28.07.2013 Views

Mjølner februar 2011.indd

Mjølner februar 2011.indd

Mjølner februar 2011.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Combat Support Wing<br />

MJØLNER<br />

FEBRUAR 2011


LEDELSEN<br />

Chef<br />

OB Peter Wass<br />

STAB<br />

Support Group<br />

OL Søren Frausig<br />

SQUADRONS<br />

615SQN<br />

Combat Communication<br />

MJ Nils Bjarne Jensen<br />

660SQN<br />

Force Protection<br />

Fg. chef KN Jmmy Helsinghoff<br />

SIKKERHEDSOFFICER<br />

MJ Ib W. Djernes<br />

2<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

Operations Group<br />

OL Kern Oddershede<br />

680SQN<br />

Combat Support<br />

Fg. chef KN Bo D. Svendsen<br />

Billed<br />

på vej<br />

Billed<br />

på vej


Combat Support Wing<br />

UDGIVER<br />

Combat Support Wing<br />

Herningvej 30<br />

Kølvrå<br />

DK-7470 Karup J.<br />

Tlf.: 97101550<br />

Mail: csw@mil.dk<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Journalist<br />

Jette Elkjær<br />

Kommunikationsleder i CSW<br />

Telefon: 97101550, lokal 5296<br />

Mobil: 4195 0676<br />

Fiin: CSW-RP01<br />

Mail: jette.elkjaer@mil.dk<br />

LAYOUT<br />

Materielassistent<br />

Tina Olsen<br />

Telefon: 97101550, lokal 5228<br />

Mobil: 2559 1789<br />

Fiin: CSW-R027<br />

Mail: CSW-R027@mil.dk<br />

TRYK<br />

Forsvarets Trykkeri - Karup<br />

OPLAG<br />

700 stk.<br />

FORSIDEFOTO<br />

Taktisk display ved besøg af chefen for<br />

Forsvarsstaben.<br />

ARTIKLER TIL BLADET<br />

Artikler, forslag m.v. sendes til redaktøren,<br />

der træffer beslutning om viderebringelse.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at rediger<br />

indsendt materiale. Eftertryk tilladt<br />

med kildeangivelse.<br />

DEADLINE FOR DE NÆSTE TO NUMRE<br />

21. marts 2011 (udkommer april)<br />

23. maj 2011 (udkommer juni)<br />

INDHOLD<br />

28<br />

12<br />

Missioner<br />

6 Med it i Kabul<br />

14 Nyt center til ANA<br />

20 Med chefen i Afghanistan<br />

28 Mentor i en fremmed kultur<br />

32 Uundværlig støtte<br />

Dagligdag<br />

5 Aftale med hjemmeværnet<br />

10 Min bedste tid<br />

11 Op i gear - igen<br />

12 Sidste dag på kontoret<br />

13 Sæt farten ned<br />

18 Ikke to dage er ens<br />

22 Skød sig til bronze<br />

24 Ikke kun vikarer<br />

26 Enestående indsats<br />

18<br />

6<br />

Hver gang<br />

4 Nyt fra wingchefen<br />

8 Dekorationer<br />

15 Opslagstavlen<br />

25 Til- og afgange<br />

30 Aktiviter i CSW i perioden<br />

marts - maj 2011<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 3


NYT FRA<br />

WING CHEFEN<br />

Mit første indlæg i <strong>Mjølner</strong> skal bruges til at takke alle i Combat Support Wing for den fi ne<br />

modtagelse, som jeg har oplevet i forbindelse med min tiltræden.<br />

Jeg er meget glad og stolt over at være udpeget som jeres wingchef. Stolt over at blive sat i<br />

spidsen for Combat Support Wing, der byder på en række forskelligartede funktioner, som<br />

de fl yvende wings og resten af fl yvevåbnet og forsvaret har brug for. Med den struktur, som<br />

fl yvevåbnet har valgt, er Combat Support Wing afgørende for fl yvevåbnets evne til at operere<br />

både hjemme og måske i særlig grad ude.<br />

Man kan vist godt sige, at vi besidder et bredt og forskelligartet ekspertisefelt, og det er for<br />

mig i sig selv en spændende udfordring at få til at spille sammen. Jeg ser også frem til give<br />

mit bidrag til samarbejdet med øvrige myndigheder i fl yvevåbnet – et samarbejde som en<br />

myndighed som Combat Support Wing er helt afhængig af.<br />

Jeg er også ydmyg over for den opgave, som det er at være chef for så stor en myndighed<br />

som Combat Support Wing. Jeg tror på synlig ledelse baseret på personlige relationer, og det<br />

sidste bliver nok lidt af en udfordring med så mange soldater og medarbejdere. Men jeg vil<br />

gøre mit bedste.<br />

Jeg er bevidst om den kæmpe store ekspertise, som mange af jer besidder, og som for mit eget vedkommende nok er lidt rusten. Og derfor vil<br />

jeg gerne fra starten sige, at jeg har kæmpe stor respekt for den enkelte soldat og medarbejder og den ekspertise, som I hver især besidder.<br />

Jeg er nemlig helt klar over, at det i sidste ende er jer, som skal levere den arbejdsindsats, som er afgørende for at den store maskine virker,<br />

og at vi vinder krigen. Derfor er jeg også meget bevidst om, at jeg er helt afhængig af jeres loyalitet, som er en altafgørende forudsætning<br />

for vores succes.<br />

Hvis I har behov for at tale med chefen, uanset om det er stort eller småt, står jeg til rådighed for jer. Jeg står i sagens natur også til rådighed<br />

for de udsendte og familierne, ikke mindst hvis det forfærdelige skulle ske, at nogen kommer til skade eller det, som er værre. Og jeg er også<br />

klar til en fortrolig snak, hvis dæmoner presser på eller humøret bare har brug for det. Så med andre ord: Jeg står som wingchef til rådighed<br />

for alle ved Combat Support Wing.<br />

Jeg kan love, at jeg vil gøre mit yderste for at bidrage til at vedligeholde og udvikle den top professionelle enhed, som jeg netop er sat i spidsen<br />

for. Og jeg er sikker på, at vi får en fremragende tid sammen.<br />

Oberst Peter Wass<br />

4<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011


AFTALE MED<br />

HJEMMEVÆRNET<br />

Combat Support Wing kan nu bruge Flyverhjemmeværnet til at løse nationale<br />

opgaver og til at uddanne soldater.<br />

Af Jette Elkjær, Stab<br />

Ved en lettere formel ceremoni foran Combat<br />

Support Wings kommandofane indgik<br />

den daværende wingchef, oberst H.C.E. Nielsen<br />

den 7. januar 2011 en samarbejdsaftale<br />

med Flyvehjemmeværnet. Aftalen, som er<br />

den først af sin art i fl yvevåbnet, har til formål<br />

at øge den gensidige opstilling, uddannelse<br />

og træning af de operative kapaciteter<br />

ved Combat Support Wing og Flyverhjemmeværnet.<br />

I forbindelse med underskrivelsen af den<br />

nye samarbejdsaftale udtrykte inspektøren<br />

for Flyverhjemmeværnet, oberst Søren M.<br />

Poulsen stor tilfredshed med, at den første<br />

aftale nu var indgået. Han udtrykte desuden<br />

store forventninger til, at netop denne aftale<br />

med Combat Support Wing ville danne<br />

grobund for lignende aftaler mellem Flyverhjemmeværnet<br />

og fl yvevåbnets øvrige enheder.<br />

Hjælp til uddannelse<br />

Det er hensigten med samarbejdsaftalen,<br />

at den kan anvendes, når Combat Support<br />

Wing og Flyverhjemmeværnet kan se, at et<br />

samarbejde kan styrke uddannelsen af de<br />

opstillede operative kapaciteter. Det kan<br />

eksempelvis ske i forbindelse med støtte<br />

ved nationale uddannelses- og øvelsesaktiviteter<br />

og ved løsning af pålagte nationale<br />

militære opgaver som trafi kregulering, bevogtning<br />

og transportopgaver.<br />

Der er med den nye aftale også mulighed<br />

for, at personel fra Flyverhjemmeværnet<br />

vil kunne hjælpe til i forbindelse med Combat<br />

Support Wings generelle ICCS program<br />

samt støtte ved planlægning og gennemførelse<br />

af missionsorienterede uddannelser<br />

(MISU).<br />

Forudsætningen for Flyverhjemmeværnets<br />

støtte ved Combat Support Wings aktiviteter<br />

er betinget af, at det deltagende hjemmeværnspersonel<br />

får et tilfredsstillende og<br />

funktionsrelateret uddannelsesmæssigt udbytte<br />

heraf.<br />

Det er ikke en del af samarbejdsaftalen,<br />

at personel fra Flyverhjemmeværnet skal<br />

kunne udsendes sammen med personel fra<br />

Combat Support Wing.<br />

Oberst H.C.E. Nielsen (til venstre) og oberst Søren M. Poulsen giver håndslag på den nye samarbejdsaftale mellem Combat Support Wing<br />

og Flyverhjemmeværnet.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 5


MED IT I KABUL<br />

Fire gange om året har fl yvevåbnet et transportfl y i Afghanistan, og hver gang er en<br />

it-tekniker fra 615 Squadron med på missionen.<br />

Af Tommy Rasmussen, 615SQN<br />

C-130 bidraget på Kabul International Airport<br />

(KAIA) kører fi re gange om året, og i<br />

skrivende stund er KAIA Hold IV på vej ind<br />

i de sidste uger i Afghanistan, inden vi pakker<br />

sammen, og fl yver hjem for denne gang.<br />

Missionen klarer alle rotations- og leavefl<br />

yvningerne for de udsendte enheder,<br />

og en medarbejder fra 615 Squadron<br />

(SQN) udsendes hver gang sammen<br />

med Air Transport Wing Aalborg (ATW).<br />

Allerede inden hovedstyrken ankom<br />

den 16. oktober, havde både 615SQN<br />

og ATW haft folk i KAIA i cirka to uger<br />

for at klargøre missionen, herunder fl ytte<br />

den danske lejr omkring 70 meter.<br />

Den del som 615SQN er ansvarlig for, er<br />

den samlede kommunikation med omverdenen,<br />

herunder VSAT forbindelse, internet,<br />

FIIN og telefoni (Communication<br />

Information Systems, red.), mens ATW tager<br />

sig af fl yvningerne. Men ingen kommunikation<br />

= ingen fl yvning. Så selv om<br />

alt primært drejer sig om fl yvning, så er<br />

CIS-manden fra 615SQN den eneste af sin<br />

slags på missionen, og han trods alt vigtig.<br />

Alt skal scannes<br />

Inden turen til Afghanistan, mødte jeg første<br />

gang ”mit” hold i september til holdsamlingen<br />

på Flyvestation Aalborg, hvor vi<br />

blev introduceret og snakkede om holdninger<br />

og forventninger til turen. Næste gang<br />

jeg mødte holdet var lidt over en måned<br />

senere i KAIA, hvor missionen begyndte.<br />

Efter ankomsten og den obligatoriske<br />

CIS-briefi ng, startede opgaverne for alvor<br />

den følgende dag, hvor fl yet fra morgenstunden<br />

skulle være operativt. Samtidig<br />

havde mange medbragt private compu-<br />

6<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

te t re r , so som de ogs gs g å øn ø sk s ed e e at a bru ru ruge ge her er e -<br />

ne nede de d . De Derf rf r or sku ku kull ll lle SA SAMT MT MTLI LI LIGE GE med ed e -<br />

br b ag a te com om ompu pu p te ter r og eks ks kste te tern rn rne me medi di dier er<br />

op opda da date te tere re res, s, sca ca cann nn nnes es e og g ko k nt ntro roll ll l er eres es ind nd nden en e ,<br />

de kun un u ne kom om omme me i nær ær ærhe he hede de den n af f net et etvæ væ v rk r et e .<br />

