2 K L E M Å - Haderslev Handicap Idræt

hh.if.dk

2 K L E M Å - Haderslev Handicap Idræt

K L E M Å

2

Maj 2011


Løser store og små opgaver i dit hjem.

Ring og få et godt tilbud!

Tømrerrmaet - Jakob Richard Olsen

Vilstrup Toftegyde 8 • 6100 Haderslev • Tlf. 42 15 92 75 • Mail: jro@bbsyd.dk

Halk Strand Camping

Brunbjerg 105 • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 11 87 • www.halkcamping.dk

HUSK

at læse vores hjemmeside

hh-if.dk


Haderslev Handicap Idræt´s bestyrelse

Formand

Kurt Koch

Slagtergade 12 st. Th., 6100 Haderslev

e-mail: kkoch@webspeed.dk

Tlf. 74 53 15 31/23 67 51 15

Næstformand/Bordtennis

Lars Jørgensen

Troldhøj 13, 6100 Haderslev

e-mail: larj@webspeed.dk

Tlf. 26 74 06 21

Bestyrelsesmedlem

Patrick Pedersen

Jernbanegade 10 1.sal. th.

6200 Åbenrå

E-mail:Paped90@ibc.dk

Tlf. 28 18 71 85

Boccia

John Fogh

Dyssebakken 73, 6500 Vojens

e-mail: j.fogh@mail.tele.dk

Tlf. 74 54 35 13

Svømning/ Sekretær

Mogens Jensen

Sønderbro 28 A,1 sal., 6100 Haderslev

e-mail: mrwj@vip.cybercity.dk

Tlf. 21 34 30 65/74 53 03 68

Redaktør: Mogens Jensen

Sønderbro 28 A,1 sal,

6100 Haderslev

Tlf. 74 53 03 68

Medredaktør: Kurt Koch

Distribution: Mogens Jensen

Næste Deadline: 17. juli 2011

Udkommer i uge 34.

Oplag ca. 200 eksemplarer.

4 gange årligt.

Vi er ca. 90 medlemmer, kontingent betales

2 gange årligt - marts og august.

Voksne over 25 år - 250,- pr. halvår.

Børn under 25 år - 150,- pr. halvår.

Børne/Familie idræt

Allan Kristensen

Starup Fjordvej 20, 6100 Haderslev

e-mail: allanib@tdcadsl.dk

Tlf. 74 52 24 54

Suppleant

Svend Andersen

Aabenraavej 92, 6100 Haderslev

e-mail: svenda@webspeed.dk

Tlf. 74 52 44 85

Suppleant

Carsten Nissen

Fælleshave 33, 6100 Haderslev

E-mail: carsten@co-nissen.dk

Tlf. 21 64 51 07/ 74 53 41 07

Afdelingsleder Hockey

Jette Jakobsen

Sønderbro 28 A,1 sal., 6100 Haderslev

e-mail: Jette-jacopsen@hotmail.com

Tlf. 74 53 03 68/ 26 21 25 80

Kasserer

Hans Erik Mørch

Baldersvej 220, 6100 Haderslev

e-mail: jbhemorch@bbsyd.dk

Tlf. 30 11 90 62

Redaktionen Annonceekspeditionen

Facts om HHI

Handicap Idræt

Søballevej 2D, Veng

8660 Skanderborg

Tlf. 8793 3786

E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk

FL Tryk

Agerbakken 21

8362 Hørning

Tlf. 70 22 18 70

3


Generalforsamling d. 21/3-11

Af Kurt Koch

Mandag den 21. marts 2011 afholdt

Haderslev Handicap Idræt generalforsamling

i Haderslev Idrætscenter,

kl. 19.30.

Som sædvanlig var der mødt mange

medlemmer frem – ca. 30 personer –

hvilket er meget flot i betragtning af,

at medlemstallet i foreningen udgør

knap 90 personer. Altså var omtrent

1/3 af medlemmerne i Haderslev

Handicap Idræt fremmødt.

Der vil et andet sted i dette klubblad

være en artikel om afviklingen

af generalforsamlingen, så i dette

indlæg vil jeg alene forholder mig

til debatlysten på mødet samt valghandlingen.

Lad mig sige det straks: Jeg glæder

mig over den store debatlyst, der var

på generalforsamlingen. Det tager

jeg som udtryk for, at der fortsat er

liv i foreningen, og at der er mange

meninger og holdninger til forskellige

områder i handicapidrætten, hvilket

altid er positivt. I øvrigt har det i

mange år været kendetegnende, at

debatten har været noget centralt på

generalforsamlingerne.

4

Og, så er der valghandlingen på

generalforsamlingen. Her viste det

sig, at der både var kampvalg om

bestyrelses- og af suppleantposterne,

og det vidner klart om, at

demokratiet virker i praksis. Ved den

første valghandling var der dog valget

af formand, som det drejede sig om,

og her genvalgtes Kurt Koch for en

ny 2 årig periode. Efterfølgende var

der valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Lars Jørgensen, Mogens

Jensen og Carsten Nissen. Ud over

disse 3 personer stillede Patrick

Pedersen og Martin Jensen op til

denne spændende valghandling.

Følgende 3 personer blev valgt:

Lars Jørgensen, Mogens Jensen og

Patrick Pedersen. Et stort til lykke til

alle 3, der blev valgt. Samtidig skal

der lyde en hjertelig velkomst til det

nye bestyrelsesmedlem, Patrick, der

har sine rødder i aktiviteten hockey.

Jeg håber, at du vil finde dig godt

tilpas i bestyrelsen.

Herefter var der valg af suppleanter

til bestyrelsen, og det skulle vise, at

det også blev til et kampvalg her.

Svend Andersen og Jacob Mørch


stillede atter op som suppleanter.

Desuden opstillede Brian Jen-sen,

Martin Jensen og Carsten Nissen

til de 2 suppleantposter. Svend blev

genvalgt, og ny suppleant blev Carsten.

Dette betød således, at den tidligere

bestyrelsessuppleant, Jacob,

ikke blev genvalgt. Der skal lyde et

stort tillykke med valget til de 2 suppleanter,

Svend og Carsten. Samtidig

vil jeg gerne takke Jacob for hans

indsats for handicap-idrætten igennem

den periode, hvor han har været

suppleant.

