, fordi deres forældre og tiltalte havde hus i den samme haveforening. Den ældste bror, der opfattede

tiltalte som en slags ven, besøgte ofte tiltalte alene, ligesom han med forældrenes samtykke

flere gange overnattede hos tiltalte. Den yngste bror overnattede en enkelt gang hos tiltalte. Tiltalte

havde i den forbindelse ved 6-8 lejligheder seksuelt samkvem med den ældste dreng, herunder to tilfælde

af analt samleje samt gensidig oralsex og onani. Endvidere havde tiltalte krænket den yngste

drengs blufærdighed ved befølinger. Byretten, der havde fundet tiltalte skyldig i et lidt videre omfang,

fastsatte straffen til fængsel i 2 år. Byretten lagde herved på den ene side vægt på overgrebenes karakter

og omfang, på den anden side det oplyste om tiltaltes personlige forhold, herunder at tiltalte

ikke tidligere var straffet. Landsretten, der fandt tiltalte skyldig som refereret ovenfor, nedsatte straffen

til fængsel i 1 år og 3 måneder. Landsretten lagde herved på den ene side vægt på børnenes unge

alder, at tiltalte i gerningsperioden var omkring 33 år gammel, og at der var tale om overgreb mod

sårbare børn. På den anden side lagde landsretten vægt på, at tiltalte ikke tidligere var straffet, og at

20


han ikke blev fundet skyldig i det omfang, som der oprindeligt havde været rejst tiltale for. Anklage-

myndigheden har med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket dommen til Højesteret med påstand

om skærpelse af straffen. Sagen er endnu ikke berammet.

• Dom 58 - Frederikssund Rets dom af 8. december 2005

• Fængsel i 1 år og 4 måneder

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 225, jf. § 222, stk. 1, og § 232, jf. § 61, stk. 2, begået af en

35-årig mand, som tidligere i 1991 og 2000 for ligeartet kriminalitet var idømt henholdsvis 3 og 8

måneders fængsel, der i begge tilfælde var blevet gjort betinget af bl.a. behandling på sexologisk klinik.

Tiltalte havde nu i løbet af en periode på ca. 6 måneder formået at få en 12-13-årig dreng, som

var ven med tiltaltes søn, til at onanere sig, ligesom tiltalte selv onanerede forurettede og i flere tilfælde

krænkede forurettedes blufærdighed ved befølinger på indersiden af låret, mens han stillede

forurettede spørgsmål af seksuel karakter. Endvidere havde tiltalte overtrådt straffelovens § 235, stk.

2, ved på sin computer at have været i besiddelse af tre børnepornografiske billeder. Retten fastsatte

straffen til fængsel i 1 år og 4 måneder. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at tiltalte tidligere

var straffet for lignende kriminalitet, ligesom retten lagde vægt på forurettedes svage personlighed,

herunder hans fremtræden i retten.

• Dom 59 – Østre Landsrets ankedom af 8. november 2005 (TfK 2006.100)

• Fængsel i 1 år og 6 måneder (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 2, jf. stk. 1, samt § 210, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 23,

stk. 1, begået af en 35-årig mand, som i to tilfælde sammen med forurettedes far - hvis sag var endeligt

afgjort - havde anden kønslig omgængelse end samleje med en 8-årig dreng, idet de lagde sig

oven på forurettede, der var afklædt, og foretog samlejebevægelser til udløsning, hvorefter de slikkede

forurettede i anus og på hans lem, ligesom de begge fik forurettede til at sutte på deres lem. Tiltalte

var en god ven af forurettedes far. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder. Ved

strafudmålingen lagde byretten i skærpende retning vægt på, at forholdet var begået af flere i forening

og ad flere gange. Endvidere lagde byretten vægt på, at forholdet var forøvet i forening med forurettedes

far, hvilket gjorde det vanskeligt for forurettede at modsætte sig overgrebene. Landsretten, der

fandt straffen passende udmålt, udviste tiltalte af landet med indrejseforbud i 10 år.

• Dom 60 - Vestre Landsrets ankedom af 2. februar 2006 (”Tønder-sagen”)

• Fængsel i 1 år og 9 måneder (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, begået af en 61-årig mand, som havde anden

kønslig omgængelse end samleje med en 10-årig pige, men hvor det i overensstemmelse med tiltaltes

forklaring blev lagt til grund, at tiltalte gik ud fra, at forurettede var over 12 år på gerningstidspunktet.

