Mjølner februar 2011.indd

forsvaret.dk

Mjølner februar 2011.indd

Combat Support Wing

MJØLNER

FEBRUAR 2011


LEDELSEN

Chef

OB Peter Wass

STAB

Support Group

OL Søren Frausig

SQUADRONS

615SQN

Combat Communication

MJ Nils Bjarne Jensen

660SQN

Force Protection

Fg. chef KN Jmmy Helsinghoff

SIKKERHEDSOFFICER

MJ Ib W. Djernes

2

MJØLNER FEBRUAR 2011

Operations Group

OL Kern Oddershede

680SQN

Combat Support

Fg. chef KN Bo D. Svendsen

Billed

på vej

Billed

på vej


Combat Support Wing

UDGIVER

Combat Support Wing

Herningvej 30

Kølvrå

DK-7470 Karup J.

Tlf.: 97101550

Mail: csw@mil.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Journalist

Jette Elkjær

Kommunikationsleder i CSW

Telefon: 97101550, lokal 5296

Mobil: 4195 0676

Fiin: CSW-RP01

Mail: jette.elkjaer@mil.dk

LAYOUT

Materielassistent

Tina Olsen

Telefon: 97101550, lokal 5228

Mobil: 2559 1789

Fiin: CSW-R027

Mail: CSW-R027@mil.dk

TRYK

Forsvarets Trykkeri - Karup

OPLAG

700 stk.

FORSIDEFOTO

Taktisk display ved besøg af chefen for

Forsvarsstaben.

ARTIKLER TIL BLADET

Artikler, forslag m.v. sendes til redaktøren,

der træffer beslutning om viderebringelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at rediger

indsendt materiale. Eftertryk tilladt

med kildeangivelse.

DEADLINE FOR DE NÆSTE TO NUMRE

21. marts 2011 (udkommer april)

23. maj 2011 (udkommer juni)

INDHOLD

28

12

Missioner

6 Med it i Kabul

14 Nyt center til ANA

20 Med chefen i Afghanistan

28 Mentor i en fremmed kultur

32 Uundværlig støtte

Dagligdag

5 Aftale med hjemmeværnet

10 Min bedste tid

11 Op i gear - igen

12 Sidste dag på kontoret

13 Sæt farten ned

18 Ikke to dage er ens

22 Skød sig til bronze

24 Ikke kun vikarer

26 Enestående indsats

18

6

Hver gang

4 Nyt fra wingchefen

8 Dekorationer

15 Opslagstavlen

25 Til- og afgange

30 Aktiviter i CSW i perioden

marts - maj 2011

MJØLNER FEBRUAR 2011 3


NYT FRA

WING CHEFEN

Mit første indlæg i Mjølner skal bruges til at takke alle i Combat Support Wing for den fi ne

modtagelse, som jeg har oplevet i forbindelse med min tiltræden.

Jeg er meget glad og stolt over at være udpeget som jeres wingchef. Stolt over at blive sat i

spidsen for Combat Support Wing, der byder på en række forskelligartede funktioner, som

de fl yvende wings og resten af fl yvevåbnet og forsvaret har brug for. Med den struktur, som

fl yvevåbnet har valgt, er Combat Support Wing afgørende for fl yvevåbnets evne til at operere

både hjemme og måske i særlig grad ude.

Man kan vist godt sige, at vi besidder et bredt og forskelligartet ekspertisefelt, og det er for

mig i sig selv en spændende udfordring at få til at spille sammen. Jeg ser også frem til give

mit bidrag til samarbejdet med øvrige myndigheder i fl yvevåbnet – et samarbejde som en

myndighed som Combat Support Wing er helt afhængig af.

Jeg er også ydmyg over for den opgave, som det er at være chef for så stor en myndighed

som Combat Support Wing. Jeg tror på synlig ledelse baseret på personlige relationer, og det

sidste bliver nok lidt af en udfordring med så mange soldater og medarbejdere. Men jeg vil

gøre mit bedste.

Jeg er bevidst om den kæmpe store ekspertise, som mange af jer besidder, og som for mit eget vedkommende nok er lidt rusten. Og derfor vil

jeg gerne fra starten sige, at jeg har kæmpe stor respekt for den enkelte soldat og medarbejder og den ekspertise, som I hver især besidder.

Jeg er nemlig helt klar over, at det i sidste ende er jer, som skal levere den arbejdsindsats, som er afgørende for at den store maskine virker,

og at vi vinder krigen. Derfor er jeg også meget bevidst om, at jeg er helt afhængig af jeres loyalitet, som er en altafgørende forudsætning

for vores succes.

Hvis I har behov for at tale med chefen, uanset om det er stort eller småt, står jeg til rådighed for jer. Jeg står i sagens natur også til rådighed

for de udsendte og familierne, ikke mindst hvis det forfærdelige skulle ske, at nogen kommer til skade eller det, som er værre. Og jeg er også

klar til en fortrolig snak, hvis dæmoner presser på eller humøret bare har brug for det. Så med andre ord: Jeg står som wingchef til rådighed

for alle ved Combat Support Wing.

Jeg kan love, at jeg vil gøre mit yderste for at bidrage til at vedligeholde og udvikle den top professionelle enhed, som jeg netop er sat i spidsen

for. Og jeg er sikker på, at vi får en fremragende tid sammen.

Oberst Peter Wass

4

MJØLNER FEBRUAR 2011


AFTALE MED

HJEMMEVÆRNET

Combat Support Wing kan nu bruge Flyverhjemmeværnet til at løse nationale

opgaver og til at uddanne soldater.

Af Jette Elkjær, Stab

Ved en lettere formel ceremoni foran Combat

Support Wings kommandofane indgik

den daværende wingchef, oberst H.C.E. Nielsen

den 7. januar 2011 en samarbejdsaftale

med Flyvehjemmeværnet. Aftalen, som er

den først af sin art i fl yvevåbnet, har til formål

at øge den gensidige opstilling, uddannelse

og træning af de operative kapaciteter

ved Combat Support Wing og Flyverhjemmeværnet.

I forbindelse med underskrivelsen af den

nye samarbejdsaftale udtrykte inspektøren

for Flyverhjemmeværnet, oberst Søren M.

Poulsen stor tilfredshed med, at den første

aftale nu var indgået. Han udtrykte desuden

store forventninger til, at netop denne aftale

med Combat Support Wing ville danne

grobund for lignende aftaler mellem Flyverhjemmeværnet

og fl yvevåbnets øvrige enheder.

Hjælp til uddannelse

Det er hensigten med samarbejdsaftalen,

at den kan anvendes, når Combat Support

Wing og Flyverhjemmeværnet kan se, at et

samarbejde kan styrke uddannelsen af de

opstillede operative kapaciteter. Det kan

eksempelvis ske i forbindelse med støtte

ved nationale uddannelses- og øvelsesaktiviteter

og ved løsning af pålagte nationale

militære opgaver som trafi kregulering, bevogtning

og transportopgaver.

Der er med den nye aftale også mulighed

for, at personel fra Flyverhjemmeværnet

vil kunne hjælpe til i forbindelse med Combat

Support Wings generelle ICCS program

samt støtte ved planlægning og gennemførelse

af missionsorienterede uddannelser

(MISU).

Forudsætningen for Flyverhjemmeværnets

støtte ved Combat Support Wings aktiviteter

er betinget af, at det deltagende hjemmeværnspersonel

får et tilfredsstillende og

funktionsrelateret uddannelsesmæssigt udbytte

heraf.

Det er ikke en del af samarbejdsaftalen,

at personel fra Flyverhjemmeværnet skal

kunne udsendes sammen med personel fra

Combat Support Wing.

Oberst H.C.E. Nielsen (til venstre) og oberst Søren M. Poulsen giver håndslag på den nye samarbejdsaftale mellem Combat Support Wing

og Flyverhjemmeværnet.

MJØLNER FEBRUAR 2011 5


MED IT I KABUL

Fire gange om året har fl yvevåbnet et transportfl y i Afghanistan, og hver gang er en

it-tekniker fra 615 Squadron med på missionen.

Af Tommy Rasmussen, 615SQN

C-130 bidraget på Kabul International Airport

(KAIA) kører fi re gange om året, og i

skrivende stund er KAIA Hold IV på vej ind

i de sidste uger i Afghanistan, inden vi pakker

sammen, og fl yver hjem for denne gang.

Missionen klarer alle rotations- og leavefl

yvningerne for de udsendte enheder,

og en medarbejder fra 615 Squadron

(SQN) udsendes hver gang sammen

med Air Transport Wing Aalborg (ATW).

Allerede inden hovedstyrken ankom

den 16. oktober, havde både 615SQN

og ATW haft folk i KAIA i cirka to uger

for at klargøre missionen, herunder fl ytte

den danske lejr omkring 70 meter.

Den del som 615SQN er ansvarlig for, er

den samlede kommunikation med omverdenen,

herunder VSAT forbindelse, internet,

FIIN og telefoni (Communication

Information Systems, red.), mens ATW tager

sig af fl yvningerne. Men ingen kommunikation

= ingen fl yvning. Så selv om

alt primært drejer sig om fl yvning, så er

CIS-manden fra 615SQN den eneste af sin

slags på missionen, og han trods alt vigtig.

Alt skal scannes

Inden turen til Afghanistan, mødte jeg første

gang ”mit” hold i september til holdsamlingen

på Flyvestation Aalborg, hvor vi

blev introduceret og snakkede om holdninger

og forventninger til turen. Næste gang

jeg mødte holdet var lidt over en måned

senere i KAIA, hvor missionen begyndte.

Efter ankomsten og den obligatoriske

CIS-briefi ng, startede opgaverne for alvor

den følgende dag, hvor fl yet fra morgenstunden

skulle være operativt. Samtidig

havde mange medbragt private compu-

6

MJØLNER FEBRUAR 2011

te t re r , so som de ogs gs g å øn ø sk s ed e e at a bru ru ruge ge her er e -

ne nede de d . De Derf rf r or sku ku kull ll lle SA SAMT MT MTLI LI LIGE GE med ed e -

br b ag a te com om ompu pu p te ter r og eks ks kste te tern rn rne me medi di dier er

op opda da date te tere re res, s, sca ca cann nn nnes es e og g ko k nt ntro roll ll l er eres es ind nd nden en e ,

de kun un u ne kom om omme me i nær ær ærhe he hede de den n af f net et etvæ væ v rk r et e .