Til sidst var der så valg af revisor

og revisorsuppleant. Den hidtidige

revisor, Arne Refsgaard, ønskede at

trække sig, og ny revisor blev Allan

Lykke Nielsen, der arbejder inden for

aktiviteten Familieidræt. Revisorsuppleant

blev på ny Søren E. Olesen.

Tillykke med valget til den nye revisor,

Allan, samt til Søren, der genvalgtes

som revisorsuppleant.

Annonceekspedition:

Handicapidræt ∙ Søballevej 2D, Veng ∙ 8660 Skanderborg

Tlf. 8793 3786 ∙ E-mail: info@handicapinfo.dk

Layout & tryk:

FL Tryk ∙ Agerbakken 21 ∙ 8362 Hørning ∙ Tlf. 70 22 18 70

Og, en stor tak til foreningens hidtidige

revisor, Arne, der har gjort

et stort stykke arbejde for handicapidrætten

i Haderslev Handicap

Idræt.

Endelig vil jeg gerne takke generalforsamlingens

dirigent, Søren E.

Olesen, for hans veludførte arbejde.

Afslutningsvis vil jeg også gerne

takke generalforsamlingen for den

tillid, de udviste til undertegnede

ved at genvælge mig for en ny 2 årig

periode som formand for Haderslev

Handicap Idræt. Jeg skal gøre mit

bedste for at leve op til denne tillid.

Tak til alle jer, der mødte frem til

generalforsamlingen. Ligeledes en

stor tak for den store debatlyst på

mødet. Det er noget, som bestyrelsen

kan drage nytte af i henhold til

den fremtidige udvikling i foreningen.

5


Generalforsamling i H.H.I.

Af Mogens Jensen

Den 21.3.2011 kl. 19.30

Tilstede fra bestyrelsen: Kurt Koch,

Lars Jørgensen, Hans Erik Mørch,

Allan Kristensen, John Fogh, Carsten

Nissen, Mogens Jensen og suppleanterne

Jacob Mørch og Svend

Andersen.

Fremmødte til generalforsamlingen:

33 medlemmer inklusiv bestyrelsen.

1. Valg af dirigent. Søren E Olesen

blev valgt. Søren E Olesen gør

opmærksom på, at generalforsamlingen

er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning. 2010

har i Haderslev Handicap Idræt – i

lighed med de tidligere år - været

kendetegnet af et meget højt aktivitetsniveau,

og dette vil også afspejle

sig i dette års beretning. Foreningens

julefrokost blev afholdt lørdag den 4.

december 2010. Det foregik for 3. år

i Vojens Bowling Center, med spisning

og bowling. I forbindelse med

arrangementet var der et tilbud om

buskørsel fra Haderslev og til Vojens

tur/retur, og det benyttede 11 ud af

6

de 20 deltagere sig af. Bestyrelsen

havde en god fornemmelse af, at

arrangementet forløb rigtig fint, men

vi kunne dog godt have ønsket os,

at flere havde deltaget. Dog kan en

julefrokost jo altid afvikles på mange

forskellige måder. Foreningen afholdt

sin forårsfest i år 2010 ved klubfaciliteterne

på Odinsvej – ejet af Haderslev

Familie & Firma Sport, hvor der

var grill og hygge samt forskellige

aktiviteter. Det var et rigtig godt arrangement

med et pænt fremmøde

på ca. 25 personer.

Åbent Hus - arrangement

I 2010 arrangerede foreningen et

Åbent Hus – arrangement i Favrdalhallen

+ gymnastiksalen med et

samlet og flot fremmøde på over

50 deltagere. Aktiviteterne boccia,

bordtennis, familieidræt samt hockey

var repræsenteret, samtidig med at

der var mulighed for at få foldere om

Haderslev Handicap Idræt. Ligeledes

kørte der en video fra et hockeystævne

– og lokalpressen mødte

også frem, hvilket var meget positivt.

Som afslutning på arrangementet var

der kaffe og kage m.m. i Favrdalskolens

kantine.


Boccia

2010 blev igen et godt år for Haderslev

Handicap Idræt i boccia. Der

blev hentet mange medaljer hjem til

klubben på trods af, at vi kun er 9

spillere. Jeg håber på, at det nye år

må blive lige så godt. Og, så ønsker

jeg mig, at der ville komme endnu

flere spillere til boccia. Vi bliver jo

lidt ældre og kunne godt bruge nogle

yngre spillere.

Bordtennis

Bordtennisafdelingen har heller ikke

i år noget at berette, da aktiviteten

fortsat er stillet i bero, og det har

desværre vist sig, at der umiddelbart

ikke er nogen interesse for denne

aktivitet. Derfor påtænker foreningen

ikke på nuværende tidspunkt at

tilbyde bordtennis.

Familieidræt

Det har i denne sæson vist sig, at

intet kommer af sig selv. Det er svært

for de frivillige kræfter at holde gejsten

høj, når de ikke belønnes med

et godt fremmøde. Vi har desværre

opdaget, at tilslutningen til Familieidræt

er faldende. Dette kan skyldes,

at de deltagere, der har været med

fra opstarten, efterhånden har nået

en alder, hvor de skal prøve kræfter

med andre aktiviteter.

Ud over aktivitetsdagene i Familieidræt,

har afdelingen stået for Fastelavnsfesten

og Forårsfesten, arrangementer

som har været gennemført

med meget stor succes, ikke mindst

på grund af alle de mennesker, der

har givet en hånd med og de sponsorer,

som har gjort det økonomisk

muligt.

Hockey

Hvad er der sket i hockeyafdelingen

i det forgangne år? Vi har været heldige

i år at få hele Haderslev Hallen,

kl. 19.00 - 20.30, det vil sige, at vi har

2 baner. Lille bane er Kim/Jette. Det

er spillere, som har behov for tryghed

og ikke helt har spilleforståelse. Stor

bane er Allan/Mogens. Der er de spillere,

som har mere spilleforståelse.

