Det personlige lederskab - Cubion

cubion.dk

Det personlige lederskab - Cubion

Den Offentlige Lederuddannelse

Det Personlige Lederskab


Indhold

Omdrejningspunktet for ’Det Personlige Lederskab’ er viden om, hvordan lederen på indsigtsfuld vis

håndterer det komplicerede samspil mellem egen person og lederrolle - samt mellem lederrollen og de

organisatoriske omgivelser. Formålet med modulet er således at give lederne øget indsigt i egne styrker og

muligheder set i forhold til de udfordringer, de står overfor, samt en øget opmærksomhed på, hvad de skal

arbejde med at udvikle. Vi vil endvidere arbejde hvorledes denne udvikling kan finde sted.

Det vigtigste og fineste ledelsesredskab, man som leder råder over, er sig selv. Derfor spiller det

personlige lederskab en helt central rolle for offentlige og for eksponerede ledere.

CUBION ønsker at medvirke til en større forståelse af ledelse som profession på tværs af stærke og

gensidigt inspirerende professionsmiljøer i Aarhus Kommune. Vi vil i tilrettelæggelsen af undervisningen,

og som fælles referenceramme, inddrage de fem kernekompetencer, som er beskrevet i ledere der lykkes

(Væksthus for ledelse):

Relationel forståelse

Tillidsvækkende sparring

Konfronterende intervention

Insisterende delegering

Rodfæstet under pres

F.eks. vil den enkelte deltagende leder i løbet af uddannelsesforløbet arbejde med at identificere sine egne

værdier, grundantagelser samt styrker og muligheder i jobbet som leder. Lederen vil planlægge og

gennemføre en evaluering i egen afdeling, der med afsæt i de 5 kernekompetencer, skal give lederen

feedback fra medarbejderne på sit lederskab. I arbejdet med at definere, skærpe og udvikle egen

ledelseskraft, vil deltagerne ligeledes blive introduceret til at arbejde med forskellige ledelsesstile

(Goleman). Herunder arbejdes der med at fintune sin evne til at vurdere hvad der i hver enkelt situation

kræves af ledelsesrespons.

Opbygning

Hver undervisningsgang vil være 7,5 time, på det samlede modul svarer det til 37,5 timer (inkl. frokost).

Konfrontationstimer: 50 %/gruppearbejde: 50 %

Netværksunderstøttelse og supervision: 2 timer pr. deltager

Eksamen: ½ time pr. deltager

Gennem undervisnings- og læringsforløbene lægges der vægt på at integrere teori og praksis i arbejdet

med hovedtemaerne for modulet. Den teoretiske bearbejdning foregår som en vekselvirkning mellem

oplæg fra undervisere såvel som fra deltagerne samt refleksioner og analyser af deres personlige

kompetencer og lederskab enten individuelt eller i grupper. CUBION tilrettelægger lærings- og

udviklingsprocesserne for de involverede med baggrund i den nyeste forskning om læring og

kommunikation. Kompetenceudviklingen vil foregå så læringen understøttes bedst muligt og med de

bedste muligheder for effekt i egen ledelsespraksis.

Læringsmål/Udbytte

Vi sikrer opgavernes relevans og dermed sikres deltagernes engagement ved, at tage udgangspunkt i den

enkelte deltagers konkrete udfordringer og ved at opstille konkrete mål for den enkelte deltager. Disse

målsætninger tager afsæt i den indledende samtale med egen leder. Samtidig skal lederne som

forberedelse til modulet ’Det Personlige Lederskab’ lave en selvevaluering ud fra en fast skabelon på

baggrund af egen erfaringer og de lederevalueringer, udviklingssamtaler og tests, de har været en del af i

Aarhus Kommune - så de er bevidste om, hvor deres personlige potentialer ligger inden de gennemfører

modulet.

Deltagerne på dette modul skal bruge deres netværksgrupper - både på og mellem uddannelsesgangene til

den løbende refleksion af de konkrete ledelsesudfordringer, og til at omsætte modulernes teori og oplæg i

Aarhus Kommune | Den Offentlige lederuddannelse | Det Personlige Lederskab | Side 2


forhold til de problemstillinger, de møder i deres eget lederskab. Det er vores erfaring, at dette skaber

optimale muligheder for den enkeltes bidrag og udbytte at få adgang til at bringe sine fortællinger videre.

Det er også vores erfaring at netværksarbejdet gennem de fælles refleksioner skaber et læringsrum, hvor

modulets teori transformeres til læring, der kan anvendes i ledernes egen praksis.

Udbytte og effekt

Værdikæden ser vi således: God ledelse skaber merværdi for såvel borgerne og medarbejderne – dårlig

ledelse tapper de selvsamme for energi. Vi ved at et kvalificeret personligt lederskab mobiliserer energi og

engagement blandt medarbejderne, hvilket igen har positiv betydning for afdelingens præstationer.