De Det t vi v st ste e si sig g at vær ær ære e en god od ide de d , da

et par ar com om ompu pu pute te t r og eks ks kste te tern rne e ha hard rd-

di disk sk ske e va var r in infi ce cere re ret t me med d vi viru ru rus, s, og g de d r

fo for r sk skul ul u le ren ense ses fø f r de d kunne ne bru ru r ge g s.

De Deru ru rudo do dove ve ver sk skul ul ulle le leder er eropr pr pret et ette te tes mo mobi bi bilt lt ltel el elef ef efon on oner er er,

så alle kunne komme i kontakt k med hi hinanden,

og der skulle etableres backup-løsning

på FIIN. Backup’en er simpel nok... man skifter

et bånd i robotten hver onsdag kl. 10:00 J.

Gode forbindelser

Når CIS kører, , er der ikke de store proble- p

mer i dagligdagen, og man har reelt en del

fritid sammen med resten af holdet. En del

af den fritid, blev brugt på at etablere resten

af vores velfærdscontainer, som består af

to sammensatte containere. Den sidste del

kom desværre senere end hovedstyrken på

grund af nogl e logistiske problemer. Til gengæld

er der nu velfærd til alle. Der er etableret

internetcafe, TV2 på 40” fl adskærm, skype-telefoner.

så man kan ringe hjem, biograf

med projekter og lærred, som er koblet til

en computer, hvor man kan afspille fi lm.

ATW har også medbragt fi lm og en playstation,

så der er noget for en hver smag.

Men alt er ikke fritid. Systemerne skal kører

hele tiden, og dagens første opgave er altid at

kontrollere om systemerne fungere optimalt.

Problemer med støv

Hvis der er noget galt, skal det ordnes hurtigst

muligt, da holdet er afhængig af at

ku k nn nne ko komm mm mmun un unik ik iker er ere. e. Sel el elvf vf vføl øl ølge ge g li lig g er der er

og også så dag ag agli l g dr drif if ift og ved ed edli li lige ge geho ho hold ld ldel el else se af f sy syst st stee

me met og de e fo fors rs rske ke kell ll llig ig ige e co comp mp mput ut uter er ere. e. Der er e er r en

ma mass ss sse e re reng ng ngør ør ørin in ing af dem em e , da der er e er me mege ge g t

støv t øv i luften, f som er r så s fint t at det et f.eks e ks ks. ko k m

me mer r in ind ge g nn nnem em filtr tr tren en e e på p air ir irco co cond nd ndit it itio io ion og

vi vide ide

d re ind nd i ser erve ve vere re re, bl blæs æs æser er ere, e, hvo vo vor r de det t læ lægg

ge ger si sig om kom om ompo po p ne nent nt nter er erne ne og g ti til si sids ds dst sl sløv øv øver er

computerne. t Derfor f er der rengøring g g med en

tør klud og en air dust (luft på spraydåse til

rensning af f.eks. computere) fl ere gange om

ugen i de perioder, hvor der er meget støv.

Derudover er det almindelig support på

computere og printere. Det sker ofte, at

folk kommer med deres private pcom- putere og harddiske, som de også ønsker

hjælp til – og det får de selvfølgelig.

Hjælper hinanden

Hvis der ikke er nogen fejl i CIS, indgår jeg

som en del af holdet på Hercules fl yet, og

hjælper med klargøring, pakning og hvad

der ellers af opgaver. Det er en helt naturlig

ting at gøre. De hjælper tilsvarende, når

f.eks. en sandstorm er kommet forbi, og

har fl yttet rundt på vores VSAT, så vi har

mistet alt forbindelse, og det på trods af at

den er fastspændt med store lastremme.

Så skal det hele spændes op, og VSAT’en

fl yttes på plads igen. Her er det rart med

lidt ekstra armkræfter. Bagefter genfi ndes

satellitten og re-etableres forbindelsen,

hvorefter en ny peak test skal køres for at

sikre, at vi igen har det optimale signal.

For at forhindre at vores VSAT fl ytter

sig i en ny sandstorm, blev den efterføl-


gende spændt yderligere fast med kæder,

som vi har lånt fra fl yets lastrum.

Det er en lille lektie vi har lært hernede. I

den gamle lejr stod vi i læ af tyrkernes

hangar, men nu ligger vi mere frit på fl yfeltet

og højere oppe, så vinden for alvor kan

tage fat, når den kommer fra bjergene.

Heldigvis er det ikke tit, at der kommer

sandstorme, som den vi havde,

men nu er vi klar, hvis det sker igen.

Vi har også haft to jordskælv hernede,

men det har ikke kunne fl ytte vores

VSAT efter den blev sat fast med kæder.

Støtter også hæren

Der kommer jævnligt opdateringer til

vores computere, og præcis som derhjemme,

skal vores computere herude

også holdes ved lige med de korrekte opdateringer

både på styresystemer, andre

applikationer og antivirus. Det gøres, når

resten af holdet har fået fri sidst på dagen,

så det ikke forstyrre dem i deres arbejdsdag.

Det kan godt give nogen lange aftener og

nætter, da der i alt er 20 maskiner til detachementet

fordelt på FIIN og internet. Derudover

kommer folk ofte med private maskiner,

som der skal gøres noget ved eller

opdateres, fordi de ikke selv er trygge ved det.

Ud over de daglige opgaver med bidragets

CIS, støtter vi også hærens Nationale Støtte

Element (NSE) hernede med CIS. De har deres

egne CIS-folk siddende i Camp Bastion,

og kan derfor ikke komme til KAIA hver gang

noget er galt. I modsætning til fl yvevåbnet,

hvor vi trækker alle vores forbindelser på én

VSAT, trækker NSE deres FIIN på en VSAT og

deres internet på en Bentley Walker. Så her

kan vi hjælpe dem med korrekt fejlmelding.

Hvis det ikke er FIIN, men internet og andet

hard- eller software, der har problemer, kan

vi som regel løse problemerne for dem, så

de igen er kørende i en fart. De er ligesom

os afhængige af at kunne komme online på

diverse systemer, da de er ansvarlige for alt

dansk transport ind og ud af KAIA.

God udsigtsplads

Truslen mod KAIA er som regel lav, så sikkerhedsmæssigt

er der umiddelbart ikke

meget at være nervøs for. Der kan jo altid

komme et par raketter fl yvende, men dem

vi har haft, er alle landet uden for hegnet.

Samtidig er vi placeret på den bedste plads

i KAIA, lige midt på fl yfeltet i to containers

højde, så vores udsigt fås ikke bedre.

På trods af den gode udsigt, er det begrænset

hvor meget man kan tage billeder

af, da KAIA har en ret stram politik

i forhold til at tage fotos i lufthavnen.

Alt hvad der kommer af fl y og helikoptere,

kommer ind lige ved siden af os.

For at nævne nogen få er der TRANSALL,

HERCULES i alle udgaver, ILYUSHIN, FOK-

KER, BOEING 747, V-22 OSPREY, SUPER

Placeringen af den nye lejr.

Serverrummet, hvorfra alt it bliver styret fra.

PUMA helikoptere, BLACKHAWKS, CHIN-

NOCK, HUEY og MI-24 HIND og mange

fl ere, så der er altid noget at kigge på.

Som afsluttende skulderklap kan nævnes at

vi ikke bare hold IV, men på C-130 bidraget

generelt er det bidrag, som er her i kortest

tid, men som suverænt løfter mest gods

og passagerer, mens vi er her. Ingen andre

kommer tæt på, hvilket giver os en masse

goodwill hernede.

MJØLNER FEBRUAR 2011 7


Dekorationer og udmærkelser

25 års jubilæum

Den 1. februar 2011

FSPC Steen Hoffensitz Nielsen, 615SQN.

40 års jubilæum

8 MJØLNER FEBRUAR 2011

Den 3. februar 2011

KN Dorte Nielsen, Stab.

Den 1. november 2010 Den 1. februar 2011 Den 1. februar 2011

FSPC Lillian L. Rauff, 680SQN. FSPC Jakob Elvers Jørgensen, 615SQN. FSPC Leo Jan Petersen, 615SQN.


Udnævnelser

Den 19. november 2010 til sergenter.

Bagerst nr. 6 fra højre, Peter Bonde, 660SQN. Bagerst nr. 3 fra højre, Brian Nørgaard, 660SQN. Bagerst første fra højre, Torben Lykkeskjold

615SQN.

Den 26. november 2010 til seniorsergenter.

Bagerst nr. 3 fra højre, Claus Johansen, 615SQN.

MJØLNER FEBRUAR 2011 9


MIN BEDSTE TID

Med en stor klump i halsen siger den nu forhenværende chef farvel til Combat

Support Wing og til sit bedste job i Forsvaret.

Af H.C.E. Nielsen, fhv. CH CSW – nu CH FLOS

Det er en del af det at være offi cer, at man

skal skifte job cirka hvert tredje år: Nogle

gange er det rimeligt nemt, fordi man skal

videre til noget endnu bedre eller noget

endnu større. Til trods for at mit næste job

så absolut er et ønskejob, så er dette farvel

til Combat Support Wing alligevel det tungeste,

jeg har prøvet, og jeg vil gerne indrømme,

at det er med en stor klump i halsen, at

jeg siger farvel.

Årsagen til mit vemod ligger primært i, at

jeg har været så pokkers glad for at være

chef for Combat Support Wing. Der har ikke

været én dag, som jeg ikke har set frem til,

ikke én dag hvor jeg har været ked af at

være her, og ikke en eneste dag, hvor jeg

ikke har følt, at vi har leveret varen.

Jeg sagde ved min tiltrædelse, at jeg var

ydmyg overfor opgaven. Ydmyg - fordi jeg

vidste, at jeg nu trådte ind på helt nye fagområder,

og ydmyg overfor det ansvar det er

at være chef. Nu – cirka 950 dage efter, så

er ydmygheden erstattet af stolthed.

Stolthed over det vi har nået, stolthed over

det Combat Support Wing er, det Combat

Support Wing leverer og ikke mindst stolthed

over det, Combat Support Wing står for.

Vores motto er jo ”Styrke gennem støtte,” og

i den kontekst er Combat Support Wing stærkere

end nogensinde. Combat Support Wing

er med hver gang Flyvevåbnet rykker ud, og

Combat Support Wing har gentagne gange

bevist, at vi også er klar, når Flyvevåbnet ønsker,

vi skal løse andre opgaver.