Vi har en stor fremgang af nye spillere

fra 15 til 26 betalende spillere, derfor

tog vi også imod da Kim Søndergård

tilbød sin hjælp til at blive træner ved

E- og D-spillere. Den 5. - 6. februar

2011 havde hockeyafdelingen stævne

i Haderslev Idrætscenter, hvor der

var 280 spillere, og et rigtigt godt

stævne. Tak til alle de frivillige, som

støttede op omkring weekenden og

den fine presseomtale både før og

efter stævnet.

7


Svømning

Året 2010 har været lidt af et rodet

år Der var jo i august måned 2010

kommet nye livreddere, og Martin

Jensen har bestået bassinprøven og

må være livredder for foreningen. Der

har været en del tumult omkring de

faste livreddere, og det er ikke gået

så godt. Vi har måttet aflyse nogle

aftener. Andre gange har Martin

Jensen tiltrådt som livredder.

Så har vi også haft den traditionelle

juleafslutning med den helt rigtige

julestemning, lys på kanten og juletræ

i vandet. Desværre var der ikke

ret mange. I den nye sæson 2011 kan

jeg kun håbe på, at livredderne bliver

mere stabile. Hvad der ellers skal ske

må tiden vise.

Andre og nye aktiviteter

Bowling er en aktivitet, der i indeværende

sæson som noget nyt har

været afviklet i Haderslev Bowling

Center, og der spilles én gang om

måneden, søndag eftermiddage i

vintersæsonen. Baggrunden for

dette er, at flere medlemmer af foreningen

har haft et ønske om at flytte

aktiviteten til Haderslev, der jo gennemgående

ligger mere centralt for

medlemskredsen.

Samtidig har Haderslev Bowling

Center sørget for at gøre faciliteterne

8

mere handicapegnede, og det er virkelig

positivt. Antallet af fremmødte

på det nye aktivitetssted er nogenlunde

uændret eller lidt stigende i

forhold til Vojens Bowling Center,

og der har i gennemsnit været ca.

10 - 12 personer pr. gang. Deltagerbetalingen

er kr. 50,- og der spilles i 2

timer på 3 baner. De, der fremmøder,

synes at det er sjovt, så bestyrelsen

vil anbefale at aktiviteten fortsætter i

den kommende sæson. Bestyrelsen

har i øvrigt besluttet, at vi i dette år

vil forsøge at etablere fodbold som

ny aktivitet i foreningen, og vi vil

ligeledes forsøge os med aktiviteten

”Sport for unge” – vel og mærke

under den forudsætning at der er

flere personer, der er interesserede

i disse aktiviteter.

Et af foreningens medlemmer har

i øvrigt forespurgt, om det kunne

tænkes, at der var medlemmer i

Haderslev Handicap Idræt, som

ønsker at gå i motionscentre.

Synliggørelse og foreningens

medlemstal

Haderslev Handicap Idræt har - ligesom

i det forgangne år - forsøgt at

synliggøre sig i lokalsamfundet, og

det synes jeg til dels er lykkedes.

Først og fremmest er denne synliggørelse

foregået via pressen, og


derfor skal der specielt lyde en stor

tak til denne, fordi den altid velvilligt

ofrer spalteplads på sportsresultater

for foreningens idrætsudøvere

m.m.

Bestyrelsen har i det forgangne år

støttet op om – i et samarbejde med

øvrige handicapidrætsforeninger i

Haderslev Kommune – at udarbejde

en folder, der fortæller om foreningernes

virke. Eksemplarer af denne

folder vil blive forsøgt uddelt forskellige

steder – og dermed kan den være

med til at synliggøre foreningerne.

Medlemstallet i Haderslev Handicap

Idræt har i perioden været nogenlunde

konstant, og bestyrelsen håber

meget på, at aktivitetsstigningen i det

forgange år vil føre til en medlemstilgang

i den kommende periode.

For foreningen drejer det sig jo fortsat

om at få fat i de handicappede,

der har lyst til at dyrke idræt – og

bestyrelsen er åben over for ideer,

der kan fremme denne sag til gavn

og glæde for Haderslev Handicap

Idræt.

KLEM Å

Klubbladet KLEM Å har det formål,

som er, at såvel medlemmer af Haderslev

Handicap Idræt som annoncø-

rer samt alle andre, der modtager

bladet, får kendskab til, hvad der sker

i foreningen - og hvad handicapidræt

i det hele taget er for noget – altså

en synliggørelse og en informationsformidling.

For bestyrelsen er det fortsat meget

vigtigt, at medlemmerne bruger

bladet – og ikke mindst har lyst til at

skrive i det. Ligeledes skal vi endnu

engang opfordre medlemmerne til at

støtte annoncørerne.

Hjemmesiden

Haderslev Handicap Idræt har en

rigtig flot hjemmeside. På adressen

www.hh-if.dk kan I finde alt om, hvad

der sker i foreningen. Bestyrelsen

synes, at hjemmesiden fungerer fint.

Det er bestyrelsesmedlemmet, Carsten

Nissen, der er webredaktør.

Økonomi

Foreningen har også i det forgangne

år haft en hel del udgifter i forbindelse

med et stort aktivitetsniveau inden

for de forskellige afdelinger. Foreningens

økonomi er derfor endnu

under pres. Bestyrelsen imødeser

i de kommende år øgede udgifter i

forbindelse med foreningens mange

aktiviteter, og vi er således nødt til

at være meget økonomisk ansvarlig

fremover.

9


I år vil bestyrelsen ikke foreslå nogen

kontingentforhøjelse, men vi vil gerne

bede om forslag fra generalforsamlingen

om, hvordan Haderslev Handicap

Idræt får større indtægter.

Afslutning

Foreningens aktiviteter står og falder

med engagementet fra alle de frivillige

blandt medlemsskaren. Uden jer

ville det ikke være muligt at virkeliggøre

disse aktiviteter, så derfor skal

der lyde en stor tak til jer alle sammen

for denne indsats. Ligeledes skal der

lyde en stor tak til Haderslev Kommune,

Haderslev Idrætsråd samt

Folkeoplysningsudvalget, hvorunder

idrætten har sit virke.

Undertegnede har besluttet sig for,

at jeg endnu engang vil tage imod

et valg som foreningens formand for

de næste 2 år, såfremt generalforsamlingen

giver mig mandat til det.

