Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

cfk.rm.dk

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

ARTIKEL Første diætist´ med MPA: Drop konkurrencen - dyrk fagligheden og samarbejdet Masteruddannelse i offentlig administration har bestyrket Lone Viggers, ernæringschef for Hospitalsenhed Vest i Region Midtjylland, i, at kliniske diætister skal overleve som faggruppe på at dyrke fagligheden og arbejde for at blive et selvstændigt speciale i sundhedsvæsenet. - Der har eksisteret kliniske diætister i 50 år, men alligevel er vi kun ca. 400, som mere eller mindre tilfældigt er drysset ud over sundhedsvæsenet. Det er ikke nok at overleve på som faggruppe, og slet ikke nu, hvor cand. scient.’er i klinisk ernæring kommer på banen. Fejlen er, at vi konkurrerer for meget med hinanden i stedet for at dyrke vores faglighed med henblik på at blive et uundværligt speciale på linje med alle andre specialer i sundhedsvæsenet. Vi må væk fra at passe vores egen lille ”bolsjebutik”, hvad enten det er en sygehusafdeling eller ude i primærsektoren. Lone Viggers, ernæringschef og daglig leder for otte kliniske diætister i Ernæringsenheden for regionshospitalerne i Holstebro, Herning, Ringkøbing, Tarm og Lemvig i Region Midtjylland, lægger ikke fingrene imellem i sit syn på kliniske diætisters fremtid i sundhedsvæsenet. Hun forudsiger diætisternes endeligt, hvis ikke de som faggruppe i højere grad vender sig mod deres fag end mod deres aktuelle placering. I en opgave i forbindelse med sit 2-årige studie til Master of Public Administration har hun taget hul på diskussionen om kliniske diætisters fremtid set i et organisa- D I Æ T I S T E N N R . 8 6 - 2 0 0 7 torisk perspektiv. Her ridser hun dels diætisternes 50-årige historie op, dels belyser hun gennem interviews med diætister i henholdsvis Ringkøbing Amt og Århus Amt, hvordan diætisterne ser på deres måde at være organiseret på. Fortaler for centralisering Der er nemlig tale om to vidt forskellige organisationsformer. I Århus Amt er diætisterne decentralt organiseret, de fleste med ansættelser på sygehusafdelinger, i sygehuskøkken og derudover nogle hos praktiserende læger. I Ringkøbing Amt er diætisterne - som det eneste sted i landet i øvrigt - ansat i en central Ernæringsenhed (med Lone Viggers som chef), der efter henvisning betjener både sygehusene og praksissektoren. Lone Viggers konkluderer i sin opgave, at diætisterne i Ringkøbing Amt nødigt vil tilbage til den decentrale organisering, men foretrækker at forblive i en samlet faglig Af Helle Juhl, Journalist enhed, hvorimod sygehusdiætisterne i Århus Amt nødigt vil give slip på det afdelingsbaserede tværfaglige samarbejde. Begge grupper af kliniske diætister ønsker dog mere samarbejde på tværs af den primære og den sekundære sundhedssektor, dvs. bedre mulighed for at følge patienterne helt til dørs i sammenhængende patientforløb. Uden konkret at anbefale fremtidige organiseringsformer, skinner det igennem i Lone Viggers opgave, at hun er fortaler for centrale diætistenheder, uafhængige af de enkelte sygehusafdelinger og af praksissektoren. - Jeg mener ikke, det behøver være præcis som her hos os, men i hvert fald på en måde, så kliniske diætister kommer til at arbejde sammen med andre kliniske diætister, hvorved de kan styrke deres faglighed og blive til et selvstændigt speciale ligesom andre specialer i sundhedsvæsenet. Man kan jo spørge sig selv, om ikke det faktum, at der blandt kliniske diætister stort set ikke forskes og nyudvikles - eller for den sags skyld, at jeg er den første diætist til at tage en MPA - hænger sammen med, at diætisterne langt overvejen- S I D E F Ø R S T E D I Æ T I S T ´ M E D M P A : D R O P K O N K U R R E N C E N - D Y R K F A G L I G H E D E N O G S A M A R B E J D E T 21

More magazines by this user
Similar magazines