Intet af alt det, vi har leveret, har kunnet

lade sig gøre uden dygtige enheder – med

dygtige medarbejdere. I en hverdag, hvor

hver eneste dag byder på nye opgaver, nye

overraskelser og nye udfordringer, så kræver

det, at der konstant opretholdes et højt professionelt

niveau og ikke mindst en positiv

10

MJØLNER FEBRUAR 2011

og fl eksibel tilgang fra hver eneste medarbejder.

Tak for det Combat Support Wing. Tak for

utallige gode oplevelser og ikke mindst tak

for, at I har gjort det at være jeres chef til

Selv en oberst skal holde skydetræningen ved lige.

min hidtil bedste tid i Forsvaret.

Tag godt imod jeres nye chef – han fortjener

kun det bedste – og jeg ved, at det får han

i jer.

Hver gang Combat Support Wing har haft soldater udsendte, har de fået besøg af chefen

”him self”.


OP I GEAR – IGEN

Ground Support bidrog med personel til både UNIFIL hold 1 og 2. Det kunne mærkes

på de hjemlige værksteder under men også længe efter, at folk vendte tilbage

til Danmark.

Af Kenneth Bladt, 680SQN

Ground Support kendes for tiden som dem,

der sætter vinterdæk på bilen, der reparerer

sneploven eller dem, der rydder sneen,

når andre giver op. Men perioden november

2009 til august 2010 bød på ganske andre

opgaver i forbindelse med UNIFIL-missionen.

Disse opgaver er der blevet fortalt om tidligere,

så i stedet vil jeg dvæle lidt ved de

opgaver, der fortsat skulle løses inden

for rigets grænser i 2010. Bilerne skulle

stadig smøres, generatoren skulle stadig

serviceres, og sneen skulle stadig ryddes.

Opgaverne blev løst, dog ikke med samme

høje standard som hidtil. Omstillingsprocenten

i forbindelse med syn af

køretøjer steg dramatisk, og det tilbageblivende

personel ved jordudstyrsværkstedet

kæmpede en indædt kamp for

at holde snerydningskøretøjerne i live.

Dette har givet et efterspil, som har præget

Ground Support i perioden efter en veloverstået

mission, idet vi nu skal ”op i gear igen”.

Kamp mod sneen

Der er lang vej fra det laveste gear til det højeste,

men vi nået et langt stykke af vejen.

Blot for at tage ét eksempel, så har vi med

svendene tilbage i perioden fra august til nu

nået den laveste omstillingsprocent til syn

siden Combat Support Wing blev oprettet.

Derudover er der med det tidlige snefald i år

blevet kæmpet en lige så stor kamp med at

holde snerydningen i live på samme vis som

sidste år, dog med en større bemanding

denne gang.

Efterdønningerne fra UNI FIL kunne stadig

mærkes, da de sidste FN-dage blev afviklet

henover julen 2010, så om end vi ikke er

nået i højeste gear, så er vi da på vej.

En mekaniker i gang med at reparerer en lastbil.

MJØLNER FEBRUAR 2011 11


SIDSTE DAG PÅ

KONTORET

Inden Aerial Port Service kunne gå på juleferie, skulle de lige hjælpe Søværnet

med at sende en Lynx-helicopter og 46 tons gods til Aden Bugten.

Af J. Lenschau, 680SQN

Aerial Port Service (APS), Team 1 fi k i uge

50 til opgave at pakke 58 tons genforsyninger

fra Søværnet til skibet Esben Snarre,

som havde fået forlænget sin udsendelse til

Aden Bugten.

Der skulle sendes en Lynx helikopter og

gods af sted med en IL-76 og cirka 46 tons

gods og reservedele med en DC-10.

Det var første gang, at APS skulle læsse en

DC-10 på Flyvestation Karup. Det var derfor

en meget spændende opgave at pakke de

46 tons forsyninger, da fl y-palleterne skulle

pakkes forskelligt afhængig af, hvor de skulle

placeres i fl yet. Der skulle også tages hensyn

til, hvor tung hver enkelt fl y-pallet måtte

værre på grund af vægt begrænsninger på

de forskellige stationer i fl yet.

Juletræer til Helmand

Mandag arbejdede folkene godt og effektivt

med at pakke, og vi nåede langt med at pakke

fl y-palleterne. Alt godset til DC-10 kom til

at fylde 29 palleter, som er rekord i at læsse

ombord på et fl y i APS.

12

MJØLNER FEBRUAR 2011

Tirsdag læssede vi i samarbejde med Søværnets

Helikoptertjeneste og Helicopter

Wing Karup Lynx-helikopteren og godset

ombord på den IL-76, der skulle fl yve det til

Dijbuoti og tage en Lynx-helikopter med retur

til Flyvestation Karup.

Onsdag blev vi færdige med at lægge net på

fl y-palleterne, og senere om aften havde vi

Logfl ighten til Kabul i samarbejde med DA-

NILOG MOVCON.

Torsdag var den store dag, hvor DC-10’en

skulle ankomme om morgen, men på grund

af dårlig vejr rundt omkring i Europa blev

fl yet hele tiden forsinket. Flyet ankom først

natten til fredag, men så kunne vi varme op

med at sende julemad og juletræer af sted

med en IL-76 til Camp Bastion og senere på

dagen modtage Logfl ighten, der kom retur

fra Kabul.

Ikke meget plads

For at kunne transportere alle 29 fl y-palleter

fra vores pakke område i shelter 271 og ud

til fl yet på Rampe Nord, måtte vi ud og låne

ekstra lastbiler fra hangar 1.

Vi havde forberedt de første otte fl y-palleter

på vores to operative K-loadere ud fra de

tilsendt læsningsplan fra fl yselskabet, så vi

kunne begynde læsningen hurtigst muligt

efter DC-10 var landet og taxiet på plads.

DC-10 landede kl.02:55 og efter aftale med

fl yet loadmaster, skulle vi starte med at

læsse front lower cargo deck. Der var ikke

meget plads til at manøvrere K-loaderen ind

til lugen på lower deck, da en tankvogn, der

pumpede fuel ombord, holdt lidt i vejen.

Med tungen lige i munden blev K-loaderen

dirigeret ind og endte med at holde kun få

centimeter fra højre vinges motor… masser

af plads.

Vi havde desværre ikke lige taget højde for,

at lugen på lower deck var smallere. Vi måtte

derfor tage fl y-palleterne af og rotere dem

en halv omgang for at læsse dem ombord.

Fejl i planer

”Murhpy” var også med på denne tur. Det

viste sig, at der var en fejl i den plan, som

vi havde modtaget fra fl yselskabet, for en af

fl y-palleterne var pakket for høj til at komme

ind på lower deck.

Efter lidt løben frem og tilbage fandt


vi dog hurtigt en fl y-palleter, der kunne

gå ind i stedet for, og vi fi k læsset

den sidste af de fem fl y-palleter, der

skulle ombord på lower cargo deck.

På Upper cargo deck skulle de ”sidste” 24

fl y-palleter læsses, og ”Murphy” var også

med der. En af fl y-palleterne måtte pakkes

om, da den hele tiden satte sig fast i railsystemet

på gulvet i fl yet og derfor ikke kunne

komme ind på sin position.

For at spare tid blev ompakningen af fl ypalleterne

foretaget ude på fl yfeltet, og det

viste sig heldigvis at blive det eneste problem,

vi fi k på upper deck. Vi fi k læsset de

sidste fl y-palleter ombord uden mere bøvl.

Fredag morgen efter at have været på

arbejde i over 24 timer kunne vi trætte

sætte os ind vores biler og køre hjem til

en velfortjent juleferie.Godt gået drenge!

Af Helicopter Wing Karup

Resultatet af en trafi kkontrol i uge 3 på Flyvestation

Karup gav et nedslående resultat.

Militærpolitiet fra Combat Support Wing

optog i alt 45 rapporter.

14 rapporter var hastighedssager, i syv

tilfælde talte køretøjets kører i håndholdt

mobiltelefon under kørslen, mens hele 21

personer blev noteret for manglende brug

af sikkerhedssele. Desuden overholdt to

medarbejdere ikke et fuldt stop skilt og en

enkelt kørte bil med tilisede ruder.

Militærpolitiet var i gennemsnit på patrulje

2,5 timer hver dag ugen igennem, hvor de

lavede trafi kkontroller forskellige steder på

fl yvestationens område.

Mere kontrol

Resultatet er skuffende set i lyset af, at der

også var en større trafi kkontrol midt i december

sidste år, hvor 13 medarbejdere blev taget

for at køre uden sikkerhedssele, og 17 medarbejdere

blev taget for at køre for stærkt.

Militærpolitiet kunne ikke konstatere

en faldende tendens til at overholde

Ofte arbejder APS-folkene om natten. Det skete også, da de skulle laste gods til Søværnet.

SÆT FARTEN NED

For mange kører for stærkt og bruger ikke sikkerhedsselen. Konsekvensen er fl ere

trafi kkontroller på Flyvestation Karup.

færdselsloven i løbet af ugen og anbefaler

derfor fl ere trafi kkontroller.

Denne anbefaling ligger helt i tråd med

kommandantskabets holdning og oberstløjtnant

Palle Mikkelsen, chef for Support

Group ved Helicopter Wing Karup,

varsler yderligere trafi kkontrol.

”Vi er simpelt hen nødt til at ændre folks op-

Det er forbudt at tale i håndholdt mobil, når du kører bil.

fattelse af, at trafi ksikkerhed er noget, der

kun gælder uden for hegnet. Færdselsreglerne

og tilhørende skiltning skal respekteres.

Vi har løbere, fodgængere og cyklister på

ringvejen og andre steder. Det er faktisk farligere

at færdes herinde end udenfor, da der

i civilt terræn ofte er cykelstier og fortove til

de bløde trafi kanter”, siger Palle Mikkelsen.

MJØLNER FEBRUAR 2011 13


NYT CENTER TIL ANA

1.800 ANA-soldater i telte og byggeri af et nyt træningscenter på ét og samme

sted. OMLT Hold V hjælpe til, så ingen kommer til skade.

Af OMLT Hold V

For godt tre uger siden blev det danske

OMLT mentorhold i Shorabak-lejren involveret

i etableringen af ANA (den afghanske

hær) interim Regional Military Training Center

(iRMTC), som skal uddanne og træne soldater

til den afghanske hær. Der er tale om

etablering af en midlertidig lejr, mens det

permanente træningscenter bygges samme

sted. Projektet koster cirka 40 mill. US-dollars

og er planlagt at skulle stå færdigt til

marts 2012.