Sagen er en del af et større sagskompleks (den såkaldte ”Tønder-sag”). I denne sag var tiltalte via et

telefonisk træfpunkt kommet i kontakt med forurettedes far, som i den forbindelse havde spurgt, om

tiltalte var interesseret i at have sex med en ung pige. Det blev herefter aftalt, at tiltalte samme dag

skulle besøge dem. I en periode på ca. 45 minutter onanerede og suttede forurettede, der var nøgen,

skiftevis tiltaltes og hendes fars lem. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år. Ved strafudmålingen

21


fandt byretten, at der som skærpende moment måtte lægges vægt på karakteren af den seksuelle

krænkelse og det lange tidsrum, som den seksuelle episode varede. Endvidere var det en skærpende

omstændighed, at to mænd - tiltalte og forurettedes far - under den samme episode havde sex med

forurettede. Herudover fandt byretten, at der kun i mindre omfang til gunst for tiltalte burde lægges

vægt på, at det ikke var tiltalte, som var initiativtager til den seksuelle omgang med forurettede. Uan-

set, at der alene var tale om en episode, og at der ikke var tale om samleje, fandt byretten således efter

en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at straffen passende kunne udmåles til fængsel i 1 år.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder. Landsretten lagde herved som særdeles

skærpende omstændigheder vægt på, at tiltalte var langt ældre end forurettede, og at forholdet tydeligt

kun kunne begås som følge af hendes fars dominerende stilling over for og udnyttelse af forurettede,

samt at forholdet blev begået under hendes fars aktive deltagelse. Endvidere tillagde landsretten den

ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse væsentlig betydning. Der henvises tillige til

dom nr. 61 og 63 fra samme sagskompleks.

• Dom 61 - Vestre Landsrets ankedom af 2. februar 2006 (”Tønder-sagen”)

• Fængsel i 2 år (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, og § 232 begået af en 54-årig mand over for en 11-årig

pige, men hvor det i overensstemmelse med tiltaltes forklaring blev lagt til grund, at tiltalte gik ud fra,

at forurettede var 14 år på gerningstidspunktet. Sagen er en del af et større sagskompleks (den såkaldte

”Tønder-sag”). I denne sag havde tiltalte været i forurettedes hjem for at hjælpe hendes far med

noget håndværksarbejde. Efter arbejdets udførelse tilbød faderen tiltalte at have sex med forurettede.

Tiltalte masserede i den forbindelse forurettede og berørte hende i skridtet og på brysterne, mens hendes

far var til stede. Ca. 14 dage efter indfandt tiltalte sig igen, for at udføre håndværksarbejde, hvor

han havde samleje med forurettede, mens hendes far var til stede. Byretten fastsatte straffen til fængsel

i 1 år. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at der var tale om to uafhængige episoder,

hvor tiltalte havde indladt sig i seksuel omgang med forurettede. Endvidere fandt byretten, at det måtte

være skærpende, at de seksuelle krænkelser var sket efter opfordring fra forurettedes far, der tillige

var til stede, mens krænkelserne stod på. Samtidig fandt byretten, at der kun i mindre omfang til gunst

for tiltalte burde lægges vægt på, at det ikke var tiltalte, som var initiativtager til den seksuelle omgang

med forurettede. Vedrørende samlejeforholdet henviste byretten yderligere til, at det ikke kunne

antages, at tiltalte havde gennemført samlejet til sædafgang, men at det dog måtte antages, at samlejet

ikke havde været af hel kort varighed. Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt byretten

således, at straffen passende kunne udmåles til fængsel i 1 år. Landsretten forhøjede straffen til

fængsel i 2 år. Landsretten lagde herved som særdeles skærpende omstændigheder vægt på, at tiltalte

var langt ældre end forurettede, og at forholdene tydeligt kun kunne begås som følge af hendes fars

dominerende stilling over for og udnyttelse af forurettede. Endvidere tillagde landsretten den ved lov

nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse væsentlig betydning, ligesom landsretten navnlig lagde

vægt på, at der var tale om to forhold, herunder et samleje. Der henvises tillige til dom nr. 60 og 63

fra samme sagskompleks.