De Det t vi v st ste e si sig g at vær ær ære e en god od ide de d , da<br />

et par ar com om ompu pu pute te t r og eks ks kste te tern rne e ha hard rd-<br />

di disk sk ske e va var r in infi ce cere re ret t me med d vi viru ru rus, s, og g de d r<br />

fo for r sk skul ul u le ren ense ses fø f r de d kunne ne bru ru r ge g s.<br />

De Deru ru rudo do dove ve ver sk skul ul ulle le leder er eropr pr pret et ette te tes mo mobi bi bilt lt ltel el elef ef efon on oner er er,<br />

så alle kunne komme i kontakt k med hi hinanden,<br />

og der skulle etableres backup-løsning<br />

på FIIN. Backup’en er simpel nok... man skifter<br />

et bånd i robotten hver onsdag kl. 10:00 J.<br />

Gode forbindelser<br />

Når CIS kører, , er der ikke de store proble- p<br />

mer i dagligdagen, og man har reelt en del<br />

fritid sammen med resten af holdet. En del<br />

af den fritid, blev brugt på at etablere resten<br />

af vores velfærdscontainer, som består af<br />

to sammensatte containere. Den sidste del<br />

kom desværre senere end hovedstyrken på<br />

grund af nogl e logistiske problemer. Til gengæld<br />

er der nu velfærd til alle. Der er etableret<br />

internetcafe, TV2 på 40” fl adskærm, skype-telefoner.<br />

så man kan ringe hjem, biograf<br />

med projekter og lærred, som er koblet til<br />

en computer, hvor man kan afspille fi lm.<br />

ATW har også medbragt fi lm og en playstation,<br />

så der er noget for en hver smag.<br />

Men alt er ikke fritid. Systemerne skal kører<br />

hele tiden, og dagens første opgave er altid at<br />

kontrollere om systemerne fungere optimalt.<br />

Problemer med støv<br />

Hvis der er noget galt, skal det ordnes hurtigst<br />

muligt, da holdet er afhængig af at<br />

ku k nn nne ko komm mm mmun un unik ik iker er ere. e. Sel el elvf vf vføl øl ølge ge g li lig g er der er<br />

og også så dag ag agli l g dr drif if ift og ved ed edli li lige ge geho ho hold ld ldel el else se af f sy syst st stee<br />

me met og de e fo fors rs rske ke kell ll llig ig ige e co comp mp mput ut uter er ere. e. Der er e er r en<br />

ma mass ss sse e re reng ng ngør ør ørin in ing af dem em e , da der er e er me mege ge g t<br />

støv t øv i luften, f som er r så s fint t at det et f.eks e ks ks. ko k m<br />

me mer r in ind ge g nn nnem em filtr tr tren en e e på p air ir irco co cond nd ndit it itio io ion og<br />

vi vide ide<br />

d re ind nd i ser erve ve vere re re, bl blæs æs æser er ere, e, hvo vo vor r de det t læ lægg<br />

ge ger si sig om kom om ompo po p ne nent nt nter er erne ne og g ti til si sids ds dst sl sløv øv øver er<br />

computerne. t Derfor f er der rengøring g g med en<br />

tør klud og en air dust (luft på spraydåse til<br />

rensning af f.eks. computere) fl ere gange om<br />

ugen i de perioder, hvor der er meget støv.<br />

Derudover er det almindelig support på<br />

computere og printere. Det sker ofte, at<br />

folk kommer med deres private pcom- putere og harddiske, som de også ønsker<br />

hjælp til – og det får de selvfølgelig.<br />

Hjælper hinanden<br />

Hvis der ikke er nogen fejl i CIS, indgår jeg<br />

som en del af holdet på Hercules fl yet, og<br />

hjælper med klargøring, pakning og hvad<br />

der ellers af opgaver. Det er en helt naturlig<br />

ting at gøre. De hjælper tilsvarende, når<br />

f.eks. en sandstorm er kommet forbi, og<br />

har fl yttet rundt på vores VSAT, så vi har<br />

mistet alt forbindelse, og det på trods af at<br />

den er fastspændt med store lastremme.<br />

Så skal det hele spændes op, og VSAT’en<br />

fl yttes på plads igen. Her er det rart med<br />

lidt ekstra armkræfter. Bagefter genfi ndes<br />

satellitten og re-etableres forbindelsen,<br />

hvorefter en ny peak test skal køres for at<br />

sikre, at vi igen har det optimale signal.<br />

For at forhindre at vores VSAT fl ytter<br />

sig i en ny sandstorm, blev den efterføl-


gende spændt yderligere fast med kæder,<br />

som vi har lånt fra fl yets lastrum.<br />

Det er en lille lektie vi har lært hernede. I<br />

den gamle lejr stod vi i læ af tyrkernes<br />

hangar, men nu ligger vi mere frit på fl yfeltet<br />

og højere oppe, så vinden for alvor kan<br />

tage fat, når den kommer fra bjergene.<br />

Heldigvis er det ikke tit, at der kommer<br />

sandstorme, som den vi havde,<br />

men nu er vi klar, hvis det sker igen.<br />

Vi har også haft to jordskælv hernede,<br />

men det har ikke kunne fl ytte vores<br />

VSAT efter den blev sat fast med kæder.<br />

Støtter også hæren<br />

Der kommer jævnligt opdateringer til<br />

vores computere, og præcis som derhjemme,<br />

skal vores computere herude<br />

også holdes ved lige med de korrekte opdateringer<br />

både på styresystemer, andre<br />

applikationer og antivirus. Det gøres, når<br />

resten af holdet har fået fri sidst på dagen,<br />

så det ikke forstyrre dem i deres arbejdsdag.<br />

Det kan godt give nogen lange aftener og<br />

nætter, da der i alt er 20 maskiner til detachementet<br />

fordelt på FIIN og internet. Derudover<br />

kommer folk ofte med private maskiner,<br />

som der skal gøres noget ved eller<br />

opdateres, fordi de ikke selv er trygge ved det.<br />

Ud over de daglige opgaver med bidragets<br />

CIS, støtter vi også hærens Nationale Støtte<br />

Element (NSE) hernede med CIS. De har deres<br />

egne CIS-folk siddende i Camp Bastion,<br />

og kan derfor ikke komme til KAIA hver gang<br />

noget er galt. I modsætning til fl yvevåbnet,<br />

hvor vi trækker alle vores forbindelser på én<br />

VSAT, trækker NSE deres FIIN på en VSAT og<br />

deres internet på en Bentley Walker. Så her<br />

kan vi hjælpe dem med korrekt fejlmelding.<br />

Hvis det ikke er FIIN, men internet og andet<br />

hard- eller software, der har problemer, kan<br />

vi som regel løse problemerne for dem, så<br />

de igen er kørende i en fart. De er ligesom<br />

os afhængige af at kunne komme online på<br />

diverse systemer, da de er ansvarlige for alt<br />

dansk transport ind og ud af KAIA.<br />

God udsigtsplads<br />

Truslen mod KAIA er som regel lav, så sikkerhedsmæssigt<br />

er der umiddelbart ikke<br />

meget at være nervøs for. Der kan jo altid<br />

komme et par raketter fl yvende, men dem<br />

vi har haft, er alle landet uden for hegnet.<br />

Samtidig er vi placeret på den bedste plads<br />

i KAIA, lige midt på fl yfeltet i to containers<br />

højde, så vores udsigt fås ikke bedre.<br />

På trods af den gode udsigt, er det begrænset<br />

hvor meget man kan tage billeder<br />

af, da KAIA har en ret stram politik<br />

i forhold til at tage fotos i lufthavnen.<br />

Alt hvad der kommer af fl y og helikoptere,<br />

kommer ind lige ved siden af os.<br />

For at nævne nogen få er der TRANSALL,<br />

HERCULES i alle udgaver, ILYUSHIN, FOK-<br />

KER, BOEING 747, V-22 OSPREY, SUPER<br />

Placeringen af den nye lejr.<br />

Serverrummet, hvorfra alt it bliver styret fra.<br />

PUMA helikoptere, BLACKHAWKS, CHIN-<br />

NOCK, HUEY og MI-24 HIND og mange<br />

fl ere, så der er altid noget at kigge på.<br />

Som afsluttende skulderklap kan nævnes at<br />

vi ikke bare hold IV, men på C-130 bidraget<br />

generelt er det bidrag, som er her i kortest<br />

tid, men som suverænt løfter mest gods<br />

og passagerer, mens vi er her. Ingen andre<br />

kommer tæt på, hvilket giver os en masse<br />

goodwill hernede.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 7


Dekorationer og udmærkelser<br />

25 års jubilæum<br />

Den 1. <strong>februar</strong> 2011<br />

FSPC Steen Hoffensitz Nielsen, 615SQN.<br />

40 års jubilæum<br />

8 MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

Den 3. <strong>februar</strong> 2011<br />

KN Dorte Nielsen, Stab.<br />

Den 1. november 2010 Den 1. <strong>februar</strong> 2011 Den 1. <strong>februar</strong> 2011<br />

FSPC Lillian L. Rauff, 680SQN. FSPC Jakob Elvers Jørgensen, 615SQN. FSPC Leo Jan Petersen, 615SQN.


Udnævnelser<br />

Den 19. november 2010 til sergenter.<br />

Bagerst nr. 6 fra højre, Peter Bonde, 660SQN. Bagerst nr. 3 fra højre, Brian Nørgaard, 660SQN. Bagerst første fra højre, Torben Lykkeskjold<br />

615SQN.<br />

Den 26. november 2010 til seniorsergenter.<br />

Bagerst nr. 3 fra højre, Claus Johansen, 615SQN.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 9


MIN BEDSTE TID<br />

Med en stor klump i halsen siger den nu forhenværende chef farvel til Combat<br />

Support Wing og til sit bedste job i Forsvaret.<br />

Af H.C.E. Nielsen, fhv. CH CSW – nu CH FLOS<br />

Det er en del af det at være offi cer, at man<br />

skal skifte job cirka hvert tredje år: Nogle<br />

gange er det rimeligt nemt, fordi man skal<br />

videre til noget endnu bedre eller noget<br />

endnu større. Til trods for at mit næste job<br />

så absolut er et ønskejob, så er dette farvel<br />

til Combat Support Wing alligevel det tungeste,<br />

jeg har prøvet, og jeg vil gerne indrømme,<br />

at det er med en stor klump i halsen, at<br />

jeg siger farvel.<br />

Årsagen til mit vemod ligger primært i, at<br />

jeg har været så pokkers glad for at være<br />

chef for Combat Support Wing. Der har ikke<br />

været én dag, som jeg ikke har set frem til,<br />

ikke én dag hvor jeg har været ked af at<br />

være her, og ikke en eneste dag, hvor jeg<br />

ikke har følt, at vi har leveret varen.<br />

Jeg sagde ved min tiltrædelse, at jeg var<br />

ydmyg overfor opgaven. Ydmyg - fordi jeg<br />

vidste, at jeg nu trådte ind på helt nye fagområder,<br />

og ydmyg overfor det ansvar det er<br />

at være chef. Nu – cirka 950 dage efter, så<br />

er ydmygheden erstattet af stolthed.<br />

Stolthed over det vi har nået, stolthed over<br />

det Combat Support Wing er, det Combat<br />

Support Wing leverer og ikke mindst stolthed<br />

over det, Combat Support Wing står for.<br />

Vores motto er jo ”Styrke gennem støtte,” og<br />

i den kontekst er Combat Support Wing stærkere<br />

end nogensinde. Combat Support Wing<br />

er med hver gang Flyvevåbnet rykker ud, og<br />

Combat Support Wing har gentagne gange<br />

bevist, at vi også er klar, når Flyvevåbnet ønsker,<br />

vi skal løse andre opgaver.<br />

Intet af alt det, vi har leveret, har kunnet<br />

lade sig gøre uden dygtige enheder – med<br />

dygtige medarbejdere. I en hverdag, hvor<br />

hver eneste dag byder på nye opgaver, nye<br />

overraskelser og nye udfordringer, så kræver<br />

det, at der konstant opretholdes et højt professionelt<br />

niveau og ikke mindst en positiv<br />

10<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

og fl eksibel tilgang fra hver eneste medarbejder.<br />

Tak for det Combat Support Wing. Tak for<br />

utallige gode oplevelser og ikke mindst tak<br />

for, at I har gjort det at være jeres chef til<br />

Selv en oberst skal holde skydetræningen ved lige.<br />

min hidtil bedste tid i Forsvaret.<br />

Tag godt imod jeres nye chef – han fortjener<br />

kun det bedste – og jeg ved, at det får han<br />

i jer.<br />

Hver gang Combat Support Wing har haft soldater udsendte, har de fået besøg af chefen<br />

”him self”.