Træningscenteret bliver placeret som en

tilbygning på Shorabak-lejren og falder dermed

ind under garnisonens ansvarsområde.

På nuværende tidspunkt ligger det udpegede

område som en tom og fl ad grusplads på

250 x 900 meter med hegn udenom.

Stor udfordring

Planen er ret ambitiøs: Den 6. marts ankommer

cirka 1.800 ANA-aspiranter og instruktører,

som skal indkvarteres i telte. Alt lige

14

MJØLNER FEBRUAR 2011

fra kantine til undervisningslokaler bliver

også i telte, vel at mærke på det samme

snævre område, hvor der samtidigt skal bygges

en permanent lejr.

Det siger sig selv, at det er en voldsom udfordring

både at gennemføre uddannelse og

træning sideløbende med et stort byggeri på

et så lille område. Ikke mindst sikkerheden

udgør en stor udfordring, da der vil være en

lind strøm af civile arbejdere og materialer

ind i lejren, og det hele skal være kontrolleret

rent sikkerhedsmæssigt inden indpassage.

Ligeledes skal der være en adskillelse

af soldater og byggeplads for at undgå tyverier

og ulykker.

Det er her OMLT kommer på banen, idet

bevogtningen af området og kontrollen ved

indpassage fra dags dato er blevet garnisonens

ansvar.

Ekstra hænder

Det har ikke været uden problemer at få

defi neret denne opgave på så kort tid, og

Det De Det De D et e ny nye e et e et e t

t ttræ

ræn ræ ræn ræning æn æ æn æ ing i ing in ing ng ngsce g sce sc sce sc sce scente ce c nte nt nte nt nter t r rs r rs r s

s kal ka kal ka kal ka kal ka kal ka kal ka li ligge gge gg gge gg g ge på p de denne nne nn nne nn nne n ne n ne n fl flade ad ade ad ade ad ade ad ade adde d gr g us usp u usp usplad sp spp

lad la lad la lad llad la lad la lad ad a ad a ad s. s

den endelige model forelå først få dage før

iværksættelsen. Den afghanske garnison

har dog taget det med vanlig afghansk ro,

selvom det var klart for danskerne, at opgaven

ikke lod sig løse uden, at der blev tilført

yderligere personel til garnisonen. Løsningen

på dette problem kom først en halv dag

før bevogtningen skulle være på plads ved,

at korpset fi k tildelt 15 mand. Bedre sent

end aldrig!

Projektet kan nu sættes i søen, og de kommende

dage vil pladsen blive fyldt med militært

materiel fra cirka 200 lastvogne, så

teltlejren kan blive etableret. Dernæst går

entreprenørerne i gang i den anden halvdel

af lejren, og der vil foregå byggeri i det næste

år. Det bliver interessant at se, hvordan

så mange mennesker, maskiner og byggeri

vil kunne forenes på så lidt plads, men det

kan OMLT heldigvis nøjes med at være tilskuere

til.


OPSLAGSTAVLEN

Samarbejde om kørsel

Som en prøveordning har Air Control Wing og Combat Support Wing siden den 1.

februar 2011 haft en fælles kørselstjeneste for køretøjer over 3.55 kilo. Kørselstjeneste

er beliggende i Hangar 1 ved Combat Support Wings gamle kørselstjeneste. Bookning

af køretøjer uden for FBE regi skal ske til CSW-KTP-KØRSELSTJENESTEN-HG1@

fi in.dk. Prøveordningen løber frem til januar 2012, hvorefter det skal tages besluttes

om den skal gøres permanent.

(Kilde 680SQN)

Thunderbirds til Karup

Flyvevåbnet har besluttet, at der ikke bliver afholdt et Air Show i 2011.

Det betyder dog ikke, at fl y-entusiaster skal skue forgæves efter spektakulære

fl yveopvisninger. Lørdag den 15. juni 2011 kommer de legendariske

fl yveteam ”Thunderbirds” forbi Flyvestation Karup, hvor

de vil vise deres imponerende fl yveshow. Yderligere informationer om

besøget vil blive offentliggjort på CSW-portalen (FIIN/intranettet, red.)

(Kilde: HWKAR)

Er du klar?

Traditionen tro bliver der i 2011 også afholdt fælles Runway Run og Idrætsdag

på Flyvestation Karup. Datoerne er nu klar og de to arrangementer sker henholdsvis

den 17. juni og den 25. august. Spørgsmålet er derfor nu kun: Er du

også klar?

Fast arbejde i CSW

TV/Midt-Vest sender hver uge et nyt afsnit i serien ”Fast arbejde”. I serien sættes

der i løbet af 15 minutter spot på en arbejdsplads i sendeområdet. Den

25. marts 2011 er det Combat Support Wings tur til at komme i spotlight,

hvor seriens journalist blandt andet besøger CIS-folkene i 615 SQN og mekanikerne

i 680SQN, Ground Support.

(Kilde: Stab)

MJØLNER FEBRUAR 2011 15


CHEFSKIFTE I COMBAT SUP

SUPP


ORT WING


IKKE TO DAGE

ER ENS

Af FLVFOT Nord, 615SQN

Flyvevåbnets Fototjeneste Nord (FLVFOT

Nord) er en del af 615 Squadron. Vi er en satellitenhed,

som fysisk befi nder sig på Flyvestation

Aalborg i bygning 311, som tidligere

var en af F-16 eskadrille 726´s bygninger.

Derved bor vi helt ud til en taxiway, som er

fl y-operativt område, hvor der jævnligt ruller

fl y lige uden for vinduerne. Især under

øvelser, hvor der kommer danske eller udenlandske

kampfl y til Flyvestation Aalborg, er

der en livlig trafi k. Ved FLVFOT Nord er vi til

dagligt fi re personer: Troels, Ann, Skree og

Thomas. Tilsvarende fi ndes der en FLVFOT

Syd på Flyvestation Skrydstrup.

Men hvad er det så for nogle opgaver, vi udfører?

Foto siger alt

Først og fremmest drejer vores opgaver sig

af teknisk fotograferinger. Det vil sige, at

vi tager billeder til rapporter og materielinstruktioner.

Billeder i en teknisk rapport kan

spare forfatteren for mange ord, og indholdet

bliver meget mere forståeligt. Forestil

dig en revne i et beslag inde i en hjulbrønd

på en Hercules C-130J. At skulle beskrive

18

MJØLNER FEBRUAR 2011

placering, fysisk udformning og størrelse,

krakeleringer osv. - alt dette kan vises ”let”

og forståeligt på ét billede.

På Flyvestation Aalborg ligger fl ere store

værksteder, som reparerer F-16 fl y, EH-101

helikoptere m.m. De er faste kunder ved fototjenesten,

og får alle lavet tekniske optagelser

hos os.

I det hele taget hører dokumentation af enhver

art under fototjenesten. Det kan dreje

sig om færdselsuheld, fl yhavari, skader på

bygninger, billeder til typegodkendelse af

køretøjer, ombygninger, renoveringsarbejde

osv.

De små detaljer

En af de alvorlige fotoopgaver, som vi desværre

jævnligt skal ud på, er i forbindelse

med hjemtagelsesceremoni og militær begravelse

eller bisættelse af faldne kollegaer

fra missionsområderne. Det sætter ens eget

liv i perspektiv, når man ser sønderknuste

pårørende sige farvel til deres kære, og man

selv tager hjem og spiser frikadeller til aften

med familien.

En anden væsentlig og mere munter opgave

er luft-fotografering. Fototjenesten støtter

fl ere enheder ved hurtigt at levere ”friske”

billeder med stor detalje-rigdom, hvor re-

Hverdagen

som fotograf på

Flyvestation Aalborg byder

både på tekniske fotoopgaver

og på pasfoto. En gang imellem

kommer der også en russer forbi.

kvirenten kan bestemme udsnit, forstørrelsesgrad

og vinkel på billederne, hvilket giver

mange muligheder set i forhold til planlægning

med brug af for eksempel Google

Maps.

En af vores faste luft-fotoopgaver er, når vi

hvert forår fotograferer de mange vådområder

på fl yvestationens areal. Det gør vi for

Byggestøttecenteret, så de kan danne sig et

overblik over, hvilke områder der skal drænes

for vand. Vi tager også luftfoto i forbindelse

med hav/miljø-fl yvninger, dokumentation,

reportage og planlægningsværktøj til

øvelser. Alt efter opgavens type og formål

benyttes en af fl yvevåbnets forskellige fl ytyper

hertil.

Skal bestå tests

Der er ved Flyvevåbnets Fototjeneste et antal

designerede fotografer, som tager sig af

luftfotografering. De har status som overtalligt

besætningsmedlem, og de skal på lige

fod med den faste besætning, og alt efter

hvilke fl y stel man har status på, blandt andet

bestå en fl y-medicinsk undersøgelse og

gennemføre ”Under water escape training”.

Det seneste års tid har vi oplevet en stigende

efterspørgsel af videooptagelser. Det er

meget forskelligartede opgaver, der efter-


spørges. Vi har bl.a. videofi lmet avancerede

handlebaner og øvelses forløb, hvor man

kan bruge videoen til efterrationalisering.

FLVFOT Nord har i samarbejde med F-16

værkstedet på Flyvestation Aalborg optaget

en arbejdssikkerhedsvideo til brug for nye

medarbejdere ved enheden. Derudover har

vi for nyligt lavet video til undervisningsbrug

omhandlende, hvordan man skærer et fl y

over med de problemer, det kan give. Det

var i øvrigt den DASH 8 maskine fra SAS, der

nødlandede på Aalborg lufthavn for nogle år

siden, som stod model til opskæringen. Pt.

er fl ere korte instruktionsvideoer omkring

”handling” af fl y til brug ved Brand og Redning

på tegnebrættet.

Som i gamle dage

I forlængelse af at fl yvevåbnet er blevet

mere international, og udsendelser til fjerne

verdenshjørner ikke længere er sjældenheder,

skal person-dokumentationen også

være helt i top. Pas og ID fotografering er

derfor også en hverdagsopgave i hverdagen.

Pas, visum, ID og ISOPREP billeder skal

være nye hele tiden, og her kommer den digitale

verden meget handy ind. I dag er vi

i stand til at levere fotos fra time til time -

ja faktisk fra kvarter til kvarter, hvor man i

”gamle dage” skulle hele fremkalde-processen

igennem hele to gange, da fi lmen først

skulle fremkaldes og dernæst selve billedet.