Mange faktorer afgør, hvad en given deltager tager med fra deltagelse i et DOL modul. Modulets tilstræbte

udbytte er, at lederen får en mere nuanceret og teoretisk funderet forståelse af både sin kontekst, af sin

ledelsesfunktion og ikke mindst af sig selv. Lederne får stillet en række metoder til rådighed med henblik

på at udvikle de personlige kompetencer, der kan matche de mange nye krav til lederrollen, til at

forstærke sin egen handlekraft, til løbende at reflektere over og udvikle sit lederskab, samt til at optimere

sit samspil med omgivelserne. Lederen får udviklet sit sprog for ledelse samt sin evne til at tænke på

tværs og i større sammenhænge. Medarbejderne vil opleve en leder, som udvikler nye færdigheder, der

giver dem mod til og sætter dem i stand til at varetage opgaveløsninger under nye vilkår samt bidrage til

innovationskraften. Uddannelse vil således via styrkelse af den enkeltes ledelseskraft bidrage til at styrke

organisationens sociale kapital.

Sammenfattende vil vi tage følgende metoder i anvendelse med henblik på maksimal læring og udbytte af

deltagelse:

Teoretiske oplæg – aktuelle, korte, fokuserede

Refleksionsaktiviteter

Cases (deltagernes egne samt undervisernes)

Individuelle opgaver, opgaver i grupper, æstetiske opgaver

Øvelser, situationsspil og lege

Arbejde med eget udviklingsprojekt med inddragelse ag egen leder – og evt. egne medarbejdere

Brug af personlig læringslogbog

Arbejde i studie-/netværksgrupper

Læsning af litteratur

Refleksionsrapport efter hver kursusdag

Udformning af synopsis med vejledning

Deltagelse i eksamen

Litteratur

Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg: Dit personlige ledelsesrum – lederskabet især i den offentlige

sektor, Gyldendal Public 2012 (Grundbog)

Paula Helth (red): Smukke idealer og krasse realiteter, Gyldendal Business 2011

Pia Lauritzen: Filosofi i ledelse, Hans Reitzels forlag 2011

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på en varighed af en ½ time. Eksamensformen består af en

skriftlig synopsis, som et oplæg til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsen vurderes efter 7-trins-skalaen og giver 5-ECTS point.

Aarhus Kommune | Den Offentlige lederuddannelse | Det Personlige Lederskab | Side 3


Undervisere

Dato, tid og sted

Ulrik Lange, chefkonsulent og partner i CUBION A/S

Ulrik Lange er uddannet cand. med. med supplerende efteruddannelse indenfor ledelse,

organisation og samarbejde. Ulriks hovedarbejdsområder er lederudvikling og

organisationsudvikling og har gennemført talrige uddannelses- og undervisningsforløb

for offentlige ledere på alle niveauer (politisk ledelse, direktion, chefgrupper,

mellemledere) og på tværs af sektorer. Ulrik har bl.a. gennemført adskillige DOL forløb

for Magistraten og ledere i Aarhus Kommune og har på den måde erhvervet sig et bredt

kendskab til de lokale vilkår og udfordringer.

Kirsten B. Seeberg, Cand.mag. i Antropologi og Kunsthistorie

Kirsten har mange års erfaring som projektleder med udvikling og gennemførelse af

innovative projekter indenfor arbejdsmarkedsområdet med særlig fokus på integration.

Som konsulent i CUBION arbejder Kirsten med evaluering og dokumentation som et

læringsredskab for projekter og initiativer til at fokusere fremadrettet og bruge

erfaringer aktivt og udviklende. Her har hun hentet stor viden om forskellige områder

indenfor den kommunale praksis: Beskæftigelse, Sociale forhold, Børn og Unge og

Sundhed og Omsorg. Kirsten har endvidere mange års erfaring med undervisning og

procesledelse i forbindelse organisationsudvikling og implementering af forandringer.

Hanne Møller, Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Hanne har kombineret en bred undervisningserfaring fra sine mange år som lærer med

en uddannelse indenfor læring og forandringsprocesser. Desuden har hun specialiseret

sig i organisatoriske forandringer og derved har Hanne et solidt pædagogisk og

læringsteoretisk fundament og et blik for, hvad der skaber udvikling og forandring både

for den enkelte, for teamet og for organisationen. Hanne er inspireret af det systemiske

og anerkendende felt både teoretiske og metodisk og skaber herigennem rammer for at

arbejde med ressourcer og muligheder, der skaber motivation, engagement og

involvering omkring organisationsudvikling.

Uddannelsen foregår på Risskov Vandrehjem, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov på følgende datoer:

Seminardag 1: 20. august 2013

Seminardag 2: 10. september 2013

Seminardag 3: 1. oktober 2013

Seminardag 4: 23. oktober 2013

Seminardag 5: 7. november 2013

Eksamensdage: 5. og 6. december 2013

Der vil være forplejning på alle undervisningsdage.

Praktiske Oplysninger

Tilmelding til modulet kan ske via Aarhus Kommunes tilmeldingssystem her

Aarhus Kommune | Den Offentlige lederuddannelse | Det Personlige Lederskab | Side 4

More magazines by this user
Similar magazines