OP I GEAR – IGEN<br />

Ground Support bidrog med personel til både UNIFIL hold 1 og 2. Det kunne mærkes<br />

på de hjemlige værksteder under men også længe efter, at folk vendte tilbage<br />

til Danmark.<br />

Af Kenneth Bladt, 680SQN<br />

Ground Support kendes for tiden som dem,<br />

der sætter vinterdæk på bilen, der reparerer<br />

sneploven eller dem, der rydder sneen,<br />

når andre giver op. Men perioden november<br />

2009 til august 2010 bød på ganske andre<br />

opgaver i forbindelse med UNIFIL-missionen.<br />

Disse opgaver er der blevet fortalt om tidligere,<br />

så i stedet vil jeg dvæle lidt ved de<br />

opgaver, der fortsat skulle løses inden<br />

for rigets grænser i 2010. Bilerne skulle<br />

stadig smøres, generatoren skulle stadig<br />

serviceres, og sneen skulle stadig ryddes.<br />

Opgaverne blev løst, dog ikke med samme<br />

høje standard som hidtil. Omstillingsprocenten<br />

i forbindelse med syn af<br />

køretøjer steg dramatisk, og det tilbageblivende<br />

personel ved jordudstyrsværkstedet<br />

kæmpede en indædt kamp for<br />

at holde snerydningskøretøjerne i live.<br />

Dette har givet et efterspil, som har præget<br />

Ground Support i perioden efter en veloverstået<br />

mission, idet vi nu skal ”op i gear igen”.<br />

Kamp mod sneen<br />

Der er lang vej fra det laveste gear til det højeste,<br />

men vi nået et langt stykke af vejen.<br />

Blot for at tage ét eksempel, så har vi med<br />

svendene tilbage i perioden fra august til nu<br />

nået den laveste omstillingsprocent til syn<br />

siden Combat Support Wing blev oprettet.<br />

Derudover er der med det tidlige snefald i år<br />

blevet kæmpet en lige så stor kamp med at<br />

holde snerydningen i live på samme vis som<br />

sidste år, dog med en større bemanding<br />

denne gang.<br />

Efterdønningerne fra UNI FIL kunne stadig<br />

mærkes, da de sidste FN-dage blev afviklet<br />

henover julen 2010, så om end vi ikke er<br />

nået i højeste gear, så er vi da på vej.<br />

En mekaniker i gang med at reparerer en lastbil.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 11


SIDSTE DAG PÅ<br />

KONTORET<br />

Inden Aerial Port Service kunne gå på juleferie, skulle de lige hjælpe Søværnet<br />

med at sende en Lynx-helicopter og 46 tons gods til Aden Bugten.<br />

Af J. Lenschau, 680SQN<br />

Aerial Port Service (APS), Team 1 fi k i uge<br />

50 til opgave at pakke 58 tons genforsyninger<br />

fra Søværnet til skibet Esben Snarre,<br />

som havde fået forlænget sin udsendelse til<br />

Aden Bugten.<br />

Der skulle sendes en Lynx helikopter og<br />

gods af sted med en IL-76 og cirka 46 tons<br />

gods og reservedele med en DC-10.<br />

Det var første gang, at APS skulle læsse en<br />

DC-10 på Flyvestation Karup. Det var derfor<br />

en meget spændende opgave at pakke de<br />

46 tons forsyninger, da fl y-palleterne skulle<br />

pakkes forskelligt afhængig af, hvor de skulle<br />

placeres i fl yet. Der skulle også tages hensyn<br />

til, hvor tung hver enkelt fl y-pallet måtte<br />

værre på grund af vægt begrænsninger på<br />

de forskellige stationer i fl yet.<br />

Juletræer til Helmand<br />

Mandag arbejdede folkene godt og effektivt<br />

med at pakke, og vi nåede langt med at pakke<br />

fl y-palleterne. Alt godset til DC-10 kom til<br />

at fylde 29 palleter, som er rekord i at læsse<br />

ombord på et fl y i APS.<br />

12<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

Tirsdag læssede vi i samarbejde med Søværnets<br />

Helikoptertjeneste og Helicopter<br />

Wing Karup Lynx-helikopteren og godset<br />

ombord på den IL-76, der skulle fl yve det til<br />

Dijbuoti og tage en Lynx-helikopter med retur<br />

til Flyvestation Karup.<br />

Onsdag blev vi færdige med at lægge net på<br />

fl y-palleterne, og senere om aften havde vi<br />

Logfl ighten til Kabul i samarbejde med DA-<br />

NILOG MOVCON.<br />

Torsdag var den store dag, hvor DC-10’en<br />

skulle ankomme om morgen, men på grund<br />

af dårlig vejr rundt omkring i Europa blev<br />

fl yet hele tiden forsinket. Flyet ankom først<br />

natten til fredag, men så kunne vi varme op<br />

med at sende julemad og juletræer af sted<br />

med en IL-76 til Camp Bastion og senere på<br />

dagen modtage Logfl ighten, der kom retur<br />

fra Kabul.<br />

Ikke meget plads<br />

For at kunne transportere alle 29 fl y-palleter<br />

fra vores pakke område i shelter 271 og ud<br />

til fl yet på Rampe Nord, måtte vi ud og låne<br />

ekstra lastbiler fra hangar 1.<br />

Vi havde forberedt de første otte fl y-palleter<br />

på vores to operative K-loadere ud fra de<br />

tilsendt læsningsplan fra fl yselskabet, så vi<br />

kunne begynde læsningen hurtigst muligt<br />

efter DC-10 var landet og taxiet på plads.<br />

DC-10 landede kl.02:55 og efter aftale med<br />

fl yet loadmaster, skulle vi starte med at<br />

læsse front lower cargo deck. Der var ikke<br />

meget plads til at manøvrere K-loaderen ind<br />

til lugen på lower deck, da en tankvogn, der<br />

pumpede fuel ombord, holdt lidt i vejen.<br />

Med tungen lige i munden blev K-loaderen<br />

dirigeret ind og endte med at holde kun få<br />

centimeter fra højre vinges motor… masser<br />

af plads.<br />

Vi havde desværre ikke lige taget højde for,<br />

at lugen på lower deck var smallere. Vi måtte<br />

derfor tage fl y-palleterne af og rotere dem<br />

en halv omgang for at læsse dem ombord.<br />

Fejl i planer<br />

”Murhpy” var også med på denne tur. Det<br />

viste sig, at der var en fejl i den plan, som<br />

vi havde modtaget fra fl yselskabet, for en af<br />

fl y-palleterne var pakket for høj til at komme<br />

ind på lower deck.<br />

Efter lidt løben frem og tilbage fandt


vi dog hurtigt en fl y-palleter, der kunne<br />

gå ind i stedet for, og vi fi k læsset<br />

den sidste af de fem fl y-palleter, der<br />

skulle ombord på lower cargo deck.<br />

På Upper cargo deck skulle de ”sidste” 24<br />

fl y-palleter læsses, og ”Murphy” var også<br />

med der. En af fl y-palleterne måtte pakkes<br />

om, da den hele tiden satte sig fast i railsystemet<br />

på gulvet i fl yet og derfor ikke kunne<br />

komme ind på sin position.<br />

For at spare tid blev ompakningen af fl ypalleterne<br />

foretaget ude på fl yfeltet, og det<br />

viste sig heldigvis at blive det eneste problem,<br />

vi fi k på upper deck. Vi fi k læsset de<br />

sidste fl y-palleter ombord uden mere bøvl.<br />

Fredag morgen efter at have været på<br />

arbejde i over 24 timer kunne vi trætte<br />

sætte os ind vores biler og køre hjem til<br />

en velfortjent juleferie.Godt gået drenge!<br />

Af Helicopter Wing Karup<br />

Resultatet af en trafi kkontrol i uge 3 på Flyvestation<br />

Karup gav et nedslående resultat.<br />

Militærpolitiet fra Combat Support Wing<br />

optog i alt 45 rapporter.<br />

14 rapporter var hastighedssager, i syv<br />

tilfælde talte køretøjets kører i håndholdt<br />

mobiltelefon under kørslen, mens hele 21<br />

personer blev noteret for manglende brug<br />

af sikkerhedssele. Desuden overholdt to<br />

medarbejdere ikke et fuldt stop skilt og en<br />

enkelt kørte bil med tilisede ruder.<br />

Militærpolitiet var i gennemsnit på patrulje<br />

2,5 timer hver dag ugen igennem, hvor de<br />

lavede trafi kkontroller forskellige steder på<br />

fl yvestationens område.<br />

Mere kontrol<br />

Resultatet er skuffende set i lyset af, at der<br />

også var en større trafi kkontrol midt i december<br />

sidste år, hvor 13 medarbejdere blev taget<br />

for at køre uden sikkerhedssele, og 17 medarbejdere<br />

blev taget for at køre for stærkt.<br />

Militærpolitiet kunne ikke konstatere<br />

en faldende tendens til at overholde<br />

Ofte arbejder APS-folkene om natten. Det skete også, da de skulle laste gods til Søværnet.<br />

SÆT FARTEN NED<br />

For mange kører for stærkt og bruger ikke sikkerhedsselen. Konsekvensen er fl ere<br />

trafi kkontroller på Flyvestation Karup.<br />

færdselsloven i løbet af ugen og anbefaler<br />

derfor fl ere trafi kkontroller.<br />

Denne anbefaling ligger helt i tråd med<br />

kommandantskabets holdning og oberstløjtnant<br />

Palle Mikkelsen, chef for Support<br />

Group ved Helicopter Wing Karup,<br />

varsler yderligere trafi kkontrol.<br />

”Vi er simpelt hen nødt til at ændre folks op-<br />

Det er forbudt at tale i håndholdt mobil, når du kører bil.<br />

fattelse af, at trafi ksikkerhed er noget, der<br />

kun gælder uden for hegnet. Færdselsreglerne<br />

og tilhørende skiltning skal respekteres.<br />

Vi har løbere, fodgængere og cyklister på<br />

ringvejen og andre steder. Det er faktisk farligere<br />

at færdes herinde end udenfor, da der<br />

i civilt terræn ofte er cykelstier og fortove til<br />

de bløde trafi kanter”, siger Palle Mikkelsen.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 13