Vi opererer dog stadig i mørkekammer

og med rigtige fi lm i forbindelse med

”Open Skies”. Årsagen skal fi ndes i selve

gr grun undl dlag aget for Open Skies – Partnership

for Peace. Missi sion onen e ”Open Ski kies es” dækker

ov over er e et t sa sama marb r ej ejde d på tv tvær ær ærs af græ ræns nser er.

Ma Man ha har r en enga ga gang ng i Wie ie ien n ve vedt dt dtag ag aget et, , at NAT ATO- O- O-

la land nd n e, tid id idli li lige ge gere re War ar arsz sz szaw aw awaa pa pagt gt lan an ande de og g et

Det er ikke hver dag, at et fl y bliver skåret op. Her det DASH 8 fl y fra SAS, som for nogle år siden

nødlandede i Aalborg.

par neutrale lande må overfl yve hinandens

territorier og fotograferer militære mål. Det

være sig kaserner, fl yvestationer eller andre

strategiske mål med henblik på ”åbenhed”.

Da der er meget specifi kke krav opstillet i en

traktat, og alle lande skal kunne deltage på

lige fod, fastholder man den kemiske proces

- i øvrigt med meget fl otte resultater.

Fotos til alle

Når Danmark deltager i en ”Open Skies”

mission, udgår det altid fra Flyvestation Aalborg.

Det er derfor man jævnligt kan møde

russiske besætningsmedlemmer rundt omkring

på fl yvestationen. Det sker som m re rege gel i

sommermånederne, da man vi vil være sik ikke ker

på p godt ”foto-vejr”. ”.

Nå Når r nu vi er ved ed ”fr frem emme me m d be b sø søg” g” g , så s er r

der endnu en opgave forbundet med dette.

I samarbejde med Fly-service gennemfotograferer

vi alle ”fremmede fl y”, der lander

på Flyvestation Aalborg. Dette udføres for at

lette ”Cross-servicing” procedurerne, og for

at være på forkant med eventuelle problemer,

der kan opstå.

Da FLVFOT Nord er sammenplaceret med

andre myndigheder som for eksempel

Jægerkorpset, Grønlands Logistik Center

og Forsvarets Dag, yder vi også en del fotostøtte

til disse enheder, når de har brug for

dette. Det giver et godt indblik i, hv hvad ad der er ellers

foregår å i For orsv svar aret et og ik ikke ke min inds d t fant ntast

stis iske ke opl p ev evel e se ser. r

Jægerkorpset bruger også FLVFOT Nord, når de skal have løst fotoopgaver.

MJØLNER MJØ JØ J LNE LN LNE LN LNE NE NER R RF R FFEBR

F FFEBRUAR

EBR EB EBR E EBRR UAR UA UAR AR A 20 2011

11 1 19


Traditionen tro besøgte wingchefen og et par gæster de udsendte mentorer i

Helmand. Der blev også tid til at se på nye opgaver til eskadrille 660.

Af T. Nørtoft, 680SQN

I november besøgte chefen for Combat Support

Wing OMLT Hold IV. Med på turen havde

han chefen for eskadrille 615, den fungerende

eskadrillechef for det daværende 691

samt undertegnede.

Turen til Kabul foregik med Danish Air Transport

og forløb gnidningsfrit og med særdeles

god betjening.

Efter et par timers ventetid gik turen videre

med den danske C-130 Hercules transportfl

y til Camp Bastion. Her blev vi samlet op

af de gæve OMLT-gutter Lars og Glenn, som

kørte os til Camp Tombstone, hvor vi blev

budt velkommen af resten af OMLTerne.

Efter en sikkerhedsbriefi ng og indkvartering

deltog vi i resten af OMLTernes dagsprogram.

Dagen sluttede med spisning af

dansk rugbrød, spegepølse og leverpostej

samt en kølig alkoholfri øl.

Tolk i øret

Lørdag morgen drog vi i samlet fl ok til morgenmøde

på Shorabak Garnisonen. Mødet

blev lidt forsinket, da der skulle gennemføres

en større morgenparade for stabschefen

for ANAs nye 215 korps, der har opslået hovedkvarter

på Shorabak.

Vi fi k en meget varm velkomst af Shorabaks

næstkommanderende, oberstløjtnant

Ahmad Said (chefen var på tjenesterejse til

Kabul). Morgenmødet blev gennemført med

20

MJØLNER FEBRUAR 2011

si simu imu

mult ltan antolk lkni ning ing

via ia et se send nd ndee og g mo modtag agee

sy syst st stem em med ed hea ea eadp dp dpho ho hone nes. s. En sæ særd rd rdel el eles es g od d

or o dn dnin in ing de der ku kun kr kræv æv æver er til il st stt ed edev dev

evær ærel else lse

af

en tolk og ikke forstyrrer selve mødet.

Efter mødet blev vi budt på te og en snak

med oberstløjtnant Said, hvorefter vi gik tilbage

til Tombstone for at få første halvdel af

OMLTs statusbriefi ng.

Efter frokost stod programmet i helikopterens

tegn, idet vi besøgte Joint Helicopter

Force på Camp Bastion.

Pilot ved englændere

Besøget ved Joint Helicopter Force var arrangeret

af kaptajn Michael Andersen, som

til dagligt gør tjeneste ved Helicopter Wing

Karup, men som pt. er i gang med tre års

tjeneste som pilot på EH-101 helikopter ved

Royal Air Force. Han er aktuelt på sin anden

udsendelse til Helmand, hvor han deltager i

missionerne på lige fod med sine engelske

kolleger.

Vi blev briefet om Joint Helicopter Force opgave

og missionstyper og besøgte herefter

en static display om hovedformålet med besøget,

nemlig Medical Evacuation Response

Team (MERT), Immediate Response Team

(IRT) samt Mobile Air Operations Team

(MAOT).

Disse emner vil fremover have særdeles høj

prioritet ved eskadrille 660, da Combat Support

Wing skal opbygge kapaciteter indenfor

disse områder.

Da Dage g n sl slut utte tede de i Tombstone ne, hv hvor or Mic icha hael el

An Ande de ders rs rsen en spi pi pist st ste ti til af afte fte

ten sa samm mm mmen en med ed os

og eft ft fter er erfø fø følg lg lgen en ende de b ri i ef efed f ed ede om sit it oph ph phol ol old og

sine erfaringer fra Royal Air Force og Joint

Helicopter Force.

Lange vagter

Vores søndag gik blandt andet med deltagelse

i den ugentlige statusbriefi ng på Shorabak,

endnu en snak med garnisonens næstkommanderende

og deltagelse i OMLTernes

mentormøde, hvilket gav os mulighed for

at få et større indblik i den enkelte mentors

arbejdsopgaver og oplevelser i sin hverdag.

Aftenspisning foregik hos englænderne,

hvor vi var inviteret til middag ved CO 3/215

BDE Advisory Group efterfulgt af deres

Battle Update Brief, hvor vi fi k indblik i 3 BDE

operative situation samt de problemstillinger,

de engelske mentorer arbejder med.

Mandag drog vi sammen med Medical Mentor,

Eile og overlæge Peter Ric-Hansen mod

Shorabak Troop Medical Clinic for at få en

rundvisning her. Overlægen fra Søværnet var

i efteråret i 2 1/2 måned tilgået OMLT som

Medical Advisor.

Eile havde også arrangeret en rundvisning

på felthospitalet på Camp Bastion. Rundvisningen

sluttede her af med et besøg ved

MERT On Duty, der til vores store forbavselse

kunne fortælle, at der kun er to MERT på

Bastion: Et hold på 24 timers vagt og et hold

på 24 timers standby. Således kører de i tre


måneder i træk, hvorefter de udskiftes med

to nye hold. En ret så barsk udsendelsesperiode

for den enkelte, så her vil Combat

Support Wing virkelig kunne byde mærkbart

ind.

Mere arbejde

Tilbage i Tombstone fi k vi besøg af kaptajn

Steen Mikkelsen, der gør tjeneste ved det

nye Regional Command South West (RC

SW), der er stationeret på Camp Leatherneck.

Han gav os en briefi ng om det nye hovedkvarter

og dets opgaver herunder.

Der er ingen tvivl om, at placering af Regional

Command South West i Camp Leatherneck

samt oprettelse af det nye 215 ANA

korps på Shorabak er til stor fordel for OM-

LTs virke på garnisonen, men at det samtidig

forøger arbejdsmængden (liaison delen)

betragteligt.

Om eftermiddagen var der arrangeret deltagelse

i J2 Meeting ved Rear Area Operations

Centre i Leatherneck. Det glædede

os her at høre, at man seriøst involverer repræsentanter

fra Shorabak og OMLTs force

protection mentor i drøftelser vedrørende

Leathernecks operationsområde, hvorunder

garnisonens ansvarsområde naturligvis er

en del af.

Check af sikkerhed

Tirsdag var vores afrejsedag, men inden da

gennemførte chefen for Combat Support

Wing sammen med eskadrillechefen for

615 et sikkerhedseftersyn ved OMLT. Sikkerhedseftersynet

blev gennemført med

godt resultat. Klokken 15:30 var det tid for

afskedsmøde, hvor DETCO takkede wingchefen

for besøget og overrakte ham det

nyindstiftede OMLT-skjold til ophængning

hjemme i Karup. Derudover fi k vi alle en

OMLT-mønt til minde om besøget.

Efter at have krammet farvel blev vi kørt til

Camp Bastion, hvor vi klokken 19:00 skulle

være klar til afgang til terminalområdet.

Klokken 18:00 blev vi kaldt til samling og

modtog besked om, at grundet tekniske

problemer var aftenens fl yvning var udsat til

næste dag.

Til alt held var der samme aften en fl yafgang

med Royal Air Force, som det lykkedes os at

komme med, så onsdagens program i Kabul

kunne gennemføres uden afl ysninger.

Som det er en del bekendt, gennemfører Royal

Air Force sine fl yvninger om natten totalt

mørklagt under start og landing. Vi havde

derfor den forunderlige og bizarre oplevelse

at se lastrummet blive oplyst af et orange

skær, da fl yets Self Protection System affyrede

fl ares under indfl yvning til Kabul In-

ternational Airport (KAIA). For lige at sætte

prikken over i’et blev vi indkvarteret under

alarm om raketangreb.

Besøg ved politiet

Onsdagens program havde overskriften

”EUPOL”. Vi blev afhentet i to køretøjer af

fi re danske politifolk, der, efter en køretur

i Kabuls kaotiske trafi k, bød os velkommen

med en kop kaffe i EUPOLs hovedkvarter.