Samtidig vil jeg dog også allerede nu

tilkendegive, at jeg om 2 år vil trække

mig som formand, da jeg synes, at

det er vigtigt, at der kommer nye

kræfter til på denne post. Dette

hermed meddelt.

Kurt Koch.

Beretningen blev grundigt debatteret,

og nedenfor følger et udpluk:

Marianne Søndergård mente, at for-

10

eningen ikke kørte som en stor forening,

men som mange små foreninger.

Ligeledes manglede hun piger

i foreningen. Martin Jensen mente,

man kunne sætte livredderbetalingen

ned. Patrick Pedersen spurgte, om

der var nogle regel for livredderbetaling.

Formanden kunne fortælle,

at det var der ikke, og mente ikke

på nuværende tidspunkt, at det var

relevant at røre ved betalingen.

Der er lagt op til nye aktiviteter i

foreningen,

f. eks. Fodbold. Der blev også forespurgt

fra Svend Aage Jørgensen,

om man ikke kunne komme ind i et

motionscenter og dyrke motion. Foreningen

har på nuværende tidspunkt

ikke råd til at give tilskud til sådanne

arrangement. Hans Erik mente, at

bestyrelsen skal arbejde på at finde

et sted og få forhandlet en rabat, som

der så kunne tilbydes.

Fodbold var der stor debat om. Henrik

Thomsen fortalte, at vi for en del år

siden havde fodbold på programmet,

men det gik ikke. Patrick Pedersen

mente, at man skal passe på, at det

ikke bliver for professionelt, da det

kræver rigtig meget. Jacob Mørch

mente, at det var rigtigt. Patrick

Pedersen mente, at man skal ud på

bofællesskaberne og lave PR., da det


ikke kun er nok med blad/hjemmesiden.

Allan Kristensen fortalte at en

idrætsgren ikke må gå ud at lave PR

uden bestyrelsens tilkendegivelse.

Formanden fortalte, at der blev

afholdt nogle møder med andre handicapidrætsforeninger

i Haderslev

Kommune, hvor også handicapkonsulent

fra Syd Danmark er med. Der

har været diskuteret, om det er muligt

at lave en fælles storklub.

Svend Aage Jørgensen fortalte, at i

Ålborg har man en rigtig stor idrætsforening.

Ved sammenslutning af

mange små foreninger kunne det

ikke lade sig gøre, men måske kunne

Haderslev og Vojens slå sig sammen

i en forening.

Patrick Pedersen kunne ikke forstå,

at der er medlemsfald i H.H.I. Kunne

det være fordi, at vi hedder Haderslev

Handicap Idræt? Hvis man f. eks.

tænker på mange klubber med relation

til handicappede, hvori begrebet

handicap ikke indgår i klubbens

navn.

Beretningen blev efterfølgende godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab

for år 2010 til godkendelse. Som

foreningens regnskab ser ud pr. 7

-2- 2011 har der i der forgangene år

været store udgifter. Foreningen har

således haft udgifter for 96.399,16

kr. og på indtægter på 84.158,02 kr.,

og det endelige resultat er således,

at foreningen har en indestående

bankbeholdning på 77.750,75 kr.

Budgetteret indtægter i år 2011 er:

indtægter på 66.588 kr. og udgifter

på 65.500 kr.

Dirigenten lagde op til debat. Hvordan

skal vi få bedre økonomi? Hvordan

skal vi få flere penge i foreningen?

Poul Nissen spugrte til, hvorfor

der ikke var noget, der hed passivt

medlemskab. Poul Nissen fortalte

også om, hvordan Haderslev Gardens

Venner gør. Kunne man ikke

lave banko/hjælpe til på Haderslev

Bingocenter? Og, ligeledes vil han

sponserer beløbet, som vi betaler til

hjemmesiden.

Mogens fortalte, at det kræver meget

tid at søge sponsorgaver. Han fortalte,

at svømmeafdelingen prøvede

det for en del år siden.

Lis Jørgensen mente, at man måske

kunne låne Bussens Venners bus.

Arne Refsgaard refererede til, at det

11


kræver, at vi står til rådighed med at

køre ældre/handicappede på ture i

hverdagen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkommende forslag. Der er

ikke kommet nogle.

5. Valg til bestyrelsen. På valg er

Kurt Koch formanden, Lars Jørgensen,

bestyrelsesmedlem, Mogens

Jensen, bestyrelsesmedlem og Carsten

Nissen, bestyrelsesmedlem.

Kurt Koch, genvalgt. Derimod var der

kampvalg til bestyrelsesposterne.

Patrick Pedersen og Martin Jensen

stillede ligeledes op. Resultatet blev,

at Lars Jørgensen, Mogens Jensen

og Patrick Pedersen blev valgt ind og

Carsten Nissen blev ikke genvalgt til

bestyrelsesposten.

12

Valg af suppleanter. På valg er

Svend Andersen og Jacob Mørch.

Ud over disse 2 personer opstillede

Carsten Nissen, Brian Jensen og

Martin Jensen. Resultatet blev, at

Carsten Nissen og Svend Andersen

blev valgt. Jacob Mørch blev ikke

genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Arne Refsgaard og Søren

E. Olesen. Arne Refsgaard ønsker

ikke genvalg og ny revisor blev Allan

Lykke Nielsen. Søren E. Olesen blev

genvalgt som revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede formanden

for god ro og orden.

--------- ----------

Dirigent Formand

Søren E. Olesen Kurt Koch


Hvad vil vi med handicapidræten?

Af Svend Aage Jørgensen

I oktobernummeret spørger formanden

hvad vi vil med handicapidrætten?

Jeg har tænkt over det. Måske

skulle vi prøve at se, hvorledes det er

gået med den almindelige foreningsidræt.

I gamle dage - ja, det er ikke

mange år siden - da var man medlem

af en idrætsforening. Det kunne være

fodbold, gymnastik eller badminton.

Man betalte sit kontingent og fik tider

i hal eller sal eller på græsbane, og

så trænede man 1 eller 2 gange om

ugen. Faste trænings tider. Sådan

var det, og sådan har det altid været,

men så skete der noget. Lige pludselig

ville alle disse helt almindelige

medlemmer ikke lade sig diktere,

hvornår de skulle træne, for de ville

træne, når de havde lyst, og det skulle

passes ind i familiens skemaer, og vi

oplevede pludselig, at folk selv ville

bestemme, hvornår de gik til motion,

for motion skal der til, det er vi enige

om. Hvor kunne man motionere, når

det passer en selv?