NYT CENTER TIL ANA<br />

1.800 ANA-soldater i telte og byggeri af et nyt træningscenter på ét og samme<br />

sted. OMLT Hold V hjælpe til, så ingen kommer til skade.<br />

Af OMLT Hold V<br />

For godt tre uger siden blev det danske<br />

OMLT mentorhold i Shorabak-lejren involveret<br />

i etableringen af ANA (den afghanske<br />

hær) interim Regional Military Training Center<br />

(iRMTC), som skal uddanne og træne soldater<br />

til den afghanske hær. Der er tale om<br />

etablering af en midlertidig lejr, mens det<br />

permanente træningscenter bygges samme<br />

sted. Projektet koster cirka 40 mill. US-dollars<br />

og er planlagt at skulle stå færdigt til<br />

marts 2012.<br />

Træningscenteret bliver placeret som en<br />

tilbygning på Shorabak-lejren og falder dermed<br />

ind under garnisonens ansvarsområde.<br />

På nuværende tidspunkt ligger det udpegede<br />

område som en tom og fl ad grusplads på<br />

250 x 900 meter med hegn udenom.<br />

Stor udfordring<br />

Planen er ret ambitiøs: Den 6. marts ankommer<br />

cirka 1.800 ANA-aspiranter og instruktører,<br />

som skal indkvarteres i telte. Alt lige<br />

14<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

fra kantine til undervisningslokaler bliver<br />

også i telte, vel at mærke på det samme<br />

snævre område, hvor der samtidigt skal bygges<br />

en permanent lejr.<br />

Det siger sig selv, at det er en voldsom udfordring<br />

både at gennemføre uddannelse og<br />

træning sideløbende med et stort byggeri på<br />

et så lille område. Ikke mindst sikkerheden<br />

udgør en stor udfordring, da der vil være en<br />

lind strøm af civile arbejdere og materialer<br />

ind i lejren, og det hele skal være kontrolleret<br />

rent sikkerhedsmæssigt inden indpassage.<br />

Ligeledes skal der være en adskillelse<br />

af soldater og byggeplads for at undgå tyverier<br />

og ulykker.<br />

Det er her OMLT kommer på banen, idet<br />

bevogtningen af området og kontrollen ved<br />

indpassage fra dags dato er blevet garnisonens<br />

ansvar.<br />

Ekstra hænder<br />

Det har ikke været uden problemer at få<br />

defi neret denne opgave på så kort tid, og<br />

Det De Det De D et e ny nye e et e et e t<br />

t ttræ<br />

ræn ræ ræn ræning æn æ æn æ ing i ing in ing ng ngsce g sce sc sce sc sce scente ce c nte nt nte nt nter t r rs r rs r s<br />

s kal ka kal ka kal ka kal ka kal ka kal ka li ligge gge gg gge gg g ge på p de denne nne nn nne nn nne n ne n ne n fl flade ad ade ad ade ad ade ad ade adde d gr g us usp u usp usplad sp spp<br />

lad la lad la lad llad la lad la lad ad a ad a ad s. s<br />

den endelige model forelå først få dage før<br />

iværksættelsen. Den afghanske garnison<br />

har dog taget det med vanlig afghansk ro,<br />

selvom det var klart for danskerne, at opgaven<br />

ikke lod sig løse uden, at der blev tilført<br />

yderligere personel til garnisonen. Løsningen<br />

på dette problem kom først en halv dag<br />

før bevogtningen skulle være på plads ved,<br />

at korpset fi k tildelt 15 mand. Bedre sent<br />

end aldrig!<br />

Projektet kan nu sættes i søen, og de kommende<br />

dage vil pladsen blive fyldt med militært<br />

materiel fra cirka 200 lastvogne, så<br />

teltlejren kan blive etableret. Dernæst går<br />

entreprenørerne i gang i den anden halvdel<br />

af lejren, og der vil foregå byggeri i det næste<br />

år. Det bliver interessant at se, hvordan<br />

så mange mennesker, maskiner og byggeri<br />

vil kunne forenes på så lidt plads, men det<br />

kan OMLT heldigvis nøjes med at være tilskuere<br />

til.


OPSLAGSTAVLEN<br />

Samarbejde om kørsel<br />

Som en prøveordning har Air Control Wing og Combat Support Wing siden den 1.<br />

<strong>februar</strong> 2011 haft en fælles kørselstjeneste for køretøjer over 3.55 kilo. Kørselstjeneste<br />

er beliggende i Hangar 1 ved Combat Support Wings gamle kørselstjeneste. Bookning<br />

af køretøjer uden for FBE regi skal ske til CSW-KTP-KØRSELSTJENESTEN-HG1@<br />

fi in.dk. Prøveordningen løber frem til januar 2012, hvorefter det skal tages besluttes<br />

om den skal gøres permanent.<br />

(Kilde 680SQN)<br />

Thunderbirds til Karup<br />

Flyvevåbnet har besluttet, at der ikke bliver afholdt et Air Show i 2011.<br />

Det betyder dog ikke, at fl y-entusiaster skal skue forgæves efter spektakulære<br />

fl yveopvisninger. Lørdag den 15. juni 2011 kommer de legendariske<br />

fl yveteam ”Thunderbirds” forbi Flyvestation Karup, hvor<br />

de vil vise deres imponerende fl yveshow. Yderligere informationer om<br />

besøget vil blive offentliggjort på CSW-portalen (FIIN/intranettet, red.)<br />

(Kilde: HWKAR)<br />

Er du klar?<br />

Traditionen tro bliver der i 2011 også afholdt fælles Runway Run og Idrætsdag<br />

på Flyvestation Karup. Datoerne er nu klar og de to arrangementer sker henholdsvis<br />

den 17. juni og den 25. august. Spørgsmålet er derfor nu kun: Er du<br />

også klar?<br />

Fast arbejde i CSW<br />

TV/Midt-Vest sender hver uge et nyt afsnit i serien ”Fast arbejde”. I serien sættes<br />

der i løbet af 15 minutter spot på en arbejdsplads i sendeområdet. Den<br />

25. marts 2011 er det Combat Support Wings tur til at komme i spotlight,<br />

hvor seriens journalist blandt andet besøger CIS-folkene i 615 SQN og mekanikerne<br />

i 680SQN, Ground Support.<br />

(Kilde: Stab)<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 15


CHEFSKIFTE I COMBAT SUP<br />

SUPP


ORT WING


IKKE TO DAGE<br />

ER ENS<br />

Af FLVFOT Nord, 615SQN<br />

Flyvevåbnets Fototjeneste Nord (FLVFOT<br />

Nord) er en del af 615 Squadron. Vi er en satellitenhed,<br />

som fysisk befi nder sig på Flyvestation<br />

Aalborg i bygning 311, som tidligere<br />

var en af F-16 eskadrille 726´s bygninger.<br />

Derved bor vi helt ud til en taxiway, som er<br />

fl y-operativt område, hvor der jævnligt ruller<br />

fl y lige uden for vinduerne. Især under<br />

øvelser, hvor der kommer danske eller udenlandske<br />

kampfl y til Flyvestation Aalborg, er<br />

der en livlig trafi k. Ved FLVFOT Nord er vi til<br />

dagligt fi re personer: Troels, Ann, Skree og<br />

Thomas. Tilsvarende fi ndes der en FLVFOT<br />

Syd på Flyvestation Skrydstrup.<br />

Men hvad er det så for nogle opgaver, vi udfører?<br />

Foto siger alt<br />

Først og fremmest drejer vores opgaver sig<br />

af teknisk fotograferinger. Det vil sige, at<br />

vi tager billeder til rapporter og materielinstruktioner.<br />

Billeder i en teknisk rapport kan<br />

spare forfatteren for mange ord, og indholdet<br />

bliver meget mere forståeligt. Forestil<br />

dig en revne i et beslag inde i en hjulbrønd<br />

på en Hercules C-130J. At skulle beskrive<br />

18<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

placering, fysisk udformning og størrelse,<br />

krakeleringer osv. - alt dette kan vises ”let”<br />

og forståeligt på ét billede.<br />

På Flyvestation Aalborg ligger fl ere store<br />

værksteder, som reparerer F-16 fl y, EH-101<br />

helikoptere m.m. De er faste kunder ved fototjenesten,<br />

og får alle lavet tekniske optagelser<br />

hos os.<br />

I det hele taget hører dokumentation af enhver<br />

art under fototjenesten. Det kan dreje<br />

sig om færdselsuheld, fl yhavari, skader på<br />

bygninger, billeder til typegodkendelse af<br />

køretøjer, ombygninger, renoveringsarbejde<br />

osv.<br />

De små detaljer<br />

En af de alvorlige fotoopgaver, som vi desværre<br />

jævnligt skal ud på, er i forbindelse<br />

med hjemtagelsesceremoni og militær begravelse<br />

eller bisættelse af faldne kollegaer<br />

fra missionsområderne. Det sætter ens eget<br />

liv i perspektiv, når man ser sønderknuste<br />

pårørende sige farvel til deres kære, og man<br />

selv tager hjem og spiser frikadeller til aften<br />

med familien.<br />

En anden væsentlig og mere munter opgave<br />

er luft-fotografering. Fototjenesten støtter<br />

fl ere enheder ved hurtigt at levere ”friske”<br />

billeder med stor detalje-rigdom, hvor re-<br />

Hverdagen<br />

som fotograf på<br />

Flyvestation Aalborg byder<br />

både på tekniske fotoopgaver<br />

og på pasfoto. En gang imellem<br />

kommer der også en russer forbi.<br />

kvirenten kan bestemme udsnit, forstørrelsesgrad<br />

og vinkel på billederne, hvilket giver<br />

mange muligheder set i forhold til planlægning<br />

med brug af for eksempel Google<br />

Maps.<br />

En af vores faste luft-fotoopgaver er, når vi<br />

hvert forår fotograferer de mange vådområder<br />

på fl yvestationens areal. Det gør vi for<br />

Byggestøttecenteret, så de kan danne sig et<br />

overblik over, hvilke områder der skal drænes<br />

for vand. Vi tager også luftfoto i forbindelse<br />

med hav/miljø-fl yvninger, dokumentation,<br />

reportage og planlægningsværktøj til<br />

øvelser. Alt efter opgavens type og formål<br />

benyttes en af fl yvevåbnets forskellige fl ytyper<br />

hertil.<br />

Skal bestå tests<br />

Der er ved Flyvevåbnets Fototjeneste et antal<br />

designerede fotografer, som tager sig af<br />

luftfotografering. De har status som overtalligt<br />

besætningsmedlem, og de skal på lige<br />

fod med den faste besætning, og alt efter<br />

hvilke fl y stel man har status på, blandt andet<br />

bestå en fl y-medicinsk undersøgelse og<br />

gennemføre ”Under water escape training”.<br />

Det seneste års tid har vi oplevet en stigende<br />

efterspørgsel af videooptagelser. Det er<br />

meget forskelligartede opgaver, der efter-


spørges. Vi har bl.a. videofi lmet avancerede<br />

handlebaner og øvelses forløb, hvor man<br />

kan bruge videoen til efterrationalisering.<br />

FLVFOT Nord har i samarbejde med F-16<br />

værkstedet på Flyvestation Aalborg optaget<br />

en arbejdssikkerhedsvideo til brug for nye<br />

medarbejdere ved enheden. Derudover har<br />

vi for nyligt lavet video til undervisningsbrug<br />

omhandlende, hvordan man skærer et fl y<br />

over med de problemer, det kan give. Det<br />

var i øvrigt den DASH 8 maskine fra SAS, der<br />

nødlandede på Aalborg lufthavn for nogle år<br />

siden, som stod model til opskæringen. Pt.<br />

er fl ere korte instruktionsvideoer omkring<br />

”handling” af fl y til brug ved Brand og Redning<br />

på tegnebrættet.<br />

Som i gamle dage<br />

I forlængelse af at fl yvevåbnet er blevet<br />

mere international, og udsendelser til fjerne<br />

verdenshjørner ikke længere er sjældenheder,<br />

skal person-dokumentationen også<br />

være helt i top. Pas og ID fotografering er<br />

derfor også en hverdagsopgave i hverdagen.<br />

Pas, visum, ID og ISOPREP billeder skal<br />

være nye hele tiden, og her kommer den digitale<br />

verden meget handy ind. I dag er vi<br />

i stand til at levere fotos fra time til time -<br />

ja faktisk fra kvarter til kvarter, hvor man i<br />

”gamle dage” skulle hele fremkalde-processen<br />

igennem hele to gange, da fi lmen først<br />

skulle fremkaldes og dernæst selve billedet.<br />

Vi opererer dog stadig i mørkekammer<br />

og med rigtige fi lm i forbindelse med<br />

”Open Skies”. Årsagen skal fi ndes i selve<br />

gr grun undl dlag aget for Open Skies – Partnership<br />

for Peace. Missi sion onen e ”Open Ski kies es” dækker<br />

ov over er e et t sa sama marb r ej ejde d på tv tvær ær ærs af græ ræns nser er.<br />