Herefter blev vi vist rundt, fi k en briefi ng om

EUPOL og sluttede formiddagen af med en

briefi ng om EUPOLs udførelse af Police Intelligence

i Kabul.

Efter frokost blev vi briefet om EUPOLs Anti

Crime (CSI) arbejde med udførelse af kriminaltekniske

undersøgelser og analyser af

gerningssteder samt Rule of Law omhandlende

EUPOLs arbejde med påvisning af og

bevisførelse for korruption på alle niveauer

i det afghanske offentlige system. Alle områder

blev briefet af danske politifolk, så

Danmark er operativt godt repræsenteret

ved EUPOL.

På tilbagevejen til KAIA kom køretøjerne

væk fra hinanden. De to eskadrillechefer

måtte ud på en længere omvej angiveligt på

grund af trafi kken, hvorimod wingchefen og

jeg nåede et besøg i Green Willage, hvor en

del af de danske politifolk er indkvarteret.

Green Willage er en compound beliggende

på tilkørselsvejen til KAIA. Her bor blandet

andre internationale hjælpearbejdere, der

mod behørig betaling, kan bo under endog

særdeles luksuriøse forhold og professionel

sikring af et stort privat vagtkorps. Vores

værter syntes helt klart at være særdeles

tilfredse med deres indkvarteringsforhold.

Næsten som planlagt

Torsdag formiddag besøgte vi det danske

C-130 Hercules detachement, hvor chefen,

major Kenneth Sølmark viste os rundt og

fortalte om opgaven, missionerne og forhold

for teamet på KAIA og i Afghanistan.

Om eftermiddagen deltog vi i instruks for

afgangen til Danmark, som efter planen

skulle løbe af stablen fredag morgen klokken

05:00. Vi deltog dog også i instruks

nummer to, idet vores afgang fra KAIA blev

udsat på ubestemt tid, da rotationsfl yet, der

var afgået aftenen i forvejen, ikke havde

kunnet fortsætte efter mellemlandingen i

Trabzon på grund af tekniske problemer. Vores

afgang fra KAIA skulle derfor afvente det

oprindelige fl ys reparation og returnering til

KAIA fra Trabzon.

Tidligt fredag morgenen afl everede vi vores

bagage, så vi kunne være hurtigt klar, når

fl yet endelig landede, og så var det bare at

vente. Heldigvis blev ventetiden kort, da fl yet

landede og var klar til afgang igen næsten

på det oprindeligt planlagte tidspunkt.

Hjemturen forløb planmæssigt og mellemlandingsperioden

i Trabzon gik så hurtigt, at

vi stort set ankom til planlagt tid i Danmark.

Alt i alt en særdeles udbytterig tur både fagligt

og socialt.

I Camp Shorabak blev vi budt på te og en snak med garnisonens næstkommanderende,

oberstløjtnant Said.

MJØLNER FEBRUAR 2011 21


SKØD SIG TIL

BRONZE

Allan Aagaard vandt en bronzemedalje ved VM i skydning. To måneder tidligere

blev det til guld til Morten Poulsen ved VM for tjenestehunde.

Af Jette Elkjær, Stab

I december 2010 blev der visse steder skudt

med skarpt i Rio de Janeiro i Brasilien. Det

skete i forbindelse med landets intense jagt

på narkobaronerne, men det skete også

under mere fredelige omstændigheder, da

byen var vært for de militære verdensmesterskaber

i skydning under den internationale

sportsorganisations ”CISM” motto: Venskab

gennem sport.

Danmark var blandt de deltagende nationer,

og deltog med fi re hold og 18 deltagere. En

af deltagerne var fl yverspecialist Allan Aagaard

fra eskadrille 615, og han brillerede med

at vinde en bronzemedalje i hold-disciplinen

300 meter hurtigskydning på riffel.

Allan Aagaard var dog ikke denne eneste

fra Combat Support Wing, som deltog ved

et VM i 2010. To måneder tidligere stod en

anden soldat og hans hund også på sejrsskamlen

ved et VM.

I kamp mod vejret

Som det fremgår af navnet hurtigskydning

på riffel, skal der skydes hurtigt. Deltagerne

har kun to minutter til serier af 10 skud i liggende,

stående og knælende skydestillinger

mod et mål på 300 meter væk, og hvor 10eren

er beskedne 10 centimeter i diameter.

Det gør ikke disciplinen lettere, når konkurrencen

som i Rio blev afviklet i blæst og

med temperaturer omkring 30 grader.

Det danske 300 meter-hold bestod udover

Allan Aagaard af René Kristiansen fra Hjemmeværnskompagni

Fredericia og Lars Jepsen

fra Hærens Kampskole i Oksbøl. Holdet

var kun sølle point fra guldmedaljerne, som

blev vundet af det østrigske hold.

Holdet havde dagen før deltaget i disciplinen

300 meter skydningen, som består af

20 skud liggende, 20 skud stående og 20

skud knælende mod en ringskive, der som

22

MJØLNER FEBRUAR 2011

ved hurtigskydningen er med en tier med en

diameter på blot 10 centimeter på 300 meters

afstand. Her opnåede holdet en samlet

syvende plads i et stærkt besat konkurrencefelt.

Guld til hundefører

I weekenden den 8. til 10. oktober 2010

deltog Combat Support Wing med to hundefører

og deres to hunde ved VM i tjenestehunde,

som blev afholdt i Schweiz.

Overkonstabel Morten K. Poulsen fra eskadrille

660 stillede op i biathlon sammen med

sin hund Trico. Biathlon består af cirka 10 kilometer

forhindringsløb i meget kuperet terræn,

og det klarede de to så godt, at de blev

placeret som femte bedste ud af 38 deltagere

i deres klasse. Det fl otte resultat bidrog

til, at danskerne vandt holdkonkurrencen i

biathlon. Dette skete dog først efter en meget

dramatisk afslutning, hvor det franske

hold på grund af en regnefejl først blev udråbt

som vindere. Fejlen blev senere rettet,

men da var guldmedaljerne på vej til Frankrig.

Arrangørerne lovede dog at eftersende

medaljer af den rette karat til danskerne

Det blev desuden til en fl ot 16. plads til

sergent Thomas Ravn og hunden Aaron,

der stillede op i disciplinen vagt- og tjenestehund.

Disciplinen består af en test af hundens

lydighed, udendørs samt indendørs afsøgning

og rondering samt angrebsarbejde.

Bronzeholdet på 300 meter hurtigskydning med deres to trænere. Allan Aagaard er nummer to

fra venstre.


Personel udsendt af

Combat Support Wing - uge 6

CSW PU ( (EKSTERN ( PS PSN) N )

Fysisk sk Lea ea e ve

Afghanistan:

DA GHQ OMLT: 11 1 1

EK EKST STER E N PSN fysisk f sisk tilstede

I alt: 10

Tjenesterejse/udland/I

j j / / NTOPS

DA GHQ OMLT: 0

ISAF:

Ande det: t: 1 OL OLG (kursus En Engl gl glan an and) d)

3 It Ital alie i n (WH)

PSN f fysisk i k til tilstede t d

I alt: 17

Af Afgh gh g anistan

UDSENDDT

D CSW PSN

DA GHQ HQ H OML MLT: T: 2

IS ISAF AF AF/C /C / -1 -130 130:

: 1

IS ISAF AF 10 0 (H (HRN RN RN) ) 1

IS ISAF AF 11 1 (M (MWD WD WD) )

3

Fysisk Leave

CSW udsendt dsendt PSN P fysisk tilstede

I alt: 7

MJØLNER FEBRUAR 2011 23


IKKE KUN VIKARER

To kaptajner har fået ansvaret som eskadrillechefer. Deres opgave er ikke bare at

være afl øsere. De skal også tage ansvar, indtil de nye chefer tager over.

Af Jette Elkjær, Stab

”Kort sagt: Du har ansvaret. Du har opgaven

– både operativt og administrativt. Og du

har kommandoen”.

Med disse ord overdrog den daværende chef

for Combat Support Wing (CSW), oberst

H.C.E. Nielsen den 10. januar 2011 posten

som fungerende chef for eskadrille 660 til

kaptajn Jimmy Helsinghoff.

Få timer senere gentog han ordene, da han

stod overfor kaptajn Bo. D. Svendsen, som

selv samme dag blev udpeget som fungerende

chef for eskadrille 680

Oberstens taler til de to kaptajner var ikke

meget forskellige. Det skyldtes, at de to kaptajner

har det til fælles, at de nu begge for

anden gang kan sætte sig i chefstolen i hver

deres eskadrille.

Glæde ved smerte

Indsættelsen af den fungerede chef for

eskadrille 660 foregik fra morgenstunden i

den bidende januarkulde.

I sin tale til den afgående eskadrillechef,

major Jon Sommer anførte wingchefen, at

det er en offi cers lod at skifte tjenestefelt

med relativt korte intervaller, men at majorens

skifte efter kun 1½ år i chefstolen kom

tidligere end planlagt.

”Jeg tror på, at dine kompetencer og evner

24

MJØLNER FEBRUAR 2011

vil komme til sin ret i din nye funktion i Flyvertaktisk

Kommando, og jeg vil ønske god

vind i din nye funktion”, sagde wingchefen

og overdrog herefter kommandoen til den

indtil da næstkommanderende Jimmy Helsinghoff,

som også i 2009 fungerede som

chef for eskadrille 660.

”Du har prøvet det før, så du ved godt, hvordan

det er at rykke op og ned igen, og du

ved, hvordan det er at blive inviteret ind i

varmen, vel vidende, at du snart blive sat

tilbage igen. Jeg er sikker på, at du denne

gang vil føle det mindst lige så hårdt som

første, men en rigtig næstkommanderende

ved eskadrille 660 føler jo kun glæde ved

smerte,” fastslog obersten med et skævt

smil.

Den ekstra stribe

Modsat eskadrille 660 havde man i eskadrille

680 valgt at chefskiftet skulle ske indendørs

i en renskuret hangar 1.

Wingchefen bemærkede i sin tale til den afgående

eskadrillechef Mikael Mørck-Pedersen,

at det nu var anden gang i sin tid som

chef for CSW, at han fratog en chef kommandoen

for eskadrille 680.

”Det er ikke mig, der har valgt, at du skal

væk nu Mikael. Den halve stribe, der er kommet

på dine skuldre, gør, at det ikke længere

er muligt at holde dig som eskadrillechef

her ved CSW”, forklarede obersten og gratu-

Indsættelsen af den nye fungerende chef for eskadrille 660 foregik i bidende morgenkulde.