I et motionscenter. Javel, men hvad

så med fællesskabet? Ja, det er gået

fløjten. Fra at dyrke motion og derefter

eller samtidig med at dyrke det

sociale, det stoppede, og læg mærke

til, at det samtidig stopper med, at

der i vort samfund sker en stærk

drejning i retning af det individuelle.

Nu drejer det sig ikke så meget om,

hvad vi gør, nej, nu drejer det sig

om, hvad jeg g ør. Det er mig, mig,

mig, det drejer sig om.

Nu ønsker jeg ikke, at denne egoisme

skal indføres i handicapidrætten, men

måske var det en ide at undersøge,

om der også blandt vore medlemmer

er folk, som kunne tænke sig at

træne i et motionscenter. Vi har altid

i Haderslev Handicap Idræt søgt at

imødekomme medlemmernes behov

og ønsker, så måske er der her et

område, vi skal til at være opmærksomme

på.

Dette indlæg skulle have været i

det senest udkomne blad, men på

grund af en forglemmelse, kan det

først komme i det næste, medmindre

formanden vælger at tage det op

på generalforsamlingen. Her er jo

en lejlighed til at spørge, om nogen

måske kunne tænke sig at gå i motionscenter.

Blot dette til eftertanke.

13


14

Revisionscentret

Haderslev

registrerede revisorer a/s

Bispegade 15

Tlf. 74 52 01 52

Fax 74 52 74 54

www.revisor.dk


Fastelavnsfest 2011

Af Allan Kristensen

Der skal lyde en stor tak, til alle de dejlige

mennesker, der valgte at deltage

i Haderslev Handicap Idræts årlige

fastelavnsfest. Det er en fornøjelse at

arrangere en fest, hvor mange glade

mennesker mødes til sjov og ballade,

for det er det fastelavn handler om.

Vi var ca. 45 personer, unge som

ældre, udklædte og nogen der valgte

at smide masken, men det er jo også

en slags forklædning. Vi startede

med at lege nogle sjove lege, slog

katten af tønden og hyggede os med

fastelavnsboller, kaffe og sodavand.

Der var igen i år en dejlig slikpose til

alle børnene. Sluttelig vil jeg gerne

takke alle, der har været med til at

gøre dette muligt. Frivillige hjælpere,

sponsorer og Skolen ved Stadion,

der venligst udlånte lokaler.

15


16

HADERSLEV VANDRERHJEM

Campingplads

Erlevvej 34 - 6100 Haderslev - Tlf. 74 52 13 47 - Fax 74 52 13 64

Haderslev@danhostel.dk www.danhostel.dk/haderslev

Sparer

vandet 100%

100% lugtfri

Nem at rengøre

Elegant design

Leveres i flere farver

Ring efter brochure

og referenceliste

Sælges gennem Deres lokale VVS-installatør

224 stk. på Brøndby stadion

Snerlevej 3 - 6100 Haderslev

Besøg vor hjemmeside: www.uridan.com – 74 52 65 10


Fastelavn

Kilde: internet

Fastelavn som vi kender det i dag,

består af udklædning, en tønde

dekoreret med en sort kat og fyldt

med lækre sager, en kongekrone

og en masse fastelavnsboller. Men

hvorfor holder vi egentlig fastelavn?

Hvornår man fejrer Fastelavn afhænger

af påsken. Fastelavn falder ikke

på en bestemt dato, men altid 7 uger

før påske. Det kan derfor kun være

fastelavn mellem den 1. februar og

den 7. marts. Fastelavn er optakt til

påsken, ligesom advent er optakt til

julen. Fastelavn indgår derfor som en

fast del af kirkeåret.

Fastelavn – optakten til den kristne

faste

Selve ordet "fastelavn" kommer af det

tyske Fasteabend, som kan oversættes

til noget i retning af fasteaften

- nemlig aftenen inden den kristne

faste. Fastelavn udviklede sig dog

hurtigt fra at være en enkelt aften,

hvor man fik lidt ekstra godt at spise,

til et regulært karneval, hvor man åd

og drak og festede i flere dage. Det

er ikke uden grund, at man i middelalderen

kaldte fastelavnssøndag

og fastelavnsmandag for flæskesøndag

og flæskemandag. Fastelavn

var altså oprindelig optakten til den

kristne faste. Men ligesom ved så

mange andre af de kristne højtider og

mærkedage er der stort skel imellem

fastelavn som en kirkelig tradition og

fastelavn som en folkelig tradition.

Fastelavn er festen, før fastetiden

begynder. Tidligere var der tre grunde

til at faste. Man skulle for det første

gøre det samme som Jesus. I Bibelen

fortælles der, at Helligånden førte

Jesus ud i ørkenen, hvor han fastede

i 40 dage og blev udsat for forskellige

prøvelser. (Luk.4,1-13). Derfor varer

fasten i 40 dage. Fasten var for det

andet en forberedelse til Lang-fredag

– dagen hvor Jesus blev korsfæstet,

og derfor begynder fasten 40 dage før

Lang-fredag. For det tredje handler

det om, at kirkens folk tidligere mente,

at det var sundt at leve nøjsomt. Det

var en synd at fråse. Og med 40

dages faste kunne man lære at leve

et nøjsomt liv.

Fridage i stedet for helligdage

Fastelavn har mistet sit kristne islæt,

ligesom Julen bliver mindre og mindre

kristen. Påsken, Pinsen og Kristi Him-

17


18

ODINSVEJ 147

6500 VOJENS

27 26 98 01

VOGNMANDSFIRMAET

Flemming Paulsen

Adelvej 26 Bæk

6500 Vojens

Telefon 74 54 38 11

Haderslev Containerservice

Telefon 74 52 89 04


melfartsdag er for de fleste ”fridage”

og ikke så meget ”helligdage”. De

færreste tænker særlig meget over

hvad dagene egentlig går ud på.