22


• Dom 62 - Vestre Landsrets ankedom af 2. februar 2006

• Fængsel i 2 år (stadfæstelse)

Overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 1, og § 232 begået af en 48-51-årig mand, som fra

ultimo 2001 til efteråret 2004 seksuelt misbrugte og krænkede en 12-14-årig nabodreng, som også

arbejdede lidt for tiltalte på en syfabrik (fra han var 13 år). Tiltalte havde på sin bopæl og på sin fabrik

mange gange anden kønslig omgængelse end samleje med forurettede i form af oralsex, anale samle-

jer og onani, ligesom tiltalte i et tilfælde formåede at få forurettede til at deltage i seksuelt samkvem

med både tiltalte og en tredje mand. Endvidere havde tiltalte mange gange krænket forurettedes blu-

færdighed, idet tiltalte blottede sig for forurettede, opfordrede forurettede til sex, befølte forurettedes

kønsdel uden på tøjet, viste forurettede pornofilm, fik forurettede til at overvære, at han onanerede,

samt tvang forurettede til at slå ham i bagdelen med en paletkniv. Byretten, der fandt det bevist, at

overgrebene var begået fra forurettede var 11 år og delvist under tvang, fastsatte straffen til fængsel i

2 år. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at der var tale om mange grove overgreb i en længere

periode mod en 11-14-årig dreng. Landsretten, der ikke fandt det bevist, at forurettede var under

12 år, da overgrebene fandt sted, eller at der forelå tvang, stadfæstede byrettens strafudmåling. Landsrettens

dom blev først forelagt rigsadvokaturen efter udløbet af fristen for at ansøge om tilladelse til at

anke til Højesteret.

• Dom 63 - Vestre Landsrets ankedom af 2. februar 2006 (”Tønder-sagen”)

• Fængsel i 2 år og 3 måneder (skærpelse)

Overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 222, stk. 1, jf. til dels § 21, jf. § 23, begået af en 73-årig

mand over for en 10-11-årig pige, men hvor det i overensstemmelse med tiltaltes forklaring blev lagt

til grund, at tiltalte gik ud fra, at forurettede var 12 år på gerningstidspunktet. Sagen er en del af et

større sagskompleks (den såkaldte ”Tønder-sag”). I denne sag blev tiltalte telefonisk kontaktet af forurettedes

far, som tilbød tiltalte at have sex med forurettede. I løbet af en periode på ca. 5 måneder indfandt

tiltalte sig herefter fem gange hos forurettede, hvor de havde anden kønslig omgængelse end

samleje, mens forurettedes far var til stede, idet tiltalte masserede forurettedes kønsdel og bryster

samtidig med, at forurettede masserede tiltaltes lem, ligesom der var tale om gensidig oralsex. I tre af

disse tilfælde gav tiltalte forurettede betaling for de seksuelle ydelser. Herudover havde tiltalte i et

tilfælde transporteret to andre mænd til forurettedes adresse med henblik på, at de skulle have anden

kønslig omgængelse end samleje med forurettede. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 4

måneder, som der efter sagens grovhed hverken var grundlag for at gøre helt eller delvist betinget.

Ved strafudmålingen lagde byretten bl.a. vægt på karakteren og omfanget af de seksuelle krænkelser,

herunder at de havde haft en systematisk karakter. Endvidere blev det anset som en skærpende omstændighed,

at de seksuelle krænkelser var sket efter opfordring fra forurettedes far, der tillige var til

stede, mens krænkelserne stod på. På den anden side blev tiltaltes ret høje alder taget i betragtning.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder. Landsretten lagde herved som særdeles

skærpende omstændigheder vægt på, at tiltalte var langt ældre end forurettede, og at forholdene tydeligt

kun kunne begås som følge af hendes fars dominerende stilling over for og udnyttelse af forurettede.

Endvidere tillagde landsretten den ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilsigtede strafskærpelse væsentlig

betydning, ligesom landsretten navnlig lagde vægt på antallet af krænkelser i forhold 1, og at

23


tiltalte i forhold 2 aktivt medvirkede til andre mænds forsøg på krænkelser af forurettede. Efter en

samlet vurdering fandt landsretten endvidere ikke, at der var grundlag for at tillægge tiltaltes alder

formildende virkning på strafudmålingen. Der henvises tillige til dom nr. 60 og 61 fra samme

sagskompleks.

24

More magazines by this user
Similar magazines