Kaptajn Bo D. Svendsen foran sin eskadrille.

lerede herefter Mikael Mørck-Pedersen med

udnævnelse til oberstløjtnant.

”Det er ikke mange, der er startet deres

eskadrillechefperiode på krykker og så

sluttet den som oberstløjtnant”, påpegede

obersten og refererede derved til, at Mikael

Mørck-Pedersen den første dag i CSW humpede

rundt på krykker efter en knæskade.

Tillid fra chefen

Tiden var nu kommet til at give kommandoen

over eskadrille 680 til næstkommanderende,

kaptajn Bo. D Svendsen. Han havde i

perioden september 2009 til april 2010 varetaget

opgaven som fungerende eskadrillechef,

mens chefen selv var udsendt med

UNIFIL Hold 1. Netop at han tidligere havde

siddet i den varme chefstol var noget, som

obersten kom ind på i sin tale.

”I forhandlingerne om hvem der skulle tilgå

som ny eskadrillechef, herunder ikke mindst

hvornår vi skulle bruge en, så var vurderingen

af dine evner til at have ansvaret i fl ere

måneder med i overvejelserne”, sagde wingchefen

og fortsatte:

”Her var det, og det er fortsat min klare vurdering,

at du både vil, og du kan løfte ansvaret.

Du skal derfor huske at betragte de

kommende måneder som en tillidserklæring

fra min side, og jeg forventer helt klart,

at du klarer den – og i fi n stil”.

Herefter fi k kaptajnen ansvaret for eskadrille

680 – igen.


TIL- OG AFGANGE

Velkommen til

Fra Til

MJ Johan Andreas J. Knickrehm 11-10-2010 FBE-OMLT Stab

FLKS Sune Slumstrup 01-11-2010 SVN (FRH) 660SQN

ELEV Mike Aagaard Karlsen 01-11-2010 Fra civil 680SQN

ELEV Mikael Gøthler Larsen 01-11-2010 Fra civil 680SQN

SG Maiken Zastrau Bager 01-11-2010 AFTC 680SQN

FLKS Lasse Roth 06-12-2010 AFTC 615SQN

SG John Dralle 01-01-2011 SKP 660SQN

OL Kern Oddershede 01-01-2011 FTK Stab

SSG Torben Sørensen 01-01-2011 JDR Stab

OB Peter Wass 01-02-2011 FLOS Stab

MJ Asger Skov Pilgaard 01-02-2011 FTK Stab

FLKS Mads Venøe Troelsen 01-02-2011 AFTC 615SQN

FOKS Tommy Søren Sørensen 01-02-2011 SOK 615SQN

Farvel til

FLKS Kristoffer Eriksen 30-11-2010 680SQN Kontrakt ophævelse

FOKS Michael Handrup Jørgensen 05-12-2010 680SQN HRN (GHR)

FOKS Jesper Ditzel Bødtcher 31-12-2010 615SQN FKIT

FOKS Carsten Christiansen 31-12-2010 660SQN Kontrakt ophævelse

PL Alex Frederichsen 31-12-2010 615SQN CAOC

KN Christian Morcas-Rasmussen 31-12-2010 Stab TUL

MJ Mikael Mørck-Pedersen 31-12-2010 680SQN FTK

FSPC Kenneth Marrup 09-01-2011 660SQN HWKAR

FOKS Simon Baghlani Reffsøe 09-01-2011 615SQN FFOS

KN Johnny Becker 31-01-2011 Stab FTK

SSG Michael Høgh 31-01-2011 615SQN HRN (DAR)

OB Hans Christian E. Nielsen 31-01-2011 Stab FLOS

MJ Jon Sommer 31-01-2011 660SQN FTK

MJ Jesper Wilms 31-01-2011 Stab FTK*

*Udlånt til CSW indtil 31-03-2011

Fra Til

MJØLNER FEBRUAR 2011 25


ENESTÅENDE

INDSATS

Flyvevåbnets chef gav oberst H.C.E. Nielsen et stort skulderklap med på rejsen til

hans nye job som chef for Flyvevåbnets Offi cersskole.

Af Jette Elkjær, Stab

Den 10. februar var det tid til et farvel til

Combat Support Wings chef, oberst H.C.E.

Nielsen. Det skete med en formel parade

på Flyvestation Karup, hvor wingens samarbejdspartnere

hørte fl yvevåbnets øverste

chef, generalmajor Henrik R. Dam rose

obersten for hans virke som wingchef. En af

gæsterne fi k også en særlig hilsen med på

vejen. Det var oberst Gert Bierbaum, der var

Combat Support Wings første chef og som

til stor glæde for mange, havde takket ja til

at overvære indsættelsen af den nye wingchef,

oberst Peter Wass.

For at det hele ikke skulle være af så offi ciel

26 MJØLNER MJ MJØ M JØ JØØLN

LNE LN NE N R RF R RF R F

FFEBRUAR

EB EBR BRUA UA UAR UA 20 2011

11

karakter, havde eskadrillecheferne sammen

med staben besluttet sig for at tage et mere

uformelt farvel til obersten. Det skete dagen

før ved et mere alternativ arrangement.

Traditionen tro

I forbindelse med det forrige chefskifte i

CSW blev der indført en ny

tradition: Indmuring af mursten med indgraveret

navn på den afgående chef og årstal.

Derfor fi k H.C.E. Nielsen fra morgenstunden

overdraget d g t en murerske k og g en spand d medd

mø mørt rt rtel el el. Me Med tu ng ngen g en lig ig ige i mu mund nd nden en og g un u de der

ov o er ervæ væ være re rels ls lse af a en n pæ pæn n fl ok CSW SW SW’e ’ere re ble le lev v

de den ny nye st sten en mur ur uret et ind nd i mur ur uren en ved ed hov ov oved ed-

in i dg dgan an ange ge g n ti til by bygn gn g in ing g 41 419. 9. 9 L øj øjer j er e ne slu lu l tt tted ed ede e

dog ikke her, for ud af tilskuerskaren trådte

to MP’er. De henvendte sig til obersten og

bad ham om at følge med. Og selv en oberst

ved, at man følger med, når ordensmagten

ønsker det. Herfra blev obersten ført til et

internt arrangement i CSW, hvor soldaterne

– iført deres grønne uniform – fi k mulighed

for at sige deres eget farvel til ham. Dagen

efter foregik farvellet i fl yvevåbnets stiveste

puds – stationsuniform M/72.

WWell llddone

I de d små må tre re år, r, hvo vo vor r H. H.C. C.E. E. E Nie ie i ls lsen en har ar a vææ

re ret t ch chef ef for or CSW SW SW, er e der er ske ke ket ut utro ro roli li ligt gt meg eg et et. t

Ne Neto to top de det fa fakt kt ktum um var ar omd md mdre re rejn jn j in ings gs g pu p nk n te tet t i


Når to MP’er anmoder en soldat at følge med, så adlyder selv en oberst.

den tale, som generalmajor Henrik R. Dam

holdte for ham.

”Det at CSW næsten konstant har haft personel

udsendt eller under uddannelse til

udsendelse, samtidig med, at wingen har

udviklet sig selv fra den første pionertid

som ny enhed frem til en velfungerende,

respekteret og fast sammentømret enhed

tjener alle ved CSW til ros. Der er leveret en

formidabel indsats”, sagde generalmajoren

og fortsatte:

”H.C. Du har stået i spidsen for CSW i denne

på mange måder udfordrende og vanskelige

tid. Du har evnet at holde selskabet samlet

og ro på båden samtidig med, at CSW har

arbejdet målrettet og effektivt til gavn for fl yvevåbnet.

Det er en formidabel bedrift, som

Den afgående wingchef, oberst H.C.E. Nielsen

fi k i forbindelse med CSW’s interne arrangement

overrakt CSW’s skjold.

du med rette kan være stolt af”.

Inden oberst H.C.E. Nielsen fi k frataget ansvaret

for wingen fi k han et stort ”Well done”

af generalmajor Henrik R. Dam.

Store udfordringer

Tiden var nu til at den nye chef for CSW,

oberst Peter Wass fi k overdraget ansvaret

for wingen. Peter Wass var netop kommet

retur til Danmark efter et fem måneders

kursus ved NATO Defence College i Rom.

Inden da var han i små fi re år chef for Flyvevåbnets

Offi cersskole.

Netop opholdet i Rom var noget, som blev

bemærket af fl yvevåbnets chef i hans tale til

den nye wingchef.

”Peter, det er ikke sikkert, at du fi nder Ka-

rup lige så eksotisk som Rom, men jeg kan

forsikre dig om, at den enhed du overtager,

rummer fl ere eksotiske udfordringer, end

geografi en lægger op til”, fastslog generalmajor

Henrik R. Dam og sluttede af med

ordene:

”Jeg er sikker på, at du er klar til at tage

disse udfordringer op, og jeg glæder mig til

det fortsatte samarbejde med dig i din nye

stilling”.

MJØLNER FEBRUAR 2011 27


Af Erik Nordahl-Pedersen, DETCO OMLT Hold IV

Hvad er det i særlig grad vigtigt at være opmærksom

på, når man i ordets bogstaveligste

betydning kastes ud på dybt vand i mentoreringens

svære kunst?

Efter seks måneder i missionsområdet –

nærmere bestemt Shorabak Garrison, Helmand

– er jeg ingenlunde ekspert på mentorering,

men jeg tør nu nok vove pelsen og

give om ikke andet så et personligt bud på,

hvad der skal til og hvad det vil sige at være

mentor i en fremmed kultur og i forhold til

mennesker, der tænker og agerer anderledes,

har et andet værdi- og normsæt, er præget

af andre livserfaringer og som i det hele

taget og på stort set alle områder har et andet

udgangspunkt og andre forventninger til

det at være mentee eller modtager af input

fra en vestligt orienteret mentor.

Lever i nuet

Noget af det første man som mentor bliver

konfronteret med (udover varmen, støvet

og den stikkende sol) er en tilsyneladende

total mangel på planlægning, struktur og

prioritering i hverdagen. Den afghanske soldat

– hvad enten han er garnisonskommandant,

chef for en logistik sektion eller blot

almindelig menig – lever i nuet. Ingen ved

alligevel noget om dagen i morgen, endsige

28

MJØLNER FEBRUAR 2011

MENTOR

I EN FREMMED KULTUR

Hvad er mentorering egentlig for noget? Hvad skal det føre til? Nytter det overhovedet

noget? En dansk mentor refl ekterer her over sine seks måneder i Helmand.

hvad der sker om en uge og da slet ikke om

en måned, så hvorfor overhovedet bekymre

sig om det. I dag kan ses og føles. Det kan

man forholde sig til.