Ma Man ha har r en enga ga gang ng i Wie ie ien n ve vedt dt dtag ag aget et, , at NAT ATO- O- O-<br />

la land nd n e, tid id idli li lige ge gere re War ar arsz sz szaw aw awaa pa pagt gt lan an ande de og g et<br />

Det er ikke hver dag, at et fl y bliver skåret op. Her det DASH 8 fl y fra SAS, som for nogle år siden<br />

nødlandede i Aalborg.<br />

par neutrale lande må overfl yve hinandens<br />

territorier og fotograferer militære mål. Det<br />

være sig kaserner, fl yvestationer eller andre<br />

strategiske mål med henblik på ”åbenhed”.<br />

Da der er meget specifi kke krav opstillet i en<br />

traktat, og alle lande skal kunne deltage på<br />

lige fod, fastholder man den kemiske proces<br />

- i øvrigt med meget fl otte resultater.<br />

Fotos til alle<br />

Når Danmark deltager i en ”Open Skies”<br />

mission, udgår det altid fra Flyvestation Aalborg.<br />

Det er derfor man jævnligt kan møde<br />

russiske besætningsmedlemmer rundt omkring<br />

på fl yvestationen. Det sker som m re rege gel i<br />

sommermånederne, da man vi vil være sik ikke ker<br />

på p godt ”foto-vejr”. ”.<br />

Nå Når r nu vi er ved ed ”fr frem emme me m d be b sø søg” g” g , så s er r<br />

der endnu en opgave forbundet med dette.<br />

I samarbejde med Fly-service gennemfotograferer<br />

vi alle ”fremmede fl y”, der lander<br />

på Flyvestation Aalborg. Dette udføres for at<br />

lette ”Cross-servicing” procedurerne, og for<br />

at være på forkant med eventuelle problemer,<br />

der kan opstå.<br />

Da FLVFOT Nord er sammenplaceret med<br />

andre myndigheder som for eksempel<br />

Jægerkorpset, Grønlands Logistik Center<br />

og Forsvarets Dag, yder vi også en del fotostøtte<br />

til disse enheder, når de har brug for<br />

dette. Det giver et godt indblik i, hv hvad ad der er ellers<br />

foregår å i For orsv svar aret et og ik ikke ke min inds d t fant ntast<br />

stis iske ke opl p ev evel e se ser. r<br />

Jægerkorpset bruger også FLVFOT Nord, når de skal have løst fotoopgaver.<br />

MJØLNER MJØ JØ J LNE LN LNE LN LNE NE NER R RF R FFEBR<br />

F FFEBRUAR<br />

EBR EB EBR E EBRR UAR UA UAR AR A 20 2011<br />

11 1 19


Traditionen tro besøgte wingchefen og et par gæster de udsendte mentorer i<br />

Helmand. Der blev også tid til at se på nye opgaver til eskadrille 660.<br />

Af T. Nørtoft, 680SQN<br />

I november besøgte chefen for Combat Support<br />

Wing OMLT Hold IV. Med på turen havde<br />

han chefen for eskadrille 615, den fungerende<br />

eskadrillechef for det daværende 691<br />

samt undertegnede.<br />

Turen til Kabul foregik med Danish Air Transport<br />

og forløb gnidningsfrit og med særdeles<br />

god betjening.<br />

Efter et par timers ventetid gik turen videre<br />

med den danske C-130 Hercules transportfl<br />

y til Camp Bastion. Her blev vi samlet op<br />

af de gæve OMLT-gutter Lars og Glenn, som<br />

kørte os til Camp Tombstone, hvor vi blev<br />

budt velkommen af resten af OMLTerne.<br />

Efter en sikkerhedsbriefi ng og indkvartering<br />

deltog vi i resten af OMLTernes dagsprogram.<br />

Dagen sluttede med spisning af<br />

dansk rugbrød, spegepølse og leverpostej<br />

samt en kølig alkoholfri øl.<br />

Tolk i øret<br />

Lørdag morgen drog vi i samlet fl ok til morgenmøde<br />

på Shorabak Garnisonen. Mødet<br />

blev lidt forsinket, da der skulle gennemføres<br />

en større morgenparade for stabschefen<br />

for ANAs nye 215 korps, der har opslået hovedkvarter<br />

på Shorabak.<br />

Vi fi k en meget varm velkomst af Shorabaks<br />

næstkommanderende, oberstløjtnant<br />

Ahmad Said (chefen var på tjenesterejse til<br />

Kabul). Morgenmødet blev gennemført med<br />

20<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

si simu imu<br />

mult ltan antolk lkni ning ing<br />

via ia et se send nd ndee og g mo modtag agee<br />

sy syst st stem em med ed hea ea eadp dp dpho ho hone nes. s. En sæ særd rd rdel el eles es g od d<br />

or o dn dnin in ing de der ku kun kr kræv æv æver er til il st stt ed edev dev<br />

evær ærel else lse<br />

af<br />

en tolk og ikke forstyrrer selve mødet.<br />

Efter mødet blev vi budt på te og en snak<br />

med oberstløjtnant Said, hvorefter vi gik tilbage<br />

til Tombstone for at få første halvdel af<br />

OMLTs statusbriefi ng.<br />

Efter frokost stod programmet i helikopterens<br />

tegn, idet vi besøgte Joint Helicopter<br />

Force på Camp Bastion.<br />

Pilot ved englændere<br />

Besøget ved Joint Helicopter Force var arrangeret<br />

af kaptajn Michael Andersen, som<br />

til dagligt gør tjeneste ved Helicopter Wing<br />

Karup, men som pt. er i gang med tre års<br />

tjeneste som pilot på EH-101 helikopter ved<br />

Royal Air Force. Han er aktuelt på sin anden<br />

udsendelse til Helmand, hvor han deltager i<br />

missionerne på lige fod med sine engelske<br />

kolleger.<br />

Vi blev briefet om Joint Helicopter Force opgave<br />

og missionstyper og besøgte herefter<br />

en static display om hovedformålet med besøget,<br />

nemlig Medical Evacuation Response<br />

Team (MERT), Immediate Response Team<br />

(IRT) samt Mobile Air Operations Team<br />

(MAOT).<br />

Disse emner vil fremover have særdeles høj<br />

prioritet ved eskadrille 660, da Combat Support<br />

Wing skal opbygge kapaciteter indenfor<br />

disse områder.<br />

Da Dage g n sl slut utte tede de i Tombstone ne, hv hvor or Mic icha hael el<br />

An Ande de ders rs rsen en spi pi pist st ste ti til af afte fte<br />

ten sa samm mm mmen en med ed os<br />

og eft ft fter er erfø fø følg lg lgen en ende de b ri i ef efed f ed ede om sit it oph ph phol ol old og<br />

