Betænkning 2. beh. med bilag - Inatsisartut

inatsisartut.gl

Betænkning 2. beh. med bilag - Inatsisartut

8. november 2012 EM2012/11

Vi har anbefalet, at derforetages en gennemgang afpersonaleressourcer ogforretningsgange

for at vurdere og prioritere ressourcer og opgaver i afdelingen.

ljølge de interne retningslinjer ogfOl-retningsgange skal alle debitorer, der er ældre end 6 måneder

aftlo'ives og overføres til inkassomyndigheden ved SkattestyreIsen, hvorefter eventuelle

indbetalinger tilgår inkassoafdelingen i henhold tilregnskabshåndbogens retningslinjer herom.

Dette har i lighed med tidligere år ikke fungeret tilfi'edsstillende i 2011, hVOlfor forfaldne saldi

ældre end 6 måneder ifølge det oplyste ikke løbende er overdraget til inkasso.

Vi hal' konstateret, at der grundet forkerte eller manglende udligning af indbetalinger mv. af

debitorer ikke umiddelbar er muligt at opgøre, hvor mange debitorer, der er ældre end 6 må­

neder. Det er vores vurdering, at der kan være tale om væsentlige beløb. "

N aalakkersuisuts bemærkninger hertil:

"DeR el' enig i revisionens anmærkninger. Som ariført [ .. .] arbejdes derpå at konsolidere en

del konti, hvorved afttemningsmængden reduceres. Desuden vil del' blive igangsat nye forretningsgange

i løbet af året 2012, som sikrer en god opfølgning på de fordringer som Selvstyret

måtte have.

Der vil i året 2012 ligeledes blive indført en proces, som sikrer at fordringer som er ældre end

6 måneder automatisk bliver afskrevet og sendt til inkasso, jf regnskabshåndbogens retningslinjer.

Fol' at kvalitetssikre, at den enkelte debitor ved oprettelsen sker korrekt vil debitoroprettelsesfimktionen

blive centraliseret således, at det ved årets udgang kun bliver debitorafdelingen som

kan oprette debitorer. "

Udvalget konstaterer indledningsvis, at revisionens anmærkninger er stort set uændrede i forhold til

det foregående års protokollat. Dette tolker udvalget således, at Naalakkersuisut ikke i tilstrækkelig

grad har arbejdet for at løse de påpegede problemer, hvilket ildce er tilfredsstillende. Udvalget forstår

dog Naalakkersuisuts kommentarer således, at der nu er iværksat tiltag, der skal løse de omtalte

problemer.

? Udvalget skal anmode Naalaldcersuisut om at beskrive, hvilke forretningsgange der allerede

er indført eller som påtænkes indført i 2012, samt i den forbindelse forklare, hvorledes disse

konkret skal medvirke til at sikre en god opfølgning på Selvstyrets fordringer.

? N aalaldcersuisut anmodes om at beskrive den proces, der skal sikre hensigtsmæssig håndtering

affordringer, der er ældre end 6 måneder.

? Anser Naalaldcersuisut, at de i besvarelsen anførte initiativer er tilstrældcelige til, at det i revisionsprotokollatet

for 2012 og fremover ikke vil være nødvendigt at gentage kritildcen?

6

More magazines by this user
Similar magazines