Prioritering af opgaverne er heller ikke noget,

der tillægges betydning. Opgaverne løses

i den (u)orden de dukker op uden smålig

skelen til, hvad der er vigtigt/mindre vigtigt,

haster eller kan vente. Der ageres kort sagt

på nuet, og det der fanger opmærksomheden

i nuet.

Et sådant kortsyn giver selvsagt nogle udfordringer,

som man som mentor må forholde

sig til og inkludere i sin mentorvirksomhed.

Der træffes mange og hurtige beslutninger,

der her og nu får problemerne til at gå væk.

Der gøres kun sjældent overvejelser, der

skiller årsag fra virkning. Man forholder sig

til de umiddelbart observerbare symptomer,

agerer på disse og bekymrer sig ikke om årsagerne

til problemets opståen.

Utallige afbrydelser

Som mentor skal man hele tiden være klar

til at agere; forholde sig til nye problemstillinger

og konstant forsøge at fi nde sammenhæng

og retning i de ting, der observeres/

opleves og så ellers mentorere/rådgive hensigtsmæssigt

i forhold hertil.

Mentorering af en garnisonskommandant

foregår eksempelvis på den måde,

at man på forhånd har forberedt sig på et

drøfte et antal problemstillinger og derfor

i forhold hertil har lagt en plan for, hvad

man vil spørge ind til, have svar på osv.

Når man så efter morgenmødet med sin tolk

går ind på kommandantens kontor, så går

typisk den første halve time med, at ”man

taler sig varm” alt imens et utal af mennesker

kommer ind, vender små og store problemer

og får underskrifter på diverse papirer

alt imens telefoner og samtaleanlæg

benyttes fl ittigt af både kommandanten og

de besøgende. Det kan derfor godt tage det

meste af en time at få drøftet en enkelt problemstilling

igennem – ind imellem alt det

andet, og så er man endda ikke altid helt

sikker på, om der er kommet noget reelt ud

af drøftelsen. Som mentor skal man derfor

holde sig til korte budskaber og sørge for at

disse noteres ned eller bedre, at der bliver

taget aktion på dem med det samme.

Kontrol af og opfølgning på givne ordre og

direktiver glemmes ofte i den afghanske

hverdag. Der anvendes til gengæld rigtig

megen retorik og store armbevægelser. Konkret

handling og konsekvens kniber det til

gengæld gevaldigt med.

Respekt er vigtig

Det afghanske menneskesyn er en tredje

showstopper i en dansk mentors bestræbelser

på at gøre en forskel vedr. bl.a. ledelse

og mandskabsbehandling. Den afghanske


mentee er som udgangspunkt åben, imødekommende

og samarbejdsvillig. I alt fald så

længe de kan se en fordel i at være det.

Som mentor er det vigtigt, at man møder

sin mentee, der hvor han er. Fordomme og

indforståethed kan i denne sammenhæng

ikke bruges til noget. Man må med et åbent

og lyst sind se på muligheder frem for begrænsninger.

Det drejer sig kort og godt om

at skabe gode relationer, der baserer sig på

gensidig respekt og tillid, mere end hvad

den ene eller anden har af syn på sine medmennesker.

Korporlig afstraffelse eller verbale skideballer

i fuld offentlighed er en daglig foreteelse i

det afghanske forsvar. Skal man derfor som

mentor tage fat på de mere HR-relaterede

emner, så er det helt basale ledelsesprincipper,

der skal op af skuffen. Og det er faktisk

muligt at motivere og styrke selvtilliden hos

den afghanske soldat med ganske få og

små virkemidler.

Frygten styrer

Dybest set bunder megen uhensigtsmæssig

adfærd efter min opfattelse i usikkerhed og

manglende indsigt/uddannelse i helt fundamentale

ledelsesværktøjer. En blind tro på

autoritet og frygten for repressalier er derfor

styrende for soldaternes omgang med

hinanden – uanset grad. Den med mest på

skuldrene bestemmer.

Situationen på Shorabak er i denne henseende

ingen undtagelse. Garnisonen ledes

af en oberst, der som på en dansk kaserne,

fl yve- eller fl ådestation skal sørge for, at de

husende operative myndigheder og enheder

har lys, vand, mad, indkvartering mv.

På Shorabak bor et korpshovedkvarter med

en generalmajor i spidsen samt en til korpset

hørende brigade, der ledes af en brigadegeneral.

Hvem bestemmer nu over hvem?

Kamp om sæbe

Ja, rangfølgen er ikke overraskende, at

korpsgeneralen i praksis har hånd og halsret

over det hele. Hans ord er lov, og han

gør stort set, hvad der passer ham. Brigadechefen

og garnisonschefen slås så fra tid til

anden om den resterende magt, hvor ham

med de stærkeste relationer til generalen

som oftest vinder in caso den operative chef.

Dette mønster gælder også, når der en sjælden

gang ankommer forsyninger til garnisonen.

Først tager korpshovedkvarteret, hvad

de skal/kan bruge, dernæst brigaden og resten

tilfalder så garnisonen – uanset hvem,

der måtte have bestilt hvad.

Resultatet er, at garnisonen konstant mangler

forsyninger, og det gælder alt fra sæbe

og gulvklude over papir og blyanter til borde,

stole, senge og skabe. Kort og godt alt det

soldaterne skal bruge i hverdagen, og som

garnisonen skal bruge for at holde gang i

driften af etablissementet.

Små skridt af gangen

Hvad stiller man op som dansk mentor i

et system, der umiddelbart virker kaotisk,

uden reel styring og præget af et menneskesyn,

der hører fortiden til? Ja, man starter

som sagt med at stikke fi ngeren dybt ned

i jorden, tage en dyb indånding og forsøger

dernæst at navigere igennem denne tilsyneladende

uorden.

Det er her tålmodighed, vedholdenhed og tolerance

kommer ind, hvis man vil gøre sig håb

om at kunne påvirke i en mere gunstig retning.

Det er også i denne fase vigtigt, at der tages

afsæt i eksisterende præmisser og vilkår.

Ikke noget med at rokke for meget eller

forskyde lasten i den vuggende skude. Skal

der ændres kurs, og det skal der, så skal det

ske på afghanske præmisser, og når de er

Mentorerne i gang med at orientere hinanden om deres opgaver.

klar til en lille kursændring i den på lang sigt

mest gunstige retning.

Vi skal tro på det

Vestlige metoder, ambitioner og holdninger

til hvad der er rigtigt og forkert kan allerhøjest

anvendes som grundlag for et langsomt

kursskifte.

Ting tager tid – specielt i et land så langt

bagud i udvikling som tilfældet er med Afghanistan.

Vigtigt er det også i denne forbindelse

at bevare troen på, at vores indsats

nytter – uanset hvor svært eller håbløst det

ind imellem måtte se ud, og uanset hvor

lille en kursændring man i nuet måtte fremtvinge.

I det lange løb vil de mange små påvirkninger

afgjort gøre en forskel, der er til at få øje

på, og først da vil det afghanske forsvar begynde

at kunne stå på egne ben. Men der er

sandt for dyden et stykke vej endnu.

Garnisonens næstkommanderende, oberstløjtnant Said taler til sine soldater.

MJØLNER FEBRUAR 2011 29


Aktiviteter i CSW i perioden marts – maj 2011

(Et udsnit heraf)

OMLT Hold V

I perioden januar til august varetager holdet

metoreringen af Shorabak garnisonen i Helmand,

Afghanistan

ISAF 11

I perioden februar til august er tre hundefører

og tre hunde udsendt med hæren til Helmand,

Afghanistan.

STUD LUFT

09-10 marts afholder Flyveroffi cersskolen

rekrutteringsarrangementet STUD LUFT på

Flyvestation Karup.

30

MJØLNER FEBRUAR 2011


C-130 rotation ISAF

Uge 12 til 23 støtter CSW C-130 rotationsfl

yvningerne i Afghanistan.

Noble Ardent

04-15. april støtter CSW i forbindelse med

ACW deployering af Mobile Air Control Centre

(MACC) til Frankrig.

NRF 16

CSW personel indgår i perioden 1. januar til

30. juni 2011 i beredskabsperioden for en

eventuel udsendelse af fi re F-16 kampfl y

med NATO Response Force.

MJØLNER FEBRUAR 2011 31


UUNDVÆRLIG

STØTTE

Når fl y skal i luften, er der godt at have en IT-tekniker ved hånden.

Det fortæller en af cheferne for C-130-bidraget til ISAF.

Af K. Soelmark, DETCO C-130 ISAF 2010 Hold IV

Når Flyvevåbnet tager på tur med sine fl yvemaskiner,

er der mange ting, som er svære at undvære;

mekanikere, piloter, reservedele, brændstof og meget

mere. Disse ting er de fl este mennesker klar

over, at man har brug for, når man skal sende fl y

i luften. Én ting, som mange ikke tænker over, at

man har brug for er Informations Teknologi (IT). Når

man sender et fl y i luften, har man brug for IT til

mange ting: Hvordan er vejret, kan man lande på

den plads, som man gerne vil lande på og så videre.

Man skal endvidere sende fl yveplaner, så alle,

som har brug for at vide det, ved, at man kommer.

Kort og godt, man er meget afhængig af IT. Man

kan selvfølgelig godt fl yve uden, men det gør livet

meget mere besværligt, hvis IT ikke fungerer, som

det skal.

Derfor er det rigtig vigtigt at medbringe ens egen

IT-teknikker, idet personen kan tage vare på de

udfordringer, som uundværligt opstår på sådan en

tur.

På C-130 ISAF 2010 Hold IV var det fl yverspecialist

Tommy Rasmussen fra 615SQN, som vi havde

fået med, og han var fra starten af en bonus for

detachementet. Tommy er ikke kun faglig dygtig,

han er også meget udfarende, som person, og det

gjorde ham vellidt i gruppen. Det kan ellers være

en udfordring, når man kommer udefra, men det

virkede ikke som et problem for Tommy. Vi har været

glade for at have ham med.

Besøg CSWs

hjemmeside på:

www.forsvaret.dk/csw

More magazines by this user
Similar magazines