Den hedenske fest

Andre mener at fastelavn oprindeligt

var en hedensk vår og frugtbarhedsfest

- en kamp mellem vinter

og sommer. De før kristne ritualer

kunne således være rytter hære, der

kæmpede mod hinanden, den ene

hær symbolsk iklædt vinterpelse, den

anden blomst og grønne grene. Et

symbol på kampen mellem vinter og

sommer.

Også tøndeslagningen, hvor der indtil

sidst i 1800-tallet var en levende kat

i tønden, og ringridningen er hedenske

traditioner. Oprindeligt blev en

levende gås eller hane hængt op i

benene og smurt ind i sæbe, hvorefter

rytterne red forbi og forsøgte at rive

hovedet af. At det var et rituelt opgør

med de onde kræfter, hersker der

ingen tvivl om. Også til fastelavnsriset

knyttes frugtbarhedstanken. Når de

unge karle slog de unge piger med

ris, der var friske med bristefærdige

knopper, overførte de dermed frugtbarheden

til pigerne.

Tingene vendes på hovedet

Ved fastelavnsfesten blev der vendt

op og ned på mange ting, således

kunne ganske almindelige folk blive

"konger" – deraf "kattekongen" - man

klædte sig ud og kunne i øvrigt tillade

sig at lave forskellige løjer. I dag er der

flest prinsesser, pippi’er og feer blandt

pigerne og blandt drengene møder vi

Supermand, Spiderman og Batman.

Idealerne har med tiden ændret sig.

Slå katten af tønden

At slå katten af tønden er til gengæld

en tradition, der stadig holdes i hævd.

Det foregår stadig, dels i kvarterer

og bebyggelser fastelavnssøndag,

dels fastelavnsmandag i daginstitutionerne,

og de fleste børn er også

stadig udklædte. I gammel tid var

det anderledes barsk at slå katten af

19


20

Handicapcenter Syd

Lunderup Markvej 7

6230 Rødekro

Telefon 40 34 80 87

Horsetown@post.tele.dk

Lion Biler

Gasværksvej 4

6100 Haderslev

Tlf. 73 52 13 20


tønden, for af og til var der en rigtig

levende kat inde i tønden. Katten

skulle helst være sort og den symboliserede

de mørke kræfter i naturen

og i en selv. Den stakkels kat, der blev

anset for at være et ondt og djævelsk

væsen, som var i ledtog med de onde

magter, skulle være syndebuk og

jages ud af landsbyen. Nogle steder

skulle katten endda dræbes, når den

forvildet tumlede ud af den ituslåede

tønde. Da den selv var ond, skulle den

én gang om året mærke ondskaben

på sin egen krop.

En sammensmeltning af kristen og

hedensk tradition

Men selve festen som vi kender den i

dag har ikke meget kristendom over

sig; at klæde sig ud og at slå katten

af tønden har baggrund i det man vil

kalde den hedenske tradition, en tradition

som var forbundet med naturfænomener.

Den sidste ingrediens i

cocktailen er afskeden med vinteren

og frugtbarhedssymbolerne, som

Lindab Ventilation A/S

Langkær 20 | 6100 Haderslev

73 23 23 23 | www.lindab.dk

piskeriset. Cocktailen serveres med

fastelavnsboller og hvis du er heldig

en fastelavnssang som fx: Fastelavn

er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg

ingen boller får, så laver jeg ballade.

Sponsoreret

21


Hockey stævne i Haderslev d.5-6 feb.

Af Martin Jensen

Haderslev Handicap Idræt var vært

ved det 2. stævne i hockey, som blev

afholdt på Haderslev Idrætscenter. Vi

mødtes på Haderslev Katedralskole

mellem kl. 8 – 9 lørdag morgen, hvor

vi fik vist, hvor vi skulle sove. Vi havde

så fået to klasselokaler, da vi var 21

spillere, der skulle overnatte. Efter vi

havde fået pakket ud, så var der tid

til lidt morgenmad mens vores træner

og ”hockey mor” var til træner/ leder

møde, så vi hyggede os med en rundstykke

og fik snakket lidt om, hvordan

det mon skulle gå, da vi havde mange

nye spillere med på vores C - hold..

Da klokken blev 10.00, så gik vi alle

sammen over i Idrætscentret, hvor

vi skulle spille i den lille hal. Alle var

naturligvis spændte på, hvordan det

skulle gå denne weekend, da det ene

D - hold skulle spille i C – rækken, da

region 2 syntes, at de var for gode til

at spille i D - rækken. To af Haderslevs

C - spillere var lånt ud til Vojens

for at de kunne stille med et hold. Kl.

10.00 kom Haderslevs borgmester,

Jens Christian Gjesing, for at holde

en åbningstale, sådan at vi kunne få

stævnet åbnet.

22

Så gik det ellers løs. Haderslevs C -

hold og Haderslevs D - hold skulle

spille den første kamp kl. 10.15. Det

gik nu også fint. Der blev nu kæmpet

hårdt på begge baner. Haderslevs

C - hold skulle spille mod Tønder. Kl.

11.05 skulle Haderslevs E - hold spille

imod Sønderborg, hvor de naturligvis

også gik til den. Så blev kl. 12 30 og

Haderslevs C-hold skulle spille igen

denne gang mod Vejle-1.

De vidste godt, at de virkelig skulle

kæmpe denne gang, for det var et

stærk hold. Så blev kl. endelig 13.00

og Vojens skulle spille deres første

kamp mod Grindsted -1. Der var naturligvis

god opbakning fra Haderslev,

da Marc og jeg spillede for Vojens,

så det var jo dejligt at ens egen klub

heppede på os, selvom vi spillede for

Vojens. Der blev også kæmpet til det

sidste her, for vi vidste jo godt, at vi

gerne skulle vinde så mange kampe

som muligt, for at vi skulle være med

i kampen om FM, så det var jo bare

med at kæmpe og spille sammen.

kl. 14.00 skulle Haderslevs E - hold

spille en trænings kamp mod Grindsteds

Børnehold. Der blev endnu en

gang kæmpet, som de havde lært til


træning, så det var nu spændende at

se, om de kunne klare sig. Kl. 15.00

blev det Vojens, der skulle spille deres

sidste kamp for denne dag. Den her

gang imod Fredericia. Efter vi havde

spillet, så gik vi i bad for at blive klar

til om aftenen, hvor vi startede med

at spise kl. 18.30, hvor Kurt Koch lige

ville byde os endnu en gang velkommen

til stævnet, og så delte han lige

bordene op, sådan at vi ikke alle

sammen gik op efter mad på en gang.