sine erfaringer fra Royal Air Force og Joint<br />

Helicopter Force.<br />

Lange vagter<br />

Vores søndag gik blandt andet med deltagelse<br />

i den ugentlige statusbriefi ng på Shorabak,<br />

endnu en snak med garnisonens næstkommanderende<br />

og deltagelse i OMLTernes<br />

mentormøde, hvilket gav os mulighed for<br />

at få et større indblik i den enkelte mentors<br />

arbejdsopgaver og oplevelser i sin hverdag.<br />

Aftenspisning foregik hos englænderne,<br />

hvor vi var inviteret til middag ved CO 3/215<br />

BDE Advisory Group efterfulgt af deres<br />

Battle Update Brief, hvor vi fi k indblik i 3 BDE<br />

operative situation samt de problemstillinger,<br />

de engelske mentorer arbejder med.<br />

Mandag drog vi sammen med Medical Mentor,<br />

Eile og overlæge Peter Ric-Hansen mod<br />

Shorabak Troop Medical Clinic for at få en<br />

rundvisning her. Overlægen fra Søværnet var<br />

i efteråret i 2 1/2 måned tilgået OMLT som<br />

Medical Advisor.<br />

Eile havde også arrangeret en rundvisning<br />

på felthospitalet på Camp Bastion. Rundvisningen<br />

sluttede her af med et besøg ved<br />

MERT On Duty, der til vores store forbavselse<br />

kunne fortælle, at der kun er to MERT på<br />

Bastion: Et hold på 24 timers vagt og et hold<br />

på 24 timers standby. Således kører de i tre


måneder i træk, hvorefter de udskiftes med<br />

to nye hold. En ret så barsk udsendelsesperiode<br />

for den enkelte, så her vil Combat<br />

Support Wing virkelig kunne byde mærkbart<br />

ind.<br />

Mere arbejde<br />

Tilbage i Tombstone fi k vi besøg af kaptajn<br />

Steen Mikkelsen, der gør tjeneste ved det<br />

nye Regional Command South West (RC<br />

SW), der er stationeret på Camp Leatherneck.<br />

Han gav os en briefi ng om det nye hovedkvarter<br />

og dets opgaver herunder.<br />

Der er ingen tvivl om, at placering af Regional<br />

Command South West i Camp Leatherneck<br />

samt oprettelse af det nye 215 ANA<br />

korps på Shorabak er til stor fordel for OM-<br />

LTs virke på garnisonen, men at det samtidig<br />

forøger arbejdsmængden (liaison delen)<br />

betragteligt.<br />

Om eftermiddagen var der arrangeret deltagelse<br />

i J2 Meeting ved Rear Area Operations<br />

Centre i Leatherneck. Det glædede<br />

os her at høre, at man seriøst involverer repræsentanter<br />

fra Shorabak og OMLTs force<br />

protection mentor i drøftelser vedrørende<br />

Leathernecks operationsområde, hvorunder<br />

garnisonens ansvarsområde naturligvis er<br />

en del af.<br />

Check af sikkerhed<br />

Tirsdag var vores afrejsedag, men inden da<br />

gennemførte chefen for Combat Support<br />

Wing sammen med eskadrillechefen for<br />

615 et sikkerhedseftersyn ved OMLT. Sikkerhedseftersynet<br />

blev gennemført med<br />

godt resultat. Klokken 15:30 var det tid for<br />

afskedsmøde, hvor DETCO takkede wingchefen<br />

for besøget og overrakte ham det<br />

nyindstiftede OMLT-skjold til ophængning<br />

hjemme i Karup. Derudover fi k vi alle en<br />

OMLT-mønt til minde om besøget.<br />

Efter at have krammet farvel blev vi kørt til<br />

Camp Bastion, hvor vi klokken 19:00 skulle<br />

være klar til afgang til terminalområdet.<br />

Klokken 18:00 blev vi kaldt til samling og<br />

modtog besked om, at grundet tekniske<br />

problemer var aftenens fl yvning var udsat til<br />

næste dag.<br />

Til alt held var der samme aften en fl yafgang<br />

med Royal Air Force, som det lykkedes os at<br />

komme med, så onsdagens program i Kabul<br />

kunne gennemføres uden afl ysninger.<br />

Som det er en del bekendt, gennemfører Royal<br />

Air Force sine fl yvninger om natten totalt<br />

mørklagt under start og landing. Vi havde<br />

derfor den forunderlige og bizarre oplevelse<br />

at se lastrummet blive oplyst af et orange<br />

skær, da fl yets Self Protection System affyrede<br />

fl ares under indfl yvning til Kabul In-<br />

ternational Airport (KAIA). For lige at sætte<br />

prikken over i’et blev vi indkvarteret under<br />

alarm om raketangreb.<br />

Besøg ved politiet<br />

Onsdagens program havde overskriften<br />

”EUPOL”. Vi blev afhentet i to køretøjer af<br />

fi re danske politifolk, der, efter en køretur<br />

i Kabuls kaotiske trafi k, bød os velkommen<br />

med en kop kaffe i EUPOLs hovedkvarter.<br />

Herefter blev vi vist rundt, fi k en briefi ng om<br />

EUPOL og sluttede formiddagen af med en<br />

briefi ng om EUPOLs udførelse af Police Intelligence<br />

i Kabul.<br />

Efter frokost blev vi briefet om EUPOLs Anti<br />

Crime (CSI) arbejde med udførelse af kriminaltekniske<br />

undersøgelser og analyser af<br />

gerningssteder samt Rule of Law omhandlende<br />

EUPOLs arbejde med påvisning af og<br />

bevisførelse for korruption på alle niveauer<br />

i det afghanske offentlige system. Alle områder<br />

blev briefet af danske politifolk, så<br />

Danmark er operativt godt repræsenteret<br />

ved EUPOL.<br />

På tilbagevejen til KAIA kom køretøjerne<br />

væk fra hinanden. De to eskadrillechefer<br />

måtte ud på en længere omvej angiveligt på<br />

grund af trafi kken, hvorimod wingchefen og<br />

jeg nåede et besøg i Green Willage, hvor en<br />

del af de danske politifolk er indkvarteret.<br />

Green Willage er en compound beliggende<br />

på tilkørselsvejen til KAIA. Her bor blandet<br />

andre internationale hjælpearbejdere, der<br />

mod behørig betaling, kan bo under endog<br />

særdeles luksuriøse forhold og professionel<br />

sikring af et stort privat vagtkorps. Vores<br />

værter syntes helt klart at være særdeles<br />

tilfredse med deres indkvarteringsforhold.<br />

Næsten som planlagt<br />

Torsdag formiddag besøgte vi det danske<br />

C-130 Hercules detachement, hvor chefen,<br />

major Kenneth Sølmark viste os rundt og<br />

fortalte om opgaven, missionerne og forhold<br />

for teamet på KAIA og i Afghanistan.<br />

Om eftermiddagen deltog vi i instruks for<br />

afgangen til Danmark, som efter planen<br />

skulle løbe af stablen fredag morgen klokken<br />

05:00. Vi deltog dog også i instruks<br />

nummer to, idet vores afgang fra KAIA blev<br />

udsat på ubestemt tid, da rotationsfl yet, der<br />

var afgået aftenen i forvejen, ikke havde<br />

kunnet fortsætte efter mellemlandingen i<br />

Trabzon på grund af tekniske problemer. Vores<br />

afgang fra KAIA skulle derfor afvente det<br />

oprindelige fl ys reparation og returnering til<br />

KAIA fra Trabzon.<br />

Tidligt fredag morgenen afl everede vi vores<br />

bagage, så vi kunne være hurtigt klar, når<br />

fl yet endelig landede, og så var det bare at<br />

vente. Heldigvis blev ventetiden kort, da fl yet<br />

landede og var klar til afgang igen næsten<br />

på det oprindeligt planlagte tidspunkt.<br />

Hjemturen forløb planmæssigt og mellemlandingsperioden<br />

i Trabzon gik så hurtigt, at<br />

vi stort set ankom til planlagt tid i Danmark.<br />

Alt i alt en særdeles udbytterig tur både fagligt<br />

og socialt.<br />

I Camp Shorabak blev vi budt på te og en snak med garnisonens næstkommanderende,<br />

oberstløjtnant Said.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 21


SKØD SIG TIL<br />

BRONZE<br />

Allan Aagaard vandt en bronzemedalje ved VM i skydning. To måneder tidligere<br />

blev det til guld til Morten Poulsen ved VM for tjenestehunde.<br />

Af Jette Elkjær, Stab<br />

I december 2010 blev der visse steder skudt<br />

med skarpt i Rio de Janeiro i Brasilien. Det<br />

skete i forbindelse med landets intense jagt<br />

på narkobaronerne, men det skete også<br />

under mere fredelige omstændigheder, da<br />

byen var vært for de militære verdensmesterskaber<br />

i skydning under den internationale<br />

sportsorganisations ”CISM” motto: Venskab<br />

gennem sport.<br />

Danmark var blandt de deltagende nationer,<br />

og deltog med fi re hold og 18 deltagere. En<br />

af deltagerne var fl yverspecialist Allan Aagaard<br />

fra eskadrille 615, og han brillerede med<br />

at vinde en bronzemedalje i hold-disciplinen<br />

300 meter hurtigskydning på riffel.<br />

Allan Aagaard var dog ikke denne eneste<br />

fra Combat Support Wing, som deltog ved<br />

et VM i 2010. To måneder tidligere stod en<br />

anden soldat og hans hund også på sejrsskamlen<br />

ved et VM.<br />

I kamp mod vejret<br />

Som det fremgår af navnet hurtigskydning<br />

på riffel, skal der skydes hurtigt. Deltagerne<br />

har kun to minutter til serier af 10 skud i liggende,<br />

stående og knælende skydestillinger<br />

mod et mål på 300 meter væk, og hvor 10eren<br />

er beskedne 10 centimeter i diameter.<br />

Det gør ikke disciplinen lettere, når konkurrencen<br />

som i Rio blev afviklet i blæst og<br />

med temperaturer omkring 30 grader.<br />

Det danske 300 meter-hold bestod udover<br />

Allan Aagaard af René Kristiansen fra Hjemmeværnskompagni<br />

Fredericia og Lars Jepsen<br />

fra Hærens Kampskole i Oksbøl. Holdet<br />

var kun sølle point fra guldmedaljerne, som<br />

blev vundet af det østrigske hold.<br />

Holdet havde dagen før deltaget i disciplinen<br />

300 meter skydningen, som består af<br />

20 skud liggende, 20 skud stående og 20<br />

skud knælende mod en ringskive, der som<br />

22<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

ved hurtigskydningen er med en tier med en<br />

diameter på blot 10 centimeter på 300 meters<br />

afstand. Her opnåede holdet en samlet<br />

syvende plads i et stærkt besat konkurrencefelt.<br />

Guld til hundefører<br />

I weekenden den 8. til 10. oktober 2010<br />

deltog Combat Support Wing med to hundefører<br />

og deres to hunde ved VM i tjenestehunde,<br />

som blev afholdt i Schweiz.<br />

Overkonstabel Morten K. Poulsen fra eskadrille<br />

660 stillede op i biathlon sammen med<br />

sin hund Trico. Biathlon består af cirka 10 kilometer<br />

forhindringsløb i meget kuperet terræn,<br />

og det klarede de to så godt, at de blev<br />

placeret som femte bedste ud af 38 deltagere<br />

i deres klasse. Det fl otte resultat bidrog<br />

til, at danskerne vandt holdkonkurrencen i<br />

biathlon. Dette skete dog først efter en meget<br />

dramatisk afslutning, hvor det franske<br />

hold på grund af en regnefejl først blev udråbt<br />

som vindere. Fejlen blev senere rettet,<br />

men da var guldmedaljerne på vej til Frankrig.<br />

Arrangørerne lovede dog at eftersende<br />

medaljer af den rette karat til danskerne<br />

Det blev desuden til en fl ot 16. plads til<br />

sergent Thomas Ravn og hunden Aaron,<br />

der stillede op i disciplinen vagt- og tjenestehund.<br />

Disciplinen består af en test af hundens<br />

lydighed, udendørs samt indendørs afsøgning<br />

og rondering samt angrebsarbejde.<br />

Bronzeholdet på 300 meter hurtigskydning med deres to trænere. Allan Aagaard er nummer to<br />

fra venstre.


Personel udsendt af<br />

Combat Support Wing - uge 6<br />

CSW PU ( (EKSTERN ( PS PSN) N )<br />

Fysisk sk Lea ea e ve<br />

Afghanistan:<br />

DA GHQ OMLT: 11 1 1<br />

EK EKST STER E N PSN fysisk f sisk tilstede<br />

I alt: 10<br />

Tjenesterejse/udland/I<br />

j j / / NTOPS<br />

DA GHQ OMLT: 0<br />

ISAF:<br />

Ande det: t: 1 OL OLG (kursus En Engl gl glan an and) d)<br />

3 It Ital alie i n (WH)<br />

PSN f fysisk i k til tilstede t d<br />

I alt: 17<br />

Af Afgh gh g anistan<br />

UDSENDDT<br />

D CSW PSN<br />

DA GHQ HQ H OML MLT: T: 2<br />

IS ISAF AF AF/C /C / -1 -130 130:<br />

: 1<br />

IS ISAF AF 10 0 (H (HRN RN RN) ) 1<br />

IS ISAF AF 11 1 (M (MWD WD WD) )<br />

3<br />

Fysisk Leave<br />

CSW udsendt dsendt PSN P fysisk tilstede<br />

I alt: 7<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 23


IKKE KUN VIKARER<br />

To kaptajner har fået ansvaret som eskadrillechefer. Deres opgave er ikke bare at<br />

være afl øsere. De skal også tage ansvar, indtil de nye chefer tager over.<br />

Af Jette Elkjær, Stab<br />

”Kort sagt: Du har ansvaret. Du har opgaven<br />

– både operativt og administrativt. Og du<br />

har kommandoen”.<br />

Med disse ord overdrog den daværende chef<br />

for Combat Support Wing (CSW), oberst<br />

H.C.E. Nielsen den 10. januar 2011 posten<br />

som fungerende chef for eskadrille 660 til<br />

kaptajn Jimmy Helsinghoff.<br />

Få timer senere gentog han ordene, da han<br />

stod overfor kaptajn Bo. D. Svendsen, som<br />

selv samme dag blev udpeget som fungerende<br />

chef for eskadrille 680<br />

Oberstens taler til de to kaptajner var ikke<br />

meget forskellige. Det skyldtes, at de to kaptajner<br />

har det til fælles, at de nu begge for<br />

anden gang kan sætte sig i chefstolen i hver<br />

deres eskadrille.<br />

Glæde ved smerte<br />

Indsættelsen af den fungerede chef for<br />

eskadrille 660 foregik fra morgenstunden i<br />

den bidende januarkulde.<br />

I sin tale til den afgående eskadrillechef,<br />

major Jon Sommer anførte wingchefen, at<br />

det er en offi cers lod at skifte tjenestefelt<br />

med relativt korte intervaller, men at majorens<br />

skifte efter kun 1½ år i chefstolen kom<br />

tidligere end planlagt.<br />

”Jeg tror på, at dine kompetencer og evner<br />

24<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

vil komme til sin ret i din nye funktion i Flyvertaktisk<br />

Kommando, og jeg vil ønske god<br />

vind i din nye funktion”, sagde wingchefen<br />

og overdrog herefter kommandoen til den<br />

indtil da næstkommanderende Jimmy Helsinghoff,<br />

som også i 2009 fungerede som<br />

chef for eskadrille 660.<br />

”Du har prøvet det før, så du ved godt, hvordan<br />

det er at rykke op og ned igen, og du<br />

ved, hvordan det er at blive inviteret ind i<br />

varmen, vel vidende, at du snart blive sat<br />

tilbage igen. Jeg er sikker på, at du denne<br />

gang vil føle det mindst lige så hårdt som<br />

første, men en rigtig næstkommanderende<br />

ved eskadrille 660 føler jo kun glæde ved<br />

smerte,” fastslog obersten med et skævt<br />

smil.<br />

Den ekstra stribe<br />

Modsat eskadrille 660 havde man i eskadrille<br />

680 valgt at chefskiftet skulle ske indendørs<br />

i en renskuret hangar 1.<br />

Wingchefen bemærkede i sin tale til den afgående<br />

eskadrillechef Mikael Mørck-Pedersen,<br />

at det nu var anden gang i sin tid som<br />

chef for CSW, at han fratog en chef kommandoen<br />

for eskadrille 680.<br />

”Det er ikke mig, der har valgt, at du skal<br />

væk nu Mikael. Den halve stribe, der er kommet<br />

på dine skuldre, gør, at det ikke længere<br />

er muligt at holde dig som eskadrillechef<br />

her ved CSW”, forklarede obersten og gratu-<br />

Indsættelsen af den nye fungerende chef for eskadrille 660 foregik i bidende morgenkulde.<br />