Under spisningen havde vi et band fra

Fredericia til at spille lidt stillemusik.

Efter spisningen blev der så spillet op

til dans, hvor der bl.a. blev spillet lidt

med Kim Larsen og meget andet. Så

der var lidt for en hver smag. Festen

sluttede kl. 23 00, for nogle og andre

kl. 24.00, da man jo gerne skulle være

frisk til om søndagen, hvor der skulle

spilles igen.

Den første kamp om søndagen skulle

Vojens spille en trænings kamp kl.

8.00 imod Grindsted-2. Efter vi havde

spillet den kamp, var der så mulighed

for at få lidt morgenmad, hvis man ikke

havde nået at spise, inden man skulle

spille. Kl. 10.45 skulle Haderslevs

E - hold spille deres først kamp mod

Grindsted. Det var også en trænings

kamp, hvor de gjorde det så godt som

de kunne. Kl. 11.15 skulle Haderslevs

C - hold spille deres først kamp mod

Vejle – 2. Der blev endnu en gang gået

til den for det kunne jo være dejligt at

vinde en kamp. Det blev endelig kl.

13.15, og vores D - hold skulle spille

deres kamp mod Vejle -1. Der blev

der også kæmpet. Da vi alle sammen

var færdige med at spille og stævnet

var slut, så skulle der jo ryddes op,

så alle os spillere gik over og tømte

vores klasselokale, sådan vi kunne få

bordene sat på plads.

Så var der tid til, at vi som spillere

kunne sidde og snakke om, hvordan

vi syntes, det var gået denne weekend,

imens vi fik en sodavand og

ventede på vores ”hockey mor”, og

trænerne som lige skulle havde taget

banderne ned og være sikker på, at alt

var i orden, inden hun kunne komme

over til os og sige tak for en hyggelig

weekend.

23


24

Hans Aarøe

Maskinstation

Jørlhagevej 9 - Ørby - 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 93 31 - www.hansaaroe.dk

Rådhuscentret 2 • 6500 Vojens

Tlf. 74 54 24 84 • www.edc.dk


H.H.I's aktivitetsplan for perioden

3/5 2011 - 22/8 2011

Med forbehold for ændringer

Sæson:

Når du nu får dette blad, er nogle af

aktiviteterne snart slut (se nærmere

på en anden side). Så er det bare

at håbe, at det går bedre i nogle af

vores idrætsgrene i efterårssæsonen

2011.

Aktiviteter:

Sommeren er forhåbentlig ved at

være på vej. Det første vi skal

Domino

Erhvervs- og Hjemmeservice

Daglig - og hovedrengøring

Havearbejde

Snerydning

Tilbydes private og erhverv

(staten giver 30% tilskud til pensionister og

fortidspensionister)

glæde os til, er den traditionelle

afslutning som Hockey afholder på

Haderslev Bowling Center med bowl

og spisning. Der vil også være den

traditionelle Forårsfest d. 3. juni, på

Haderslev Firma Sports areal. Vi

håber, at medlemmerne vil møde

op til de forskellige arrangementer.

Jo flere der møder op, jo sjovere er

det.

Boligselskabet

Sydbo

Rådmandsvej 6

6100 Haderslev

Tlf. 74 52 81 33

www.sydbohaderslev.dk

25


Resultater efter andet stævne

C - rækken

Haderslev – Fredericia 1 – 3

Haderslev – Vejle - 1. 0 -1

Haderslev – Vejle - 2. 0 – 1

C - rækken har lige nu 0 point, og ligger lige nu nr. 8.

D - rækken har lige nu 9 point og ligger på en 3. plads.

D - rækken Haderslev – Tønder 2- 0

Haderslev – Vejle 2. 3-1

Haderslev – Vejle 1. 2 – 0

E - rækken har lige nu 4 point og ligger på 2 pladsen.

E - rækken

Haderslev – Sønderborg 1 - 6

Haderslev – Grindsted - træningskamp

Vojens C-rækken har 7 point. De deler 3. pladsen med to andre klubber.

Vojens – Grindsted 2 - træningskamp

Vojens – Fredericia 5 - 1

Vojens – Grindsted 2 3-0

Vojens – Vejle 1 0-3

Ved træningskampe gives der ikke

point. Det bliver spændende at se,

hvordan det skal gå til det sidste

stævne i Sønderborg d. 19. – 20.

marts 2011, og om vi har nogle hold,

som skal til FM/DM. Det kommer i

næste nummer af klem Å. Billeder

fra stævne i Sønderborg kan ses på

hjemmesiden.

27


CHRISTIANFELD

SUPERMARKED APS

Lindegade 33 • 6070 Christiansfeld

Telefon 74 56 19 50

Opsætning & Reparation af

radio, Tv, parabol & antenner

74 54 38 13 • 40 16 70 60

ob@dlgtele.dk

28

Ole Bøgelund

Stadionallé 8

6500 Vojens

www.zebra111.dk


Kort og godt!

Hip hip hurra

Når flagene kommer på bordene i

de små hjem, vil foreningen gerne

være med. Ikke sådan at forstå, at vi

kommer til boller og kakao, men når

der er noget at fejre, vil vi meget gerne

gøre vores til, at det bliver en god dag.

Derfor vil vi meget gerne høre, hvis

du kender nogen, der fylder rund, har

jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup, eller

på en anden måde en mærkedag, der

skal fejres. Skriv, ring, mail jo mere vi

ved, jo bedre kan vi skrive om vedkommende.

Der må også gerne vedlægges

et pas foto, som kan returneres.

Opfordring

Foreningen har jo gennem mange år;

ja siden 1980 haft klubbladet ”Klem Å”.

Husk kære læser, du kan være med

til at gøre dette blad til et anderledes

og mere spændende blad. Har du

en god historie fra fantasien eller fra

det virkelig liv, så skriv til bladet. Alle

er velkommen til at skrive til bladet.