Kaptajn Bo D. Svendsen foran sin eskadrille.<br />

lerede herefter Mikael Mørck-Pedersen med<br />

udnævnelse til oberstløjtnant.<br />

”Det er ikke mange, der er startet deres<br />

eskadrillechefperiode på krykker og så<br />

sluttet den som oberstløjtnant”, påpegede<br />

obersten og refererede derved til, at Mikael<br />

Mørck-Pedersen den første dag i CSW humpede<br />

rundt på krykker efter en knæskade.<br />

Tillid fra chefen<br />

Tiden var nu kommet til at give kommandoen<br />

over eskadrille 680 til næstkommanderende,<br />

kaptajn Bo. D Svendsen. Han havde i<br />

perioden september 2009 til april 2010 varetaget<br />

opgaven som fungerende eskadrillechef,<br />

mens chefen selv var udsendt med<br />

UNIFIL Hold 1. Netop at han tidligere havde<br />

siddet i den varme chefstol var noget, som<br />

obersten kom ind på i sin tale.<br />

”I forhandlingerne om hvem der skulle tilgå<br />

som ny eskadrillechef, herunder ikke mindst<br />

hvornår vi skulle bruge en, så var vurderingen<br />

af dine evner til at have ansvaret i fl ere<br />

måneder med i overvejelserne”, sagde wingchefen<br />

og fortsatte:<br />

”Her var det, og det er fortsat min klare vurdering,<br />

at du både vil, og du kan løfte ansvaret.<br />

Du skal derfor huske at betragte de<br />

kommende måneder som en tillidserklæring<br />

fra min side, og jeg forventer helt klart,<br />

at du klarer den – og i fi n stil”.<br />

Herefter fi k kaptajnen ansvaret for eskadrille<br />

680 – igen.


TIL- OG AFGANGE<br />

Velkommen til<br />

Fra Til<br />

MJ Johan Andreas J. Knickrehm 11-10-2010 FBE-OMLT Stab<br />

FLKS Sune Slumstrup 01-11-2010 SVN (FRH) 660SQN<br />

ELEV Mike Aagaard Karlsen 01-11-2010 Fra civil 680SQN<br />

ELEV Mikael Gøthler Larsen 01-11-2010 Fra civil 680SQN<br />

SG Maiken Zastrau Bager 01-11-2010 AFTC 680SQN<br />

FLKS Lasse Roth 06-12-2010 AFTC 615SQN<br />

SG John Dralle 01-01-2011 SKP 660SQN<br />

OL Kern Oddershede 01-01-2011 FTK Stab<br />

SSG Torben Sørensen 01-01-2011 JDR Stab<br />

OB Peter Wass 01-02-2011 FLOS Stab<br />

MJ Asger Skov Pilgaard 01-02-2011 FTK Stab<br />

FLKS Mads Venøe Troelsen 01-02-2011 AFTC 615SQN<br />

FOKS Tommy Søren Sørensen 01-02-2011 SOK 615SQN<br />

Farvel til<br />

FLKS Kristoffer Eriksen 30-11-2010 680SQN Kontrakt ophævelse<br />

FOKS Michael Handrup Jørgensen 05-12-2010 680SQN HRN (GHR)<br />

FOKS Jesper Ditzel Bødtcher 31-12-2010 615SQN FKIT<br />

FOKS Carsten Christiansen 31-12-2010 660SQN Kontrakt ophævelse<br />

PL Alex Frederichsen 31-12-2010 615SQN CAOC<br />

KN Christian Morcas-Rasmussen 31-12-2010 Stab TUL<br />

MJ Mikael Mørck-Pedersen 31-12-2010 680SQN FTK<br />

FSPC Kenneth Marrup 09-01-2011 660SQN HWKAR<br />

FOKS Simon Baghlani Reffsøe 09-01-2011 615SQN FFOS<br />

KN Johnny Becker 31-01-2011 Stab FTK<br />

SSG Michael Høgh 31-01-2011 615SQN HRN (DAR)<br />

OB Hans Christian E. Nielsen 31-01-2011 Stab FLOS<br />

MJ Jon Sommer 31-01-2011 660SQN FTK<br />

MJ Jesper Wilms 31-01-2011 Stab FTK*<br />

*Udlånt til CSW indtil 31-03-2011<br />

Fra Til<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 25


ENESTÅENDE<br />

INDSATS<br />

Flyvevåbnets chef gav oberst H.C.E. Nielsen et stort skulderklap med på rejsen til<br />

hans nye job som chef for Flyvevåbnets Offi cersskole.<br />

Af Jette Elkjær, Stab<br />

Den 10. <strong>februar</strong> var det tid til et farvel til<br />

Combat Support Wings chef, oberst H.C.E.<br />

Nielsen. Det skete med en formel parade<br />

på Flyvestation Karup, hvor wingens samarbejdspartnere<br />

hørte fl yvevåbnets øverste<br />

chef, generalmajor Henrik R. Dam rose<br />

obersten for hans virke som wingchef. En af<br />

gæsterne fi k også en særlig hilsen med på<br />

vejen. Det var oberst Gert Bierbaum, der var<br />

Combat Support Wings første chef og som<br />

til stor glæde for mange, havde takket ja til<br />

at overvære indsættelsen af den nye wingchef,<br />

oberst Peter Wass.<br />

For at det hele ikke skulle være af så offi ciel<br />

26 MJØLNER MJ MJØ M JØ JØØLN<br />

LNE LN NE N R RF R RF R F<br />

FFEBRUAR<br />

EB EBR BRUA UA UAR UA 20 2011<br />

11<br />

karakter, havde eskadrillecheferne sammen<br />

med staben besluttet sig for at tage et mere<br />

uformelt farvel til obersten. Det skete dagen<br />

før ved et mere alternativ arrangement.<br />

Traditionen tro<br />

I forbindelse med det forrige chefskifte i<br />

CSW blev der indført en ny<br />

tradition: Indmuring af mursten med indgraveret<br />

navn på den afgående chef og årstal.<br />

Derfor fi k H.C.E. Nielsen fra morgenstunden<br />

overdraget d g t en murerske k og g en spand d medd<br />

mø mørt rt rtel el el. Me Med tu ng ngen g en lig ig ige i mu mund nd nden en og g un u de der<br />

ov o er ervæ væ være re rels ls lse af a en n pæ pæn n fl ok CSW SW SW’e ’ere re ble le lev v<br />

de den ny nye st sten en mur ur uret et ind nd i mur ur uren en ved ed hov ov oved ed-<br />

in i dg dgan an ange ge g n ti til by bygn gn g in ing g 41 419. 9. 9 L øj øjer j er e ne slu lu l tt tted ed ede e<br />

dog ikke her, for ud af tilskuerskaren trådte<br />

to MP’er. De henvendte sig til obersten og<br />

bad ham om at følge med. Og selv en oberst<br />

ved, at man følger med, når ordensmagten<br />

ønsker det. Herfra blev obersten ført til et<br />

internt arrangement i CSW, hvor soldaterne<br />

– iført deres grønne uniform – fi k mulighed<br />

for at sige deres eget farvel til ham. Dagen<br />

efter foregik farvellet i fl yvevåbnets stiveste<br />

puds – stationsuniform M/72.<br />

WWell llddone<br />

I de d små må tre re år, r, hvo vo vor r H. H.C. C.E. E. E Nie ie i ls lsen en har ar a vææ<br />

re ret t ch chef ef for or CSW SW SW, er e der er ske ke ket ut utro ro roli li ligt gt meg eg et et. t<br />

Ne Neto to top de det fa fakt kt ktum um var ar omd md mdre re rejn jn j in ings gs g pu p nk n te tet t i


Når to MP’er anmoder en soldat at følge med, så adlyder selv en oberst.<br />

den tale, som generalmajor Henrik R. Dam<br />

holdte for ham.<br />

”Det at CSW næsten konstant har haft personel<br />

udsendt eller under uddannelse til<br />

udsendelse, samtidig med, at wingen har<br />

udviklet sig selv fra den første pionertid<br />

som ny enhed frem til en velfungerende,<br />

respekteret og fast sammentømret enhed<br />

tjener alle ved CSW til ros. Der er leveret en<br />

formidabel indsats”, sagde generalmajoren<br />

og fortsatte:<br />

”H.C. Du har stået i spidsen for CSW i denne<br />

på mange måder udfordrende og vanskelige<br />

tid. Du har evnet at holde selskabet samlet<br />

og ro på båden samtidig med, at CSW har<br />

arbejdet målrettet og effektivt til gavn for fl yvevåbnet.<br />

Det er en formidabel bedrift, som<br />

Den afgående wingchef, oberst H.C.E. Nielsen<br />

fi k i forbindelse med CSW’s interne arrangement<br />

overrakt CSW’s skjold.<br />

du med rette kan være stolt af”.<br />

Inden oberst H.C.E. Nielsen fi k frataget ansvaret<br />

for wingen fi k han et stort ”Well done”<br />

af generalmajor Henrik R. Dam.<br />

Store udfordringer<br />

Tiden var nu til at den nye chef for CSW,<br />

oberst Peter Wass fi k overdraget ansvaret<br />

for wingen. Peter Wass var netop kommet<br />

retur til Danmark efter et fem måneders<br />

kursus ved NATO Defence College i Rom.<br />

Inden da var han i små fi re år chef for Flyvevåbnets<br />

Offi cersskole.<br />

Netop opholdet i Rom var noget, som blev<br />

bemærket af fl yvevåbnets chef i hans tale til<br />

den nye wingchef.<br />

”Peter, det er ikke sikkert, at du fi nder Ka-<br />

rup lige så eksotisk som Rom, men jeg kan<br />

forsikre dig om, at den enhed du overtager,<br />

rummer fl ere eksotiske udfordringer, end<br />

geografi en lægger op til”, fastslog generalmajor<br />

Henrik R. Dam og sluttede af med<br />

ordene:<br />

”Jeg er sikker på, at du er klar til at tage<br />

disse udfordringer op, og jeg glæder mig til<br />

det fortsatte samarbejde med dig i din nye<br />

stilling”.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 27


Af Erik Nordahl-Pedersen, DETCO OMLT Hold IV<br />

Hvad er det i særlig grad vigtigt at være opmærksom<br />

på, når man i ordets bogstaveligste<br />

betydning kastes ud på dybt vand i mentoreringens<br />

svære kunst?<br />

Efter seks måneder i missionsområdet –<br />

nærmere bestemt Shorabak Garrison, Helmand<br />

– er jeg ingenlunde ekspert på mentorering,<br />

men jeg tør nu nok vove pelsen og<br />

give om ikke andet så et personligt bud på,<br />

hvad der skal til og hvad det vil sige at være<br />

mentor i en fremmed kultur og i forhold til<br />

mennesker, der tænker og agerer anderledes,<br />

har et andet værdi- og normsæt, er præget<br />

af andre livserfaringer og som i det hele<br />

taget og på stort set alle områder har et andet<br />

udgangspunkt og andre forventninger til<br />

det at være mentee eller modtager af input<br />

fra en vestligt orienteret mentor.<br />

Lever i nuet<br />

Noget af det første man som mentor bliver<br />

konfronteret med (udover varmen, støvet<br />

og den stikkende sol) er en tilsyneladende<br />

total mangel på planlægning, struktur og<br />

prioritering i hverdagen. Den afghanske soldat<br />

– hvad enten han er garnisonskommandant,<br />

chef for en logistik sektion eller blot<br />

almindelig menig – lever i nuet. Ingen ved<br />

alligevel noget om dagen i morgen, endsige<br />

28<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011<br />

MENTOR<br />

I EN FREMMED KULTUR<br />

Hvad er mentorering egentlig for noget? Hvad skal det føre til? Nytter det overhovedet<br />

noget? En dansk mentor refl ekterer her over sine seks måneder i Helmand.<br />

hvad der sker om en uge og da slet ikke om<br />

en måned, så hvorfor overhovedet bekymre<br />

sig om det. I dag kan ses og føles. Det kan<br />

man forholde sig til.<br />

Prioritering af opgaverne er heller ikke noget,<br />

der tillægges betydning. Opgaverne løses<br />

i den (u)orden de dukker op uden smålig<br />

skelen til, hvad der er vigtigt/mindre vigtigt,<br />

haster eller kan vente. Der ageres kort sagt<br />

på nuet, og det der fanger opmærksomheden<br />

i nuet.<br />

Et sådant kortsyn giver selvsagt nogle udfordringer,<br />

som man som mentor må forholde<br />

sig til og inkludere i sin mentorvirksomhed.<br />

Der træffes mange og hurtige beslutninger,<br />

der her og nu får problemerne til at gå væk.<br />

Der gøres kun sjældent overvejelser, der<br />

skiller årsag fra virkning. Man forholder sig<br />

til de umiddelbart observerbare symptomer,<br />

agerer på disse og bekymrer sig ikke om årsagerne<br />

til problemets opståen.<br />

Utallige afbrydelser<br />

Som mentor skal man hele tiden være klar<br />

til at agere; forholde sig til nye problemstillinger<br />

og konstant forsøge at fi nde sammenhæng<br />

og retning i de ting, der observeres/<br />

opleves og så ellers mentorere/rådgive hensigtsmæssigt<br />

i forhold hertil.<br />

Mentorering af en garnisonskommandant<br />

foregår eksempelvis på den måde,<br />

at man på forhånd har forberedt sig på et<br />

drøfte et antal problemstillinger og derfor<br />

i forhold hertil har lagt en plan for, hvad<br />

man vil spørge ind til, have svar på osv.<br />

Når man så efter morgenmødet med sin tolk<br />

går ind på kommandantens kontor, så går<br />

typisk den første halve time med, at ”man<br />

taler sig varm” alt imens et utal af mennesker<br />

kommer ind, vender små og store problemer<br />

og får underskrifter på diverse papirer<br />

alt imens telefoner og samtaleanlæg<br />

benyttes fl ittigt af både kommandanten og<br />

de besøgende. Det kan derfor godt tage det<br />

meste af en time at få drøftet en enkelt problemstilling<br />

igennem – ind imellem alt det<br />

andet, og så er man endda ikke altid helt<br />

sikker på, om der er kommet noget reelt ud<br />

af drøftelsen. Som mentor skal man derfor<br />

holde sig til korte budskaber og sørge for at<br />

disse noteres ned eller bedre, at der bliver<br />

taget aktion på dem med det samme.<br />

Kontrol af og opfølgning på givne ordre og<br />

direktiver glemmes ofte i den afghanske<br />

hverdag. Der anvendes til gengæld rigtig<br />

megen retorik og store armbevægelser. Konkret<br />

handling og konsekvens kniber det til<br />

gengæld gevaldigt med.<br />

Respekt er vigtig<br />

Det afghanske menneskesyn er en tredje<br />

showstopper i en dansk mentors bestræbelser<br />

på at gøre en forskel vedr. bl.a. ledelse<br />

og mandskabsbehandling. Den afghanske


mentee er som udgangspunkt åben, imødekommende<br />

og samarbejdsvillig. I alt fald så<br />

længe de kan se en fordel i at være det.<br />

Som mentor er det vigtigt, at man møder<br />

sin mentee, der hvor han er. Fordomme og<br />

indforståethed kan i denne sammenhæng<br />

ikke bruges til noget. Man må med et åbent<br />

og lyst sind se på muligheder frem for begrænsninger.<br />

Det drejer sig kort og godt om<br />

at skabe gode relationer, der baserer sig på<br />

gensidig respekt og tillid, mere end hvad<br />

den ene eller anden har af syn på sine medmennesker.<br />

Korporlig afstraffelse eller verbale skideballer<br />

i fuld offentlighed er en daglig foreteelse i<br />

det afghanske forsvar. Skal man derfor som<br />

mentor tage fat på de mere HR-relaterede<br />

emner, så er det helt basale ledelsesprincipper,<br />

der skal op af skuffen. Og det er faktisk<br />

muligt at motivere og styrke selvtilliden hos<br />

den afghanske soldat med ganske få og<br />

små virkemidler.<br />

Frygten styrer<br />

Dybest set bunder megen uhensigtsmæssig<br />

adfærd efter min opfattelse i usikkerhed og<br />

manglende indsigt/uddannelse i helt fundamentale<br />

ledelsesværktøjer. En blind tro på<br />

autoritet og frygten for repressalier er derfor<br />

styrende for soldaternes omgang med<br />

hinanden – uanset grad. Den med mest på<br />

skuldrene bestemmer.<br />

Situationen på Shorabak er i denne henseende<br />

ingen undtagelse. Garnisonen ledes<br />

af en oberst, der som på en dansk kaserne,<br />

fl yve- eller fl ådestation skal sørge for, at de<br />

husende operative myndigheder og enheder<br />

har lys, vand, mad, indkvartering mv.<br />

På Shorabak bor et korpshovedkvarter med<br />

en generalmajor i spidsen samt en til korpset<br />

hørende brigade, der ledes af en brigadegeneral.<br />

Hvem bestemmer nu over hvem?<br />

Kamp om sæbe<br />

Ja, rangfølgen er ikke overraskende, at<br />

korpsgeneralen i praksis har hånd og halsret<br />

over det hele. Hans ord er lov, og han<br />

gør stort set, hvad der passer ham. Brigadechefen<br />

og garnisonschefen slås så fra tid til<br />

anden om den resterende magt, hvor ham<br />

med de stærkeste relationer til generalen<br />

som oftest vinder in caso den operative chef.<br />

Dette mønster gælder også, når der en sjælden<br />

gang ankommer forsyninger til garnisonen.<br />

Først tager korpshovedkvarteret, hvad<br />

de skal/kan bruge, dernæst brigaden og resten<br />

tilfalder så garnisonen – uanset hvem,<br />

der måtte have bestilt hvad.<br />

Resultatet er, at garnisonen konstant mangler<br />

forsyninger, og det gælder alt fra sæbe<br />

og gulvklude over papir og blyanter til borde,<br />

stole, senge og skabe. Kort og godt alt det<br />

soldaterne skal bruge i hverdagen, og som<br />

garnisonen skal bruge for at holde gang i<br />

driften af etablissementet.<br />

Små skridt af gangen<br />

Hvad stiller man op som dansk mentor i<br />

et system, der umiddelbart virker kaotisk,<br />

uden reel styring og præget af et menneskesyn,<br />

der hører fortiden til? Ja, man starter<br />

som sagt med at stikke fi ngeren dybt ned<br />

i jorden, tage en dyb indånding og forsøger<br />

dernæst at navigere igennem denne tilsyneladende<br />

uorden.<br />

Det er her tålmodighed, vedholdenhed og tolerance<br />

kommer ind, hvis man vil gøre sig håb<br />

om at kunne påvirke i en mere gunstig retning.<br />

Det er også i denne fase vigtigt, at der tages<br />

afsæt i eksisterende præmisser og vilkår.<br />

Ikke noget med at rokke for meget eller<br />

forskyde lasten i den vuggende skude. Skal<br />

der ændres kurs, og det skal der, så skal det<br />

ske på afghanske præmisser, og når de er<br />

Mentorerne i gang med at orientere hinanden om deres opgaver.<br />

klar til en lille kursændring i den på lang sigt<br />

mest gunstige retning.<br />

Vi skal tro på det<br />

Vestlige metoder, ambitioner og holdninger<br />

til hvad der er rigtigt og forkert kan allerhøjest<br />

anvendes som grundlag for et langsomt<br />

kursskifte.<br />

Ting tager tid – specielt i et land så langt<br />

bagud i udvikling som tilfældet er med Afghanistan.<br />

Vigtigt er det også i denne forbindelse<br />

at bevare troen på, at vores indsats<br />

nytter – uanset hvor svært eller håbløst det<br />

ind imellem måtte se ud, og uanset hvor<br />

lille en kursændring man i nuet måtte fremtvinge.<br />

I det lange løb vil de mange små påvirkninger<br />

afgjort gøre en forskel, der er til at få øje<br />

på, og først da vil det afghanske forsvar begynde<br />

at kunne stå på egne ben. Men der er<br />

sandt for dyden et stykke vej endnu.<br />

Garnisonens næstkommanderende, oberstløjtnant Said taler til sine soldater.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 29


Aktiviteter i CSW i perioden marts – maj 2011<br />

(Et udsnit heraf)<br />

OMLT Hold V<br />

I perioden januar til august varetager holdet<br />

metoreringen af Shorabak garnisonen i Helmand,<br />

Afghanistan<br />

ISAF 11<br />

I perioden <strong>februar</strong> til august er tre hundefører<br />

og tre hunde udsendt med hæren til Helmand,<br />

Afghanistan.<br />

STUD LUFT<br />

09-10 marts afholder Flyveroffi cersskolen<br />

rekrutteringsarrangementet STUD LUFT på<br />

Flyvestation Karup.<br />

30<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011


C-130 rotation ISAF<br />

Uge 12 til 23 støtter CSW C-130 rotationsfl<br />

yvningerne i Afghanistan.<br />

Noble Ardent<br />

04-15. april støtter CSW i forbindelse med<br />

ACW deployering af Mobile Air Control Centre<br />

(MACC) til Frankrig.<br />

NRF 16<br />

CSW personel indgår i perioden 1. januar til<br />

30. juni 2011 i beredskabsperioden for en<br />

eventuel udsendelse af fi re F-16 kampfl y<br />

med NATO Response Force.<br />

MJØLNER FEBRUAR 2011 31


UUNDVÆRLIG<br />

STØTTE<br />

Når fl y skal i luften, er der godt at have en IT-tekniker ved hånden.<br />

Det fortæller en af cheferne for C-130-bidraget til ISAF.<br />

Af K. Soelmark, DETCO C-130 ISAF 2010 Hold IV<br />

Når Flyvevåbnet tager på tur med sine fl yvemaskiner,<br />

er der mange ting, som er svære at undvære;<br />

mekanikere, piloter, reservedele, brændstof og meget<br />

mere. Disse ting er de fl este mennesker klar<br />

over, at man har brug for, når man skal sende fl y<br />

i luften. Én ting, som mange ikke tænker over, at<br />

man har brug for er Informations Teknologi (IT). Når<br />

man sender et fl y i luften, har man brug for IT til<br />

mange ting: Hvordan er vejret, kan man lande på<br />

den plads, som man gerne vil lande på og så videre.<br />

Man skal endvidere sende fl yveplaner, så alle,<br />

som har brug for at vide det, ved, at man kommer.<br />

Kort og godt, man er meget afhængig af IT. Man<br />

kan selvfølgelig godt fl yve uden, men det gør livet<br />

meget mere besværligt, hvis IT ikke fungerer, som<br />

det skal.<br />

Derfor er det rigtig vigtigt at medbringe ens egen<br />

IT-teknikker, idet personen kan tage vare på de<br />

udfordringer, som uundværligt opstår på sådan en<br />

tur.<br />

På C-130 ISAF 2010 Hold IV var det fl yverspecialist<br />

Tommy Rasmussen fra 615SQN, som vi havde<br />

fået med, og han var fra starten af en bonus for<br />

detachementet. Tommy er ikke kun faglig dygtig,<br />

han er også meget udfarende, som person, og det<br />

gjorde ham vellidt i gruppen. Det kan ellers være<br />

en udfordring, når man kommer udefra, men det<br />

virkede ikke som et problem for Tommy. Vi har været<br />

glade for at have ham med.<br />

Besøg CSWs<br />

hjemmeside på:<br />

www.forsvaret.dk/csw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!