Husk, din mening, eller idé, bliver hørt

af flere, hvis den kommer i bladet ”Få

nu fat i skrivetøjet”. Og send det til

Redaktøren senest den.17. juli. 2011.

Til blad nr. 3.

Bøn fra kassereren

Det vil nedbringe vores udgifter til

porto og lette vort arbejde, hvis I vil

gøre mig flg. tjenester:

1. Kontakte mig ved adresseændring

og udmeldelse af foreningen.

2. I vil betale kontingent til den anførte

dato på indbetalingskortet.

3. I kan betale over BankNordik

på flg. Reg. Nr. 9892.

Konto. Nr. 8 925 682 749.

Husk det nu!

Unyttig viden

Paris Hiltons mor, Kathy Richards

Hilton, gik i skole med Janet Jackson.

Cindy Crawford havde 20-års studenterjubilæum,

sommeren 2004.

Walt Disney fik job som statist i en

western, da han kom til Hollywood

i starten af 1920erne. På grund af

regnvejr blev tegnerens medvirken dog

aflyst.

Sæsonstart

Så er der atter kommet gang i en ny forårssæson.

Alle idrætsgrene er startet.

Kender du nogle, der skulle have lyst til

at blive medlem, så har vi jo den regel i

vores forening, at man kan komme og

prøve nogle gange, før man skal melde

sig ind i foreningen. Og vi er jo billig i

forhold til mange andre foreninger. Vi

håber at du/I finder et nyt medlem, jo

flere vi er, jo sjovere er det.

29


Hold dig på toppen, tænk på

kroppen.

Mangler din krop at blive trimmet, og

mangler du et godt socialt samvær,

ja så meld dig ind i Haderslev Handicap

Idræt, hvor vi har de forskellige

idrætsgrene som. Boccia/Familieidræt/

Hockey/Bordtennis/Bowling/

og ligeledes Svømning. Nærmere

omkring tidspunkter og sted, se

andet sted i bladet.

Sæsonslut/start

Så er det ved, at være slut på denne

sæson, når du modtager dette blad.

Der er forsat nogle af foreningens

Fødselsdage

Hurra, Hurra til 4 personer

aktiviteter, der er i gang. Se andet

sted i bladet. Vi håber I atter glæder

jer til at komme i gang i en ny efterårssæsonsæson,

når alle idrætsgrene

er startet. Kender du nogle, der

skulle have lyst til at blive medlem, så

har vi jo den regel i vores forening,

at man kan komme en del gange, før

man skal melde sig ind i foreningen.

Og vi er jo billige i forhold til mange

andre foreninger. Vi håber, at du/I

finder et nyt medlem, jo flere vi er, jo

sjovere er det.

Hjertelig tillykke til Helga Schuleit som fylder 60 år

d. 2. juni 2011.

Hjertelig tillykke til Cathrine Søndergård, som skal

konfirmeres d. 20. maj 2011

Ligeledes skal der også lyde et stort tillykke til

Lars Jørgensen, som fylder 40 år d. 28. juli 2011.

Der skal lyde et stort tillykke til jer alle her fra bestyrelsen.

Der skal også lyde et forsinket tillykke til Inga Thomsen, som

fyldte 65 år d. 15. februar 2011.

31


Opslagstavlen

Bøvl i biffen

Blondinen kommer hjem fra biografen

og beklager sig til veninden:

Jeg måtte skifte plads seks

gange. Nå var der nogen der lagde

an på dig? Ja, til sidst.

Udsættelse med betalingen

Hansen ringede til autoværkstedet,

hvor hans bil var til serviceeftersyn:

Jeg har lidt problemer

med kontanter for tiden. Er det

i orden, at jeg betaler om tre

uger?

Ja, det er fint. Hvornår kan jeg så

hente bilen? Om tre uger.

Syndsforladelse

Præsten til drengen: Nå, lille Søren,

kan du fortælle mig, hvad der er

det første, man skal gøre for at få

syndsforladelse? Synde.

Middag

Unge fru Hansen havde sin ældre

chef til middag. Under middagen

spørger hendes lille søn: Mor er

det gedekød, vi spiser? Nej da,

hvorfor det? Jo, for du sagde, at

vi skulle have en gammel ged til

middag!

Støt vore annoncører

- de støtter os...

33


Aktivitetskalender for HHI

Svømning

Haderslev Hallen. Hver fredag.

Fra: Klokken 19.00 – 21.00.

Vi starter denne forårssæson

d. 6. maj 2011

Opstarter igen d.26 august

Bordtennis

Favrdalskolen. Hver onsdag.

Fra: Klokken 19.00 – 20.00.

Vi begynder på en ny sæson?

År 2011.

Desværre ligger denne aktivitet i

bero. Kontakt bordtennisformanden

for yderligere oplysninger.

Bowling

Som altid i

Haderslev Bowling Center.

Mød op til en sjov og hyggelig dag.

Nye aktivitetsdage kommer i næste

nummer af klubbladet.

34

Boccia

Favrdalskolen. Hver onsdag.

Fra: Klokken 19.00 – 22.00.

Vi kører uændret videre her i

sæson 2011. Mød op og vær med.

Hockey

C – D – E hold.

Hver torsdag i Haderslev Hallen.

Fra kl. 18.45 – 20 30.

Vi slutter denne forårs sæson d. 28.

april. Opstarter igen på en frisk efterårssæson

d. 25.august. År 2011.

Familieidræt

Favrdalhallen + gymnastiksal.

Fra kl. 14.00 – 16.30.

Følgende lørdag. År.2011.

9. april.


JBR Agencies A/S

Hærvejen 10 B.

– Skovby

6500 Vojens

www.jbr.as

ALBERTO forhandlere i Regionen:

Mr. Holmberg, Vojens · Mr. Herre Hus, Aabenraa

Tøjeksperten, Aabenraa · Mr. Klausen, Sønderborg

Tøjeksperten Jan A., Sønderborg · Tøjeksperten

Brdr. Tygesen, Tønder · Mr. Andersen, Middelfart

Poul Iversen, Vejle · Mr. No. 1, Vejle

Dundelum 29 Vikær Strand • 6100 Haderslev

Tlf. 74 57 54 64

More magazines by this user
Similar magazines